Gideons gezocht

Ik geloof dat God Gideons zoekt. Mensen die Hem kennen en die Hij kan inzetten in Zijn Koninkrijk. Om Zijn volk te leiden in deze eindtijd en voorop te gaan in de strijd tegen de vijanden. Niet in eigen kracht, maar in Zijn kracht.

De geschiedenis van Gideon vinden we in het Bijbelboek Richteren, in de hoofdstukken 6, 7 en 8. Zijn naam komen we ook nog tegen in Hebreeën 11:32.

Gideon werd door de Here geroepen tot richter over Israel in een tijd dat het volk deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Een tijd die wellicht leek op de tijd waarin wij leven. Vanwege hun zonden had de Here het volk overgegeven in de macht van de Midianieten, al zeven jaar lang. Door de strooptochten van de Midianieten raakte Israel zeer verarmd. In Richteren 6:11 lezen we dat het volk zozeer in nood kwam, dat het riep tot de HERE.
De Here antwoordt hen door een profeet die het volk wijst op de verlossing door de Here uit het land Egypte. En, zo voegt hij eraan toe, de Here heeft u gewaarschuwd: Eer niet de goden van de Amorieten. Maar het volk had niet geluisterd. Vandaar de ellendige situatie waarin het volk zich bevond.

Dan lezen we in Richteren 6:6 dat de Engel des HEREN verschijnt aan Gideon, de zoon van de Abiezriet Joas. Deze Engel des HEREN is in het Oude Testament de Here Jezus.
Het eerste wat Hij tegen Gideon zegt, is: ‘De HERE is met u, gij dappere held.’ In Gods kracht is Gideon een dappere held. Gideon reageert echter terughoudend: ‘ Och, mijn heer, indien de HERE met ons is, waarom is ons dit alles dan overkomen? Waar zijn dan al Zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden: Heeft de HERE ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de HERE ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midian.’

Luister eens naar de reactie van de HERE: ‘Ga heen in deze uw kracht en verlos Israel uit de greep van Midian. Ik zend u immers?’
Gideon stribbelt nog wat tegen, waarop de HERE zegt: ‘Ik ben met u, daarom zult gij Midian verslaan als was het één man´ (Richteren 6:16).
In de volgende verzen lezen we dat Gideon vlees van een geitenbokje en ongezuurde broden op de rots legt, waarop de Engel des HEREN die aanraakt met Zijn staf. ‘En vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden’.
Dan verdwijnt de Engel des HEREN en begrijpt Gideon dat het de Engel des HEREN is. ‘Wee mij, Here HERE! Want ik heb de Engel des HEREN gezien van aangezicht tot aangezicht,’ roept hij vervolgens uit. Waarop de HERE tegen hem zegt: ‘Vrede zij u! Vrees niet, gij zult niet sterven.’ Gideon bouwt dan een altaar en noemt dat: ‘De HERE is vrede’.

Wat een ontmoeting! Gideons leven zal totaal zijn veranderd. Hij is geroepen in Gods dienst. God heeft namelijk een plan. Hij wil Zijn volk verlossen van de Midianieten en daar gebruikt Hij Gideon voor, de dappere held.
Hij krijgt van de HERE de opdracht het altaar van de Baal omver te halen en de gewijde paal omver te werpen. Dan moet hij een altaar voor de HERE bouwen en daarop een stier offeren.

Gideon zoekt hulp van tien mannen en voert deze opdracht in de nacht uit, omdat hij toch wel enigszins bang is voor de consequenties.
Kort daarna, als de Midianieten en de Amelekieten en de volken van het oosten zich verzamelen om tegen Israel te strijden, vervult de Geest des HEREN Gideon. Hij blaast de hoorn en het volk verzamelt zich achter hem. Er komt een leger van 32.000 man op de been. Maar de HERE maakt duidelijk aan Gideon dat zijn leger veel te groot is. Het volk moet niet kunnen denken dat ze in eigen kracht de vijand hadden verslagen, maar moet ervan overtuigd zijn dat het de HERE was Die hun de overwinning liet behalen.

Uiteindelijk blijven er 300 mannen over. Met dat minilegertje trekt Gideon op de vijand af. En met de belofte van de HERE: ‘Ik zal Midian in uw macht geven’ (Richteren 7:7).
En dan in vers 9 klinken die machtige woorden van de HERE: ‘Sta op, val de legerplaats binnen, want Ik heb hun in uw macht gegeven.’ En Gideon gehoorzaamt. Met fakkels in lege kruiken en hoorns trekken ze het leger tegemoet. Dan blazen ze op hun hoorns en zwaaien met de fakkels in de kruiken en roepen: ‘Het zwaard van de HERE en van Gideon.’ Het legertje van Gideon ziet vervolgens hoe het vijandige leger in verwarring raakt en op de vlucht slaat. De Here schenkt de overwinning.

En steeds klinken deze woorden in mijn gedachten: ‘De Here zoekt anno 2010 Gideons’. Mensen die Hij kan gebruiken als dappere helden. Niet omdat ze zo sterk zijn in eigen kracht, maar omdat ze bereid zijn de Here te volgen waar Hij hen zendt. In een tijd en een samenleving die lijkt op de tijd van Gideon. Ook ons volk is weggedwaald van de Here en volgt andere goden. Wij hebben onze Baäls, onze gewijde palen. Altaren en palen die ook omvergehaald moeten worden.
In de geestelijke strijd die woedt in deze laatste dagen voor de wederkomst van de Here Jezus zijn er Gideons nodig die de stem van de Here verstaan, die Hij kan vervullen met Zijn Geest om Zijn volgelingen te leiden en de geestelijke vijanden te verjagen. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht.

Dirk van Genderen