Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geestelijke hongersnood en geestelijke zegen (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 26 augustus 2010, 14:36 door Dirk A A

In Haggaï 1:9 werd ik geraakt door de woorden ‘Om mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis.’ Dit hoofdstuk is een krachtige aansporing van de HERE om de tempel te herbouwen. De tempel ligt nog steeds in puin, ook al zijn de Joden alweer teruggekeerd uit de Ballingschap. Ze wonen in hun weldoortimmerde huizen, zoals het in vers 3 staat, terwijl het huis van de Here verwoest is.

Ze hadden al wel een altaar opgericht en de fundamenten van de tempel gelegd (Ezra 3:10), maar daarna waren ze ermee gestopt toen ze een verbod van het Perzische hof kregen. Vandaar dat de Here hun Zijn zegen niet kan geven. Daarom kwam er droogte over het land, werd de regen ingehouden en gaf de aarde haar opbrengst niet meer. Hongersnood als gevolg van ongehoorzaamheid aan God. Vandaar de oproep om aan de slag te gaan. ‘Dan zal Ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden, zegt de HERE’ (vers 8).

Toen ik deze verzen las, werd ik getroffen door de gelijkenis tussen toen en nu. Hoe staat het ervoor met onze tempel? Dan denk ik niet in de eerste plaats aan onze kerken en de ruimten waarin wij samenkomen. Dat hebben we vaak wel goed voor elkaar.
Maar ik denk dan aan ons eigen lichaam, dat in de brief aan de Korinthiërs een tempel van de Here wordt genoemd.
1 Korinthe 3:16 – ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig’.
1 Korinthe 6:19 – ‘Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?’
Denk hierbij ook aan een tekst als 1 Timotheüs 3:14 waar Paulus aan Timotheüs schrijft: ‘Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God.’

Hoe staat het ervoor met onze tempel? Ook al hebben we door genade de Here Jezus als onze Redder en Verlosser leren kennen, dan kan het toch zo zijn dat onze tempel verwoest ligt.
We zwoegen en draven voor onze aardse huizen, onze carrière, onze baan, onze dure auto, onze kinderen, onze vakanties… en misschien ook wel voor de kerk.
Is dat dan verkeerd? Dat hoeft niet, maar het kan goed zijn dat onze prioriteiten volkomen verkeerd liggen. We kunnen zo gericht zijn op al die aardse dingen, dat we onze geestelijke tempel totaal verwaarlozen. Dan kan, zoals voor Juda gold – lees Haggaï 1 maar – (geestelijke) hongersnood en tegenslag het gevolg zijn.
Filippenzen 2:21 zegt in dit verband heel treffend: ‘Allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus.’

Misschien vragen we ons wel verwonderd af hoe het toch komt dat we zo weinig van de Here ervaren in ons leven en in onze kerken en gemeenten. Bekijk uw eigen leven eens kritisch. Onderzoek uzelf. Waar maakt u zich druk over? Waar bent u op gericht? Op aardse bezittingen, op de dingen van deze wereld, of op de Here Jezus. O, kon ik uw oog maar richten op de Here Jezus alleen… Het is mijn gebed dat de Here door Zijn Woord en door de Heilige Geest het verlangen naar Hem krachtig in u zal werken.

Als het gaat over Gods tempel denk ik ook aan al het werk in Gods Koninkrijk, wereldwijd. Hoe gaan we om met ons geld, onze tijd? Is Romeinen 12:1 werkelijkheid in ons leven – ‘Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer…’
Als we ons leven, ons lichaam op Gods altaar leggen, dat dan ons gebed daarbij zal zijn: ‘Here, hier is mijn leven, mijn alles, het is voor U.’ Dan kan het zijn dat Hij uw leven wil gebruiken of misschien wel uw financiën in Zijn dienst.

Als we zo in Zijn weg gaan, Zijn huis bouwen, zal Hij ons Zijn zegen schenken. Hoe Hij dat doet, dat is aan Hem. Weet wel, dat een leven met Hem oneindig veel rijker is dan een leven zonder Hem.

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 augustus 2010 om 22:49

  Beste Dirk,

  Een zeer goed geschreven stuk, waar ik het inhoudelijk helemaal mee eens ben.
  Over dit belangrijke onderwerp gaan ook veel van de studies op de website en het weblog van “De Eindtijdbode”. Voornaamste reden: Het is vooral ook een EINDTIJDboodschap.
  Vandaar ook dat we deze Bijbeltekst op ons weblog http://www.endtime-messenger.blogspot.com hebben staan: “Want ik beijver mij voor u met een ijver van God; want ik heb geen ander verlangen dan u (vooral geestelijk) toe te bereiden, om u als een reine maagd (namelijk: als Bruid) aan één Man voor te stellen, namelijk aan Christus”.
  Veel oprechte christenen verwachten Jezus’ wederkomst spoedig (ook ik hoor). Sommigen hiervan zeggen regelmatig zoiets als: Ik hoop of denk dat Hij vanavond al kan/zal komen. Maar… je hoort ze haast nooit spreken over het – in geestelijke zin – GEREED ZIJN voor Zijn Wederkomst. Terwijl wij, als Zijn geestelijke tempel, waarin Hij behoort te wonen en te tronen (d.i. waarin Hij het – als Heer en Meester – voor het zeggen behoort te hebben) toch echt, net als een aardse bruid die wacht op haar bruidegom, GEREED moeten zijn als Hij komt om ons te halen.
  Er staat vast niet voor niets in Lukas 18 vers 8: “Maar zal de Zoon des mensen, als Hij (weder)komt, wel het geloof op de aarde vinden?” En dan wordt er natuurlijk geen ‘algemeen’ geloof (volgens de visies en inzichten van allerlei mensen) bedoeld, maar HET WARE GELOOF. Het geloof “zoals de Schrift (en dus God) het heeft gezegd en heeft bedoeld”.

 2. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 augustus 2010 om 22:57

  1 Korinthe 3:16 – ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig’.

  Dirk, zou je deze tekst kunnen uitleggen? Wanneer schenden wij Gods tempel en wat betekent het: God zal hem schenden?

  Reactie Dirk van Genderen: Ik kom hier binnenkort op terug.

 3. H.A.Herbold zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 augustus 2010 om 9:48

  Geloven heeft consequenties, tenminste als we echt zijn. Onlangs dacht ik met een gouden sieraad te maken te hebben, maar helaas, het bleek namaak. Wij als christenen moeten het ons ook eens afvragen, hoeveel karaats ben ik of ‘hoe echt’. Waar zijn de vruchten? Is één van de zichtbare vruchten zelfbeheersing in spreken en in doen? Of gaat het om ons, om onze eer? Wanneer ik aan de wereldsituatie van nu denk, de vele rampen die momenteel dagelijks plaatsvinden en de situatie in de kerken en gemeenten in ogenschouw neem, houd ik er serieus rekening mee dat we weleens op de drempel zouden kunnen staan van de start van Gods oordelen die over de wereld zullen gaan, waarover onder meer Daniël en Openbaring spreken. Het is voor een kind van God ‘nu’ belangrijk om tot inkeer te komen en ‘niet’ mee te gaan in de stroom van onreinheid die over de wereld gaat.

 4. alice eersels zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2010 om 13:08

  Ik ben steeds blij met de uitleg van Dirk van Genderen. Helaas wordt er nu een heel verhaal geschreven, en dan in het engels, door H. Klein, dat betreur ik, verleden week ging het over de eindtijd, en helaas werd er gesproken over de tijd van opname, wat zoal veel problemen meebrengt, gelukkig kan ik zeggen dat wij als christenen zullen opgenomen worden voor de grote verdrukking, en hij beweerde, dat het na de grote verdrukking zal zijn. oe zal Gods volk anders met de Here mee terug komen, als we niet opgenomen zijn. Ik hoop dat we mee kunnen genieten in het nederlands, en dat de waarheid gezegd wordt.

 5. Jean Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2010 om 15:17

  Dit zegt JHWH, de GOD van de hemelen en de aarde en de GOD en Vader van Jezus de Christus en de Vader van alle ware heiligen uit Joden en Israël en de heidenen, die de GOD van Israël is en die de Almachtige is:

  IK JHWH BEN GOD de HERE en heb de mensheid gewaarschuwd om niet goddeloos en wetteloos en onrechtvaardig door te leven op aarde, daar IK de mensheid zal oordelen door een man die IK daartoe heb verhoogd en verheerlijkt boven allen, Christus Jezus de Here, mijn geliefde Zoon en Erfgenaam van alle dingen. Ziet, HIJ komt zéér spoedig.
  Zalig zijn zij die HEM, in de eerste liefde tot Hem, volhardend blijven verwachten tot hun heil en die zich daarom heiligen in de waarheid van het evangelie des geloofs en der behoudenis en van het koninkrijk van GOD,
  en die volhardend vasthouden aan de oorspronkelijke apostel-en profetenleer en aan het getuigenis dat in hen is door de kracht en inwoning van de heilige Geest en die wandelen naar de Geest en niet naar het vlees.
  Zalig zijn zij die gesmaad en gelasterd en vervolgd worden om der gerechtigheid wil en omwille van de naam van Christus Jezus, de Here.
  Groot is hun loon in het koninkrijk der hemelen.
  Zie, IK BEN hun GOD en Vader en Helper en Redder in Christus Jezus en in Zijn heilige naam. IK BEN.

  Woord van GOD.
  28.08.2010.

 6. T v d Have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2010 om 18:57

  Ja, wat is het een hopeloze zaak voor ons, als we de teksten uit Korinthe lezen, hoe we zouden moeten leven, mij klaagt het altijd aan, wat breng ik er van terecht. Ik ben blij dat ik het zelf niet hoef te doen. Dat er elke dag gebed mag zijn: Heere, wat wilt U dat ik doen zal; een verlangen om meer voeding te ontvangen, om Zijn vruchten voort te brengen. Er is niets van mij bij, het is Zijn werk in mij, een totale overgave aan Hem, dat alleen geeft rust, maar volmaakt zal het hier op deze aarde niet zijn. Maar ik maak me wel ongerust als ik om me heen zie, en dat brengt me weer op de knieen

 7. lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2010 om 21:00

  Beste Dirk, hoe bijzonder zijn de teksten in Korinthe over ons lichaam dat het de Tempel van God en de Heilige geest is en dat we zelfs heilig genoemd worden! En dat het huis Gods de gemeente is. Wie zijn wij denk ik dan, alle dagen gaan we vaak ongemerkt weer de fout in, maar elke dag is er weer vergeving als we naar het kruis gaan. Als ik de mensenmassa zie, dan denk ik vaak aan de woorden van de Here Jezus: ze zijn als schapen die geen herder hebben, komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn en leert van Mij enz. Pas als we aan ‘t eind van ons latijn zijn, komt men thuis te zitten met burn-out klachten of andere problemen en als het goed is, komen we dan tot rust en kan God pas in ons doen wat Hij zo graag allang wilde doen. Het is niet altijd zo eenvoudig om jezelf over te geven aan Hem en dingen los te laten waar we zo aan vast zitten, maar wel de moeite waard! Allen Gods zegen toegewenst.

 8. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2010 om 21:05

  Gek dat een mens soms zo gemakkelijk over de eigen typefouten heen leest.
  Ik begreep de reactie van Alice Eersels (nr. 4) eerst niet echt. Ik wist zeker dat ik mijn reactie in het Nederlands had geschreven. Gelukkig las ik mijn reactie (nr. 1) toch nog maar even na en wat blijkt, ik heb de link van onze Engelstalige Blog vermeld in plaats van het Nederlandse Weblog.
  De rechtstreekse link moet dus zijn: http://www.eindtijdbode.blogspot.com
  Sorry voor de verwarring.

 9. Henk Herbold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2010 om 21:45

  Jezus zegt in Matth. 5:20 dat “als onze gerechtigheid (=echtheid of waarheid) niet overvloediger is dan van de Schriftgeleerden en Farizeëen we het koninkrijk Gods niet zullen binnengaan”. Dit klinkt erg hard en radicaal, maar we moeten ook begrijpen dat God een afkeer heeft van alles wat me doen, zonder dat we het echt menen. Die Farizeëen en Schriftgeleerden baden, bijvoorbeeld op de hoeken van de straten zodat iedereen ze kon zien en horen. Bij voorkeur baden ze dan hele lange gebeden met veel heilige en vrome woorden, zodat de gewone mensen onder de indruk kwamen van hun vroomheid. Als ze vastten, dan deden ze dat heel demonstratief, iedereen moest het zien. Ze scheurden hun klederen stuk ten aanschouwen van iedereen en strooiden as op hun hoofd (lees Matth.6:16-18). Alle mensen die dat zagen, moesten wel overtuigd worden van hun vroomheid. Alleen God verafschuwde deze vroomheid en dat doet Hij vandaag nog, want ook nu is er sprake van namaak. (zie ook https:\/\/eindtijdbode.blogspot.com)

 10. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2010 om 13:08

  Hallo Dirk,

  Dankjewel voor dat je dit geïnspireerde stuk hebt geschreven en gedeeld op je website. Erg bemoedigend en verduidelijkend! De zaak van Christus moet weer gediend gaan; en het begin kan gemaakt worden in ons eigen leven!

 11. Mathieu zegt:
  Geplaatst op maandag 30 augustus 2010 om 8:30

  Alice, laat je de heerlijke zekerheid van de opname van de gemeente van Christus vóór de grote verdrukking (de benauwdheid van Jacob) door niets of niemand ontfutselen! De gehele Schrift, zowel OT als NT getuigen van de zekerheid, dat de toorn van de Heere aan Zijn kinderen voorbij zal gaan en alleen de mensen zal treffen die op de aarde wonen. Wij zijn echter hemelburgers en ons leven is met Christus verborgen in God!
  Een geweldig fijn boekje om te lezen is “De Opname” van Norbert Lieth. Dit zal je zeker bemoedigen! Maranatha!

 12. A. Klein zegt:
  Geplaatst op maandag 30 augustus 2010 om 11:07

  Diverse mensen denken dat ik en de ‘mijnen’ de BEWARING van de oprechte christenen UIT DE GROTE VERDRUKKING loochenen (zie o.a. reactie nr. 4 en 11), maar dat is zeker NIET zo. Er is alleen een andere visie over de gang van zaken.

  Heel in het kort:
  Als we het over de Wederkomst van Christus hebben, moeten wij goed beseffen, dat er – achtereenvolgens – een ONzichtbare (de 1ste) en een zichtbare (de 2de) Wederkomst is.
  1. De ONzichtbare Wederkomst is de (verborgen) komst voor de Bruid of Bruidsgemeente (dit is het zgn. “wijze maagden” deel van de oprechte gelovigen). De Bruid wordt daarna weggenomen, ter bewaring, naar de woestijn. Dit vindt plaats VOOR (d.w.z. vlak na aanvang van) de grote verdrukking (volgens Openb. 12:6 en 14).
  2. De ZICHTBARE Wederkomst is de komst op de wolken, wanneer alle oog, ook van degenen die Hem doorstoken (d.i. verworpen) hebben, Hem zullen zien in Zijn volle heerlijkheid als Koning en Heer. Dit vindt plaats NA de grote verdrukking. Hierop slaat 1 Thess. 4:15-17.
  Alleen al naar aanleiding van de tekst uit Openb. 20:4-6, waarin staat dat de 1ste OPSTANDING (van de zgn. “rechtvaardige doden”) plaats vindt NA de onthoofding van vele gelovigen (dit zijn o.a. de “dwaze maagden”), omdat ze het merkteken van het beest geweigerd hebben, moet m.i. de conclusie worden getrokken dat het gebeuren uit 1 Thess. 4:15-17 NIET plaats kan vinden VOOR de Grote Verdrukking!! Want er staat: “deze is de EERSTE opstanding”!! En dan kan er NIET ook nog eens een EERDERE opstanding geweest zijn, namelijk een opstanding VOOR de Grote Verdrukking!!
  En, als de gangbare visie aangaande de OPNAME niet klopt, mogen we blij zijn dat er wel een WEGNAME is, al is dit voor velen vrij onbekend terrein. Lees biddend de aanbevolen studies en wordt overtuigd door inzicht en leiding van Zijn Heilige Geest.

  Ik geef hieronder 3 studieverwijzingen, waar u meer over dit onderwerp kunt lezen:
  1. De studie “De Wederkomst van Christus nader bekeken” (rechtstreekse link: http://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst2.pdf )
  2. De studie “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” (rechtstreekse link: http://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf )
  3. De studie “De 7 fasen van de wederkomst van onze Here Jezus Christus” (rechtstreekse link: http://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst.pdf )

 13. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op maandag 30 augustus 2010 om 12:35

  Voor mij zijn er 5 belangrijke geloofsovertuigingen die vast staan:
  Dat God de Schepper is van hemel en aarde.
  De Drie-eenheid
  De zondeval
  Het reddings- en verlossingswerk door Jezus Christus
  Zijn wederkomst met vernieuwing van hemel en aarde.
  Verder merk ik vaak dat wanneer een uitleg over andere Bijbelgedeeltes als uitgangspunt genomen wordt dit m.i. onnodig voor verdeling zorgt. Maar alle uitleggingen zijn wel de moeite waard om je met elkaar in te verdiepen. Alleen moet het niet ten koste gaan van de zorg en nood voor onze medemens.

 14. Mathieu zegt:
  Geplaatst op maandag 30 augustus 2010 om 16:23

  Het gelovig overblijfsel van Israel zal in de woestijn bewaard worden (Israel heeft een aardse bestemming). De bruidsgemeente (het lichaam van Christus) wordt opgenomen (weggerukt) de Heere tegemoet in de lucht (en heeft een hemelse bestemming: het Vaderhuis!
  Overigens is er bijbels gezien geen enkel bezwaar tegen het feit, dat de eerste opstanding (nl. die ten leven) in enkele “etappes” plaatsvindt.

 15. A. Klein zegt:
  Geplaatst op maandag 30 augustus 2010 om 23:04

  Beste Dirk,

  N.a.v. reactie nr. 14 wil ik nog graag het volgende vermelden:
  De tekst van 1 Thess. 4:15-17 gaat o.a. over:
  a. De Here Zelf zal… NEERDALEN uit de hemel, en
  b. Wij… zullen… WEGGENOMEN worden in de wolken, naar een ONTMOETING met de Here in de lucht (volgens de Hernieuwde Statenvertaling). In de (oude) Statenvertaling staat: opgenomen worden,… de Here TEGEMOET.

  De Studiebijbel (deel acht) zegt het volgende over 1 Thess 4:15-17, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a en b):
  “Vanaf dit (15de) vers staat er ‘Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat. (Dus moet het m.i. over de periode NA de Grote Verdrukking gaan, want als het gaat over de verheerlijkte Zoon van God, kan het toch niet zo zijn dat de antichrist nog tijd en gelegenheid krijgt om zijn gruwelplannen uit te voeren? – noot AK)

  a. ‘Neerdalen’ (namelijk vanuit de hemel, vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) moeten we letterlijk nemen, evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11).

  b. Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘WEGGENOMEN worden’), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11).

  Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ONTMOETING), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem EEN GELEIDE te geven BIJ ZIJN AANKOMST.
  ‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk
  • of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
  • of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt NAAR DE AARDE.
  Het “eis apantēsin” pleit voor HET LAATSTE.”

  Tot zover de (ingekorte) uitleg uit de Studiebijbel (uitgegeven door uitgeverij “In de Ruimte” te Soest en “Centrum voor Bijbelonderzoek” te Veenendaal. De Studiebijbel bestaat in totaal uit 17 delen, die tussen 1986 en 2001 zijn verschenen.)

 16. Mathieu zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 augustus 2010 om 13:06

  Sta mij toe nog te wijzen op wat Paulus de Corinthiërs op het hart bindt, om toch vooral niet af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. De Here Jezus zélf bemoedigt ons met de eenvoudige woorden uit Joh. 14 dat Hij heengaat om ons plaats te bereiden en dat Hij zal wederkomen om ons tot Zich te nemen, zodat wij zijn mogen waar Hij is: in het Vaderhuis. Wanneer wij het eenvoudig Woord van Zijn volharding bewaard hebben, zal Hij ons ook bewaren voor de ure der verzoeking die over de gehele aarde komen gaat. Vanuit die verwachting en volharding lopen we de wedloop zoals de schrijver in Hebr. 12:2 ons voorhoudt. In de gelijkenis van de 10 maagden was de fout niet, dat zij niet van de komst van de Bruidegom wisten. De fout was dat zij Hem niet verwachtten!!
  Laten wij dus niet slapen, zoals de anderen, maar laten wij waken en nuchter zijn (1 Thess. 5:6).

 17. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 september 2010 om 20:53

  Vooral in de laatste reacties worden vele bijbelteksten over de eindtijd geciteerd en naar eigen inzicht ge-interpreteerd. De ene keer moeten wij het citaat letterlijk nemen en de andere keer hebben wij het verkeerd vertaald.
  Mijn visie is: De bijbel staat vol met symbolische verhalen en vergelijkingen en als je Jezus aanvaardt als je Heer en Redder, dan zul je door de inwonende Geest verder geleid worden op je verdere (geestelijke) levensweg.
  Dirk verwoordt het commentaar zo duidelijk en voor iedereen begrijpelijk het verhaal, door het symbolisch naar deze tijd te vertellen en wat de eindtijd betreft: Zelf ben ik er van overtuigd dat wij in de eindtijd leven en vol vertrouwen wacht ik de verdere gebeurtenissen af tot de wederkomst van Hem.

 18. Lenie zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 september 2010 om 20:33

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor dit commentaar.
  Ik zeg er met ontroering van harte amen op!

 19. parel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 september 2010 om 14:22

  Geestelijke hongersnood gaat samen met geestelijke armoede. Wat zeggen de Schriften hierover? Hosea 4:6 zegt: Mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis. Dat komt weer door een gebrek aan goede leraren/herders, die over de “kudde” gesteld zijn. Daarover spreekt Ezechiël 34, dit is een profetie over de ontrouwe heders!, waar de Goede Herder Yeshua reeds voorzegd wordt! Ezechiel 34:1-19.
  De belofte over de Goede Herder: Ezechiel 34:20-31.

 20. Hadassah zegt:
  Geplaatst op maandag 20 september 2010 om 11:23

  Door interpretatie en lering van leraars die menselijk geïnterpreteerde genade BOVEN Abba YHWHs geschreven Woord stellen en dat al eeuwen doen, is er sowieso een tweewegenleer ontstaan.
  Het Woord, de Schrift(en) van YHWH zijn voor het ganse volk Israel geschreven.
  Wie IS Israel volgens YHWHs geschreven Woord?
  1.Zijn dat alleen maar de joden uit Juda (één van de twaalf stammen)?
  2.Of zijn dat de twaalf stammen inclusief de verborgen, die in de natién voor het overgrote deel nog de afgoden dienen PLUS hun metgezellen?

  Ik kan niet anders lezen als dat de laatst genoemden onder 2 degenen zijn waarvoor YHWHs geschreven Woord is.

  Er is onderweg door de eeuwen iets erg mis gegaan.
  En het STAAT voorzegd in YHWHs Schriften. (Ik schrijf doelbewust YHWHs Schriften daar er veel van YHWHs oorspronkelijke bedoeling door meestentijds onwetende vertalers uit de huidige vertalingen zijn gehaald).

  Het is het huis van Efraïm (zie o.a. Ezechiël, dat na hardnekkige ongehoorzaamheid voor een zekere tijd de natiën ingestuurd is.
  Daar zijn ze volgens YHWHs geschreven Woord andere goden gaan dienen door de eeuwen heen. Die goden hebben steeds een ander jasje gekregen, maar het fundament is dezelfde gebleven: Deut. 28:36. “YHWH zal u, mitsgaders uw koning, dien gij over u zult gesteld hebben, doen gaan tot een volk, dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen; en aldaar zult gij dienen andere goden, hout en steen”. EN
  Jer. 16:13: “Daarom zal Ik ulieden uit dit land werpen, in een land, dat gij niet gekend hebt, gij noch uw vaders; en aldaar zult gij andere goden dienen, dag en nacht, omdat Ik u geen genade zal geven.”

  Het is allang bekend dat de zondag de dag van de zonnegod is, maar de traditie én het niet weten van de kennis der wegen YHWHs, dat het merendeel van Efraïm onder de christenen niet terug naar de Oude paden gaat: Jer 6:16 – “Zo zegt YHWH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen”
  Het woordje “daarin” is later toegevoegd, waardoor nog sterker naar voren komt dat het huis van Israel met als aanvoerder Efraïm, die de grootste stam was, nog net zo hardnekkig is als toen zij het noordelijk koninkrijk vormde.
  Toch zien we de eerstelingen al de Oude paden van YHWH inslaan. Zij hebben de roep/shofar gehoord. Het kost hen alles en sommigen ervaren de prijs te hoog. Ze worden vaak als wettisch bestempeld, maar dat komt omdat de anderen niet zien, zoals de metgezellen van Paulus niet zagen wat hem gebeurde.
  Alleen Paulus hoorde de stem.

  Wat de veelgehoorde term “opname” betreft….
  Alles wat vroeger gebeurde en voorzegd is, gebeurt meestal twee of drie maal. Aangezien YHWHs geschreven Woord voor alle kinderen Israels (plus hun metgezellen) door de eeuwen is geschreven, komen we op het punt van onttrokken worden aan het gezicht van de anderen die in deze weg niet gaan…
  Een wolk zal tussen hen en de anderen komen te staan en de vrouw, die naar de woestijn vlucht, onttrekken aan het gezicht van haar tegenstanders (Openb. 12:14 – En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, ((net als het volk destijds.)) (((Ex 19:4 – Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.)))
  opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang).
  .
  Aangezien we EERST een duizendjarig vrederijk krijgen, is er nog geen “hemelweg”.
  Dat andere onttrokken worden aan het gezicht is aan het einde van de duizend jaar vrederijk, wanneer in de Yom YHWH de mensen geoordeeld worden en voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een feit worden de rechtvaardigen DAN van de oude aarde weggehaald worden voor een ogenblik.

  Vrederijk: Opb. 20:2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem DUIZEND jaren;
  Opb. 20:3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de DUIZEND jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.

  Ik mocht deze zaken gaan zien en voor mij is alles nog veel grootser geworden en YHWHs verlossingsplan zo oneindig meer lieflijker geworden…

  Wist u dat Yeshua gestorven is voor de twee huizen en hun metgezellen daar we allen ongehoorzaam geworden zijn, zie o.a. Jer. 3:7 “En Ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had: Bekeer u tot Mij; maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda.
  Jer. 3:8 En Ik zag, als Ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israel overspel bedreven had, haar verlaten, en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging henen, en hoereerde zelve ook”.
  Dit is ook weer te lezen in Romeinen 11:30 – Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds YHWH ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;
  31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen.
  32 Want YHWH heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.”
  Omdat volgens YHWHs geschreven Woord een man niet OPNIEUW met zijn vrouw mag trouwen, kon het verlossingsplan niet doorgang vinden door de overspelige Bruid. Daarom moest En een zondeloos offer gebracht worden voor deze zonde EN haar man moest sterven zodat de vrouw vrij was om opnieuw te trouwen. Deut. 24: 2 – Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal henengaan en een anderen man ter vrouwe worden,
  3 En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn;
  4 Zo zal haar EERSTE man, die haar heeft laten gaan, HAAR NIET MOGEN WEDERNEMEN, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des YHWHs; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u YHWH, uw Elohim, ten erve geeft”.
  Ook in 1 Cor. 7:39 – Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen tijd haar man leeft; maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij, om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in YHWH” wordt die voorgeschreven wet van YHWH bevestigd.

  Dus Yeshua moest sterven wilde het Verlossingsplan van YHWH doorgaan.
  Hoeveel te meer zal onze verootmoediging zijn als wij dat in het juiste zicht gaan verstaan!
  Terwijl Yeshua ons onderwijst over de Naam van Zijn Vader, de wetten van Zijn Vader, die nimmer afgedaan zijn in tegenstelling tot de menselijke wetten, zowel van joodse als christelijke of humanistische achtergrond.
  Met de komst is het werk begonnen om verloren schapen van het huis Israels op te sporen.
  Zodat Efraïm toegerust en wel een belangrijke taak in het leven van het huis van Juda mag gaan vervullen.
  Efraïm, die door YHWH als Eerstgeborene wordt genoemd.bEfraïm die in het verborgen wordt toegerust. Het is naar dat Efraïm waar het opgejaagde Juda naartoe vlucht. Want dát Efraïm heeft er alles voor over zoals dat Efraïm er alles voor over had om terug te gaan naar de Oude paden. Daar heeft dat Efraïm een onmetelijke ontferming gekregen voor Juda, zoals Abba YHWH dat voor Efraïm heeft. Daar zal Juda gaan zien dat YHWHs wetten eenvoudiger zijn dat de traditionele wetten van de schriftgeleerden.
  Daar zal Juda een nederige Efraïm vinden die alleen maar naar de Vader en Yeshua verwijst. In die staat zullen zij samen uit de volkeren komen….
  Hoe groot zal die dag zijn!

  Alstublieft… toets mijn schrijven… ik wil een leerling zijn die dat mooie van Abba door wil geven…
  shalom, Hadassah

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden