Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Korans verbranden? (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 september 2010, 14:21 door Dirk A A

De aangekondigde verbranding van korans op 11 september door dominee Terry Jones heeft wereldwijd heftige reacties opgeroepen. En terecht, zo’n provocerende daad is volstrekt af te keuren. De voorgenomen verbranding heeft hij inmiddels – waarschijnlijk – uitgesteld tot een latere datum.

Nergens ontdek ik bij deze man, die zich dominee noemt, iets van de liefde van de Here Jezus. En zeker, er worden wereldwijd ook Bijbels verbrand, maar moeten wij dan hetzelfde doen met korans? Zou de Here Jezus zoiets doen? Ik bid dat Jones tot inkeer komt. Dit is een anti-getuigenis voor het christelijk geloof en een bedreiging voor met name christenen in moslimlanden.

En natuurlijk krijgen ook de Joden weer de schuld van deze actie. ‘Dit is een plan van de zionisten om de hele wereld in moeilijkheden te brengen, dus moet het worden tegengehouden’, zei Tariq Naeemullah, het hoofd van het Gezamenlijk Burgerfront, een coalitie van non-gouvernementele organisaties in Pakistan.
Voor moslims zou zo’n koranverbranding een daad zijn waaruit diepe haat spreekt. Dat is in strijd met de oproep van de Here Jezus om onze vijanden lief te hebben. Er zijn tal van andere manieren te bedenken om duidelijk te maken dat we het volstrekt oneens zijn met de inhoud van de koran.

Sommigen zullen misschien denken aan Handelingen 19, aan wat er gebeurde in Efeze. Het gaat daar over de zeven zonen van Skevas, rondreizende geestenbezweerders. Toen ze probeerden bij iemand een boze geest uit te drijven, sprong deze bezeten man op hen af en overweldigde hen. Zoveel kracht had die boze geest.
De Joden en Grieken die dit zien en horen, raken diep onder de indruk. Zij maken de Naam van de Here Jezus groot. Velen, die door de prediking van Paulus tot geloof zijn gekomen, belijden hun schuld. Een paar van hen, die toverkunsten hebben uitgeoefend, brengen dan hun boeken bijeen en verbranden ze in het openbaar.
Deze verbranding van toverboeken is niet te vergelijken met de voorgenomen verbranding van korans. Je moet het zien als schoon-schip-maken, nadat je tot bekering bent gekomen. Dat je je zonden belijdt en alles wat eraan herinnert, wegdoet uit je huis. Dat kunnen boeken zijn, cd’s, dvd’s, die je vernietigt of verbrandt. Dat werkt heilzaam, reinigend en genezend.

In Lucas 9:51-56 lezen we dat toen de Samaritanen de Here Jezus en Zijn discipelen niet wilden ontvangen, Jakobus en Johannes tegen Hem zeiden: ‘Here, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van de hemel zal neerdalen om hen te verteren?’ Jakobus en Johannes leken wel op Terry Jones. De reactie van de Here Jezus is duidelijk: Hij bestraft hen en zegt: ‘Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen van de mensen te verderven, maar om te behouden’ (Statenvertaling).

Jakobus en Johannes waren nog onvolwassen christenen, die ‘vuur’ met ‘vuur’ wilden bestrijden. Dat is niet de Geest van de Here Jezus. Je wint mensen niet voor Hem door haat en door hun daden op zo’n manier te veroordelen. Je wint ze veel eerder door geduld, passie en bewogenheid. Alleen een persoonlijke ontmoeting met de Here Jezus verandert mensenlevens.
Laat het ons gebed zijn dat de Here Jezus zelf ingrijpt in levens van moslims, dat ze een ontmoeting met Hem zullen hebben en Hem zullen leren kennen en lief hebben.

Wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 10 in vers 3-5 is toepasselijk: ‘Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus.’

Dit is de weg die de Bijbel ons wijst: geen vleselijke acties, geen koranverbrandingen. Het is een geestelijke strijd, waarin wij alles wat opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten en als krijgsgevangen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus.
Hoe we dat praktisch kunnen doen? Efeze 6 roept ons op dat te doen met Gods wapenrusting aan.

In de verzen 10-18 lezen we:
10. Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht.
11. Doet de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel;
12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
13. Neemt daarom de wapenrusting van God aan, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
14. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid,
15. de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het Evangelie van de vrede;
16. neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;
17. en neemt de helm van het heil aan en het zwaard van de geest, dat is het woord van God.
18. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Als we zo Gods weg gaan, dan zullen we dat doen in een houding van bewogenheid met mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze de Here Jezus nog niet kennen. Dan gaan we ze niet te vuur en te zwaard bestrijden, dan gaan we hun boeken niet verbranden, maar dan zijn we met diepe ontferming over hen bewogen. Dan zal het ons verlangen, ons gebed zijn: ‘Here, red hen.’

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. Cornelis zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 september 2010 om 18:36

  Helemaal mee eens. Korans verbranden als teken van bekering zou nog kunnen (helaas niet in islamitische landen), maar als provocatie of statement is het echt te zot voor woorden. Ik koop toch ook geen boeken om die thuis te gaan verbranden als statement? Het zou wat anders zijn als die boeken uit mijn verleden komen en dat ik ze weg wil doen. Gewoon in de container kieperen volstaat dan.

 2. Maria Caro zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2010 om 12:09

  De verbranding is inmiddels afgelast. Ik geloof dat God door de actie van ds. Jones iets heeft willen blootleggen: hypocrisie. Jones is predikant van een kerkje van ongeveer 50 mensen ergens in een plaatsje in Florida. De hele wereld rolt over hem heen, en hem wordt verweten geen rekening te houden met de gevoelens van moslims. Maar als het om een islamitisch centrum, inclusief moskee gaat, vlak bij Ground Zero, moeten we verdraagzaam zijn en houdt men geen rekening met de gevoelens van de nabestaanden van de slachtoffers van 11 september. Overigens zijn er profetieën dat God de bouw van die moskee op die plek als een persoonlijke belediging beschouwt en dit niet zal toestaan.

 3. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2010 om 12:21

  Beste Dirk,

  Hoewel ik het met je eens ben dat we ‘vuur’ niet met ‘vuur’ moeten bestrijden, denk ik wel dat het nodig is om eens wat meer stil te staan bij de ‘schaduwkanten’ van de islam. En ook bij het niet onbelangrijke feit dat de god (Allah) van de Islamieten, niet dezelfde is als onze God (de God van Abraham, Izaak en Jakob). Er zit een wezenlijk verschil in deze 2 ‘godsdiensten’, terwijl er nog steeds veel mensen, ook christenen, zijn die menen dat onze God dezelfde is als die van de Moslims.
  In een artikel over Kees van der Staaij (van de SGP) – met de titel “Met overtuiging tegen de stroom in” – in de Gooi- en Eemlander van 4 september j.l. staat o.a. het volgende te lezen:
  “Zijn zorgen voor de toekomst liggen op een ander vlak: de opkomst van de islam wereldwijd en de invloed daarvan in Nederland. In zijn onlangs verschenen boek ‘Woord houden’ verwoordt hij het scherp: ‘Tussen christendom en islam ligt geen greppel maar een afgrond.’ En: ‘Het door het christendom gestempelde gelaat van Nederland wordt aangetast door de bouw van steeds meer en steeds grotere moskeeën’, staat er te lezen. Verderop: ‘Het weerstaan van de islam moet samengaan met het voorstaan van een Bijbels genormeerd beleid. Een halve waarheid, hoe krachtig verwoord ook, is een hele leugen. De overheid mag niet neutraal zijn in de geestelijke strijd die woedt.’
  Mochten buitenstaanders verwachten dat een vertegenwoordiger van een minderheidsgroep met compassie spreekt over andere religieuze minderheden, bij Van der Staaij gaat die vlieger niet op. ‘We hebben oog voor de positie van minderheden, maar denken niet vanuit een gelijkheidsdenken over godsdienst’, zegt hij. ‘We hechten wel aan het herkenbaar christelijke in de geschiedenis.’ Hoewel een koranverbod en hoofddoekjesbelasting hem te ver gaat, treedt Van der Staaij een kabinet waar Geert Wilders gedoogsteun aan geeft ‘constructief’ tegemoet. Wel heeft hij grote moeite met de bejegening van moslims door de PVV: ‘We spreken niet over medemensen als ‘ongedierte’. Je bejegent een ieder als medemensen, wat hun opvattingen ook zijn. Dat moet voldoen aan hoge normen. Tegelijkertijd moet je oog hebben voor de donkere kanten van de islam. Dus niet denken: dat vindt een bepaalde bevolkingsgroep niet leuk, daar kan ik maar beter een beetje voorzichtig over doen.”
  Tot zover gedeelten uit bovengenoemd artikel, waar ik mij geheel in kan vinden.

  PS:
  Ondanks dat ik regelmatig gebruik heb gemaakt van de mogelijkheid tot het plaatsen van een link, heb ik volkomen begrip voor je standpunt (verwoord in je Nieuwsbrief) om dit niet meer te doen!

 4. parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2010 om 13:14

  Hoe komt deze man erbij om Korans te gaan verbranden?! Zou Yeshua dat ook gedaan hebben? Nee, natuurlijk niet! Wat deze man doet, is haat zaaien. Yeshua zaaide liefde, waarheid en gerechtigheid. Deze dominee wil haat en verderf zaaien… het is te gek voor woorden, totaal respectloos, wat je ook mag vinden van de Islam…. Je verbrandt geen Koran. Iemand die de Islam afgezworen heeft, zou de Koran kunnen verbranden, dat is dan een persoonlijke keuze, wat deze dominee doet, is een oproep. Maar goed, al gaat het “feest”niet door, de Koranverbranding zou afgelast zijn, het zaadje van de haat is gezaaid! Deze man is dominee? Niet een ieder die Heere Heere zegt! Mattheüs 7:21; zie Mattheus 7:13-23.

 5. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2010 om 14:16

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Goed stuk Dirk.
  Inderdaad, wij moeten ons niet laten verleiden tot haat verspreiding.
  Wij moeten toch echt onderscheid maken tussen de leer van de islam, en moslim-gelovigen.
  De leer: dat is duidelijk als je HET EVANGELIE hanteert, dan zie je vanzelf dat de Islam op zich anti-christelijk is.
  Satan is heel sluw bezig geweest de afgelopen eeuwen.
  Sommige gelovigen (Christenen) hebben het er moeilijk mee en stemmen dus in met de universele gedachte, dat alle religies samen moeten gaan (ons koningshuis staat hier ook achter helaas).

  Maar als je gelooft DAT YESHUA de MESSIAS is, dan is het duidelijk wat je keuze moet zijn.
  Liever geheel alleen met YESHUA HA MASSJIACH, dan met zeer velen in de leer van BABEL.

  DE HEER beware ons hiervoor.
  Toch geloof ik (jullie hoeven dat echt niet te delen met mij) dat we NU al in de tijd leven, dat we moeten kiezen, radicaal voor YESHUA.
  En dan krijgen we gegarandeerd te maken met vervolging, tot in je eigen kring.
  Daarom is het ook tezamen met alle leden. Draag elkaar op, bidt voor elkaar,
  bemoedig elkaar.

  En sta op de bres voor GODS OOGAPPEL.
  Jullie allen GODS RIJKE ZEGEN toegebeden.

  Shalom in HEM.
  Lou.

 6. Feikje de Witt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2010 om 15:03

  De Liefde die van God onze Vader komt, zal altijd deze zaken afwijzen.
  Laten we bidden, of de Here Jezus de ogen van deze dominee opent ”zodat hij ziet dat dit verkeerd is”.

 7. Mike zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2010 om 16:31

  Volgens de laatste berichten gaat de dominee het niet doen, maar ook later niet; nooit dus.
  De Amerikaanse dominee Terry Jones ziet definitief af van het verbranden van Korans, zo zei hij tegen CNN. Jones zei zelfs nooit van plan te zijn geweest om het voor moslims heilige boek echt te gaan verbranden, hij “wilde alleen duidelijk maken dat er binnen de islam gevaarlijke radicale elementen zijn”.

 8. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2010 om 18:10

  We moeten de media niet onderschatten wat betreft Jones, maar ook ik vind de koran verbranden te ver gaan, ook was er iemand op de t.v die zei: Ik vind het niet gepast dat er een moskee komt op die plaats, en dat vind ik wel goed. Je hoeft je als christen ook niet stil te houden, je mag je geluid wel laten horen en wat deze man zei vond ik christelijk.
  Ik zie dit echt als een geestelijke strijd, waar satan heerlijk gebruik van maakt, en wat jij ook zei Dirk, dit is niet de liefde van Jezus die Jones laat zien.
  Laten we voor hem bidden want hij wordt verzocht, en dat hij dat zal inzien.
  Wat betreft de verwijzingen naar linken, ik had er wel vaak wat aan, maar ik begrijp je wel, ook hier voel jij je verantwoordelijk voor.

 9. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2010 om 19:16

  Wanneer we het over anti-getuigenissen hebben, dan kunnen we binnen de kerk(en) nog wel even vooruit erover te schrijven. Wat mij echter steeds meer verbaast, is de reacties op sensatienieuws zoals omschreven, met als tegenreactie de inhoud van ingezonden stukken terwijl het echte gevaar van deze “religie” buiten de schijnwerpers blijft… en dan te beseffen dat “onze broeders en zusters” door dezelfde religie worden vermoord.

  Alsof er in de Bijbel alleen over liefde gesproken wordt.

 10. parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2010 om 19:40

  Lou, ik zeg amen op uw getuigenis! Want het is ook mijn ervaring: liever alleen met Yeshua, dan de leer van Babylon, de RK, de geloofsbelijdenis van Nicea of de oorspronkelijke Bijbelse geloofsbelijdenis, het Shema Israël uit Deutronomium 6:4-9.

  Waarom de Joodse geloofsbelijdenis? Omdat wij gelovigen uit de heidenen ge-ent zijn op de Edele Olijf: Yeshua (Jezus is de Griekse naam voor Yeshua).
  Denk aan de geschiedenis van Ruth. Die zei tegen haar schoonmoeder: uw volk is mijn volk en uw God, de God van Israël, is mijn God en ze liet de afgodendienst, de vreemde goden ver achter zich!

  Shalom

 11. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2010 om 21:36

  Beste Dirk.

  Het is gebeurd.
  Voor het Witte Huis van president Obama hebben radicale zogenaamde christenen (dat zijn geen christenen) bladzijden uit de koran gescheurd.
  Al die christenen die nu al vervolgd, gemarteld worden in islamitische landen, het zal alleen maar erger worden. Deze zogenaamde christenen hebben bloed aan hun handen. Dit is verschrikkelijk. Vele christenen zullen hierdoor vervolgd worden. En dan nog onze joodse broeders. Heer wees bij hen.
  Dirk, wij christenen moeten tegen deze zogenaamde christenen strijden. Dit is niet wat God wil, dit is niet wat Jezus wil.
  Wij moeten 1 geluid laten horen dat we hier fel tegen zijn. Wij moeten opstaan en het juiste Evangelie laten horen.
  Al ben ik bang dat er vele rechtse christenen, hieraan geen gehoor zullen geven. Ze zijn omgeven met angst, omdat ze de liefde van Jezus niet kennen.
  Sommige gebeurtenissen zijn on-omkeerbaar, en wij hebben daar geen invloed op. Wat wij wel kunnen doen, is bidden en strijden, niet door haat te zaaien, maar….. de liefde van Jezus overbrengen.
  Hij, Jezus, Zoon van God, de enige waarheid, de echte waarheid. Zijn woord moeten we laten horen, zoals Paulus dat deed. Vol overgave.

  Vr gr Rene Postma

 12. Emma G.v/d H. zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2010 om 7:54

  Lieve broeder,
  Helemaal gelijk, laten wij stil zijn en God zal strijden. Hij heeft onze hulp niet nodig. De Heere Jezus ranselde wel de tempel leeg, die door tollenaars en andere duistere figuren werd ontheiligd, maar dat deed HIJ.
  Wij willen Hem altijd een handje helpen, maar dat werkt averechts.
  De dominee Terry Jones heeft alleen maar de haat tegen Christus aangewakkerd. Arme christenen en joden in moslimlanden, zij zijn de dupe. Laten we voor ze bidden
  Maranatha!! Jezus komt spoedig,

 13. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2010 om 11:50

  Beste broeder Dirk en alle broeders en zusters in Christus,

  We moeten inderdaad handelen vanuit de geestelijke wapenrusting.
  Vanuit de bewogenheid van de Here Jezus Christus handelen, vanuit Hem moeten wij omgaan met alle mensen, waaronder de moslims, want ook zij hebben de Here Jezus Christus nodig.
  Het Kruis van Golgotha, Jezus Christus die Zijn leven gaf als losprijs voor alle mensen.
  Van uit Hem reageren, een hele klus, daar bij hebben wij Zijn genade nodig en ik misschien wel het meest.
  Met broeder groet,
  Jan Hartman

 14. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2010 om 12:48

  Als een bekeerde moslim zelf het idee zou opvatten zijn EIGEN koran te verbranden, zou dat natuurlijk wel moeten kunnen. Denk bijvoorbeeld ook aan wat er in Handelingen 19:19 staat:

  ‘En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken.’

  Ik geloof niet dat de boekverbranding van deze tovenaars een daad van haat was tegenover andere tovenaars. Zij namen hiermee radicaal afstand van de toverij. Ik denk toch dat je dat moet scheiden. Het verschilt van geval tot geval. Het gaat om de motivatie. En in dit geval treft vooral de media de grootste schuld, omdat zij het wereldkundig hebben gemaakt.

  Ik geloof wel dat als Jezus Zijn Duizendjarig Rijk begint, de aarde inderdaad van alle valse religies en hun boeken zal worden gezuiverd, als de genadetijd voorbij is, maar tot die tijd moeten we inderdaad met wijsheid in dit soort zaken opereren.

 15. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2010 om 16:00

  Gelukkig dat dhr. Wilders wel weet wat moslims zijn. Ondanks dat hij niet op zondag naar de kerk gaat of naar een samenkomst, weet hij beter dan vele “naam-christenen” wat voor religie de Islam is. Deze lui, moslims, zijn erop uit de wereld met hun geloof te veroveren.
  Weet U dat mensen die in onze Here Jezus geloven gezien worden als “christenhonden”? Dat deze mensen de keel moet worden doorgeneden?
  En als er korans verbrand worden, moeten er “Westerse mensen” doodgemaakt worden? Dat zijn nu moslims. Nou erg liefdevol hoor!!
  Hoeveel Bijbels zijn er al verbrand door de eeuwen heen? Gaan christenen dan moslims doden? Je moet niet met die lui in dialoog gaan.
  Velen denken nobel te zijn door dit te doen. Of wordt U liever een soort “meng” christen, een beetje van Jezus en een beetje van Mohammed?
  De Here Jezus zegt: zal IK het geloof nog vinden op aarde als IK terug kom??

 16. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2010 om 23:07

  Hoewel ik niet achter het idee sta om korans te verbranden moeten mensen wel op het gevaar van de islam ideologie gewezen worden. Het komt te vaak voor dat bepaalde predikanten menen dat ze een dialoog kunnen hebben met de islam “omdat er ‘raakvlakken’ zouden zijn met de bijbel”. Ook denken deze personen dat allah en God hetzelfde zijn.

 17. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 13 september 2010 om 10:23

  Ben het helemaal eens met de bijbelvaste uitleg van Dirk: Hoe wij Christenen met de moslims (medemensen) moeten omgaan, niet door ze te vuur en te zwaard te bestrijden, maar door ze met woord en daad (voorbeeld) te overtuigen, dat Jezus alleen de weg, de waarheid en onze verlosser is.
  Zo is er ook de strijd binnen het CDA: Wel of niet regeren met gedoogsteun van de PVV (anti islam partij). Zelf ben ik CDA-bestuurslid op lokaal niveau en mijn eerste emotionele reactie naar het hoofdbestuur was: Niet onderhandelen met Wilders. Maar nu na het goed lezen van Dirks-Visie: Korans verbranden, is mijn Christelijke visie: Wij kunnen beter met hem samenwerken (met woorden in dialoog) dan hem bestrijden en als vijand zien.
  Mede broeder, Hub.

 18. Moi zegt:
  Geplaatst op maandag 13 september 2010 om 17:42

  Beste Hub,

  Omdat ik zelf ook CDA-lid ben, doet mij de verdeeldheid binnen het CDA groot verdriet. Mij lijkt het erg onverstandig om gedoogsteun door de PVV te laten geven. Ik vind Geert Wilders namelijk een griezelig persoon. Laten we dan ook voor het CDA, de formatiebesprekingen en die 18 miljard Euro aan bezuinigingen blijven bidden.

  Ik vond het plan van die dominee om Korans te gaan verbranden belachelijk. Zo vergeld je kwaad met kwaad en de vervolgde christenen in de Moslimwereld krijgen het nog zwaarder! Occulte toverboeken als bijv. de geschriften van Aleister Crowley zou ik wel verbranden.

 19. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 september 2010 om 10:52

  Beste Moi,

  Eigelijk wil ik de oproep van Dirk, om maar 1 reactie per commentaar te plaatsen, respecteren. Maar toch vind ik het belangrijk om te reageren op de reactie van mijn CDA-partijgenoot Moi en zijn mening over Wilders: Wij (Christenen) CDA-ers moeten Wilders niet beoordelen op zijn (extreme) woorden, gedrag en uiterlijk, maar op zijn inhoudelijk verkiezingsprogramma en beleid. Op sociaal, economisch, veiligheid en strenger-immigratie gebied, zijn er vele overeenkomsten en zijn anti-islam beleid en Godsdienst- en onderwijs vrijheid beperkingen zullen echt niet in het regeerakkoord komen.
  Want het CDA-congres (wij leden) hebben uiteindelijk het laatste woord. Maar laten wij nu in eenheid achter onze onderhandelaars staan en ik sluit mij aan bij jouw oproep: Laten wij dan ook blijven bidden voor onze CDA-onderhandelaars om te komen tot een rechtvaardig sociaal (Christelijk) regeerakkoord.
  Een CDA groet van Hub. Eussen.

 20. berend zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 september 2010 om 14:08

  Toch weer iets zeggen over reactie 15. Natuurljk moeten christenen op hun hoede zijn voor valse godsdiensten/leringen. Maar – ik kom er eerlijk vooruit – al is mijn geloof hiervoor nog zwak: Hij die in u is, is sterker dan hem die in de wereld is. Tegenover moslims mogen we getuigen van ons geloof – zonder ons door de tegenstanders angst te laten aanjagen -.

 21. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 september 2010 om 19:00

  Ik geloof dat het gevaar echt van alle kanten komt; soms valt dat niet eens op en werkt het sluipend. Denk aan de new age, evolutionisme, occultisme (ik las dat de Noorse prinses een bedrijf begonnen is waar men kan leren communniceren met de doden, en met engelen). Ik ben er altijd nog van overtuigd dat de wereldgodsdiensten bewust tegen elkaar opgezet worden door verborgen krachten achter de schermen. Laat je dus niet door welke roep of welk gerucht ook, verleiden tot een verandering in gedrag of denken over de medemens. Blijf op Jezus zien, en blijf de ander zien in Zijn licht.

 22. wildersfan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 15:28

  We moeten de taak van de overheid en onze persoonlijke houding / gedrag niet verwarren. Een overheid draagt het zwaard niet tevergeefs, immers zie Romeinen13. Op persoonlijk niveau gaan wij dan ook anders om met een naaste (buurman moslim) dan op hoger niveau het geval is. Wilders is deel van de overheid. Ik wou dat het CDA of de kleine christelijke partijen mensen voort zouden brengen die met uitzondering van de “harde Wilders” taal hetzelfde nastreefden. Persoonlijk geef ik niet veel om de hier en daar gebezigde, meer “moderne” Nederlandse taal gebruik en vind ik dat zulks jammer genoeg te veel aandacht krijgt en als rook gordijn wordt gebruikt. Waar het om gaat is: Islam is een gevaar voor de wereld! NEE! niet meteen die lieve vredelievende moslim die je laatst nog hielp met je erf opruimen…… Laten we toch alstublieft ophouden met focussen op de spaanders die soms verkeerd vallen of wat ook. En mijnheer Postma, u meent te kunnen zeggen dat de mensen voor het Witte Huis geen Christenen kunnen zijn. Shame on you ! Ik woon aan deze kant van de oceaan, al twaalf jaar lang. Glen Beck en Sara Palin zijn de gangmakers van die beweging en zijn fijne Christenen die er niet omheen draaien als het gaat om hun getuigenis daarvan te verwoorden. Als er dan een paar raddraaiers wat koran papier weggooien, is dat voor Postma al weer genoeg om dan maar de hele club te veroordelen. Effe beter opletten graag. Deze Sara Palin en Glen Beck krijgen meer klaar dan de bijna steriele over genuanceerde Nederlandse Christenen (met alle respect overigens). Zegt de Bijbel niet ergens: “weest niet al te rechtvaardig”. Maar laten we daar ook al niet te lang bij stil staan. Het probleem moet worden aangepakt, OF, wij worden door het aangepakt. En Geert Wilders heeft dat helaas als een van de weinigen heel goed door. EN, staat onvoorwaardelijk achter Israel. God’s zegen.

 23. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 19 september 2010 om 0:53

  Wildersfan, bijna het gehele Amerikaanse establishment wordt ingezet voor de komende nieuwe wereld orde. Zelfs de vorige paus nam de woorden ‘new world order’ in de mond. Van de familie Bush zijn zeker drie generaties lid van skull & bones (Bush jr. gaf dat ook toe in Time Magazine), en David Gergen, eens adviseur van Clinton, gaf openlijk toe dat hij lid was van The Bohemian Grove, en reageerde op een vraag van een journalist wat hij daar dan zoal deed met niet zulke vriendelijke woorden: ‘Daar heb jij niets mee te maken.’ Palin, Beck, en alle andere gangmakers, nemen de bevolking mee op sleeptouw. Helaas laten velen zich zand in de ogen strooien. De oude Bush sprak in zijn inaugurele rede over ‘a thousand points of light’, dit is ook zo veronderstelt men een ceremonie binnen het illuminisme, maar hier wijk ik nu te veel af. Wie geen zicht heeft op de invloed van de VM in de Amerikaanse politiek (washington was zelf vrijmetselaar, Franklin was tevens Rozekruiser en lid van de Hellfire Club), zal nooit het ware gezicht en de ware bedoelingen van de Amerikaanse politiek kunnen begrijpen. Mijn gesprekken met wijlen Joop van Baaren hebben me dat jaren geleden al duidelijk gemaakt.

 24. tuinridderHenk zegt:
  Geplaatst op maandag 20 september 2010 om 5:50

  ik hoop en bid dat ze veilig uit mogen komen of ze nou geloven of niet, ze gaan naar denken over levens Program.

 25. WildersFan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 september 2010 om 1:32

  Ed,
  Ik weet niet of dit de bedoeling is. Maar ik voel me toch sterk geroepen om even terug te komen op jouw reactie. De geheime clubs die je noemt bestaan, alleen niemand weet echt wat waar en wie. Een ding weet ik zeker, die VM gaan niet samen met wat dan ook maar Christelijk valt te noemen! Geen twijfel wat dat betreft. Wat Bush in z’n studie jaren heeft gedaan is wellicht van het zelfde soort als zovelen. Hij is echter duidelijk op latere leeftijd door de Heere Jezus Christus op een betere weg geplaatst. En daarvan heb ik hem getuigenis zien doen en dat geloof ik zonder meer. Verder gaat dit al eeuwen terug tot zelfs in de tijd van Salomo als ik me niet vergis, maar ik zal me niet opwerpen als deskundige. Ik zie op de vruchten (van Amerika). Ga de oorlogsgraven bij langs en kijk hoeveel Amerikanen er overal liggen (naast Canadezen etc.) Laten we dat NOOIT verontachten. En wat de nieuwe wereldorde betreft, het is interessant dat aan deze kant men er van overtuigd is dat de Europese Unie het voortouw heeft. Het nieuwe Romeinse Rijk (paus woont aan jullie kant). Kijk Ed, en Postma ik wil absoluut niet toewerken naar onderlinge haat. We hebben elkaar allemaal nodig, althans zo zie ik het. En als je de (mede)Nedelander Moslim wil zien door de ogen van Jezus, dan kan ik me echt niet anders voorstellen dan dat je dat ook doet met de Amerikaanse en Canadese Christenen. Kijk, heel belangrijk is ook, als je een volk wil overheersen. Dan moet je het eerst ontwapenen. Dat heeft Hitler ook geholpen. Iedereen weet dat de USA en Canada zwaar bewapend zijn op persoonlijk niveau. Iets waar ik eerst niet aan kon wennen. Maar waarvan ik nu de logica duidelijk inzie. Om die zelfde reden kan God’s Volk de Israelieten staande blijven tot op de dag vandaag. Iedere Israeliet heeft een wapen op zak. Niet echt Nederlands, ik weet het, maar ‘t is niet anders. Als welk volk dan ook de USA of Canada wil overnemen, dan zal dat erg ingewikkeld worden. NOU, degenen die de wapens weg willen, zijn: Obama, Clinton’s, Kerry, Carter, de Democraten dus. Ik denk dat je die wel kunt rangschikken onder die VM beweging. Niet Bush of Reagan.
  Vriendelijke broedergroet,
  Henk. E.

 26. rene postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 september 2010 om 20:18

  Beste Dirk.

  In de reactie van wildersfan kan ik niets christelijks herkennen. Hij heeft het over wapens, strijd tussen wij en zij. Hitler heeft ook nog geholpen.

  Christen zijn betekent christelijk gedragen. Met liefde en mededogen voor je medemens. Ook al gaat het ten koste van jezelf. Om welk cultuur of geloof het ook gaat. Het is niet wij tegen zij. Het gaat niet om ons. Het gaat er om wat wij uitdragen en uitstralen.
  Proberen in de voetsporen van Jezus te lopen. Als wapen draag je het juiste evangelie. Zoals de eerste christen gemeenten.
  Lees Handelingen. Lees Paulus…..

  Ik verzet mij tegen rechtse christenen, met deze opvattingen…. zij maken misbruik van de waarheid (JEZUS).

  Vr gr Rene Postma

 27. wildersfan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 september 2010 om 1:30

  Postma, als je maar half zo beledigend zou zijn richting moslims en waar hun fouten liggen, dan zou ik respect voor jou hebben. Nu niet. Jij laat ze inderdaad net als je linkse vrienden mooi hun gang gaan onder het motto: heb je naaste lief. Als ik kan voorkomen dat mijn kinderen verslonden worden door een wild dier, dan zal ik niet lang nadenken. Moslims hebben dezelfde intentie. Maar jij steekt net als alle linkse mensen liever je hoofd in het zand. The End.

 28. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 22:32

  Beste Rene Postma. Natuurlijk dien je je naaste lief te hebben maar je moet je toch sterk afvragen of daar ook díe moslim bij zit die koste wat het kost zijn afgod allah aan iedereen wil opdringen. Zo staat het namelijk in de Koran. Iedere moslim moet dit doen.
  Zie je het verschil? Wij als christenen moeten het Evangelie bekend maken en zij moeten dit met hun ideologie doen.
  Natuurlijk is het wel goed om moslims te zegenen in Jezus naam want voor ons is het ook enkel genade dat de Here Jezus voor onze zonden gestorven is aan het kruis. We mogen ook bidden dat moslims tot geloof mogen komen.

 29. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2010 om 16:34

  Beste Robbert, ik ben het helemaal met je eens.

  Vr gr Rene

 30. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 september 2010 om 2:50

  Dirk als ik nog 1 keer mag reageren:

  Wildersfan, ik denk dat je misleid wordt juist door het misleidende principe dat in deze groeperingen werkzaam is, namelijk hegeliaanse dialectiek. Hierdoor kan het lijken alsof er twee conflicterende groepen met elkaar in gevecht zijn die juist met dat doel gecreëerd zijn, terwijl je daar alleen de oppervlakkige schermutselingen ziet: een botsing tussen een kunstmatig gecreëerde these en een anti-these. Beide krijgen dan aanhangers, die denken dat ze tegen een gemeenschappelijke vijand strijden, terwijl ze in werkelijkheid door dat proces ongemerkt naar een uiteindelijke – door de erboven zwevende onzichtbare groep – gewenste en geplande synthese worden ‘geleid’, zonder dat ze het beseffen.

  Denk maar aan het symbool van de dubbelkoppige adelaar. Het zijn twee koppen die aan één lichaam verbonden zijn.

  En wat Bush en consorten betreft, als je echt een onderzoek hierover wilt lezen dat goed gedocumenteerd is, lees dan bijvoorbeeld het boek van prof. dr. Antony Sutton getiteld ‘America’s Secret Establishment – An Introduction into the Order of Skull & Bones’. Dat is niet een soort studentenclubje, maar een waar elitair gezelschap met Duitse wortels (Russel Trust). Sutton was professor in de economie en was werkzaam aan het Hoover War Institute van de Stanford Universiteit.

  Nu ben ik de eerste om te zeggen dat het niet onze taak als christen is om overal de vinger achter te krijgen; dat lukt ook niet. Maar het is wel onze taak om te signaleren, en vervolgens waakzaam te zijn. Het is niet onze taak dit soort genootschappen actief of militant te bestrijden, maar om dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven te zijn.

  Je bent ook heel absoluut in je woordgebruik als je zegt ‘niemand’ weet echt ‘wat, waar en wie’. Dat is toch niet juist. Daarvoor zijn er teveel getuigenissen van ex-leden die later christen werden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden