Korans verbranden?

De aangekondigde verbranding van korans op 11 september door dominee Terry Jones heeft wereldwijd heftige reacties opgeroepen. En terecht, zo’n provocerende daad is volstrekt af te keuren. De voorgenomen verbranding heeft hij inmiddels – waarschijnlijk – uitgesteld tot een latere datum.

Nergens ontdek ik bij deze man, die zich dominee noemt, iets van de liefde van de Here Jezus. En zeker, er worden wereldwijd ook Bijbels verbrand, maar moeten wij dan hetzelfde doen met korans? Zou de Here Jezus zoiets doen? Ik bid dat Jones tot inkeer komt. Dit is een anti-getuigenis voor het christelijk geloof en een bedreiging voor met name christenen in moslimlanden.

En natuurlijk krijgen ook de Joden weer de schuld van deze actie. ‘Dit is een plan van de zionisten om de hele wereld in moeilijkheden te brengen, dus moet het worden tegengehouden’, zei Tariq Naeemullah, het hoofd van het Gezamenlijk Burgerfront, een coalitie van non-gouvernementele organisaties in Pakistan.
Voor moslims zou zo’n koranverbranding een daad zijn waaruit diepe haat spreekt. Dat is in strijd met de oproep van de Here Jezus om onze vijanden lief te hebben. Er zijn tal van andere manieren te bedenken om duidelijk te maken dat we het volstrekt oneens zijn met de inhoud van de koran.

Sommigen zullen misschien denken aan Handelingen 19, aan wat er gebeurde in Efeze. Het gaat daar over de zeven zonen van Skevas, rondreizende geestenbezweerders. Toen ze probeerden bij iemand een boze geest uit te drijven, sprong deze bezeten man op hen af en overweldigde hen. Zoveel kracht had die boze geest.
De Joden en Grieken die dit zien en horen, raken diep onder de indruk. Zij maken de Naam van de Here Jezus groot. Velen, die door de prediking van Paulus tot geloof zijn gekomen, belijden hun schuld. Een paar van hen, die toverkunsten hebben uitgeoefend, brengen dan hun boeken bijeen en verbranden ze in het openbaar.
Deze verbranding van toverboeken is niet te vergelijken met de voorgenomen verbranding van korans. Je moet het zien als schoon-schip-maken, nadat je tot bekering bent gekomen. Dat je je zonden belijdt en alles wat eraan herinnert, wegdoet uit je huis. Dat kunnen boeken zijn, cd’s, dvd’s, die je vernietigt of verbrandt. Dat werkt heilzaam, reinigend en genezend.

In Lucas 9:51-56 lezen we dat toen de Samaritanen de Here Jezus en Zijn discipelen niet wilden ontvangen, Jakobus en Johannes tegen Hem zeiden: ‘Here, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van de hemel zal neerdalen om hen te verteren?’ Jakobus en Johannes leken wel op Terry Jones. De reactie van de Here Jezus is duidelijk: Hij bestraft hen en zegt: ‘Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen van de mensen te verderven, maar om te behouden’ (Statenvertaling).

Jakobus en Johannes waren nog onvolwassen christenen, die ‘vuur’ met ‘vuur’ wilden bestrijden. Dat is niet de Geest van de Here Jezus. Je wint mensen niet voor Hem door haat en door hun daden op zo’n manier te veroordelen. Je wint ze veel eerder door geduld, passie en bewogenheid. Alleen een persoonlijke ontmoeting met de Here Jezus verandert mensenlevens.
Laat het ons gebed zijn dat de Here Jezus zelf ingrijpt in levens van moslims, dat ze een ontmoeting met Hem zullen hebben en Hem zullen leren kennen en lief hebben.

Wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 10 in vers 3-5 is toepasselijk: ‘Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus.’

Dit is de weg die de Bijbel ons wijst: geen vleselijke acties, geen koranverbrandingen. Het is een geestelijke strijd, waarin wij alles wat opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten en als krijgsgevangen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus.
Hoe we dat praktisch kunnen doen? Efeze 6 roept ons op dat te doen met Gods wapenrusting aan.

In de verzen 10-18 lezen we:
10. Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht.
11. Doet de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel;
12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
13. Neemt daarom de wapenrusting van God aan, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
14. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid,
15. de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het Evangelie van de vrede;
16. neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;
17. en neemt de helm van het heil aan en het zwaard van de geest, dat is het woord van God.
18. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Als we zo Gods weg gaan, dan zullen we dat doen in een houding van bewogenheid met mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze de Here Jezus nog niet kennen. Dan gaan we ze niet te vuur en te zwaard bestrijden, dan gaan we hun boeken niet verbranden, maar dan zijn we met diepe ontferming over hen bewogen. Dan zal het ons verlangen, ons gebed zijn: ‘Here, red hen.’

Dirk van Genderen