Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geheel Israel zal behouden worden (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 september 2010, 19:22 door Dirk A A

De titel die ik voor dit commentaar heb gekozen, komt uit Romeinen 11:26. Ik werd erdoor geraakt. Van geen ander volk ter wereld wordt zoiets gezegd. Alleen van Israel. Er komt een moment dat het hele volk zalig zal worden.

Nu is het nog niet zover. Het aantal Joodse mensen dat in de Here Jezus als hun Messias gelooft, groeit wel, maar procentueel gezien, is het maar een kleine minderheid.
De hoofdstukken 9 tot 11 van de Romeinenbrief maken zonneklaar dat er wel degelijk een grote en geweldige toekomst is voor Israel.

In het eerste vers van Romeinen 11 wordt de vraag opgeworpen: ‘God heeft Zijn volk toch niet verstoten?’
Hoeveel mensen denken net zo, ook onder christenen, nog steeds. Het meest vergaand is wel de gedachte dat de kerk in plaats van Israel is gekomen. Dan worden alle zegeningen die Israel zijn toegezegd, op de kerk betrokken.
Diezelfde gedachte speelt ook in kringen waar grote nadruk wordt gelegd op voorspoed, gezondheid, welvaart en zegen die je als gelovige toch in dit leven zou moeten ervaren. Dan claim je de zegen van Israel voor jezelf. Fout!

Onze zegen is in de Here Jezus. Onze toekomst ligt in het huis van de Vader, met Zijn vele woningen; daar mogen we naar uitzien. Vandaar ook dat de Bijbel zegt dat we vreemdelingen en bijwoners zijn op aarde.

Met grote nadruk wordt op die vraag of God Zijn volk heeft verstoten, geantwoord met: ‘Volstrekt niet’ (Romeinen 11:1). Paulus wijst op het overblijfsel, de rest, die er heel de geschiedenis is geweest, van Joodse mensen die hun knieën niet voor Baäl bogen (vers 4). En ook nu, anno 2010, zijn er duizenden die geloven in de Here Jezus als hun Messias.

Vandaar dat ik geloof dat het wel degelijk zin heeft om het Evangelie te brengen aan het Joodse volk. Als we hun het Evangelie onthouden, is dat de ernstigste vorm van antisemitisme.

Dan wordt in vers 11 de vraag gesteld: ‘Zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten?’ Het overgrote deel van het Joodse volk wees en wijst het Evangelie immers af.
‘Volstrekt niet,’ is het duidelijke antwoord. ‘Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot na-ijver op te wekken.’
Daar word ik stil van. Door hun val is het heil ook tot ons, tot mij gekomen.

In vers 12 klinkt de hoop al door. “Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.’
Hun val is niet blijvend, er komt een tijd van volheid voor het Joodse volk. Wat een zegen zal dat zijn voor de rest van de wereld. Dat zal ‘leven uit de doden zijn’, zegt vers 15.

Vervolgens gaat het in de verzen 16-24 over de wortel, de olijfboom, de takken die weggebroken zijn en de takken die ingeënt worden. Leest u maar na.
Een enkele opmerking over dit gedeelte. Wat is de wortel? Ik geloof dat de wortel ten diepste Christus is. In Romeinen 15:12 staat: ‘Komen zal de wortel van Isaï’, wat een verwijzing is naar Jesaja 11:10: ‘En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken…’
Openbaring 5:5 zegt: ‘Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.’ En in Openbaring 22:16 lezen we: ‘Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende Morgenster’. In deze beide verzen gaat het over de wortel van David, de verheerlijkte Christus. Ik lees hierin dat Hij ook de wortel van de olijfboom is.
Israel is eeuwenlang Gods getuigenis op aarde geweest, maar uiteindelijk heeft het grootste deel van het volk geen vrucht geproduceerd. Enkele van de natuurlijke takken zijn weggebroken en als wilde loten hebben de gelovigen uit de heidenen deel gekregen aan de saprijke wortel van de olijfboom, ten diepste Christus Zelf.

De christenen uit de heidenen, die ingeënt worden in de olijfboom mogen samen met Israel deel hebben aan de saprijke wortel. Als je de wortel gaat zien als Israel, dan kun je gaan denken dat je als gelovigen uit de heidenen de sabbat moet gaan houden en de feesten die de Here aan Israel heeft gegeven et cetera. Ik zie dat gebeuren om me heen, dat christenen nog wettischer gaan leven dan orthodoxe Joden en vervolgens ook het zicht op de Here Jezus kwijt raken. Die ontwikkeling is zorgwekkend. Wees daar alert op.
Vergeet niet dat in Handelingen 15:20 tot de gelovigen uit de heidenen gezegd wordt dat hun niet de wetten van Mozes moeten worden opgelegd, maar dat ze zich ‘slechts’ moeten onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.

In vers 25 onthult Paulus een geheimenis: dat er een gedeeltelijke verharding over Israel is gekomen. Over de verharding van Israel sprak Jesaja al in Jesaja 6, vanaf vers 10. En dat de verharding slechts tijdelijk zou zijn, is al te lezen in Jesaja 11. Het geheimenis heeft betrekking op het feit dat de verharding slechts ten dele over Israel is gekomen.

Er komt, zegt vers 25, een einde komt aan de verharding van Israel, wanneer de volheid der heidenen binnengaat. Vervolgens zal geheel Israel zalig worden, gelijk geschreven staat: de Verlosser zal uit Sion komen.
God gaat weer verder met Israel. Met de twee stammen en de tien stammen. Het is Gods verlangen dat de Here Jezus ook op aarde alle hulde zal ontvangen. Daar heeft Hij Israel voor nodig.

Dat wordt een buitengewoon cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Ik ben ervan overtuigd dat we dat moment al dicht genaderd zijn.
Het is nu de tijd waarin God alles aan het voorbereiden is om Rom. 11:26 te gaan vervullen.
Jesaja 60:21 zegt daarover: ‘Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een werk Mijner handen, tot Mijn verheerlijking.’

Ik denk aan Ezechiël 37, waar wordt gesproken over het dal met de dorre doodsbeenderen. Eerst voegen de beenderen zich bij elkaar, dan komen er spieren op en vlees en een huid. Maar geest is er nog niet in hen.
Deze beenderen, zegt dit hoofdstuk, zijn het gehele huis van Israel. ‘Ik, de Here, zal hen brengen naar het land Israëls, ik zal hen verzamelen uit hun graven.’
Vers 14 vervolgt dan met: ‘Ik zal Mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het Woord des HEREN.’

Ook de profeet Zacharia schrijft ook over deze opzienbarende geestelijke herleving van Israel. Zacharia 12 geeft aan dat Jeruzalem een steen zal worden waaraan de volken zich ernstig zullen verwonden. De volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Zacharia 14 beschrijft dan hoe het volk ten onder dreigt te gaan, wanneer de hele wereld tegen hen optrekt. Dan zal de Here Jezus, de Messias komen om voor Zijn volk te strijden.

Dan komt het moment, waarover we lezen in Zacharia 12:10: ‘Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitgieten de Geest van de genade en van de gebeden.’
Ze zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, ze zullen over Hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Een diepe rouwklacht vanwege hun zonden.

Daarop volgt in hoofdstuk 13:1: ‘Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, ter ontzondiging en reiniging. En Ik zal te dien dage, luidt het Woord van de HERE der heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien…’

De Here zelf zal Zijn volk redden, zalig maken. Hij zal zich zelf bekend maken aan Zijn broeders, zoals Jozef zich bekend maakte aan zijn broers.
En zullen zij allen gered worden? Hebben we daar iets op tegen? Nee, toch.
Het zal op z’n minst de overgrote meerderheid van het volk zijn. En of het echt hoofd-voor-hoofd zal zijn? Jeremia 31:34 zegt: ‘…zij zullen Mij allen kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het Woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.’

Vol verlangen zien we uit naar het moment dat geheel Israel zalig zal worden. Vanuit Israel zal een geweldige zegen uitgaan over de hele wereld.

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 september 2010 om 20:33

  De vraag blijft altijd weer wat ‘geheel Israël’ is. Ik geloof dat dit alle gelovige Joden zijn, wereldwijd. Maar zeker niet de bewust Godverwerpende Joden. Zelf ga ik dan ook af op Zacharia 13:8-9, waar God duidelijk het gelouterde overblijsel ‘Mijn volk’ noemt.
  De wortel is volgens mij Christus.

 2. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 11:55

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor dit commentaar!

  Vandaag is het in Israel Grote Verzoendag en het is heerlijk om juist nu over al die beloften, die eens zullen worden vervuld, te lezen.

  In Zach.12:12-14 staat, dat mannen en vrouwen apart zullen rouwklagen en dat is precies wat je nu al meer dan 60 jaar in Jerusalem kunt zien: mannen en vrouwen “klagen” apart bij de Klaagmuur.
  Maar in al die jaren dat ik in Jerusalem heb gewoond deed het me telkens weer zo’n verdriet dat er daarbij zoveel schijnheiligheid te zien was (zoals trouwens ook in Christelijke samenkomsten – wij zijn niet beter).
  Wat kan je dan verlangen naar een oprecht rouwbeklag!

  Dat er nu zoveel mensen in Aziatische en moslimlanden tot bekering komen is, denk ik, de laatste etappe naar de “volmaking van de heidenen”. Hierna zal God de bedekking bij Zijn volk wegnemen en zal Israel op aarde de toon aangeven en eindelijk waarmaken waarvoor het was uitgekozen.
  En om hen hierop voor te bereiden is het inderdaad nodig hen het Evangelie te vertellen. Hoe zouden ze anders berouw kunnen hebben over hun ongeloof?

  Het is zo heerlijk dat Romeinen 9, 10 en 11 in de Bijbel staan!
  Met de “wortel” uit Romeinen 11:16-18 wordt m.i. Abraham en zijn nageslacht bedoeld. Maar dat is dus inclusief Yeshua – en in Jezus ook wij, de “heidenen”, die nu in Hem geloven.
  De kerk in niet in plaats van Israel gekomen, maar mag wel delen in de beloften. Beloften uit Jesaja, bijvoorbeeld, kan de Heilige Geest gebruiken om ons, als gelovigen, te bemoedigen en te sterken..
  Claimen van die zegen is inderdaad niet in overeenstemming met het geheel van de Bijbel. God wil erom gevraagd worden!

  Mooi, dat je schreef over de twee en de tien stammen.
  Ikzelf neig ernaar om het Christelijke westen te zien als nakomelingen van de tien stammen. Dan zijn wij dus ook biologisch echt Israel. Misschien dat DNA-onderzoek het nog eens bevestigt.

  En van harte onderschrijf ik ook wat je zei over “christenen” die steeds wettischer gaan leven. Ik heb al veel zgn. Messiaanse gemeenten, zowel in Israel als in Nederland, helaas die kant op zien gaan. Hoe meer tradities er werden ingevoerd, hoe verder het zicht op Yeshua verminderde. Terwijl Gods Woord toch duidelijk genoeg is, zowel voor “heidenen” als voor joden.

  Gisteren las ik het volgende van ds. Robert Murray MacCheine en wil dit hierbij graag doorgeven:

  “Als wij het Evangelie aan de joden brengen (en aan hen in de eerste plaats!) zal het werk van God met kracht worden geopenbaard. De Geest zal over ons hele land worden uitgestort. Uit onze kerken zullen haat en partijschap verdwijnen. Twist en jaloersheid zullen veranderen in een loflied en onze eigen zielen zullen worden als een welbesproeide tuin.”

  Zo kunnen we Grote Verzoendag vieren!
  In verwondering en dankbaarheid voor de verzoening die Yeshua voor ons heeft verdiend.

 3. eersels alice zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 12:39

  Dank voor de uit èènzetting van Israel, het is degelijk een studie die veel duidelijk maakt voor mij en anderen denk ik. Als het om de zegeningen gaat weet ik zeker dat Israel voor gaat op ons christenen, en dat dank zij hen wij het heil ontvangen hebben als we de Here kennen. Ook heel duidelijk is het over de wetten van Mozes, omdat veel christenen daar anders over denken, dat wij ons te onthouden hebben van het verstikte, bloed en hoererij is voor mij altans heel duidelijk geworden. Ook zal God zorgen voor de gestorvenen van het joodse volk, die in Hem geloven. Dit is alles voor mij een studie en een brief waar ik heel veel van geleerd heb. Dank u Dirk voor de uitéénzetting. Alice

 4. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 12:43

  Beste Dirk.
  Ik vind het verdrietig dat je het Joodse feesten noemt. De Here heeft zelf aangegeven dat het Gods feesten zijn. Ik denk zelf dat de kerk zich veel inzicht en zegen heeft laten liggen door zich niet te verdiepen in de geestelijke betekenis van deze feesten. Het vieren van deze feesten wordt vaak onder wettisch geschoven, terwijl de mensen die het houden het doen om God te eren en te erkennen dat ook dit Zijn geboden zijn en een vorm van Hem liefhebben is.
  Je haalt terecht Handelingen 15:20 aan, maar over Handelingen 15:21 heb ik nog nooit een preek gehoord. En als ik het navraag, wordt er wat onnozel gekeken. Toch kan ik zelf niet verder komen dan de volgende verklaring: De broeders in Jeruzalem begrepen dat nieuwe gelovigen niet alle regels in een keer opgelegd konden worden en ook niet hoefden opgelegd te worden. In hun zoektocht naar God begonnen de nieuwe gelovigen met deze 3 geboden, wilden ze God verder leren kennen en wilden ze meer weten om Hem te dienen dan (vers21) worden de woorden van Mozes in elke stad waar een synagoge is geleerd.
  Als ik zelf heel eerlijk ben, heb ik meer geleerd van Joden die Jezus kenden dan van Christenen die Jezus kennen. Deze Joden hebben de bijbel al een paar duizend jaar meer bestudeerd en hebben een diep verstaan van zaken.
  Voor de feesten die God gegeven had, vind ik het zo mooi dat Hij ons tegemoet komt als mensen die in deze feesten zichtbaar Gods heil mogen zien.
  Als wij in de cadans van Gods feesten zouden gaan zouden we meer op Jezus gericht zijn denk ik.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 13:05

  Een uitgebreid en deskundig bijbelvast commentaar, over de behoudenis van Israël , door Dirk. Graag wil ik hierop reageren, met mijn bijbelkennis op “ambachtschool-niveau”. Reeds eerder heb ik al eens gezegd dat, in mijn visie, de bijbel vol staat met symbolische verhalen en vergelijkingen. Zo ook nu over de eindtijd-tekenen en de behoudenis van Gods-volk Israël. Ik denk, en dit wordt mij ingegeven door de inwonende Geest, dat met Gods-volk-Israël, bedoeld wordt : De wereldwijde (Oecumenische) Christelijke-gemeenschap, die de “frontsoldaten” moeten zijn voor Gods-Vredes-Koninkrijk , dat komende is. Zij (wij) moeten de weg vrijmaken voor de wederkomst van Jezus.
  Laten wij “frontsoldaten” daarom meehelpen om deze blijde boodschap, wereldwijd te verkondigen in woord en daad en te steunen op welk gebied dan ook.
  Mede “frontsoldaat” Hub.

 6. Maria Caro zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 13:19

  Beste Dirk,
  Je zegt veel goede dingen, maar met een aantal dingen ben ik het volstrekt oneens. Ik geloof dat de wortel wel degelijk het Joodse volk is. Als ik daarop geënt ben, mag ik God ook vragen om de zegeningen die Hij aan Israël beloofd heeft. Ik word nu met de Messiasbelijdende Joden gevoed door dezelfde wortel en vorm samen met hen de olijfboom.

  De vroege kerk vierde de “Feesten des Heren” (dus niet de “Joodse feesten”), totdat Keizer Constantijn heidense (feest)dagen “verchristelijkte”. In Zijn feesten zit het complete evangelie verpakt, inclusief de wederkomst. Alle reden dus om als christenen die feesten in ere te houden, maar dan natuurlijk wel in die door Christus vervulde zin. Dat heeft niets met wetticisme te maken, wel met de zegen van God, die ik duidelijk ben gaan ervaren sinds ik de sabbat en de feesten ben gaan vieren. Het eeuwige leven door de verzoening met God is door het offer en de opstanding van Yeshua alleen. Daar kan ik door de viering van de feesten niets aan toe of af doen. Maar deze feesten hebben mij niet het zicht op Yeshua benomen, maar Hem juist zoveel zichtbaarder gemaakt.

  Het vervangen van de Feesten des Heren door de zgn. christelijke feestdagen zie ik ook als een stuk vervangingstheologie en daarmee anti-semitisme. Ik geloof dat we door het vieren van de feesten in de nieuwe betekenis Israël tot jaloersheid kunnen wekken.

  Door wat Yeshua voor ons volbracht heeft: een gezegende Grote Verzoendag!

 7. Marloes Schouten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 15:59

  Aan Dirk,

  De sjabbat houden wettisch? Het vierde gebod is het gebod waarin opgeroepen wordt om de sjabbat te heiligen. De Tien Geboden zijn toch wel de basis van de wet, en deze wet wordt door Jezus genoemd in Mattheüs 5:17-19:
  Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u (…) Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten (…), doch wie ze doet en leert (…) die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

  We weten dat pas in de vierde eeuw na Christus de zondag is ingesteld. Ik heb me weleens afgevraagd of Daniël 7:25 hier iets mee te maken heeft, waar wordt gesproken over verandering van tijden en wet.

  Nadat ik enkele jaren geleden Mattheüs 5:17-19 goed tot me door liet dringen, ben ik de sjabbat in acht gaan nemen. En de eerste dag van de week, de dag erna, ga ik heus naar de kerk, maar alleen omdat ik wel elke dag met gelovigen wil samenkomen. Op sjabbat bezoek ik zoveel mogelijk een messiaanse gemeente.

  Ik merk dat de Heere het in acht nemen van de sjabbat zeer zegent, op een morgen zelfs met een lied bij het wakker worden: ‘Vrede zij hen die houden van de Tora…’

  Marloes Schouten

 8. Wim Roeleveld zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 18:26

  Beste Broeder in onze heer Jeshua de Messias,
  Eindelijk eens iemand, die gelezen heeft wat er staat en niet de eigen visie heeft “ingelegd” in de bijbel. Gods handelen met Zijn volk is te vinden in die belangrijke teksten van Rom. 11: 25-36. Alsdan zal gans Israël behouden worden. En de nadruk ligt op vers 32 onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. Hem komt toe de eer en heerlijkheid en dankzegging voor Zijn overweldigende heilsplan: met Israël en ook met deze wereld!

 9. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 18:49

  Shalom Dirk, brs en zrs.
  Het is zo dat veel christenen vergeten dat het JHWH is die met Israel in YESHUA HA MASSJIACH HET NIEUWE VERBOND sloot DOOR HET BLOED VAN YESHUA ZOON VAN JHWH. Lees Jeremia 31, Hebr 8:8-12 Hebr. 10:14-18 en Efeze 2:11-22.
  De gelovigen uit de volken mogen mee-delen in het VERBOND van JHWH samen met de joodse brs en zrs (speciaal zij die gelovenin YESHUA HA MASSJIACH).
  Laten wij toch bedenken DAT ABBA ZIJN volk Israel liefheeft met een EEUWIGE liefde. Jeremia 31:3.
  De gelovigen uit de goym hebben alleen maar barmhartigheid te bewijzen aan het joodse volk, dat is de opdracht, lees Rom 11:30-32.
  Willen de christenen YESHUA verkondigen aan het joodse volk?
  Dan moet er allereerst echte bewogenheid en liefde van de joodse MASSJIACH YESHUA zichtbaar worden in hun leven.

  En dat is dan een geheel andere JEZUS dan die het joodse volk tot nog toe heeft gezien.
  Het zijn de ongerechtigheden en begane zonden mede begaan aan DE OOGAPPEL van JHWH die een echte opwekking in het christelijke westen tegenhouden
  JHWH HOORT NIET naar gebeden van ongebroken christenen die zich niets gelegen laten liggen aan HET JOODSE volk.

  Johannes zei het al: Die zegt dat hij (zij) in het licht wandelt, maar zijn broeder (zuster) haat (achterstelt), die is in de duisternis.
  En Israel is onze oudste broeder, over wie ABBA heel andere dingen zegt dan de meeste christenen.
  Daarom, laten we ons verootmoedigen, ook tegenover Israel en voor hen op de bres gaan staan, en niet meehuilen met de wolven in schaapsvacht.

  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot de gemeenten zegt.
  Allen een hartelijk shalom in YEsHUA

  Lou Sandifort.

 10. Jenö Sebök zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 19:32

  Beste Dirk,

  Geheel Israël zal behouden worden. Wat een heerlijke belofte! Alleen zit ik met de vraag: Slaat dat op de generatie die in de eindtijd zijn Messias zal aannemen, of geldt dat ook voor de huidige generatie en de generaties uit het verleden, die hun Messias hebben afgewezen?
  Je kunt toch alleen behouden worden door Jezus? Dat zou betekenen dat vele generaties Israëlieten verloren zijn gegaan. Maar Jesaja profeteert dat het gehele nakroost van Israël (dus alle geslachten van de Israëlieten) gerechtvaardigd zal worden. Ook zij zullen dus door hun Messias Jezus gered worden, want Jesaja zegt er bij “in de Here”. Hoe dat dan moet gebeuren, lijkt moeilijk te verklaren, maar de belofte uit Jesaja 45: 25 lijkt me duidelijk. “In de HERE wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen.” Dat zijn dus alle generaties. Kennelijk krijgen zij bij de opstanding der doden een herkansing en zullen zij die aangrijpen. Hoe dat precies in z’n werk moet gaan, laat ik aan de theologen over, of liever aan de Here God, wiens woord betrouwbaar is. Kennelijk ligt hier een geheimenis wat ons nog niet geopenbaard is.

  Jenö

 11. Lotte zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 september 2010 om 21:53

  Heel mooi uiteengezet, Dirk!
  En met bijna alles zit ik op 1 lijn ook.
  De 2 dingen die ik anders zie, is de wortel die Christus Zelf is, en daarnaast vraag ik me af in hoeverre “geheel” Israel behouden wordt, aangezien in Openbaring duidelijk staat dat 1/3 deel behouden wordt, misschien het échte Israël, en het andere deel, 2/3 deel van Israel, volgt de anti-christ, helaas.

  Jammer dat er in sommige reacties zo wordt gesproken over de sabbat, de feestdagen en de 10 geboden. Zelf zou ik tegen hen graag zeggen: lees het NT eens goed en je komt erachter dat er een nieuw verbond is, want Hij zei aan het kruis niet voor niets: Het is Volbracht!
  Ook heeft God nu geen dag boven de andere gesteld, dus ook de sabbat niet!
  “De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere” (Rom. 14:5-6a). Lijkt me duidelijk dat er geen verplichting is of beter dan…

  Maar voor de twijfelaars nog 2 teksten:
  “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan, of sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar de belichaming ervan is Christus” (Kol. 2:16-17).
  “U onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen” (Gal. 4:10-11).

  De sabbat is specifiek voor Israel gegeven, en aangezien ik niet in de vervangingsleer geloof, houd ik de sabbat dus niet.

  God’s Zegen voor een ieder!
  Lotte

 12. geertruij zegt:
  Geplaatst op zondag 19 september 2010 om 15:58

  Shalom Dirk, broeders,zusters,

  Laat ik beginnen te zeggen dat jullie allen voor een stuk gelijk hebben. Alléén dit; de Here Jezus zegt in Matt. 5 vanaf 16: “Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. 17 Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. (let op het woord volle betekenis) 18 Ik zeg u met NADRUK: Tot de hemelen en de aarde vergaan, zal nog GEEN letter van de wet afgedaan hebben. ALLES moet eerst volbracht zijn. 19 Wie tegen de mensen zegt dat het niet zo nauw luistert – en zelfs maar het kleinste gebod afschaft – zal de kleinste zijn in het Koninkrijk van de hemelen. Maar zie zich aan Gods wetten houdt – en anderen leert dat ook te doen- zal groot zijn in dat Koninkrijk. 20 Want ik waarschuw u. Als uw oprechtheid niet groter is dan die van de godsdienstleraars en de Farizeeërs, komt het Koninkrijk van de hemelen niet eens binnen.
  Het houden van de Sabbat dat deed de Here Jezus, ofwel Yeshua Ha Mashiach, óók, want er staat dat HIJ gewoon was op Sabbat naar de Synagoge te gaan en daar te leren aan het volk en mensen genas. Waar juist de oversten der synagogen zo tegen ageerden. Yeshua zegt zelfs dat HIJ de HEER van de SABBAT IS!!! Dus als HIJ de HEER van de SABBAT is, wie zijn wij dat wij Zijn volgelingen, ons daar niet aan zouden moeten houden. Dit is nu juist voor mij de reden om elke vrijdagmiddag de challa te bakken en die ‘s avonds wanneer de Sabbat begint, dit vieren als ter gedachtenis aan Yeshua’s lijden en sterven, het brood te breken en de beker van Zijn vergoten bloed voor mij, te drinken. Sinds ik dit ben gaan doen, heeft de Here de God van Isra’el mij dubbel gezegend. DE feesten zijn niet van de Joden, maar voor de Joden, aan hen gegeven, als een heenwijzing naar het offer van Yeshua Ha Mashiach. Het is zo jammer dat het volk van God dit alles niet zo goed heeft begrepen, waardoor ze ook hun Messias wel moesten verwerpen, omdat Hij eerst moest lijden en sterven. Waarna HIJ is opgewekt door de kracht van Gods GEEST. En straks als de wereldwijde Gemeente, Joden en Grieken (Gojim), zullen zijn weggerukt (opgenomen) in het Vaderhuis met de vele woningen (zie Joh. 14:1-3), dan zal God zich ontfermen over Isra’el en allen behouden die in Yeshua gaan geloven, door de prediking van de 144.000 verzegelden, 12.000 uit elke stam van Isra’el.
  Ik groet jullie met een hartelijk Shalom en een goed en gezegend Loofhuttenfeest Chag ha Soekot.

 13. Marloes Schouten zegt:
  Geplaatst op zondag 19 september 2010 om 16:02

  Nog even op de sjabbat terugkomende: het vierde gebod uit de tien geboden schrijft de sjabbatsheiliging voor. Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om te vervullen. Dat betekent dat Jezus het mogelijk gemaakt heeft om uit de liefde van je hart, de geboden van de wet te onderhouden. Je wordt niet behouden door het houden van de wet, je wordt alleen behouden door het Bloed van Jezus, Yeshua. Maar, eenmaal wetende dat je door dit grote offer behouden bent, ga je uit de liefde van je hart zoeken naar de volkomen wil van God. Daar hoort de sjabbatsheiliging bij. Zeker als je weet dat vóórdat een Romeinse keizer in de vierde eeuw na Christus de zondagsheiliging instelde, iedereen de sjabbat hield. Jezus waarschuwt voor mensen die anders leren dan de wet (en de profeten) aangeven. Zij zullen klein heten in het Koninkrijk der hemelen. Dat vind ik een zeer ernstige waarschuwing.

  De sjabbat waarover gesproken wordt in Kolossenzen 2:16-17 is mijns inziens een sjabbat die als zodanig werd aangemerkt doordat er sprake van een feestdag was. Jom Kippoer bijvoorbeeld: die viel en valt niet steeds op sjabbat, maar moet wel als sjabbat geheiligd worden (Lev. 23:32).

  We moeten echt goed analyseren en tekst met tekst vergelijken. Romeinen 14:5-6 en Kolossenzen 2:16-17 worden als het ware nog overkoepeld door Mattheüs 5:17-19. En als in de voorwaarden van laatstgenoemd Bijbelgedeelte is voldaan, kunnen we ontspannen, met een gerust hart, de andere Bijbelgedeelten hanteren. In afhankelijkheid van Hem, aan Wie wij alles te danken hebben. Uit liefde voor Hem willen we Zijn volkomen wil doen, zonder wettisch te worden.

  Warme groet,
  Marloes

 14. Hadassah zegt:
  Geplaatst op zondag 19 september 2010 om 22:57

  Aan Dirk, shalom,
  Dat hele volk zijn niet alleen joden uit de stam Juda, maar ook uit de andere stammen, getuige verzen uit de profeten, maar ook uit Openbaring, waar letterlijk opgetekend is dat de namen boven de twaalf poorten de namen van de twaalf geslachten= stammen der kinderen Israels zijn. Genadevol horen daar de vreemdelingen, die zich als een Ruth in volle overgave toevoegen, bij.
  Maar waar ligt dan de behoudenis?
  In het houden van geen wet en wel een Verlosser?
  Of in het houden van de geschreven wet en de Verlosser?
  In Openbaring lees ik dat men hieraan de gelovigen zal kunnen herkennen: Opb 12:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Elohims bewaren, en de getuigenis van Yeshua HaMasshiach hebben.
  En
  Opb 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden YHWHs bewaren en het geloof van Yeshua.
  Dit blijkt dus een kenmerk: het houden van YHWHs geboden, zoals in de vijf boeken van Moshe onderwezen én het getuigenis van Yeshua.
  Niet uit verdienste, maar uit volgzame gehoorzaamheid, welke als vrucht liefde, blijdschap etc voortbrengt.
  Men heeft wel de kerk in de plaats van YHWHs kinderen (die dat kenmerk als hierboven hebben) willen stellen, maar wat de mens bouwt, zal op zand uiteindelijk wegspoelen, al is het instituut nog zo kunstig.
  U schrijft: ”Onze zegen is in de Here Jezus. Onze toekomst ligt in het huis van de Vader, met Zijn vele woningen; daar mogen we naar uitzien. Vandaar ook dat de Bijbel zegt dat we vreemdelingen en bijwoners zijn op aarde”.
  Maar dat kan nooit zónder YHWHs geboden. Vroeger zou men zeggen “met een ingebeelde verlossing” verloren kunnen gaan.
  Dat huis met de vele woningen is het huis van YHWH voor Zijn kinderen volgens Zijn voorwaarden en Zijn kenmerken. Het merk waaraan YHWH Zijn kinderen herkent, is de Shabbat, Ex 31:13. Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik YHWH ben, Die u heilige.
  Hoelang?
  Ex 31:16: Dat dan de kinderen Israels den sabbat houden, den sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond.
  U schrijft: ”Vandaar dat ik geloof dat het wel degelijk zin heeft om het Evangelie te brengen aan het Joodse volk. Als we hun het Evangelie onthouden, is dat de ernstigste vorm van antisemitisme.
  Dan gaat u Juda dat evangelie brengen waar de geboden YHWHs vanaf gehaald zijn en een Verlosser die dat dan ook zo gedaan zou hebben. Dat kán toch niet?
  U schrijft: Dan wordt in vers 11 de vraag gesteld: ‘Zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten?’ Het overgrote deel van het Joodse volk wees en wijst het Evangelie immers af.
  ‘Volstrekt niet,’ is het duidelijke antwoord. ‘Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot na-ijver op te wekken.’
  Daar word ik stil van. Door hun val is het heil ook tot ons, tot mij gekomen.
  Wij hebben YHWHs evangelie óók afgewezen. Hoeveel te meer Zijn genade zowel naar Juda en zijn metgezellen, alsmede wij, Efraïm en onze metgezellen. Zie Hosea, Ezechiël 37, Zacharia en vele andere aanhalingen.
  U schrijft: Als je de wortel gaat zien als Israel, met de gedachte dat je als gelovige bent ingeënt in Israel, dan kun je gaan denken dat je de sabbat moet gaan houden en de Joodse feesten et cetera. Ik zie dat gebeuren om me heen, dat christenen nog wettischer gaan leven dan orthodoxe Joden en vervolgens ook het zicht op de Here Jezus kwijt raken. Dit ontwikkeling is zorgwekkend. Wees daar alert op. Vergeet niet dat in Handelingen 15:20 tot gelovigen uit de heidenen gezegd wordt dat hun niet de wetten van Mozes moeten worden opgelegd, maar dat ze zich ‘slechts’ moeten onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.
  Het komt inderdaad voor dat mensen zo rabbijns gaan worden dat zij Yeshua verliezen en zich alleen met de rabbijnse manier van leven bezighouden… Maar ik lees uit uw schrijven niet, dat er anderen zijn die alleen YHWHs geboden onderhouden uit gehoorzaamheid én dankbaarheid zoals vermeld in Openbaring. Ja u leest het goed, er is verschil tussen rabbijns geïnterpreteerde toegevoegde geboden, die NIET in de Tenach staan. Daarom waren de schriftgeleerden ook zo heetgebakerd als ze Yeshua hoorden, daar Deze YHWHs geboden nader verklaarde. Mattheüs 5:17 e.v. getuigt daarvan.
  Bent u bekend met het duizendjarig vrederijk?
  Zoals ik het ben gaan lezen volgt dat na de donkerheid die vlak voor ons staat
  U schrijft: Ik denk aan Ezechiël 37, waar wordt gesproken over het dal met de dorre doodsbeenderen. Eerst voegen de beenderen zich bij elkaar, dan komen er spieren op en vlees en een huid. Maar geest is er nog niet in hen.
  Deze beenderen, zegt dit hoofdstuk, zijn het gehele huis van Israel. ‘Ik, de Here, zal hen brengen naar het land Israëls, ik zal hen verzamelen uit hun graven.’
  Vers 14 vervolgt dan met: ‘Ik zal Mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het Woord des HEREN.’
  Dat ganse Israel.. daar zitten de tot inkeer gekomen voormalige “christenen”ook bij, daar Yeshua maar één Bruid heeft.
  De verloren zoon is afgekeerd Efraïm, dat voor straf de natiën in moest alwaar Efraïm vreemde goden ging dienen en zoals we zien nog doet.
  Want we horen geen varkensvlees te eten en we horen geen zonnedag als rustdag te hebben.
  Wij moeten terug naar de Vader, waarvan wij algauw de Naam gaan weten, waarvan Hij zegt dat Hij bij die Naam genoemd wil worden. Door YHWHs geboden te doen en geen afgezwakte rabbijns getinte geboden, zullen wij en alleen op die wijze onze broer Juda tot jaloersheid verwekken… om dan tezamen uit de natiën te vertrekken naar het land van onze voorvaders, om aldaar voor YHWHs aangezicht een welbehagen te mogen zijn.
  We zullen aldaar inzien dat we nog steeds niet konden zijn wat Hij van ons verwachtte en ons verootmoedigen voor Zijn aangezicht.
  Wat zal dát een impact hebben voor de volkeren!
  U schrijft: Daarop volgt in hoofdstuk 13:1: ‘Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, ter ontzondiging en reiniging. En Ik zal te dien dage, luidt het Woord van de HERE der heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien…’
  De namen der afgoden, de namen Baäls zoals dat in Hosea staat… Namen als J—s, God, Here zullen daar niet mogen gebezigd worden voor YHWH en Yeshua, daar het verbasteringen zijn en titels.
  U schrijft:
  Vol verlangen zien we uit naar het moment dat geheel Israel zalig zal worden. Vanuit Israel zal een geweldige zegen uitgaan over de hele wereld.
  Bent u al een Israeliet volgens YHWHs vooorwaarden?
  Het is van levensbelang dat te weten…. is mijn overtuiging, daar ik persoonlijk van behoudend christen tot bovenstaande verandering kwam.
  Hartelijke groet,
  Hadassah

 15. Willy Born zegt:
  Geplaatst op zondag 19 september 2010 om 22:57

  Met geheel Israel wordt bedoeld alle 12 stammen. Dat zijn niet alleen de Joden die de Messias aannemen, maar eveeens de verloren (bij God bekend)10 stammen die de Here Jezus hebben aangenomen. En mogelijk zijn de gelovigen uit de volken deze verloren 10 stammen.

 16. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op maandag 20 september 2010 om 11:33

  Beste Dirk
  Weer een goed commentaar. Bedankt.
  Het is van het grootst mogelijke belang dat we onze Bijbel goed kennen. Zeker met het zicht op Israel. Het Nieuwe Testament kan niet los worden gezien van het Oude Testament. De gebeurtenissen in het huidige Israel, de reactie daarop van de volkeren, de VN en de Grootmachten laten ons zien dat we in een beslissend tijdperk leven. Al weet echter niemand hoelang het nog zal duren. ,,Hij komt als een dief in de nacht.” Daarom is het van belang dat we erop voorbereid zijn en ons blijvend richten op dat ogenblik.
  Gebed voor Israel en de volkeren eromheen is dringender dan ooit tevoren!!
  De Vrede van Jeruzalem wens ik een ieder toe, Shalom.

 17. Gerry zegt:
  Geplaatst op maandag 20 september 2010 om 13:58

  Shalom beste broeder Dirk,
  U schrijft: Als je de wortel gaat zien als Israel, met de gedachte dat je als gelovige bent ingeënt in Israel, dan kun je gaan denken dat je de sabbat moet gaan houden en de Joodse feesten et cetera. Ik zie dat gebeuren om me heen, dat christenen nog wettischer gaan leven dan orthodoxe Joden en vervolgens ook het zicht op de Here Jezus kwijt raken. Dit ontwikkeling is zorgwekkend. Wees daar alert op….

  Ook ik heb er veel moeite mee dat U spreekt van Joodse feestdagen i.p.v. de Feesten van de Heer, deze feesten zijn de instellingen van onze G`d en helaas door de kerk uit de volkeren afgeschaft en vervangen door zgn. christelijke feesten die gebaseerd zijn op heidense religieuze feesten. De eerste christengemeenten vierden toch ook de Feesten zoals G`d ze heeft ingesteld? Deze gemeenten bestonden voornamelijk uit Joden, maar waar kan ik in de bijbel vinden dat het de christenen uit de heidenen geoorloofd is om God`s eigen instellingen te veranderen?
  In Zacharia 14 het laatste gedeelte kunnen we lezen over hoe G`d denkt over mensen/ volkeren die tijdens het 1000 Vrederijk, weigeren om naar Jeruzalem te komen om het Sukkot /Loofhuttenfeest, één van G`ds ingestelde feesten, te komen vieren. Waarom worden dan wel ALLE volkeren opgeroepen om één van G`ds ingestelde Feesten vieren? Jammer dat u juist dit gedeelte overslaat!
  In Yeshua zijn we samen één, Jood en Griek, we worden gevoed vanuit dezelfde wortel en mogen samen leven en genieten van de Feesten en instellingen die onze liefhebbende Vader ons heeft gegeven, zo zie ik het. Samen zijn we het Lichaam van Yeshua en Zijn bruidsgemeente.

  Ik ben het met u eens als u zegt dat we alert moeten zijn om ons zicht op Yeshua niet te verliezen! Als messiaans jodin ben ik de afgelopen jaren op zoek geweest naar een messiaanse gemeente waar ik na een levenlang lid van kerken te zijn geweest waar de vervangingsleer werd gepredikt, wat meer van m`n Joodse wortels binnen het Lichaam van Christus zou kunnen beleven. Ik ben in diverse gemeenten en op conferenties geweest en het heeft me verdriet gedaan om te zien naar welke wettische ideeén verschillende niet Joodse br. en zrs. denken te moeten leven. Ook het uiterlijke, dragen van kippa`s, gebedsmantels etc. in deze kringen heb ik zo m`n vraagtekens over….. kunnen ze opeens niet meer bidden zonder deze dingen? Voorgangers van messiaanse gemeenten in Israël die ik sprak, hebben ook zo hun bedenkingen over de opvattingen, en al het uiterlijk vertoon van sommige christenen binnen deze messiaanse groepen. Zelf dragen ze geen kippa`s of gebedsmantels, het gaat G`d om onze hartsgesteldheid en niet om de uiterlijke zaken zo vertelden ze me. Zij waarschuwen ook om alert te zijn om wat er geleerd wordt in deze
  groepen/gemeenten. Zelf is me ook opgevallen dat er binnen deze kringen veelal wordt gesproken en gediscuseerd over het OT en dat Yeshua, en ons persoonlijk leven met Hem door de Heilige Geest er bijna niet aan te pas komt. De apostel Paulus leert ons toch duidelijk dat Jezus Christus en dien gekruisigd centraal moet staan in iedere prediking en gemeente.

  U schrijft: Met grote nadruk wordt op die vraag of God Zijn volk heeft verstoten, geantwoord met: ‘Volstrekt niet’ (Romeinen 11:1). Paulus wijst op het overblijfsel, de rest, die er heel de geschiedenis is geweest, van Joodse mensen die hun knieën niet voor Baäl bogen (vers 4). En ook nu, anno 2010, zijn er duizenden die geloven in de Here Jezus als hun Messias.
  Vandaar dat ik geloof dat het wel degelijk zin heeft om het Evangelie te brengen aan het Joodse volk. Als we hun het Evangelie onthouden, is dat de ernstigste vorm van antisemitisme.

  Natuurlijk moet het Joodse volk het Evangelie van Jezus Christus horen, het Joodse volk heeft ook de verlossing van hun Joodse Messias Yeshua nodig, Yeshua zegt zelf toch dat Hij allereerst voor de Jood en dan voor de Griek is gekomen? Wel denk ik dat christenen er verstandig aan doen om hun messiaans Joodse broeders en zusters voorgangers binnen en buiten Israël financiëel te ondersteunen zodat zij hun bediening van evangeliseren en prediken van G`ds woord fulltime kunnen uitvoeren. Zij weten als geen ander hoe gevoelig de kwestie ligt bij het Joodse volk. Het was aan de christenen om de Joden jaloers te maken op de verlossing die zij hadden gevonden in Yeshua, maar dat is hen niet erg gelukt met 2000 jaar vervolging, pogroms, inquistie, holocoust etc. Het meeste leed dat het Joodse volk is aangedaan, is hen door de christelijk kerk aangedaan, het is dan ook niet verwonderlijk dat ze argwanend zijn. Graag wil ik de Nederlandse christenen bij deze oproepen om G`ds oogappel Israël te steunen in gebed, financiën en andere materiele zaken, zoals ook de eerste christengemeenten deden, en voor hen op te komen, laat uw stem klinken in ons eens zo christelijke Nederland en kom op voor G`ds uitverkoren volk waar in de media geen goed woord voor over is! De G`d van Israël zegt; Ik zal zegenen wie u zegent! Dit geldt voor onze kerken/gemeentes, maar ook voor ons persoonlijk leven.

  Hartelijke groet en van harte G`ds zegen gewenst.

 18. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 20 september 2010 om 18:56

  Dat ‘geheel Israël behouden zal worden’, leidt er bij sommigen ten onrechte toe te geloven dat het dan met alle Joden dus wel goed zal komen. Maar dan zou Judas ook behouden moeten zijn! Maar Jezus noemde hem de zoon des verderfs. Toch is ook hij een Jood. En Jezus zei van de joodse Farizeeërs dat zij de duivel tot vader hadden. En volgens veel uitleggers zijn de antichrist en de valse profeet ook Joden. En dan zou elke atheïstische Jood die nu sterft, terwijl hij of zij bewust God verwerpt, ook behouden zijn. Dat kan natuurlijk niet. Vergeet niet dat de Zoon van God er al vóór Abraham was. Het gaat wel allereerst om Hem, de Wortel Davids. Wij steunen Israël het meest als we het in liefde en nederigheid het evangelie brengen, want dat is de kracht van God tot eeuwig behoud voor een ieder die gelooft, éérst de Jood, maar ook de Griek. Wat de eindtijd betreft, verwijst ‘gans Israël’ chronologisch naar de tijd wanneer ‘de volheid der heidenen is binnengegaan, en de verharding van Israël weggenomen zal zijn. Zij zullen namelijk Hem zien, die zij doorstoken hebben, Jezus: dan gaan de ogen open en komen de dan levenden tot bekering. Trouwens zullen nog vóór die tijd, in de grote verdrukking, ook al Joden zijn, de ‘maskiliem’, die door onderzoek van de Tora ontdekken dat Jezus de Messias is. Zij zullen niet buigen voor de antichrist. Maar er zijn ook veel seculiere Joden die wel voor hem buigen.

 19. Fred Emile zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 september 2010 om 15:44

  Beste Dirk,

  Nee, God heeft zijn volk niet verstoten, want Paulus is immers ook een Jood.
  Ze zijn wel verworpen (Rom. 11:15). Deze verwerping heeft betrekking op het feit dat zij niet (meer) het exclusieve volk van God zijn (Ex. 19:5) door verbondsbreuk (Jer. 31:31-33). De heidenen hebben nu dus (ook) deel aan het heil van het nieuwe verbond en behoren ook tot het volk van God (Ef. 2:11-22). Door verbondsbreuk (Israël was een exclusieve partij) was de weg vrij voor een nieuw verbond waar ook de heidenen deel aan kunnen hebben.
  Alleen het Israël Gods (Rom. 9:6; Gal. 6:16) heeft deel aan het heil, je hoort dus niet tot het Israël Gods door het te ‘bewijzen’ uit geslachtsregisters.
  Rom. 11:26 slaat niet op het geheel van het natuurlijke volk Israël, maar het woord ‘aldus’ (betekent: op die wijze) komt het gehele Israël (Ef. 2:15-16) bestaande uit Joden en heidenen tot bekering. Wat denk je dat ‘volheid der heidenen’ betekent?
  Paulus vertelt juist in dit hoofdstuk dat er slechts 7.000 op een heel volk Israël overbleven! Gaat het plan van God over Israël of gaat het plan over Gods Zoon die de wereld redt? Het gaat ook niet om de gemeente. De gemeente (bestaande uit Joden en heidenen) komt tot de volkomenheid en God zal ook door de gemeente zijn veelkleurige wijsheid bekendmaken (overigens alleen aan de gevallen engelen! Ef. 3:10).
  Richt je niet op de Joden of op de gemeente, richt je op God en zijn wil.
  Als Ef. 3:14-16 zeg: Want Hij is onze vrede, die de twee (Jood en heiden) één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande (de wet van het verbond), buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee (Jood en heiden tot één nieuwe mens (de geestelijke Jood; Rom. 2:28-29) te scheppen, en de twee (Jood en heiden), tot één lichaam (de gemeente) verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

 20. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 september 2010 om 18:20

  SHALOM DIRK EN BRS EN ZRS
  Hoe brengen de goym het Evangelie naar het joodse volk?
  Door van Jezus Christus weer een echte JOODSE MASSJIACH te maken en net als bij Jozef alle verkeerde dingen (uit Egypte toen), nu dus alle verkeerde leerstellingen uit de Griekse en R.K. denkwereld weg te doen. En tot een schuldbelijden te komen t.o.v. HET Joodse volk.
  We moeten de heidense bril weg doen en leren zien door DE BIJBELSE JOODSE bril.
  Mijn inziens moet de zgn Jood cq Jodin YESHUA herkennen in onze manier van leven, geloven en handelen.
  Misschien dat er dan alsnog verademing kan komen, ook voor Nederland.

  Het verval is echt ingezet.
  Weest levende stenen en ga naar je oudste broeder en laat hem (haar) zien dat YESHUA hen lief heeft.

  Allen sterkte toegebeden in ZIJN NAAM.
  SHALOM BARUCH YESHUA;

  Lou Sandifort

 21. Mispa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 september 2010 om 16:10

  Ik ben het helemaal eens met wat Hadassah e.a. beschreven hebben.

  Ook ben ik het helemaal eens met YHWH`s Woord in Lev. 23, waarin Hij zegt: het zijn Mijn ingestelde dagen, voor eeuwiglijk.

  Het is een schande dat de eerste kerkvaders dit eigenhandig hebben veranderd, maar het is een evenzeer kwaad iets om deze dwaal te blijven bezigen en zelfs te promoten. Het geeft een vertekend beeld.

  Net als uw artikel.

 22. Marie-Jose zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 september 2010 om 17:25

  Voor wie dit leest…….

  Wat is er mis met de “feesten” (die eigenlijk geen feesten zijn) gedenken?
  Het waren afspraken die God heeft gemaakt.
  In de eerste instantie afspraken (moadiem’s) met Zijn volk Israel.
  God heeft zich tot nu toe precies aan die afspraken gehouden (voorjaars moadiems) en zal ook precies zo nauwkeurig de herfstmoadiems nakomen.
  We hoeven geen jood of israeliet te zijn, om die afspraken in ere te houden.
  Uiteindelijk worden gelovigen op Jezus als wortel ge-ent.
  Net zoals Israel terug ge-ent zal worden.

  Een boom met EEN stel wortels en vele takken.
  En daar is niks wettisch aan.
  Daarbij, in die moadiems zien we God’s wijsheid en alwetendheid.
  Bestudeer die “feesten/moadiems” maar ‘ns
  en je ziet er God’s handelen in.

  Marie-Jose

 23. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 19:22

  Beste Dirk,
  Heel fijn artikel!! Wat de meeste christenen vergeten (eigenlijk horen ze beter te weten!!) ISRAËL is een bevrijd volk!! Israël werd 1500 jaar vóór de geboorte van Jezus Christus BEVRIJD!!! Waar praten we over!! Al 3.500 jaar vieren de Joden dit feest van bevrijding op Pesach!! Na Jezus Christus hebben we het over de bevrijding van de wereld (tot het uiterste der aarde: Hand.1: 8). We mogen Israël tot “verbazing” brengen, dan zullen zij vanzelf ontdekken: “wie zij doorstoken hebben”!! Het is de taak van de christenen om uitsluitend te getuigen van Jezus Christus tot aan het eind der aardë! (weer Hand.1: 8). Het hele boek Handelingen is de vervulling van deze tekst! Laat Israël aan de Vader Zelf over! Zij zullen Hem echt ZIEN!! De Christenen hebben het druk genoeg met “de wereld”, om DAAR de boodschap van “bevrijding” door het “lam” te vertellen!! Daartoe zijn wij geroepen.

 24. Manuela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 oktober 2010 om 9:08

  Jij ook bedankt Fred, voor je heldere, op Gods Woord gegronde, uiteenzetting!

 25. Arjan zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2011 om 19:10

  Hoe wordt een Jood behouden? Handelingen 15 10-11 Nu wat verzoekt Gij GOd, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen? Maar wij (de joden) geloven door de genade van den Heere Jezus Christus , zalig te worden , op zulke wijze als ook zij (heidenen).

 26. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 april 2012 om 17:50

  Een mooi stuk van Dirk, ook over wat hij noemt “de feesten die de Here aan Israel heeft gegeven”. In het OT werden het de feesten des HEREN genoemd, in het NT in het laatste evangelie (van Johannes 5:1, 6:4, 7:2) steeds “feest der Joden”.
  Daarmee wordt al aangegeven dat wij die feesten nu niet verplicht zijn te vieren, iets wat ook precies staat in Kol. 2:16-17 (reeds genoemd), maar nog duidelijker is Romeinen 14:4-6.

  4 Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.
  5 Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.
  6 Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God.

  Laten we elkaar hierin vooral niet veroordelen. De christelijke feesten kijken overigens terug naar het werk van Christus. De 1e 4 feesten van de Joden keken vooruit en zijn slechts een schaduw van Christus’ verlossingswerk.
  Helaas is het zo dat de huidige Joodse feestkalender nogal afwijkt van het OT. Het wekenfeest bijvoorbeeld valt vaak niet meer op een zondag, terwijl dat wel zou moeten volgens Lev 23:15-16. Dat het christelijke Pinksteren dus weinig samenvalt met het Joodse wekenfeest valt dus vooral de Joodse kalender te wijten. Het christelijke Pinksteren valt heel vaak op de zondag die God vroeger voor het wekenfeest bestemd had. De christelijke feesten vieren antisemitisme noemen, zoals iemand opperde gaat dan ook veel te ver.

  Elkaar wat verwijten over het al dan niet houden van Joodse of christelijke feestdagen is dus duidelijk on-Bijbels. Houdt vrede onder elkaar en leef tot eer van de Heer.

 27. Tj. Prosee zegt:
  Geplaatst op zondag 15 april 2012 om 14:59

  Shalom Dirk
  Dank voor Uw bemoedigende brieven
  Het land ISRAEL en geheel Zijn Volk
  de inwoners en die nog wereldwijd leven
  is G-ds OOGAPPEL dat wil heel veel zeggen
  Prachtig de samenwerking vandaag t.b.h. van
  Noord Korea. Laten we ook Joseef niet vergeten
  En BID en Werk a.u.b. voor de VRIJHEID van …
  JONATHAN POLLARD ! B.V.B.Hartelijk Dank

 28. Heiko Bolwijn zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 maart 2014 om 15:54

  Het volk Israël zijn de 10 verloren stammen, die nog nooit terug gekeerd zijn! Hun leiderstam was Efraïm. Zo worden deze stammen ook kort genoemd als Efraïm of als het Huis van Israël.

  De Koningsstam Juda, die dikwijls ook het Huis van Juda wordt genoemd, bestond uit het tweestammenrijk bestaande uit Benjamin en Juda, [Jeruzalem lag in het gebied van Benjamin] zij zijn altijd zichtbaar gebleven als representatieve koningsstam. Doch door de zonden van Salomo is zijn volk, het huis Efraim van de koningsstam afgescheurd en na de terugkeer van Juda uit Babel werden zij Joden genoemd.

  In de bijbel wordt er over enige vermenging gesproken op een paar plaatsen maar de profeten hanteren de grote richtlijnen van een hereniging van Efraïm en Juda en hun terugkeer.

  We moeten deze begrippen uit elkaar houden, het huidige Israël is bewoont door Juda=Joden.
  Het Huis Israël of kortweg Efraïm genoemd is nog niet teruggekeerd. Dat zou talrijk als het zand der zee, [dat zijn de Joden niet]

  De zegeningen aan de stammen die later bij Efraïm horen als Jacob zijn zonen zegent, en als Mozes de stammen zegent, die zijn overweldigend in superlatieven uitgedrukt!! Al die zegeningen zijn al geschied daar we nu al in de eindtijd leven. Het evangelie is allereerst naar de Westerse wereld gegaan en gepaard met grote welvaart. Dit voert veel te ver om hier te noemen, maar na studie kom je er achter dat de westerse wereld Efraïm is, waarvan gezegd wordt “een rest zal behouden worden” en terugkeren.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden