Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Lijden om Christus’ wil (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 oktober 2010, 11:25 door Dirk A A

Wij, als Westerse christenen, zijn vergeten dat het volgen van Christus ook lijden kan betekenen. En dan denk ik niet in de eerste plaats aan lichamelijk lijden, maar lijden vanwege het geloof in Hem. De Bijbel spreekt heel anders over zulk lijden dan wij er vaak over spreken. Het is eerder een voorrecht om te mogen lijden omwille van het volgen van de Here Jezus.

Als je het Bijbelboek Handelingen goed leest en de brieven van Paulus en ook de andere Bijbelboeken, dan ontdek je dat geloven en lijden bij elkaar horen. En wie het grote Martelarenboek kent, zal weten dat ook in ons land in vroeger eeuwen velen hebben moeten lijden en zelfs hun leven hebben gegeven omwille van hun geloof in de Here Jezus Christus.

Dat kunnen wij ons Anno 2010 in Nederland en in het Westen niet goed meer voorstellen. We mogen dankbaar zijn voor de vrijheid die we momenteel hebben om ons christen-zijn te belijden. En laten we hen niet vergeten die elders zwaar moeten lijden vanwege hun geloof in de Here Jezus.
Ondertussen is het wel zo dat wij het niet geleerd hebben om te lijden omwille van ons geloof.

Ik zal concreet worden, waarbij ik enkele voorbeelden noemen.
Het kan lijden betekenen wanneer je in je eigen kerk of gemeente onder vuur komt te liggen vanwege je trouw-zijn aan de Bijbel, als het bijvoorbeeld gaat over homoseksualiteit of echtscheiding. Wat ik nu ga zeggen, klinkt misschien hard, maar denk er alstublieft even over na: Het kan een ontvluchten van het lijden zijn wanneer we in zo’n situatie (te snel) overstappen naar een andere gemeente. En voor een kerk kunt u hier ook gerust een christelijke organisatie invullen.
Het kan ook lijden betekenen wanneer je in een organisatie vast blijft houden aan wat de Bijbel zegt als het gaat over zaken van leven en dood, bijvoorbeeld wanneer de medewerking wordt verlangd bij abortus of euthanasie.
Wellicht hebt u zelf in andere situaties te maken gekregen met lijden om Christus’ wil. Als u wilt, kunt u dat noemen in een reactie.

Laten we er maar rekening mee houden dat de situatie er niet gemakkelijker op gaat worden naarmate de wederkomst van de Here Jezus dichterbij komt. Hoe goed is het dan, dat we elkaar opdragen in het gebed, en de Here vragen of Hij ons moed en kracht wil geven om trouw te blijven aan Hem en aan Zijn Woord, wat het ons ook kost.

Lijden doet pijn, maar lijden loutert ook. Ik weet het uit eigen ervaring. Door het lijden wil God ons leven veranderen, heiligen, reinigen. Het kan ook zijn dat Hij ons juist bewust in zo’n situatie plaatst, om Zijn stem te kunnen zijn in een kerk, een gemeente, een christelijke organisatie die Hem dreigt te vergeten of bewust dreigt los te laten.

In 1 Petrus 3 vanaf vers 13 klinkt de oproep het lijden geduldig te dragen. Vers 14 zegt: ‘Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig.’ We kunnen bang worden als we moeten lijden in zulke situaties. Misschien wel vanwege de consequenties die het gevolg kunnen zijn.
Vers 14 zegt dan ook: ‘Vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.’ Wat een bemoediging, zeker als je vol vrees bent.
Hoe kun je in zulke situaties dan rustig blijven, en niet vrezen, vraagt u zich af. ‘Je moest eens weten hoe moeilijk de situatie is waarin ik me momenteel bevind.’ Omdat we God vrezen (eerbied voor Hem hebben), hoeven we niet te vrezen voor mensen.

Het kan je naar de keel vliegen, misschien kun je het niet meer aan. Ik weet het, de situatie kan erg moeilijk zijn.
De weg die Petrus wijst, lezen we in vers 15: ‘Heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze en een goed geweten.’ We worden hier gewezen op de Here Jezus. Een beter advies is er niet. ‘Heiligt de Christus in uw harten als Here’ heeft de betekenis dat we Hem Die heilig is, als Here erkennen, eren en belijden. En we worden opgeroepen om met Gods hulp altijd bereid te zijn verantwoording af te leggen van ons geloof in de Here Jezus Christus, onze vaste hoop voor de toekomst.

Als we deze weg gaan, zo zegt vers 16 verder, dan geldt: ‘…opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden.’ Door zo te reageren, zo te leven, vanuit de verbondenheid met Christus, zullen de niet-gelovigen, degenen die smaden, beschaamd gemaakt worden. In 1 Petrus 2:15 wordt zelfs gezegd dat we door goed te doen de mond snoeren van de onverstandigen.
Het is wel belangrijk dat we dat doen met zachtmoedigheid (1 Petrus 3:15), opdat de niet-gelovigen God zouden verheerlijken (1 Petrus 2:12).

Ik wil u aanraden alle vijf de hoofdstukken van de eerste Petrusbrief te lezen. Het lijden voor de zaak van Christus staat hierin centraal. Het kan ons helpen in het lijden onze hoop op Hem alleen te stellen. Laten we ons niet verbazen over het lijden, over deze vuurgloed, zoals 1 Petrus 4:12 zegt, omdat Degene Die we volgen, de Here Jezus, ook het lijden heeft ondergaan. Vers 13 zegt dan: ‘Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring Zijner heerlijkheid.’ En het volgende vers voegt er ter bemoediging aan toe: ‘Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust’.

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 oktober 2010 om 11:54

  Laten we dan ook bidden voor het CDA-congres dat morgen in Arnhem gehouden zal worden. ‘We dragen het CDA-congres aan U op Heere God. Het congres zal cruciaal zijn voor de verdere toekomst van ons land en volk. Wilt U ook de leiding geven over het congres, de CDA-leden die zullen spreken ook de juiste wijsheid en inzicht geven en wilt U de CDA-leden ook de juiste wijsheid en inzicht geven om voor of tegen het regeer- en gedoogakkoord te stemmen?
  Heere God, weest U ook de twee CDA-dissidenten Ad Koppejan en mevr. Ferrier nabij? Die eigenlijk ook lijden om Christus’ wil, evenals Ab Klink en andere CDA-leden die tegen samenwerking met de PVV zijn? Dit alles vraag ik U niet dat mijn wil geschiede maar Uw wil, in Jezus’ naam, Amen! Amen.’

 2. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 oktober 2010 om 12:47

  Het is goed om voor deze Bijbelse noties aandacht te vragen.

  Inderdaad horen geloven en lijden bij elkaar!
  En het is fijn om, als je er middenin zit, bemoedigd te worden door Bijbelteksten die je uitzicht geven op het zoveel ergere lijden van Jezus en op de vreugde die ons uiteindelijk wacht.

  In onze maatschappij kan de verdrukking om het geloof ook binnenskamers zijn en kan je er vaak met niemand over praten. Wat is het dan een troost om die eerste brief van Petrus te lezen!
  Jezus zei: “Iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn” en helaas heb ik dat aan den lijve ondervonden. Mijn eigen man heeft me geestelijk en lichamelijk mishandeld en toen ik eens vroeg waarom hij het deed, zei hij: “Om je geloof”.

  Mocht iemand dit lezen die ook lijden moet om het geloof, dan wil ik hem of haar graag bemoedigen.
  Want God heeft met het lijden altijd een goede bedoeling.
  Als je het in Zijn hand geeft (Psalm 10:14), leer je Zijn grote liefde en trouwe zorg veel beter kennen, dan als je zonder dat lijden zou zijn. Zó zelfs, dat je, als je je leven over kon doen, je het toch weer zo zou willen. Omdat de liefdevolle nabijheid van je hemelse Vader en de tedere liefde van de Here Jezus ver uitgaan boven alle leugen en bedrog.

  Praktische raad is ook: scheld niet terug en dreig niet, maar geef het over in de handen van God, die rechtvaardig oordeelt (1 Petrus 2:23).
  Hij zal het eens voor je opnemen en je op Zijn tijd recht doen!
  Zorg ook altijd een goed geweten te hebben (1 Petrus 3:16).
  Wàt men dan ook van je zegt, je weet dat God alles heeft gezien en gehoord en dat je onbekommerd aan Zijn hand verder mag gaan.

  En ambtsdragers wil ik vragen om meer oog te hebben voor mogelijk huiselijk geweld, vooral in gezinnen waarvan één van de ouders oprecht meelevend is.
  Het is vaak onmogelijk voor de lijdende partij om dit ter sprake te brengen. Omdat de verdrukker twee gezichten heeft en bijna altijd heel aardig en godsdienstig overkomt.

  Tegelijk wil ik eraan toevoegen dat het lijden in moslimlanden en b.v. Noord-Korea nog veel erger is. Daar is het vaak moeilijk om in de Bijbel te lezen of heeft men er geen. Daar word je in een container of een vreselijk concentratiekamp opgesloten en soms zelfs dood gemarteld.

  Laten we, als we verdrukt worden, in vertrouwen het hoofd opheffen en elke dag voor onze vervolgde medebroeders en zusters bidden!

 3. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 oktober 2010 om 19:39

  Gelukkig dat de PVV naar alle waarschijnlijkheid haar stempel mag drukken op de Nederlandsche samenleving ten aanzien het dreigende gevaar van de islam.
  Wat stom van die CDA’ers die tegen stemmen voor het nieuwe kabinet.
  Dit zijn de “naam christenen”.
  Zij denken kennelijk: CDA= Christenen Dienen Allah.
  Jezus zegt in Zijn boodschap: zal IK het geloof nog vinden als Ik terug kom naar de aarde?
  Of wilt U liever dat de moslims het hier voor het zeggen krijgen?
  Er is nog net geen islam-partij.
  Of denken die dissidente CDA’ers dat die moslims op hun partij (blijven) stemmen? No way.
  Ik hoop dat de PVV veel tegengas mag geven en dat de mensen die onze Here Jezus van harte liefhebben binnen Europa, in de toekomst, niet vervolgd worden omdat zij christen zijn.
  Want als die moslims hun zin krijgen, worden wij allemaal, die Jezus toebehoren, een kopje kleiner gemaakt. (De keel doorgesneden).
  Dan weten die dissidenten van het CDA tenminste wat ze zaterdag moeten stemmen.

  Hartelijke groeten,
  Wereldontvanger.

 4. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 0:29

  Ik denk ook dat er lijden zit in het elke dag geconfronteerd worden met werelds gedrag en wereldse taal van onze ‘medelanders’. Ik denk hierbij aan het boekje van Spurgeon, ‘Alles uit Genade’, waarin hij over de tekst ‘Mijn genade is u genoeg’ spreekt. Een gelovige kan verzuchten: ‘Maar als ik ‘s morgens weer in de werkplaats kom, zeggen zij zulke vreselijke dingen’. Ook daar geldt: ‘Mijn genade is u genoeg.’ Daarin kun je ook vaak merken dat je alleen staat. Als je bijvoorbeeld als enige in een groep niet om een smerige mop lacht, en door jouw ‘onbeweeglijkheid’ de sfeer plotseling ‘verdwijnt’ en het gevoel je kan bekruipen een ‘spelbreker’ te zijn. Ook dat hoort bij het lijden vanwege het geloof omdat je dan alleen staat. Het is dan wel niet zo groot als de zaken die je in het stuk noemt, maar hierin standhouden het raakt ook de kern van ons leven voor Zijn aangezicht.

 5. Marcella zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 11:29

  Lijden om Christus wil is soms een weg die niet te begrijpen is. Ik mag lijden als Christen tussen al mijn vrienden en vriendinnen die Christus niet kennen. Er heerst veel onbegrip en boosheid. Het is zwaar om staande te blijven en geen concessies te doen aan mijn geloof. Maar ik weet dat dit lijden ten goede komt aan het koninkrijk van God, Hij sterkt mij op deze weg! Ik bid dat al deze prachtige vrienden en vriendinnen de liefde van de Here mogen leren kennen! Amen!

 6. femmigje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 12:54

  Lijden om Christus wil kan ook zijn dat je verzocht wordt het gezin te verlaten omdat jij anders (door Gods genade) in de wereld staat en er mee omgaat. Het kan betekenen dat jouw kinderen niet meer met jou willen omgaan, je niet eens willen zien als je ze tegenkomt. Dat je ineens van alles wat er in jouw gezin gebeurt, wordt buitengesloten. Dit duurt nu al jaren en het heeft best veel tranen en pijn gekost, maar toch kan ik zeggen: ik had het niet willen missen, want ik ben juist daardoor dichter bij de Here Jezus gekomen, want Hij alleen is DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN. Hij alleen kent heel jouw situatie en als je het alleen van Hem verwacht, dan draagt Hij je. Althans zo heb ik het ervaren. Ik mag, enkel door Gods genade, blijmoedig door het leven gaan. Dat is Zijn werk in mij, ik heb niets om op te roemen.
  Welk lijden wij ook moeten ondergaan, je kunt soms geen enkele kant meer op dan alleen omhoog en daar zul je dan Hem ontmoeten, die precies weet hoe jij lijdt, want in alles is Hij ons voorgegaan. Natuurlijk blijf ik elke dag bidden dat mijn gezin de Heer met Zijn oneindige en onvoorwaardelijke liefde mogen leren kennen en Hem zullen aannemen als hun Heer en Meester.
  Ik wens een ieder die moet lijden de liefde en nabijheid van de Here Jezus toe.

 7. Francis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 14:15

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je overdenking.
  Lijden ter wille van de Here Jezus ken ik wel degelijk, hoewel ik ook vaak bang ben en liever mensen te vriend zou houden. Ik bid maar, of ik ten allen tijde toch de juiste keuze zal maken, Hem gehoorzaam zal zijn, ook als kost het me alles. Ik kan er niet over in detail schrijven, maar als je keuzes maakt voor de Heer, heeft dat ook consequenties. Tenminste, bij mij wel.
  Je schrijft over het (te snel) overstappen naar een andere gemeente. Dat zou kunnen. Ik heb zelf ooit ergens gezeten, waar een scheuring kwam op grond van fundamentele dingen en heb er te lang gezeten. Het kan je ook naar beneden trekken, telkens die discussies over homofilie, abortus, euthanasie. In de bijbel staat toch ook ,dat je je moet afscheiden van iedereen, die zich een broeder/zuster noemt, maar het niet is. Het is te lezen in 1 Cor. 5. Ik denk niet, dat je dat nu als een soort wet moet toepassen, en altijd precies zo moet handelen, maar je kunt, denk ik, ook niet zomaar zeggen, dat je moet blijven, dus zal je moeten bidden om wijsheid wat te doen. Als je een zoutend zout kunt zijn, is het, denk ik, goed om te blijven, maar als je daardoor verder van de Heer komt te staan, is het, denk ik, onverstandig om te blijven.
  Heel veel wijsheid en Gods zegen toegewenst,

  Francis.

 8. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 14:54

  Maar je HEBT YESHUA HA MASSJIACH altijd bij je. En dat is alles waard.
  Het is nog steeds zo.
  En ik blijf dit herhalen.
  Wie Israel verwerpt, verwerpt de GOD van Israel.
  Daarom gaat het zo mis met ons volk en land, met onze regeerders, ons koningshuis.
  Het geldt nog steeds: Wie Israel aanraakt, raakt GODS OOGAPPEL aan en ook wie u zegent, zal IK zegenen, maar wie u vloekt, zal Ik vloeken, zegt DE HEERE.
  Geloof mij, er rust een vloek op Nederland en de rest van Europa totdat er echte verootmoediging komt en schuldbelijden. Waar blijven DE VOORGANGERS die hierin voorgaan? LAND LAND LAND, HOORT DES HEREN WOORD.

  Dit is indertijd verzonden naar CDA ,CU, Chr sites, Trouw, E.O. en diverse personen.

  En bedenk ook NU: nog klinkt ZIJN STEM: BEKEERT U.
  HEERE, SPAAR UW EN ONS VOLK.

  Allen Shalom in YESHUA HA MASSJIACH Lou.

 9. koningskind zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 16:47

  Het commentaar komt voor mij op een goed moment. En ik herken broeder Francis’ reactie. God heeft mij concreet gevraagd jeugdouderling te worden en met veel plezier doe ik dat. Maar wat kan het soms moeilijk zijn als je probeert in vergaderingen vast te houden aan het Woord. Van nature houd ik helemaal niet van discussies en heb ik liever pais en vree. Maar ik merk dat God soms van me vraagt me uit te spreken, bv tegen vrijzinnigheid wat bij onze gemeente subtiel terrein wint. En dat levert van sommigen niet alleen negatieve uitingen op, maar wat erger is: er is ook een ouderling die mij nu negeert en voortdurend boos aankijkt omdat ze het niet waardeert dat ik op de voorgrond treedt en soms zelfs de dominee ‘tegenspreek’. Of dat er wordt gesuggereerd dat ik bepaalde groepen niet in hun waarde laat, want “iedereen heeft recht op zijn eigen geloof”. Dat vind ik ontzettend moeilijk. Van te voren had ik niet ingeschat dat dit allemaal kon gebeuren, en mijn persoonlijkheid is eerlijk gezegd eerder “Oke, u bent het niet met mij eens, laat dan maar zitten”. Maar nu speelt er iets waarvan ik absoluut niet kan zeggen “Laat maar zitten”, daar is het te belangrijk voor. Gebed hierin van broeders en zusters wordt zeer gewaardeerd.

 10. auti zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 19:40

  Het lijden zit vaak in onderling contact. Het is goed om eerst bij de Heer te rade te gaan. Dan bij jezelf. En van anderen kan je niets volledig beoordelen. Je kan dus beter niet oordelen.
  Werkelijk geloven gaat met vallen en opstaan. Binnen kerken zijn er zoveel belangen. Kunnen offeren is ook een kunst. Soms is daarbij het woordelijk offeren nodig om samen verder te kunnen. Mild-zijn via Christus geeft werkelijke vrede.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 19:48

  WAAR kwam het volk Israël terecht na hun bevrijding uit de slavernij??? In het Beloofde Land???? Nee!! Slecht twee kwamen werkelijk in het beloofde land terecht. De tocht ging DOOR de woestijn, door zwaar lijden heen!! Heeft u wel eens in een woestijn gelopen?? Lees het boek Exodus er maar op na… We hebben een fantastisch einddoel voor ogen, maar op deze aarde moeten we eerst leren om VOLLEDIG afhankelijk te zijn van de Heer….. Pas als we dat geleerd hebben, ligt het Beloofde Land voor ons open. De weg gaat door lijden en zelfs vaak door sterven heen….. Toch ligt de erfenis al voor ons klaar, een erfenis, die al voor ons klaar lag VOORDAT de aarde werd geschapen!!

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 19:56

  Koningskind @
  Je verhaal lijkt op het mijne!!! Het duurde bij mij 25 jaar voordat ik door kreeg, waarom de mede-gemeenteleden (ook vrijzinnig!!) mij niet serieus namen….. Pas 5 jaar geleden “zag” ik, dat ik de “andersdenkenden” nooit serieus heb genomen. Toen ik dat zag, ben ik 180 graden omgedraaid en mij te beperken tot uitsluitend “getuigen” (Hand.1: 8). Niet meer “tegen” van alles en nog wat zijn, want het levert NIETS op. Door alleen te getuigen en anderen serieus te nemen, begin ik na 5 jaar de vruchten te zien……

 13. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 20:24

  Het doet mij geestelijk pijn, als ik in de politiek en in sommige reacties hoor en lees, dat wij de Islam meer moeten bestrijden, maar hoe en met welke middelen, op de Wilders manier? In vroeger eeuwen heeft het Christendom vele oorlogen te vuur en te zwaard gevoerd tegen de “vijand”, ook Christenen onder elkaar, terwijl het eerste gebod van de Christelijke leer toch is: Heb Uw naaste lief gelijk Uzelf. Daarom heb ik als CDA’er dan ook voor het regeerakkoord gestemd, omdat wij Wilders niet moeten bestrijden als vijand maar mee moeten samenwerken, want op vele regeringspunten zijn raakvlakken en zijn radicale anti-islam-beleid + wijzigingen van de grondwet, vrijheid van godsdienst, onderwijs en vrije meningsuiting, staan niet in het regeerakkoord.
  Dan wil ik nog een punt aanhalen wat mij al jaren geestelijk pijn doet omdat het probleem steeds maar erger wordt n.l: De vele echtscheidingen MET kinderen. Dirk weet wel wat voor een actie binnen het lokaal-CDA ik hierover heb gevoerd 8 jaar geleden. Ik werd uitgelachen en weggehoond (geestelijke pijn). De gevolgen van de vele echtscheidingen (met kinderen) zijn nu steeds groter aan het worden, want bijna wekelijks hoor je op T.V. of in de krant dat er kinderen en/of echtgenoot ontvoerd of vermoord worden.
  Ik blijf het een Christelijke plicht vinden om deze “mistoestanden” aan de kaak te stellen .

 14. wilma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2010 om 20:32

  Wat een fijn artikel, Dirk.
  Ik kan er van meepraten, ik weet wat vervolging is, want ik lijd al 30 jaar vanwege mijn geloof. Toen ik ruim 30 jaar geleden tot een radicale bekering kwam heeft mijn man zich tegen mij gekeerd. Hij is nog steeds een enorme hater van het geloof en ik kan maar 1 keer per maand naar de kerk en dit pas sinds ruim 1 jaar. Ik heb altijd alles alleen met God gedaan; hij heeft zo verschrikkelijk veel christelijke boeken en bijbels verscheurd en ook mijn andere spullen zijn vaak vernietigd. Het was en is nog vaak oorlog; ik weet dat het een geestelijke strijd is, dat hij enorm misleid is en in de leugen gelooft al is het nog zo’n fijne man, want hij is in alle opzichten goed voor mij, alleen ditgene is een ware obsessie voor hem; ik kan dus wel wat gebed gebruiken ja, dat er een doorbraak komt.
  We hebben 4 kinderen gekregen die allemaal de Here Jezus kennen en getrouwd zijn. Ik mocht ze er niet mee opvoeden, maar ik heb het toch gedaan al heeft het me alles gekost en nog steeds. Het is voor mij vaak erg zwaar, maar toch wil mijn man niet scheiden en ik denk zelf dat dit ook niet de weg is. Toch is er wel liefde, maar ik moet altijd (en wie niet) mijn oog op de Here Jezus gericht houden, danken voor alles wat ik nog wel heb en wat ik geleerd heb, want mijn blijdschap is erg groot en mijn relatie met de Heer ook. Het is een blijdschap dat je mag lijden om Zijn Naam, want dan ben je zalig. Ik heb een bijzonder moeilijk leven, zou het niet graag overdoen, maar ik sta wel vaak in de overwinning. Mijn hartewens is dat hij ook de Heer leert kennen en dat hij van die gebondenheid bevrijd wordt.

 15. Astrid Vink zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2010 om 17:59

  Ik begrijp echt Ad Koppejan en mevr. Ferrier en de andere tegenstemmers niet. Ze hebben nu ineens gewetensnood, terwijl hun partij het CDA voor abortus en euthanasie en het homohuwelijk is, dus zij automatisch ook.
  Is het één minder erg dan het ander?

  Astrid

 16. wendy zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2010 om 18:09

  Dit is de eerste keer dat ik reageer, omdat ik nu misschien toch een keer moet zeggen dat ik niet begrijp hoe ze er hier in het vrije westen ervan uit kunnen gaan dat hier geen vervolging is.
  Misschien geen lichamelijke vervolging en niet in die mate als elders, maar degene achter elke vervolging is toch de satan, en die gaat rond als een briesende leeuw, ook hier!
  Volgens de bijbel krijgt ieder kind van God vroeg of laat te maken met “vervolging”. Satans mogelijkheden zijn onuitputtelijk, ook via ons gedachtenleven probeert hij ons geloof op allerlei manieren aan het wankelen te brengen met verdraaiingen, leugens, aanklachten en alles wat ons lief is te “besmeuren”.
  Toen ik de eerste keer bij mijn toenmalige gemeente om hulp vroeg omdat ik enorm leed onder aanvallen/verzoekingen van de satan, werd ik naar een (christelijke) psychiater gestuurd (ik kon ook naar een instelling waar ze meteen vroegen naar mijn verleden omdat dat er volgens hen ook wel eens mee te maken kon hebben, mijn graf opentrekken dus). Bij de pijn en angst door de verzoekingen/aanvallen komt dus ook nog een stuk twijfel of je wel “goed bij je hoofd ” bent.
  Wat ik mij afvraag, is of er niet veel meer mensen zijn die enorm lijden onder beproevingen en dit door de kerken veelal als psychisch wordt bestempeld, niet meer wordt herkend als zijnde aanvallen van de satan.
  Dit weet ik: Jezus alleen houdt mij staande, zonder Hem kan ik niets en wordt het ook niets.

 17. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2010 om 20:09

  Beste Dirk.

  Gods genade is voor ons genoeg. Ook Paulus kreeg dat te horen. Mijn genade is voor jou genoeg. Paulus wist als geen ander wat lijden is. Soms verlangde hij naar de eeuwigheid. Maar het meest voelt hij zich gezegend. Juist door het lijden, komen wij dichter tot volmaaktheid… Jezus… Waarheid.
  Wij mogen het lijden dan ook zien als een zegen. En als we daarnaast dan ook volhardend op God blijven vertrouwen, zal hij dat belonen.
  Natuurlijk is dit moeilijk te begrijpen als je midden in het lijden zit, of als je geen christen bent, en je leest dit. Ik kan natuurlijk alleen maar voor mijzelf spreken, en wellicht herkent een ander er zich in. Maar blijf vertrouwen in Jezus. Blijf bidden. Draag het kruis.

  Ik lees in veel reacties dat christenen sympatie hebben voor de PVV (Wilders).
  Ik maak mij daar zorgen over. Ik ben bang dat velen in de val lopen, daarom wil ik ze waarschuwen.
  Ook voor mijn mede broeder Hub Eussen. In 1933 gebeurde het ook. En wij kennen de gevolgen.
  Ik denk dat ook Ab Klink dit aanvoelde. Hij kende Wilders nog niet goed genoeg. Maar door die formatie besprekingen kreeg hij een steeds beter beeld van Wilders. Het zou best kunnen dat hij de antichrist is, of een voorloper daarvan.
  Beste broeders en zusters. Kijk uit, voordat je het weet, word je er in mee gezogen. Ik wens u Gods wijsheid toe.

  Vr gr Rene Postma

  Hou je ogen gericht op Jezus. Wat zou Jezus doen

 18. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 4 oktober 2010 om 8:15

  Als je nog nooit geleden hebt om Christus wil, dan mag je je ernstig afvragen of je wel echt gelooft, want de bijbel zegt n.l dat je er mee te maken zal krijgen.

 19. harvoo zegt:
  Geplaatst op maandag 4 oktober 2010 om 10:28

  @ Rene Postuma

  Ik ben het roerend met je eens. Ik maak mij ook zorgen om de vele christenen die sympathie hebben voor de PVV. Ik begrijp dat men de dreiging voelt van de islam en dat men bang is te worden overwoekerd. Maar zijn we (christenen) zelf niet de oorzaak hiervan. Ik denk dat door de lauwheid in christelijk Nederland de islam meer en meer de overhand krijgt. Moeten wij als christen niet eerst eens christen worden (ik steek mijn hand ook in eigen boezem). Staat er in de bijbel ook niet ‘God liefhebben boven alles en uw naasten als u zelf’. Uw naasten, dat zijn ook uw vijanden. Zijn de moslims ook niet schepselen van God? Hebben zij ook niet het recht op het Evangelie? Wat is er mooier dan dat deze mensen onze kant op komen. Dan kunnen we ze toch van de Enige en Ware God vertellen? Maar ik denk dat we dan bang worden, bang om te lijden, bang omdat het dan echt dicht bij ons huis komt. Ik hoop en bid dat we als christenen, ook hier in Nederland, ook echt durven te lijden om Zijn Naam. Ik bid hierin ook voor mezelf, want ik vind het eerlijk gezegd ook moeilijk. vr. groet

 20. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 4 oktober 2010 om 10:38

  Rene Postma, bedankt voor de bezorgde waarschuwing aan mijn persoon aangaande de gedoog-samenwerking met de PVV. Wel wil ik ingaan op jouw mening (oordeel) over Wilders; Wilders is niet anti-Christendom (hij is zelf Katholiek) en pro-Israël (jodendom), dus niet te vergelijken met nazi-duitsland.
  De passie, bevlogenheid, de zinderende toespraken van hem, mis ik in de lauwe Christelijke gemeenschap en politiek in ons land, want wij hebben toch eigenlijk het grote goede nieuws; de blijde boodschap te verkondigen en te brengen door het voor te leven!
  Het jaar 1933 is voor mij een heilig jaar. Waarom?
  In 1933 is mijn vader op bedevaart geweest naar Trier in Duitsland. Daar wordt de H. Rok van Jezus(?) bewaard en in 1933 aan de bedevaartgangers getoond. De rozenkrans die hij toen heeft meegebracht, heb ik geërfd en een paar jaar geleden ben ik ook naar Trier geweest en daar las en ervaarde ik de symbolische betekenis van de lijfrok van Jezus, zie Joh. 19:23, 24. De lijfrok is van bovenaf uit een stuk geweven en de soldaten wilden hem niet scheuren maar er om dobbelen.
  De kerkvaders zien in het uit een stuk geweven kleed van Christus een symbool van de eenheid van de Christenen en de indringende vermaning van Jezus om de eenheid onder al zijn volgelingen te bewaren.
  Geestverwante broeder Hub.

 21. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 4 oktober 2010 om 19:58

  Hieruit blijkt wel weer hoe onverstandig het voor christenen is zich met politiek bezig te houden, of te stemmen. Elke partij zegt soms wel iets zinnigs, maar stemmen op een partij die een voor jou belangrijk punt behartigt, betekent – zo weet iedereen wel – bij een groot zetel-aantal uiteraard dat ook veel antichristelijke punten erdoor gedrukt zullen worden. Daarom is stemmen op een partij als D66 of de SP volgens mij erg naïef.

  Bedenk ook dat veel islamieten hun eigen godsdienst minder goed kennen dan je denkt. Dat betekent dat je nooit weet of en wanneer een gematigde moslim ongemerkt over de grens van het radicalisme gaat. De gemiddelde christen die wat evangelische boekjes over de islam leest, kan zomaar meer weten dan zijn islamitische buurman. Arabist Hans Jansen zegt op het punt van de islam veel zinnige dingen (Zelf Koran lezen), en ook de theoloog Hans Jansen met zijn boek over jodenhaat en zelfmoordterrorisme, legt haarfijn de vinger op de zere plek. Persoonlijk geloof ik dat de antichristelijke islam Gods gesel voor de westerse wereld is (en zal worden). Maar wij moeten onze moslim medelanders liefdevol benaderen. Je hoeft geen respect te hebben voor iemands religie, wel respect voor iemands keuzevrijheid die religie aan te hangen. Aan de andere kant, hoewel ik zelf tegen stemmen ben, weet ik nog niet wat ik zal doen als ik zeker weet dat een referendum over bijvoorbeeld een minarettenverbod ook een verbod zal opleveren. Dat moeten we namelijk echt niet hebben. Voor meer hierover leze men ‘The Mosque Exposed’ door Sam Solomon. Ik geloof dat wij moeten aanvaarden dat de verdrukking en polarisering gaat toenemen. Watchman Nee profeteerde eens dat het nationalisme wereldwijd zal toenemen. We zien dat langzaam nu in Europa gestalte krijgen, in het gebied waar ook het anti-semitisme begon, dat door de islamitische wereld is overgenomen. Het islamitische anti-semitisme is honderden jaren ver te zoeken geweest, en begon pas zo’n honderd jaar gelden.

 22. Anton zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 oktober 2010 om 14:41

  @ Rene Postma
  “In 1933 gebeurde het ook. En wij kennen de gevolgen”.
  Man man, wat heb jij een slechte kennis van de geschiedenis om zo’n vergelijk te maken. Hup, terug naar school, jij.

 23. aangevochtene zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 oktober 2010 om 15:08

  Wilt u in uw gebeden ook denken aan alleenstaanden? Zij hebben, evengoed als getrouwden, verlangens en behoeftes op seksueel gebied. Het kan heel moeilijk zijn om de verleidingen te weerstaan. Dit is ook een vorm van lijden. Het kan betekenen dat men vriendschappen moet beëindigen, omdat het anders misgaat…

 24. Rosita zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 oktober 2010 om 19:06

  Nu we het toch over de politiek hebben, tussen 1930 en 1940 is er diverse malen gewaarschuwd voor de nazi’s. Ze werden altijd weggehoond, nee, de regering had een goede afspraak met Hitler, hij laat Nederland met rust, de regering geloofde hem.
  Weer worden we gewaarschuwd voor de nieuwe vorm van Nazisme, de Islam! Geen jood, christen en westerling zal meer veilig zijn. En weer worden de waarschuwers weggehoond en zelfs gedemoniseerd.
  Weer steekt het gros het hoofd in het zand, er bestaat geen gematigde Islam!
  Wat Europa te wachten staat, gebeurt nu in Indonesië, Somalië en op dit moment zijn er eer ernstige moordpartijen op christenen in Nigeria, uiteraard door moslims. Een tip, lees het nieuwe boek eens van Hirshi Ali, een Islamkenner bij uitstek.
  Houd de Islam in de gaten en heb de moslim lief, bid voor ze, dat hun ogen worden geopend voor de grote leugen uit de afgrond. De Here Jezus is al diverse malen aan moslims verschenen, ze zijn allen tot geloof gekomen, het kost hen heel veel, maar ze weten de Waarheid en kunnen het doorgeven. Ik bid dat er nog velen zullen volgen.

 25. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 oktober 2010 om 9:45

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.
  Er wordt gesproken over lijden om JEZUS wil.
  Er is een volk dat al eeuwen lang lijdt om DE NAAM van ZIJN MESSIAS.
  Dit volk wat ook in wezen nu weer in de beklaagdenbank staat,.
  Nog steeds heeft men niet door dat dit volk ISRAEL (HET JOODSE volk) vervolgd, gemarteld, verbrand en vermoord werd, met medewerking, gewild en ongewild, bewust en onbewust door de zgn christelijke kerkleer.
  Nu nog steeds door prominente figuren uit politiek en aanzien wordt gedemoniseerd, en veracht, terwijl moordenaars en vervolgers worden geprezen en omarmd.

  Staan de verkeerden soms terecht??

  Het is de hoogste tijd dat de christenen wakker worden en gaan roepen tot JHWH: spaar HERE UW VOLK.
  En vergeef ons dat wij zo vaak zolang verblind zijn geweest.

  Laat er hoop zijn ook voor ons land.
  Nederlandse christenen, bekeert u en sta op de bres voor uw oudste broeder.

  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot de gemeenten zegt.

  Shalom in YESHUA HAMASSJIACH die komt.
  Lou Sandifort.

 26. Mathieu zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 oktober 2010 om 20:56

  Zodra het Joodse volk zijn Messias zal (h)erkennen – dit zal aan het eind van de 7 jaar durende grote verdrukking geschieden – zal het lijden van het aardse volk van JHWH voorbij zijn en de eeuwigdurende sabbatsrust (het Messiaanse vrederijk) aanbreken! Voor nu bid ik om de vrede voor Jeruzalem en om de bekering van zoveel mogelijk Joden tot Jezus Christus. Alleen bekering leidt tot wegneming van de bedekking die over dit volk (niet mijn oudste broeder) is gekomen.

 27. lida zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 oktober 2010 om 19:03

  Beste Dirk, aan de reacties te lezen zijn er veel mensen die het in eigen gezin of familie moeilijk hebben t.a.z. van het geloof. Vaak kom je alleen te staan, krijgt op of aanmerkingen of zelfs slaande ruzie met de mensen waar jij van houdt zoals ik ook las. Ik kan met veel van deze dingen meegaan uit eigen ervaring maar roep altijd de Here aan en Hij geeft je kracht om te volharden. Ook heb ik geleerd dat iets een ander opdringen meestal averechts werkt. Het voorleven als christen zegt soms meer dan woorden.
  Ook vind ik dat de mensen die vervolgd en gedood worden, of dwangarbeid moeten doen zoals met name in Noord-Korea en ook in alle Moslimlanden niet worden getolereerd vanwege hun geloof nog een veel ergere vorm van lijden is dan dat wij kennen.
  Er is hier nog zoveel vrijheid om je geloof te beleven, te voeden en uit te dragen en er komen ook nog steeds mensen tot bekering al is het dan niet in massale vorm, maar per individu. Prijs de Here om zoveel plaatsen en samenkomsten die nog steeds plaatsvinden in vrijheid. Met Israel zal de Here zijn gang gaan op de bestemde tijd. Dat kun je allemaal in Gods woord lezen, wij moeten bidden voor dat volk en land en de vrede van Jeruzalem, en het zal gebeuren dat ze de Here aan zullen nemen.
  De onrust over Geert Wilders kan ik ook wel begrijpen, dat er zelfs Christenen op hem gestemd hebben, is erg. Stel je vertrouwen niet op mensen maar op de Here God, dat zijn we in Nederland helaas vergeten. Het heeft me zeer verbaasd dat Wilders in vroegere jaren in een Kibboets gewerkt heeft en een Joodse vrouw getrouwd heeft. En een voorstander van het volk en land van God is. Ik vraag me af of dit wel echt is, want ook de antichrist zal zich eerst opstellen als een vriend en een verbond met Israel sluiten, en er zal 3 1/2 jaar schijnvrede zijn totdat hij zich openbaren zal en in de tempel plaats zal nemen en een ieder moet voor hem buigen. Ik zeg niet dat dit Wilders is, misschien een voorloper ervan?! We moeten terug naar de Here en alleen op Hem ons vertrouwen stellen, want alles gaat via zijn bestel. We halen zelf veel op onze hals door ons ongeloof en angst dat over ons zal komen.
  Allen Gods zegen toegewenst.

 28. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 20:22

  Lijden
  Samen met mijn zoon hoop ik a.s. vrijdagavond voor te gaan in een bemoedigingsdienst in de Oude Kerk van Sloten (Frl.). Het thema zal gaan over “lijden”, naar aanleiding van de bekende tekst uit Joh. 20: 21: “Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook u” (“OQ” heet het onderwerp). Natuurlijk mogen wij door het lijden heen, net als de Israëlieten in de woestijn “het Beloofde Land” voor ogen houden. Dat geeft blijdschap en kracht, maar de weg gaat door lijden heen, vandaar dus geldt dat voor OQ.

 29. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 januari 2011 om 1:30

  Het ware lijden van Christus is dat Hij aan het kruis hangende is nedergedaald ter helle, oftewel dat God Hem had verlaten. Zelfs voor Gods eigen zoon, Die toch wel wat aan zou moeten kunnen, Die zelf een deel van God is, het meest onverdraaglijke dat er bestaat. Juist omdat Hij Gods zoon is, moest Hij het ondergaan. Geen mens is ooit verlaten door God. Dat is de les. God is altijd bij ons. God verlaat ons nooit.

  Daarom valt al het andere lijden in het niet bij dat ene. Daarom slaat de film The Passion of the Christ volledig de plank mis. Zo eenvoudig is het. En laten wij het alstublieft nooit meer hebben over ons eigen lijden, want dat valt in het niet bij wat Jezus voor ons heeft ondergaan.

 30. Christientje zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2016 om 14:22

  Ik heb zo alle reacties beetje doorgelezen. De één spreekt positief over PVV en de ander zeer negatief.

  PVV is een reuze beschaafde partij met allochtone medewerkers in dienst. Altijd vriendelijk.

  Sommige uitspraken zijn niet erg wijs geweest. Verkeerd overgekomen bij velen. Hij bedoelde de misdadigers het land uit.

  Voor de PVV tegenstanders vindt u het dan normaal wat VVD doet ? de leugens over de bonnetjesaffaire, de MH17 ramp etc.etc.
  Is er iets van de beloften die Rutte heeft gedaan waargemaakt.
  PvdA heeft die iets gedaan voor werkelozen ? Elke dag komen er meer werkelozen bij.

  Alles wordt onder de mat geveegd.

  Is het niet erg bij dit kabinet dat wij onder het juk zitten van Brussel.
  Volgens mij zijn wij er slechter van geworden.

  Politiek is een spel.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden