Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Here, zegen dit commentaar’ (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 oktober 2010, 14:31 door Dirk A A

Ik zit hier achter mijn laptop om een nieuwe tekst voor de site te schrijven, in de stilte, met een opengeslagen Bijbel naast me en een gebed in mijn hart. Soms – ook nu – kom ik zo onder de indruk van Gods heiligheid, Zijn trouw, goedheid en grootheid, dat ik het uitroep: ‘Heilig, heilig, heilig, zijt Gij, Here, der heerscharen’.

Ik besef mijn onmacht, mijn geringheid, mijn zwakte… en zeg het Jesaja na: ‘Wee mij, ik ga ten onder, want er is zoveel onreinheid in mij. Here, ontfermt U Zich over mij, wees mij genadig.’ En Gode zij dank, dankzij Zijn genade, dankzij het offer van de Here Jezus, is er verzoening, is er vergeving en mogen we in volle vrijmoedigheid tot Hem komen, in Zijn nabijheid, Zijn tegenwoordigheid.

Mijn Bijbel ligt opengeslagen bij Efeze 6 en mijn ogen worden getrokken naar vers 19, waar Paulus de gemeente van Efeze vraagt voor hem te bidden. ‘Bid ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het Evangelie bekend te maken’.
Weet u, het is mijn diepe verlangen om Zijn woorden te spreken, te schrijven. Om als een kanaal van Hem te zijn, door Hem gebruikt te kunnen worden. En zeker, ik besef mijn eigen kleinheid, mijn zwakheid, mijn tekort aan wijsheid. En soms schrijf of zeg ik dingen die niet goed zijn. Ik vraag u om gebed, om voorbede, om wijsheid van de Here Zelf, om de leiding van de Heilige Geest, om vrijmoedigheid in het schrijven en spreken.

Sommige mensen kunnen zo onbarmhartig reageren. Niet dat mij dat zozeer raakt, maar dan denk ik wel eens: uit wat voor houding reageren we op elkaar? Vanuit het vlees, ons eigen ik, onze hoogmoed, onze eigenwijsheid, onze liefdeloosheid, of is er in de reactie iets te proeven van Gods Geest? Ga dat eens bij uzelf na.
Galaten 6:1 zegt het zo treffend: ‘Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt (en ik vul maar in: zelfs als er iets verkeerd wordt gezegd of geschreven), helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.’

En dan buig ik beschaamd mijn hoofd. Ook mijn mond en mijn pen zijn soms te snel, te fel. Ik denk aan wat ik enkele weken geleden schreef over de heer Doornenbal, over wat hij had gezegd op de conferentie van New Wine. Hoewel wij inhoudelijk van opvatting blijven verschillen, ben ik te ver gegaan in wat ik over hem schreef en deed ik het niet in een geest van zachtmoedigheid jegens hem. Ook hij stelt het verlossingswerk van de Here Jezus centraal. Ik heb contact met hem gehad en heb mijn excuses aangeboden voor het feit dat ik niet eerst zijn toespraak had beluisterd voordat ik mijn commentaar schreef en ook geen contact met hem had opgenomen.

En tegen wie denkt dat het een teken van zwakte is als we elkaar en de Here onze zonden belijden, wil ik zeggen: Dat denken we vaak, maar Hij wil juist werken in de weg van verootmoediging en schuldbelijdenis.
Dat houdt ons ook nederig en bewaart voor hoogmoed. Het zit zo in ons om ons geestelijk te verheffen boven anderen. Luister eens naar Paulus in Efeze 3:8:‘Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen…’ Dat is wat, dat Paulus zich ‘verreweg de geringste van alle heiligen’ noemt. In ootmoedigheid mogen we zelfs hem uitnemender achten dan onszelf (Filippenzen 2:3).

De inhoud van dit commentaar verrast mij. ‘Here, doet U er maar mee wat U behaagt en laat het tot zegen van vele lezers zijn.’

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. Dinette zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 oktober 2010 om 16:23

  Dirk, bedankt! Dit is groots, daar kan ik alleen maar heel stil van worden.

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 oktober 2010 om 17:56

  Shalom beste Dirk
  Je woorden grijpen mij in het hart Dirk.
  Ook ik ken dat wat jij schrijft, heel vaak denk ik aan het stuk wat je ooit schreef over Daniel, dat zit in mijn hart en hoofd, ja in mijn leven.
  Herken alles wat je zegt ook in en bij mijzelf.
  GROOT is DE GENADE van YESHUA HAMASSJIACH, dat HIJ onze pleiter is en altijd bij en in ons is.
  Beste Dirk, wees ervan overtuigd, dat jij en Cobi en jullie kinderen altijd in onze gebeden zijn.

  Dirk ik vind het een voorrecht je mijn broeder te noemen.

  Alsjeblieft ga door met je sjofar.

  DE HEERE ZAL JE BEVESTIGEN, ZEGENEN en BEHOEDEN.

  Dank je Dirk.

  Hartelijk shalom in YESHUA ONZE HEILAND en die van Israel.

  Maran-atha.

  Lou.

 3. Carolien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 10:05

  Ook namens mij “bedankt” Dirk! Je tekst heeft me zeker goed geraakt, precies wat ik nodig had!
  Dat we hier iedere dag aan herinnerd mogen worden!

 4. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 10:55

  Beste Dirk.

  Alleen Jezus is 100% volmaakt. Het enige wat wij kunnen doen, is onze zonden belijden en verkleinen. Zo komen wij dichter tot de waarheid.
  Laten we proberen meer begrip voor elkaar te hebben. Jezus is voor onze zonden gestorven. Voor ons. Dat getuigt van een een enorme liefde wat Hij voor ons heeft.

  Wat goed van jou Dirk dat je dit met ons persoonlijk deelt.

  Liefde …want also lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

  Want de liefde is geduldig, de liefde vervalt niet in grootspraak
  en doet niet trots, is niet grof, en handelt niet uit eigen belang
  wordt niet geprikkeld, en rekent het kwaad niet aan
  de liefde verheugt zich niet over het onrecht
  maar vindt haar vreugde in de waarheid
  zij geeft het nooit op, zij blijft geloven, hopen en volharden.

  Beste Dirk, wij blijven christenen, iedereen met zijn eigen ego. Toch moeten wij blijven trachten om de EENHEID onder christenen te bewaren.
  Wat goed dat je hier op terugkomt, en met ons deelt. Ook dat is christen-zijn.

  Vr gr Rene Postma.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 11:04

  Beste Dirk,
  Heel herkenbaar je worstelingen met de soms harde meningen, oordelen en veroordelingen door sommige reacties op jouw websites en dan toch nog éérst jouw openhartige schuldbelijdenis inzake Hr. Doornenbal, dit is echt groots.
  Maar dit is maar een dagelijkse zonde hoor, om in de gradatie van de R.K. Kerk te spreken. Jij laat in je commentaren de inwonende Geest spreken, maar satan blijft op de loer liggen om je te dwarsbomen. Maar met Gods-zegen zal hem dat niet lukken. Hub.

 6. Manuela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 12:06

  Wat ben ik toch blij met deze site!
  Al zo vaak heb ik gedacht: wat zou ik graag broeders en zusters ontmoeten, waarmee je samen nederig kan zijn (vooral vanwege onze hoogmoed…) en met wie je delen kunt dat we alleen maar iemand zijn door wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan en doet.
  Als arme zondaars aan Zijn gezegende voeten.
  En dan toch ook daarbij als heiligen, wie de zonden vergeven zijn en aan wie ze telkens weer vergeven worden.
  Wat een blijdschap om dat met elkaar te kunnen delen!

  Dank je, Dirk, voor je ontboezeming van deze week en aan allen die ook hun bijdrage gaven!

 7. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 14:22

  Beste Dirk,
  Graag wil ik meebidden dat dit commentaar tot zegen zal zijn voor onze gezinnen, onszelf, onze families, onze gemeentes en van heel velen.
  De Heere heeft je gebruikt om ons diep te raken…

  Gods zegen gewenst!

  Jan

 8. Juan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 15:56

  Don Dirk, bedankt voor dit commentaar. ¡Qué el Señor te bendiga!

 9. Jaap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 16:15

  Broeder Dirk,
  Ik wil je op een tekst wijzen die vaak op een of andere manier herhaald wordt in de Bijbel nl.:
  Ootmoedigen wijst Hij de Weg…
  Ps. 25:9b
  Ik heb er zelf namelijk ook vaak zo’n last van (hoogmoed).
  GOD’s onmisbare zegen toegewenst!

 10. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 16:31

  Ontzag voor YHWH is het begin van wijsheid (uit de Spreukenbrief).

  Gij geheel anders, want gij hebt Yeshua leren kennen, zo leef ik niet meer naar het vlees, maar naar YHWH’s Geest, de Ruach haKodesh.
  Want wie in Yeshua is, die is een nieuwe schepping en heeft de autoriteit, de positie ín Yeshua gekregen om zich te beheersen, in Yeshua’s voetstappen te wandelen, géén slaaf meer van de zonde, maar overwinnaar over de zonde. Hoe? Door steeds meer op Yeshua te willen lijken, door de geestelijke wapenrusting aan te doen en te handelen!

  Uw Woord is mij een lamp voor mijne voet,een pad ten licht om het donker op te klaren (uit Psalm 119).
  Groet en shalom
  Aliyah (Parel)

 11. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 18:10

  De Wijze hore en vermeerdere inzicht
  voor een kind van JHWH is dat een bijbelse plicht

  De vreze des Heren is het begin der wijsheid
  een kind van JHWH heeft dan zeker geen gemis.

  De dwazen verachten Wijsheid en tucht
  voor hen is het Woord van JHWH gewoon “lucht”

  De Zoon zal horen naar de tucht van de Vader
  en de onderwijzing van de moeder is voor hem een “aanrader”

  De Wijsheid roept luide op de straat
  haar stem verheft zij bij elke hoek waar zij gaat.

  Hoe lang zullen de dwazen de kennis haten
  hoe lang zullen de spotters hun spotternij niet verlaten?

  Wie naar de stem van de Wijsheid luistert, zal gerust wonen
  ze zijn beveiligd tegen de verschrikking, de Here zal hun bescherming tonen.

  De Zoon die de Wijsheid aanneemt en de geboden bewaart
  zal gerechtigheid verstaan en de Zoon weet waar Hij dan staat.

  `Mijn Zoon, vertrouw op de Here met uw ganse hart
  ook in moeite, droefheid en smart.`

  De Wijsheid heeft haar huis weten te bouwen
  op zeven pilaren, zij zijn uitgehouwen.

  Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden en zij roept op de hoogten der stad
  Tot de verstandeloze zegt zij: `komt, eet van mijn brood, voor iedereen is er wat

  Laat varen het onverstand
  want….

  dan zult u leven
  en in dat Leven, zal zal u niet meer angstig beven`

  `Daarom:
  Verwerf Wijsheid
  Verwerf Inzicht
  Verwerf Kennis bij al wat gij bezit
  Houd dat hoog, en aan het einde van de rit…

  Zult u zien dat uw voet niet is gestruikeld, u bent gegaan op de Rechte smalle pad
  U bent aangekomen in de Hemelse Stad

  Het Nieuwe Jeruzalem
  de gouden stad van Hem

  YesHua

  Die is:
  de Wijsheid
  De Liefde
  De Verstandigheid
  De Kennis
  De Rechtschapenheid
  Het Leven

  Laten wij allen daar ook naar streven.`

  waterlelie

 12. Teun zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 18:46

  Broeder Dirk,

  Heel veel dank voor dit commentaar. Ik kan daar zonder meer mijn eigen tekortkomingen invullen.
  De laatste tijd word ik steeds weer bepaald bij de tekst uit Psalm 19:15: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser (NBG’51), voordat ik op artikelen e.d. reageer.

  Moge de Almachtige jou overvloedig zegenen bij het schrijven van je commentaren.

  Teun.

 13. lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 18:59

  Beste Dirk, ik wil je bemoedigen want voor mij ben jij echt een man Gods. De profeten moesten Gods volk ook vaak harde dingen zeggen anders kwam het niet over op de mens. Dat geldt hetzelfde voor ons, misschien vinden we alles ook niet prettig wat je schrijft, maar moeten we wel eens bij ons zelf te rade gaan hoe het bij ons zit. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Aan de reacties merk ik ook vaak een verdeeldheid van denken over wat je schrijft en hoe dingen in de Bijbel staan, zolang dat bestaat zullen we helaas nooit in 1 kerk of gemeente kunnen zitten. Ik vraag wel eens aan mensen die steeds naar andere gemeenten gaan hoe ze het zien als we straks allemaal bij dezelfde Heer in de hemel zullen zijn, verdragen we elkaar dan wel? Want bijHem is geen aanzien des persoons. Als ik jou Dirk ooit persoonlijk heb geraakt of bezeerd, wil ik daar vergeving voor vragen. Verder vond ik het een mooi gevoelig commentaar, we zijn allemaal maar mensen met vele zwakheden.
  Dirk, Gods zegen toegewenst voor jou en je gezin.

 14. femmigje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 20:03

  Shalom Dirk,

  Wat bijzonder dat jij zo open naar ons allen durft te zijn, dat is geen zwakte maar juist sterkte en dat je het uitgesproken hebt naar de Hr. Doornenbal.
  Hierin zie ik dat je echt een kind van de Heer bent.
  Ik herken alles wat je schrijft en maak me er ook vaak aan schuldig, maar wat geweldig dat we dan de inwonende Heilige Geest hebben die ons duidelijk maakt dat het anders moet, Hij doet het niet dwingend, maar laat de keuze aan ons zelf, in vrijheid.
  Als je echt een kind van de Heer wilt zijn dan wil je de ander geen pijn doen, ook niet met woorden, want dan wil je de liefde van Jezus tonen en niet je eigen ik, die ons nog zo vaak in de weg staat.

  Je bent al een zegen voor velen. En ik bid mee met Psalm 19: 15:
  Mogen de woorden van mijn mond
  en de overleggingen van mijn hart
  U welgevallig zijn,
  o HERE, mijn rots en mijn verlosser.

  Gods rijke zegen toegebeden in al jouw denken, spreken en handelen.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 20:05

  Beste Dirk,
  Hier kan ik aleen maar heel stil van worden…… Welk een liefde en nederligheid spreekt uit dit commentaar. Als ALLE christenen en kerken nu eens ZOOOO met elkaar om zouden gaan, welk een GETUIGENIS zou dat zijn naar “de wereld” toe!! Ons “imago” als christenen onder elkaar, laat namelijk heel iets anders zien! Te fel en te snel reageren maak ik mij soms ook aan schuldig….. Vaak voelen we ons in onze “eigen eer” aangetast, terwijl we vergeten, dat het alleen om Gods eer gaat….. Een commentaar als dit, haalt helaas “de pers” nooit…….

 16. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 20:07

  Beste Dirk, bedankt voor deze open en eerlijke brief.
  De Here Zegene je.
  Shaloom,
  Bert en Marianne

 17. hanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2010 om 20:51

  beste Dirk
  ben er helemaal stil van…..
  DE HEERE zegene jou en je gezin.
  SHALOM
  hanna

 18. Roos zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2010 om 3:09

  Beste Dirk,

  Het is 4 uur ‘s nachts, ben onrustig,
  bed uitgegaan laptop aan
  en kies om jouw commentaar te lezen
  ter bemoediging.
  En dat was /is het. Wat een genade, God laat zien: je hoeft niet alleen te strijden.
  Ik ben met je alle dagen van je leven.
  En wijs je de weg die je gaan moet. God herinnerde mij, door jou heen aan het gebed:
  mogen de woorden van mijn mond en de bedenkingen in mijn hart,
  U HERE welgevallig zijn.
  Dat is ook mijn gebed.
  Dat HIJ je zegene.
  Dank je wel, voor je trouwe schrijven.
  in Hem verbonden. roos

 19. Nel zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2010 om 7:13

  Beste Dirk,

  Wat een belijdenis en wat een voorbeeld, want hoe vaak gaan
  wij niet mank, dat we te scherp zijn of onze mening geven terwijl
  wij de persoon zelf ook niet gesproken hebben.
  Ik zie ook altijd uit naar je nieuwsbrief en leer hier ook veel van.
  We moeten ook veel meer bidden, voor onze voorgangers kerkenraden
  en ja alle mensen die het woord verkondigen, want we blijven
  mensen en hebben de hulp van God Geest nodig om ons te onderwijzen.
  Ben dan ook blij met de bijbel, want wat we ook doen of meemaken er
  staat altijd wel een voorbeeld in zijn Woord.
  Er is niets nieuws, we openen zijn Woord vaak veel te weinig en kennen
  het niet meer en daarom is onze maatschappij ook zo hard geworden.
  Onze eigen ik zit nog veel te veel op de troon in plaats van God.
  Dirk heel veel zegen voor jou en je gezin en dat jouw werk door God
  nog meer gezegend zal worden.

  gr. Nel

 20. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2010 om 8:16

  Wat een zegen vloeit er voort uit dit commentaar! Ik moest daarbij denken aan het schitterende gebed van de Here Jezus in Joh. 17.
  Dat we uitsluitend zullen roemen in onze Heiland en Hem met volharding verwachten.
  De Geest en de bruid zeggen: Kom!

 21. Mia zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2010 om 9:31

  Mal 4: 1-6

  De dag des HEREN

  1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven!
  Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten.
  2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
  3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.
  4 Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen.
  5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.
  6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.

  Johannes deed een oproep tot inkeer, een terugkeren naar de GEBODEN, INZETTINGEN EN VERORDENINGEN.
  Wie tot inkeer is gekomen, liet zich dopen.
  Zelfs Yeshuä gaf ons HET VOORBEELD van hoe de Geboden van DE VADER TE HOUDEN.
  Wees dus niet als dwazen, die het beter zouden weten dan wat YESHUA ons voorleefde.

  TERUG NAAR DE GEBODEN VAN YHWH
  ZOLANG de aarde bestaat zegt Yeshua.

  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.
  19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

  Mia

 22. Hendrika land zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2010 om 17:17

  Dirk van Genderen, ik heb nog nooit gereageerd, maar ik wil u zeggen dat
  ik iedere week weer uitzie naar uw commentaar.
  Ik ben het helemaal met Roos eens, het is geweldig wat u doet.

  Dat de Heer u mag zegenen en wijsheid geeft om hiermee door te
  gaan.

  Ik zeg met Roos in Hem verbonden.
  Riek

 23. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2010 om 22:03

  Gelukkig vervult Christus de wet (de ‘geboden’ ) in ons. Wij kunnen dat niet zelf!
  Het is de genade die ons het heil brengt en het is dezelfde genade die ons opvoedt! (Titus 2:11-12)

 24. Maria zegt:
  Geplaatst op maandag 11 oktober 2010 om 9:24

  Beste Dirk,

  Het begin van je commentaar trof mij zo, je bent zo vol van de heiligheid van de Heere. Daar gaat het nu ten diepste om, Zijn Naam verkondigen, Zijn lof vermelden. Dat je jezelf ook heel kwetsbaar opstelt is ook genade. Heel fijn dat je zo eerlijk je eigen zonden en tekortkomingen belijdt. Wat zou de wereld er anders uitzien wanneer dat meer werd gedaan. Hartelijk dank voor je fijne commentaren en ook je brieven. Voor mij soms zo beschamend omdat je erachter komt dat je nog zo vaak mensen vergeet in je gebed.

  Gods onmisbare zegen in alles toegebeden.

 25. Marjan zegt:
  Geplaatst op maandag 11 oktober 2010 om 11:14

  Bedankt voor je commentaar; helemaal mee eens.
  Ik herken er veel van mijzelf in; ben vaak zo’n haantje de voorste in mijn reacties/gedachten over anderen. Wij mogen de ander uitnemender achten dan onszelf. Gods zegen op je werk!
  Hart. gr Marjan

 26. Jan Boorsma zegt:
  Geplaatst op maandag 11 oktober 2010 om 12:07

  Beste Dirk,

  Dank voor deze bemoediging. Ik word vaak door je commentaar op een liefdevolle wijze gewezen op mijn fouten als mens.

  Zo’n 15 jaar geleden veroordeelde ik mensen die gingen scheiden. 13 jaar gelden ben ik zelf gescheiden, wat de woorden uit Galaten 6:1 wel heel erg confronterend maakte.

  We gaan als christenen veel te vaak liefdeloos om met onze medemensen. Hoe vaak worden homoseksuelen, moslims, medemensen aan de onderkant van de maatschappij, gescheiden broeders en zusters etc. etc. wel niet veroordeeld of genegeerd door ons christenen.

  Onze eigen tekortkomingen vergeten we dan maar gemakshalve. Het is maar goed dat we door de genade van GOD en het wonder van het kruis het eeuwige leven hebben gekregen. Zonder dit waren we redeloos verloren.

  Nogmaals dank voor je eerlijke en oprechte commentaren.

  Groeten Jan.

 27. Petra zegt:
  Geplaatst op maandag 11 oktober 2010 om 22:13

  Beste Dirk,

  Dat je zo eerlijk in je commentaar durft te zijn.
  Het trof mij.
  Herken veel van mijzelf er in. Niet alleen in woorden maar ook in mijn gedachten,
  Soms schrik ik van mijn hoogmoedige gedachten en mij liefdeloosheid.
  Met mijn kinderen bad ik ‘s morgens voor ze naar school gingen vaak: ,,wilt U geven dat door ons gedrag Uw Heilige Naam niet gelasterd wordt of ontheiligd.”
  Ook nu is dat nog regelmatig mijn gebed.

  Dirk, Gods zegen op het werk dat je voor Hem doet.

 28. Leni zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 oktober 2010 om 8:36

  Beste Dirk,

  Met instemming en verwondering zie ik je website elke keer weer tegemoet.
  Deze keer was ik ook dankbaar op het commentaar i.v.m. de zaak van de hr. Doornenbal. Ik heb ook me zelf afgevraagd of we niet te snel met ons oordeel klaar staan. De Here werkt echter op zijn tijd om ons te verootmoedigen. Juist door de goedheid van de Here en van Zijn Liefde voor ons, maakt ons mild ten opzichte van anderen. Wij worden geroepen om ons open te stellen voor Gods Geest en met liefde te handelen. Ik had je dit al vergeven hoor Dirk. We zullen voor je blijven bidden om dit mooie werk onder jouw omstandigheden te blijven doen.

  Gods zegen en groet van Leni

 29. Will zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 oktober 2010 om 17:54

  Beste Dirk,
  Dank voor je commentaar. Het is helaas voor mij zo herkenbaar. Zowel in denken als reageren.
  Ook ik heb nog nooit gereageerd maar dit commentaar raakt een gevoelige snaar.
  “Heer zet een wacht voor mijn lippen” en “Help mij groeien in liefde en nederigheid” zijn voor mij noodzakelijke gebeden.
  Moge God jou, je gezin en de vruchten van je pen rijkelijk zegenen.
  Vriendelijke groet, Will

 30. Klara zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 oktober 2010 om 21:35

  Beste Dirk

  Ook ik wil je danken voor je bemoedigende woorden.
  Ik print hem uit en houd hem in mijn Bijbel.
  Steeds weer dank ik God met zo’n fijne broeder en gezegende woorden.

  Gods zegen op je werk en hoop nog op veel mooie commentaren.
  Groetjes Klara

 31. Mieke zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 oktober 2010 om 12:00

  Beste Dirk,

  Zojuist ben ik bij je lezing geweest in Deventer. Je hebt veel rake onderwerpen aangereikt. Mijn zoon, een christen, studeert momenteel voor journalist. Door jou heb ik ingezien hoe belangrijk dit werk kan zijn. Bedankt. Gelijk maar een abonnement genomen op je nieuwsbrief. Gods zegen in je werk.

 32. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 oktober 2010 om 14:35

  Beste Dirk

  Je woorden troffen mij zeer en ik denk dat het ook goed is om je nederig naar God toe op te stellen. Helaas (en ik heb dit jammer genoeg ook) komt onze oude mens ondanks dat deze reeds gekruisigd is om de hoek kijken.

  Ik ben op dit moment een boek aan het lezen wat mij gestuurd is door een Zuid Afrikaanse christen-zuster, Susanne Odendaal. Het heet: ‘n Kostbare Refrein: Noem My Vader. Ook zij moest leren om zich te verootmoedigen en bemerkte dat die oude natuur vaak de werking van de Heilige Geest belemmerde.

  Het is goed elkaar onze zonden te belijden zoals jij gedaan hebt maar ook goed om op dit forum van gedachten te wisselen. Moge de Here je zegenen en wijsheid geven bij het schrijven van jouw stukjes!

 33. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 oktober 2010 om 5:46

  Netjes dat je de heer Doornenbal gebeld heb. Ik als lezer heb er echter niet bij stil gestaan dat het niet netjes was, en net wat jij zegt, ook al ben je het inhoudelijk niet met elkaar eens, hij belijdt ook het verlossingswerk van Jezus, dus kun je dan beter voor elkaar bidden en een gesprek hebben voordat je schrijft.
  Aan de andere kant is het wel goed dat je het aan de kaak hebt gesteld omdat je hiermee de lezer scherp houdt en daar moet je vooral mee doorgaan, maar misschien in het vervolg iets zorgvuldiger.
  Maar je hebt excuses aangeboden, en dan laat laat God dit ook weer meewerken ten goede.
  Dus vergeet nu wat weer achter je ligt en ga weer verder door onder leiding van Gods geest en het Woord.
  Ik zal voor je bidden voor veel wijsheid in het schrijven, Gods zegen Dirk!
  en hoe je ermee om bent gegaan: je bent een echt kind van God, en dat is de waarheid.

  Naschrift Dirk: Het is zo dat de heer Doornenbal als eerste contact met mij heeft opgenomen.

 34. Lenie zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 oktober 2010 om 19:39

  Lieve broeder Dirk,

  Wat een versterking en bemoediging om jouw commentaar weer te mogen lezen!
  Laatst had ik het zelf ook, je commentaar kwam weer precies op tijd, want alles leek onder mijn voeten weggeslagen te worden, door wat ik had gezegd, naar één van mijn kinderen. Het was waarheid zonder liefde op dat moment, ik heb het ook moeten belijden, naar mijn kind en naar God, en toen kwam er weer ruimte!
  Op mijn toilet viel mijn oog op een nadenkertje op mijn prikbord, “Hij is sterk die zich realiseert dat hij kleine kracht heeft”.
  Van harte Gods Zegen toegebeden voor jou en allen die je lief zijn!

 35. ank zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 december 2010 om 23:26

  Gods zegen met je commentaar, wat een waarheid en nederigheid om toch zo liefdevol met mensen om te gaan. Dat is wat Jezus van ons vraagt, heel veel LIEFDE, 1 Cor. 13:13. Ben heel blij dat ik eindelijk je nieuwsbrieven kan lezen.
  We bidden voor je column, maar ook voor je genezing (whiplash). Gods zegen ook voor je vrouw en kinderen. Shalom.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden