Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Extra gebedsdagen (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 november 2010, 16:35 door Dirk A A

Afgelopen woensdag werd in veel kerken en gemeenten de dankdag voor gewas, arbeid en visserij gehouden. In sommige gemeenten gebeurt het deze zondag nog of op een ander moment. Een dankdag, waarop de Here gedankt wordt voor het afgelopen seizoen. Danken voor voorspoed is niet zo moeilijk, maar danken als het tegenzit, dan komt het erop aan hoe onze relatie met de Here is.

Al in de Middeleeuwen werden er gebedsdagen georganiseerd wanneer het land getroffen werd door grote rampen, zoals oorlogen of overstromingen. De Synode van Dordrecht bepaalde in 1578 dat er tijdens een oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Als zo’n situatie zich voordeed, werd in die tijd zo’n bid- of dankdag uitgeschreven door de landelijke en provinciale overheden.
In 1658 stelde de provincie Overijssel een dag vast waarop voortaan gedankt zou worden: ‘Dat alle jaren op den 1sten Donderdag in de Mey door de geheele Provintie een Algem. Vast- en Bededag tot afweeringe van Godes Plagen en het verkrygen van een gezegende Somer zal worden geholden,- en dat op den eersten Donderdag in September weder een Generale Dankdag voor de veelvoudige verkregen segeningen en weldaaden zal worden gecelebreert.’

Met name in de zogenaamde Bible Belt, die vanuit Zuidwest-Nederland, omhoog loopt, door de Alblasserwaard en over de Veluwe heen naar het noorden van het land wordt nog jaarlijks de biddag (2e woensdag in maart) en dankdag (1e woensdag in november) gehouden. Veel gemeenteleden nemen dan een dag vrij en soms zijn ook de scholen gesloten.
Ik hoop en bid dat het de liefde van en tot Christus is die hen dringt om deze gebedsdag apart te zetten voor Hem. Dat de Heilige Geest in en door hen heen bidt.

En zeker, het is goed om zo’n jaarlijkse bid- en dankdag te houden. De vraag is wel hoezeer het bidden en het danken nog bij ons leeft. Zo’n dag kan traditie zijn. Een soort extra zondag, middenin de week. Met diensten die vergelijkbaar zijn met de zondagse diensten. Het heet dan wel bid- en dankdag, maar veel extra tijd wordt er meestal niet besteed aan de gebeden. Dat zou wel wat meer kunnen, denk ik vaak. Waarom noem je het anders een bid- dan wel dankdag? Wel proberen de voorgangers/predikanten in de keuze van het Schriftgedeelte waarover zij spreken, aan te sluiten bij de aard van de dag.

Gelet op de ernst van de tijd waarin we leven, pleit ik voor extra gebedsdagen. We leven in een tijd waarin ‘de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten overtreden hebben, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten’ (Jesaja 24:5 en 6a).
De aarde wordt getroffen door rampen. Volg het nieuws maar. De economische crisis is kennelijk dermate ernstig dat in Amerika weer 600 miljard dollar in de economie wordt gepompt. Het kruitvat Midden-Oosten kan opeens ontploffen. Er is veel groot leed, maar ook klein leed, in onze eigen omgeving, misschien in ons eigen leven.

Ik moest denken aan de voorbede van Abraham voor Sodom en Gomorra. We lezen erover in Genesis 18. De HERE vertelde aan Abraham dat ‘het geroep over Sodom en Gomorra voorwaar groot is en dat haar zonde voorwaar zeer zwaar is. Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil het weten’ (vers 20 en 21).
Abraham valt dan voor de HERE op zijn knieën en vraagt of Hij de stad wil sparen als er nog vijftig rechtvaardigen zijn. En uiteindelijk vraagt hij of Hij de stad wil sparen als er nog tien rechtvaardigen zijn, waarop de HERE zegt: ‘Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien’ (vers 32).
De stad wordt toch verwoest. Er zullen minder dan tien rechtvaardigen in de hele stad geweest zijn. Lot, zijn vrouw, zijn dochters en zijn schoonzoons worden de stad uitgeleid, maar Lots vrouw komt alsnog om, omdat zij omkeek tijdens de vlucht, wat de engelen hun verboden hadden. Echt gered, geestelijk gezien dan, is Lot. Dat is zeker. Over zijn schoonzoons lezen we niet meer en de daden van zijn dochters waren niet erg verheffend.

Zijn wij als Abraham, liggen wij voor de Here op de knieën voor ons land, ons volk, onze gemeente, voor degenen die verloren dreigen te gaan? En denk niet te snel: Abraham bad wel, maar Sodom en Gomorra werden toch verwoest.
Kan het zijn dat Abraham te snel met bidden is gestopt… Hij bad zes keer (50, 45, 40, 30, 20, 10). Had hij langer door moeten bidden?
Tegelijk blijft staan: de zonde van de inwoners van Sodom en Gomorra was zeer zwaar. Genesis 19:13 zegt: ‘Want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar voor de HERE; daarom heeft de HERE ons gezonden om haar te verwoesten.’

´Here God, trouwe Vader in de hemel, wij smeken U dat U Zich over ons ontfermt, over ons land en over ons volk, over Israel en over de wereld. We zien dat de wereld getroffen wordt door rampen. Wij, in Nederland, zijn niet beter, ook de zonden van ons land en ons volk roepen tot U in de hemel. Ontfermt U Zich over ons, wees ons genadig. Wij hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in Uw ogen. Vergeef ons onze zonden en werk zo krachtig met Uw Heilige Geest in ons midden, dat nog velen de Here Jezus zullen leren kennen, voordat Hij wederkomt. Onze verwachting is van U alleen. Geprezen zij Uw heilige Naam. Amen.’

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 november 2010 om 19:09

  Goedendag,

  We zien een duidelijke toename van overstromingen, aardbevingen,
  tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, hongersnoden, dorstnoden, geweldsuitbarstingen, vandalisme, moordpartijen, oorlogen, echtscheidingen enz. enz.

  Dan weet U welke tijd de wereldklok aangeeft.

  Vol verwachting klopt ons hart…. en dat komt niet van Sinterklaas!!

 2. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 november 2010 om 19:41

  Hallo,

  …..en zijn schoonzoons werden gered.(????)
  Genesis 19:14….maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die schertste.
  En dan nog het droevige verhaal van Genesis 19:30-38.

  Nergens staat toch in de Schrift dat deze mannen de ramp hebben overleefd?
  Of zie ik wat over het hoofd?

  Groet, Jan.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 november 2010 om 11:10

  Inderdaad Dirk, wij leven in spannende en ernstige tijden, want de eindtijd-profetieën worden steeds zichtbaarder in onze omgeving, maar ook wereldwijd. De aarde wordt steeds meer ontwijd en de Christelijke normen en waarden in de maatschappij zijn tot een dieptepunt gedaald.
  Bidden tot God moeten wij altijd! Maar nu zou ik toch ook eens heel CRU willen zeggen: Hier helpt alléén bidden meer, hier moet daadwerkelijk “aan-gewerkt worden”, door eerst op onze knieën te gaan en schuld te bekennen, van alle zonden die wij tegen Gods-Wil hebben gedaan en laten wij daarna de positieve GEDACHTEN van de inwonende Geest, omzetten in KRACHTIGE getuigenissen en DAADWERKELIJK Jezus leer in woord en daad voorleven in onze omgeving, zoals Hij dit 2000 jaar geleden ons heeft voorgeleefd. We zullen in actie moeten komen.
  Laten wij, (wedergeboren Christenen) dus “Levende-Stenen” zijn voor Gods-Tempel ; de wereldwijde Gemeente van Jezus-Christus. (Het bijbelse profetische Israël?) en Front-soldaten voor Gods-Vredesrijk dat weldra komende is, door te leven en daadwerkelijk te handelen naar de Geest van de Bijbel, zoals Hij het ons 2000 jaar geleden heeft voor-geleefd. Hij heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons zijn Geest nagelaten, die ons wil vervullen, bezielen en ons leiden zal op onze pelgrimsreis door dit leven naar God de Vader in de Hemel.
  Boodschapper, Hub. Eussen

 4. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 november 2010 om 12:13

  Beste Dirk,

  We leven inderdaad in een tijd waarin “de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten (van God) overtreden hebben, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten” (Jes.24:5 en 6a).
  Wij hebben inderdaad gezondigd en gedaan wat kwaad is in Zijn ogen. Daarom worden de oordelen Gods ook steeds heviger.
  Lees o.a. Zef.1:14-18 (vertaling: Het Boek):
  “De grote dag van de Here breekt spoedig aan! Hij komt snel dichterbij; dan zullen heldhaftige mannen bittere tranen huilen. Die dag is een dag van Gods toorn, een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken en dikke duisternis. Op die dag zullen bazuingeschal en krijgsgeschreeuw weerklinken bij de aanval op de versterkte steden en hun hoge hoektorens. Ik zal de mensen angst aanjagen, zodat zij als blinden ronddwalen, want zij hebben gezondigd tegen de Here. Hun bloed zal rijkelijk vloeien en hun lijken zullen op straat vergaan. Op die dag van de toorn van de Here zullen zij niets hebben aan hun zilver en goud, want daarmee kunnen zij hun leven niet redden. God brandt van jaloezie en zal daardoor de hele aarde verteren. Hij treft voorbereidingen voor een algehele en verschrikkelijke vernietiging van de hele wereldbevolking.”

  Wat verstaat de Schrift onder “de Dag van de Heer”?
  De Schrift verstaat hieronder dus de tijd van Gods oordelen, die in de eindtijd over de zondige Gemeente/Kerk en wereld komen. De Schrift kent 3 soorten –in sterkte steeds toenemende– Goddelijke oordelen:
  1. Zegel-oordelen, waardoor 1/4 van de mensheid van ruim 6 miljard mensen (dus ± 1½ miljard) sterft.
  Deze oordelen dienen om voornamelijk de ingeslapen, in zonde vervallen christenheid tot berouwvolle bekering te brengen.
  “En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel van de aarde (d.i. 1,5 miljard mensen), met zwaard, en met honger, en met de (gewelddadige) dood, en door de wilde beesten van deze aarde.” (Openb. 6:8b)
  “Want het is de tijd, dat het oordeel begint bij het huis van God (d.i. de Gemeente/Kerk); en indien het (oordeel) eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van degenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?” (1Petr. 4:17)
  2. Bazuin-oordelen, waardoor 1/3 van de dan nog, na de zegel-oordelen, overgebleven mensheid van ca. 4½ miljard (dus weer ± 1½ miljard) sterft. Deze oordelen dienen om de zondige wereld – de wereldsgezinde mensen, dus ook de wereldsgezinde christenen – aan te dringen tot bekering.
  “Door deze drie (plagen) werd het derde deel van de mensen gedood, namelijk door het vuur, en door de rook, en door het sulfer (d.i. zwavel), dat uit hun monden uitging.” (Openb. 9:18)
  3. Fiool- of schaaloordelen, waardoor de hele dan nog bestaande, antichristelijke mensheid wordt gedood.
  “Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, in welke Noach in de ark ging; en bekenden het (oordeel over de zonde) niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst (d.i. de Wederkomst) van de Zoon des mensen.” (Matth. 24:38-39)
  “En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt de wijnpersbak met de wijn van de toorn en de gramschap van de almachtige God.” (Openb. 19:15)
  De apostel Johannes werd – door de Heilige Geest – in de geest in deze eindtijd gebracht: “En ik was in de geest op de dag des Heren.” (Openb. 1:10a).

  Waartoe dienen deze Goddelijke oordelen?
  “…wanneer Uw gerichten (of: oordelen) op de aarde zijn, zo leren de inwoners van deze wereld gerechtigheid.” (Jes. 26:9b)

  Tot zover korte gedeelten uit de studie “De dag van JaHWeH”.
  Noot: In deze studie –te vinden op website ‘De Eindtijdbode’– worden slechts de zegel-oordelen behandeld.

  En laat onze bede en ons verlangen inderdaad zijn:
  ‘Ontfermt U Zich over ons, wees ons genadig. Ook wij (als christenen) hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in Uw ogen. Vergeef ons onze zonden en werk zo krachtig met Uw Heilige Geest in ons midden, dat ons hart en leven zal veranderen naar Uw beeld en dat (mede daardoor) nog velen U zullen leren kennen, voordat U wederkomt.’

 5. Manuela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 november 2010 om 13:31

  Beste Dirk,

  Op het gebed aan het slot van je oproep kan ik van harte Amen zeggen!

  Er zijn veel Bijbelse voorbeelden van het volk Israel dat gezamenlijk de HERE aanroept en gehoor en uitredding krijgt. Dus het is goed als wij dat ook doen. En God is zo genadig, als we met oprecht berouw bij Hem komen!
  Bovendien kunnen wij nu pleiten op Jezus, die door de verzoening die Hij voor ons verdiend heeft en door Zijn voorbede bij Zijn Vader de verhoring van ons gebed nog zoveel zekerder maakt.

  Wat betreft de geschiedenis van Sodom en Gomorra heb ik wel een paar bedenkingen bij wat je verder schreef.
  Zoals Jan al aangaf, denk ik niet, dat zijn schoonzoons gered zijn.
  Later waren alleen Lot en zijn dochters in de spelonk bij Zoar.
  Er staat ook duidelijk dat de twee engelen de hand van hem, zijn vrouw en zijn dochters namen – aan elke hand één – en hen zo buiten de stad brachten “om de verschoning des HEREN over hem” of (zoals het in Het Boek staat): “omdat God hen wilde sparen”.

  Ook denk ik niet, dat Abraham heeft gebeden voor Sodom.
  Het staat wel (in de Statenvertaling) als kopje boven het Bijbelgedeelte Gen. 19:23-33, en heel vaak wordt dat ook zo gezegd, maar volgens mij is dat niet juist.

  Abraham kende Lot en wist dat hij God vreesde.
  Toen de HERE aangaf dat Hij Sodom en Gomorra ging bezoeken om te zien hoe het ervoor stond, begreep Abraham, dat de zonde van die steden zijn hoogtepunt had bereikt en dat Gods rechtvaardigheid eiste dat Hij hen ging straffen.
  Maar toen dacht hij aan Lot en bad hij voor hém.
  Hij hoopte blijkbaar ook, dat er nog een aantal rechtvaardigen méér zouden zijn, misschien wel vijftig, en betrok ook die mensen in zijn gebed.

  In Genesis 14 wordt verteld hoe Abraham daarvóór Lot en zijn familie, maar ook alle andere inwoners van Sodom en hun bezittingen, bevrijdde van de vijanden die hen hadden meegenomen (zie vers 10-16).
  Abraham getuigde tegenover hen van zijn God, die hem de overwinning had gegeven.
  En hij hoopte natuurlijk, dat de inwoners van Sodom nu óók zijn God zouden gaan vereren.
  Daarbij zou – hoopte Abraham, denk ik – het leven van de rechtvaardige Lot (2 Petr. 2:6-8) toch ook een getuigenis geweest kunnen zijn van de enige, ware, levende God.

  En dan pleit hij op Gods rechtvaardigheid (ik combineer even de vertalingen voor een goed begrip):
  “Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad, zult u hèn óók ombrengen? Dat kunt U toch niet doen? U zult toch niet de rechtvaardigen tegelijk met de goddelozen doden? Zoiets kunt U toch niet doen? Zou de Rechter van de hele aarde dan geen recht doen?” (Gen. 19:24 en 25)

  Helaas, noch die grote uitredding van God, noch het leven van Lot had blijkbaar de inwoners van Sodom tot inkeer gebracht.
  Er waren geen vijftig rechtvaardigen, ook geen veertig, geen dertig… er was er maar één en dat was Lot zelf.

  Behalve door seksuele zonden waren de burgers van Sodom in Gods ogen ook verwerpelijk vanwege hun hoogmoed, overmatig eten, stille gerustheid en onverschilligheid voor armen en behoeftigen, die niet werden geholpen (Ez. 16:49).
  Word je niet bang voor Nederland en het “rijke” Westen als je deze dingen leest?
  “Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden tot op de dag dat Lot uit Sodom wegging en ze allen omkwamen” (Luk. 17:28 en 29).

  In Sodom heeft niet één inwoner zich tot God gewend en zijn of haar verkeerde leven veranderd. Wat een verdriet zal ook God daarvan hebben gehad. En uiteindelijk komt Hij dan met Zijn terechte oordeel.
  Zijn geduld is groot, maar er komt een ogenblik dat het op is.

  Zo zegt ook de Here Jezus, na zoveel goeds te hebben gedaan en zoveel nodigingen te hebben gegeven en vervolgens ontelbare keren te zijn afgewezen: “Ik bid niet voor de wereld” (Joh. 17:9).

  Onze goede God heeft het gebed van Abraham voor Lot verhoord.
  Abraham durfde niet verder te gaan dan tien, maar God heeft die éne rechtvaardige niet laten omkomen met de goddelozen.
  “En het geschiedde, toen God deze steden verdierf, dat God aan Abraham gedacht en Lot spaarde” (Gen. 19:29).

  Ons gebed heeft zin en onze bekering ook!
  Als er in Sodom maar negen mensen méér voor God hadden gebogen, zou heel de stad niet vernietigd zijn.

  We mogen bidden voor onze broeders en zusters en om bekering van ongelovigen.
  We mogen pleiten op Gods beloften voor onze kinderen en smeken om Zijn zegen voor ons land.
  We mogen elke dag van ons leven op Zijn goedheid hopen en om Zijn nabijheid bidden.

  En God waarschuwt al degenen die weet hebben van Zijn Koninkrijk en toch hen die erover spreken niet accepteren, dat zij in de dag van het grote eindoordeel nog zwaarder zullen worden gestraft, dan de burgers van Sodom en Gomorra (Luk. 6:11).
  Want wij hebben weet van Gods Zoon en wee ons als we Hem niet als onze Koning aanbidden!

 6. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 november 2010 om 13:37

  Inderdaad blijkt nergens uit de Schrift dat de beide schoonzoons het oordeel hebben overleefd. Integendeel, de beide dochters van Lot verleidden hun vader tot incestueuze handelingen! (Gen. 19:30-38) De Moabieten en de Ammonieten zijn daaruit voortgekomen. En uit de Moabietische lijn (Ruth & Boaz) is de Messias, Jezus Christus voortgekomen!
  Maranatha!

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 november 2010 om 18:10

  Reactie Dirk van Genderen:
  Oorspronkelijk had ik in de tekst staan dat Job, zijn dochters, zijn schoonzoons en zijn vrouw werden gered, hoewel zijn vrouw omkwam omdat ze omkeek. Met het woord gered bedoelde ik niet dat ze geestelijk werden gered, maar uit de stad werden geleid. Dat leidde tot verwarring, vandaar dat ik de tekst enigszins heb aangepast. De enige van wie we zeker weten dat hij geestelijk is gered, behouden is, is Lot zelf.

 8. Catharina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 november 2010 om 21:53

  Deze week las ik een artikel, dat ging over voorbidder zijn. Van mijzelf moet ik zeggen, dat ik dat nog veel te weinig doe, dat voorbidden, terwijl het toch zo belangrijk is. Een voorbidder staat in de bres, Ezechiël 22:30 en 31, ook worden we opgeroepen om te bidden voor alle mensen, voor koningen en hooggeplaatsten…. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden…, uit 1 Tim. 2 : 1- 5. Dit artikel heeft mij er weer bij bepaald, dat ik nog veel te weinig op de bres sta. Geve de Heer, dat we dat met z’n allen weer gaan doen.

 9. Gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 7 november 2010 om 14:16

  Graag wil ik getuigen van de dankdagdienst die ik afgelopen week bij ons in de gemeente heb mogen meemaken. Het was niet zoals in dit commentaar staat dat het vaak gebeurt, maar een echte dankdienst, een korte meditatie uit 2 Korintiërs 9: 6-15 en daarna gezamenlijk danken voor de zegeningen die de Heere onze gemeente het afgelopen jaar gegeven heeft. Het was een groot kringgebed waar iedereen (er waren ongeveer 100 mensen ) aan mee mocht doen. Ik mocht ervaren dat de Heilige Geest in ons midden was en het gebed leidde. Ook de collecte, in natura, voor de voedselbank, sloot helemaal aan bij het danken van God. En dan gezamenlijk afgesloten met het lied: Ere zij aan God de Vader, zo alleen HEM de eer geven die Hij toekomt, het was een feest, echt een dankfeest.

 10. Jeanet 't Lam zegt:
  Geplaatst op zondag 7 november 2010 om 14:21

  Beste Dirk
  Even los van wie er gered zijn [geestelijk]
  als ik de bijbel lees dan maak ik er op uit dat alleen
  Lot, zijn vrouw en zijn beide dochters de stad zijn uit geleid
  en verder niemand. Gen. 19:14,15 en 30.

  In CHRISTUS verbonden
  groet Jeanet&nico

 11. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 7 november 2010 om 17:25

  Reactie Dirk van Genderen:

  Daar ben ik het mee eens!

 12. Moi zegt:
  Geplaatst op zondag 7 november 2010 om 22:46

  @Manuela:
  [quote]Behalve door seksuele zonden waren de burgers van Sodom in Gods ogen ook verwerpelijk vanwege hun hoogmoed, overmatig eten, stille gerustheid en onverschilligheid voor armen en behoeftigen, die niet werden geholpen (Ez. 16:49).
  Word je niet bang voor Nederland en het “rijke” Westen als je deze dingen leest?
  “Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden tot op de dag dat Lot uit Sodom wegging en ze allen omkwamen” (Luk. 17:28 en 29).[/quote]

  En dan maar op de VVD en de PVV hebben gestemd tijdens de verkiezingen van 9 juni jl. Puur om de mensen hun eigen portemonnee, zo van als ik maar mijn baan behoud, als ik maar in mijn dikke koopwoning kan blijven wonen, enz. Men wist wel zeer goed dat de VVD op de zwakkeren van de samenleving zou bezuinigen en dat de PVV een keihard beleid zou voeren naar de allochtonen met een moslimachtergrond en toch stemden een heleboel op de VVD en de PVV. Nu nog volgens de peilingen. Blijkbaar is de solidariteit door de kredietcrisis en de recessie zo hard afgenomen dat men niet meer aan de zwakkeren in de samenleving wil denken en men daarom op de VVD en de PVV heeft gestemd!

 13. T v d Have zegt:
  Geplaatst op maandag 8 november 2010 om 6:56

  Beste Dirk,
  Ook in onze gemeente was er een dankdag elk jaar zie ik er naar uit. Het is goed om er bij stil te staan hoeveel we van de Heere ontvangen, en als de Geest er in mee mag komen, is het een rijke dag, zo mocht het deze keer weer echt dankdag zijn.

 14. hendrien zegt:
  Geplaatst op maandag 8 november 2010 om 10:29

  Beste Dirk,

  Gisteravond heb ik een preek gehoord over Lot uit Sodom.
  De dominee zei zo treffend: Lots vrouw werd gered maar……ging alsnog verloren vanwege haar ongehoorzaamheid (en het niet los kunnen laten van haar huis en spullen, haar leven in Sodom). Toen kwam de indringende vraag die we ons ook mogen stellen: HOE ZAL HET MET MIJ ZIJN? BIJNA GERED, PREKEN… BIJBELSTUDIES… IEDERE ZONDAG JEZUS AANGEBODEN… EN DAN TOCH VERLOREN GAAN?
  ER IS VEEL GEBED EN WAAKZAAMHEID NODIG.
  Laten we als christenen ook sober leven….. en meer omzien naar onze naaste dichtbij en ver weg.

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 8 november 2010 om 20:22

  Moi benoemt alle “zondige-mistoestanden” in het bijbelse Sodom en Gomorra en vraagt zich af, of wij niet bang moeten zijn voor een vergelijking met de toestand in ons land en het rijke westen. In mijn visie wordt deze vergelijking steeds realistischer en ik wil het nog aanvullen met: de ontkerkelijking van ons land, de verloedering van de maatschappij, de onbestuurbaarheid van ons land doordat steeds meer (radicale) partijen komen en de Christelijke normen en waarden zijn tot een dieptepunt gedaald. Voor mij is het een bevestiging dat wij in de eindtijd leven en ik wil niet oordelen over de mensen die op de PVV gestemd hebben. Mijn advies aan mijn mede-broeders en zusters in deze spannende tijden is: Laten wij méér bidden tot de Heer, maar ook méér in actie komen, door de Christelijke deugden daadwerkelijk in praktijk te brengen en voor te leven.
  De Christelijke deugden zijn: Rechtvaardigheid; Solidariteit.
  Samenleven is: samen DELEN; samen GEVEN; samen VERGEVEN.
  Dit zijn de liefdes-werkwoorden van het Christelijk-geloof.
  Mede-broeder, Hub.

 16. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 november 2010 om 8:06

  Wellicht is enige nuancering over vloeken en oordelen over deze aarde geboden:

  En als Hij (de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. (Johannes 16:8-11).

  Ten eerste, wij christenen hoeven anderen niet te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar de Heilige Geest zal dat doen. Laten we ook naar de inhoud van deze boodschap kijken:

  zonde, omdat ze in Mij niet geloven. Man, is het zo eenvoudig? Wat een door de mens gemaakte theorie en doctrine hebben we (waaronder ikzelf) opgebouwd rond de zonde in ons eigen leven, binnen de kerk, en speciaal in onze boodschap naar de wereld (die niet behoren tot Gods Koninkrijk). Jezus is gekomen om de wereld te redden en niet te veroordelen. Hij houdt zoveel van ons dat het een zonde is om het Koninkrijk van God te missen, hij wil dat alle mensen aan boord komen!

  gerechtigheid, want ik ga naar Mijn Vader. Weet u waarom Jezus de aarde moest verlaten? Om op Zijn troon plaats te nemen, want Hij vestigde Zijn geestelijke Koninkrijk op aarde om te regeren met gerechtigheid, zoals geschreven staat: En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard (Openbaring 11:15-17). Wij hebben een boodschap van Het Koninkrijk voor deze wereld en niet van oordeel zoals geschreven: Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden (Joh.12:47). In Christus zijn hemel en aarde één geworden! Met Jezus eerste komst is het Koninkrijk op aarde gevestigd zoals geschreven: Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen (Mattheus 12:28). Jezus is Koning vanaf zijn eerste komst: ‘U bent dus toch koning?’ zei Pilatus. ‘Ja’, zei Jezus, ‘Ik ben koning: met geen andere bestemming ben Ik geboren (Joh.18:37).

  oordeel, omdat de overste (heerser) van deze wereld is geoordeeld. Kunt u me nog steeds volgen? Oordeel, omdat Satan is veroordeeld toen Jezus de overwinning behaalde. Een garantie van de afwezigheid van het kwaad op de nieuwe aarde. Meer niet. Ik moet echt mijn eigen manier van denken over dit onderwerp veranderen en hoe ik naar anderen kijk (en oordeel).

  Tot slot: De Heilige Geest overtuigt de wereld (degenen die nog steeds tot deze wereld behoren). Dit is niet bedoelt voor de Kerk, want wij zijn vreemdelingen in deze wereld en zijn deelgenoten van Gods Koninkrijk zoals geschreven: Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten (engelen) Gods (Efeziërs 2:19).Wij zijn het volk van God, gezeten met Hem in de hemelse gewesten” (Efeziërs 2:6).

  Tot slot iets over onze positie in Christus t.a.v. het oordeel: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven (Johannes 5:24-25).

 17. Manuela zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 november 2010 om 16:30

  Hartelijk dank, Kees, voor je heldere exegese van deze bijzondere tekst en voor al de goede en mooie dingen die op je website te lezen zijn!
  In Jezus verbonden, Manuela

 18. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 november 2010 om 10:01

  Voor alle mensen die commentaar op de VVD en PVV hebben:

  Gij die niet werkt zal niet eten.
  In zes dagen zult gij al uw werk doen.
  Waarom mag iemand die de hele dagen werkt het niet beter hebben dan iemand die niets doet?

  Is het christelijk om alleen maar je handje op te houden?
  Moet iemand die niet werkt het net zo goed hebben als iemand die van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat werkt?

  Die mensen die zogenaamd voedsel van de voedselbank nodig hebben, zijn diegenen die zich zelf vaak in de schulden gewerkt hebben door vakanties, drank, drugs, scheidingen enz.
  En ze hebben wel geld voor bier en rookwaren.

  Mensen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn moeten wel onderhouden worden.
  Daarom VVD en PVV.
  En helemaal PVV om die moslims geen verdere poot aan de grond te geven in het al zo verdorven Nederland.
  Wat die PVV’er gedaan heeft in het leger is absoluut niet goed te keuren.
  Die moet uit de fractie gezet worden.

 19. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 november 2010 om 20:08

  Beste Dirk.

  Beste wereldontvanger.

  Wellicht ken je ook het verhaal van de verloren zoon. Wat was de VADER blij om zijn verloren zoon weer in zijn armen te hebben. Het was een groot feest.

  Al die mensen die jij in jouw reactie noemt zijn verloren zonen en dochters.

  Laat het oordelen aan Jezus over.

  Vr gr Rene Postma.

 20. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 november 2010 om 21:23

  Op de website van het CDA lees ik het volgende:

  Presentatie rapport Frissen: “Verder na de klap”
  vrijdag 12 november 2010

  De commissie-Frissen heeft onderzocht welke factoren van invloed zijn geweest op de recente verkiezingsnederlagen van het CDA en op welke manier de christendemocratie in Nederland versterkt kan worden. Vandaag is het rapport “Verder na de klap” gepresenteerd.

  De commissie hecht eraan om bij de presentatie van het rapport te benadrukken dat haar waardering groot is voor de inzet en energie die mensen in de partij en de publieke zaak hebben gestoken. Van de vrijwilliger canvassend op straat tot het partijlid in het Torentje.

  Download hier het rapport “Verder na de klap”.

  De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn:

  Het CDA is onzichtbaar geweest in de afgelopen jaren
  Alles was ondergeschikt aan het streven naar rust en stabiliteit. Rust en stabiliteit leek het antwoord in een tijd waarin alom onrust was, maar het had tot gevolg dat het profiel van het CDA onduidelijk en grijs bleef.

  Vernieuwing van de inhoud bleef achterwege. Het streven naar rust en stabiliteit had ook als effect dat discussie over onderwerpen waarover meningsverschil was in de partij niet gevoerd werd. De partij kwam als politieke beweging tot stilstand.

  Aanbeveling: Een nieuwe koers, een krachtig geluid
  De partij moet een permanent debat voeren over de politieke thema’s van de toekomst. Op basis van het Program van Uitgangspunten moet worden gewerkt aan een nieuwe christendemocratische koers en inhoud. Het CDA moet een krachtig geluid laten horen, voorbij de verouderde tegenstelling links-rechts. Waar nodig nemen we regeringsverantwoordelijkheid, maar we moeten wel opnieuw groeien naar een rol als politieke beweging die met haar ideeën aansluit bij hedendaagse vragen, in de taal van vandaag, met mensen die wat kunnen en die durven.

  De driehoek partij-fractie-kabinet was uit balans
  In deze driehoek ontbrak voldoende countervailing power. De partijvoorzitter die na het doorschuiven van zijn voorganger naar het kabinet was aangetreden, stond op achterstand ten opzichte van de ervaren kabinetsleden en bleek niet in staat politiek voet tussen de deur te krijgen. Ideeën van het Wetenschappelijk Instituut waren vaak niet voldoende herkenbaar en werden niet vertaald in de politieke standpuntbepaling van de Tweede Kamerfractie en het kabinet.

  De fractie was meer verlengstuk van het kabinet dan bezig met het eigen politieke profiel. Allerlei conflicten in het kabinet moesten door de coalitiefracties onderling beredderd worden. Er was geen eigen kleur, geen eigen profiel.

  Aanbeveling: Een stevige partij en evenwichtig leiderschap
  De partij moet de eigen organisatie kritisch bezien, een partijvoorzitter kiezen die er zowel inhoudelijk als politiek staat, en eerstverantwoordelijk is op het punt van het profiel en de politieke organisatie van het CDA. Kandidaten voor de Tweede Kamer moeten geselecteerd worden op geschiktheid voor het mooie ambt van volksvertegenwoordiger, en dat via innovatieve en creatieve selectiemethoden.

  De lijsttrekker van de Tweede Kamerverkiezingen is kandidaat voor het leiderschap van de te kiezen fractie. Een functie als bewindspersoon is voor CDA’ers niet automatisch verbonden aan een plaats op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

  Het CDA heeft onvoldoende nagedacht over het aanwijzen van een lijsttrekker
  Toen na de val van het kabinet het moment daar was, was de aanwijzing van Jan Peter Balkenende een verlegenheidskeuze. Het bestuur heeft de voorziene leiderschapswisseling onvoldoende begeleid. Hierdoor zijn talenten nodeloos verspeeld en mensen beschadigd.

  Aanbeveling: Heldere termijnstelling
  Posities in de politieke leiding van de partij hebben baat bij een heldere termijnstelling. In beginsel gaan we uit van maximaal twee perioden van vier jaar. Dat geeft het partijbestuur een legitieme rol om op het juiste moment te kunnen handelen.

  Laten we ook verder gaan bidden voor het CDA, opdat de partij weer een duidelijk een christelijke partij mag wezen die van de Heere Jezus moge getuigen!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden