Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Totaal nieuwe situatie (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 november 2010, 16:17 door Dirk A A

‘Waarom horen wij hier nooit over?’ Ik hoor dit wel eens na afloop van een lezing over Israel of over de eindtijd. ‘Bij ons in de kerk wordt hier bijna nooit over gesproken. Heel goed dat we dit eens horen’. Hoe is het toch mogelijk, vraag ik me af, dat er nog steeds kerken en gemeenten zijn waar zelden over de eindtijd en over de aanstaande wederkomst van de Here Jezus wordt gepreekt en waar ook Israel maar uiterst sporadisch of helemaal niet aan bod komt.

En dat, terwijl we in de tijd leven dat tientallen profetieën, die duizenden jaren geleden al zijn opgeschreven in de Bijbel, voor onze ogen werkelijkheid worden. Het lijkt wel alsof veel voorgangers en predikanten als het over deze onderwerpen gaat, ziende niet zien en horende niet horen.
Het blijft nodig hier de aandacht op te vestigen. Omdat we wakker moeten zijn! Wakker geschud moeten worden. Zolang er nog predikanten zijn die in het meest gelezen christelijke magazine in ons land dingen schrijven als ‘De laatste dagen? Laat me niet huilen’, blijft het dringend noodzakelijk de alarmbel te luiden.

Ik ken de tegenwerpingen. ‘Rampen zijn van alle tijden. De kerken lopen hier leeg, maar stromen vol in Azië en Afrika. Ga maar rustig slapen. Vooralsnog verandert er toch niets. En de wederkomst van de Here Jezus, dat kan nog heel lang duren.’
Als u dat zo graag wilt, gaat u dan maar slapen. Volg de dwaze maagden maar (Mattheus 25), die dachten dat het nog heel lang zou duren voordat de bruidegom zou komen.

Sinds enkele tientallen jaren is er echter een totaal nieuwe situatie ontstaan. Dat heeft alles te maken met het Joodse volk, met Israel en met Jeruzalem. Sinds het Joodse volk weer thuiskomt in het eigen thuisland, kon de vervulling van tientallen profetieën van start gaan. Helaas zien heel veel christenen, die trouw willen zijn aan de Bijbel, dit (nog) niet.

En tegen wie opmerkt: ‘Is dat nu zo belangrijk om te weten’, wil ik zeggen: het is wel degelijk belangrijk om oog te hebben voor de grote daden van de Here. Al 2500 jaar geleden werd voorzegd wat we nu zien gebeuren. Vanuit de hele wereld komt het Joodse volk thuis, als vervulling van vele tientallen profetieën.
Een voorbeeld van zo’n profetie vinden we in Jeremia 16:15 – 17a: ‘Zo waar de HERE leeft, Die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had. Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des HEREN, die hen zullen opvissen, en daarna zal Ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven, want Mijn ogen zijn op al hun wegen.’

En tegen wie zegt: ‘God zal Zijn volk toch terugbrengen op Zijn tijd’, zeg ik: Ik geloof dat Gods tijd nu is. En zeker, Hij brengt Zijn volk thuis, maar dat sluit toch niet uit dat Hij daar mensen bij inschakelt’? Lees de verzen die hiervoor zijn geciteerd uit Jeremia 16, daar wordt duidelijk gesproken over vissers, die hen opvissen en thuis brengen en over jagers, die hen zullen opjagen. In dit verband denk ik onder meer aan de toenemende haat tegen Joodse mensen.

God brengt Zijn volk thuis en tegelijkertijd verzamelt hij wereldwijd Zijn gemeente, allen die geloven in de Here Jezus als hun Here en Heiland, uit het Joodse volk en uit de heidenvolken.
Weet u, wanneer je er oog voor krijgt in wat voor tijd we leven, dan ga je steeds meer Gods hand zien in de dingen die gebeuren. Dat maakt je leven geestelijk gezien zoveel rijker.

Laten we ondertussen niet met onze armen over elkaar gaan zitten wachten op de verdere vervulling van de profetieën. Op onze knieën zijn we veel sterker en kunnen we staande blijven in de geestelijke strijd.
Ik kom ze tegen, mensen die elke dag de opname verwachten en zich terugtrekken in hun eigen huis en kerk. Ik geloof niet dat dit Gods bedoeling met ons leven is.

Daarom klinkt het appèl om ons christen-zijn zichtbaar te laten worden in het dagelijkse leven, zowel in woord als in daad, in de kerk en in het open veld. Er is geen enkele reden om ons te schamen voor het Evangelie van de Here Jezus. In Romeinen 1:16 zegt Paulus immers: ‘Want ik schaam mij het Evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.’

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 november 2010 om 18:19

  Beste lezers,

  Vol verwachting klopt mijn hart…………………………………………………………

  Niet van Sinterklaas of pieterbaas maar op de komst van de HERE JEZUS!!!

  Hartelijke groet van Wereldontvanger.

 2. Cornelis zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 november 2010 om 19:26

  De profetieën van Jeremia zijn toch al vervuld na de ballingschap in Babylonië? Verder spreekt de bijbel ook over een restant dat terugkeert, niet het hele volk. Ik leer graag wat bij, dus reacties welkom.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 november 2010 om 19:42

  Beste Dirk,
  Jij schrijft: Wanneer je er oog voor krijgt in wat voor tijd we leven, dan ga je steeds meer Gods-hand zien in de dingen die gebeuren. Dat maakt je leven geestelijk gezien zoveel rijker.
  Deze uitspraak (getuigenis) van jou kan ik van harte onderschrijven. Mijn ervaring in deze wil ik zo verwoorden: Wanneer je van “Boven” bevestigingen krijgt, dat wij in de eindtijd leven, dan ga je steeds meer Gods-hand ervaren in de dingen die gebeuren en dat maakt je geestelijk leven zoveel rijker en blijder, maar je krijgt ook een “opdracht” mee, die ik al vaak in mijn reacties heb laten horen: Wij moeten ons Christen-zijn méér laten zien en horen in WOORD en DAAD, in de kerk en het open-veld. Ook wereldwijd door alle mogelijke steun voor de missionairende en bijbelverspreidende organisaties.
  Dirk, maar af en toe heb ik de indruk dat ik een roepende in de woestijn ben.
  Maar dat geldt niet voor jouw commentaren, gezien de vele positieve reacties hierop, ik kijk er iedere week weer opnieuw naar uit.
  Geestverwante broeder, Hub.

 4. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 november 2010 om 21:30

  Het kan echt in één keer heel snel gaan met de eindtijd! Een nieuwe economische crisis, oorlog in het Midden-Oosten en de antichrist grijpt de macht! Dan is de Wederkomst echt aan het gebeuren.

 5. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 november 2010 om 0:19

  Beste Dirk,

  Net als jij, vraag ook ik me dit al jaren af: Hoe het toch mogelijk is, dat er nog steeds kerken en gemeenten zijn waar zelden over de eindtijd en/of over de aanstaande Wederkomst van de Here Jezus Christus wordt gepreekt.

  Ik ken een gemeente waar regelmatig zgn. “Maranatha-avonden” gehouden worden. Ik ben daar een tijdje regelmatig naar toe gegaan, maar verbaasde mij zeer dat er – zelfs op die speciale “Maranatha-avonden” – weinig tot niet over de Wederkomst werd gesproken, maar regelmatig “gewoon” een algemene preek werd gehouden. Terwijl het woord “Maranatha” (de letterlijke vertaling is volgens mij: ‘Kom Here’ of ‘Here kom spoedig’) toch echt wijst op een leven bij of een roepen om de Wederkomst des Heren. En als het al over de eindtijd en/of over de aanstaande Wederkomst van de Here Jezus Christus ging dan was het vaak heel summier en/of – Bijbels gezien – niet geheel juist.
  Het enige waar je nog wel eens regelmatig over hoort spreken is de zgn. “opname”. En dan vooral het feit dat ze er allemaal van overtuigt zijn er bij te mogen zijn. Terwijl de Bijbel toch echt spreekt van “wijze en dwaze maagden” (zie Matth. 25:1-13), en dat alleen de wijze maagden GEREED zullen zijn als de Bruidegom wederkomt en zij daarom met Hem mee mogen (en dus BEWAART worden voor de grote verdrukking die dan komen gaat, zoals wij ook kunnen lezen in Openbaring 3:10)!!

  Mochten mensen op zoek zijn naar meer informatie/studies over de eindtijd en/of over de aanstaande Wederkomst van de Here Jezus Christus en/of over het Bijbelse Israël (van 12 stammen, naar de 12 zonen van Jakob, die later – van God – de naam Israël kreeg) dan kunnen ze misschien eens een kijkje nemen op de website met de – in dit verband – zeer toepasselijke naam: “De Eindtijdbode”.

 6. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 november 2010 om 13:02

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Goed stuk Dirk, als het aan jou zou liggen, dan werd de kerk wakker door je sjofar geluid, maar helaas, het is zoals de Schrift zegt, een kleine kudde, in deze eindtijd.
  Ook ik bid en roep al vele vele jaren, dat de voorgangers wakker mogen worden en eindelijk eens echt voorgaan aan hun gemeenten.
  Het wordt hier in West-Europa en Amerika steeds donkerder, men gaat liever de dialoog aan met alles en iedereen die niet van YESHUA zijn, maar in wezen anti.
  Toch moet het ons niet verbazen, YESHUA zegt toch: als ze naar MIJ horen, zullen ze ook naar jou horen, als ze MIJ verwerpen, dan ook jou.
  Ik bid dagelijks, dat er een dag mag komen, dat voorgangers bewogen (ja huilend) op de kansels zullen staan en zullen oproepen terug te keren tot de eerste liefde.
  En tot onze oudere broeder Israel.

  Voor mijzelf geldt nog steeds wat in Jesaja staat: Houd je niet stil, gun je geen rust en laat HEM geen rust totdat HIJ JERUZALEM stelt tot een lof op aarde.

  Laten we dus doen wat VADER vraagt.

  Jullie allen ZIJN ZEGEN en Shalom toegebeden.

  LOU Sandifort.

 7. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 november 2010 om 15:12

  Beste broeder A. klein. Iets over de opname, welke zeker zal plaatsvinden.

  De link tussen Openbaring 3:10 en de opname is volgens mij een aanname en menselijke inlegkunde en kan op Bijbelse gronden niet hard worden gemaakt. God kan ons op velerlei manieren beschermen tegen de grote verdrukking.

  Daarnaast als we het gedeelte over de opname lezen in 1 Tessalonicenzen 4:13-18 dan gaat dit helemaal niet over bescherming van een groep ‘echte’ christenen ten tijde van de grote verdrukking. Dit gedeelte is gewoon een antwoord op een vraag van de christenen toentertijd wat er gebeurt met hun overleden geliefden in Christus bij Jezus tweede komst. Meer niet. Deze uitleg was bedoeld ter bemoediging, om hen niet onkundig op dit gebied te laten, en dat ze hierover niet bedroefd zouden zijn (vers 13). Daarnaast zal het geen ‘stille’ opname zijn van een groep zogenaamde ‘super’ Christenen, maar zoals omschreven in vers 16: want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel …

  Tot slot nog iets over de wijze en de dwaze maagden uit Mattheus 25 waar u over spreekt. De 5 dwaze maagden werden buitengesloten uit het Koninkrijk maar waren wel Gods kinderen. Dit kunt u o.a. zien in Mattheus 19:16-26 over de rijke jongeling. Deze rijke man stelt twee vragen. De eerste vraag is: wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen. Deze man voldoet aan het antwoord van Jezus en heeft dus het eeuwige leven. Daarnaast stelt hij een tweede aanvullende vraag en deze luidt: wat kan ik nog meer (extra) doen? Het antwoord van Jezus was: als je perfect wil zijn, verkoop dan al wat je hebt… Hieraan kon deze man niet voldoen en op basis van dit tweede antwoord zegt Jezus dat het moeilijk voor een rijke is om het Koninkrijk der hemelen te betreden. Deze man had wel het eeuwige leven, maar niet het Koninkrijk (de voordelen hier al op aarde). Het Koninkrijk zoals meestal bedoeld in het NT is dus iets voor nu. U kunt dit vergelijken met de eerste generatie Israëlieten die uit Egypte zijn geleid en nooit het beloofde land (de plaats van rust in dit leven) hebben gezien. Zij waren wel Gods kinderen bestemd voor de nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar hebben nooit de plaats van rust (de voorsmaak) hiervan op aarde mogen ervaren vanwege hun eigen ongeloof zoals geschreven: Zij versmaadden het kostelijke land, zij geloofden zijn woord niet (Psalm 106:24). Dit staat ook omschreven in Hebreeen 4:1: Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan.

 8. Alie Bos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 november 2010 om 16:28

  Heel bijzonder dat we dit Bijbelgedeelte juist vanmiddag aan tafel met elkaar lazen. Na het lezen rees de vraag: hoe zit dat nu met Jeremia 16 vers 18, dat wordt er meestal niet bij gelezen. “Daarom zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij Mijn land hebben ontwijd…..”
  Moeten wij, als Christenen, de Joden wel helpen om naar Israel terug te keren? Ze zullen daar immers dubbel vergolden worden voor alle afschuwelijkheden van voor de ballingschap?
  Ik geloof zeker dat zij Gods volk zijn en blijven. Ik geloof ook dat het de vervulling van Zijn profetieën is dat de Joden naar Israel terug keren, dit is deel van Zijn plan met Zijn oogappel. Maar dat “dubbel vergelden” daar zit ik mee. Wie kan me helpen om dat ook een plekje te geven?

 9. Jan Willem van Es zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 november 2010 om 16:30

  Het profetisch Woord wordt duidelijk minder, ook in de zogenaamde evangelische gemeenten. Wat ik bovenal merk, is dat het profetisch lied nauwelijks nog gehoord wordt.
  Ik bedoel hiermee de liederen van J. de Heer, Glorieklokken e.d.
  Als je alleen nog opwekkingsliederen zingt, dan doof je vooral bij de jeugd het profetisch geluid uit.

 10. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 november 2010 om 22:05

  Jan Willem, als ik even mag reageren, het profetisch geluid wordt uitgedoofd in met name de evangelische gemeenten, maar het is erger dan dat, want in plaats daarvan is men in veel evangelisch/charismatische gemeenten bezig met vele “nieuwe” profetieën op menselijke bedenksel gebaseerd! ik heb excessen gezien, dingen die zeer onbijbels zijn, dat is verontrustend…

  Ook de Psalmen zijn profetisch, maar denk niet dat ik dat ooit geleerd heb in de kerk of op Bijbelstudie, helaas, nu ik daar wel bij bepaald ben, hebben de Psalmen voor mij een nóg diepere betekenis gekregen.
  Ik verwijs maar weer naar Hosea 4:6, daar staat: Mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis…

  Yeshua zegt: Zal Ik nog geloof vinden als Ik terugkom?!
  En tot slot verwijs ik naar Ezechiël 34 over de profetie tegen de ontrouwe herders van YHWH’s volk….

  Groet en shalom

 11. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2010 om 10:52

  In div. reacties lees ik veel bijbelcitaten over de eindtijd-profetiën met (voor mij) ingewikkelde persoonlijke uitleg en interpretaties over b.v. de 5 dwaze maagden; 12 stammen in ballingschap in Babylonië; Bijbelse Israël van 12 stammen; aartsengelen etc. Ik ben geen bijbelgeleerde, maar voor mij is het belangrijkste bijbel-hoofdstuk van het Christelijk geloof: Mattheus 5 – De 10 zaligsprekingen, en deze beginnen met : Zalig de armen van Geest, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen. Waarmee ik wil zeggen: Leef en handel in de Geest van de 10 zaligheden, dan aanvaard je in vol vertrouwen de eindtijd-profetieën en beleef je in vrijheid en blijheid de wederkomst van Hem. Leef GEESTELIJK niet in het verleden en ook niet in de toekomst, maar NU !
  Daarom nogmaals mijn oproep : Laten wij ons Christen-zijn meer laten zien en horen in woorden en daden, enz…..enz….
  Een roepende in de woestijn, Hub.

 12. Manuela zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2010 om 15:56

  Alie, de mensen die joden helpen naar het land Israel te gaan, doen, denk ik, een goed werk. Ook al zal het volk van Israel binnenkort vreselijke dingen mee moeten maken.

  God somt tegen Jeremia al de zonden van Israel op en kondigt dan Zijn oordeel aan.
  Juist omdat Israel het door God uitgekozen volk was – en je daarom béter zou verwachten – wordt het dubbel gestraft voor het niet naleven van hun kant van het verbond.
  Maar na de aankondiging van die terechte straf geeft God ook te kennen, dat HIJ wel trouw blijft aan wat Hij beloofd heeft.
  Israel heeft het verbond verbroken, maar God houdt, in Zijn grote trouw, aan Israel vast en maakt een nieuw verbond, waarvan Jezus de voorwaarden vervult, zodat de beloften aan Israel toch alsnog waar kunnen worden.

  Dit is bijzonder troostvol voor ons, die bij Israel ingelijfd zijn.
  Ook wij kunnen God niet geven waar Hij recht op heeft en hebben daarom Zijn terechte straf verdiend.
  Maar door de Here Jezus kunnen alle zegeningen van het verbond toch nog ons deel worden. Want wij, als gelovigen, zijn Zijn broeders en zusters (Matth. 12:50)

  Veel Russische joden zijn in Israel, na aankomst in het land van hun voorouders, tot geloof gekomen. Ze mogen nu, door Yeshua, een beroep doen op Gods beloften en hebben zekerheid voor de eeuwigheid.
  Het gaat toch in het leven niet in de eerste plaats om een comfortabel en veilig bestaan, maar om de wetenschap vrede met God te hebben.

  De tekst die Dirk aan het eind schrijft, geldt ook nu nog: “Ik schaam mij niet voor het Evangelie, want het is door de kracht van God het middel waardoor mensen die geloven gered worden, eerst de joden en daarna ook de andere volken.”
  God houdt vast aan Zijn plan en het zal precies zo uitkomen als Hij het wilt.
  De eersten (de joden) zullen de laatsten zijn (die massaal tot geloof komen), en de laatsten (de joden die massaal tot geloof komen) zullen de eersten zijn (in het Koninkrijk van God). Dan zal Jerusalem echt “een lof op aarde zijn”!

  Hoe het allemaal zal gaan, dat zal te Zijner tijd wel blijken.
  Ik kan begrijpen dat er huiver is om over de eindtijd te preken. Je krijgt zo snel hete hoofden en koude harten bij geruzie over ondergeschikte aspecten.
  Ergens in de Kanttekeningen van de Statenvertaling staat: “We zullen het, als het komt, begrijpen.”
  Zo gaat het toch ook in ons eigen leven? Je probeert een belofte in te vullen naar de kennis die je op dat moment hebt, maar God doet het altijd weer anders (“hoger”) dan jij het kon bedenken.

  Wel is het goed om Bijbelwoorden die in de eerste plaats voor Israel gelden meer te belichten. Dat wordt inderdaad te weinig gedaan.
  En laten we elkaar steeds weer aanmoedigen om te blijven bidden om de bekering van de joden en de openbaring van Messias Jezus aan Israel!

 13. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2010 om 22:27

  Beste br. Kees Heijstek,

  De Bijbel spreekt over “wijze en dwaze maagden”. Met beide “groepen” worden inderdaad oprechte christenen bedoeld, die uitzien naar hun Hemelse Bruidegom. Toch staat er in Mattheus 25:10 dat alleen de wijze maagden gereed waren en met Hem ingingen tot de bruiloft, en dat de toegangsdeur tot de bruiloft voor de dwaze maagden werd gesloten. Maar dat wil zeker niet zeggen dat de dwaze maagden verloren zullen gaan. In Openbaring 7:13-14 staat namelijk: “En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die UIT DE GROTE VERDRUKKING komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.”
  Het gaat hier m.i. over oprechte gelovigen die UIT de grote verdrukking komen (nadat zij er dus eerst IN terecht waren gekomen). Over hen lezen we namelijk ook in Openbaring 20:4, “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om HET GETUIGENIS VAN JEZUS en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.”
  Dit zijn m.i. geen ongelovigen die in de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen, maar christenen (de zgn. “dwaze maagden”) die in de grote verdrukking, als de antichrist regeert, hun leven moeten geven vanwege hun oprechte geloof in Christus.

  De Bijbelse benaming van “wijze maagden” vind ik mooi en toepasselijk, terwijl de benaming “super christenen”, die u gebruikt, niet mooi en eerder “werelds” is. Want… ALS we al tot de wijze maagden mogen geraken, dan is ook dat GENADE en zeker geen verdienste (al moeten we natuurlijk wel “jagen naar de heiligmaking” etc. om ware NAVOLGERS van Christus te zijn/worden)! En op die genade (en natuurlijk ook het voorrecht) om tot de “wijze maagden” te mogen geraken slaat – in mijn ogen – de tekst uit Openbaring 3:10, “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard (en dus GEHOORZAAM bent aan God en Zijn gebod), zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken”.

  U schrijft ook dat de opname zeker zal plaatsvinden. Maar, welke visie van de opname bedoeld u dan precies? Er bestaan namelijk meerdere visies over de opname n.a.v. 1 Thess. 4:15-17. Om er enkele te noemen:
  • Een opname VOOR de grote verdrukking van 3½ jaar (of van 7 jaar)
  • Een opname NA de grote verdrukking van 3½ jaar (of van 7 jaar)
  • Een opname tussen de grote verdrukking van 7 jaar.
  Zelf geloof ik in een WEGname VOOR de grote verdrukking (n.a.v. Openb. 12:6 en 14) en dat “wij de Here tegemoet gaan in de lucht” NA de grote verdrukking van 3½ jaar (dit n.a.v. 1 Thess. 4:15-17), om daarna weer, met Hem, terug te keren naar de aarde.
  Want, in 1 Thess 4:15-17 staat: “De Here Zelf zal… NEERDALEN uit de hemel, en wij… zullen… WEGGENOMEN worden in de wolken, naar een ONTMOETING met de Here in de lucht (HSV).
  • ‘Neerdalen’ (namelijk vanuit de hemel) moeten we letterlijk nemen, evenals het opvaren (van Jezus) naar de hemel.
  • Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘WEGGENOMEN worden’), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen.
  • Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ONTMOETING), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem EEN GELEIDE te geven BIJ ZIJN AANKOMST.

  Voor alle duidelijkheid: Het gaat mij er niet om of u of ik of anderen gelijk hebben in deze of andere kwesties, maar of wij Gods stem in Zijn heilsplan (gaan) verstaan en doorgeven. Graag spreek ik nog de wens uit dat wij als christenen gaan bidden om het inzicht ‘naar Gods wil en plan’ van alle Bijbelse zaken. Wij allen hebben de “Wijsheid/Kennis van Boven” nodig, Gods Wijsheid, als onze “Leraar der gerechtigheid” (zie Joel 2:23). Opdat we echt één van Geest en één van leer (Zijn leer wel te verstaan) mogen worden. En hopelijk zullen we, als we gaan beseffen dat we – qua uitleg/visie – fout zitten, of zaten, dit ook erkennen. Want het kan toch niet zo zijn dat Gods Geest aan verschillende christenen regelmatig verschillende uitleggingen/antwoorden geeft!?

  P.S.: Over alle hierboven genoemde onderwerpen staan artikelen/studies op onze website.

 14. Francis zegt:
  Geplaatst op maandag 15 november 2010 om 10:02

  Beste Dirk,

  Dank je wel voor je overdenkingen, elke keer weer. Ik geloof zeker, dat Israël een bijzondere plaats inneemt, dat het goed is om het goede voor Israël te zoeken, dat God zal zegenen, wie Zijn volk zegenen.

  Wat betreft die wijze en dwaze maagden: in de bijbel staan toch ook teksten als: “…want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden”. Heb. 3: 14.
  “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is”, Matt. 7:21.
  “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?”, Jak. 2:14.
  “Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk”. 2 Kor. 13:5.
  Ik vind het nogal gevaarlijk om mensen het eeuwige leven “in te praten”. Ik ben er, eerlijk gezegd, niet zo van overtuigd, dat de Here Jezus wilde beweren, dat die rijke jongeling dus het eeuwige leven had. Hij probeerde duidelijk te maken, waar het bij hem aan ontbrak. Hij kon die regeltjes van die Farizese wetten wel houden, maar er was iets mis in zijn hartsgesteldheid. Als we eerlijk zijn, kunnen we de Here Jezus helemaal niet dienen. Willen we dat in wezen ook niet. Hebben we Hem toch echt als Redder nodig, anders komt er helemaal niets van ons terecht. We kunnen alleen maar gehoorzaam zijn aan Hem, maar iets extra’s? Dan zouden we zelf een schepje er bovenop kunnen doen? Wij zijn slechts onnutte dienstknechten. Zelfs onze “beste daden” zijn een “wegwerpelijk kleed”. Wanneer is onze motivatie nu werkelijk goed? Vaak zit er toch nog wel iets in, dat helemaal niet van God is. Een heilige ijver voor God? Vrij van alle zelfzucht? Kennen we dat werkelijk? Ik bid, dat ik dat mag leren kennen, en allen hier met mij.

  Gods zegen toegewenst,
  Francis.

 15. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op maandag 15 november 2010 om 10:31

  Beste broeder A.klein. Ik ben heel blij dat het beeld van de ‘dwaze maagden’ nu is bijgesteld. Verder hoop ik dat u ook zicht hebt op het feestje (de voorsmaak) wat nu al gaande is zoals o.a. in Matteüs omschreven:

  Het Koninkrijk van God is begonnen met Jezus eerste komst zoals geschreven: Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen (Matteüs 12:28).

  In Matteüs 22 vergelijkt Jezus zelf dit Koninkrijk, wat met Zijn eerste komst is begonnen met een bruiloftsfeest. Het bruiloftsfeest is dus al begonnen! Ook hier is een zogenaamde ‘dwaze maagd’ aanwezig, namelijk de man die zich niet in bruiloftskleren had gestoken (onvoldoende olie had). Jezus noemt deze man wel ‘vriend’ (in het Grieks staat er: maat, kameraad, partner). Ook deze man had het eeuwige leven, maar onvoldoende olie om nu al aan de bruiloft deel te mogen hebben. Terecht spreekt u uit Openbaring 7:13-14 over die witte kleren gewassen in het bloed van het Lam, maar deze witte kleren maken alle gelovigen zelf door hun rechtvaardige daden om toegang te hebben tot de bruiloft die nu al begonnen is zoals omschreven: en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen (Openbaring 19:8). Hier in Openbaring 19 gaat het ook over dat koningschap dat Jezus heeft aanvaard vanaf zijn eerste komst: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard (Openbaring 19:6). Het bruiloftsfeest met dat koningschap is dus al begonnen: ‘U bent dus toch koning?’ zei Pilatus. ‘Ja’, zei Jezus, ‘Ik ben koning: met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen (Johannes 18:37).

  Het bruiloftsfeest van het Lam is echt al begonnen. De Joden in de tijd van Jezus eerste komst hadden goed door dat het Koninkrijk voor deze aarde was, maar begrepen niet dat het een geestelijk Koninkrijk was en wezen deze plaats van rust en voorsmaak af: Maar de kinderen van het koninkrijk (de Joden) zullen in de uiterste duisternis geworpen worden. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.’ (Matteüs 8:12). Ook zij waren Gods kinderen bestemd voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar werden wel buiten het bruiloftsfeest (de voorsmaak nu) gehouden. Helaas geldt dit ook voor veel christenen in deze tijd: Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan (Hebreeën 4:1). Gelukkig hebben veel Christenen in deze tijd wel deel aan het bruiloftsfeest, alleen zijn ze naar mijn mening zich hiervan nog niet bewust. Wacht niet met het genieten van het feest tot na de opname!

 16. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 15 november 2010 om 11:06

  Wat 1 Tessalonicenzen 4 :13-18 betreft:

  Persoonlijk lees ik niet in dit gedeelte dat er een geheime opname plaats zal vinden.
  Want wat gebeurt er bij deze gelegenheid?

  1. Een aartsengel zal roepen, en een bazuin zal klinken (niks geheim dus).
  Bij dit roepen en bazuingeschal zal de Here Zelf “NEDERDALEN”!! uit de hemel.

  2. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan en daarna (hoe lang daarna weten we niet)
  zullen de gelovigen met de opgestane gelovigen op de wolken in een oogwenk”WEGGEVOERD “worden de Here “tegemoet “in de lucht.

  Dit is wat mij betreft geen plotselinge opname, zo van: van de aarde opgenomen, in één keer in de hemel.
  Nee, we gaan elkaar “tegemoet”.
  YesHua is uit de hemel gegaan en daalt neer van de hemel, de Zijnen gaan vanaf de aarde de lucht in en “voeren” de lucht in.
  Ik geloof dus dat er op dat moment dan ook een weg in de lucht zal zijn die wij zullen gaan als veranderde mensen.

  En ergens in de lucht is de ontmoetingsplaats van YesHua en de Zijnen. De ontmoeting van Bruid en Bruidegom.
  De Bruidegom zal dan Zijn Bruid meenemen naar de plaats die Hij voor haar bereid heeft.

  Ik ben het er mee eens dat daar veel meer over gesproken zou moeten worden.
  Want Israël zijn allen die geloven dat YesHua de Messias is.

  De gelovige Messias belijdende jood. Natuurlijke tak op de edele olijf.
  De gelovige Messias belijdende niet-jood. De geënte tak op de edele olijf.

  Shalom,
  waterlelie

 17. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 15 november 2010 om 13:25

  De wijze en dwaze maagden.

  @kees Heijstek;
  Je schrijft dat de dwaze maagden wel G’ds kinderen zijn, maar buitengesloten van het Koninkrijk.
  Als zij wel G’ds kinderen zijn, dan vraag ik mij af hoe het kan dat als de dwaze maagden na enige tijd bij de deur aan kwamen, deze gesloten was.
  Er wordt zelfs bij de gesloten deur nog met hen gepraat en er wordt tegen hen gezegd: voorwaar, Ik ken u niet.

  Hoe kan het zijn dat je een kind van JHWH bent en dat Hij je toch niet kent?
  Lucas 13 vers 25 zegt het nog sterker:
  Degenen die bij de deur staan vragen:
  Heer doe ons open.
  Maar de Heer zal antwoorden en zeggen:
  Ik weet niet vanwaar gij zijt!

  Hoe kan het dat je wel een kind van JHWH bent maar dat de Heer niet eens weet waar je weg komt? (Lucas 13 vers 25).
  Dan vraag ik mij ook af waar de dwaze maagden hun olie later weer gekocht hebben.
  Ze moesten gaan naar de “verkopers”.
  Dat zijn toch andere lieden als waar de wijzen hun Olie van hebben ontvangen?

  De Heilige Geest is toch niet te koop?
  Daarbij komt dat de dwazen geen ‘Vaten des Heren’ droegen.
  Ze hadden alleen maar hun lampen.
  Maar ze droegen geen “kruiken” met Olie.

  Zoals ik het zie, moeten we nog kruiken met Olie “meedragen”.
  Als teken dat je op “alles” bent voorbereid.
  Dan ben je wijs. En kent JHWH je. En weet Hij waar je weg komt.
  De Vaten/kruiken is dus een must! om mee te dragen door dit leven.

  Waterlelie

 18. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 15 november 2010 om 13:40

  Inderdaad, we moeten niet passief maar actief in deze wereld staan om te getuigen door ons leven heen, de liefde voor de mensen hoort je te drijven, en inderdaad je niet terugtrekken in je holletje, alhoewel als je moe bent en weer op krachten moet komen, is het denk ik wel heilzaam om zo’n periode in te lassen maar dan wel om God en Jezus beter te leren kennen door het woord en gebed.

 19. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 15 november 2010 om 17:36

  Denk bij olie, wijze en dwaze maagden ook eens aan 2 Koningen 4:1-7.
  Gods verheerlijkende genade in ledige vaten.

  Groet, Jan.

 20. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op maandag 15 november 2010 om 20:45

  @ Waterlelie: Ik ben het helemaal met je conclusie eens Waterlelie. We moeten JHWH kennen en de vaten/kruiken is ook een must. AMEN!

  Het geloof is tweeledig:1. Zaligheid alleen door geloof en 100% genade, zonder enig werk van onze kant. Dit is JHWH kennen. 2. bouwen op het fundament JHWH, met onze werken van dankbaarheid, want het geloof zonder werken is dood. Dit tweede is de vaten / kruiken / olie. Die witte kleren zijn dan ook onze eigen goede daden (Openb. 19:8) en garantie om nu al in het Koninkrijk te mogen wonen.

  Daarom zien we dat het oordeel ook tweeledig is: iedereen word beoordeeld op zijn of haar werken (de vaten / kruiken / olie) en de toegang tot de nieuwe hemel en aarde is door JHWH te accepteren (te buigen voor de Koning).

  De gelijkenis waar we hier nu over spreken is ook tweeledig: Je zaligheid staat vast als je Jezus accepteert, maar wil je nu al de voorsmaak proeven dan zal je je geloof ook moeten bewijzen door je werken die daar op volgen. Volgen er geen werken dan word je in de buitenste duisternis geworpen, dat is tijdens dit leven buiten het Koninkrijk. Je ziet ook dat het Griekse woord voor buitenste duisternis niet hetzelfde woord is als wat word gebruikt voor de poel van vuur (dit is het eeuwige eindoordeel).

  Jouw conclusie is dus absoluut waar: Geloof in JHWH en toon je dankbaarheid door je werken, waardoor je nu al de voorsmaak van de hemel op aarde mag ervaren.

  Het volk van God had in het OT Jeruzalem waar Gods glorie was. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal het een volmaakt nieuw Jeruzalem zijn. Maar in de periode van het NT valt er zeker geen gat, maar is het Koninkrijk van God, als een geestelijk Koninkrijk (voorbode van het nieuwe Jeruzalem). Shalom!

 21. Gerry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 november 2010 om 2:21

  Beste meneer Heijstek, ik wil nog graag even reageren op wat u schreef op 15 november over het Joodse volk. Wist u dat de God van Israel op de berg Sinaï een eeuwigdurend verbond met Zijn volk, een huwelijksverbond met Zijn volk, Zijn oogappel heeft gesloten en dat God een trouw God is die zich aan Zijn woord houdt? Ja, Zijn volk is Hem ontrouw geweest en een groot gedeelte heeft zelf zijn eigen Messias Yeshua afgewezen, maar wist u ook dat dit te maken had met het feit dat God een tijdelijke bedekking ( Rom. 11:8) over Israël heeft gelegd, en dat zij Yeshua niet konden zien als hun Messias? Als ze Hem wel hadden herkend, dan was het Heil niet uit de Joden naar de volkeren gegaan en was ook u verloren gegaan! Er zijn altijd Messiaanse Joden geweest, ZIJ hebben het Evangelie van Yeshua naar de volkeren gebracht, zodat u meneer Heijstek ook het Evangelie van redding in onze Joodse Messias hebt kunnen horen. Zonder het Joodse volk was er geen Evangelie van verlossing geweest, zonder het Joodse volk was er uberhaupt geen gemeente van Jezus Christus. De gelovigen uit de volkeren zijn de takken van de wilde olijfboom, ze zijn geënt op de edele olijfboom Israél waarvan Yeshua de wortel is. Als u met mij leest in Romeinen 11:11, dan ziet u dat het Joodse volk niet definitief is gevallen, God richt Zijn volk weer op. ( Jesaja 54:1 t/m 8, om tevens ook even terug te komen op God`s huwelijk met Israël). We zien dit vandaag de dag gebeuren, God is bezig de bedekking van de ogen van Zijn volk weg te nemen, steeds meer Joodse mensen in en buiten Israël komen tot geloof in hun Messias Yeshua. Als we even verder lezen in Rom. 11 vers 11b, dan zien we, dat het de bedoeling was dat de gelovigen uit de volkeren nu deel hebben gekregen aan het heil, het behoudt in Yeshua, met als doel dat zij het Joodse volk tot jaloersheid zouden wekken staat er toch? Nou dat is aardig gelukt in de afgelopen 2000 jaar vervolging, kruistochten, pogroms, 400 jaar inquisitie en als klap op de vuurpijl de Holocaust, vindt u ook niet? Al deze dingen zijn gebeurd in de naam van Jezus Christus! Had de kerk het recht om God`s eigen volk te veroordelen? Als je het mij vraagt, is God`s hart gebroken om al het onrecht dat de Christelijke kerk ZIJN OOGAPPEL heeft aangedaan en wordt het tijd dat de kerk het Joodse volk om vergeving vraagt. Het is nu aan de christenen in de korte tijd die we nog te gaan hebben voordat Yeshua terug komt, om pal achter God`s volk Israël te staan, radicaal kleur bekennen! God zei tegen Abraham, in betrekking tot zijn nageslacht, “Ik zal zegenen wie u zegent, en Ik zal vervloeken wie u vervloekt.” Dat geldt nog steeds vandaag de dag! Jesaja 43;8, 10+11. Wanneer de Koning der Koningen, Yeshua HaMassiah terugkomt zal Hij definitief een keer brengen in het lot van Zijn volk Israël, Sefanja3;14,15,19+20. Tot die tijd zal het voor Israél niet gemakkelijk zijn en ook zeker niet voor de bijbelgetrouwe christenen. De haat van de Islamitisch wereld, en ook vele onwetende westerlingen incl. christenen tegen het Joodse volk en de christenen neemt toe, we zien het om ons heen en de feiten die de st. Open Doors hierover weergeeft liegen er niet om. De geluiden van de huidige situatie in de wereld klinken me nou nog niet bepaald in de oren als het bruiloftsfeest van het Lam! De wereld wordt klaargestoomd voor de komende antichrist en de kerk sukkelt helaas in slaap. Wordt wakker christen, we hebben een belangrijke opdracht van Yeshua gekregen, moeten Zijn getuigen zijn!!! Maak andere mensen om je heen wakker en vertel hun dat het nu nog niet te laat is, ieder mens die Yeshua niet aanneemt als zijn persoonlijke verlosser en zaligmaker gaat verloren. Ook al ga je je hele leven al naar de kerk, Christen ben je niet automatisch bij je geboorte, God vraagt een persoonlijke keuze van een ieder van ons!
  .

 22. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 november 2010 om 12:53

  @ Gerry 16 november. Dank voor je mooie aanvulling van Gods machtige beloften, ook aan Zijn verbondsvolk. Heel Romeinen 11 spreekt hier ook over, onze zaligheid is echt 100% genade, zowel voor de Jood als voor de Christen die geënt zijn zoals jij zo mooi omschrijft. Niemand (Jood of Christen) kan zich ergens op beroemen, het is enkel genade. Je omschrijft het heel mooi: God is trouw aan Zijn verbond en eigen woord, en gelukkig maar anders waren wij (Joden en Christenen) verloren. Helemaal eens met de schuld die de Christenen hebben opgebouwd t.a.v. het Joodse volk de afgelopen 2000 jaar, Gods hart moet hierover gebroken zijn en dat van mij ook.

  De insteek van mijn eerdere schrijven is niet mijzelf te verheffen boven wie dan ook, of een bepaalde groep (de Joden) te veroordelen, maar dat heden ten dagen christenen en Joden oog krijgen voor het Koninkrijk (bruiloftsfeest, de voorsmaak van de nieuwe hemel en nieuwe aarde) dat al gekomen is. De meeste Joden hebben dat afgewezen, zijn daar zelf verantwoordelijk voor en mijns inziens is de bedekking een gevolg, maar zeker niet de oorzaak van hun afwijzing zoals geschreven: En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten (Romeinen 11:23). Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen (2 Kor. 3:15-16). Wij kijken reikhalzend uit naar de acceptatie van Christus door de Joden zoals omschreven: Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! (Rom. 11:12). Wij Christenen mogen ons zeker niet verheffen boven de Joden en nederig blijven en onze plaats kennen zoals geschreven: Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú. Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! (Rom. 11:17-20). Laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem!!

  Tot slot nog iets over het bruiloftsfeest van het Lam, waar jij nog niet zoveel van ziet:

  De schrift onderwijst ons niet dat Jezus letterlijk hier op aarde in de fysieke plaats Jeruzalem op de troon zou gaan zitten en gaan regeren: Jezus is met Zijn hemelvaart naast de vader op de troon gaan zitten als Koning in de hemel (Handelingen 2:30-34). Zijn koninkrijk op aarde in het NT is een onzichtbaar koninkrijk zoals geschreven: Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ (Joh. 18:36). Jezus is Koning vanaf Zijn hemelvaart, maar niet hier op aarde, maar in een geestelijk Koninkrijk zoals geschreven: Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik (Luc. 17:20-21). Het Koninkrijk van God omvat geestelijke zegeningen zoals geschreven: want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest (Rom.14:17) en Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend (Ef.1:3). En wij mogen met de Koning regeren in dit leven nu(Rom.5:17).

  De omschrijving uit Openbaring 20:1-6 over het duizendjarig rijk bevestigd dit ook: Wij mogen als koningen met hem heersen. Voor het woord heersen word in het Grieks “Basilea” gebruikt, exact hetzelfde woord als voor Koninkrijk word gebruikt. Dit gedeelte word vaak het vrederijk genoemd, maar het woord vrede komt hier in dit gedeelte niet voor. Vers 6 bevestigd wie er met Hem mogen regeren en vanaf wanneer: Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren (Op. 20:6). Wij Christenen die nu leven hebben nu al deel aan deze eerste opstanding, wij zijn (door de wedergeboorte) met Christus in een nieuw leven opgestaan zoals geschreven: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt … (Kol.3:1). Het onzichtbare vrederijk is begonnen!

 23. A. Klein zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 november 2010 om 15:30

  Beste Gerry,
  Je schrijft m.i. terecht (in reactie nr. 21): “De geluiden van de huidige situatie in de wereld klinken me nou nog niet bepaald in de oren als ‘het bruiloftsfeest van het Lam’! (een reactie van jou op Kees Heijstek, die eerder o.a. schreef: “Het bruiloftsfeest van het Lam is echt al begonnen”.)

  De Bruiloft van het Lam van God is – helaas – ook alweer zo’n eindtijd-onderwerp waar m.i. (veel) te weinig over gesproken wordt. Terwijl het toch een zeer interessant en BELANGRIJK ONDERWERP is voor diegenen, die Jezus’ Wederkomst spoedig verwachten.
  Velen denken namelijk dat iedere gelovige “zomaar vleugels” zal krijgen als de Here Jezus Christus komt om de Zijnen te halen, maar daar gaat m.i. toch echt nog wel een geestelijke VOORBEREIDING aan vooraf. Want, zoals wij in Mattheus 25:10 kunnen lezen, het gaat erom dat wij GEREED zijn VOOR aanvang van de Bruiloft. En deze Bruiloft gaat aan de grote verdrukking vooraf, zodat wij – in geestelijke zin – één worden met Hem, onze Bruidegom, waardoor wij bewaart KUNNEN worden voor “het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal” (zie Openb. 3:10).

  Hopelijk maakt onderstaand voorbeeld het (iets) duidelijker:
  Neem nu, als triest voorbeeld, al die mistoestanden die we – steeds vaker – horen van katholieke geestelijken (terwijl deze mistoestanden vast niet alleen zullen voorkomen bij katholieke geestelijken). Het kan toch niet zo zijn dat – zonder wijziging van hun hartsgesteldheid, die ze tot zulke daden deed/doet komen – deze gelovigen “zomaar” tot de Bruid van Christus zullen geraken?
  Want, in Efeze 5:26-27 staat toch echt dat als Christus straks wederkomt om Zijn Bruid te halen, Hij dan graag een Bruid wil “zonder vlek en rimpel”, die rein en HEILIG leeft. En natuurlijk kunnen we dit niet uit eigen kracht volbrengen, daar hebben we Hem en Zijn Geest heel hard bij nodig, namelijk: Als onze “Leraar der GERECHTIGHEID” (zie Joel 2:23). Om zodoende te KUNNEN geraken tot hetgeen vermeld staat in Openbaring 19:7, “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn Vrouw (voorheen ‘de Bruid’ genaamd) heeft ZICH GEREEDGEMAAKT”.
  Meer hierover? Zie de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van Bijbelleraar E. van den Worm.

 24. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 november 2010 om 19:58

  Sorry, medereactie-schrijvers, maar ik raak een beetje gefrustreerd van de vele uitgebreide reacties met ingewikkelde uitleg, (met vele woorden, vaak zelfs meer als 350) van de bijbelse profetische eindtijd-voorspellingen en de wederkomst van de Here Jezus.
  In mijn visie is dit allemaal woordelijke theorie van deze profetische eindtijd-voorspellingen, waar de meeste Christenen nog nooit van gehoord hebben, waaronder ikzelf. Ik vind het ook niet relevant voor mijn Christen-zijn in de PRAKTIJK, omgeving en maatschappij. Daarom wil ik dan ook Dirks-appél: Om ons Christen-zijn zichtbaar te maken in woord en DAAD in ons dagelijks leven, onderstrepen en het belangrijkste te vinden. En reacties over dit punt, mis ik.
  Zelf ben ik overtuigd dat wij in de eindtijd leven, want ik ervaar het op een “bijzondere” manier. Daarom probeer ik een praktijk-Christen te zijn, zodat ik Hem iedere dag kan verwachten. Dan aanvaard je in vol vertrouwen de eindtijd-profetieën en in vrijheid en blijheid ZIJN wederkomst.
  Boodschapper, Hub.

 25. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 november 2010 om 16:15

  Mooi gesproken Hub.Eussen, want er staat geschreven: Het koninkrijk van God bestaat nu eenmaal niet in woorden, maar in daden (1 Kor.4:20). Tot slot nog iets over die vrijheid en blijheid waar u over spreekt:

  Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel (Hebreeën 12:22-24). Woorden schieten tekort. Wat een geestelijke explosie! Wij, op dit moment, op de berg Sion waar God leeft. Wij, op dit moment, in het hemelse Jeruzalem, samen met de engelen, heiligen en Jezus in een feestelijke en plechtige vergadering! Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Die zal van de HERE een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; die uw aanschijn zoeken; dat is Jakob. Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga (Psalm 24:3-7).

 26. lida zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 november 2010 om 20:41

  Beste Dirk,
  Wederom een duidelijk commentaar over deze tijd waarin we leven. Wijzelf zijn dankbaar dat we de tekenen en de tijd verstaan en onze ogen geopend zijn door o.a. uitleg van de vele profetieen betreffende de gebeurtenissen van deze tijd, en de bladen en kranten die je leest. Leg de christelijke krant maar naast de bijbel of kijk naar het nieuws. Nog zijn er vele mensen die dit afdoen als: dat het er altijd al is geweest en je nu alles ziet. Er zijn ook altijd oorlogen en rampen geweest, dat heeft de Here voorspeld in Mattheus, maar het neemt enorm toe, de liefdeloosheid, verdraagzaamheid en ga zo maar door. Onze regering, dat een aanfluiting is net als in vele andere landen, door corruptie gekozen premiers enz. Het is genade dat wij het hier zo goed hebben, want velen zullen etende en drinkende en feestvierend ten onder gaan, helaas. Daarom moeten we het horen en al helemaal van de kansel mag je het verwachten. Ik weet zeker dat onze predikant meer weet dan hij zegt, sommigen zullen het niet verdragen maar er zijn er velen die snakken naar meer duidelijkheid. Misschien angst om nog meer leden te verliezen? Gaat het de Here wel om aantallen of zoals hiervoor iemand schreef, vraagt Jezus zich al af of hij nog geloof zal vinden als hij wederkomt.
  Ook heeft Israel voor velen afgedaan, ook door gemeenteleden is het volk en land dat gewoon eerlijk verdeeld moet worden en zijn pro-palestijnen. Er zal ook daar nooit vrede komen voordat de vredevorst verschijnt, dan zal Hij voor zijn Volk en Land opkomen en ze zullen eindelijk rust krijgen.
  Verder ben ik het met de mensen eens die zich storen aan de mensen die zulke lange verhalen houden op je site en ook soms nog wel 2 a 3 keer. Denken ze echt dat we dat allemaal lezen, al die meningen en menselijke gedachten? Als het nou kort maar krachtige stukjes zijn is het nog wat boeiend.

  Dirk, Gods zegen voor jou en je gezin, en alle broeders en zusters.

 27. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 november 2010 om 21:08

  Beste Dirk

  Hub, ik kan mij helemaal vinden in jouw reactie. De reacties zijn allemaal veel te ingewikkeld. Ik mis de eenvoud. Zoals Jezus in alle eenvoud zijn verhalen kon vertellen en kon (schrift) uitleggen.
  Laat mij maar een eenvoudig christen zijn. Met een eenvoudige uitleg. Zoals Jezus, Paulus…… en vele anderen dat deden.
  Laten we in al ons eenvoud, nederigheid evangeliseren en de liefde van Jezus kenbaar maken.
  Laten we elke dag leven met het bewustzijn dat we in de eindtijd leven en daarnaar handelen.
  Dat de eenheid onder christenen mag herstellen, zoals in de begin-dagen dat de Heilige Geest over ons kwam.
  Dat we pal voor het joodse volk blijven gaan. Wij mogen ze niet meer teleurstellen. GOD eist dat van ons.
  Daarnaast moeten we de straat op, het Evangelie vertellen….. zoals Hub zegt, een praktijk christen zijn.
  Misschien is het een goed idee, om elkaar een keer te ontmoeten. Om elkaar te bemoedigen.

  Vr gr Rene

 28. Mirjam Werdekker zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 februari 2011 om 16:22

  Het is inderdaad zo dat veel mensen niks willen horen over de Apocalypse, daarom is het onze taak het overal uit te gaan leggen. Er over te spreken. En als we een spreekbeurt ergens krijgen, gaan vragen of het over de Apocalypse mag gaan. Zodoende duidelijk de oeroude profetien overal uit te leggen en alle punten aan te halen die voorspeld zijn en al zijn uitgekomen. Ik doe het graag. Ook benoem ik de punten die nog niet zijn uitgekomen zodat de mensen ook kunnen zien waar ze nog op moeten wachten. Deze tekenen des tijds zijn zo duidelijk dat na uitleg iedereen het wel snapt dat we leven in de tijd van de Apocalypse. Dat die een aanvang heeft genomen. Het is dus Apocalypse now. Mirjam Werdekker

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden