Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een bijzonder visioen (44 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 november 2010, 11:23 door Dirk A A

Ruim 40 jaar geleden, in 1968, kreeg een 90-jarige Noorse vrouw een bijzonder visioen over de eindtijd. Ze vertelde erover aan evangelist Emanuel Minos, die op dat moment in haar kerk een evangelisatiebijeenkomst had. Een paar jaar geleden heb ik er ook al eens over geschreven, en afgelopen week kwam ik dat visioen weer tegen. Vanwege de actuele ontwikkelingen besteed ik er opnieuw aandacht aan.

Emanuel Minos schreef het visioen direct op nadat hij het had gehoord, en legde het ergens weg. Hij vond het zo ongeloofwaardig, dat hij er niets van wilde weten. Maar een paar jaar geleden kwam hij het inmiddels vergeelde papier met het visioen weer tegen. Wat destijds onmogelijk leek, was inmiddels werkelijkheid geworden. Minos, die inmiddels de 80 jaar is gepasseerd, kanker heeft, maar nog steeds de wereld rondtrekt om het Evangelie te verkondigen, besloot het openbaar te maken. Opmerkelijk is zijn grote liefde voor Israel.

Het visioen zegt het volgende en bedenk hierbij dat het dateert uit 1968.

1. Kort voordat de Here Jezus terugkomt, komt er een ontspanning, zoals wij nooit eerder hebben meegemaakt. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West.

2. Er zal een lauwe houding, zonder weerga, ontstaan onder christenen. Een afval van het ware, levende christendom. Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een ‘geluksevangelie’. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen.

In plaats van de prediking, die we al generaties gewend zijn, zoals: ‘Neem uw kruis op en volg Jezus’, komt er ontspanning, kunst en cultuur onze kerken binnen gelijk een invasie, en dat terwijl die kerklocaties zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. Dit gebeuren zal merkbaar plaatsvinden juist vóór de wederkomst van de Heere.

3. Er komt een moreel verval. Mensen gaan leven als getrouwden zonder getrouwd te zijn. Grote onreinheid vóór het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk, zullen heel normaal worden. Dit zal ook gebeuren in christelijke kringen. Er zullen televisie-uitzendingen komen die mensen nog nooit eerder meegemaakt hebben. De televisie zal vol zijn van geweld. Geweld zal steeds meer worden gezien als vermaak. Wij zullen vreselijke scènes van moord en vernieling zien. Er zullen ook bedscènes te zien zijn. De meest intieme dingen, die alleen gebeuren in het huwelijk, zullen te zien zijn op het scherm.

4. Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. Er zullen er zoveel komen dat mensen het vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Ze zullen net zo behandeld worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol.
‘Dan, ineens,’ besloot de oude vrouw haar relaas, terwijl de tranen over haar wangen stroomden, ‘breekt de Derde Wereldoorlog uit en komt Jezus terug. Het wordt een korte oorlog, waarin ook atoomwapens zullen worden gebruikt. Degenen wiens zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heer kennen, zijn veilig.’

Een opmerkelijk visioen, vindt u ook niet? Wat in 1968 nauwelijks voorstelbaar was, is nu werkelijkheid geworden. We bekijken de vier punten nogmaals.
1. Er is ontspanning tussen de grootmachten. De NAVO/VS en Rusland werken steeds vaker samen. Dat was in 1968 wel anders. Het was de tijd van de Koude Oorlog.
2. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie en berouw en bekering, wordt door velen niet meer op prijs gesteld. Kerken lopen leeg. De mensen verlangen een prettig evangelie.
3. Het morele verval, waarover in het visioen wordt gesproken, lijkt niet meer te stuiten. Samenwonen is normaal, seks voor het huwelijk is tamelijk algemeen. Er is volop ontrouw in het huwelijk. Er is veel geweld en seks op tv. Hier komt bij dat de Bijbel zegt dat in de laatste dagen de zonde en de ongerechtigheid toe zullen nemen.
4. We hebben de afgelopen jaren inderdaad gezien dat veel mensen uit arme landen naar Europa kwamen en nu zien we een tegenreactie ontstaan.

Dit maakt de maat van de zonde vol, zegt deze profetie. Dat zal het moment zijn dat we vlak voor de Derde Wereldoorlog staan, waarna de wederkomst van de Here Jezus zal plaatsvinden. En hoe onwaarschijnlijk het misschien ook lijkt, het is zeer goed mogelijk dat we ons ongeveer op dit moment bevinden.

De vraag is of dit visioen van God is. Altijd geldt dat we voorzichtig moeten zijn met profetieën, met visioenen. De meest bizarre visioenen gaan rond. We moeten de geesten toetsen, of ze uit God zijn, zegt 1 Johannes 4:1.
De vraag kan gesteld worden welke g(G) een visioen ademt. Is degene die het visioen doorgeeft, iemand die met de Here leeft? Is de profetie tot verheerlijking van de Here Jezus?

Handelingen 2 zegt dat in de laatste dagen zonen en dochters zullen profeteren, jongeren zullen visioenen zien en ouden dromen zullen dromen. Dit is voorzegd, het gaat gebeuren en het gebeurt.
En in Amos 3:7 lezen we: ‘Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten’.

Bovenstaande profetie spreekt mij aan. De vrouw die deze boodschap doorgaf, stond bekend als een toegewijd christen. Mooi (en tegelijk ernstig) zijn ook haar laatste woorden: ‘Degenen wiens zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heer kennen, zijn veilig’.

De wederkomst van de Here Jezus is aanstaande. Laten we altijd bereid zijn om Hem te ontmoeten. Zorg dat het in orde is tussen God en u, dat u weet dat uw zonden vergeven zijn door Hem.

Dirk van Genderen

44 Reacties

 1. Manuela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 november 2010 om 13:21

  beste Dirk,

  Dank je wel dat je dit doorgaf!
  Het is inderdaad aangrijpend dat alles wat die vrouw profeteerde uitgekomen is. Daarbij stond ze bekend als iemand die God toegewijd was.

  In de tijd dat Jeremia profeteerde, waren er, behalve hem, ook veel valse profeten (zie Jer. 23). Jeremia kondigde Gods oordeel aan, maar zij voorspelden vrede.
  Toch ging Jeremia gewoon door met het brengen van Gods woorden.
  En aan de mensen die zich afvroegen wie er gelijk had, gaf hij deze raad:
  “Als de woorden van een profeet uitkomen, is dat het bewijs, dat die profeet werkelijk door God gestuurd is.” (vrij naar Jer. 28:9)

  Alles wat er in dit visioen staat is uitgekomen, op het allerlaatste na.
  Dus zal ook die plotselinge nucleaire wereldoorlog wel gauw komen.

  Daarom is het goed om wat deze vrouw zei ter harte te nemen en aan God om vergeving van onze zonden te vragen als wij daar nog niet zeker van zijn; ook voor hen die ons lief zijn.

  Wat is de HERE toch goed, dat Hij niemand ongewaarschuwd verloren laat gaan! En dat Hij zoveel geduld heeft (gehad)!

 2. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 november 2010 om 13:39

  Die “visioen” komt aardig overeen wat betreft de 4 genoemde punten in onze richting.

  Voor de goede orde:
  Er zal een machtig persoon opstaan welke de “schijnvrede” zal doen bewerkstelligen mogelijk in het Midden Oosten (Israël en buurlanden).
  Dit blijkt uiteindelijk de antichrist te zijn.
  De Tempel zal opnieuw herbouwd worden (de bouwmaterialen zijn kennelijk al aanwezig).
  En dat machtig persoon, de antichrist, zal zich plaatsen in de Tempel,
  en zich als god laten aanbidden.

  U begint het al aan te voelen………………………..
  DAN KOMT JEZUS TERUG OM ZIJN BRUIDSGEMEENTE TE HALEN.

  Wie behoren die gemeente toe?
  ALLEEN DIEGENE DIE ONZE HERE JEZUS ALS VERLOSSER HEBBEN AANGENOMEN EN DIT DAADWERKELIJK BELIJDEN.

  Dit heeft niets te maken dat U bij een “gemeente of kerk” hoort of (doop)-lid bent of dat U ooit eens gedoopt bent of belijdenis heeft gedaan.

  WIE OREN HEEFT DIE HORE!!!

  Hartelijke groet Wereldontvanger.

 3. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 november 2010 om 21:38

  De Derde Wereldoorlog zal vrijwel zeker in het Midden-Oosten plaatsvinden en kan getriggerd worden door bijv. de huidige situatie tussen Noord- en Zuid-Korea, of door een aanval op Iran door Israël of de V.S. Juist dan zullen de slapende Al-Qæda terreurcellen actief worden binnen Europa en op grote schaal aanslagen plegen. Ook zal de nog steeds wankele economie dan helemaal instorten vanwege omhoogschietende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Deze chaos zal vanuit Europa de weg vrijmaken voor de komst van de antichrist die ook een vals vredesverbond met Israël zal sluiten! Ik denk dat we daar echt heel dichtbij zitten en dat de Opname/Wederkomst ook heel nabij is.

 4. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 november 2010 om 22:59

  Beste Dirk,
  Bovenstaande profetie spreekt ook mij aan (en sluit aan bij wat er in veel studies op website/weblog ‘De Eindtijdbode’ staat – maar… die inhoud of waarschuwing, vooral van oprechte BEKERING (d.i. het AFKEREN van de zonde, en het verlangen ervan VERLOST te worden) spreekt velen – helaas – niet aan.
  Toeval of niet (ik geloof trouwens niet in toeval), maar op ons Weblog van 23-11-2010 staat een “Boekbespreking”, met de titel “De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezech.38-39)”. Daarin staat o.a. te lezen:
  “Broeders en zusters, vele malen tevoren heb ik u al verzekerd dat Jezus’ (weder)komst niet veraf meer is en ik blijf erbij. Vele malen heb ik u te kennen gegeven dat EEN DERDE WERELDOORLOG dicht op handen is en… ik blijf erbij. Wij hebben het profetisch Woord, zegt de apostel en hij zegt dan, dat dit profetisch Woord zéér vast is en dat wij er goed aan doen, als wij er acht op slaan; als (op) een lamp, schijnende op een duistere plaats (zie 2 Petr. 1:19). Het is dit profetisch Woord van onze God, dat ons vertelt van een toekomstige oorlog,

  En op 10-11-2010 staat er een studie over Profetie, met daarin o.a. de vermelding: “Profetie is: spreken voor/namens God…. Juist omdat ALLEN worden opgewekt om naar deze Geestesgaven te streven (lees 1 Kor.14:1 & 39) – iets, wat de duivel ook weet – zullen degenen die een bediening hebben en/of leiding geven, scherp moeten toezien in de Gemeente. Zij moeten niet ophouden God te bidden om de gave van “het ONDERSCHEIDEN VAN GEESTEN” (namelijk: om te kunnen beproeven of het een ‘goede’ Geest vanuit God is, of dat het een ‘verkeerde’ geest vanuit satan of de mens zelf is)! Satan zal immers ALTIJD proberen zijn slag te slaan… In de praktijk van het gemeenteleven zal het nu zó moeten zijn dat de christen met het profetenambt de uitspraken zal beoordelen van de christen die profeteert (namelijk: of die dus ook echt “de gave van profetie” heeft); en wel alleen in deze bedoeling: dat hij vaststelt of de werking van deze Geestesgave ECHT en ONVERVALST is”.

 5. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 november 2010 om 23:47

  Na het lezen van dit visioen moest ik meteen denken aan een visioen waar een bejaarde broeder mij eens over vertelde. Ook ik ben vaak sceptisch m.b.t. visioenen, maar hij sprak over een oude gelovige boer in onze woonplaats, die eens over de deeldeur over zijn erf zat te kijken, toen hij plotseling een groot wit laken uit de hemel zag neerdalen en zich als een tent zag uitspreiden. Toen de rand werd opgetild, zag hij in de tent allemaal gedrochten en ongedierte door elkaar krioelen. De uitleg die hij eraan gaf was dat er een tijd zou komen waarin een onbijbelse eenheid tussen de kerken zou ontstaan, waarin alles en iedereen in de kerken door elkaar gehutseld werd. Dit was een boer die nog bad om de zegen van God als hij zijn zaad had gezaaid.

  De vrede tussen de grootmachten van oost en west wordt door sommige uitleggers ook gezien in de lemen/ijzeren voeten en tenen van het beeld van Nabukadnezar. IJzer en leem zou dan slaan op twee verschillende ideologieën die samenwerken maar geen hecht geheel vormen.

 6. Lex zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2010 om 17:23

  Inderdaad een boeiend visioen. Maar wij mogen het niet alleen vanuit het perspectief van ons westerse Christenen bekijken, als er gezegd wordt dat de kerken leeglopen. Dat is het geval in onze westerse wereld, maar geldt (nog?) niet voor kerken in China, Noord Korea, Zuid-Amerika, veel landen in Afrika, etc. Waar hier de kerken leeglopen en lauwheid te vinden is, vooral in de traditionele kerken, groeien de kerken elders in de wereld tegen de verdrukking in.

 7. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2010 om 17:25

  Men zal weer roepen: Vrede, vrede en geen gevaar….

  Schijnvrede!
  Groet en shalom

 8. Jaap Treur zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2010 om 18:15

  Hier is niets bijzonders aan: het staat letterlijk in de Bijbel, dus een visioen zou ik het zeer zeker niet willen noemen.

 9. Richard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2010 om 18:22

  Ik heb ook al eerder over dit visioen gelezen. Ook ik sta altijd tamelijk gereserveerd tegenover visioenen, maar dit visioen grijpt me zeer sterk aan.

  Laten we voor onze ogen houden dat dit slechts de barensweeën zijn. Het gaat niet om de weeën, maar om hetgeen dat het resultaat daarvan is. Onze Heere Jezus Christus komt om Zijn bruid te halen, want het huis in de hemel wat Hij voor haar gemaakt heeft is klaar. De bruiloft gaat beginnen, en alle tranen van allen die echt in onze Heiland geloven zullen worden afgewist!

 10. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2010 om 19:55

  Het is een geweldige profetie maar waarom komt deze zo laat boven water?? Het is grotendeels achter de feiten aanrennen, dus is er van voorspelling, want dat is profetie, nauwelijks sprake.
  Zo’n profetie had ik in 1968 willen lezen, niet 42 jaar daarna.

 11. Marloes Schouten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2010 om 21:01

  Ik ben blij dat ik dit lees. Het gebeurt soms dat ik ‘s morgens opsta met een lied waaraan ik niet bewust heb gedacht, maar dat ik krijg van de Heer. Ter bemoediging, of een loflied… Ook overdag krijg ik wel eens een lied. En nu gebeurt het geregeld dat een liedje uit de jaren ’80 door mij heengaat, waarvan ik me afgevraagd heb hoe het in mij kwam. Dacht ik er bewust aan? Nee, het was nooit meer in mijn herinnering geweest. Ik houd me ook al lang niet meer bezig met wereldse liedjes. Kreeg ik het van de Heer? Dat kon ik me niet voorstellen…Toch komt het op dezelfde wijze tot mij als de andere, geestelijke liederen. Als het ware als een soort opwelling vanuit mijn binnenste. En nu begrijp ik het. Het liedje heeft als hoofdtekst: … Voordat de bom valt…

  Dank voor deze profetie.
  Marloes

 12. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2010 om 21:20

  Ontroerend om deze profetie te lezen!
  Profetie is niet alleen de toekomst voorspellen.
  Het is Gods woorden spreken, woorden die uit het Vaderhart van God komen.
  Dat er al zoveel van de bovengenoemde profetie is uitgekomen, is gewoon een bewijs dat het inderdaad van God komt.
  Het laatste deel van de profetie moet nog uitkomen.
  HET IS NU NOG GENADETIJD. IEDEREEN DIE WIL, MAG KOMEN.
  MAAR DE TIJD IS KORT. JEZUS KOMT OM ZIJN GEMEENTE OP TE HALEN.
  Datgene wat God van plan is, heeft Hij geopenbaard aan zijn dienstknechten (en dienstmaagden).
  Gods Woord wordt bevestigd, keer op keer.
  Wie Zijn Woord (Jezus) aanneemt, is inderdaad veilig.
  Er wacht ons een grote toekomst!

 13. Anónyma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2010 om 22:23

  Het is frappant, maar ik denk dat profeten de Schrift behoren uit te leggen.
  Het moet toch zijn: Er staat geschreven en dan heb ik persoonlijk ongelooflijk veel gehad aan de Bijbelstudies van Walid Shoebat.
  Hij bekeerde zich pas in 1994 van Palestijns-terrorist naar Christen-Zionist en heeft buitengewoon inzicht in de profetieën.
  Ook drs. Br. Jan van Barneveld heeft zijn uitleg genoemd in zijn boek over Israel, Islam, Eindtijd.
  Heel veel profetieën uit het O.T. en het Bijbelboek Openbaringen kan ik nu begrijpen.
  U kunt hem (Walid Shoebat) evt googlen, Jan van Barneveld trouwens ook.
  (Waarmee ik geen oordeel heb over de profetieën van die oude dame in Noorwegen).

 14. veertje888 zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2010 om 16:40

  Hallo broeders en zusters,

  God zegene jullie allen die Hem verwachten uit de hemel waar onze plaats is met onze Heiland Jezus Christus. Ik ben niet voor visioenen, dit is geen visioen, het is wat de Bijbel al eeuwen met zich draagt. Deze vrouw uit Noorwegen kende haar Bijbel heel goed. Zij heeft begrepen wat erin Ezechiel, Daniel, Zacharia, Openbaring met zijn vele symbolen over de eindtijd schreef. Daar zijn vele studies vooraf gegaan en ze wilde Gods plan kennen en heeft dit gedeeld bij de geloofsgenoten en wij krijgen het te lezen nu. Ik ben er van overtuigt dat deze vrouw als christen het in die tijd van de jaren 60, wel verbaasd zal geweest zijn over wat ze begreep van Gods plan. Ik vind dat heel knap voor die tijd, en geloof heel zeker wat ze vertelt. Wij zien veel profieeën uitkomen nu en werkelijkheid worden. Ook Jezus waarschuwt ons voor de vergevorderde eindtijd, in Matth. 24.
  En deze zuster van Noorwegen verstond wat er in Daniel bedoeld werd met de zevenjarenweek.
  Mijn familie en ik hebben er 7 jaren over gedaan om Gods plan te onderzoeken en nog zijn er profetieën die nog moeten komen. Ook kunnen we niet alles begrijpen. In handelingen staat idd. dat er de laatste dagen mensen zullen zijn die visioenen enz. zullen zien. Maar dat moet nog komen, want nu kan er alleen vanuit de Bijbel onderzocht worden. De tijd van Handelingen gaat terug komen, waar wonderen en visioenen zullen zijn als de Heilige Geest en Jezus Zijn gemeente weg is. Want dan kan er alleen vanuit een Joodse man nog naar het Evangelie worden geluisterd. Dan zal door het Joodse overblijfsel gedaan worden wat God al eeuwen ervoor met hen voorhad. God zal de draad weer opnemen met zijn Volk en verder gaan waar Hij is gestopt. Hoe groot is Hij en genadig.
  Daarom, laat ons niet te vlug vanuit gaan om alles een visioen te gaan noemen, want dat brengt verwarring en dwaalleer met zich mee. We moeten Waakzaam blijven. Maar deze zuster in het geloof wist en kende haar Bijbel en was iemand die heel veel hield van onze Heiland en die ook van ons hield. Zij had haar naasten lief zoals zichzelf. Wat deze tijd ook vager wordt. Zij kan nu uitrusten bij God en we zullen haar zeker zien binnenkort. Want Jezus komst staat voor de deur. Laten we elk woord toetsen aan de Schrift.
  Zo, ik ga stoppen, want zou nog heel veel willen schrijven, broeders en zusters, laten we elkaar blijven bemoedigen en onze hoofden naar de hemel oprichten en allen samen met de Heilige Geest roepen: Maranatha, kom Jezus, kom.
  Amen.

 15. Daniel zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2010 om 16:56

  Punt 1. toont zeker een teken der tijd. De afgelopen NAVO-top in Lissabon is hiervoor kenmerkend. Nog niet eerder heeft Rusland er zo openlijk aan deel genomen. Geen raketten meer tegenover elkaar, maar de “nieuwe” vijand, het terrorisme, samen bestrijden.

 16. hans keijzer zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2010 om 16:59

  Bedoeld zal zijn de Vierde Wereldoorlog, die aanstaande is. Velen zien de al tientallen jaren gaande abortuspraktijken – moord op tientallen miljoenen ongeboren levens sedert 1945 – als de Derde Wereldoorlog. Ze is dus al decennia lang gaande.
  Overigens sta ik achter deze profetie uit Noorwegen. Omstreeks diezelfde tijd kreeg David Wilkerson, naar ik meen eveneens in Noorwegen, een soortgelijke profetie. In Nederland liet broeder Frinsel die in De Oogst plaatsen. Ze is ook in boekvorm verschenen onder de titel Het Visioen.

  Shalom!
  Hans Keijzer

 17. Johan Miedema zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2010 om 10:46

  Broeders en zusters in onze Heer en Heiland Jezus Christus,
  Ik kan hier maar 1 ding aan toevoegen, wat een dag zal het zijn als we bij Hem zullen zijn, houd vast wat u hebt. Maranatha

 18. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2010 om 11:07

  Geweldig om hier alles te lezen over visioenen en profetieën en wat de bijbel daar over zegt, maar mij ontgaat de link naar deze tijd. In Matteüs 24 lees ik dat er bij Jezus tweede komst geen tekenen zullen zijn: Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt (Matt. 24:37-39).

  Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? (Matt. 24:3). Wanneer de voleinding van de wereld begonnen is kunnen we in de volgende teksten lezen: maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen (Hebr. 9:26). Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is (1 Cor. 10:11). De voleinding der wereld is dus begonnen met Jezus offer aan het kruis, in die tijd. De tekenen van de tijden waar Jezus over spreekt in Matteüs 24 waren een antwoord op Zijn voorzegging van de verwoesting van de tempel (Matt. 24:2) en de vraag van de discipelen hierover (Matt. 24:3). Daarom zegt Jezus volgens mij ook dat al deze tekenen gedurende hun geslacht zouden plaatsvinden: Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt (Matt. 24:34). De tempel in Jeruzalem is dan ook verwoest (met alle tekenen die daaraan vooraf gingen) in hun generatie, AD 70.

  Volgens mij gaat Matt. 24:30 dan ook over Jezus hemelvaart: En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. Dit word ook bevestig door de volgende tekst: Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn Koninklijke waardigheid (Matt. 16:28). De profeet Daniel bevestigd dit ook: In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan (Dan 7:13-14). Daniel omschrijft hier duidelijk dat Jezus op de wolken verschijnt tijdens zijn hemelvaart, naast de vader op de troon gaat zitten (Jezus naderde de oude wijze, de Vader) en gaat regeren. Handelingen 1 vers 9 bevestigd ook weer dat komen op de wolken van Jezus tijdens Zijn hemelvaart.

  Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie (Openbaring 19:10). Volgens dit gedeelte gaan profetieën over Jezus en zijn ze volgens mij niet bedoeld als inlegkunde om de tekenen der tijden te verstaan die er ook niet zijn bij Zijn wederkomst (Matt. 24:37-39). Bovendien zijn alle profetieën over het komende vrederijk al vervult in de dagen van Johannes op aarde: Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes (Matt. 11:13). De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen (Luc. 16:16).

 19. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2010 om 13:57

  David Wilkerson, schrijver van ‘Het kruis in de asfaltjungle’, heeft ook visioenen gehad over de eindtijd. Hij heeft een boekje geschreven dat heet: ‘Het visioen’. Sommige dingen die in dit visioen gezegd worden, zegt hij ook. Vooral ook over de grote onreinheid die plaats zal vinden. Hij zei b.v dat er in tekenfilms sex zou worden gezien, toen ik dat las kon ik het niet begrijpen.
  Maar een jaar geleden zag ik het met mijn eigen ogen bij de tekenfilm Chin chin, over een jongetje die steeds zijn broek naar beneden doet, en mijn kinderen deden hem na. Toen vertelde ik ze over het boekje van David Wilkerson, dat God dit al had laten zien aan David, en toen kon ik het bijna niet geloven, maar het is uitgekomen.
  Ik kan nog veel meer voorbeelden noemen van tekenfilms, ik ben er achter gekomen dat je als ouder moet mee kijken, en moet uitleggen en uiteindelijk verbieden. Alleen al uit dit voorbeeld van de t.v. weet ik al dat Jezus bijna terugkomt, vooral ook door deze profetie, het sluit passend aan bij het visioen van David.
  Wat David ook zei, wat bij mij veel indruk maakte: werk nu het nog dag is, straks komt er een tijd dat het niet meer kan. Deze zin gebruikte hij vooral voor de christelijke omroepen op de t.v.

 20. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2010 om 15:00

  Heel goed Dirk, dat je dit “Noors-Visioen” nog eens onder de aandacht brengt, vooral nu in de discussies over de eindtijd-profetieën en temeer daar de meeste punten (visioenen) al realiteit zijn geworden. Enkele jaren geleden heb ik dit visioen vol interesse en met verbazing gelezen in een commentaar van jou. Waarom?
  Met name over punt: Het morele verval; seks voor het huwelijk, maar vooral de vele toenemende echtscheidingen, zijn het grote kwaad en de hoofdoorzaak van het morele verval in de maatschappij geworden. (de alles-moet-kunnen moraliteit).
  In 2001 heb ik dit in de CDA-politiek al aan de kaak gesteld, toen twee CDA-wethouders een verhouding met elkaar kregen (beiden getrouwd met elk twee kinderen). Zij moesten beiden aftreden, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 werd een van hen (ze waren inmiddels samen getrouwd) weer unaniem door het bestuur als lijsttrekker voorgedragen. Door de kracht van een ingeving van “Boven” en tegen de “verdrukking” in, ben ik lid geworden van het CDA. (ben wel altijd CDA-stemmer geweest). Samen met enkele CDA-leden hebben wij een actie-comité gevormd en een tegenkandidaat voorgedragen. Bij de stemming kreeg onze kandidaat 17 stemmen en de bestuurskandidaat 16 stemmen. Totaal 33 stemmen. Met 1 stem verschil dus (en die reken ik mij toe) werd onze kandidaat gekozen. Het voltallige bestuur is afgetreden en ik voelde mij moreel verplicht, nadat zij een dringend beroep op mij hadden gedaan, om toe te treden tot het nieuwe bestuur, met als taak: mede-samensteller van het verkiezingsprogramma en als bestuurs afgevaardigde bij de fractievergaderingen, als “waakhond” van de C van CDA.
  Maar met lede ogen moet ik toezien en toegeven, dat in die afgelopen acht CDA-bestuurslid-jaren, het morele verval en het aantal echtscheidingen in de maatschappij alleen maar is toegenomen, ook binnen het CDA is een echtscheiding (soms) geen punt meer om een bestuursfunctie te bekleden. (Nu willen ze Jack de Vries weer in de kamer). Ook binnen het CDA voel ik mij nu een roepende in de woestijn.
  Wel is dit alles voor mij weer een bevestiging, dat wij Christenen in de grote verdrukking zijn en dus in de eindtijd leven en de bijbelse profetieën moeten gebeuren volgens de bijbel en moet voor ons een aanmoediging zijn, om ons Christen-zijn meer te laten zien en horen in de maatschappij, PRAKTIJK- Christenen dus, zodat wij iedere dag voorbereid zijn, dan kunnen wij in vrijheid en blijheid Zijn Wederkomst tegemoet zien.
  Een CDA-er met een missie. Hub. Eussen

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2010 om 23:13

  Beste Hub, zeer goed dat u als waakhond fungeert binnen het CDA. Waakzaamheid is inderdaad geboden en niet alleen in de politiek maar op alle gebieden.

 22. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 november 2010 om 9:43

  Hub. Eussen, u schrijft over scheiden. Dat er zoveel gescheiden wordt, brengt ook deze tijd met zich mee. Mensen zijn bv. eerlijker naar elkaar toe. Waarom zou je bij elkaar blijven, als je niet meer van elkaar houdt? Is dat oprecht? Vroeger was het heel wat anders, toen kon het veel moeilijker, onder andere i.v.m. geld. Dan toch bij elkaar blijven, geeft mijns inziens, een hele negatieve sfeer in een gezin. Oordeelt niet, opdat gij niet veroordeelt worde… Wat Jack de Vries betreft, dat hij dan niet meer in de Kamer zou kunnen zitten…… Jezus zegt: wie uwer zonder zonde is, werpe de eerste steen.

 23. Hans zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 november 2010 om 16:51

  @ Willy 0.9.43; Jezus zegt: wie uwer zonder zonde is, werpe de eerste steen.
  Deze tekst gaat men steeds meer misbruiken om een ieders zondig gedrag maar proberen goed te praten, er zijn helaas voorbeelden te over. Ik woon in een klein dorpje, maar de hoererij onder deze bewoording is ook bij ons zeer groot en ik durf te stellen: als nooit te voren. U zegt: Mensen zijn bv. eerlijker naar elkaar toe. Maar u bedoelt waarschijnlijk: mensen zijn eerlijker in het schaamteloos bedriegen van en naar elkaar.

 24. Ben Hoogewoning zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 november 2010 om 17:38

  Laat deze waarschuwing ernstig tot u doordringen. Zijn komst is nabij. Wanneer!!! Wij weten het niet. Maar laten we zorgen gereed te zijn om de Heer te ontmoeten. Lieve mensen BEKEER u en Neem JEZUS aan in u leven, Hij heeft zijn leven voor u gegeven, zijn BLOED heeft voor u gevloeid en ook vandaag is er nog kracht in het BLOED.

 25. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 november 2010 om 19:46

  Willy, met mijn reactie-verhaal No.20, wilde ik bevestigen, door middel van mijn praktijk-voorbeeld, dat het Visioen-punt: Het morele verval; vrije seks; de vele toenemende echtscheidingen etc. al realiteit is geworden. U schrijft: Dat er zoveel gescheiden wordt, brengt ook de tijd met zich mee. Hoezo? De Christelijke normen en waarden van 2000 jaar geleden, gelden nu ook nog. Dan zegt U: Mensen zijn b.v. EERLIJKER naar elkaar toe geworden. Laat ik beginnen met, dat ik de laatste ben om over een echtscheiding te oordelen en zeker daar waar het echt niet meer kan op vele gebieden. Maar de realiteit is dat steeds meer echtscheidingen het gevolg zijn van: NIET EERLIJK t.o.v. mekaar zijn, overspel, echtbreuk plegen, zoals publiekelijk bekend was van de twee wethouders in mijn praktijk-voorbeeld en nu met Jack de Vries. Ook hierover wil en mag ik geen persoonlijk oordeel hebben. Ik ben ook pas in actie gekomen, toen het CDA-bestuur unaniem de gescheiden ex-wethouder als nieuwe lijsttrekker voordroeg. Waarmee ik wil zeggen, dat mijn actie gericht was tegen het CDA-bestuur, omdat in mijn visie en volgens de Christelijke normen en waarden, zij (de echtbreukplegers) niet meer in aanmerking kunnen komen voor een publiekelijke bestuurs-voorbeeld-functie, let wel binnen de CDA-partij, en anders moeten ze maar de C van het CDA gaan weghalen.
  Tot slot wil ik nog even aanvullen en vermelden over mijn eerdere reactie, dat bij die bewuste gemeenteraadsverkiezingen in 2002 ons lokale-CDA meer dan gehalveerd is en momenteel maar twee zetels meer heeft in de gemeenteraad, waarmee ik wil zeggen, dat ik de “grote verdrukking” al jaren ervaar.
  CDA’er Hub. Eussen.

 26. lida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 november 2010 om 19:59

  Beste Dirk, zelf heb ik deze profetie al eens gelezen en zag gelijk dat dit een juiste Bijbelse Profetie was. Ten eerste omdat deze zo’n 40 jaar geleden niemand iets gezegd zou hebben, want het leek er toen totaal niet op. En ten tweede het verwoordt zo perfect de tijd van nu, de vuiligheid, vijandschap tegen de Here, de wereldeconomie en het geweld in het Midden-Oosten en ga zo maar door. Dat het misschien nu wel Gods tijd was om dat te verkondigen en niet zo’n 40 jaar geleden. Helaas willen velen er niet van horen en genieten van zondige dingen, dat ze ziende blind zijn en horende doof. We moeten hen waarschuwen, maar meer als dat en bidden kunnen we niet doen, helaas.

 27. Wily zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 december 2010 om 12:20

  Hub. Eussen, U schrijft dat u destijds wilde voorkomen, dat een echtbreker in het CDA zou komen, daar naar uw idee, een persoon een publiekelijke bestuurs-voorbeeld-fuctie binnen het CDA heeft. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn, dat deze twee personen, waar het over gaat, beiden geen goede relatie hadden, en dus open stonden voor iemand anders. Ze zijn nu zelfs getrouwd. Naar mijn idee komt er bij een goede relatie NOOIT iemand tussen. Ik vind het ernstig, dat u, door middel van een tegenkandidaat, wilde voorkomen, dat een van de twee in het CDA kwam. We zouden ons immers de vraag kunnen stellen: Wat zou Jezus doen? Ik weet zeker, dat Jezus deze persoon, gerust binnen het CDA, plaats liet nemen. Jezus zou deze persoon vergeven, Jezus zou deze persoon JUIST binnen het CDA plaats willen laten nemen. Zie Mattheüs 6: vers 14: Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15: Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

 28. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 december 2010 om 15:43

  Willy, ik wil de verdere discussie over onze meningsverschillen in deze niet verder voeren via deze Dirks-visie site. Ik blijf bij mijn visie, dat ik met dit praktijkvoorbeeld, bevestigd heb gekregen dat het Noors-visioen al werkelijkheid is geworden, vooral wat betreft de toenemende echtscheidingen, let wel, door echtbreuk en overspel en het CDA gedoogt dit ook steeds meer in publieke voorbeeld-functies. Ik zou zeggen: laten de lezers van deze site hun mening maar geven.
  Ik kan je wel nog gerust stellen dat die bewuste wethouder, die dus niet gekozen werd als lijsttrekker, zelf bedankt heeft voor het CDA en zelf een lokale partij heeft opgericht en bij die gemeenteraadsverkiezingen in 2002, vijf zetels behaalde (ten koste van het CDA) en wethouder is geworden en nu nog. Waarmee ik wil zeggen dat hij toch wethouder is gebleven en de mensen in onze gemeente interesseert het dus niet meer van welke partij hij is.

 29. Hendrik zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 december 2010 om 17:53

  Er zal een periode zijn, aan het einde van de tijden, waarin een verdrukking zal komen zoals er nog NOOIT op deze aarde geweest is!

  Als u de profeten gaat onderzoeken, beste middels een gedegen uitlegger, zult u schrikken van wat er nog moet komen.

  Er staan vele profetieën over in de Bijbel waarin heel duidelijk verteld wordt wat de mensheid nog te wachten staat en waarom!
  Tot die tijd mogen wij herkennen wanneer het einde der tijden nadert, niet om daarmee ons gelijk te halen, maar juist om onze naaste in liefde te vermanen.
  Om zich te bekeren van de zonde.
  Om Jezus te erkennen als Heer en Zaligmaker,
  Om vergeving van zonden te vragen zodat men niet verloren gaat maar eeuwig leven zal hebben.
  Dat is de reden dat God bewerkt dat een vrouw in 1968 zo’n visioen krijgt.
  Om de voorspellingen levend te houden, mensen wakker te schudden met de boodschap,
  HET IS NOG NIET TE LAAT!!! BEKEERT U !!!!
  Wat is onze God genadig dat Hij zich nog met mij, ons wil bemoeien.
  En dan zal een bazuin klinken, en de graven van hen die in Christus ontslapen zijn zullen geopend worden en zij zullen samen met hen die Christus belijden in een ondeelbaar moment Hem tegemoet gaan in de lucht!

  Gods Zegen

 30. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 december 2010 om 14:07

  Hendrik,
  Met veel aandacht heb ik Uw begrijpelijke en waarschuwende reactie gelezen. Vooral de zin: Niet om ons gelijk te halen, maar juist om onze naaste in liefde te vermanen. Ik moet erkennen dat ik in mijn vorige reacties wel eens te fel in mijn bewoordingen ben geweest t.o.v. de 2 wethouders en het CDA, maar als U schrijft: Wij moeten onze naaste in liefde VERMANEN, dan kan, in mijn visie, dat woordje vermanen ook inhouden vlg. het woordenboek: Bekritiseren, Corrigeren, terechtwijzen, bestraffen etc. En in mijn visie worden tegenwoordig te veel vermaningen in deze kwesties met de mantel der liefde bedekt.
  De enige verontschuldiging van hen in mijn praktijk-voorbeeld was: Wij kunnen er niets aan doen, want het is ons OVERKOMEN.

 31. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 december 2010 om 17:36

  Hendrik, met het geloof is het zo, dat het zich niet dwingen laat, bij mensen die niet gelovig zijn. Al praten we nog zo tegen iemand aan……. Dat kan zelfs averechts werken……. Gelovig wordt iemand, als God hem als het ware aangeraakt heeft, via de Heilige Geest, in zijn hart. Gelovig wordt iemand, dus via de genade van God. Heel belangrijk, lijkt mij om je geloof ‘voor te leven’. In de Bijbel staat ook: Aan de vruchten kent men de boom.

 32. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 december 2010 om 20:52

  Beste Dirk. Een heel goede test bij het beoordelen van een profetie is altijd weer, dat de profetie bemoedigend moet zijn! Verder is de profetie in geen enkel opzicht in strijd met het Woord. Ondanks de afschuwelijke geprofeteerde feiten – waarvoor we onze ogen zeker niet mogen sluiten – mag deze profetie een grote bemoediging zijn voor hen die Jezus Christus toebehoren. En wat ik in de commentaren lees over de “verdrukking”, mogen we niet vergeten, dat deze “verdrukking” al in volle gang is! We hoeven maar te kijken naar Noord Korea en in de Islamitische landen.

 33. Herman van Vliet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 december 2010 om 16:58

  Wie was deze vrouw? Naam, achternaam en geboortedatum? Er is al zo veel gemanipuleerd

 34. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 december 2010 om 9:52

  @Dirk … noch het visioen zelf, noch de interpretatie ervan, laten zich rijmen met de schrift — ook hoort de identiteit van de profeet geheel duidelijk te wezen — want dit soort ‘profetie’ zet de toehoorder slechts op het foute been — immers: de bijbel laat ons weten dat er nog meer meer moet gaan gebeuren, voordat … Jezus verschijnt !!

  Het oorspronkelijke visioen kan correct geweest zijn … maar zo in de loop der jaren: verweven met interpretatie — ook het argument : ‘liefde voor Israel’ komt bij mij over als een afweer tegen bijbelse toetsing?
  _

 35. T.Müller zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 20:52

  Het is opvallend dat deze profetie die gegeven is aan een eenvoudige vrouw, niet aan een dominee) en zo veel feiten noemt van de tijd waarin wij nu leven. God werkt meestal door eenvoudige christenen, zoals door de vissers uit Gallilea, en niet te vergeten het meisje Maria die Jezus baarde.
  Het visioen spreekt mij aan, het raakt mij. Want dikwijls voel ik de dreiging die onverwachts over de wereld zal komen als een tsunami van ellende, Ik voel de drang van de Heilige Geest om vol te zijn van Zijn Woord en Heilige Geest om gereed te zijn, want er zal geen tijd meer zijn om de verspilde tijd in te halen. Truus

 36. samanthi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 augustus 2015 om 12:01

  Heb moeite met profetieën, wat moet je ermee? Bekeert u, met of zonder profetie, wees waakzaam, leg de gebeurtenissen naast de Bijbel. Stel je weet: Jezus komt in september terug, je bent onbekeerd en dan?
  Of je verongelukt vandaag en dan?
  We moeten letten op de tekenen, dat staat in de Bijbel, maar voorspellen? Nee Jezus zou al zoveel x terug gekomen zijn, maar nog was het einde niet, nee de Bijbel vraagt om bereid te zijn. Heden!

 37. Menno zegt:
  Geplaatst op zondag 18 oktober 2015 om 13:14

  Ongelofelijk hoe actueel dit visioen is geworden. Toen ik dit zo’n 5 jaar geleden voor het eerst las, wist ik niet wat ik met “Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen”, aan moest. De arabische “lente” (winter is een betere benaming) en de oorlog in Syrie moesten toen nog beginnen. Nu is nr 4 realiteit aan het worden! Het voltrekken van de oordelen is begonnen en daar hoort volgens het noorse visioen ook een nucleair WW3 bij.
  We moeten ons voorbereiden op de komst van Jezus, er is nog maar weinig tijd. Hoeveel tijd, dat weet niemand, maar Christenen moeten zich voorbereiden. Bidt voor Israel, voor Christenen, maar ook voor de vijanden: dat zij zich mogen bekeren!
  Deze vluchtelingen-stroom kan één van de laatste kansen zijn om een groot aantal van hen nog te bekeren.

 38. Niels zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 23:09

  Wow, ik lees al die reacties van 5 jaar geleden en toen was het huidige vluchtelingenprobleem totaal geen issue!
  Het lijkt er toch erg op, conform die 4e golf dat dit klopt, en dat maakt mij verwachtingsvol, geeft me spanning en toch ook een beetje angst voor het onverwachte, het lot van mijn familie, en het lot van velen die nog niet gekozen hebben voor de Here Jezus als hun verlosser..

  Zouden we de Here Jezus dan echt binnen afzienbare tijd zien? I hope with all my heart…

 39. Aukje zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 14:04

  Mooie profetie!

  Laten we waakzaam zijn, en bidden, voor een ieder die de Heer nog niet kent.
  Dicht bij de Heer blijven en vertrouwen dat Hij alles tot een goed einde zal brengen.
  Heft dan u hoofd omhoog, want u verlossing is nabij.

 40. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 november 2015 om 19:27

  Een ding mis ik. De laatste profetie vanuit Gods Woord. Dat zal het laatste teken zijn. Namelijk: de bekering van het Joodse volk. Zolang dat nog niet gebeurt, zal de wederkomst nog uitblijven. Echter, we zien dat er steeds meer Joden in Israël over gaan tot het belijden dat Jezus was dé Messias….

 41. Marco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 20:59

  Heel accuraat deze profetie.

  Het is ‘High Time” zorg dat je lamp gevuld is met olie.

 42. John zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 april 2016 om 7:57

  Inmiddels is MH17 uit de lucht geschoten en zijn de verhoudingen tussen Rusland en de NAVO niet zo ontspannen meer. Dus de werkelijkheid is dit visioen inmiddels voorbij gestreeft.

  @1. Manuela. U zegt “Daarbij stond ze bekend als iemand die God toegewijd was”. Maar ik kan helemaal nergens vinden wie die mysterieuze vrouw was! Om wie gaat het? Ik vind het allemaal nogal een raar verhaal.

 43. Anne van Urk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2020 om 1:18

  Wat zegt Mattheus 24: Jezus zei tegen zijn discipelen, past op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen op basis van mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, ziet toe dat u niet wordt verschrikt. Want deze dingen moeten geschieden maar het einde is het nog niet!

 44. Heleen Grafton zegt:
  Geplaatst op maandag 1 maart 2021 om 12:00

  Zo bang om de “verkeerde Christus ” niet te herkennen ! De verkeerde te volgen .

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden