Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 december 2010, 16:48 door Dirk A A

De laatste tijd kom ik het nogal eens tegen dat iemand zijn eigen zonden of de zonden van een ander ‘verdedigt’ met de opmerking ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’. Dat moet dan het einde zijn van elke tegenspraak. Toch worden deze woorden vaak totaal verkeerd gebruikt.

Om de betekenis van deze uitspraak te achterhalen, moeten we Johannes 8 opslaan. Daar wordt door de Schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij de Here Jezus gebracht, die op overspel is betrapt. Dan zeggen ze tegen Hem: ‘In de wet heeft Mozes bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?’ (vers 5).

De Here Jezus zegt aanvankelijk niets, maar bukt Zich en schrijft met Zijn vinger op de grond. De mensen weten niet wat ze zien. ‘Kijk eens,’ zullen ze gedacht hebben, ‘wat doet Hij nu?’
De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben vast en zeker de link gelegd met Jeremia 17:13. Zij zullen, als kenners van de Schriften, dat woord hebben gekend: ‘Hope Israëls, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten’.

Ze zullen begrepen hebben dat het over hen ging. Wellicht schreef Hij hun namen in het zand. Zonder een woord te zeggen, confronteerde Hij hen met die ernstige boodschap uit Jeremia 17. Zij beschuldigden die overspelige vrouw, maar hun beschuldiging raakte henzelf. Als zij zich niet bekeren, zullen ze zelf het oordeel ondergaan. Wat een kracht heeft deze schrijvende Here Jezus.

Maar de Schriftgeleerden en de Farizeeën blijven aandringen op een antwoord. Dan gaat de Here Jezus rechtop staan en zegt tegen hen: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar’ (vers 7). En vervolgens schrijft Hij weer verder op de grond.
De reactie van de aanklagers is buitengewoon opvallend. In vers 9 lezen we: ‘Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten.´

Ze hadden de Here Jezus in de val willen lokken. Zou Hij de wet van Mozes handhaven en de vrouw laten stenigen? Dat was verboden door de Romeinen. Of zou Hij de kant van de zondares kiezen en haar vrijuit laten gaan? Dan zou de Joodse Raad Hem veroordelen als een overtreder van de wet.
Nu heeft de Here Jezus hen geraakt in hun eigen zonden. Ze weten dat ze niet zonder zonden zijn… en ze zijn helaas niet bereid hun eigen zonden te belijden, want dan was er ook voor hen vergeving geweest.

Vervolgens vraagt Hij aan de vrouw waar de aanklagers zijn gebleven. ‘Heeft niemand u veroordeeld?’ (vers 10). Dan zegt Hij: ‘Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer’.
Betekent dit dat de Here Jezus de zonde van deze vrouw goedkeurt? Absoluut niet. Dit is geen vrijspraak, alleen spreekt Hij niet nu het oordeel over haar uit. En denk ook eens aan wat Hij zegt in Mattheus 5:28: ‘Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd’. Laten we maar niet te snel denken dat wij wel vrijuit gaan.

Door Zijn opstelling heeft de Here Jezus de wet van Mozes gehandhaafd. Hij gaf aan dat er een steen gegooid mocht worden, maar wel door iemand die zelf zonder zonde zou zijn. Als de aanklagers weg zijn, kan de straf niet meer worden uitgevoerd, hoewel Hij Degene is Die zonder zonde is. De wet schreef immers voor dat de getuigen aanwezig moeten zijn bij het uitvoeren van de straf.

Laten we de woorden van de Here Jezus ‘Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen’ niet misbruiken om onze eigen zonden of de zonden van de ander te bagatelliseren.
Ons past afwijzing van de zonde: ‘Ga heen en zondig niet meer’ (Johannes 8:11).
Ons past belijdenis van onze zonden: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en waarachtig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9).
Ons past bewogenheid met de ander die in zonde leeft. ‘Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt worde, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen’ (Galaten 6:1).

Nog een laatste keer de woorden van de Here Jezus: ‘Waar zijn uw beschuldigers?’
Dan zegt Romeinen 8:33: ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?’
De genade van de Here Jezus is zo alomvattend.
Zijn vergeving is zo totaal, dat we het nauwelijks kunnen bevatten.
Hem komt daarvoor toe alle lof, eer, aanbidding en dankzegging tot in eeuwigheid.

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 december 2010 om 18:59

  Wij leven niet onder de “wet” maar door ZIJN genade.

 2. Frens zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 december 2010 om 20:31

  Amen! 🙂

 3. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 december 2010 om 0:30

  Beste Dirk,

  In Joh. 8:1-11 staat: “…de Schriftgeleerden en de Farizeeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen. En… zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. … Gij dan, wat zegt Gij? … Maar Jezus, neerbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zei tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst de steen op haar. … En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar: … Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Here! En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en ZONDIG NIET MEER”.

  De eerste werking van Gods Geest op aarde is de mensen te OVERTUIGEN VAN ZONDE (zie Joh. 16:8-11, Jes. 4:4). Zo overtuigde Jezus, Die het vleesgeworden Woord was, deze vrouw van haar overspeligheid. Deze overtuiging van zonde is niet tot VEROORDELING van haar, maar opdat die haar zou brengen tot BEROUW, tot BELIJDENIS VAN SCHULD (zie 1 Joh. 1:9) en tot BEKERING tot God, opdat Hij haar hierdoor kon VERGEVEN en VERLOSSEN, TOT HAAR EEUWIG BEHOUD.
  De Here stond scherp (d.i. lijnrecht) tegenover haar belagers, die slechts liefdeloos uit waren op haar veroordeling (zie Matth. 7:1-5, Jes. 58:9b) en tot het in het nauw brengen van Jezus, omdat Hij niet gevolg zou hebben gegeven aan de eis van de wet; namelijk tot STENIGING van haar (zie Lev. 20:10, Deut. 22:22).
  Maar de Here Jezus was gekomen om de mensen te VERLOSSEN van de strik van de duivel (zie 1 Tim. 1:15, 1 Joh. 3:5 en 8, Kol. 1:13) en niet om hen te VEROORDELEN (zie Joh. 3:17, 8:15, 12:47). Hij was gekomen om hen ZALIG TE MAKEN van hun zonden (zie Matth. 1:21, Hebr. 7:25). Daarom mogen ook wij NIET oordelen, maar onze medemensen trachten te leiden naar Jezus en naar Golgotha (zie Matth. 7:1-2), naar het punt dat ook zij hun oude, zondige leven achter zich willen laten (d.i. eraan af willen sterven)!

 4. Cor Barten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 december 2010 om 17:47

  Dank voor deze onderwijzing!

 5. Bennie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 december 2010 om 18:53

  Amen

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 december 2010 om 20:28

  We leven inderdaad niet meer “onder de wet”, maar ook hier mogen we deze tekst niet verkeerd interpreteren. Want Jezus zegt ook, dat er geen tittel van de wet is vervallen!! Persoonlijk zeg ik altijd, dat wie oprecht van Jezus houdt, de wet niet nodig heeft, want wie zou in staat zijn iets te doen, wat Jezus niet wil en gelijktijdig zeggen: “ik heb Jezus lief”? Wie wat doet tegen de wil van Jezus, en zegt, dat hij/zij Jezus lief heeft, is dus een leugenaar.

 7. Cock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 december 2010 om 21:02

  Wat ik altijd zo vreemd heb gevonden aan dit verhaal is, waar is de man die hier ook zeker bij betrokken moet zijn geweest.
  Voor overspel zijn er twee nodig, toch?

  Dank dat je uitlegt waarom Jezus in het zand schreef, ook dit begreep ik voorheen niet.

  Ik kijk altijd uit naar je nieuwsbrieven, hartelijk dank dat je ons positief op de hoogte houdt van wat er gaande is in de wereld.

 8. Cootje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 december 2010 om 22:39

  Stel dat het waar zou zijn dat de Here Jezus dit zó gezegd zou hebben, dan had Hij de wet hiermee teniet gedaan. En dat kan niet. Ten eerste was het opmerkelijk dat de Farizeeën alleen de vrouw ten tonele voerden, aangezien zij op heterdaad was betrapt en dus ook de man bekend moest zijn en dezelfde straf diende te ondergaan. Aannemelijker is het dat de Here Jezus heeft gezegd: Wie van u zonder deze zonde is, werpe de eerste steen. Toen gingen zij allen heen te beginnen bij de oudste. In die tijd was er net zo’n moreel verval als nu bij ons, maar ook onder de Joden toen en nu. Mannen vergoeilijken snel, daarom lieten zij hem waar hij was en namen hem niet mee.
  De Here Jezus schreef daar met de vinger Gods. Hij alleen kan naast de tittel van de wet ook de vergeving opschrijven.

 9. I de Looff zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2010 om 19:09

  “De Here ziet het hart aan” wordt ook gebruikt voor hetzelfde. Men gaat er dan van uit dat ons hart goed is? Een kind van God weet wel beter. Het doet pijn aan je hart als je weet dat je fout zit en je belijdt het Hem, want je wilt Hem graag behagen. Dat is toch heel gewoon als je iemand lief hebt? Goed dat dit aan de orde komt.

 10. ad zegt:
  Geplaatst op maandag 6 december 2010 om 11:37

  Ja, Hem komt daarvoor inderdaad alle lof, dank, eer en aanbidding toe, tot in eeuwigheid!!

 11. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 6 december 2010 om 14:02

  Beste Dirk,

  Bedankt voor de bemoedigende en duidelijke bijbeluitleg over het bijbelcitaat: Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen. Hier kan ik géén woord meer aan toevoegen, alleen maar lovende woorden.

 12. Cornelis zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 december 2010 om 1:34

  Geen vermaning zonder relatie echter! Wie slechts mensen aanspreekt op zonden zonder verder liefde te betonen, haalt een oordeel over zich.

 13. geertruij zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 december 2010 om 12:28

  Beste Dirk,
  Ik mis altijd de man in het commentaar op deze geschiedenis. In Lev.20:10 staat: Als een man overspel pleegt met de vrouw van een ander, moeten beide ter dood worden gebracht. In Deut.22:22 staat: Als een man wordt betrapt op overspel met een getrouwde vrouw, moeten hij en de vrouw worden gedood; op die manier zal het kwaad uit Israél worden verwijderd. Nu zul jij wel zeggen dat wij niet onder wet leven, maar ten tijde van Jezus’ rondwandeling op aarde, was de wet zeker nog geldig en dus had ook de man bij deze vrouw moeten staan. In Matt. 5:17-20 zegt de Here Jezus dat Hij niet is gekomen om de wet af te schaffen, maar om hem beter uit te leggen, of zoals in Het Boek staat: “er de volle betekenis aan te geven.” Ik heb dit al in een eerder commentaar helemaal uitgelegd en volsta nu met dat God niet is veranderd, maar wij leggen het op onze manier uit. Precies zoals het ons uitkomt op het moment dat het ons past, om een ander de mond te snoeren met “WIE ZONDER ZONDE IS, WERPE DE EERSTE STEEN!!!!
  Hartelijk dank overigens voor jet stukjes. Ik wens je Gods zegen toe.

 14. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 december 2010 om 12:39

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Het is absoluut waar dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden hier fout zitten. Ze hadden ook de man mee moeten nemen, en Hem bij de Here Jezus moeten brengen. Ze beriepen zich op de wet, maar hielden zich zelf niet aan de wet. Het was hun doel een valstrik voor de Here Jezus te spannen. Ze hoopten Hem te kunnen beschuldigen, en daar misbruikten ze deze vrouw voor. Uiteindelijk werden ze zelf veroordeeld, omdat ze niet anders konden dan erkennen dat ze zelf niet zonder zonde waren.

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 december 2010 om 13:22

  Dirk, ik worstel in dit bijbelcitaat wel nog met het volgende :
  De bijbel staat vol met symbolische verhalen, zo ook met dit verhaal van Jezus : Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen. Als wij dit verhaal letterlijk opnemen, dan waren alle gevangenissen leeg en werden alle “misstappen” ( denk aan de mistoestanden binnen de R.K.Kerk) met de mantel der liefde bedekt. Hoe moet ik dit zien als Christen-zijnde ?
  Hub.

 16. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 december 2010 om 16:41

  Reactie Dirk van Genderen

  Beste Hub,
  In dit verhaal proberen de Farizeeën en Schriftgeleerden de Here Jezus in de val te lokken. Ze hopen dat Hij zal zeggen: stenig die vrouw maar.
  Echter als Hij dat had gedaan, hadden de Romeinen hem opgepakt, want het was door de Romeinen verboden dat de Joden hun eigen terechtstellingen uitvoerden.
  Maar als Hij haar had vrijgesproken, dan hadden de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem aan kunnen klagen, omdat Hij dan de wetten van Mozes zou hebben overtreden.

  Daarom waren het ook Meesterlijk wijze woorden die Hij sprak: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar’. De Here Jezus hield vast aan de wet, Hij gaf ze immers volop de gelegenheid om die vrouw te stenigen. En tegelijk wist Hij ook dat ze dat niet zouden doen, omdat ze niet zonder zonde waren. Op deze manier overtrad Hij de wetten van Mozes niet en ook de wetten van de Romeinen niet.

  Nu kun je je afvragen of deze woorden een vrijbrief zijn om te zondigen. Moeten we alle zonden en misstappen dan maar met de mantel der liefde bedekken? In Johannes 8:11 zegt de Here Jezus tegen deze vrouw: ‘Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer’. Dit vers betekent niet dat Hij deze vrouw vrijspreekt of haar zonde vergeeft. Het betekent zeker ook niet dat Hij haar zonde goedkeurt. Het enige wat Hij duidelijk stelt, is dat Hij nú geen oordeel wil uitspreken over zondaars.
  Tenslotte geeft de Here Jezus de vrouw nog een aansporing mee, wat tevens een vermaning is. Hij laat haar in vrijheid gaan, met de opdracht niet meer te zondigen. In Zijn barmhartigheid roept Hij haar op tot bekering.

 17. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 december 2010 om 17:13

  Beste Dirk

  Wat geweldig dat we zo’n barmhartige Heer hebben he. Ik zeg dikwijls: “Heere, dank u voor uw trouw, uw liefde, uw goedheid, uw vermaning, uw geduld”. Het is menselijkerwijs niet te vatten/verstaan dat we zo’n geweldige Heiland mogen kennen.

 18. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 december 2010 om 7:57

  De wet om te stenigen is er in principe om zonden te voorkomen. Het bijzondere van deze geschiedenis vind ik dat Jezus er alles aan doet om deze vrouw van de steniging te redden. Het laat ook duidelijk zien waar Hij voor gekomen is. En dan te bedenken dat Jezus zegt: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. God is niet op onze vernietiging uit maar op onze redding.

  Opmerkelijk vind ik trouwens dat David niet gestenigd is. Daar waren twee aanleidingen om te stenigen: overspel en moord.

 19. Catharina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 december 2010 om 22:18

  Een beetje late reactie, maar ik mag veel van dit stukje leren. Zoals Cock schreef: ik begreep voorheen ook niet waarom Jezus in het zand schreef.
  Wat wijs is Hij. Dank voor de lering die ik uit deze visie mag trekken

 20. marc zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2012 om 22:01

  Jezus zegt: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Een vreemde voorwaarde die zondeloosheid. Keurt Hij daarmee alle stenigingen uit het oude testament af? Wie was er toen zonder zonde? Een tweede vraag. Waarom gaan de Schriftgeleerden weg? In de meest gangbare uitleg zorgen de woorden van Jezus er plotseling voor, dat de Schriftgeleerden bereid zijn om eerlijk naar zichzelf te kijken. Opmerkelijk. Ik denk dat het de theologie is die ons te snel in die gangbare uitleg duwt. Ze hebben toch een hekel aan Jezus, gezien het motief Hem te willen verzoeken. Hun ergernis weerhoud hen toch van elke introspectie? Door oorzaak van hun vertrek moet volgens mij een andere zijn dan het bewust worden van eigen zonde. Ik weet alleen niet welke. Heeft een van u een suggestie?

 21. hoekman zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 april 2012 om 15:06

  Mijn suggestie is dat het te maken heeft met niet erkennen van de Messias terwijl ze een teken zagen

  De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben vast en zeker de link gelegd met Jeremia 17:13. Zij zullen, als kenners van de Schriften, dat woord hebben gekend: ‘Hope Israëls, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten’

 22. Julius zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 november 2012 om 8:37

  Beste Dirk,
  Je uitleg is prima en je link met het zandschrijven zeer verhelderend.
  Ik ben het alleen niet eens met de relatie die legt met een vrijbrief voor zondigen.
  In de huidige tijd wordt deze uitspraak van Jezus bedoeld om het oordelen over andermans zonden in het licht van deze uitspraak te zien. Niet het zondigen wordt goedgepraat maar het veroordelen door een ander wordt bekritiseerd.

 23. Arnold Brabander zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2015 om 22:26

  Ik weet wat Jezus schreef in het zand. Jezus was een mens! Maria was een mens en ook Jozef.
  De schriftgeleerden en farizeeërs waren ook mensen. Hoe leren mensen??

  Door te lezen en van elkaar te leren via woorden. Jezus kon gewoon lezen en schrijven maar deed het niet.
  Wat hij in het zand schreef waren aanduidingen van Bijbelteksten. Hij had niet de tijd om ze helemaal op te schrijven maar de aanduiding was genoeg.
  Er staat maar een paar keer in het oude testament wat er gebeurt met mensen die persoonlijk zondigen of geestelijken die zondigen.
  De Schriftgeleerden kenden deze verzen heel goed en waren met elkaar in gesprek of Jezus echt de zoon van God was en hoe kunnen we hem pakken.

  Jezus zelf doet in de bijbel alleen dingen die zijn woorden bekrachtigen ook hier
  Eerst schreef hij Eze 16:51,52 en 21:24, misschien ook nog amo 5:12 en Jos 24:19 als hij daar de tijd voor had.
  Ze bleven aandringen omdat zij deze teksten wel kenden maar al vele malen opzij hadden gelegd. En iets hadden van: daar pak je ons niet mee.

  Toen schreef hij eerst duidelijk groot Jer 30:14 en toen Lev 26:18 BANG HIER! DAAR! Dit was zo krachtig dat ze afdropen en helaas later weer verder gingen met hun plannen om hem te doden.
  De grootste stommiteit in de geschiedenis van de mensheid.
  Ook alle aanwezigen dropen af en ze ging stuk voor stuk omdat ze zelf even wilde kijken wat er geschreven was en als ze dit zagen heel verstandig weg liepen.

 24. Henk Vermeule zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2016 om 11:15

  Hoi Dirk, ik zocht een tekst en vond die hier..
  Ook van mij nog een tipje over hetgeen Jesjoea schreef..
  Hij verwees naar Jozef die de vrouw van Potifar niet veroordeelde..
  Zonder protest ging Jozef de gevangenis is, zoals Jesjoea..

  Ook Jesjoea werd verzocht door een “overspelige vrouw”.
  Net als het huis van Efraim werd het huis van Juda als overspelige aangeduid..
  Red uzelf zeiden de Schriftgeleerden.. tegen Jesjoea aan het kruis..
  Ik ben benieuwd naar hoe jij dat ziet, en hoever je bent met jouw proces om wel of niet te aanvaarden een Efraimiet te zijn..

 25. Marten Dek . zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 oktober 2017 om 12:14

  Jezus was het einde van die wet.
  Daarom kon de vrouw niet meer gestenigd worden.
  Zo zie ik het.
  Gods Wet die God zelf schreef is onveranderlijk.
  Jezus zou nooit tegen God in gaan.
  Zou het om die wet gegaan zijn zou Jezus de eerste steen gegooid hebben.

  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden