Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vrede op aarde (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 december 2010, 21:19 door Dirk A A

‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lucas 2:14). Wat een prachtig lied, gezongen door de engelen in de nacht bij de herders, toen de Here Jezus was geboren.
Vrede op aarde. Er is niets van terecht gekomen, roepen de critici. Wat heeft 2000 jaar christendom gebracht? Oorlog, verdeeldheid, strijd tussen christenen onderling en nog veel meer narigheid. Hadden de engelen het mis?

Nog een paar dagen, dan is het weer Kerst en gedenken we de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem.
In de nacht dat Hij wordt geboren, zijn er herders in het veld buiten de stad, bij hun schapen. Opeens staat er een engel bij hen en omstraalt de heerlijkheid van de Here hen. Ze weten niet wat er gebeurt en worden bang. Dan zegt de engel tegen hen: ‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Here.’

Terwijl deze engel bij hen staat en hun vertelt over de Zaligmaker Die geboren is, Christus, de Here, verschijnt er plotseling een grote hemelse legermacht, een menigte engelen. Het is een hemels zangkoor en zij zingen het hemelse lied: ‘ Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’
Nooit zal er op aarde mooier gezongen zijn. Het is bijzonder dat God juist deze herders, die door het volk veracht werden, uitkoos om dit prachtige lied met deze geweldige boodschap te mogen beluisteren.

Het middelste deel van het engelenlied bestaat uit de woorden: ‘… en vrede op aarde…’ Met de komst van de Messias is de vrede op aarde gekomen. Dat klinkt door in dit lied. Maar wat zien we daarvan, 2000 jaar later? Moeten we deze woorden wel serieus nemen?
Erg zichtbaar is deze vrede nog steeds niet geworden in de wereld. Hebben de engelen het dan mis gehad? Hebben ze zich vergist?

Toch niet!, stel ik met grote nadruk. Her en der is deze vrede zichtbaar. Als machtige tekenen van hoop voor wat komen gaat.

Ik denk aan die vrouw, die zeer onrustig, angstig en bang was. Nergens vond ze rust en vrede. Ze was wanhopig en dacht dat haar leven zinloos was. Totdat ze de Here Jezus leerde kennen als haar Messias, haar Zaligmaker. Toen kwam Zijn vrede in haar hart en anderen zagen het verschil. Ze werd een vredestichter in haar eigen omgeving.

Ik denk aan die man die het niet langer kon aanzien dat er ruzie en onenigheid in ‘zijn’ kerk was. Hij verootmoedigde zich voor de Here God, beleed zijn zonden en de zonden van de mensen in de kerk en smeekte om verzoening. En het wonder gebeurde dat er tijdens een kerkdienst verzoening in de gemeente plaatsvond. De Here gaf vrede.

Ik denk aan die samenkomst waarbij ik aanwezig was, en waar ook een Arabische broeder en een Joodse broeder aanwezig waren. Er wordt gesproken over vergeving, verzoening en er werd ook om gebeden. Toen kwamen de beide broeders naar voren en werd voor hen gebeden, waarna ze ook voor elkaar baden. Wat een heilig moment, dat mij diep raakte. Vrede, door het geloof in de Here Jezus Christus.

Ik denk aan die ouders en hun kinderen die afgelopen jaar op een christelijke conferentie waren. Er was nogal eens onenigheid in huis. Tijdens die conferentie kwamen de kinderen tot geloof in de Here Jezus en in het openbaar beleden ze hun schuld aan hun ouders. Op hun beurt beleden de ouders, die hierdoor zeer geraakt waren, hun zonden en hun fouten aan hun kinderen. Vrede, door het geloof in de Here Jezus Christus.

Ik denk aan die anonieme christen, die zich inzet voor mensen in nood. Hij brengt zijn christen-zijn in praktijk. Wat een voorbeeld voor veel anderen. Hij zorgt voor de middelen, zodat anderen in staat zijn het Evangelie door te geven op de plaats waar de Here hen heeft gesteld. Zo wordt in hun behoeften voorzien, wat dankbaarheid en vrede in hun hart geeft. En God is zo vol van genade dat hij ook deze anonieme christen zegent met Zijn vrede.

Ik denk aan die onbekende gelovige die zich inzet voor mensen die hulpbehoevend zijn. Zo brengt hij weer vreugde en hoop in levens van anderen. En vrede, Gods vrede, als hij hun ook vertelt over de betekenis van het christelijk geloof.

Ik denk aan die jonge vrouw die wellicht een veelbelovende carrière voor zich had, maar gehoor gaf aan de roepstem van de Here en naar een ver land trok om zich daar in te zetten voor kinderen en jongeren in hopeloze situaties. Ze mag hoop en licht brengen in hun levens, ook het licht van het Evangelie. En vrede, de vrede van de Here Jezus.

Tekenen van hoop. Van de vrede die er al wel is, maar nog maar hier en daar. Het grote geheim van deze vrede is de Here Jezus Christus. Iedereen die Hem mag kennen als zijn/haar Heiland en Verlosser, mag een vredestichter zijn. ‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden,’ zegt de Here Jezus in Mattheus 5:9.

Vol verwachting mogen we uitzien naar het moment dat de Here Jezus zelf naar deze aarde zal komen om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Dan wordt het lied van de engelen volle werkelijkheid: ‘Vrede op aarde’.

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 december 2010 om 10:06

  Jezus zei: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”, maar Hij zij ook: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.”

  De heerlijke, diepe vrede die Hij je geeft, maakt je je intens gelukkig en dat straal je onbewust ook uit naar de mensen die je ontmoet.
  Als ze dan vragen hoe het komt dat je zo gelukkig bent en je zegt: “door Jezus”, krijg je òf een blijde reactie òf vijandschap.

  Het fijne is dat, hoe de reactie ook is, je vrede blijft.
  Dat is het verschil met “wereldse vrede”, die ontstaat door sfeer en door uiterlijke omstandigheden. Zodra de sfeer weg is of de omstandigheden veranderd zijn, is de vrede ook weg.

  ik wens jullie allemaal in deze weken die onvergankelijke vrede van Jezus toe!

 2. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 december 2010 om 10:11

  Inderdaad, het zal pas vrede worden als onze HERE JEZUS zelf gaat regeren.
  Mensen en zogenaamde wereldleiders maken er maar een zooitje van.
  Gelukkig mogen we weten dat ZIJN komst nabij is voor ZIJN gemeente.
  En dan mogen diegene die zich eigendom weten van HEM al vast deelname hebben aan die vrede.

  Een geweldig vooruitzicht toch?

  Dat is heel wat anders dan die Sinterklaas en Kerstman.

  Hele goede kerstdagen toegewenst door:
  Wereldontvanger.

 3. Frens zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 december 2010 om 11:09

  Tja, mensen los van God streven naar eigen welzijn en macht waardoor er vele conflicten ontstaan, los van dat, is het logisch dat de ‘Wereld’ met al meer dan 2000 jaar Christendom zich geconfronteerd voelt met het komende Licht, Jezus Christus, wat dat natuurlijk niet wil! Het is net als toen Jezus kwam, waarbij de machten van het kwaad zich openlijk gingen manifesteren. Hoe harder het in de wereld aan toe zal gaan, des te zekerder dat Jezus snel komt.

  Maranatha!

 4. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 december 2010 om 0:07

  Beste Dirk,

  Een goede en geïnspireerde Bijbelvertaling is wel degelijk belangrijk (en het is zeker altijd goed/nuttig om – biddend – de diverse Bijbelvertalingen met elkaar te vergelijken).
  De beste vertaling van Lukas 2:14 is naar mijn mening: “Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen des welbehagens (d.i. IN DE MENSEN NAAR Gods WELBEHAGEN).”
  Als wij namelijk positief reageren op de Blijde Boodschap van God, net zoals de herders dat in die dagen deden – de boodschap van de engelen werd met geloof en met vurigheid door hen ontvangen (zie Lukas 2:15-20) – dan is het (in geestelijke zin) WEL, dat is GOED, met ons.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 december 2010 om 14:26

  Beste Dirk,

  Inderdaad Dirk, met kerstmis worden de mooiste en vredelievendste liederen gezongen. Daar is ook alle reden voor, want toen werd de blijde boodschap verkondigd en onze verlosser en vredevorst geboren, de grootste zegen voor de mensheid.
  Ondanks dat er van de wereldvrede, na 2000 jaar, nog niet veel te zien is, zijn er toch hoopvolle tekenen dat de ” innerlijke-vrede” in veel mensen, steeds zichtbaarder wordt. Zij stralen het uit! Net zoals jij hier Dirk, een zeven-tal bemoedigende getuigenissen benoemt van Christenen, die hun Christen-zijn daadwerkelijk in praktijk brengen. Praktijk-Christenen dus.
  Ik ben hoopvol gestemd dat er steeds meer van deze “Vrede-stichters” zichtbaar worden in de maatschappij, ook wereldwijd. Denk aan alle missionaire- en bijbelverspreidende organisaties, ook wereldwijd.
  ZIJN-vredesrijk is komende en het is (symbolisch) 1 minuut voor 12!
  Dirk ik wil je, en ik weet zeker dat ik namens alle Dirks-visie lezers mag spreken, van harte bedanken voor de vele bezinningsvolle commentaren en de bemoedigende Nieuwsbrieven die wij afgelopen jaar mochten ontvangen van je, ondanks jouw lichamelijke, hinderlijke pijn en hopen dat jij dit “vredestichtend-werk” nog lang mag doen met Gods-zegen.
  Een vredig kerstfeest en een hoopvol 2011 ook voor jouw familie en dochter Lieke in Brazilië. Hub.

 6. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 december 2010 om 18:58

  Beste Dirk. Heel hartelijk bedankt voor je nieuwsbrieven. Ik wens je en je hele familie en alle lezers van Dirk’s visie die Vrede toe die alle verstand te boven gaat. Groeten uit Canada. Corrie V.

 7. Joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 december 2010 om 19:19

  Beste Dirk

  Ik wens jou en je familie, Fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar.
  Al zal de lege plaats zonder Lieke voelbaar zijn, maar ze is in Gods handen.
  En we hopen dat je ook volgend jaar weer velen tot zegen mag zijn

 8. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 december 2010 om 21:15

  In het Sjalom שָׁלוֹם zit zeer veel opgesloten.
  Het omvat meer dan een oppervlakkige vredegroet, hier noem ik er een paar:
  De diepte daarvan is Sjalom met G’d;
  Sjalom met je directe naaste
  Sjalom met jezelf in welke omstandigheid je ook verkeert
  Sjalom in het maatschappelijk verkeer
  Sjalom met je directe omgeving
  Sjalom in gezondheid
  Sjalom in geluk
  Sjalom met je vijanden
  Sjalom in gaafheid
  Sjalom in wijsheid
  Sjalom in dankbaarheid
  Sjalom in geborgenheid
  Sjalom in geduld
  Sjalom in tevredenheid
  Sjalom in eigenlijk alles wat op je pad terecht komt al weten we dat niet altijd goed te plaatsen

 9. Louise Dekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 december 2010 om 22:16

  Beste Dirk,

  Judasbrief vers 14, Henoch heeft geprofeteerd: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen… etc.

  Die heilige tienduizenden zijn tevoren in de hemel opgenomen en komen mét de Here Jezus meeregeren! Zie Openbaringen 3:10 en vers 21!
  Heerlijk als we mogen zien dat we 1 Tessalonicenzen 4 mogen geloven en toepassen, en zo bewaard worden vóór de grote verdrukking.

  En zie, Ik kom spoedig, zegt de Here Jezus; we mogen onze lampen brandende houden!!

  Gezegende kerstdagen en hoopvol 2011 toegewenst!!
  Louise

 10. betty kovoort zegt:
  Geplaatst op zondag 19 december 2010 om 14:21

  Beste Dirk

  Ook vanuit Almelo gezegende dagen toegewenst en hartelijk dank voor de fijne nieuwsbrief van het afgelopen jaar

  God’s rijke zegen ook voor 2011
  Betty

 11. Hendrik zegt:
  Geplaatst op zondag 19 december 2010 om 14:24

  Komende dagen mogen we op bedevaart gaan naar de Here Jezus.
  Wij mogen Hem aanbidden en de dank geven die Hem toekomt.
  We mogen de dag gedenken dat Hij op deze wereld kwam.
  Dit keer met de eerste opbrengst van onze oogst.
  Als dank voor wat wij uit Zijn hand mochten ontvangen.
  We mogen dat samen doen, in zang en gebedsdiensten, vanuit ons hart, een offer voor onze Redder en Zaligmaker.
  We mogen gedenken dat Hij naar de aarde kwam uit liefde voor ons, zodat we mogen leven in eeuwigheid bij Hem

  Aan iedereen een gezegende tijd toegewenst,
  Met familie, vrienden…
  Maar vooral met de Here Jezus in uw hart.

  Hendrik

 12. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 19 december 2010 om 14:27

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Vanmorgen gelezen uit Zacharjah en 1 Thess. over het komen van YESHUA HA MASSJIACH op de wolken en het komen van YESHUA met al ZIJN Heiligen op de olijfberg in ISRAEL, (dat zijn dus al de vrij gekochten VAN DE MASSJIACH.’
  En dat alles ging en gaat gepaard met het geluid van de sjofar en een engel (aartsengel) GODS die roept.
  Dus bepaald niet geruisloos.
  En in ons gebed vroegen we dus of indien mogelijk dit te mogen meemaken bij ons leven (al zijn we nu dus allebei 75 jaar’.
  En Dirk, eens moest ik je zeggen (als je dat nog weet) dat jij de sjofar van DE HEER bent hier in Nederland, daartoe ben je geroepen (dat is mijn overtuiging). Dank HEM hiervoor, dat is een voorrecht en grote verantwoording.
  Daarom hebben jij en je gezin onze voorbede hard nodig, en dat doen wij dan ook. Ook je dochter Lieke staat in dienst van DE HEER. Ook haar gedenken we in het gebed.

  Van Wil en mij een zeer gezegende kerst en een Hoopvol gezegend 2011.

  Met DE LIEFDE van YESHUA hartelijk shalom voor allen, jullie br en zr in HEM die komt.

  Lou Sandifort.

 13. Derk Harm zegt:
  Geplaatst op zondag 19 december 2010 om 15:06

  Beste Dirk,
  Allereerst Gezegende Kerstdagen en veel Heil en Zegen voor jou en je gezin voor het komende jaar!.

  De engelen verheerlijkten God met o.a. de woorden: VREDE OP AARDE.
  De Here God wil met ons ZONDIGE MENSEN vrede sluiten door het offer dat Zijn Zoon Jezus aan het kruis zou brengen. Hij is onze VREDEVORST, onze Redder, onze Christus, onze Heer.

 14. ank zegt:
  Geplaatst op maandag 20 december 2010 om 11:45

  Beste Dirk,

  Gezegend Kerst en een Gezond 2011 voor jou en je hele familie. Dat het komend jaar God je nog meer zal gebruiken (je gaven en talenten) om mensen wakker te schudden. Jezus komt spoedig en dat wij wakende zullen zijn om HEM de GROTE KONING te ontmoeten. Wij blijven voor Israel bidden. VREDE voor Jeruzalem.

 15. Hanneke zegt:
  Geplaatst op maandag 20 december 2010 om 13:38

  Shalom Dirk,
  Ik dank God voor jouw zijn, waarin je de ander zo mocht bemoedigen, zeker als de weg eenzaam was of is, voor wie dit ook geldt.
  Niet door kracht noch door geweld, maar door MIJN Geest zegt de Heer. En als we elke keer van hieruit op weg gaan, zal de wereld dan iets meer van ZIJN vrede verstaan…………
  Gezegende tijden wens ik jou en je dierbaren toe met dat mooie vooruitzicht,
  ben ik zo op Hem gericht dat ik elk moment van de dag klaar ben om te komen voor Zijn Aangezicht…………….

 16. Wil zegt:
  Geplaatst op maandag 20 december 2010 om 18:43

  Beste Dirk en familie,

  We zingen en spreken rond deze dagen inderdaad veel over vrede. Het engelen lied begint met “Ere zij God”, en dat is weg. Echte vrede wordt het als we God de eerste plaats in ons leven geven. Volmaakt zal het zijn als we een woning bij Hem zullen hebben.
  Ik wens je, en alle die je lief zijn Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2011. Dank aan de Heere die je wijsheid en kracht geeft om de nieuwsbrieven te schrijven.

 17. Leni, zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 december 2010 om 9:45

  Beste Dirk,

  We willen je ook hierbij gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toewensen met allen die je lief zijn. De Here moge ons allen verlichte ogen geven om Hem als onze Verliosser te aanvaarden en dan is het ook werkelijk Kerstfeest en Vrede onder alle omstandigheden. Wij hopen dat je nog veel nieuwsbrieven mag verzenden

 18. Gijs van Schaik zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 december 2010 om 15:34

  Beste Dirk,

  Je berichten zijn meer dan welkom, omdat ze zo duidelijk vanuit de Schrift beoordeeld worden. In het Lukas-evangelie vind je achtereenvolgens in Luk. 2: 15 datgene waar de meesten zich mee bezig houden. En terecht wordt er gezegd: In mensen van Zijn welbehagen, i.c. degenen die met de Zoon van Zijn welbehagen verbonden zijn. Dan in Luk. 12: 51: als Zijn verwerping al duidelijk wordt, geen vrede, maar verdeeldheid. En tenslotte in Luk. 19: 38 “vrede in de hemel”. De Heer heeft de aardse vrede meegenomen bij Zijn hemelvaart op de Olijfberg. En als Hij daar weer terugkomt (Zach. 14), komt die vrede definitief terug en wordt Luk. 2 algehele werkelijkheid. Er komt geen aardse vrede, alleen een schijnvrede (1 Thess. 5:3). Deze schepping wacht op de Vredevorst, die wij, als gelovigen nu al kennen, en Die ons vrede in het hart geeft.
  Gezegende Kerstdagen en Gods nabijheid voor het nieuwe jaar.

 19. lida zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 december 2010 om 18:30

  Beste Dirk, het is een zegen als je die vrede in je hart mag hebben en als het goed is, verandert je uiterlijk ook in blijdschap en liefde, zodat we voor die ander een troost mogen zijn die dit nodig hebben, of zelf nog niet ontvangen hebben. Mooi vind ik ook dat de engel bij de herders kwam en Jezus later bij de minsten in de maatschappij ging eten en spreken. Zo mogen we weten dat hoe klein of eenvoudig we onszelf misschien wel eens voelen, dat voor de Here niets uitmaakt. We kijken uit naar zijn komst, omdat het dan pas echte vrede zal worden.
  Voor allen gezegende kerstdagen en een goed jaar 2011 toegewenst.
  Bedankt Dirk, voor al je goede en Bijbelse bijlagen van dit jaar.

 20. Dirk zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 januari 2011 om 10:25

  Ik ontving de volgende reactie moet het verzoek deze op de site te zetten.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

  Israel,

  Israel is belangrijk in het onderscheiden van de tijden en gelegenheden. Wat nu de tijden en gelegenheden betreft is het niet nodig dat men ons schrijve, want wij weten zelf zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. De nacht is de grote verdrukking, die 3,5 jaar over Israel, de uitverkorenen, zal komen. Dan zal Israel de Naam des Heren aanroepen en zal de Heer wederkomen om Israel te verlossen. Hieruit is het duidelijk, dat wij zelf zeer wel weten. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden. Vrede en zonder gevaar zal gezegd worden als satan het verbond versterkt zal hebben voor een week. In de eerste helft zal die schijn vrede er zijn. Maar voor dat gebeurt zal de Gemeente opgenomen worden de Here tegemoet in de lucht. Velen spreken over een spoedige wederkomst van de Heer, omdat men de tijden en gelegenheden aanziet. Velen maken de fout door de opname van de Gemeente te verwarren met de wederkomst des Heren. Wedergeborenen wachten niet op de komst van de Heer maar op hun toevergadering tot Hem. (2 Thes. 2:1)
  De wederkomst is pas 7 jaren na de opname van de Gemeente. Anderen menen op grond van de Schrift dat men niet zo stellig kan spreken over de wederkomst des Heren. Men gebruikt daarvoor: “ Markus 13:32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.” Maar deze tekst gaat niet over de wederkomst des Heren maar over: “ Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen niet vergaan.” Wij weten zelf zeer wel dat de wederkomst des Heren zal zijn, 7 jaren na de opname van de Gemeente. Voor de tijd van de opname van de Gemeente letten wij in het bijzonder op de tijden en gelegenheden betreffende Israel. Wanneer zal dat verbond gesloten worden?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden