Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vier woorden vervuld, drie nog niet (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 december 2010, 17:32 door Dirk A A

‘En zie, gij zult zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal als Koning heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen’ (Lucas 1:31 en 32). Dit waren de woorden van de engel Gabriël tot Maria. In hoeverre zijn deze woorden vervuld?

Afgelopen dagen las ik deze woorden van de engel Gabriël. Het zijn in feite zeven afzonderlijke woorden. De eerste vier zijn reeds vervuld:
– gij zult zwanger worden;
– en een Zoon baren;
– en gij zult Hem de naam Jezus geven;
– Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden.

Maar de laatste drie woorden wachten nog op hun vervulling:
– en de Here God zal Hem de troon van Zijn Vader David geven;
– en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid;
– en Zijn koningschap zal geen einde nemen.

Sommigen zullen wellicht opmerken dat ook deze laatste drie woorden van de engel reeds vervuld zijn in de Kerk, de Gemeente. Dit is immers Zijn volk, zegt men dan, van wie Hij het hoofd is, de Koning. Hij zal als Koning over hen heersen, tot in eeuwigheid.
Ik begrijp deze redenering, maar toch geloof ik dat deze woorden ten diepste een andere betekenis hebben, waarvan de vervulling nog aanstaande is.
De eerste vier woorden van de engel zijn immers ook letterlijk vervuld, dan is het toch aannemelijk dat dit ook voor de drie laatste woorden geldt.

…en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven…
In deze woorden ligt een verwijzing naar 2 Samuël 7:12-16. In vers 13 staat: ‘Ik zal Zijn koninklijke troon voor immer bevestigen.’
Je kunt niet zeggen dat de Here Jezus nu al op de troon van Zijn vader David zit. Hij zit, zegt Hebreeën 12:3, aan de rechterzijde van de troon van God, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Waarbij ik wel op wil merken dat je tegelijk wel kunt zeggen dat Hij Koning is. Zijn Koningschap is echter nu nog niet van deze wereld (Johannes 18:36).
Het is veelzeggend dat we in Jeremia 3:17 lezen: ‘Te dien dage zal men Jeruzalem noemen de troon des HEREN, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des HEREN te Jeruzalem.’ Dat gaat nog gebeuren…
En in Mattheus 25:31 lezen we: ‘Wanneer dan de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid, en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid.’ Ik geloof dat het ook hier gaat over de troon in Jeruzalem, waarop de Here Jezus plaats zal nemen als Hij terugkomt naar deze aarde, bij Zijn wederkomst.

…en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid…
Kun je zeggen dat de Here Jezus nu al heerst als Koning tot in eeuwigheid over het huis van Jakob? Met Jakob wordt hier Israel bedoeld. Deze situatie is nu nog geen werkelijkheid. Dat staat nog te gebeuren.
In Johannes 6 lezen we dat ze de Here Jezus Koning wilden maken nadat Hij de vijf gerstebroden en de twee vissen had vermenigvuldigd en duizenden mensen had gevoed. Maar Hij trok Zich terug omdat Zijn tijd nog niet gekomen was om Koning van Israel te worden.
Ik acht het onmogelijk dat het huis van Jakob verwijst naar de kerk. Dan zou hier gestaan hebben ‘het huis van Abraham’. De kerk is niet in de plaats van Israel gekomen.

…en Zijn Koningschap zal geen einde nemen…
Op diverse plaatsen in de Bijbel lezen we dat de Here Jezus koning zal worden over de ganse aarde. En aan dat Koningschap zal geen einde komen. Ik geloof dat dit gebeurt op de dag van Zijn wederkomst.
Zacharia 14:9 zegt: ‘En de Here zal Koning worden over de gehele aarde.’
Daniel 2:44 zegt: ‘Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk zal overgaan.’
En in Micha 4:7 lezen we: ‘…en de HERE zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid’.
Ook Jesaja 9:6 is helder: ‘Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn Koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.’

Misschien reageert u: ‘De Here Jezus heeft nu toch al alle macht in hemel en op aarde. Hij is Hij nu toch al Koning?’ Mattheus 28:18 zegt dat Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zeker, dat mogen we zeker weten en dat mag ons troosten en bemoedigen.

Maar laten we de macht van de satan in deze wereld niet onderschatten. In Mattheus 4, bij de verzoeking in de woestijn, biedt de satan de Here Jezus alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid aan als Hij Zich voor hem nederwerpt en hem aanbidt (vers 10).
In Johannes 12:31, en ook in 14:30 en 16:11, noemt de Here Jezus de satan de overste van deze wereld, die echter buitengeworpen zal worden. In 2 Korinthe 4:4 wordt de satan de god van deze eeuw genoemd.
Toch mogen we weten dat de Here Jezus dood en graf overwonnen heeft. Romeinen 8:37 zegt dat we met Hem meer dan overwinnaars zijn. De overwinning over de satan is reeds behaald, de Here Jezus is verhoogd, maar de onderwerping van alle machten wacht nog op de voltooiing.

Nu gaat de satan nog rond als een brullende leeuw (2 Petrus 5:8). In Gods kracht kunnen we hem echter weerstaan. Zijn tijd is echter kort.
Vol verwachting mogen we uitzien naar het moment dat de Here Jezus terugkomt. Dan zullen de laatste drie woorden van de engel uit Lucas 1 werkelijkheid worden. Dan zullen allen die Hem hebben leren kennen als hun Heiland en Verlosser met Christus als koningen heersen, duizend jaren lang (Openbaring 20:4). En ik geloof dat daarna het moment komt dat Hij het Koningschap over zal dragen aan Zijn Vader. 1 Korinthe 15:24 zegt immers dat Hij het Koningschap overdraagt aan God de Vader, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Hij moet immers als Koning heersen, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft.

Hij zal van de Here God de troon van Zijn vader David ontvangen.
Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid.
Zijn Koningschap zal geen einde nemen.

Ik wens u allen van harte Gods rijke zegen toe voor de kerstdagen en voor het nieuwe jaar.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 december 2010 om 9:18

  Beste Dirk,
  Allereerst wens ik je gezegende kerstdagen, samen met die je lief zijn en bedankt voor je prachtige stukken die je elke week weer hebt gepubliceerd. Ze zijn altijd weer doordrenkt van de liefde van God die in jou werkzaam is en voor vele tot zegen. Wat betreft dit onderwerp, heel mooi geschreven ,het is altijd weer onderwerp van discussie en dat is ook goed om de discussie in liefde gaande te houden. Mijn grootste moeite hiermee is: Hoe zit het nu met het Koningschap van Jezus in het nieuwe testament over de niet Joodse christenen? Toch wil ik nog een paar teksten ter overweging, aanvullend meegeven.

  Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’ (Joh.18:36). Maar als Ik met de hulp van de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is kennelijk het koninkrijk van God onder u gekomen. (Mat.12:28). Wat hier staat is dat het Koninkrijk wel gekomen is met Jezus eerste komst, maar dat het een onzichtbaar Koninkrijk is (geestelijk, niet van deze wereld, niet op een fysieke troon van David in het fysieke Jeruzalem).

  ‘U bent dus toch koning?’ zei Pilatus. ‘Ja’, zei Jezus, ‘Ik ben koning: met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen (Joh.18:36-37). Jezus is echt Koning met Zijn eerste komst zoals ook geschreven: Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de messias voorzien (Hand.2:30).

  Het feit dat de joden het koningschap van Jezus hebben afgewezen wil niet zeggen dat Jezus Koningschap niet begonnen is met Zijn eerste komst. Jezus legt dat ook uit in Lucas 19 in de gelijkenis van de koning en de drachmen: We willen niet dat die man koning over ons wordt (vers 14): Dit gold voor de meeste Joden. Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren (vers 12): Dit gaat over Jezus. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij …. (Vers 15): Dit gaat over Jezus die bij Zijn terugkeer in de hemel Zijn Koningschap had ontvangen!

  Voor diegenen die het Koningschap van Jezus verwachten bij Zijn tweede komst zou ik het volgende willen meegeven: En dan komt het einde en draagt Hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft (1 Cor.15:24). En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren (1 Cor.15:28). Jezus draagt Zijn koningschap bij Zijn tweede komst weer over aan de Vader, dus ik begrijp persoonlijk echt niet waar mensen op wachten.

  Beste Dirk, ik schrijf dit niet om tegen je schrijven in te gaan, maar omdat het mij persoonlijk erg verdriet doet dat het huidige koningschap van mijn Koning Jezus hiermee wordt weggemoffeld.

  Hartelijke broedergroet, in Christus verbonden,
  Kees Heijstek.

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 december 2010 om 11:44

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Bedankt voor je reactie Kees. Ik heb mijn tekst iets aangepast.

 3. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 december 2010 om 12:29

  Dirk, ik hou van je! Ik ben het ook helemaal met je eens in wat je o.a. schrijft: “Ik acht het onmogelijk dat het huis van Jakob verwijst naar de kerk. Dan zou hier gestaan hebben ‘het huis van Abraham’. De kerk is niet in de plaats van Israel gekomen.” Dat klopt volgens mij ook, maar laten we inderdaad onderscheid maken tussen diegenen die het Koningschap van Jezus nog niet hebben aanvaard en diegenen die dat wel hebben gedaan. Samen met jou en vele andere kijk ik ook uit naar de acceptatie van Koning Jezus door onze Joodse broeders en zusters. Shalom!

 4. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 december 2010 om 12:54

  Goedendag,

  De HERE JEZUS trront aan de rechterzijde van GOD in de hemelen (let op meervoud!!).

  Wij zingen vaak (opwekking): HIJ regeert, dat de aarde juicht!!
  Maar dit is nog niet zo.
  Wij hebben nu nog steeds te maken met die duivelse tegenstander van de mensheid en GOD.
  Mijn overtuiging is als de HERE JEZUS zal regeren op aarde dat die duivel geen poot aan de grond meer krijgt.
  Dan kunnen wij uit volle borst zingen: HIJ regeert.

  Laat CHRISTUS maar in uw hart regeren, dan kunnen wij de duivel weerstaan.

  Hele goede kerstdagen toegewenst door:

  Wereldontvanger.

 5. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 december 2010 om 13:28

  Dirk … de laatste drie woorden, zijn ook hoewel toch reeds vervuld, evenwel nog niet zo! zichtbaar_vervuld, in deze wereld …?
  .

 6. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 december 2010 om 14:12

  Een kort gedeelte uit de ‘Kerstboodschap’ op ons weblog, met de titel: Een TOEGERUST volk.
  Toen Jezus als mensenzoon geboren werd, was dat – geestelijk gesproken – in een zeer donkere tijd. Als Hij wederkomt zal echter de donkerste nacht die er ooit geweest zal zijn, over de wereld zijn gedaald. …
  Toen Jezus, de Messias, werd geboren, waren er maar weinigen die Hem verwachtten. De Bijbel noemt slechts bij name de oude Simeon en Anna, die door Goddelijke openbaring wisten, dat het kind Jezus de beloofde Messias was. En alhoewel er ook nog anderen zijn geweest “die de verlossing verwachtten” (Luk.2:38), was hun aantal gering, want van opschudding over het bericht van de geboorte van de Messias is geen sprake. Dat was wel het geval toen later de “wijzen uit het oosten” kwamen (Matth.2:1-3), maar dat kwam omdat het een publiek gebeuren was. Kenmerkend is echter dat er bij de priesters en Schriftgeleerden geen spoor van enthousiasme te bespeuren is, als zij van de wijzen vernemen, dat de Messias geboren moet zijn. En, zoals de leidslieden zijn, zo is het volk!
  Satan had het goed voor elkaar, zo leek het althans, want toen Jezus kwam was er geen plaats voor Hem in de wereld. Weliswaar was de tijd (d.i. Gods tijd) rijp voor Zijn komst, want… Jezus kwam in “de volheid van de tijd” (Gal.4:4). … Maar er was grote geestelijke duisternis. De machthebber van deze wereld, satan, had de wereld en ook het Joodse volk zó in zijn greep, dat het erop leek dat van Gods plan met de wereld niets meer terecht kon komen. … Dit is echter niets vreemds, want het is bekend, dat waar God werkt, daar is ook altijd de satan bezig. Uit Genesis 1:2 leren wij echter al, dat als er door toedoen van de duivel een grote chaos ontstaan is, dat dan Gods Geest gaat werken. Dit is één van de patronen die wij in het Goddelijk Raadsplan der Eeuwen telkens weer tegenkomen. … Niet de mens, noch de satan, maar Gòd maakt de geschiedenis en bepaalt de loop van alle dingen.

  Beste Dirk, ik wens jou en je gezin, maar ook alle lezers van ‘Dirk’s visie’ Gezegende Kerstdagen, en vooral Gods zegen en nabijheid voor het Nieuwe Jaar 2011 toe.
  Met deze belofte voor allen die Zijn wederkomst – met alles wat daar aan ‘eindtijdscenario’ bij hoort – (spoedig) verwachten: “Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand”.

 7. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 december 2010 om 14:23

  Beste Wereldontvanger, het is juist wat je zegt over die tegenstander. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Kijk wat er allemaal gebeurt en wat Dirk al dit jaar geschreven heeft over christenvervolgingen. Ikzelf denk dat de islam onderdeel uitmaakt van dit duivelse systeem.
  We moeten goed de tekenen van de tijd in de gaten houden….

 8. Willem zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 december 2010 om 15:40

  Sjalom allemaal,

  Wat ons allen op moet vallen is dat de drie woorden nog niet vervuld zijn alle betrekking hebben op Israël. Daar zal de uiteindelijke beslissing en voltooiing plaats vinden. Dat in ogenschouw nemend staat ons die dan leven een geweldige verrassing te wachten.
  De vijgenboom Israël loopt uit en is op weg om een rijke en eeuwigdurende oogst binnen te halen. Yeshua zal op de troon van zijn vader David zitten. De tegenstander van Israël bemerkt dit ook en zal er alles aan doen om dit te verijdelen. De tegenstander van Israël manifesteert zich overal in. Ook zij, die de Bijbel goed kennen wijzen Israël af door gewoon te zeggen dat zij in de plaats van hen zijn gekomen. Zij willen geen ingelijfde genoemd worden maar een plaatsvervanger.

  Mag spoedig de dag aanbreken dat Yeshua terugkeert naar deze aarde om die te regeren in gerechtigheid. Hij zal ons met grote wijsheid aan het werk zetten! Zijn juk zal niet zwaar zijn en Zijn last is te dragen.

 9. Alma Siereveld zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 december 2010 om 14:53

  Beste Dirk!

  Altijd blij met uw nieuwsbrieven is toch ook veel werk voor u.
  Heb een tip: ik heb uw oproep om de kaart
  te schrijven op mijn hyves gezet
  (https:\/\/siervogel.hyves.nl)

  Misschien kunnen anderen met een hyves of zo daar
  ook een oproep op plaatsen?!
  Hartelijke groet en ook u gezegende kerstdagen en Gods Zegen in het nieuwe jaar,
  Alma

  Beste Alma,

  Wat een mooi idee, om deze oproep uit de Nieuwsbrief op Hyves te zetten.
  Van harte Gods zegen toegewenst voor de kerstdagen en het nieuwe jaar.
  Dirk van Genderen

 10. hendrien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 december 2010 om 22:46

  Beste Elma,

  Bedankt voor dit grandioze idee!
  Ik hoop zo dat ze verrast en bemoedigd wordt.
  Zodra er wat bekend is laat ik het jullie weten (als dat mag van Dirk)
  In Christus verbonden.
  Hendrien de Dreu

 11. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 december 2010 om 23:12

  Reactie van Dirk:

  Voor de mensen die de nieuwsbrief niet lezen, het gaat om het volgende:

  Schrijft u ook een kaart naar Elles Everse?

  Een lezer van de Nieuwsbrief, mevrouw De Dreu uit Krabbendijke, vraagt of u een kaart/brief wilt sturen naar Elles Everse, een vriendin van haar die ernstig ziek is.
  Ze vertelt: ‘Elles heeft al vanaf de geboorte een ernstige hartafwijking. Ze woont in Yerseke en op 5 januari D.V. wordt ze 23 jaar. Helaas is die afwijking pas vastgesteld toen ze al 5 jaar was. Daardoor waren veel van haar longblaasjes al geknapt. De artsen zeiden dat ze maximaal maar 9 jaar kon worden.
  Vorig jaar heeft Elles belijdenis van haar geloof gedaan in het ziekenhuis van Gent, waar ze toen was opgenomen. Het ging toen heel slecht met haar en ze dacht dat zou gaan sterven. Ze getuige van de rust die God haar gaf.
  De afgelopen week zei ze nog dat het zo moeilijk is om afscheid te nemen. ‘Ik kan er niet aan denken, ik kan het bijna niet meer aan. Maar mijn rust is in de Here’.
  Nu is Elles in het ziekenhuis in Groningen, waar ze wellicht nog een poos moet blijven. Ze krijgt medicijnen, maar die slaan niet aan. Ze wordt er uitgebreid onderzocht om na te gaan of ze in aanmerking komt voor een hart/longtransplantatie. Het is erg spannend voor haar.
  Ze gaf aan dat als het antwoord ‘nee’ is, dat ze dan gelooft de Here dit niet wil. En is het ‘ja’, dan gelooft ze dat het gaat gebeuren.
  De afgelopen twee jaar is haar gezondheid snel achteruit gegaan. Ze ligt veel op bed en kan bijna altijd slapen. Als afleiding maakt ze wel een kettingen, die ze ook verkoopt. Ze klaagt nooit.’

  Zullen we voor Elles bidden en haar verrassen met kaarten of brieven? Dat zal haar zeker bemoedigen. U kunt uw kaart sturen naar het ziekenhuis in Groningen. Het adres is:

  Elles Everse
  p/a U.M.C.G.
  D3, kamer 74
  Postbus 11120
  9800 CC Groningen

  Een nieuwe week

 12. Manuela zegt:
  Geplaatst op zondag 26 december 2010 om 11:26

  Beste Dirk,

  ook van mij bedankt voor je goede uiteenzettingen elke keer weer en voor de mogelijkheid om met elkaar te kunnen communiceren.

  Het onderwerp van deze week heeft mijn hart!
  Dat Jezus Koning is en dus het koningschap van de satan in principe – en voorgoed – heeft overwonnen is zo’n vertroostende gedachte.

  Voor mij zijn ook àlle woorden die je noemt eigenlijk in wezen al vervuld, ook al zien we het van de laatste nog niet.
  Met Kees geloof ik, dat Jezus nú al koning van de Joden is, ook al heeft het merendeel van hen Hem afgewezen. De wijzen zeiden het toch en het stond in drie talen op Zijn kruis.
  Hij is ook ònze Koning, ook al lijken de omstandigheden het wel eens te weerspreken.

  En als eindelijk het volk Israel Hem in zijn geheel zal aannemen als de Koning uit het huis van David, zal ook op aarde zichtbaar worden dat Hij het is.
  Wat zal het heerlijk zijn als Jezus zichtbaar en rechtvaardig deze wereld regeren zal! Dat is ons grootst verlangen.
  Want ik ben het helemaal met je eens: “Vol verwachting zien we uit naar het moment dat de Here Jezus terugkomt”.
  In die verwachting kunnen we het nieuwe jaar weer ingaan.

  Ik wens je van harte, samen met allen die je lief zijn, Gods kracht en zegen toe voor 2011 en hoop dat je met blijdschap dit mooie werk zult kunnen voorzetten.

  Manuela

 13. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 26 december 2010 om 20:38

  Beste Dirk, ik wilde toch nog even vanuit Canada een Gezegend Nieuwjaar toewensen ook voor allen die je dierbaar zijn. Ik zal nu een kaart sturen aan Elles Everse vanuit Canada ik hoop dat ze mag worden bemoedigd door al onze kaarten of brieven. Groeten uit Canada. Cornelia V.

 14. Bert Vos zegt:
  Geplaatst op maandag 27 december 2010 om 16:16

  Beste Dirk,

  Vandaag heb ik je brief pas gelezen en deze was me volkomen uit het hart gegrepen. Dit is een tekst waar in de tradionele kerken helaas overheen wordt gesprongen, maar zal zeker op Gods tijd vervuld worden.
  Bedankt en zegen op je werk.

  Ook wens ik je met je hele gezin ook namens mijn vrouw een voorspoedig en gezegend 2011 toe!

  Shalom! Bert Vos

 15. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op maandag 27 december 2010 om 19:07

  Beste Dirk een heel gezegend 2011 toegewenst.
  En bedankt voor je opbouwende stukjes elke week.
  Sjaloom
  Bert en Marianne

 16. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 december 2010 om 12:04

  Beste Dirk,

  Een duidelijke en begrijpelijke bijbeluitleg over de laatste drie profetische woorden (die nog niet in vervulling zijn gegaan) van de Engel Gabriël aan Maria.
  Mijn visie in deze: Laten wij hierover ook niet verder blijven speculeren; wanneer en hoe deze 3 “woorden” zich zullen openbaren en onze hersenen verder blijven kraken hierover. Laten wij de toekomst in deze aan God over en laten wij het verleden vergeten en vergeven en geestelijke levens-lessen uit het verleden leren.
  Laten wij HIER en NU ons Christen-zijn, dagelijks, daadwerkelijk in praktijk brengen. Dan kunnen wij in vrijheid en blijheid Zijn wederkomst tegemoet zien.
  Voor U allen een hoopvol 2011 in deze! Hub.

 17. hendrien zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 januari 2011 om 15:39

  Van Elles kreeg ik gisteren te horen dat ze ruim 150 kaarten heeft gekregen!
  Op haar verjaardag 52… die dag mocht ze naar huis met de uitslag; eerst 2-4 maanden naar een revalidatiecentrum in Haren (nabij Groningen), 3 kilo afvallen, dan op de lijst voor een longtransplantatie in combinatie met een hartoperatie (dan pakken ze bindweefsel van haar hart en maken daar een tussenschot van, dat ontbreekt nu. Dit na intensieve vergadering om toch liever geen hart te transplanteren, Elles is gematigd blij, een lange weg ligt voor. Haar medicijnen, via haar arm, gaan aanslaan, wat betekent dat ze nu zichzelf kan aankleden. Blijven we voor haar bidden?
  En iedereen die aan haar dacht, hartelijk bedankt!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden