Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Opstand in Egypte (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 februari 2011, 14:18 door Dirk A A

‘Allah is ons doel. De Profeet is onze leider. De Koran is onze wet. Jihad is onze manier. Sterven in de weg van Allah is onze hoogste hoop.’
Deze woorden zijn afkomstig van de Moslim Broederschap, die in Egypte behoorlijk veel aanhang heeft en zeker streeft naar zo groot mogelijke invloed in het Egypte van morgen. Met name voor Israel is dat geen prettig vooruitzicht.

Er raast een storm over de islamitische wereld. De machtsovername, zoals die eerder plaatsvond in landen als Iran en Turkije, lijkt nu plaats te vinden en Tunesië en Egypte. En ook in Jemen, Jordanië en Syrië is de onrust groot.
Is dit een toevallige ontwikkeling, op gang gebracht door de moderne media, als Twitter, Facebook en een zender als Al Jazeera? Dat speelt zeker een rol, maar ik ben ervan overtuigd dat de God van hemel en aarde hier Zijn hand in heeft.

Velen in het Westen zien het liefst dat president Mubarak zo snel mogelijk vertrekt. Ook de Amerikaanse president Obama lijkt op dat spoor te zitten. Toch is het maar zeer de vraag of dat voor Egypte, voor de christenen in Egypte, voor Israel en voor de wereld het beste is. De kans is namelijk groot dat er een streng(er) islamitisch regime voor in de plaats komt, wat dan ook de beschikking krijgt over het sterke Egyptische leger, dat de afgelopen dertig jaar met miljardensteun van Amerika is opgebouwd. Veelzeggend is de overduidelijke steun vanuit Iran voor de Egyptische demonstraties.

Ik kwam een interessant interview tegen (op www.charismamag.com) met een Egyptische voorganger in Amerika. Zijn familie woont in Egypte. Het is zeer verhelderend om naar hem te luisteren. Zijn naam is Shaddy Soliman en hij is co-auteur van het boek ‘Islam and Terrorism’. Hij slaat alarm over wat hij ziet als een poging van de Moslim Broederschap om uiteindelijk Israel te vernietigen.

We moeten terug naar 1928, naar een zekere Hassan al-Banna. Hij maakte zich grote zorgen over de secularisatie in Islamitische landen en legde de basis voor de Moslim Broederschap. Van hem is het credo afkomstig ‘Allah is ons doel. De Profeet is onze leider. De Koran is onze wet. Jihad is onze manier. Sterven in de weg van Allah is onze hoogste hoop.’

Op de vraag naar wat er aan de hand is in Egypte, antwoordt hij: ‘Het Westen denkt: Dit is het Egyptische volk, zij hebben geen banen en hun economie is slecht. Er is te weinig voedsel, en ze worden al dertig jaar onderdrukt door een dictator. Ze hebben recht op vrijheid.
Maar dit is geen spontane beweging van een onderdrukt volk dat klaar is voor de democratie. Dit is een leugen. Ik ben er vast van overtuigd dat dit goed georganiseerd en goed gepland is in al deze verschillende landen door de Moslim Broederschap.’

Wat nu in Egypte plaatsvindt, vond in 1979 plaats in Iran. Iran was toen, ten tijde van president Jimmy Carter, de trouwste bondgenoot van Amerika in de Arabische wereld. De sjah regeerde ooit ook met harde hand, als dictator, vergelijkbaar met het bewind van Mubarak in Egypte.
Carter zei toen: ‘We willen de stem van het volk horen, er is democratie nodig. En wat gebeurde er? De sjah verdween in ballingschap en ayatollah Khomeiny nam het bewind over. Binnen een maand liet hij 2000 mensen ombrengen die bleven strijden voor democratie.

‘In Iran werd het een ramp,’ stelt Shaddy. ‘Islam en democratie zal nooit werken. De islam zegt: Het volk heeft geen keus. Allah geeft ons de wet en de wet is de shariawet en we zullen die wet met het zwaard opleggen aan de wereld. Punt uit.’
‘Telkens wanneer in het Midden-Oosten of waar de islam ook maar is, wordt geroepen om democratie, wordt de weg vrijgemaakt voor weer een nieuw leiderschap, wat echt geen democratie brengt en op de lijst komt van de vijanden van het Westen. Dit zal doorgaan tot op het moment dat Jezus terug zal komen.’
De islam is dus meer dan een religie… Shaddy: ‘Zeker, de islam is een religie, maar ook een politiek systeem.’

‘Ten diepste gaat de soennitische en de shi’itische moslims om de vernietiging van Israel. Om dat te bereiken zullen ze alle seculiere regeringen in de regio omver werpen. De seculiere moslimregeringen stemmen immers met het Amerika en het Westen in met het bestaansrecht van Israel. Mubarak was Amerika’s grootste bondgenoot. Dat geldt ook voor de huidige leiders in Jemen en voor de koning van Jordanië.’
En wanneer de seculiere Arabische leiders zijn vervangen door extremistische moslims, dan kan men zich gezamenlijk tegen Israel gaan keren. Dan zou je zoiets kunnen krijgen als de Verenigde Staten van de Islam. Israel is zich zeer bewust van dat gevaar.

De dreiging richting Israel zal toenemen. De kans is groot dat er een einde komt aan het vredesverdrag tussen Israel en Egypte. Ook in Jordanië is de onrust groot en Hezbollah heeft onlangs de macht overgenomen in Libanon. De gevolg van de ontwikkelingen kan goed zijn dat Israel straks aan alle zijden omringd wordt door vijanden. Er is één weg open: de zee in.

Wat zegt de Bijbel over de verdere ontwikkelingen? De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat de dreiging van de omringende volken richting Israel verder toe zal nemen.
Op diverse plaatsen in de profetieën wordt ook over Egypte gesproken. Ik licht er hier één hoofdstuk uit, Jesaja 19. Met name dit hoofdstuk is veelzeggend in de huidige situatie. Leest u maar (uit de herziene Statenvertaling):

1 De last over Egypte.

Zie, de HEERE rijdt op een snelle wolk
en komt in Egypte.
De afgoden van Egypte zullen beven voor Zijn aangezicht
en het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste.
2 Dan zal Ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren,
zodat zij zullen strijden, eenieder tegen zijn broeder, en eenieder tegen zijn naaste,
stad tegen stad,
koninkrijk tegen koninkrijk.
3 De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden.
Ik zal hun plannen in de war brengen.
Dan zullen zij hun afgoden raadplegen, de dodenbezweerders,
de geesten van doden, en de waarzeggers.
4 Ik zal de Egyptenaren overgeven in de hand van harde heren;
een wrede koning zal over hen heersen,
spreekt de Heere, HEERE van de legermachten.

5 Het water uit de zee zal opdrogen,
en de rivier zal verzanden en droogvallen.
6 De rivierarmen gaan stinken;
het water in de rivieren van Egypte zakt, ze vallen droog.
Het riet en de biezen verwelken.
7 De papyrusplanten langs de Nijl, aan de monding van de Nijl,
en alles wat ingezaaid is langs de Nijl,
zullen verdorren, verwaaien; en het zal er niet meer zijn.
8 Treuren zullen de vissers, en rouwen
allen die vishaken uitwerpen in de Nijl;
en zij die werpnetten uitzetten over het water, zullen verkommeren.
9 De bewerkers van het gekamde vlas zullen beschaamd worden,
evenals de wevers van linnen.
10 Hun wevers zullen verslagen zijn,
alle loonarbeiders zielsbedroefd.

11 De vorsten van Zona zijn enkel dwazen;
de wijzen, de raadgevers van de farao – hun raad is dom.
Hoe kunt u dan tegen de farao zeggen:
Ik ben een zoon van wijzen, een zoon van de koningen vanouds?
12 Waar zijn zij dan, uw wijzen?
Laten zij u toch vertellen, als zij het al weten,
wat de HEERE van de legermachten besloten heeft over Egypte.
13 De vorsten van Zona gedragen zich als dwazen, de vorsten van No zijn bedrogen;
zij die de hoeksteen zijn van hun stammen, doen Egypte dwalen.
14 De HEERE heeft in hun midden een geest van verwarring ingeschonken;
zij hebben Egypte doen dwalen, in al zijn doen,
zoals een dronkaard zich om en om wentelt in zijn braaksel.
15 En Egypte zal geen werk hebben
dat hoofd of staart, palmtak of riet kan voortbrengen.

16 Op die dag zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen beven en angstig zijn voor de dreigend heen en weer bewegende hand van de HEERE van de legermachten, die Hij dreigend tegen hen heen en weer beweegt.
17 Het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld zijn. Zo dikwijls iemand hen daaraan zal herinneren, zullen zij weer angstig zijn voor het raadsbesluit van de HEERE van de legermachten dat Hij tegen hen genomen heeft.
18 Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van Kanaän spreken en die zweren bij de HEERE van de legermachten. Een ervan zal genoemd worden: Stad van de zon.
19 Op die dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor de HEERE staan.
20 Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor de HEERE van de legermachten, in het land Egypte. Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen redden.
21 Dan zal de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen de HEERE kennen op die dag. Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en graanoffer, en de HEERE gelofte doen en die nakomen.
22 Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen.
23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen.
24 Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.
25 Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!

Egyptenaren zullen opstaan tegen Egyptenaren (vers 2). Het gebeurt nu. Het volk zal overgegeven worden in de hand van harde heren (vers 4). Volk en land zullen getroffen worden door Gods oordelen (vers 5 tot 15). Toch is er hoop voor Egypte. De HERE zal Zich echter over Egypte ontfermen (vers 16-25).

Laten we tot de Here roepen om genade, voor het volk van Egypte, voor bescherming van de christenen in Egypte, voor Israel. En tegelijk mogen we weten dat Hij de wereldgeschiedenis leidt, naar het moment van Zijn wederkomst op de wolken van de hemel. Alles zal geschieden zoals het geschreven staat. ‘Here, vervul Uw woorden. U waakt immers over Uw Woord om dat te doen’ (Jeremia 1:12).

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 februari 2011 om 15:12

  Geachte Broeders en Zusters,

  Zo ziet u maar weer dat de gemeente steeds een stap dichter bij de opname is

  Laten wij bidden voor de christenen welke vervolgd en onderdrukt worden.
  Laten wij bidden voor de vrede van Israël en de toekomst van Jeruzalem.

  Gelukkig dat er door de PVV weerstand geboden wordt tegen de islamisering van Nederland. Het CDA en de CU ontvangen die lui met open armen, totaal onwetend welke verstrekkende gevolgen dit voor ons land zal hebben.
  Dat kunt u wel weer zien dat ze voor de missie in Afghanistan zijn.
  Als die moslims opgeleid zijn voor politietaken en een pistool/geweer hebben, lopen velen over naar de Taliban met alle gevolgen van dien.

  Mensen kunnen geen vrede bewerkstelligen.
  Er zal pas vrede en rust komen door het ingrijpen van GOD.

 2. Manuela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 februari 2011 om 15:17

  Heel goed, Dirk, om deze profetie over Egypte onder de aandacht te brengen.

  Zoals het er nu uitziet is er inderdaad reden tot grote zorg.

  Maar toch zullen ook de laatste verzen van dit hoofdstuk eens in vervulling gaan!

  Zelf heb ik de Parallel Bijbel (met aan de ene kant de Statenvertaling en aan de andere kant Het Boek) en daarin wordt twee keer gesproken over de Assyriers, i.p.v. de Syriers.
  Als ik het goed heb, wordt met Assyrië Irak bedoeld.
  Dus God belooft dat er eens vrede zal zijn tussen Israel, Egypte en Irak.
  Die bijna ongelofelijke tekst aan het eind neem ik graag nog een keer over (uit Het Boek) – om samen, zoals je zegt, te kunnen bidden om de vervulling hiervan:

  “De Here zal Egypte en Assur zegenen om hun vriendschap met Israel.
  Hij zal zeggen: Gezegend zij Egypte, Mijn volk; gezegend zij Assur, het land dat Ik gemaakt heb en gezegend zij Israel, Mijn erfdeel.”

 3. Cornelis zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 februari 2011 om 22:20

  Een beetje voorbarig om een bijbelse profetie op de huidige tijd te plaatsen, het Egypte van toen te vergelijken met het Egypte van nu.
  Dat klinkt een beetje als een Hal Lindsay syndroom, met allerlei wilde vergelijkingen die elke 30 jaar weer anders ingevuld worden. Net als de Jehova getuigen die elke keer de datum van de wederkomst weer opschuiven.

  Daarnaast is het voorbeeld van Iran discutabel. Er groeit daar een onvrede over de Islamitische revolutie die niet het heil heeft gebracht wat men gehoopt had. Khameni en Ahmadinejad: veel Iraniers lopen er niet meer warm voor. De Iraanse demonstraties van de laatste verkiezingen is daar tekenend voor. Maar de onvrede is niet verdwenen en kan zo weer oplaaien.
  De steun van Iran aan de opstand in Egypte is vooral opportunistisch.

  In mijn optiek is het fout van Amerika om jarenlang dictators in het midden-oosten te steunen. Kwaad bestrijd je niet met kwaad. Dat de islam in democratische systemen in de regio veel macht zal krijgen is evident, maar door dit te proberen saboteren is juist extremisme aangewakkerd, het was slechts uitstel van executie.
  Had de VS veel eerder werk gemaakt van democratiseren in de regio dan was de kans op extremistische regimes veel kleiner geworden. Maar zoals Iran laat zien is het nog niet te laat, ontwikkelingen in Iran kunnen de voorbode zijn van een gematigd klimaat. Laten we daarvoor bidden! En dat in Egypte nu een gematigd regime komt, Israel en Amerika gunstig gezind. Dat is echt niet onmogelijk.

  Geestelijke strijd? Natuurlijk. Maar ook in de geestelijke wereld geldt: vergeld het kwade met goede, bid voor wie u vervloeken en zegent uw vijanden. De gloeiende kolen op hun hoofden zullen hen dan tot inkeer brengen.

  God zegene Israel en heel het midden oosten.

 4. Johan de Velde zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 februari 2011 om 22:50

  Goed artikel, Dirk!
  En inderdaad. Laten we bidden voor Israel en de christenen. En laten we ons bewust zijn dat ook Nederland de weg kwijt is, incl. een aantal zgn. christelijke partijen.
  Ik stem in ieder geval straks op een partij die het gevaar van de Islam durft te benoemen!

 5. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2011 om 13:28

  Beste Dirk,

  Een ietwat moeilijke reactie op een m.i. moeilijk onderwerp:
  Er komt – volgens onderstaande (ingekorte) uitleg – nog een grote Exodus van HET GEHELE ISRAËL (dus alle 12 stammen) naar Kanaän, van de rivier van Egypte tot de Eufraat toe, in de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9.
  Wanneer zal, volgens Gods profetisch Woord, deze Exodus uit de wereld plaatsvinden? Lees hiervoor Ezech. 39:25-29.
  Als de oorlog van Gog en Magog voorbij is en het aan Abram beloofde land is vrijgemaakt van Arabische en Palestijnse bezetters, zegt de Here God in Zijn Woord: “NU zal Ik Jakobs gevangenen wederbrengen en zal Ik Mij ontfermen over het gehele huis Israëls”. Dit zegt ons, dat dan de eerste helft van Daniëls 70ste jaarweek van 3½ jaar begint, omdat de Here God Zich dan weer met Israëls nazaten (alle 12 stammen) gaat bemoeien.
  Daarvoor zijn de Joden (de zgn. Sionisten) al sinds 1948 (en op kleine schaal reeds eerder) met de terugkeer naar Kanaän begonnen en is de Joodse staat Israël, onder veel protest van de Palestijnen en in oorlogstoestanden, in datzelfde jaar gesticht. Dit is een menselijk, politiek gebeuren, dat de Here God heeft toegestaan, maar na de oorlog van Gog en Magog begint de dan DOOR God GEPLANDE terugkeer, omdat het land dan weer is vrijgemaakt voor de herbezetting door geheel Israël (alle 12 stammen). Dan kan de terugkeer pas werkelijk beginnen. Lees hiervoor Jes. 11:10-16.
  Deze exodus vindt dus tegelijkertijd plaats met de grote wereldwijde OPWEKKING. Dit zegt ons, dat deze opwekking ook 3½ jaar gaat duren en plaats gaat vinden vóór de antichristelijke dictatuur, dat 3½ jaar, het laatste deel van Daniëls 70ste jaarweek, gaat duren.

  Bovenstaande is een gedeelte uit de studie: “Gij, volk van Israël, ontwaak! (Een profetische Bijbelstudie met betrekking tot het politieke herstel en de complete terugkeer van het gehele Israël naar Kanaän)” van Bijbelleraar E. van den Worm. Te vinden op onze website.

  Er is sinds kort ook een nieuwe site: “De eindtijdbode – nieuw(s)lichter” met een aantal vaste rubrieken, zoals:
  • Tekenen van de Eindtijd
  • Voor u gelezen
  • Goed Nieuws-berichten

 6. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2011 om 16:46

  Shalom Dirk.
  Bedankt Dirk voor dit goed geschreven stuk, voor zover ik het kan zien houd jij je altijd aan de Schriften.
  Waarom worden je woorden dan in twijfel getrokken.
  Weet je Dirk, velen van de gelovigen vooral uit de kerken kijken door een westerse bril, die ook nog eens beslagen is door allerlei kerkelijke leer.
  Goed van jou, dat je je geduld niet verliest.
  Van mij uit DE ZEGEN van ABBA, wij gedenken jou en je dierbaren in ons gebed. Shalom Dirk.

 7. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2011 om 19:51

  Sjalom allen,

  Natuurlijk krijgt mijn volk daar de schuld van. Kijken we naar de samenhang dan zien we heel duidelijk dat profetieën in vervulling gaan. Een handje graan voor een dagloon is zeer nabij gekomen vanwege het feit dat er heel veel vruchtbare gronden onder water staan en er niet gezaaid kan worden. Ik kijk door de Joodse bril en zie wat er in de schriften staat opgetekend werkelijkheid worden.
  Duidelijk zie je de tekenen van een spoedige terugkeer van Yeshua naar deze aarde. Egyptenaren die in Yeshua geloven zullen delen in die vreugde. Dat wij ooggetuigen daarvan mogen worden is mijn bede.

 8. AatBorn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2011 om 21:14

  Dirk, waarom heb jij in het citaat uit de HSV de naam Assyrië herzien in de naam Syrië?

 9. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2011 om 21:52

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Hartelijk dank dat u me hierop attendeerde. Waarschijnlijk is er met het kopiëren van de tekst iets misgegaan. Ik heb het niet veranderd, het moet inderdaad Assyrië zijn. Ik heb het inmiddels aangepast.

 10. Janneke zegt:
  Geplaatst op zondag 6 februari 2011 om 0:27

  Dirk,

  Jij brengt precies en bijbels onder woorden wat ik afgelopen week sterk in mijn hart voorvoelde. De plotselinge wending van Obama, die eerst voorkeur had voor Mubarak maar hem nu liever kwijt wil. Hun uiteindelijk doel is de vernietiging van Israel. Met spanning kijk ik naar de nabije toekomst. Wetende dat God alles in Zijn hand heeft. Laten wij de niet vergeten om voor de regering van Israel te bidden. Dat zij de juiste keuzes zullen maken. Dat zij hun hoop mogen stellen op de God van hun voorouders Abraham, Izak en Jacob..

 11. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 6 februari 2011 om 8:50

  Beste Dirk,
  Een heel goed uitgebreid maar bijbelvast commentaar over de eindtijd-profitieën, nu speciaal over Egypte, waar deze profitieën realiteit aan het worden zijn en de hele (westerse) wereld kijkt er naar en weet niet goed welke kant zij moeten kiezen tussen: Materiële-welvaart (eigen ik-satanswerk) of geestelijke vrijheid en welzijn (Godswerk).
  Wat kunnen wij hier aan bijdragen?: Uiteraard bidden tot God voor een vreedzame oplossing. Dan in de PRAKTIJK, de missionaire Christelijke organisaties in Egypte (en ook in de rest van de wereld) in ALLE opzichten steunen. Ook de (Christelijke) politiek moet via de E.U. druk blijven uitoefenen om in Egypte (en ook alle andere landen) te komen tot nieuwe democratische regeringen van rechtvaardigheid, solidariteit en met vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.
  Laten wij vooral nu frontsoldaten zijn, in alle opzichten, voor Gods-vredesrijk dat komende is. Hub.

 12. Lydie Kleefman zegt:
  Geplaatst op zondag 6 februari 2011 om 19:43

  Beste br. Dirk
  Heel erg bedankt voor je uitleg over de situatie in het Midden-Oosten aan de hand van de Bijbel. Ik heb je vrijdag ook al gehoord op Groot Nieuws Radio, dus hierdoor had ik al een voorproefje van wat ik nu lees. De Media zet ons op het verkeerde been en wat fijn dat de Heer oplettende dienstknechten heeft. Ja, het is nodig om elke dag voor Israël te bidden. We zien nu hoe nodig dat is. Uiteraard moeten we ook dagelijks voor de vervolgde brs. en zrs. bidden. Dirk en dat doe ik ook voor jou, dat je door de hulp en de leiding van de Heilige Geest een goed instrument in Gods hand mag blijven.
  Gods rijke zegen en nabijheid voor alle lezers.

 13. Bert Dorenbos zegt:
  Geplaatst op maandag 7 februari 2011 om 16:00

  Dirk

  Dank. Goed om profetieën nu te lezen.
  Hebben we te lang niet meer gedaan.
  Graag meer informatie hierover

  Egypte zal nog 40 jaar in ballingschap gaan en de Nijl zal droogvallen
  Hoe zit dat?

  Bert

 14. Herman van Vliet zegt:
  Geplaatst op maandag 7 februari 2011 om 18:37

  Er wordt hier over farao gesproken, die farao’s zijn al meer dan 2000 jaar dood. Of neem ik het nu te letterlijk? Wordt met de rest van de tekst wel gedaan…….

  Het rare is dat er solidariteit is met Koptische Christenen die in 3/4 van de Nederlandse Evangelische en reformatorische kerken vanwege hun leer niet getolereerd zouden worden. Beetje hypocriet?

 15. Moi zegt:
  Geplaatst op maandag 7 februari 2011 om 21:59

  @Troost mijn volk:

  [quote]Natuurlijk krijgt mijn volk daar de schuld van. Kijken we naar de samenhang dan zien we heel duidelijk dat profetieën in vervulling gaan. Een handje graan voor een dagloon is zeer nabij gekomen vanwege het feit dat er heel veel vruchtbare gronden onder water staan en er niet gezaaid kan worden. Ik kijk door de Joodse bril en zie wat er in de schriften staat opgetekend werkelijkheid worden.
  Duidelijk zie je de tekenen van een spoedige terugkeer van Yeshua naar deze aarde. Egyptenaren die in Yeshua geloven zullen delen in die vreugde. Dat wij ooggetuigen daarvan mogen worden is mijn bede.[/quote]

  Inderdaad, de voortekenen van de Ruiter op het Vale paard van Openbaringen 6. Maar die Ruiter op het Vale paard zal zich tijdens de 7 jaar durende Grote Verdrukking zelf afspelen.

 16. A. Klein zegt:
  Geplaatst op maandag 7 februari 2011 om 23:05

  Bert Dorenbos zegt/vraagt: ”Egypte zal nog 40 jaar in ballingschap gaan en de Nijl zal droogvallen. Hoe zit dat?”
  en Herman van Vliet zegt (m.i. terecht): “Er wordt hier over farao gesproken, die farao’s zijn al meer dan 2000 jaar dood. Of neem ik het nu te letterlijk?”.

  Daarom geef ik hierbij graag een hele korte uitleg van Jesaja 19 (uit een studie van H. Siliakus):
  Vers 1-18 Gaat over: Het oordeel over Egypte. (Dit is het VERLEDEN tot, vanaf vers 18, HEDEN – noot AK):
  1 God komt Egypte straffen.
  2 Burgeroorlogen.
  3 De Egyptenaren verliezen alle geestkracht.
  4 Een (eeuwenlange) tijd van harde overheersing door vreemde mogendheden begint.
  5-10 Het eertijds (door de Nijl) zo vruchtbare Egypte zal tot een woestijn worden. Alle welvaart vergaat.
  15 Anderen heersen over de Egyptenaren.
  16-17 Een zeer angstige tijd breekt aan als Juda (de Joodse staat) Egypte “tot een schrik” zal zijn (de Arabisch – Israëlische oorlogen van 1948, 1956, 1967 en 1973).
  (Vanaf hier is het HEDEN en TOEKOMST – noot AK):
  18 Een minderheid van christenen (waarschijnlijk voornamelijk Koptische, en een klein aantal Evangelische christenen) zal in die tijd in Egypte de Here dienen.
  Vers 19-25 Gaat over: De Spade Regen-opwekking.
  19 In die tijd zal God “een altaar hebben in het midden van Egypte” (Hij zal gediend worden).
  20 “Tot een teken, en tot een getuigenis”. Want de Egyptenaren zullen tot God roepen in hun benauwdheid en “Hij zal hun een Heiland en Meester zenden” – Dit wijst op massale bekering tot Christus! Het tot een teken zijn van dit altaar doet vermoeden, dat er toch iets méér mee wordt bedoeld. …
  21 De Egyptenaren zullen de Here kennen en Hem dienen en zich Hem toewijden (Hem “slachtoffer en spijsoffer” brengen).
  22 God zal Egypte duchtig “slaan”, maar zij zullen zich “bekeren” en God zal hen “genezen”.
  23-25 Samen met de Assyriërs en de Israëlieten (alle 12 stammen, dus: de 10 stammen van het huis van Israël, nog “verborgen” in Noordwest-Europa, en de Joden, de 2 stammen van het huis van Juda), zullen de Egyptenaren de Here dienen. Dit zal dus zijn NA de oorlog van Gog, als de grote opwekking is aangebroken, en zal tot zijn rijkste vervulling komen in het 1000-jarig Vrederijk.

  Ook wil ik nog graag de hartelijke groeten doen aan br. Dorenbos (en ook aan zijn vrouw). Heb namelijk in 1989 een jaar vrijwilligerswerk gedaan bij zijn Stichting “Schreeuw om leven” en hem daarna – bij mijn weten – niet meer gesproken!

 17. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 februari 2011 om 10:40

  Opstand in Egypte vervulling van Jes. 19?

  @ Broeder Van Genderen,

  Bent u niet erg selectief in het toepassen van Jes. 19 op hetgeen nu in Egypte gebeurt? Vers 2, 4, 5-15 en 16-25 past u toe op het heden. Vers 3 slaat u over en de verzen 5-15 worden nu niet vervuld. Vers 16, “Op die dag”, is niet nu, maar zal zijn als Israel de derde zal zijn in het land (vers 23 en 24) Als Israel de derde zal zijn naast Egypte en Assyrie, is de Gemeente reeds toevergaderd tot haar Heer. De Gemeente is nog de wederhouder op aarde er kan dus geen sprake zijn van vervulling op dit moment van Jes. 19.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 18. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 februari 2011 om 13:56

  Beste mensen,
  De laatste tijd zijn er veel commentaren geweest over de eindtijd-profitieën met veel reacties hierover, hoe wij deze profetieën moeten lezen, uitleggen en interpreteren naar deze tijd. Zelf heb ik hieraan ook intensief meegedaan. Wel heb ik altijd geprobeerd te verwoorden: Wat is de boodschap van deze profetieën en wat kunnen wij in de praktijk doen op deze plek met onze talenten, voor Gods-vredesrijk dat komende is. Vanmorgen las ik in mijn dagboek “Jezus spreekt” een toepasselijke boodschap in deze, welke ik U niet wilde onthouden:
  Toekomst geheel onbekend.
  Probeer niet in de toekomst door te dringen. Profetieën zijn niet voor jullie. Wees nederige volgelingen te midden van de massa. Leef met MIJ. Overpeins MIJN woorden. MIJN onderwijs. MIJN daden. Al gauw zul je merken dat er zich steeds meer gelegenheden voordoen om over MIJ te spreken. Forceer ze niet. Ze zullen voortkomen uit de drang naar innerlijke groei, en niet uit uiterlijke aandrang.
  Mede-pelgrim, Hub.

 19. nieuw(s)lichter zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 februari 2011 om 22:06

  Naar aanleiding van hetgeen Hub. Eussen zegt over “Toekomst geheel onbekend” (?), zou ik graag het volgende uit 1 Thess. 5:20 willen vermelden:

  “Veracht de profetieën NIET,”

 20. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 februari 2011 om 13:53

  Nieuws-lichter,
  Zoals ik in reactie No.18 begon met, dat ik ook intensief heb meegedaan met de discussies over de eindtijd- profetieën en ik altijd geprobeerd heb te verwoorden wat, in mijn visie, de boodschap is van deze profetieën voor ons (Christenen) en hoe wij ons Christen-zijn (en ook deze boodschap) in de praktijk moeten brengen met onze gegeven talenten op welke plek dan ook in de maatschappij.
  Veracht ik dan de profetieën met deze visie?
  Laat de toekomst aan de Heer over en leef in het heden zo, dat je Hem iedere dag kunt verwachten.
  Hub.

 21. Cornelis zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 februari 2011 om 16:23

  Profetiën zijn heilig, maar onze onvolkomen interpretatie en invulling ervan niet. We mogen daarover dus van mening verschillen. Misschien leren we nog wat van elkaar. Elkaar wegzetten als verachter van profetie is niet gepast.

 22. nieuw(s)lichter zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 februari 2011 om 22:57

  Beste Dirk,

  Ik dacht, ik geef nog even een hele korte reactie, maar die is verkeerd geinterpreteerd.
  Ik heb zeker niet proberen te zeggen dat Hub. Eussen de profetieën veracht, maar bedoelde te zeggen dat ik het niet eens ben met degene die in het stukje van het dagboek – door H.E. geplaatst – schreef “profetieën zijn niet voor jullie”, terwijl er in Gods Woord staat “Veracht de profetieën niet”.

  En, ik heb Hub. Eussen dus ook zeker niet weg willen zetten als verachter van profetie, zoals Cornelis denkt/zegt. Ik wilde alleen de uitspraak in Gods Woord boven de uitspraak van de schrijver van het dagboekje stellen.
  Hopelijk is de “onmin” over mijn bijdrage hiermee weer uit de lucht?!
  Terwijl ik het overigens verder volkomen eens ben met wat Cornelis zegt in reactie nr. 21.

 23. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 februari 2011 om 0:13

  Met bovenstaande reacties van Hub. Eussen en Cornelis ben ik het van harte eens.
  Als je de vervulling van de profetieën aan God overlaat, wil dat niet zeggen dat je die profetieën veracht. Misschien wel het tegendeel.
  God is nu eenmaal veel groter dan ons kleine verstand.

  Natuurlijk is het wel goed om de Bijbel te bestuderen; maar dat mag ons niet weerhouden om elke dag klaar te zijn voor Jezus’ komst. Daarop heeft Hij meerdere keren de nadruk gelegd..

  En één ding is zeker: elke profetie over de eindtijd zal precies zo vervuld worden als hij in de BIjbel staat.

  Wat zullen we dan, terugziende, ons over Gods wijsheid – en over Zijn glimlach over ònze wijsheid – verblijden!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden