Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De toekomst van Egypte (31 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 februari 2011, 20:24 door Dirk A A

Wat zegt de Bijbel over de toekomst van Egypte? Die vraag maakte de afgelopen week al veel reacties los (zie het commentaar Opstand in Egypte). Het is zeker goed om aandachtig te lezen van de Bijbel daarover zegt en dat ook met elkaar te delen, maar het is zeker niet opbouwend wanneer we elkaar daarin de maat gaan nemen. Laat er onder ons geen strijd over deze zaken zijn. Dan kunnen we het beter loslaten en het in de handen van de Here geven.

De vraag naar de toekomst van Egypte is actueel, gezien de huidige ontwikkelingen in dat land. Vrijdag in de loop van de dag kwam het nieuws dat president Mubarak is opgestapt.
Ik ben ervan overtuigd dat de kans zeer groot is dat de Moslim Broederschap het land zo snel mogelijk wil veranderen in een militante islamstaat. Het vredesverdrag met Israel zal worden opgezegd, waardoor Israel er een gevaarlijke vijand bij zal krijgen. Ook voor de christenen in Egypte is dit een dreigende ontwikkeling. Ze vragen dringend om onze voorbede. Trouwens, de Here is aanwezig in Egypte, bij hen die Hem kennen.

Op diverse plaatsen spreekt de Bijbel over de toekomst van Egypte, zoals in Jesaja 19, Jesaja 36, Joël 3, Ezechiël 29 – 32 en Daniël 11.
In Ezechiël 29 wordt voorzegd dat het Egyptische volk verstrooid zal worden, veertig jaar lang en dat het land tot een woestijn zal worden. Daarna zal de Here een keer in hun lot brengen, en komt het volk weer terug, maar zal het een onbeduidend koninkrijk blijven (vers 11-15).

Staat dit wellicht nu te gebeuren, of is deze profetie al vervuld in het jaar 752 voor Christus, toen Egypte werd aangevallen en overwonnen door Nebukadnezar. Een groot deel van de bevolking werd toen weggevoerd naar Babel, terwijl veel anderen een veilig heenkomen zochten in de omringende landen. Zo’n 33 jaar later veroverde koning Kores van Perzië Babel en liet de bevolkingen van de landen die Babel veroverd had, terugkeren naar hun eigen landen. Ook de Egyptenaren keerden terug. Deze terugkeer zal verscheidene jaren in beslag hebben genomen, zodat die wegvoering in totaal veertig jaar geduurd kan hebben.
Ezechiël 29:19 lijkt dit te bevestigen: ‘Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik ga aan Nebukadnezar, de koning van Babel, het land Egypte geven, want zij hebben voor Mij gewerkt, luidt het Woord van de Here HERE.’

Wie stelt dat deze periode van 40 jaar nog staat te gebeuren, zegt daarmee automatisch dat het nog minstens 40 jaar duurt voordat de Here Jezus terugkomt naar deze aarde, om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. En wellicht nog veel langer, omdat er aan wordt toegevoegd dat Egypte nog lange tijd na de terugkeer een onbeduidend koninkrijk zal zijn.

Want, en daarover spreekt Jesaja 19, na de straffen die over Egypte zullen komen vanwege het dienen van de afgoden, zal de tijd aanbreken dat de HERE een verlosser en een strijder tot Egypte zal zenden, om hen te redden. Dan zal de HERE Zich aan Egypte doen kennen, en de Egyptenaren zullen te dien dage de HERE kennen (vers 20 en 21).
De HERE zal Egypte geducht slaan en genezen en zij zullen zich tot de HERE bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen (vers 22).
Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur de HERE dienen. Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde (vers 23 en 24).

Wanneer wordt deze heerlijke tijd werkelijkheid? Filippenzen 2:10 en 11 zegt: ‘Opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zal buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader’.
Ook Egypte zal de knie buigen voor Hem, wanneer Hij wederkomt naar deze aarde, op de wolken van de hemel, om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten.

In Jesaja 36:6 wordt Israel dringend opgeroepen niet op Egypte te vertrouwen: Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte, die, als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort: zó is Farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen. Daarin zit in dit vers ook een boodschap voor Israel nu: denk niet dat het wel goed komt als Mubarak maar aan de macht blijft, maar vertrouw op de Here.

Maar hoe zit het dan met Joël 3, vraagt u zich af. Daar staat toch ook, in vers 19, dat Egypte tot een woeste wildernis zal worden, en dat staat toch duidelijk in het kader van de eindtijd. Dat geloof ik ook. In Joël 3 gaat het over Gods oordeel over de volken, omdat ze Zijn volk (Israel) onder de volken hebben verstrooid en het land verdeelden. De volken die daar verantwoordelijk voor zijn, zullen dat oordeel niet ontlopen.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik hier dieper over doordenk, dan vrees ik voor de toekomst van vele volken. Ik vers 1 wordt zelfs gesproken over alle volken. De Here ziet het hoe de volken zich opstellen richting Israel, richting het Joodse volk. En nog steeds geldt – daar ben ik vast van overtuigd – Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken (Genesis 12:3). Laat Egypte niet denken dat de oordelen voorbij zijn, en laat ook Nederland dat niet denken, maar laten we ons verootmoedigen en ons bekeren.

Het laatste hoofdstuk waar ik op wijs, is Daniel 11. Het gaat hier over de koning van het Zuiden, Egypte. De antichrist verschijnt daar op het toneel en ook Egypte zal niet ontkomen aan de wreedheid van de antichrist.
Hoe lang dit allemaal nog duurt, weet geen mens, alleen de Vader in de hemel. Ik verwacht dat het nabij is.

Mogelijk denkt u heel anders over bovenstaande Bijbelgedeelten. Dat mag. Laten we de Here bidden of Hij ons meer en meer wijsheid en inzicht hierin wil schenken.
Laten we elkaar niet bevechten of afschrijven omdat die ander er misschien iets anders over denkt. Het gaat erom dat we in deze laatste dagen voor de wederkomst van de Here Jezus bereid zijn om Hem te ontmoeten en beschikbaar zijn voor Hem, op de plaats waar Hij ons heeft gesteld. Tot Zijn eer en tot zegen van velen.

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. Manuela zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 februari 2011 om 22:35

  Zojuist heb ik, zoals waarschijnlijk velen van ons, naar de beelden uit Caïro gekeken en de hoogmoedige toespraak van Moebarak gehoord. Verschrikkelijk!

  Ik moest denken aan Willem van Oranje, de vader van het vaderland, die zei: EEN VORST IS ER VOOR HET VOLK.
  En het waren geen loze woorden van hem, want hij gaf zijn eigen geld en het leven van zijn drie broers voor ònze gewetensvrijheid.

  Als ik kijk naar al die honderdduizenden op dat plein moet ik steeds denken:
  het zijn schapen zonder herder.
  Dan bid ik uit de grond van mijn hart: Here Jezus, openbaar Uzelf aan hen!

  En de teksten die Dirk aanhaalde, troosten me dan. Eens zal ook het volk van Egypte Jezus eren als zijn Koning!

 2. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 februari 2011 om 10:48

  Geachte Broeders en Zusters,

  Waarom bovenstaande schrijfster Moebarak zo slecht maakt is mij een raadsel. Moebarak is een goede bondgenoot van Amerika en Israël.
  Christenen, 10% van de bevolking van Egypte, hebben niets te vrezen van deze man.

  Het kan alleen maar slechter uitpakken als het leger een staatsgreep pleegt of als die moslimpartij aan de macht komt.
  Dan kom je pas van de drup in de regen!!

  Weet U nog waarom dhr. Wilders zo anti-islam is?
  Dit is dan van toepassing op ons eigen land.

  Als het van het zogenaamde christelijke koningshuis (waar ook bovenstaande schrijfster kennelijk een hoge pet van op heeft) moet hebben, dan kunnen wij ons hart maar beter vasthouden.
  Mulicultureel is nog niet zo’n ramp, maar multireligieus, dat is het grote probleem voor de oprechte christen, elke GOD vrezende man of vrouw!!
  Alle godsdiensten en religies op één hoop vegen en één universele god.

  Laten wij bidden voor Israël en de christenen in Egypte en voor de christenen binnen Nederland want JEZUS heeft gezegd in ZIJN woord: zal IK het geloof nog vinden als IK terugkom??

  Ik wens U allen een goed weekeinde toe,
  Hartelijke groet van Wereldontvanger.

 3. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 februari 2011 om 15:23

  Laten we bidden voor Egypte, maar ook voor de komende Provinciale Statenverkiezingen, waarmee indirect ook de samenstelling van de Eerste Kamer wordt bepaald. Laten we de beslissing of het rechtse gedoogkabinet VVD, CDA en de PVV in de Eerste Kamer een meerderheid zou krijgen in de handen van de Heere God leggen! Ook gezien de forse bezuinigingen die beslist nodig zijn, maar die terechtkomen op de zwakkeren in de samenleving.

 4. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 februari 2011 om 19:11

  Shalom Dirk en allen,
  Zoals bekend moet zijn is ons koninklijk huis al sinds jaren altijd dik bevriend geweest en nog met diverse Moslim leiders c.q koningshuizen, zoals ook zij tegenover de G D van Israel eenmaal rekenschap moeten afleggen over hun houding (ook in de 2e W.O. over wat Onze Joodse mensen is overkomen in Nederland.

  En wat ik al eerder door moest geven, JHWH voert een rechtsgeding over Nederland, ook over het huis van Oranje.
  Maar DE VADER wacht op verbreking en schuldbelijden en verzoening ook t.o.v. Joodse brs en zrs.

  Voor ons gelovigen geldt: sta op de bres, ontwaakt en bidt voor elkaar en voor Israel en bidt ook voor de moslimwereld, opdat zij YESHUA mogen leren kennen.

  Dirk, jij ga alsjeblieft door met je roeping.

  Ook jij en je gezin zijn in ons hart en gebeden. Allen shabat shalom.

  Lou.

 5. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 februari 2011 om 20:33

  Egypte, zal wederom geheel ontvolkt gaan worden — doch geldt deze keer ook (volgens de profeet Ezechiel) voor zowel het gehele Midden-Oosten !? — behalve Israel, waar slechts het noordelijke Gallilea verloren gaat….

 6. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 februari 2011 om 23:27

  Ja, ik heb grote waardering voor Willem van Oranje en ook voor zijn nazaten Willem III en koningin Wilhelmina.
  Zij waren gelovige vorsten en hebben ongelofelijk veel goed voor ons land gedaan.
  Konigin Wilhelmina heeft in haar radiotoespraken vanuit Londen meermalen het vreselijk lot van de joden genoemd. Wat valt haar te verwijten?

  En ik ben ook dankbaar voor koningin Beatrix!

  Waren er in alle Arabische staten maar zulke koningen, dan zag het er een stuk beter uit voor de mensen daar.

 7. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2011 om 12:33

  De toekomst van Egypte.
  Profetie
  Profetieën bevatten Gods plan met deze wereld. Alleen God weet waarom en waartoe deze wereld er is. Hij is de Schepper en onderhouder van de wereld, dat is, de twee hemelen en de aarde. Handelingen 15:18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat blijkt ook uit Hebreeën 4:4 Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust. Gods plan is af, Hij volvoert het in de tijd. Hij heeft het door de Heilige Geest door heilige mensen Gods in profetieën gesproken.
  2 Petrus 1:21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. De profetieën mogen wij niet op zichzelf uitleggen. Het is het ‘profetische woord’, enkelvoud.
  2 Petr.1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.
  20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;

  zie slot

 8. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2011 om 12:33

  slot

  Veel profetieën zijn al deels of geheel vervuld. De bekende profetie van Dan. 9, waarnaar de Here Jezus verwijst, is daar een voorbeeld van dat reikt tot in onze bedeling der genade Gods.
  De Messias is uitgeroeid en heeft Zijn koninkrijk hier niet verkregen. Dat koninkrijk zal Hij bij Zijn wederkomst in heerlijkheid vestigen op aarde. De laatste week van Dan. 9 is uitgesteld door de bedeling der genade Gods waarin Hij een volk aanneemt voor Zijn Naam. Pas daarna zal Hij wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen.
  Hand. 15:14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam.
  15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:
  16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.
  17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.
  18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

  Het eerste wat nu volgens de profetie moet gebeuren is de toevergadering tot Hem van het volk dat Hij nu aanneemt voor Zijn Naam, dat is de Gemeente. Daarna komt de Heer weer met Zijn Gemeente en vangt de laatste week van Dan. 9 aan en zullen alle onvervulde profetieën vervuld worden.

  Laten wij daarop niet vooruitgrijpen door eigen uitleg van één der profetieën.
  Openbaring 19:10 En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 9. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2011 om 15:40

  Moebarak een goede bondgenoot van Amerika, ja en Moebarak werd daar dík voor betaald, gezien de vele miljarden dollars die jaarlijks werden overgemaakt naar Egypte, met name om het Egyptische leger in stand te houden en de Egyptische bevolking, de gewone man/vrouw, die moesten rondkomen van slecht een paar dollar per dag… trouwens ook Europa/Nederland doet een duit in de zak! Geld voor de “lieve vrede”?

  Ik hoorde dat er beslag is gelegd op Moebarak’s financiën, door een bank ergens in Zwitserland? Hij zal een “Zwitserleven” hebben, daar twijfel ik niet aan!

  Geld is de wortel van alle kwaad.

 10. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2011 om 17:50

  Geld is niet de wortel van alle kwaad, maar GELDZUCHT!

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2011 om 20:31

  Met profetieën is het vaak verschrikkelijk moeilijk, want zoals bij alle profetieën: “Er staat nooit een datum bij!!” Soms is het zelfs moeilijk om profetieën in de juist volgorde te plaatsen. De laatste, geen datum, geen volgorde, is maar goed ook!! Het gevaar van de “sharia” (islamitische staat) in Egypte is heel groot, maar het is een heel klein deel van het Egyptische volk, dat dit wil. Het lijkt van wel, want het zijn juist de fundamentalisten, die nog steeds demonstreren. Dat God een bijzondere weg gaat met Egypte is uit alle profetieën (ook uit de geschiedenis!!) wel heel duidelijk. De andere kant, dat “de tijden zullen worden ingekort”, geloof ik ook!! Tot voor kort zei ik altijd, dat mijn kleinkinderen de wederkomst zullen meemaken, maar steeds meer ontdek ik – gezien het tempo, waarin de gebeurtenissen (ook de wereldwijde communicatie) elkaar opvolgen – dat ik er zelfs nog getuige van zou kunnen zijn. Hoe reageren we als christenen op de gebeurtenissen?? Zoals beschreven in Ez. 22: 23 – 31, of zoals Elia in 1 Sam. 3: 12 en 13……?? Ik kies voor Ezechiël!! Gebed is een van de krachtigste wapens!!

 12. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2011 om 20:59

  Volgens Jan van Barneveld zal die 40 jaar woestenij beginnen in het 1000 jarig rijk. Dat rijk zal volgens hem niet zomaar zonder slag of stoot aanvangen, maar er zou dan een overgangsperiode plaatsvinden, waarin herstel en oordeel plaatsvindt. Is het ook niet typisch dat Israel ook 40 jaar door de woestijn zwierf voordat het beloofde land ingenomen werd? Moet Egypte ook niet 40 jaar braak liggen voordat de zegen van het millennium bereikt wordt? Zomaar een gedachte.

 13. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2011 om 21:59

  Ik weet dat we niet op elkaar mogen reageren, maar als er namen van anderen in het geding zijn en mensen niet hun eigen gedachten zeggen neem ik toch die vrijheid.
  Ik heb meneer van Barneveld leren kennen als iemand die steeds biddend en onderzoekend bezig is een weg te zoeken in de profetieën. Het vaststaande feit zoals Ed omschrijft zou ik dan ook graag met verwijzing van bron willen zien.

 14. Anneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2011 om 22:40

  Lieve broeder Dirk,

  Blijf aub, alsjeblieft!!!!!!!! ons deze nieuwsbrief sturen!
  Kijk er iedere week enorm naar uit.
  Het is zo boeiend en leerzaam.
  Heb nadien zoveel om over na te denken,en te bidden.
  Bedankt! voor alle brieven die je al schreef.

  Gods rijke zegen toegewenst!
  Anneke.

 15. WildersFan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2011 om 23:28

  Ik werd in een eerder artikel gemotiveerd om eens te gaan onderzoeken wat er gaande is in “Amerika” t.a.v. de regering(en) en geheimzinnige clubjes zoals de Vrij Metselaars, Illuminati, Bilderbergers. En die hebben wel degelijk hun invloed op de politiek. Verwevenheid van de Obama regering is intens met de Bilderbergers. Maar niet alleen in Amerika. Mijn spoorzoeken leidde al snel naar de Bilderbergers club inderdaad. Wie schetst mijn verbazing dat deze was opgericht door niemand minder dan onze prins Bernard. (Mijn held, die bij het uitbreken van de oorlog met z’n eigen geweer parachutisten neerschoot). En nu zit daar voor Nederland koningin Beatrix en een van haar zonen. Google maar eens Bilderbergers en ons koningshuis van Oranje Nassau. Ik waarschuw alvast! Daar lusten de honden geen brood van. Ik kan me niet voorstellen dat daar niet op z’n minst de helft van waar is. Nou vind ik dit persoonlijk erg onthutsend, mijn moeder was altijd zo koningsgezind, las Vorsten vandaag, etc. Het doet me zeer. Maar om er achter te komen wie wat doet met wie en waar, dan kom je van het ene in het andere.
  Wat heeft dit met Egypte te maken, ik las hierboven iets over die vergelijking met Mubarak.
  Ik bid ook voor de vrede van Jeruzalem. Het gaat erg spannend worden en hoewel we de uiteindelijke uitkomst wel kunnen (weten) vermoeden, VOORDAT het zover is gaat er nog heel wat bloed stromen.
  Ik denk dan ook niet dat we achteroverleunend de wederkomst van Jezus afwachten. EN, als we stemmen, laten we dan stemmen op diegene die doet waar het op aankomt.
  Vriendelijke groet uit Canada.

 16. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2011 om 23:29

  Met permissie: ik weet niet meer waar ik het gelezen heb Angela, van de hand van JVB, weet niet zeker of het in Zoeklicht was of ergens anders. Zal hem er eens over mailen.

 17. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2011 om 7:53

  Beste Dirk,

  Bedankt voor de bezinningsvolle en bemoedigende commentaren en Nieuwsbrieven die je ons trouw iedere week toestuurt. Waar haal je de kracht en wijsheid vandaan, die kan alleen van Boven komen!
  Alleen vind ik het ook jammer, dat sommige reactie-schrijvers, niet alleen een reactie (mening) geven op jouw commentaar, maar ook steeds meer een reactie (oordeel) hebben op de reacties (mening) van andere reactie-schrijvers. Vooral nu over de eindtijd-profetieën.
  Dirk, ik ben het dan ook eens met jouw oproep: Dan kunnen we de discussie over de eindtijd-profeteën maar beter los laten en het in de handen van de Here geven.
  Mijn visie over de eindtijd-profetieën: Ik ben overtuigd, (net zoals Manuela Dieleman schrijft in reactie No23) dat een ding zeker is: Elke profetie over de eindtijd zal precies zo vervuld worden zoals hij in de bijbel staat. Wij weten alleen niet WANNEER deze zich zullen voltrekken, alleen de Vader in de Hemel en God kunnen wij niet beredeneren en Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk in deze.
  Wel zien wij de eindtijd-profetieën, in een versneld tempo zich voltrekken in de wereld en wat de toekomst (profetie) voor Egypte gaat brengen na de “geslaagde” Revolutie? Wij moeten maar afwachten (en kunnen alleen maar bidden) welke nieuwe “machthebbers” aan de macht komen want iedere Revolutie is alléén maar een wisseling van machthebbers.
  Alleen de ware en vredelievende Revolutie, die Jezus 2000 jaar geleden is komen verkondigen en voorleven, zal uiteindelijk zich over de hele wereld verspreiden. Daarom nogmaals mijn oproep: Laten wij de toekomst aan de Heer over en ons voorbereiden op Zijn wederkomst, door zo te leven, dat wij Hem iedere dag kunnen verwachten.
  Laten wij Front-soldaten zijn voor de Vrede-Revolutie van de Heer.
  Mede frontsoldaat, Hub.

 18. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2011 om 12:30

  De Nieuwsbrief wordt door ons erg gewaardeerd! Dirk, zonder dat je dat misschien direct denkt, gaat er een zegenrijke werking van uit! Conclusie: DOORGAAN!!

 19. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2011 om 15:51

  Op elkaar reageren lijkt me niet slecht, zolang het inhoudelijk over het artikel gaat en niet op de man wordt gespeeld. We zijn immers met elkaar in gesprek en gelukkig doet de Geest daar ook in mee (en niet alleen de duivel). Zullen we samen wijzer worden dan toen we alleen waren? Zelden is een visie/interpretatie 100% goed of 100% slecht. Onvolkomen is ons kennen en profeteren. Dat roept op tot voorzichtigheid en terughoudendheid.

  Ik bijvoorbeeld heb wel eens iets prikkelends gezegd, dat ik soms het gevoel heb dat er een “Hal Lindsey syndroom” rondspookt. Misschien heb ik dat niet enkel vanuit een vermanende geest gezegd – wie dat niet zo ervaarde – mijn excuus daarvoor.
  Maar inhoudelijk sta ik nog achter die opmerking, zo ver je het leest als opbouwend en ontnuchterende opmerking: wie al te stellig iets poneert, begeeft zich mogelijk op glad ijs. Dat kan ten koste gaan van de intentie die hij of zij in alle oprechtheid wilde overbrengen.
  Toch een beetje verdedigend, dit stukje van mij. Maar als dat de enige motivatie en waarde was zou ik het niet plaatsen. Ik denk dit anderen ook kan helpen om in hun ziel te kijken.

  Dirk, ga zo door! We denken en bidden met je mee.

 20. Mary zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2011 om 17:43

  Afgelopen week de documentaire gezien van de 16- jarige Dana en haar vader die bekeerd zijn tot het Christendom en nu elke maand in een ander appartement moeten onderduiken in Caïro omdat ze vermoord kunnen worden. Omdat ze christen op hun identiteitsbewijs willen laten zetten i.p.v. moslim. Het heeft me erg aangegrepen. Elke keer werd de rechtzaak weer verzet. Ik ben erg benieuwd hoe het nu verder met ze zal gaan. Ik roep u allen op voor Dana en haar vader te bidden.

 21. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2011 om 18:49

  Dirk,

  Ook door mij wordt je nieuwsbrief heel erg gewaardeerd! Gods rijke zegen toegewenst.

 22. evert zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2011 om 19:07

  De 40 jaar is allang voorbij. Het in vrede leven met Israel ook allang. Dat was in de tijd van Jozef. Nu leefden ze in een koude oorlog. Het was onder Mubarak gewoon schijnvrede voor geld uit de VS. Dat is toch wel duidelijk.

 23. Arie Boom zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2011 om 21:22

  Ik ervaar het als een verkwikking om te lezen, dat er toch nog mensen zijn die geloven in onze Heere en Zaligmaker. Ook dat er verschillende reacties zijn die aangeven dat het beter is alle dingen in Gods hand te geven en te laten, liever dan eindeloos te spitten of wij er wat van in de hand kunnen krijgen. Geloof en verwachting met liefde is toch het beste deel wat we mogen hebben.
  Geve de Heere nog dat er veel van zulke gelovigen mogen zijn.

 24. Bert Vos zegt:
  Geplaatst op maandag 14 februari 2011 om 11:18

  Shalom Dirk,
  Hartelijk dank voor je wekelijkse brieven, ik lees ze graag. En ga er mee door in de kracht van de Allerhoogste!

  Bert Vos

 25. Leni, zegt:
  Geplaatst op maandag 14 februari 2011 om 12:49

  Beste Dirk,

  Ook voor mij is de nieuwsbrief een verrijking van kennis en wat bij mij weer tot nadere bijbelstudie leidt. Ik waardeer je arbeid en studie. Laten we biddend mogen lezen en verwachten.
  Wij hopen met de vele nieuwbrieflezers dat het werk in Gods Koninkrijk ook zo voortgang mag hebben en velen nog tot heil mag zijn.
  Gods Zegen toegewenst in alles ook voor je gezin.

 26. Wies zegt zegt:
  Geplaatst op maandag 14 februari 2011 om 13:15

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je nieuwsbrief en dat we inderdaad bidden om wijsheid. Het belangrijkste is dat we de Here Jezus elk moment kunnen verwachten!

  In Daniël 12:4 kun je lezen: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.”

  Shalom

 27. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 14 februari 2011 om 14:11

  Mubarak is weg en met hem vele miljarden. Was dat ook niet zo met de president van Tunesië en met Arafat en met….. vul maar in.
  Geldzucht is de wortel van alle kwaad, maar ook macht, corruptie enz. Zien we, zoals de president van Iran zegt: “Een Islamitische Midden Oosten ontstaan met Israël als angel er middenin, nu nog wel gesteund door Amerika?” Evenwel, God gaat zijn Weg door alles heen. We zien het West-Romeinse rijk langzaam vorm krijgen. Hoe snel kan het gaan? Denk maar aan 1989: val van de Duitse muur, val van Chausescu, uiteenvallen van de USSR. Nu na 18 dagen is Egypte bevrijd van een dictator. Wat gaat er gebeuren in Algerije, Jemen, Jordanië, Syrië, Libanon?Laten we bidden voor onze broeders en zusters in die landen, wetende dat God Zijn Weg gaat, door alles heen,
  Shalom!

 28. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 14 februari 2011 om 16:41

  Angela, even nagevraagd bij Jan, en hij heeft dat inderdaad niet gezegd. Dan heb ik me vergist. Jan vertelde er nog wel dit bij: ‘Eerlijk gezegd weet ik ook niet wat ik met die profetie aanmoet. Maar dat maakt niets uit ….. veel is nog in de mist van de toekomst en in Gods Hand verborgen.’

 29. ank zegt:
  Geplaatst op maandag 14 februari 2011 om 20:10

  Beste Dirk,

  Ja dank voor je nieuws brieven. Wat geweldig dat je dit iedere week weer doet.
  Ik ben het met Manuela Dieleman en Hub Eussen eens, niet elkaar afkraken en denken dat je alles weet, want Het Boek zit vol met wijsheid en ook Jezus zegt dat we elkander moeten lief hebben, 1 Cor. 13 en vs 13 zegt: maar de meeste van deze is de liefde. Bid liever voor elkaar dat we niet achter blijven als Jezus komt. Tijd is .. voor 12.
  Dirk, Gods zegen voor jou en je fam.

 30. Moi zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 februari 2011 om 11:20

  Dit kabinet dat zeer fors op de zorg, Wajong en de Bijstand wil bezuinigen, geeft mij een zeer onaangenaam en een ongelukkig gevoel. Dit, omdat ik zelf van de zorg en de Wajong afhankelijk ben. Ik ben zelf ook lid van het CDA. Zelfs een lid van de CDA-fractie in mijn woonplaats is ongelukkig met dit kabinet.

  Laten we dan ook bidden voor de komende Provinciale Statenverkiezingen, want hiermee wordt ook bepaald of dit kabinet in de Eerste Kamer een meerderheid krijgt. Laten we ook deze beslissing in de handen van de Heere God leggen! Want het lot van de chronisch zieken en gehandicapten staat op het spel!

 31. ilse zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2011 om 12:50

  Als ik de bijbel lees, en ik zie om mij heen, dan leven we nu in de tijd van Openbaring 9 (9:13- 21).
  Laten we juist daarom nog redden wie gered wil worden, door Jezus Christus te verkondigen, en niet onze eigen visie.

  De Here geeft U vrede en inzicht.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden