De toekomst van Egypte

Wat zegt de Bijbel over de toekomst van Egypte? Die vraag maakte de afgelopen week al veel reacties los (zie het commentaar Opstand in Egypte[1]). Het is zeker goed om aandachtig te lezen van de Bijbel daarover zegt en dat ook met elkaar te delen, maar het is zeker niet opbouwend wanneer we elkaar daarin de maat gaan nemen. Laat er onder ons geen strijd over deze zaken zijn. Dan kunnen we het beter loslaten en het in de handen van de Here geven.

De vraag naar de toekomst van Egypte is actueel, gezien de huidige ontwikkelingen in dat land. Vrijdag in de loop van de dag kwam het nieuws dat president Mubarak is opgestapt.
Ik ben ervan overtuigd dat de kans zeer groot is dat de Moslim Broederschap het land zo snel mogelijk wil veranderen in een militante islamstaat. Het vredesverdrag met Israel zal worden opgezegd, waardoor Israel er een gevaarlijke vijand bij zal krijgen. Ook voor de christenen in Egypte is dit een dreigende ontwikkeling. Ze vragen dringend om onze voorbede. Trouwens, de Here is aanwezig in Egypte, bij hen die Hem kennen.

Op diverse plaatsen spreekt de Bijbel over de toekomst van Egypte, zoals in Jesaja 19, Jesaja 36, Joël 3, Ezechiël 29 – 32 en Daniël 11.
In Ezechiël 29 wordt voorzegd dat het Egyptische volk verstrooid zal worden, veertig jaar lang en dat het land tot een woestijn zal worden. Daarna zal de Here een keer in hun lot brengen, en komt het volk weer terug, maar zal het een onbeduidend koninkrijk blijven (vers 11-15).

Staat dit wellicht nu te gebeuren, of is deze profetie al vervuld in het jaar 752 voor Christus, toen Egypte werd aangevallen en overwonnen door Nebukadnezar. Een groot deel van de bevolking werd toen weggevoerd naar Babel, terwijl veel anderen een veilig heenkomen zochten in de omringende landen. Zo’n 33 jaar later veroverde koning Kores van Perzië Babel en liet de bevolkingen van de landen die Babel veroverd had, terugkeren naar hun eigen landen. Ook de Egyptenaren keerden terug. Deze terugkeer zal verscheidene jaren in beslag hebben genomen, zodat die wegvoering in totaal veertig jaar geduurd kan hebben.
Ezechiël 29:19 lijkt dit te bevestigen: ‘Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik ga aan Nebukadnezar, de koning van Babel, het land Egypte geven, want zij hebben voor Mij gewerkt, luidt het Woord van de Here HERE.’

Wie stelt dat deze periode van 40 jaar nog staat te gebeuren, zegt daarmee automatisch dat het nog minstens 40 jaar duurt voordat de Here Jezus terugkomt naar deze aarde, om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. En wellicht nog veel langer, omdat er aan wordt toegevoegd dat Egypte nog lange tijd na de terugkeer een onbeduidend koninkrijk zal zijn.

Want, en daarover spreekt Jesaja 19, na de straffen die over Egypte zullen komen vanwege het dienen van de afgoden, zal de tijd aanbreken dat de HERE een verlosser en een strijder tot Egypte zal zenden, om hen te redden. Dan zal de HERE Zich aan Egypte doen kennen, en de Egyptenaren zullen te dien dage de HERE kennen (vers 20 en 21).
De HERE zal Egypte geducht slaan en genezen en zij zullen zich tot de HERE bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen (vers 22).
Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur de HERE dienen. Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde (vers 23 en 24).

Wanneer wordt deze heerlijke tijd werkelijkheid? Filippenzen 2:10 en 11 zegt: ‘Opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zal buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader’.
Ook Egypte zal de knie buigen voor Hem, wanneer Hij wederkomt naar deze aarde, op de wolken van de hemel, om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten.

In Jesaja 36:6 wordt Israel dringend opgeroepen niet op Egypte te vertrouwen: Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte, die, als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort: zó is Farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen. Daarin zit in dit vers ook een boodschap voor Israel nu: denk niet dat het wel goed komt als Mubarak maar aan de macht blijft, maar vertrouw op de Here.

Maar hoe zit het dan met Joël 3, vraagt u zich af. Daar staat toch ook, in vers 19, dat Egypte tot een woeste wildernis zal worden, en dat staat toch duidelijk in het kader van de eindtijd. Dat geloof ik ook. In Joël 3 gaat het over Gods oordeel over de volken, omdat ze Zijn volk (Israel) onder de volken hebben verstrooid en het land verdeelden. De volken die daar verantwoordelijk voor zijn, zullen dat oordeel niet ontlopen.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik hier dieper over doordenk, dan vrees ik voor de toekomst van vele volken. Ik vers 1 wordt zelfs gesproken over alle volken. De Here ziet het hoe de volken zich opstellen richting Israel, richting het Joodse volk. En nog steeds geldt – daar ben ik vast van overtuigd – Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken (Genesis 12:3). Laat Egypte niet denken dat de oordelen voorbij zijn, en laat ook Nederland dat niet denken, maar laten we ons verootmoedigen en ons bekeren.

Het laatste hoofdstuk waar ik op wijs, is Daniel 11. Het gaat hier over de koning van het Zuiden, Egypte. De antichrist verschijnt daar op het toneel en ook Egypte zal niet ontkomen aan de wreedheid van de antichrist.
Hoe lang dit allemaal nog duurt, weet geen mens, alleen de Vader in de hemel. Ik verwacht dat het nabij is.

Mogelijk denkt u heel anders over bovenstaande Bijbelgedeelten. Dat mag. Laten we de Here bidden of Hij ons meer en meer wijsheid en inzicht hierin wil schenken.
Laten we elkaar niet bevechten of afschrijven omdat die ander er misschien iets anders over denkt. Het gaat erom dat we in deze laatste dagen voor de wederkomst van de Here Jezus bereid zijn om Hem te ontmoeten en beschikbaar zijn voor Hem, op de plaats waar Hij ons heeft gesteld. Tot Zijn eer en tot zegen van velen.

Dirk van Genderen

Endnotes:
  1. Opstand in Egypte: https://www.dirkvangenderen.nl/2011/02/04/opstand-in-egypte