Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Sta op de wachttoren! (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 februari 2011, 10:33 door Dirk A A

‘Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal, ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal…’ Afgelopen week las ik deze woorden in het eerste vers van Habakuk 2. Ze raakten mij zoals ze mij nooit eerder hadden geraakt en ik kon niet verder lezen. Ik kon eigenlijk alleen maar uitroepen: ‘Here, als een wachter wil ik mij opnieuw stellen op de wachttoren en uitzien naar U, naar wat U zult spreken…’

Nog steeds zijn deze woorden in mijn gedachten. Ik heb ze gelezen en herlezen en ook het hele hoofdstuk. Ook de woorden in vers 3 raakten mij: ‘…het spoedt zich zonder falen naar het einde…’ Dit is ook het hoofdstuk waar we het bekende vers 14 tegenkomen: ‘Want de aarde zal vol zijn van kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.’

Ik ben ervan overtuigd dat wij absoluut onvoldoende de impact beseffen van de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. En ik zeg het opnieuw: ‘Here, ik wil plaats nemen in de wachttoren en uitzien naar wat U zult spreken.’
En dan geef ik u enkele gedachten door die ik heb bij deze ontwikkelingen. Ik doorzie ook niet alles, maar het blijft mijn gebed, mijn verlangen, om wijsheid en inzicht van de Here zelf.

Mij kwamen de woorden uit Openbaring 1:1 te binnen: ‘Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden…’
Dat woordje weldra heeft de betekenis van ‘spoedig’, ‘met haast’ in zich. Het lijkt – menselijkerwijs gesproken – of de Here haast heeft, richting Zijn wederkomst. Zo snel gaan de ontwikkelingen momenteel: Tunesië, Algerije, Egypte, Bahrein, Jemen en nu Libië. Opstanden, protesten, gewelddadigheden, leiders die op de vlucht slaan.

Ik heb hier twee gedachten bij: Het lijkt erop dat er in sommige van deze landen een korte tijd van grotere vrijheid aanbreekt. Dat geeft extra kansen voor de verbreiding van het Evangelie. Laten we daarom de Here krachtig bidden voor de christenen in deze landen en voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Wat zou het geweldig zijn als nog meer moslims de Here Jezus zullen leren kennen als hun Heiland en Verlosser.

Tegelijk zie ik donkere wolken aan de horizon verschijnen. Hoewel sommige mensen hopen, bidden en verwachten dat de huidige opstanden de ineenstorting van de islam aankondigen, zie ik dat niet gebeuren. Zeker, het zou een geweldige ontwikkeling zijn, en de Here is machtig genoeg om dit te bewerkstelligen, toch verwacht ik op termijn eerder een toenemende invloed van de islam in deze landen.

Want hoewel in deze landen de leiders als dictators heersten, hielden ze toch de radicalere mosliminvloeden tegen. Die radicale moslims zullen op termijn vrijwel zeker een veel grotere invloed krijgen, met alle gevolgen vandien. Dat zal ook negatieve consequenties hebben voor de christenen in die landen en voor Israel.
De voorman van de Moslim Broederschap in Egypte, Youssef al-Qaradawi, die na tientallen jaren ballingschap afgelopen weken terugkeerde naar Egypte, pleit voor de oprichting van de Verenigde Moslim Naties. Ook pleit hij ervoor alle Joodse zionisten te vermoorden. Dat voorspelt dus weinig goeds.
Achter dit alles speelt een geestelijke strijd, waarin de satan, Gods tegenstander, zich meer en meer keert tegen Israel en tegen de christenen. Daar zet hij de islam voor in, daar ben ik vast van overtuigd.
Het sluwe is dat veel moslimleiders tegenover de westerse media altijd een gematigde toon aanslaan, maar wanneer ze hun boodschap ventileren richting hun ‘eigen’ mensen, dragen ze vaak een zeer militante boodschap uit.

Ik houd er rekening mee dat de antichrist uit dit moslimblok zal opstaan. Ook de moslims spreken over een verlosser die in de eindtijd op het toneel zal verschijnen, maar een antiverlosser zal blijken te zijn.

Er is al veel geschreven over de toekomst van Egypte. Er is gewezen op Jesaja 19, een zeer actueel hoofdstuk in de huidige situatie. Egyptenaren stonden op tegen Egyptenaren. Daarover spreken de eerste verzen van dit hoofdstuk. Je ziet dit in veel landen gebeuren, volk staat op tegen volk. Dat voorzegt de Here Jezus ook in Mattheus 24:7, als herkenbaar teken dat Zijn wederkomst aankondigt. En eigenlijk staat daar: het ene deel van een volk zal opstaan tegen het andere deel van een volk.

Tussen twee haakjes: het is maar de vraag of de onrust beperkt blijft tot het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Deze opstanden tegen de eigen regeringen kunnen wel eens verder uitwaaieren over de wereld. In veel landen heerst er immers grote ontevredenheid, door de gevolgen van de financiële crisis, door stijgende voedselprijzen, door haat tegen bankiers et cetera.

Jesaja 19 zegt in vers 4 dat er een hardvochtig heer over Egypte zal opstaan, een wrede heerser. Dan volgt er iets opmerkelijks in vers 5-10: de rivier zal drooglopen en opdrogen, met alle gevolgen vandien voor de mensen die afhankelijk zijn van die rivier. En weet u, dat het waterniveau van de Nijl momenteel uitzonderlijk laag staat en verder daalt… Zeer opmerkelijk…

En wat gaat de ontwikkeling in al deze moslimlanden voor Israel betekenen? Velen roepen op tot gebed voor het vredesakkoord dat al dertig jaar bestaat tussen Egypte en Israel. Moeten we bidden dat dit vredesverdrag wordt gehandhaafd?
Voor mij is dit de vraag. Eerlijk gezegd heb ik geen vrijmoedigheid om hiervoor te bidden. Ik bid: ‘Here, doe Gij het zoals Uw plan is’.
Misschien wil de Here wel dat er een eind aan dit verdrag komt. Dat Israel niet langer op Egypte vertrouwt, maar moet leren vertrouwen op Hem alleen, op de God van Israel.

Wat is de boodschap voor ons? De wereld staat in brand… Wordt wakker, geestelijk, ontwaak, en maak anderen wakker, in uw kerk, in uw gemeente. De tijden zijn te ernstig om nu kalm aan te doen. Kom in actie, als de Here u leidt. Doe voorbede voor Israel, dat bedreigd wordt door een nieuwe holocaust, nu in hun eigen land. Ga op de knieën voor de bekering van de moslims. Wees een getuige in woord en in daad, op de plaats waar de Here u gesteld heeft en met de mogelijkheden die Hij u gegeven heeft. En verwacht de aanstaande wederkomst van de Here Jezus.

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 februari 2011 om 12:43

  Ik ken ook de visie van een islamitische verlosser, de antichrist moet voor meer religies aanvaardbaar zijn, maar vooral voor de Joden. Arthur Pink dacht aan een Syrische Jood, die dan wel Jood is, maar misschien ook wel moslim (of wat dan ook ‘in naam’). Het is ook nog mogelijk dat deze persoon een wereldreligie sticht die alleen de gematigde gelovigen van de religies aantrekt. Radicale moslims zullen bijvoorbeeld nooit een mens aanbidden! Zij aanbidden alleen allah.

 2. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 februari 2011 om 12:43

  Geachte Broeders en Zusters,

  De antichrist zal de koning van de ongelovige Joden zijn, zeer waarschijnlijk uit de stam van DAN,
  volgens de geschiedenis en de profetie de aanstichters van afgoderij in Israël.
  “Hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.”

  Jezus heeft gezegd: IK ben gekomen in de naam van MIJN VADER en gij neemt MIJ niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

  Omdat zij, als Volk, hun GOEDE HERDER verworpen hebben, zullen ze in de handen vallen van een valse herder, een namaak-Messias die de hoeven van de schapen zal afrukken.
  Gedurende de eerste 3,5 jaar zal deze valse koning de Joden aan zijn invloed onderwerpen met vleierij.
  Zodra hij daarin geslaagd is, werpt hij het masker af en openbaart zich als de zoon van het verderf. Hij zal de offers in de tempel doen ophouden, het heiligdom onteren, en zoals JEZUS zegt: “Wanneer gij dan de gruwel die de verwoesting veroorzaakt – waarvan gesproken is door Daniël, de profeet – zult zien staan in de heilige plaats, laten zij dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.”
  Zelf zal de antichrist zich in de tempel zetten, om als god aanbeden te worden.

  Het enige wat de AFVAL en openbaring van de antichrist weerhoudt, is het feit dat de gemeente nog op aarde is en de HEILIGE GEEST nog werkt.
  Spoedig komt de HERE JEZUS om ZIJN gemeente op te nemen.

  Hartelijke groet,
  Wereldontvanger.

 3. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 februari 2011 om 13:25

  Shalom Dirk.
  Deze afgelopen nacht was ik de hele nacht in gebed, en alles dan ook alles wat jij zegt, was ook mijn ervaring.
  Veel te veel hebben we vertrouwd op allerlei predikers, die een grote ontsnapping voor gelovigen aankondigen.
  Weet je Dirk, men wil niet lijden, niet om YESHUA, niet met YESHUA ZIJN volk.
  Dat is wat ik afgelopen nacht leerde van DE RUACH HA KODESJ.
  Jaren geleden mocht ik (en wie ben ik wel) de dingen zien die nu gebeuren en het wordt mij koud om het hart.
  Ik weet niet of ik dit alles meemaak, want mijn gezondheid is niet zo best.
  Maar een ding weet ik zeker, DE KINDEREN van ABBA moeten wakker worden en zich verootmoedigen en HEILIGEN.

  ik sta volledig achter je boodschap Dirk en mijn gebed is ook voor jou en Cobi elke dag.

  JHWH DE HOOGHEILIGE HEEFT EEN RECHTSGEDING OOK MET NEDERLAND VANWEGE ZIJN OOGAPPEL.

  ABBA ZEGENE EN BEHOEDE JE en al je dierbaren.

  Shalom van YESHUA.

  je Br. Lou.

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 februari 2011 om 10:37

  Huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten is geen vervulling van Jes. 19.

  Broeder Van Genderen,

  Bent u niet erg selectief in het toepassen van Jes. 19 op hetgeen nu in het Midden-Oosten gebeurt? Vers 2, 4, 5-15 en 16-25 pastte u eerder toe op het heden. Vers 3 sloeg u over en de verzen 5-15 worden nu niet vervuld. Vers 16, “Te dien dage”, is niet nu, maar heeft betrekking op “de dag des Heeren” , als Israel de derde zal zijn in het land (vers 23 en 24). Als Israel de derde zal zijn naast Egypte en Assyrie, is de Gemeente reeds toevergaderd tot haar Heer. De Gemeente is nog de wederhouder op aarde er kan dus geen sprake zijn van vervulling op dit moment van Jes. 19. Tussen de opname van de Gemeente en de “dag des Heeren” ligt de 7e week , 7 jaren, van Dan. 9. Het eerste wat staat te gebeuren is de opname van de Gemeente. Daar mogen wij naar uitzien.

  Daarna kan pas de afval komen (Daniël 8:12. En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel) en de mens der zonde geopenbaard worden.
  2 Thess. 2: 1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, 2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.
  Zie slot

 5. nieuw(s)lichter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 februari 2011 om 13:43

  Beste Dirk,

  Voor alle duidelijkheid: Ik hoop oprecht dat God je wens en gebed, om ‘een wachter naar Zijn wil’ te willen zijn, zal verhoren.
  Het is m.i. een ‘begerenswaardig’ en ook Bijbels gebed om een wachter in Gods dienst te willen zijn. Wachters zijn inderdaad heel belangrijk, zoals we ook kunnen lezen in Gods Woord, maar het is ook noodzakelijk dat God (in dit geval) Zijn wachter PERSOONLIJK roept en aanstelt voor die belangrijke, en niet te vergeten MOEILIJKE taak. Wachters moeten inderdaad – zoals jij zelf ook al aangeeft in je artikel – Gods stem ook PERSOONLIJK (leren) verstaan, en Hem ook echt PERSOONLIJK tot zich horen spreken (m.i. een 1ste vereiste om een WACHTER naar Gods wil en welbehagen te kunnen zijn)!! Al moet dit spreken tot ons – soms echt/duidelijk hoorbaar, soms een hele duidelijke “ingeving” – ook altijd weer getoetst worden aan Gods Woord, omdat de boze (de grote NA-aper/imitator van God) ook wel eens tot ons zou kunnen spreken, zelfs als wij door Hem geroepen zijn (lees: 1 Koningen 13). Daarom is het ook heel belangrijk om Gods Woord – en ook de diverse uitleggingen, van wie dan ook – altijd goed en biddend te blijven bestuderen. Iets wat jij, volgens mij, ook echt wel doet.
  Maar… houdt er ook rekening mee dat wachters (en andere dienstknechten Gods) niet altijd even geliefd zijn.
  In Jes. 62:6a staat: “Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet.” Nu je mag de dingen 1x zeggen, desnoods 2x, maar als je niet meer zwijgt over wat God tot je zegt, dan willen sommigen je ‘het liefste zelf het zwijgen op leggen’.
  En in Jer. 6:17 staat: “Ik heb wachters over u aangesteld: Sla acht op het geluid van de bazuin! Maar zij zeggen: Daar slaan wij geen acht op”
  De taak van een wachter is dus inderdaad heel belangrijk, maar wordt ook “streng beoordeeld” door God als men de taak verzaakt of niet goed uitvoert:. Lees Ezechiël 33:1-9 waar het gaat over ‘De plicht van een trouwe wachter’:

  Een belangrijke vraag die men bijv. zou kunnen stellen is: “Wachter, hoe staat het met de nacht?” (Jes. 21:11b) Ofwel: Wachter hoe ver is de nacht – van de moeilijke/duistere tijd waarin Jezus wederkomt (maar waarin bijv. ook de antichrist nog ten tonele zal verschijnen) – gevorderd?

 6. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 februari 2011 om 20:11

  Misschien is de antichrist wel een moslim die vanuit de E.U., het Herstelde Romeinse Rijk, zal opstaan.

  Ook hier in Europa zal de onrust en de chaos toeslaan, al is het alleen maar t.g.v. de hoge olieprijzen en de prijzen aan de benzinepomp t.g.v. de onrust in het Midden-Oosten! In combinatie met de dooretterende economische crisis, bezuinigingen, woede tegen de bankiers, stijgende voedselprijzen, enz. zullen de Europese burgers zich ook tegen de regeringen keren. Het is maar de vraag of dit kabinet in zo’n situatie ons land wel goed kan besturen. Laten we dan ook voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart aanstaande bidden en dat de Heere God ook de uitslag moge bepalen.

  Verder heb ik als CDA-lid meegedaan met de CDA-Verkiezingscampagne bij mij in de woonplaats.

 7. lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 februari 2011 om 20:29

  Beste Dirk,
  mooi dat je zo duidelijk op je hart kreeg om als wachter voor de Here op de wachttoren te gaan staan. En als je dat zo vast en steeds opnieuw op je hart kreeg, is het van de Here. Juist omdat je een ware Godsman bent en de Heilige Geest in je woont. Ik denk dat we allemaal die zich toch ook kinderen van de Here noemen, als wachters moeten gaan bidden om alles wat er in de wereld gebeurt. In plaats van dingen uit z’n verband te halen waar een ander niets van begrijpt, kunnen we beter de Here bidden om genade ook om ons zondige land, de afval is nog niet begonnen? Die is al jaren bezig in de westerse landen. De kerken lopen leeg, daar wil men iets spiritueels voor terug, het gevoel is zo belangrijk voor ons in plaats van het ware geloof. De liefdeloosheid, wetteloosheid, de Godloosheid, is dat geen afval? Wel komt later als de antichrist heersen zal en de gemeente is opgenomen, dus de Heilige Geest ook weg is van de aarde de echte afval. Daarom ben ik met jou eens Dirk, dat nu het nog kan, we moeten bidden en werken om ook de laatsten nog binnen de Ark te krijgen. Dat kunnen landen zijn of je kinderen of familieleden, gemeenteleden e.t.c. Er is zoveel lauwheid, ook binnen de kerk, ze blijven maar zeuren over leden die ooit het besluit namen voor de volwassendoop en de meer evangelisch belevende, vaak blijde leden blijven een heikel punt in de kerk omdat het niet gereformeerd is. Als iemand gevraagd is om zijn getuigenis te geven over zijn genezing, waar hij al jarenlang voor gebeden heeft, wordt er weken later nog onderling en misschien ook wel in de kerkenraad over gedebatteerd dat dat zo erg is voor mensen die niet beter werden en ook veel gebeden hebben. Het blijft ook een moeilijk punt, maar daarom moeten wij Gods grootheid ook laten zien. Hij wil geprezen zijn! Gaat het echter over zonde in de gemeente, zoals ongehuwd samenwonen of homofilie die ook met partner wordt beleefd of echtscheiding e.t.c., dan wordt er door veel leden niet eens over nagedacht dat de Here dat niet wil, sterker nog, je mag er niets van zeggen, want je bezeert een ander. Wordt de Here niet bezeerd als Hij een wonder verricht er zoveel negatiefs over wordt gezegd dat het gelijk wel niet meer zal mogen. Ik spreek niet als iemand die niet weet wat iemand verliezen betekent en ook nu is mijn broer zo ernstig ziek aan ongeneeslijke kanker zoals je weet. Toch kan ik heel blij zijn als iemand geneest, de Here gaat met ieder een eigen weg.
  Dirk, ga zo door te doen wat God je op je hart legt.
  Gods zegen voor allen.

 8. ank zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2011 om 0:06

  Beste Dirk,
  Het beste wat we nu kunnen doen is een Wachter op de Muur/Toren mogen zijn, dag en nacht in gebed. Nu is het echt Israel tegen de omringende landen enerzijds en de zee aan de andere kant. Komt het je bekend voor? Toen ze uit Egypte moesten vluchten en ze aan de Rode Zee stonden. Voor hen het water en achter hen de vijand, ze waren alleen van God afhankelijk en Hij De Almachtige had hen geholpen, en dat is God nu aan het doen. Zijn volk moet alleen van Hem afhankelijk zijn en wij mogen ervoor bidden dat ze het doen.
  Dank voor wat je doet, ons wakker maken en over deze dingen gaan nadenken.
  Gods zegen voor jou en je gezin.

 9. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2011 om 10:55

  Het is goed dat er wachters zijn op de muren van Jeruzalem. Toch moet ik daar een aantekening bij plaatsen. Je hebt wachters die alarm slaan zodra de vijand de poorten naderen. Je hebt ook een ere wachter die symbolisch staat en een decoratieve functie bekleedt.
  Het is maar hoe je jezelf opstelt als wachter. Welk etiket geef je jezelf. Ben je een strijdend wachter of een decoratieve ere wachter. Het maakt terdege verschil! Velen kijken levensbeschouwelijk naar de ontwikkelingen rondom Israël, voor velen in deze wereld moet er maar eens een einde komen aan de voortdurende claim die de Arabische wereldbevolking aan Israël oplegt. Daaronder zitten zeer veel predikanten die menen dat de gerechtigheid die Yeshua verkondigde ook geld voor de Joden. Vele eeuwen lang hebben zij lopen roepen dat de kerk de wettige voortzetting van Israël is. De (goed)gelovige kerkganger aanvaardt dit dogma.
  Hiermee wordt de kerkganger totaal losgesneden van de werkelijke band met het Joodse volk. Een enkeling heeft dat in de gaten maar wordt als een vreemde eend neergezet. Het eigenmachtig interpreteren van de profeten die aansluiten bij de kerkelijke dogma’s zie ik regelmatig langskomen. Waar blijven de ware wachters op de muren met een helder zicht?
  Mijn Joodse broertjes en zusjes zitten niet te wachten op een decoratieve ere wachter. Wel op wachters die het gevaar ontdekken, daarmee aan de slag gaan. De misstanden scherp ziet en deze benoemdt. De werkelijke vijand van mijn volk ontmaskerdt. Dat is een van de sleutels om mijn volk tot jaloersheid te verwekken!
  Mijn G’d ziet om en luistert naar oprechte wachters die het heil voor ons afbidden.

 10. Boodschapper zegt:
  Geplaatst op maandag 28 februari 2011 om 12:42

  Beste Dirk,

  Toen ik via de media, de beelden en geluiden uit het Midden-Oosten, maar vooral die van de laatste dagen vanuit Libië, waar de eindtijd-strijd op z’n hevigst woedt (satan is hier goed zichtbaar) zag, toen ervaarde ik ook, net als jij Dirk, een versterkt innerlijk gevoel om het vanuit mijn hart uit te schreeuwen: Here, als een frontsoldaat voor Uw Vredesrijk wil ik mij voor U opstellen en luisteren naar Uw opdracht en boodschap welke U tot mij zult spreken. Dirk, en deze opdracht en boodschap van HEM, kwam op het einde van jouw commentaar via jouw boodschap: De wereld staat in brand ……….enz. tot mij (ons).
  Deze boodschap wil ik alleen nog aanvullen met: Laten wij ook frontsoldaten zijn voor Gods-Vredesrijk dat komende is en wees een Christen-getuige in WOORD en DAAD op welke plek u ook gaat en staat, met de gegeven talenten en gaven Gods. Steunt de wereldwijde, Christelijke missionaire en bijbelverspreidende organisaties en media-kerken in alle opzichten, want dit zijn de “echte “frontsoldaten” voor Gods-Vredesrijk en dit met Gods-zegen.
  Sommige reactie-schrijvers, schrijven heel gedetailleerd in hun reacties, de bijbelse eindtijd-profetieën op in deze, en hoe deze zich zullen voltrekken naar hun mening en inzichten.
  Maar ik mis hun persoonlijke getuigenis en boodschap in deze. Daar zouden wij allen misschien nog wat van kunnen leren. Niet van hun persoonlijke mening over: Hoe de eindtijd-profetieën zich zullen voltrekken. Want de bijbel staat vol symbolische verhalen in deze, met veler (menselijker) uitleg.
  Daarom nogmaals mijn oproep (boodschap): Laat de toekomst aan de Here over en leef zo, dat wij Zijn wederkomst, iedere dag kunnen verwachten.
  Mede-frontsoldaat. Hub. Eussen.

 11. Moi zegt:
  Geplaatst op maandag 28 februari 2011 om 21:14

  Laten we ook bidden voor de Provinciale Statenverkiezingen, waarmee ook de samenstelling van de Eerste kamer bepaald wordt. Juist gezien met wat dit kabinet van plan is met de zwakkeren in de samenleving. Ook voor het CDA moet er veel voor gebeden worden, want we zitten in een leiderschapscrisis!

 12. Sander zegt:
  Geplaatst op maandag 28 februari 2011 om 23:09

  Goede avond,

  Mag ik een kleine opmerking plaatsen.
  Ik lees graag Dirks’ teksten, ze zijn voor mij erg boeiend en leren me meer dan ooit uit te kijken naar de tekenen van Jezus’ wederkomst. Ik vind het echter zeer opvallend dat enkele schrijvers van reacties, menen óók een column te moeten schrijven n.a.v. Dirks’ schrijven. Een schrijver als “wereldontvanger” staat frappant genoeg altijd als 1e of 2e genoteerd met een reactie. Hierbij vraag ik me af: is het plaatsen van een reactie niet bedoeld om de teksten van Dirk te bevestigen of om Dirk te bedanken of om hem te corrigeren, dan dit medium te gebruiken om je eigen visie te ventileren?

  Misschien is deze reactie ongepast o.i.d., maar wilde dit graag even kwijt.

  Groet van een broertje
  Sander

 13. Boodschapper zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 maart 2011 om 13:16

  Sander,
  Jouw reactie is echt niet ongepast, integendeel. Jij verwoordt precies, wat mij ook stoort; Sommige reactieschrijvers, (meestal hebben zij een eigen web-site over bijbelse verhalen), ventileren alleen maar hun eigen mening en interpretaties, over het bijbelse-verhaal van de Dirks-visie commentaren. Maar ik mis de toegevoegde waarde van de persoonlijke boodschap en getuigenissen, hoe wij ons Christen-zijn, over dit bijbel-verhaal (eindtijd-profetieën) kunnen invullen, in Woord en Daad. Zodat wij van elkaars PRAKTIJK – voorbeelden kunnen leren.

 14. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2011 om 22:24

  Geachte medestrijders voor het allerheiligst geloof, dat ons is overgeleverd en toevertrouwd. We hebben wel een heel groot voorrecht om de dingen aangaande Gods koninkrijk zo met elkaar mogen delen.
  Het is een wat late reactie, maar wil hetgeen ik las en 11 jaar geleden overgenomen is uit Charisma alsnog weergeven: God laat de wachters op de toren het naderen van de vijand horen zodat het volk zich toerust en is voorbereid, de wapens te hanteren in de strijd. Waak dan, zegt God, de tijd is zeer nabij, maar sterke engelen staan U terzij en elke macht in Jezus Naam gebonden wordt hier op aarde niet meer teruggevonden. Aan het hoofd van onze strijdmacht staat de Heer, sla in Zijn overwinning elke vijand neer. Elk die niet weet, ik ben uit God geboren, komt in de duisternis en is verloren. Weest niet bevreesd, zegt God, maar weet, elke leugen elk wapen tegen ons gesmeed, zal in de tijd die komt niet werken. Wie oren heeft die hoort, de Geest zal u versterken. Hij zal u over hindernissen leiden, u voeden en aan koele bronnen weiden, Met vrede vervullen, die elk verstand te boven gaat, en u in Christus Jezus heerlijk triomferen laat.
  Blijf wakker, Zijn komst is zeer nabij, heb uw relatie met Hem en de naasten goed. Het zou heerlijk zijn als we straks klaar zijn voor de strijd, zodat wij niet alleen overleven of standhouden, maar ook zullen overwinnen. Hiertoe worden we ook opgeroepen door Jezus in de brieven aan de zeven gemeentes in Openbaring 2. Wij als gemeente en als individu zijn de bruid van Christus. Wij mogen er aan meewerken en strijden, zodat satan een voetbank onder de voeten van Jezus wordt. Wij mogen ons met verlangen en verwachting gereed maken voor de komst van onze Bruidegom! Onszelf reinigen, wassen en onze versierselen aandoen. Ik wil er klaar voor zijn…jij ook?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden