Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Oproep aan alle christenen (57 reacties)

Geplaatst op donderdag 3 maart 2011, 14:14 door Dirk A A

De kiezers hebben gesproken. Het blijft de komende maanden spannend, tot aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Krijgen VVD, CDA en PVV een meerderheid? Of net niet? De ‘christelijke’ partijen samen hebben fors verloren. Voor mij staat het vast dat het ‘werk’ er voor de christenen in ons land niet op zit, nu we wel of niet gestemd hebben, maar dat ons ‘werk’ nu pas begint.

Dan zult u zich afvragen wat ik met ‘werk’ bedoel. Het is iets, waarvan ik ervaar dat de Here het in mijn hart heeft gelegd. Niet om het daar te laten liggen, maar om deze boodschap breder bekend te maken.
Het is een oproep aan alle christenen. Hoeveel dat er zijn, en waar ze wonen, dat weet de Here alleen. Mij gaat het niet om al degenen die zich christen noemen, maar om hen die door genade de Here Jezus mogen kennen als hun Heiland en Verlosser.

Met ‘werk’ bedoel ik het voorbede doen voor ons land en ons volk. Vandaar de dringende oproep: wie van u kan God inschakelen om een voorbidder te zijn?
Dit is niet iets wat we zelf kunnen organiseren. Dan houden we het niet vol. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Here voorbidders wil inschakelen die op de bres willen staan voor ons land en ons volk. Het zullen mensen zijn, die kunnen buigen, die op de knieën willen gaan voor God.

Weet u hoe deze gedachte in mij opkwam? De woorden in Ezechiël 22:30 spraken mij aan: ‘Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb ik niet gevonden.’

Ook werd ik geraakt door wat ik over Mozes las in Exodus 32. Mozes was op de berg Horeb, bij God. Op dat moment was het volk, beneden aan de berg, bezig met de meest grove afgoderij. Ze hadden het gouden kalf gemaakt, om het als een god te aanbidden.
Logisch dat de Here God zeer vertoornd raakt en tegen Mozes zegt dat Hij het volk zal vernietigen. In Exodus 32:10 staat: ‘Nu dan, laat Mij begaan, dat Mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige…’
Het is aangrijpend om te lezen. Mozes valt op zijn knieën en smeekt de HERE om genadig te zijn en het volk te sparen: ‘Laat Uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij Uw volk bedreigt’ (vers 12).
En dan volgt in vers 14: ‘En de HERE kreeg berouw over het kwaad dat Hij gezegd het Zijn volk te zullen aandoen.’

Deze woorden raakten mij. En ik weet het, u hoeft niet te zeggen: wij zijn Israel niet. Maar toch, maar toch…
Ons volk gedraagt zich vaak wel net als Israel. Ook wij keren de Here de rug toe. Ook wij hebben onze gouden kalveren, die wij aanbidden. Ook onze zonden stapelen zich op tot God in de hemel.
Beseffen wij dat we hier niet tot in het oneindige mee door kunnen gaan? De oordelen van God komen ook over ons land. Lees het Bijbelboek Openbaring er maar op na, en de profeten. Ik ben ervan overtuigd dat de eindtijd ver gevorderd is. En kom alstublieft niet aan met de opmerking dat de gemeente toch wel wordt opgenomen voordat de oordelen komen. Ga dat maar vertellen aan de christenen in Noord-Korea.
We leven in buitengewoon spannende tijd. Er raast een geest van revolutie over deze wereld. Het zou mij niet verbazen wanneer ook in de westerse landen de onrust toe gaat nemen.

Het werk waartoe wij geroepen worden, is voorbede, verootmoediging en schuldbelijdenis. Deze drie woorden komen mij telkens in gedachten. Zo’n voorbidder was Mozes, net als Daniël (Daniël 9), zulke voorbidders waren Ezra en Nehemia.
Nadat de Here hun ogen had geopend voor de geestelijke nood waarin hun volk zich bevond, konden ze niet anders dan zich voor de Here verootmoedigen, hun zonden en de zonden van hun volk belijden en de Here smeken om ontferming en vergeving. En ze gingen hun volk hierin voor, als werkelijke geestelijke leiders.

Wie van ons kan de Here roepen om deze weg te gaan? Het kan een hele stille weg zijn, alleen voor Gods aangezicht. Het kan ook zijn dat Hij u leidt om anderen mee te nemen op deze weg, en Gods heiligdom binnen te gaan.
Uw leven of uw reputatie zult u dan niet langer kostbaar achten. Het gaat u dan nog uitsluitend om Gods eer en om het geestelijk heil van uw gezin, uw familie, uw kerk, uw gemeente, van ons land.
Daar komt nog iets bij. Een voorbidder stopt niet na een paar gebeden. Een voorbidder gaat door, omdat God de voorbede in Zijn of haar hart heeft gelegd. Dagen, weken, maanden, jaren. Tot het moment dat hij weet dat het ‘genoeg’ is, dat de bede verkregen is.

Gaat u mee op de knieën om voorbede te doen voor ons land en ons volk? ‘Here, vergeef; Here, ontferm; Here, wees ons genadig. Om Uw grote Naam, Die te prijzen is tot in eeuwigheid’.

Dirk van Genderen

57 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 maart 2011 om 14:47

  Geachte Broeders en Zusters,

  Gelukkig dat de VVD en de PVV nog wel redelijk goed gescoord hebben.
  Het CDA had er best een paar zetels bij mogen hebben maar gelukkig hebben we ook nog de SGP in de Eerste Kamer!!
  Want als je het van het zogenaamde “Christen Unie” moet hebben, dan is het niet al te best.
  Die zijn voor moslims ,want uiteindelijk is het toch dezelfde god volgens hen.

  Gelukkig zijn er ook nog “echte christenen” die wel beter weten enhierna leven en handelen.
  U kunt kritiek op de PVV hebben maar zij zijn de enige partij (naast de SGP) die echt een hart
  hebben voor Israël!!!
  Daarom is het ook zo raar dat de PVV met Hitler en de Nazi’s vergeleken wordt. Zij zijn diegenen die ons waarschuwen voor afgodsdiensten, leugens. En er zijn velen die deze misleidingen maar al te graag accepteren hier in Nederland en Europa!!

  Maar dit is geen politieke site/nieuwsbrief. Het enige wat echt telt, is dat wij onze blik gericht moeten houden op die ene echte waarachtige GOD, onze Vader in de Hemel, Vredevorst, Almachtige, de Goede Herder, Koning der Koningen, Overwinnaar, Alpha en Omega, de Eerste en de Laatste……………. wellicht kunt u dit rijtje zelf verder afmaken!!!?

  Het is belangrijk voor u dat u kunt zeggen: Ik ben een kind van de Here!! En dat u dat ook zeker weet.
  Want Jezus komt om ZIJN bruidsgemeente te halen, zorg dat U er ook bij bent!!!

  Hartelijke groet,
  Wereldontvanger.

 2. Sandra zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 maart 2011 om 15:56

  God geeft mij in mijn hart om mee te gaan op mijn knieën, ook voor Nederland. Tot Christus komst daar is. Amen.

 3. Boodschapper zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 maart 2011 om 19:23

  Met lede ogen moet ik ook toezien hoe de (Christelijke) normen en waarden in de maatschappij tot een dieptepunt zijn gedaald, de Christelijk kerken lopen leeg en de Christelijke politieke partijen verliezen (dramatisch) steeds meer zetels (en dus ook minder invloed) in Eerste en Tweede Kamer, Provinciale staten en Gemeenteraden.
  Dirk, ik ben het dan ook volledig met jouw oproep eens aan alle Christenen:
  Om te bidden dat wij allen voorbidders en/of verkondigers van de blijde boodschap mogen worden op welke plek dan ook.
  Dan jouw gezegde: Het “werk” voor ons Christenen.
  Hierover wil ik eerst een symbolisch gezegde citeren: Hier helpt geen bidden meer aan, hier moet aan “gewerkt” worden. Waarmee ik dan met het “werk” bedoel: Wij moeten ons Christen-zijn meer in woord en daad, op welke “werkplek” dan ook, in PRAKTIJK brengen. Ook in de politiek.
  In een eerdere reactie heb ik al eens verteld, dat ik 10 jaar geleden bestuurslid ben geworden van een lokale CDA-afdeling, met als taak, verkiezingprogramma mee schrijven en de fractievergaderingen bijwonen (als “waakhond” van de C. van het CDA). Ik moet nu eerlijk zeggen: Ik heb de C. van het CDA steeds verder zien afbrokkelen. Om moedeloos van te worden.

  Hoe nu verder met de Christelijke partijen en ook met de Christelijke kerken?
  In mijn visie: Wij moeten alle krachten bundelen en ons laten leiden door de Geest, volgens de Oecumenische gedachte: Opdat zij allen één zullen zijn! Deze ingegeven boodschap, (Dirk, jou wel bekend) ontving ik in Trier waar de naadloze geweven “lijfrok” (zie Joh. 19, 23, 24 ) van Jezus (?) wordt bewaard en de kerkvaders zien in het uit één stuk geweven kleed van Christus, een SYMBOOL voor de kerk en brengen het in verband met de indringende vermaningen van Jezus om de éénheid onder de Zijnen te bewaren.
  Wij Christenen (en ook de Christelijke politici) halen allemaal onze inspiratie en motivatie van de Christelijke leer uit het zelfde leerboek: De Bijbel.
  Vooral de 3 Christelijke partijen zouden meer moeten samenwerken (fuseren?) met als gezamenlijke hoofd-uitgangspunten:
  SOLIDARITEIT – GERECHTIGHEID – VREDELIEVENDHEID
  Dit is mijn “werkopdracht” die ik probeer uit te voeren met Gods-zegen.

 4. Moi zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 maart 2011 om 20:57

  @Dirk:
  [quote]En kom alstublieft niet aan met de opmerking dat de gemeente toch wel wordt opgenomen voordat de oordelen komen. Ga dat maar vertellen aan de christenen in Noord-Korea.[/quote]

  Volgens mij wordt de Gemeente wel opgenomen voordat de oordelen uit het boek Openbaring over de gehele wereld zich gaan voltrekken. Deze oordelen vinden plaats tijdens de 7 jaar durende Grote Verdrukking wanneer de antichrist een schrikbewind voert. Eerst de zegeloordelen, dan de bazuinoordelen en tenslotte de schaaloordelen. Omdat de Heere Jezus voor mij ook mijn straf heeft gedragen, zal ik die oordelen niet hoeven mee te maken, want HIJ heeft het ook voor mij volbracht. Wat de christenen in Noord-Korea meemaken, is geen oordeel, maar een hevige vervolging.

  1 Thess 1,10:
  en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.

  Laten we verder ook voor het CDA bidden. Als CDA-lid vind ik het ook vervelend hoe het nu verder gaat.

 5. Cornelis zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 maart 2011 om 21:19

  Ik heb geen behoefte om de CU te beschimpen, noch de PVV, CDA of andere partij.
  Er wordt in Nederland hard gewerkt aan christelijke politiek, maar er is te weinig bezinning. Men vecht tegen de bierkaai. De geestelijke strijd wordt uit het oog verloren. De innerlijke leegte is niet van niet-gelovigen, maar in de kerken zelf. Hoe kan je een dwaas verwijten dwaas te zijn, als de wijzen verward en verdeeld zijn? Bidden en vasten, maar daarnaast ook bekering. Verandering van houding. Ophouden met christelijke religie, beginnen met Gods-dienst. In ons eigen vlees durven (laten) snijden. Er zijn weinigen die echt bereid zijn hun leven te veranderen. We zijn bang: als ik echt naar God luister, wordt mijn leven zeer zwaar! Want dan gaat God me vertellen hoe ik moet handelen. En ik wil zelf bepalen wat ik met mijn tijd en geld doe, of ik rook en drink en een beetje gelovig speel in plaats van gelovig te zijn. De kerken en voorgangers zijn te lief voor hun gemeente, omdat ze zelf ook vet van hart zijn en graag de lieve vrede bewaren. Gelukkig niet alle kerken en christenen. En ik verwijder eerst de balk uit mijn eigen oog!

 6. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 maart 2011 om 21:48

  Beste Dirk

  En dit is wat ik ervaar,…wat de Heer in mijn hart legt.
  Job, job…Ik ben het Jezus, luister… ga door. Leid dit land. Zoon van het beloofde volk van Abraham.
  Zo sprak ik tegen apostel Paulus, zo spreek ik nu naar jou.
  Job Cohen, wees niet onzeker….vertrouw op mij.
  Er komen zware (einde der) tijden aan. Voor dit land, voor de wereld.
  Heb geduld…je zal verguisd worden, maar ik zal je leiden.

  Laten we bidden…..
  Vr gr Rene Postma.

 7. Frens zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 maart 2011 om 11:17

  Ik zelf geloof niet in de opname van de gemeente voor of tijdens de verdrukking. Wat er staat in Thessalonicenzen heeft te maken met de eindbazuin wanneer Jezus terugkomt en daarvoor net ook alle heiligen heeft opgenomen waarbij we ook alle ‘dode’ gelovigen zullen terugzien.

  Want de bijbel spreekt over de vele onthoofden en het vele bloed dat zal vloeien ten tijde van de antichrist, van wie is dat dan anders dan van degenen die Christus belijden? Van de ongelovigen? Nee, die aanbidden de antichrist.

  Openbaring 7:14 En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

  Openbaring 20 spreekt over de antichrist en degenen die om Christus’ naam onthoofd waren en dat degenen die onthoofd waren zullen regeren als koningen met Christus, duizend jaar lang, lees vers 1-6 maar.

  Oftewel, als je Christus erkent als Heer zal dat veel heel veel kosten in de eindtijd, net zoals vele broeders nu al in andere landen. God zij geprezen dat we hier niet in de nacht te hoeven werken, maar dan zij God ook geprezen. Amen.

 8. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 maart 2011 om 11:32

  Broeder Van Genderen,

  Het natuurlijke volk Israel heeft God uit de volkeren verkozen als volk voor Zijn Naam. Als priesterlijk koninkrijk zijn hun de woorden Gods toebetrouwd. De taak van de priesters is Gods Woord te bewaren en te verkondigen aan alle mensen. Zoals uit de Schrift duidelijk is heeft het volk daarin jammerlijk gefaald. Daarom heeft God gezegd: Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
  God heeft Zijn volk niet verstoten maar: Romeinen 11:11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. In deze bedeling der genade kiest God een volk voor Zijn Naam uit Jood en heiden, dat is de Gemeente Zijn Lichaam. Nu is de Gemeente een koninklijk Priesterdom: 1 Petrus 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; Dat is nu de opdracht voor de Gemeente. De Gemeente is heden wel degelijk Israel. Efraim is Mijn eerstgeborene (Jer. 31:9) Efraim staat voor de tien stammen van Israel en mede uit de tien stammen in de verstrooiing is de Gemeente. De Gemeente is een volk van eerstgeborenen: Hebreeën 12:23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;
  Hopelijk weten de christenen uit Noord–Korea dat hetgeen hen nu overkomt niet de grote verdrukking is die komen zal zoals er nooit geweest is, (Matt.24:21) maar dat de Gemeente daarvoor weggerukt zal worden tot God en Zijn Troon, n.l. onze toevergadering tot Hem.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 9. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 maart 2011 om 15:46

  CDA kiest nieuwe partijvoorzitter. Tot 21 maart as. mogen wij CDA-leden kiezen uit 6 kandidaat-voorzitters.
  Laten we daar voor bidden. Dat het CDA de juiste voorzitter mag krijgen die onze partij ook op een goede, christelijk-sociale manier zal leiden.

 10. Boodschapper zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 maart 2011 om 19:41

  Beste CDA-partijgenoot Moi,
  Samen met U hoop ik ook dat de nieuwe CDA-voorzitter, krachtige leiding zal gaan geven, aan de DAADWERKELIJKE uitvoering van het (nieuwe?) verkiezings-programma, waarin de Christelijke normen en waarden, zoals : Solidariteit – Gerechtigheid – Vredelievendheid – etc. , boven aan de lijst komen te staan, zodat de C. van het CDA weer zichtbaar wordt in de partij.
  Wij moeten niet, zoals in reactie No.5 , Cornelis zegt : Ik wil zelf bepalen of ik een beetje gelovige (Christen) speel, innplaats van gelovige te zijn. Laten wij zien en horen dat wij Christen zijn, op welke plek dan ook, en zeker in de politiek, want daar wordt het beleid en wetten bepaald.
  Ik zie dit ook als een soort missionaire taak, om op dit gebied actief te zijn, al is het maar door gebruik te maken van het stemrecht. Mag ik dan ook, net als Dirk, een oproep doen aan alle Christenen, in deze?

 11. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 12:15

  Beste Dirk,

  Hoewel het in bovenstaand artikel maar zijdelings wordt genoemd, zou ik toch willen ingaan op reactie 4 en 6 over de – wel of geen (?) – opname. Vooral belangrijk voor degenen die daar – m.i. onterecht – in geloven.
  De opstanding van de rechtvaardige doden (onder luid bazuingeschal, zijnde de LAATSTE bazuin – vergelijk 1 Kor. 15:52, Matth. 24:31 en 1 Thess. 4:16) is NA de grote verdrukking. Dat klopt ook met Openbaring 20:4-6 waar het gaat over de EERSTE opstanding – en die is echt pas NA de grote verdrukking – dat kunnen we daar duidelijk lezen, want het gaat over de periode NAdat het beest (beeld van de antichrist) alle overgebleven christenen gedood heeft vanwege hun “getuigenis van Jezus en het vasthouden aan het Woord van God”.
  1 Thess. 4:15-17 heeft dus NIETS met de OPname (en dan ook nog VOOR de grote verdrukking) van doen!! 1 Thess. 4:15-17 slaat op “de Here tegemoet gaan in de lucht”, om Hem te verwelkomen en om dan met Hem naar de aarde terug te keren (dus NA de grote verdrukking), waarna het 1000-jarig Vrederijk op AARDE aanvangt!

  Maar… er worden zeker wel christenen BEWAARD tijdens de grote verdrukking. Dat kunnen we o.a. ook lezen in Openb. 3:8.
  Maar aan deze BEWARING zijn (door God) wel “condities” gesteld: Volharden in lijdzaamheid (de “Jobs-ervaring” zal letterlijk ons deel worden), maar ook de “conditie” van het “zonder vlek en rimpel, onberispelijk zijn” (Ef. 5:27). We kunnen in de Bijbel lezen dat alleen de “wijze maagden” (zie Matth. 25:1-13) straks aan deze “conditie” zullen voldoen. Dus er zal – hoe erg ook – echt een (grote) groep christenen in de grote verdrukking belanden.
  Nu zal er wel weer gezegd worden dat dit “eigen uitlegkunde” is, maar het is beter om dit alles nu goed en vooral ook BIDDEND te ONDERZOEKEN, om straks niet negatief verrast te worden.
  Ikzelf houd er in ieder geval echt rekening mee dat, als ik straks niet aan de Bijbelse condities voldoe (wat altijd te maken heeft met onze eigen geestelijke tekortkomingen), de grote verdrukking, met al de in de Bijbel voorspelde narigheden, wel eens mijn deel zou kunnen zijn.
  Niet dat we dan verloren zijn/gaan, maar dan zullen we ons geloof met ons leven moeten bekopen (zoals vermeld in Openb. 20:4). Weliswaar met de bemoedigende belofte dat diegenen die deze vreselijke periode zullen meemaken, resulterend in de (martel)dood omdat men weigert de antichrist te gehoorzamen, “als koningen zullen regeren met Christus”, gedurende de 1000 jaar van Zijn Vrederijk, dat NA de grote verdrukking aanvangt!!

 12. BERT PANHUISE zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 14:31

  De Christen Unie noemt christenen die op de PVV stemmen naïef. Maar ik noem de CU naïef omdat ze ingestemd hebben om weer mensen naar het zeer gevaarlijke Afganistan te sturen en een regime te helpen dat christenen vervolgt. Onder leiding van een CU-minister hebben we daar meegeholpen om 33 moskeeën te bouwen, dat is pas naïef. Een meerderheid van de CU-achterban was hiertegen en in mijn eigen (pinkster) kringen ben ik nog niemand tegen gekomen die er voor is om dit corrupte moslimland in hun oorlog bij te staan. Het is dus duidelijk waarom de CU zoveel stemmen heeft verloren.

 13. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 14:35

  Heeft u dan ook het lef om net als in de tijd van Ezra, alle niet christenen uit de partij te verwijderen. En als een oprechte Gideonsbende achter God aan te gaan

 14. Johan de Velde zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 14:36

  Uit overtuiging heb ik dit keer PVV gestemd. Zij zijn de enigen die recht voor Israel staan en durven te zeggen waar het op staat!

 15. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 14:59

  Beste Dirk

  Ik heb André Rouvoet per e-mail een brief gestuurd naar aanleiding van de uitzending van Uitgesproken EO. Hierin vroeg hij zich af waaraan het verlies van de CU te wijten was. Ik had daarna echt behoefte om te reageren. Ik heb ook het partijbureau van de CU opgebeld en hun verteld dat wij al heel lang niet meer op de CU kunnen stemmen. Ik zei hun: “Het zou toch normaal moeten zijn dat wij als christenen op een christelijke partij moeten kunnen stemmen”.
  De mevrouw die mij te woord stond vertelde dat ze meer reacties had gehad en dat deze gebundeld zouden worden en dat er ook wat mee gedaan zou worden.

 16. Ben Hoogewoning zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 15:34

  Inderdaad, de christelijke partijen hebben behoorlijk verloren. Kun je dat toeschrijven aan de christenen?? of komt het door het beleid wat de christelijke partijen voeren. Ik heb maar een oproep: Christelijke partijen, CDA, CU en SGP keer terug naar de Bijbelse waarden en normen, keer u af van het wereldgelijkvormig zijn. ‘Maar gij geheel anders’, gij hebt Christus leren kennen’. Vraag u af wat God wil dat u moet doen. Keer u af van Abortus, Euthanasie etc, keer terug tot God.

 17. Petrus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 15:37

  Graag ondersteun ik de reactie van nr. 3: “De boodschapper”. Graag wil ik nog wat toevoegen: De C. van het CDA is toch nauwelijks nog een C. te noemen? Het CDA in de Tweede Kamer vertegenwoordigt ook heel veel christenen, maar hoe kan een moslim-CDA vertegenwoordiger onze Christelijke normen en waarden, maar vooral het Evangelisch uitgangspunt vertegenwoordigen? Wij zijn kinderen van de Vader door Jezus Christus. In Hem mogen we één zijn. Daarom is het zo jammer dat in de politiek de christenen ook verdeeld zijn en blijkbaar niet in staat zijn een Christelijk front te vormen.
  Misschien bij de volgende verkiezing?

 18. René zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 16:19

  De christelijke partijen moeten maar eens goed gaan nadenken over de inhoud van het woord christen. In de afgelopen decennia en met name het laatste kabinet Balkenende waarin nota bene 2 christelijke partijen deelnamen, is niets gebleken van christelijke normen en waarden. En nu neemt wederom een christelijke partij deel aan een kabinet, die geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Het regeren met een gedoogconstructie is alles behalve christelijk te noemen. Als christen dient kleur bekend te worden. Het is dus niet zo vreemd, dat de christelijke partijen bij de provinciale verkiezingen zo fors verloren hebben. En het was te verwachten, dat conservatieve christenen op de PVV zouden stemmen.

 19. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 16:22

  Heb het CDA -lid uit Zeeland, een mail gezonden. Hij heeft het maar steeds over de samenwerking met de PVV. Hij vindt het maar niks.
  In de mail heb ik geschreven dat de C wel ingeruild kan worden voor de R van religieus. Verder dat men geen 2 heren kan dienen. Wil de CDA weer opbloeien dan zal men duidelijk en zonder voorbehoud voor de C moeten kiezen. Hetzelfde geldt jammer genoeg ook voor de CU.
  Met alleen SOLIDARITEIT – GERECHTIGHEID – VREDELIEVENDHEID, komt men er niet, dit doet mij meer denken aan socialisten.

 20. T v d Have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 21:41

  Nu wil ik toch wel even reageren rond de verkiezingen; mocht er een aanhoudend gebed zijn voor ons land en volk en alle partijen, zo mocht ik zien wie we voor de Heere zijn, er is er niet een die goed doet. Heel moeilijk was het voor mij, om te stemmen op het CDA, waar ik nog nooit op gestemd heb, maar ik heb me laten leiden. Nu dan, o Heer, wat is ‘t dat ik verwacht? Mijn hope staat op U alleen.

 21. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 22:10

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor het in kaart brengen van het geestelijke klimaat in Neder-
  land. Het is confronterend om te vernemen dat het geestelijke klimaat in rap
  tempo aan het verslechteren is. Er staat geschreven dat de liefde zal ver-
  killen. En dat zijn de tijden die wij nu meemaken. Als wij het geloof loslaten,
  blijft er geen andere weg over dan een doodlopende. Er zal blijken wie wel
  en wie niet de toets van de beproevingen omwille van het Evangelie zullen door-
  staan. God heeft ons op aarde geen leven toebedacht van rozengeur en
  maneschijn alhoewel sommigen dat lijken te propageren. Lijden en vervolging zullen ons deel zijn als wij de Here willen volgen. Hierin geef ik jou gelijk!
  Ieder die anders denkt, sluit zich welbewust voor de vervolging die plaatsvindt
  in andere landen. Het is juist abnormaal als wij niet vervolgd worden. Hierin
  hebben wij een verandering van denken nodig. Door de hele Bijbel heen, zijn
  er talloze voorbeelden te over dat wij met een strijd te maken hebben.
  In Hebr. 11 staan de geloofsgetuigen die allemaal met tegenstand te maken
  hebben gehad. Dat is ook logisch want deze wereld ligt in het boze. En in
  het boek Openbaring wordt gesproken over hen die overwinnaars zijn door
  hun getuigenis en het bloed van het Lam en hun leven niet lief hebben gehad
  hebben tot in de dood. Dat moet ook de normale houding van de christen zijn.
  Anderszins leven wij onder het geestelijke niveau dat de Bijbel voorschrijft.
  En de Here is het waard om daaraan al onze tijd, energie en aandacht
  te schenken.
  San

 22. Ronald zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2011 om 23:43

  Beste Dirk,
  Ik snap echt niet dat Christenen op de PVV stemmen. De PVV zet mensen in een hoek neer, of geeft ze een stempel. Dat vind ik alleen al, geen Christelijk uitgangspunt. Los van wat er verder wel of niet gezegd is.
  Ronald

 23. ank zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2011 om 0:30

  Eenheid. Dat is er niet meer onder de christenen. In een stad zijn er vele kerken, dus christenen toch?, maar werken ze soms samen, bidden ze samen, o, ja eens per jaar of twee? Waarom is het voor ons christenen zo moeilijk om dat woord te begrijpen en te doen. Voorbidders sta op, en verzamel uw strijders om in de geestelijke strijd deel te nemen. Laten we a.u.b. eindelijk eens zijn met elkaar, dat we elkaar nodig hebben om te overwinnen. We zijn toch het Lichaam van Christus en Christus is het Hoofd? De opdracht komt toch van boven (Hoofd), dus is het toch niet moeilijk om het te begrijpen. EENHEID bewaren, samen strijden.

 24. roepende zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2011 om 3:21

  Beste Dirk,
  Een duidelijk voorbeeld van een voorbidder vinden we,inderdaad in Daniel 9. Wat een indrukwekkend gebed … Wat een nederigheid van deze godvruchtige man. Wat een schuldbesef van de zonde van het volk. Wat kunnen we daar allemaal veel van leren.
  Daniel voelde zich niet verheven boven de zonden van het volk waartoe hij behoorde. Nee, hij vereenzelvigde zich met die zonden, voelt zich mede schuldig en spreekt steeds over:”wij”. “Wij” hebben gezondigd en misdreven”, “wij” hebben goddeloos gehandeld en zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen, en “wij” hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten die in Uw naam gesproken hebben”, etc..
  Daniel richtte zijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. Ik denk dat bidden en smeken en je verootmoedigen voor God, dieper gaat dan “voorbede” alleen. Het één gaat niet zonder het ander.
  Zou het niet geweldig zijn als we van veroormoediging ook iets zouden zien bij onze christelijke partijen? We zijn inderdaad geroepen voor hen te bidden. Bij een groot deel van het CDA en de CU is daar bitter weinig meer van te zien. Dat ogen toch geopend mogen worden.
  Jammer genoeg is er wel veel arrogantie en “schijn” heiligheid. En ten diepste, denk ik, vooral ook veel afgunst op het succes van PVV. Deze partij, die de “C” niet in zijn vaandel draagt, durft het aan om haarscherp te benoemen waar het in ons land aan is gaan schorten. Niet “altijd” op een manier die me aanspreekt, maar wel altijd haarscherp en overduidelijk. De voorman moet daar een hoge prijs voor betalen. Hij wordt verguisd en grof beledigd en zelfs voor het Gerecht gedaagd. Zijn vrijheid is hij al jaren kwijt. Hij moet beveiligd worden omdat hij anders voor zijn leven moet vrezen. Hij is vermoedelijk de zwaarstbeveiligde persoon van ons land. Reden? Het openlijk benoemen van de gevaren die onze sameleving bedreigen. Uiteraard, met name de Islamisering. Die waarheid schijnt niet genoemd te mogen worden. Is dit niet heel bedenkelijk? Is het ook niet absurd dat de CU en een groot deel van het CDA liever kiezen voor het linkse, hoofdzakelijk anti christelijke, blok + D66? Juist diegene die al wat nog christelijk is, uit onze samenleving weg willen bannen? Diegene die niet meer van God of Gebod willen weten. Die al wat christelijk is belachelijk trachten te maken. Is het een wonder dat daar geen zegen op kan rusten?
  Aan al diegene die het gevaar van de islamisering van ons land niet zien, en zelfs denken dat Allah dezelfde persoon is als onze God, zou ik dringend willen verzoeken om zich eens te gaan verdiepen in de Koran Ga lezen wat Arabisten en andere kenners er over schrijven. Ga het heel goed leesbare boek van Drs. Jan van Barneveld: EINDTIJD, ISRAEL en de ISLAM lezen. Deze mensen weten waar zij over schrijven, hebben er studie van gemaakt. Kijk naar de situatie in de landen waar de Islam aan de macht is. Voor mij is het onbegrijpelijk als met name christenen geen oog hebben voor de gevaren van de Islamisering van “ons” vrije en van oudsher christelijke westen.
  Is het een wonder dat steeds meer christenen, uit protest, zich geroepen voelen om op de PVV te gaan stemmen …?
  Zijn de christelijke partijen met recht nog wel christelijk te noemen?
  Zijn het niet slechts nog maar “woorden” en geen “daden”?

 25. Annemie Van der Auwera zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2011 om 8:30

  Ik wil met u delen wat mij gisterennacht gezegd is:
  “De Heer hoort als ik tot Hem roep.” (Psalm 4:4b)
  Daarom: sta op de bres en roep tot Hem, gij zijn gunstgenoten. (4a)
  Meer kunnen wij niet doen in moeilijke tijden.

 26. jedidja zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2011 om 10:43

  Goedendag allen,
  Misschien zou het ook nuttig zijn om christenen op te roepen CU óf SGP te stemmen over een paar maanden?
  Wat heeft het CDA bijv gedaan aan de veel te ruime abortuswetgeving al die jaren? Dit is maar één voorbeeld, er zijn er veel meer om aan te geven dat de C van het CDA geen erg grote C is, om het maar zo te zeggen…
  Ik durf te zeggen: echte kinderen van God stemmen géén CDA, maar CU of SGP…

 27. jedidja zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2011 om 10:47

  ik was er nog niet toe gekomen om bovenstaande reacties te lezen.
  houd het maar op de SGP, schijnbaar is dát de enige nog écht Christelijke partij…..

 28. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2011 om 12:45

  Quote “En kom alstublieft niet aan met de opmerking dat de gemeente toch wel wordt opgenomen voordat de oordelen komen. ”

  Niet echt een bemoedigend woord van een Maranatha christen! Terwijl de Schrift bij monde van Paulus ons juist aanspoort om elkaar te troosten met deze woorden! 1 Thess. 4:18.

 29. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2011 om 16:30

  René zegt:
  Wederom neemt een christelijke partij deel aan een kabinet, die geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. U vergist zich, de PvdA wilde niet deelnemen aan een kabinet van VVD en het CDA of PVV, het land moet bestuurd worden. De uitslag van de verkiezingen 2010 was: VVD 31 zetels, de PvdA 30 zetels, PVV 24 zetels en CDA 21 zetels.
  Maar ook ik wil me openstellen voor Gods Geest om te bidden voor Nederland, voor een terugkeer naar God.

 30. Nanko van Dijk zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2011 om 19:19

  Net zoals Johan de Velde heb ik dit keer PVV gestemd, mede omdat deze partij zich vierkant achter Israel schaart.
  Daarnaast hebben zowel het CDA als de CU geen flauw benul wat het betekent om een christelijke partij te zijn. Ik heb afgehaakt toen mevr. Huizinga het presteerde om het uitzetten van illegalen te vergelijken met deportaties…..

 31. jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2011 om 23:27

  Gebed voor Nedeland
  24 uurs gebed op de Bres voor Nederland

 32. A. Klein zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2011 om 0:49

  Ben blij dat ik, zoals al vele jaren achtereen, toch weer SGP gestemd heb, al kom ik niet uit de Gereformeerde kringen.
  Vanwege mijn geloof wil ik altijd ‘perse’ op een zo Bijbelvast mogelijke partij stemmen (en naar mijn mening blijft dan alleen de SGP nog over), anders zou ook ik waarschijnlijk op de PVV gestemd hebben. Die hebben naar mijn mening meer inzicht in de machten achter het Islamitische gedachtegoed dan de meeste christelijke partijen. Terwijl je zou denken/hopen dat juist de christelijke partijen, vanwege hun vermeende Bijbelkennis (?) beter zouden moeten weten!
  Ben het verder voor het grootste deel ook zeker eens met de goede/duidelijke reacties van San Tjoa en ‘roepende’.

 33. A. Klein zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2011 om 13:19

  Als het mag, zou ik ook nog graag even reageren op Mathieu:
  De vertroosting waarover 1 Thess. 4:18 spreekt, heeft te maken met datgene wat staat in vers 13 -14 eraan voorafgaand: Opdat wij niet, net als de ongelovigen of anders-gelovigen, (te) bedroefd zouden zijn als wij geliefden aan de dood verliezen, want… wij zullen ze terugzien (mits in de Here ontslapen, natuurlijk).
  Het bewuste Bijbelgedeelte van 1 Thess. 4:13-18 gaat namelijk over de OPSTANDING (en niet over de opname voor de grote verdrukking), en in Openbaring 20:4-6 lezen we duidelijk dat de EERSTE opstanding pas plaatsvindt NA de afschuwelijke heerschappij van de antichrist. Wat dat betreft heeft @Frens (reactie 6) gelijk.

  De opstanding van de rechtvaardige doden (onder luid bazuingeschal, de LAATSTE bazuin – vergelijk Matth. 24:21 en 31, alsook 1 Kor. 15:52, 1 Thess. 4:16, met Openb. 11:15 en Openb. 20:4-6) is NA de grote verdrukking.
  1 Thess. 4:15-17 heeft dus NIETS met de opname van doen!! Het slaat op “de Here tegemoet gaan in de lucht”, om Hem “te verwelkomen” en om dan met Hem naar de aarde terug te keren (dus NA de grote verdrukking), waarna het 1000-jarig Vrederijk op AARDE aanvangt!

 34. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2011 om 13:41

  Bid voor onze regering zodat wij een stil en rustig leven mogen leiden, en in alle vrijheid de Here kunnen dienen [1 Tim. 2:2]. Bidden is het werk, en bovendien het huidige gezag is door God ingesteld [Rom. 13:1]. En wat betreft de vervolgde christenen moeten we ook voor hen bidden dat God ze troost en sterkt en dat ze getuige mogen zijn net zoals Paulus en Silas in de gevangenis..
  Zolang we in deze wereld leven, moeten we bereid zijn om in Gods kracht te lijden voor het evangelie. Er is ons geen kalme reis belooft maar wel een behouden aankomst, en je krijgt kracht naar het kruis wat je moet dragen. Dat ervaren vervolgde christenen ook, door het gebed van anderen kunnen ze volhouden, dus wij die nog steeds vrijheid genieten: bid voor hen!!!

 35. Hendrik zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2011 om 17:57

  Vrede aan alle Christenen.

  Het volk Israel maakte de fout door God de rug toe te keren, daarom trok God zich terug waardoor de satan vrij spel kreeg om Israel aan te vallen en bijna te vernietigen.
  Maar Gods belofte houd eeuwig stand. Ook voor Israel
  Helaas herhaalt de geschiedenis zich weer.
  Wij, het ge-ente Israel, de Christenen, zijn lauw geworden en keren massaal onze Schepper en God de rug toe. En omdat we lauw zijn….
  Zal JHWH ons niet ook loslaten, uitspugen, en overleveren aan de satan?
  Er moet een roep om bekering komen!!
  Het wordt hoog tijd dat we leren onze mond open te doen, op te staan en verkondigen wat we geloven.
  Er is maar een weg, een Middelaar, Jezus, en Hij komt spoedig.
  De tijd is nog zeer kort!!!

 36. auti zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2011 om 19:47

  Wat veel reacties!
  Als zoveel mensen gaan bidden, wat een kracht gaat daarvan uit.
  Laten we bidden.

 37. Mathieu zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2011 om 22:04

  Hr. Klein: ik laat mij de vertroostende woorden van Paulus, die blijkens vers 15 een Woord van de Heer spreekt, door niets en niemand ontfutselen! Na de verzen 13 t/m 17 volgt in vers 18 de bemoediging. De eerste opstanding (de opstanding ten leven) verloopt gefaseerd. Allen die geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan zullen, voordat God de mensen die op de aarde wonen (het lichaam van Christus woont niet op aarde) zal verzoeken, in het Vaderhuis worden opgenomen (Joh. 14:3). Ons burgerschap is IN de hemelen. Wij zijn de bruid van het Lam. Nergens uit de Schrift blijkt dat het lichaam van Christus – Zijn bruid – de grote verdrukking zal moeten doormaken. Integendeel, vanaf Openbaring 4 is de gemeente in het Huis van de Vader! Zelfs in het eerste Bijbelboek wordt deze heerlijke waarheid typologisch bevestigd, zie o.a. Genesis 24.

 38. geertruij zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2011 om 22:15

  Beste Dirk en allen die gereageerd hebben,

  Er staat geschreven in Joh.3:16-18
  Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat HIJ Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, ‘niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. Wie zijn/haar vertrouwen op Jezus stelt, wordt NIET VEROORDEELD! Maar wie niet gelooft, IS AL VEROODEELD OMDAT HIJ GEEN VERTROUWEN HEEFT GEHAD IN DE NAAM VAN GODS ENIGE ZOON!!!!
  Daarom geloof ik niet dat ik als gelovige in Jezus Messias in de “grote verdrukking” kom, maar voor die tijd zal worden weggerukt van deze aarde, ofwel de opname van de Bruidsgemeente van de Here Jezus Messias. Want in Joh 14:1-3 staat: en hier spreekt Jezus, “Laat uw hart niet bezwaard worden. Vertrouw op God en VERTROUW OOK OP MIJ! Waar Mijn Vader woont, zijn vele huizen. Als dat niet zo was, zou Ik het u wel gezegd hebben. IK ga er nu heen om alles voor u in orde te maken. Wanneer IK daarmee klaar ben, kom IK terug om u op te halen. Dan mag u ALTIJD bij MIJ zijn. In Matth. 25:13 zegt Jezus: Wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment IK terugkom. En in Mark. 13:32 Maar wanneer, op welke dag en welk uur deze dingen zullen gebeuren, weet niemand. De engelen niet en zelfs IK niet. Dat weet alleen de Vader.
  Wanneer de Bruidsgemeente van Jezus na de grote verdrukking zou worden opgenomen, zouden we precies kunnen berekenen wanneer de gemeente wordt opgenomen om voor altijd bij de Here te zijn. N.l. 7 jaar na de verbondssluiting tussen Israel en de Wereldheerser= de antichrist. Dus kom mij niet aan met de idee dat we pas opgenomen worden na die tijd = 7jr. Want dan zou voor mij Gods onberouwelijke beloften worden gebroken, dat Hij mij vergeeft als ik in Zijn Zoon geloof en niet in het oordeel zal komen.
  Maar bidden helpt, maar ik denk niet dat de politiek daar iets mee heeft. Ik heb zelf niets met politiek en heb 2/3 voor het laatst gestemd.
  Shalom

 39. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2011 om 22:16

  Geachte Broeders en Zusters,

  Bijbelgeleerden zijn het oneens over de volgorde van de volgende gebeurtenissen,
  of de opname vóór de verdrukking, gedurende de verdrukking of na de verdrukking of helemaal niet.
  Maar de meeste geloven dat het vóór de verdrukking plaatsvindt.

  De schriften tonen aan: een opname vóór de verdrukking.
  De “Grote Verdrukking” welke de 70 ste week van Daniëls profetie aangaande (Daniël 9:24-27, 12:8-13) is geen deel van het tijdperk van de gemeente!!!

  1. Johannes 14:3: “IK kom weder en zal u tot MIJ nemen, opdat ook gij moogt zij, waar IK ben.”
  2. 1 Tessalonicenzen 4:16-17: ” ………zij, die in CHRISTUS gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de HERE tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd bij de HERE wezen.”
  3. Matteüs 24:21: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”
  4. De grote verdrukking en de komst van de antichrist zal besloten worden bij de slag van Armageddon als JEZUS met ZIJN leger van heiligen zal komen.
  5. Duizendjarige regering van JEZUS, uiteindelijke oordelen, eeuwige toestand van gelovigen en ongelovigen.

  Slechts twee soorten mensen zijn nu nog op aarde: christenen en ongelovigen!!

  Het is jammer dat er verschillende inzichten zijn omtrent de opname van de gemeente (zij die daadwerkelijk in JEZUS geloven en belijden dat de HERE JEZUS voor onze zonden ZIJN dierbaar bloed aan het kruis gegeven heeft.)

  Voor de duidelijkheid:
  1. 1e komst van CHRISTUS naar de aarde: JEZUS’ geboorte (GOD in eigen peroson in een menselijk lichaam).
  2. Opname: JEZUS komt in/op de wolken om de heiligen tot zich te nemen.
  3. 2e komst van CHRISTUS naar de aarde: 1000-jarig vrederijk met al de heiligen.

  Conclusie: bij punt 3 staat: “met al de heiligen” dus die waren al bij de HEER.

  Bestudeert u a.u.b. het bovenstaande voor uzelf om niet met de mond vol tanden te staan als JEZUS terug komt voor ZIJN gemeente.

  Hartelijke groet,
  Wereldontvanger.

 40. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2011 om 23:20

  Er zijn al zoals opgemerkt is vele reactie’s gekomen. Dit kan ons verrijken! Laat het ons niet in verwarring brengen, want in het spoor van Jezus voetstappen gaan we toch verder, en wat wij tot nú toe nog niet zien,wordt met een oprecht gebed om wijsheid ook wel t.z.t. duidelijk!
  Zelf heb ik me met Hem laten begraven in de doop volgens (Col.2:12). Met Christus gestorven zijnde en opgewekt, mag ik door genade in nieuwheid des levens wandelen (Rom.6:4)./ het komt vast raar op u over, maar mag nú Jezus dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter (Rom.7:6).
  De vraag wel of niet door de oordelen/grote verdrukking? komt ook aan de orde.
  De weg van God met Israël is anders dan hen die ingeend zijn geworden op de edele olijfboom, gelukkig de wortel (die opkwam uit dorre aarde) welke Jood en
  heiden draagt is dezelfde.
  Wij weten dat straks de gerichtsengelen hun plaats zullen innemen. Nog is het genadetijd prijst de HERE daarvoor! De tijd van Jezus terugkomst nadert. Naar ik meen eerst op de wolken des hemels, om dan met Zijn toebereide bruidsgemeente in dehemel tezamen met onze Bruidegom, het feest te mogen vieren, de wijze maagden 10 in getal zullen jammerlijk genoeg gesplitst worden.
  Als we geheel en al doordrongen zijn van Zijn Geest zullen we nimmer het teken van het beest aannemen, of naar de valse profeet luisteren. Er is een oorlogsterein op de aarde en een ander voor het strijdperk in de lucht, Hij Betrouwt de uitvoering der gerichten toe aan de schepselen, die volkomen Zijne wil doen en dus geheel en al hun lampen blijvende helder kunnen laten schijnen.
  Gelukkig mogen we in ieder geval zijn, als we weten dat onze naam in het boek des levens staat opgetekend, dt wij gekocht en betaalt zijn door Jezus dierbaar bloed.
  Na het 1000 jarig vrederijk als de boeken worden geopend de mens naar zijn werken geoordeeld wordt, voor de witte troon Gods (Openb.20:11-15). zal ook de dood en dodenrijk in het vuur gegooid worden; waar de het beest met de valse profeet daar dan al reeds zijn (Openb.20:10).

 41. Manuela zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2011 om 23:46

  Leuk om te lezen dat er meer mensen vorige week op de SGP hebben gestemd.
  Het was voor mij meer dan twintig jaar geleden, maar ik heb het weer uit volle overtuiging gedaan.

  Wel hoop ik natuurlijk van harte dat ook het CDA en de CU meer het Christelijke in hun naam waar zullen gaan maken.

  En laten we, naast het bidden voor onze drie Christelijke partijen, ook het danken niet vergeten.
  We hebben nog zoveel waarvoor we dankbaar kunnen zijn.
  Niet voor niets proberen mensen uit allerlei landen hierheen te komen!

 42. Harry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 maart 2011 om 13:35

  Gelukkig dat er ook nog echte christenen zijn die inzicht van zaken hebben zoals: Geertruida en Wereldontvanger.
  Zij hebben kennelijk bijbelkennis of hiervoor gestudeerd.
  Jammer dat er ook verdeeldheid is over verschillende inzichten omtrent de wederkomst.
  Toevallig heb ik afgelopen zondag aan onze kinderen uitgelegd over het
  “ondeelbare ogenblik” of in een “oogwenk”: nog sneller dan één keer met de ogen knipperen en de gemeente is bij de Heer!!!!

  Ik zie daar naar uit, U ook??

 43. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 maart 2011 om 16:08

  Shalom allen.
  Door de jaren heen heb ik geleerd, dat wij die geloven in YESHUA HAMASSJIACH HEM elke dag moeten verwachten.
  Want niemand weet het uur of de dag dat HIJ komt.
  Dus verwacht ik HEM iedere dag en doe gewoon wat ik moet doen.
  HEM navolgen.
  Las pas nog: Wie zijn kruis niet opneemt en MIJ volgt is Mij niet waardig.
  In de dagen dat dit werd gezegd, werd exact begrepen wat YESHUA bedoelde, de consequentie van het volgen van HAMASSJIACH was aan een kruis geslagen worden door de Romeinen.
  Want je mocht alleen de keizer vereren.

  Weest dus bereid en waakt ten alle tijden en als een lid lijdt, lijden alle leden.

  En nog wat: YESHUA is nooit los verkrijgbaar, ZIJN volk hoort erbij.

  Israel is nog steeds de OOGAPPEL van ABBA JHWH.

  Allen sterkte gewenst en toegebeden in deze onzekere tijd.
  Allen Shalom in YESHUA.

  Lou.

 44. A. Klein zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 maart 2011 om 17:27

  Sorry Dirk, ik heb weer eens wat aangehaald met mijn reactie (nr. 33). Terwijl het enige wat ik daar probeerde te zeggen was dat 1 Thess. 4:13-18 over de opstanding gaat en niet over de opname.
  Het is inderdaad triest dat wij als christenen op zoveel (belangrijke) onderwerpen nog zo verdeeld zijn. Maar het is – voor ons allen, dus ook voor mij – beter om dit alles nu goed en vooral ook BIDDEND te ONDERZOEKEN, om straks niet negatief verrast te worden.

  Ook ik geloof – natuurlijk – in een BEWARING voor de grote verdrukking van Zijn Bruidsgemeente, de Bruid van het Lam, zijnde de “wijze maagden” (zie Matth. 25:1-13)!!
  Er worden dus zeker wel christenen BEWAARD tijdens de grote verdrukking. Dat kunnen we o.a. ook lezen in Openb. 3:8.
  Maar aan deze BEWARING zijn (door God) wel “condities” gesteld: Onder andere het “volharden in lijdzaamheid” (de zgn. “Jobs-ervaring” zal letterlijk ons deel worden, voordat we waarlijk een “wijze maagd” zijn/worden), maar ook de “conditie” van het “zonder vlek en rimpel, onberispelijk zijn” (Ef. 5:27). Het zijn echt niet alleen mijn woorden, maar we kunnen in de Bijbel lezen dat alleen de “wijze maagden” (zie Matth. 25:1-13) straks aan deze “conditie” – om in te gaan tot de Bruiloft – zullen voldoen.

  En wat de heiligen betreft die met Jezus wederkomen na de grote verdrukking: Dat zijn volgens mij de 144.000 (12.000 uit elke stam van Israël – zie Openb. 7:1-8), waarvan geschreven staat in Openbaring 14:1-5 “…de 144.000… die van de aarde gekocht waren… smetteloos voor de troon van God”.

 45. Boodschapper zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 maart 2011 om 22:55

  Veel bemoedigende reacties op Dirks-oproep: Dat na de verkiezingen, nu pas het “werk ” voor ons Christenen begint, dus ook in politiek (de praktijk).
  In reactie No. 3 heb ik geprobeerd te verwoorden: mijn ingegeven “werkopdracht”. Samenvattend in deze:
  De 3 Christelijke partijen moeten meer gaan samenwerken (fuseren?) met als gezamenlijke hoofduitgangspunten:
  Solidariteit – Rechtvaardigheid – Vredelievendheid.
  Willem, schrijft in reactie No 19:
  Met alleen Solidariteit-Rechtvaardigheid-Vredelievendheid, komt men er niet.
  Willem, welke hoofd-uitgangspunten wilt U dan nog toevoegen?
  Het 1 ste “gebod” van de Christelijke leer is: Heb Uw naaste lief, gelijk U zelf (Solidariteit).

 46. Harry zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 maart 2011 om 12:25

  De meneer die boodschappen loopt, reactie no. 44,
  Wie zijn dan uw naasten?
  Uw mede broeders en zusters?
  Of uw directe familie en broeders en zusters uit uw gemeente?

  Of Jan en alleman?
  Solidariteit is meer een term voor de P.v.d.A.
  Maar gij geheel anders, gij die niet werkt zal niet eten… en gij zult uw brood verdienen!!!

 47. Boodschapper zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 maart 2011 om 17:21

  Harry,

  Solidariteit is het in PRAKTIJK brengen van de NAASTENLIEFDE.
  Denk aan het bijbelverhaal van: De barmhartige Samaritaan.

 48. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 maart 2011 om 9:40

  Broeder Van Genderen,

  Daar er toch door diverse personen gereageerd wordt op reacties van anderen blijk dat alleen op u reageren als een manco ervaren wordt.
  De site wordt op deze manier wel erg alleen op uw mening gericht.
  Mits goed gebruikt kan de site meer zicht geven op de onderwerpen.
  Zou u eens willen overwegen dit toe te staan?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 49. Mathieu zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 maart 2011 om 12:05

  In het verhaal van de barmhartige Samaritaan is Jezus de Naaste!! HIJ is immers het meest naast.
  HEM moet je liefhebben!

 50. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 maart 2011 om 13:48

  Geachte Broeders en Zusters,

  De Samaritanen zijn een bestaande groep mensen in Israël.
  Deze bestaan nog steeds, echter nog een kleine groep.

  De Samaritanen waren in de bijbel een typebeeld van de HERE JEZUS dus
  eigenlijk een type beeld van de christelijke gemeente van nu.
  Dus van ons wordt verwacht zoals de HERE JEZUS zou handelen,
  wij dat ook zouden moeten doen.

  Maar dit heeft naar mijn mening een andere betekenis dan solidariteit, in de huidige betekenis, van dhr. Boodschapper.

  Iemand die werkt voor de kost, voor z’n gezin, mag die het niet beter hebben (financieël) dan iemand met een uitkering??
  Of moet u dan solidair zijn en geld delen met met diegene die niet werkt?
  Kennelijk is dit wel de gedachte van de PvdA, SP, CU.

  Als mensen echt in nood zijn, helpt u ze dan a.u.b.

  Hartelijke groet van Wereldontvanger.

 51. Boodschapper zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 maart 2011 om 20:52

  Wereldontvanger,

  Wat is dan volgens uw visie een goed PRAKTIJK-voorbeeld van naasteliefde ?

 52. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 9:31

  Boodschapper,

  Als u bovenstaande goed gelezen zou hebben,
  dan heeft u het antwoord.

  “Als mensen echt in nood zijn, helpt u ze dan a.u.b.”

  Wereldontvanger.

 53. Boodschapper zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 18:37

  Beste wereldontvanger,
  Ik ben er vast van overtuigd dat wij beiden, in de Geest van de bijbel, denken over Naastenliefde. Wij verwoorden het alleen maar verschillend.

 54. Carla zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 21:21

  Beste Dirk.

  Ik ga met je mee op de knieën voor ons land en volk.
  Het is echt nodig.

  Groeten en Gods zegen gewenst.

 55. Daan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2011 om 20:08

  Beste allemaal,

  Als christen moet je duidelijk zijn. Mijn kinderen zaten op een christelijke basisschool waar verkondigd werd dat allah en de God van de Bijbel dezelfde God is. Ik heb dan bijzonder respect voor NIET christelijke mensen die een halt willen toeroepen aan de Islam. Christus zelf werd furieus als men mensen af houdt van het Evangelie. Gods Woord is hier duidelijk; “Een ieder die een ander evangelie verkondigt (al was ik het zelf of een engel uit de hemel) DIE ZIJ VERVLOEKT”. Mensen, lees de Koran en kom er zelf achter dat de tactiek van de boze niet is veranderd. Sommige waarheden uitspreken maar de leugen heerst. Allah is de Satan zelf. We mogen de moslim liefhebben maar de Islam mogen we haten uit de grond van ons hart. Trouwens, de Koran zelf is zionistisch; “5:17 Het heilige land is door allah gegeven aan het volk van Mozes”.

  Shalom

 56. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2011 om 19:56

  Ronald, ik ben zo’n Christen die op de PVV gestemd heeft. Ten eerste zijn zij voor Israël. Ten tweede zijn zij tegen Islamisering van Nederland. Ze hebben niets tegen de Moslims, maar wel tegen hun gedachtegoed, de Islam. Islam is een valse religie. Islam ontkent het bestaan van Jezus als Gods Zoon. Jezus Zelf zegt immers: IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door MIJ. Dit maakt Islam tot een afgod! Goed, Geert Wilders kan soms wat apart uit de hoek komen, maar het gaat om de grote lijnen. Neem het CDA dan, een partij waar het niet goed mee gaat. Ik denk zelfs dat het tij niet meer te keren is voor hen. Het zijn andere tijden. Zij zijn zo lang aan de macht geweest. Zou de achteruitgang soms komen doordat zij Moslims binnen hun partij hebben? Men kan namelijk geen twee heren dienen. De C staat voor Christelijk dacht ik, en niet voor Moslim……

 57. Ronald zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2011 om 15:23

  Willy, ik begrijp je zienswijze. Deels deel ik dat met je. Na veel gelezen te hebben over Mohammed ben ik er ook achter gekomen dat je ze nooit kunt vertrouwen. Ik heb net zoals jij niets tegen moslims. Ik sta ook niet achter hun gedachtegoed. Verre van dat. Maar ik denk dat je ze voor je kunt winnen met respect, maar ook met je levenshouding. Het is niet voor niets zo dat er binnen de moslimwereld een massale bekering naar het Christendom is omdat ze zien dat Jezus liefde en respect is en dat is er niet binnen de islam. Dat kan op zo’n manier dan niet in ons land, omdat je ze enorm tegen je in het harnas jaagt.
  Met liefde en respect trek je toch aan het langste eind.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden