Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ik acht mijn leven niet kostbaar… (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011, 8:50 door Dirk A A

We leven in spannende tijden. In verwarrende tijden. Hoe moeten we de ontwikkelingen in de wereld duiden? Wat is waarheid? Leven we zo in Gods nabijheid, zijn we zo één met Hem, dat we Zijn stem horen, vanuit Zijn Woord en door de Heilige Geest?

De ontwikkelingen in de wereld zijn in een enorme stroomversnelling geraakt. Kijk naar Noord-Afrika, kijk naar het Midden-Oosten. En nu weer een enorm zware aardbeving in Japan, gevolgd door een verwoestende tsunami. Waar gaat het heen, wat gaat er gebeuren?
Ondertussen leven de meeste christenen door alsof alles hetzelfde blijft. Dezelfde preken worden gehouden, dezelfde gebeden klinken. Waar zijn de mensen, de voorgangers, de predikanten, die net zoals de Issascharieten de juiste tijden kennen, zoals van hen in 1 Kronieken 12:32 wordt gezegd, die weten wat er gedaan moet worden?

Gods hand stuwt de wereldgeschiedenis voort, in een razend tempo. Maar wel volgens bepaalde lijnen, die voorzegd zijn in de Bijbel, met name in de profetieën en in Openbaring. Jeremia 1:12 zegt het zo mooi: ‘God waakt over Zijn Woord, om dat te doen’. Er gebeurt niets bij toeval. Het gaat volgens Gods plan. Hij waakt daarover.
Het zijn niet Obama, Poetin, Ahmadinejad of Netanyahu die de loop van de geschiedenis bepalen. Er zit iemand op de troon, in de hemel, Die de wereldgeschiedenis leidt: ‘…er stond een troon in de hemel en Iemand was op die troon gezeten’ (Openbaring 4:2).

Ik wijs beslist niet met de beschuldigende vinger naar wie dan ook. Ik zegen mijn broeders en zusters in Christus. Ik zegen alle voorgangers en predikanten die het Paulus nazeggen: ‘Wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig’ (1 Korinthe 9:16), ook al zien ze (nog) niet wat er anno 2011 gaande is.
Toch lig ik op m’n knieën en smeek de Here of Hij hun ogen wil openen voor de tijden waarin we leven. Dat bid ik ook voor mijzelf. ‘Here Jezus, open mijn ogen en open hun ogen. Geef de gave van onderscheid van geesten (1 Korinthe 12:10), om te zien wat van U is en wat niet van U is. Open onze ogen, dat we Uw hand zullen zien in de ontwikkelingen in het wereldgebeuren, op weg naar Uw wederkomst.’

Dwaalleraars en valse profeten beleven in het huidige mediatijdperk hun ‘finest hour’. Hun volgelingen maken hen vaak schatrijk, terwijl er van hun beloften van zegen, welvaart en gezondheid niets terechtkomt. ‘Goedgelovige’ christenen worden door hen geestelijk in verwarring gebracht en vergiftigd. Ze moeten ontmaskerd worden, volgens Efeze 5:11.

En opnieuw stel ik de vraag: Waar zijn de voorgangers, de predikanten, de christelijke leiders, die stelling durven nemen tegen deze valse profeten en dwaalleraars? Omdat ze daartoe tot God gedrongen worden en niet anders kunnen. Die zo in Gods nabijheid verkeren, dat ze hun leven niet kostbaar achten (Handelingen 20:24), maar voor alles trouw willen zijn en blijven aan hun Here en Heiland, de Here Jezus, Die ze zo van harte liefhebben, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad. Bij hen is geen vrees voor mensen, maar alleen de vreze des Heren. Ze willen geen mensen behagen, maar de Here alleen. Het gaat hen om de eer van Hem en om het geestelijk heil van allen die ze kunnen bereiken of die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.

Hoe worden we als de Issascharieten? Hoe kunnen wij ‘de tijden kennen?’ Bij de Issascharieten hield dit in dat ze zich achter de nieuwe koning David stelden. Ze herkenden Gods hand in Zijn koningschap. Ze gingen aan de slag. Zo worden ook wij geroepen ons christen-zijn te laten zien en in de praktijk te brengen.

Het ‘kennen van de tijden’ leer je niet op school, zelfs niet op een theologische universiteit. Dat leer je alleen maar op Gods bijbelschool. Door Hem te kennen, en met Hem te wandelen, zoals ooit Henoch (Genesis 5:22). Door je volkomen aan Hem toe te wijden, niet alleen je hart, maar je hele leven (Romeinen 12:1). Door Hem van harte lief te hebben en voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest (Efeze 5:18). Door Zijn Woord te kennen. ‘Onderzoekt de Schriften (…) deze zijn het die van Mij getuigen’ (Johannes 5:39).

Hij wil je vervullen met Zijn genade, Zijn wijsheid. Hij wil je ogen openen voor de tijden waarin we leven. Dan gaat het je niet langer om je eigen mening, maar om Zijn waarheid. Dan wil Hij wijsheid geven om de ontwikkelingen in de wereld, in Israel en in de kerken te doorzien in het licht van Zijn Woord, de Bijbel.
Dat gaat niet vanzelf. Het komt ons niet ‘zomaar’ aanwaaien. De Here gebruikt hiervoor allereerst Zijn Woord. Als Zijn Woord in ons is, als we de Bijbel kennen, kan de Heilige Geest ons Zijn woorden in gedachten geven.
Dan houd je de Bijbel in je ene hand en de krant in je andere hand. Dan lees je met je éne oog in de Bijbel en met je andere oog zie je wat er in de wereld gebeurt.

Wanneer je dan vliegtuigen vol Joodse mensen definitief ziet terugkeren naar Israel, dan weet je het zeker: dit is vervulling van tientallen Bijbelse profetieën.
Wanneer je ziet dat de wereld wordt getroffen door steeds zwaardere natuurrampen, dan weet je het zeker: deze rampen kondigen de spoedige komst van de Here Jezus aan.
Wanneer je de haat tegen Israel ziet toenemen, dan weet je het zeker: hoe vreselijk ook, het is al vele eeuwen geleden voorzegd door de profeten.
Wanneer je valse profeten op het toneel ziet verschijnen, dan weet je het zeker: de Here Jezus heeft hier al tegen gewaarschuwd in Zijn eindtijdrede in Mattheus 24.

Bij alle gebeurtenissen en ontwikkelingen zoek je dan Gods aangezicht en vraag je Hem om wijsheid, zoals bij de opstanden in de moslimwereld. Dan bid je: ‘Here, hoe is Uw hand in dit alles?’ En dan is het wonderlijk om te ervaren dat Hij je leidt naar Joël 3, en naar Jesaja 19. Je ‘kende’ die hoofdstukken al omdat je ze vaker hebt gelezen, maar de Here brengt ze je in gedachten en nu lees je ze anders. ‘Here, breekt de tijd aan dat dit werkelijkheid gaat worden?’
En wanneer je ziet dat de economische crisis nog lang niet voorbij is, dan wil de Here je ook daarin Zijn inzicht en wijsheid geven. Dan word je stil als Hij je op Openbaring 18 en 19 wijst, op de aanstaande val van Babylon.

Betekent dit dat wij alles begrijpen? O, nee. Ons kennen en ons profeteren is nog onvolkomen (1 Korinthe 13:9). Dat maakt ons bescheiden en houdt ons nederig. Maar tegelijk hef je je ogen op naar de Here Jezus, en smeek je Hem: ‘Schenk me Uw wijsheid, leid mij in Uw waarheid, geef me genade om de tijd waarin we leven, te verstaan. En geeft U mij de genade en de moed om krachtig op de sjofar te blazen op de plaats waar U mij hebt gesteld.

Dirk van Genderen

(Dit artikel verscheen afgelopen week ook in ‘Blaast de sjofar’. Dit blad wil lezers op de hoogte houden van de huidige profetische ontwikkelingen met het oog op de aanstaande wederkomst van de Here Jezus. Voor informatie: www.pillaroffire.nl of adresbeheer@pillaroffire.nl)

23 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 9:27

  Geachte Broeders en Zusters,

  We leven overduidelijk in de tijd dat we de HERE JEZUS spoedig mogen verwachten om ZIJN bruidsgemeente tot ZICH te nemen.

  Bent u daar klaar voor?
  Kies HEM vandaag nog, HIJ wil u met open armen ontvangen.

  Kort maar krachtig vandaag.

  Hartelijke groet van Wereldontvanger.

 2. Lize zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 10:33

  Beste Dirk,

  Bedankt voor dit stukje. Ik kijk met grote vreugde uit naar Jezus wederkomst. En dat mag ook. Mijn hart ligt bij Hem, mijn redder, mijn koning en mijn God. Deze wereld is in barensnood. Nu weer een tsunami in Japan. Aan de ene kant zijn deze gebeurtenissen huiveringwekkend en verschrikkelijk triest voor de mensheid. Aan de andere kant gaat het hart van de gelovige sneller kloppen omdat Jezus zegt dat deze dingen moeten en gaan gebeuren. Ik hef het hoofd omhoog, blijf op de plaats waar ik geroepen ben, plant nog de laatste boom (zoals Luther zegt) en wacht tot Hij mij en al mijn broeders en zusters komt halen. Halleluja !!

 3. J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 11:05

  Dank voor dit mooie artikel!

 4. Harry zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 11:20

  Beste mensen,

  Ik sprak een aantal weken geleden met een man over koetjes en kalfjes.
  Hij is koster van een gemeente en had voorbereidingen gedaan voor
  een maandelijkse bijéénkomst, bijbelstudie.
  Omdat ik niet in die plaats woon, zorg ik dat ik altijd op tijd aanwezig ben.
  En zo merkten we naar elkaar op dat die maand ( in dit geval 5 zondagen later) de tijd wel t.o.v. de vorige studie erg snel voorbij “gevlogen” was.
  Hij zei: de dagen zullen ingekort worden aan het einde m.b.t. een voorspoedige wederkomst van Jezus te bewerkstelligen.

  Ik sluit mij volledig aan met de schrijver van dit artikel en de koster van bovengenoemde gemeente.

 5. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 11:43

  Inderdaad, je leest nog niet de zin ‘steeds grotere natuurrampen’, of vandaag wordt Japan getroffen door de grootste aardbeving in Japan in 140 jaar, met een verwoestende tsunami er achteraan …

 6. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 13:06

  Beste Dirk

  Vandaag een vrije dag. Ik kijk naar de televisie… aardbeving in Japan. Tussendoor lees ik jouw artikel. En de reacties…, leven wij in de eindtijd.
  Ik kan mij herinneren dirk, dat dit onderwerp een paar jaar geleden…. (wel af en toe een artikel over de situatie in de wereld, en wellicht dat we dat in verband konden brengen met de eindtijd, en soms gaf je aan dat wij er ook niet teveel mee bezig moeten zijn, met de kans dat je werkelijke doel.. JEZUS uit het oog verliest )…… Maar juist de laatste tijd bent u intensief met de eindtijd bezig. En geeft u ook specifiek aan dat wij in die tijd zitten.
  De bezieling van uw reactie geeft dat aan, zoals u in gebed gaat, op uw knien en smeekt om meer helderheid en kennis, wijsheid… enz.

  Wat ik mij nu afvraag, heeft u enig idee in wat voor tijdspanne wij leven, en wellicht hoelang het kan gaan duren voor dat Jezus terug komt. En waar wij de komende jaren of tientallen jaren, wellicht rekening mee kunnen houden.

  Dirk… begrijp mij niet verkeerd, ook ik geloof dat wij in de eindtijd leven. Kijk maar naar het nieuws, en het leven om ons heen. Het lijkt wel op Sodom en Gomora…. maar in dagen na Jezus’ kruisiging waren ze daar ook van overtuigd.

  Beste Dirk, hou ons scherp op de hoogte van de ontwikkeling rond de eindtijd. Dirk hou ons scherp met het oog op het evangelie van Jezus.
  Dirk, ik blijf bidden voor U, voor wijsheid en inzicht.. enz.

  Een opmerking waar ik mij af en toe aan erger, ik sluit mijn reactie af met mijn eigen naam.

  Met vriendelijke groet, Rene Postma

 7. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 13:37

  Aardbevingen zoals nu in Japan en natuurrampen zijn voortekenen dat de dag Des Heren aanstaande is.
  Mattheüs 24:8 Doch dat alles is het begin der weeën.
  Markus 13:8 Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin der weeën.

  Maar het is niet reeds de vervulling van Joel 3 en Jesaja 19.

  Joel 3:1 Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden;
  Joel 3:14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens. (Nabij in Bijbelse betekenis is aanwezig, baruch)
  15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.

  Jes. 19: 19 Te dien tijde zal er een altaar des Heren midden in Egypteland zijn, en een gedenkzuil voor den Heer aan den grenspaal;
  20 welke zijn zal tot een teken en ene getuigenis voor den Heer Zebaôth in Egypteland; want zij zullen tot den Heer roepen over de verdrukkers; dan zal Hij hun een heiland en aanvoerder zenden, die hen verlossen zal.

  “in die dagen en te dier tijd” in Joel 3, en “Te dien tijde” in Jes. 19. is niet nu, maar wijst naar de dag des Heren, zoals blijkt uit Joel 3:15.

  “De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.” Dit is de ruggengraat van de profetie. De Engelsen noemen dat de “Backbone of prophecy”.

  Broeder Van Genderen vraagt: ‘Here, breekt de tijd aan dat dit werkelijkheid gaat worden?’ Maar dat zal zijn in de dag des Heren. Eerst moet de Gemeente opgenomen worden om met Hem te verschijnen in heerlijkheid, en dat staat als eerste te gebeuren. Omdat de Gemeente niet gesteld is tot toorn. Lees 1 Thess. 5.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 8. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 13:40

  We zijn op weg naar het jaar 2012 waarin volgens de Maya kalender onvoorstelbare rampen zullen gebeuren. 2012 is het jaar van Satan en daar zien we nu de voortekenen er van: onrust in het Midden-Oosten, financiële problemen in de E.U., aardbeving Japan, enz.

 9. Harry zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2011 om 14:27

  Aan Dhr. Moi (in het Frans -ik- en in het Gronings -tot ziens-),

  Waarom vindt u het zo belangrijk dat u vermeldt dat u lid bent van het CDA?
  Ik zou er zelf niet trots op zijn.
  En werken ze bij het CDA allemaal met maya kalenders?
  Volgens mij moeten wij ons daar verre van houden.

  Sterkte toegewenst,
  Harry.

 10. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2011 om 0:30

  God gaat in (de bijna laatste fase van) de eindtijd – dus NU – de Gemeente/Kerk en de volkeren der wereld SCHUDDEN.
  In Haggai 2:7-8a staat: “Want zo zegt de Here der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, dat is de Gemeente/Kerk) en de aarde (de ongelovige wereldbevolking), de zee en het droge (de natuur) doen beven (letterlijke vertaling: schudden). Ja, Ik zal alle volken doen beven (schudden).”
  Waarom gaat de Here de naties SCHUDDEN?
  1. De Here gaat al de naties in de eindtijd, vlak voor Zijn wederkomst, schudden, omdat de ongerechtigheid onder de naties zich heeft vermenigvuldigd en zich verder gaat vermenigvuldigen. (Lees o.a.: Matth. 24:12, Luk. 17:26-29, Gen. 6:5-8, Ps. 2:1-5)
  2. De Here God brengt dus in de eindtijd Zijn oordelen over de aarde om haar bewoners tot BEKERING te brengen.
  Zoals in Jes 26:9b staat:: “Wanneer uw gerichten (of: oordelen) op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.”
  Hij wil namelijk vóór Zijn wederkomst nog een grote zielenoogst van ontelbare zielen in Zijn hemels Koninkrijk (op aarde, dat is de Gemeente/Kerk) brengen.
  Ook Paulus profeteerde van deze Goddelijke SCHUDDING in de eindtijd. Hij spreekt van een plotseling verderf, dat over de wereld komt, dat de wereld zal ervaren als de weeën van een zwangere vrouw. Weeën van een zwangere vrouw, als haar tijd van baren gekomen is, geschieden plotseling, in steeds toenemende mate en met steeds snellere opeenvolging.
  Mijns inziens is deze schudding door de Heer van de naties al begonnen.
  3. Hij zal Zijn volk, het natuurlijk Israël, van hun vijanden en belagers verlossen.
  Zoals vermeld in Hab. 3:13a: “Gij trekt uit tot redding van Uw volk (Israël), tot redding van Uw gezalfde (Zijn Gemeente/Kerk).”
  4. Hij zal de ware kinderen Gods, die Hem boven alles liefhebben, bewaren.
  Net zoals Hij Noach en zijn gezin tijdens de zondvloed veilig bewaarde, en de kinderen Israëls gedurende de 10e plaag, toen de Hij de eerstgeborenen van Egypte sloeg, zo zal Hij de ware kinderen van God, die Hem liefhebben, in Zijn schuilplaats veilig bewaren tegen Zijn oordelen en tegen satans aanvallen. Lees o.a. Ps. 91:1-16.

 11. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2011 om 0:45

  Ik zit net te denken, de wereld gaat zulke grote problemen krijgen dat men uiteindelijk genoeg gaat krijgen van dat lastige tegenstribbeldende Israël. Je kent dat zelf ook wel, er is een probleem dat al langer speelt en dat maar niet opgelost wordt, en ondertussen nemen op andere terreinen de problemen zozeer toe dat je dat andere, langslepende probleem er nu eigenlijk niet meer bij kunt hebben en het niet langer tolereert. Je denkt dan: nu moet het maar eens afgelopen zijn (met dat langslepende probleem).

 12. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2011 om 13:33

  Stelling: In 2018 zal de Heere Jezus terugkomen, want Israël bestaat dan 70 jaar en 7(0) is het Getal der Voleinding.

  Dan zal dit jaar of in 2012 de antichrist aan de macht komen en de 7 jaar durende Grote Verdrukking zal dan ook beginnen.

 13. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2011 om 15:05

  Mooi dat je Jeremia 1:12 aanhaalt, Dirk.

  In de dalen rond Jerusalem hebben vorige maand de amandelbomen alweer gebloeid. Dan zie je a.h.w. een rose deken over de velden.
  Prachtig en bemoedigend!
  Het is de eerste, vroege bloesem na de winter.
  Het woord voor amandelboom betekent “wakker worden”. Zo wordt de natuur, door Gods trouwe zorg, weer wakker uit haar winterslaap.
  We zien het vandaag ook hier om ons heen.
  En tegelijk is het een beeld van Gods “wakker zijn” over Zijn Woord.
  Hij zal niet één van Zijn Woorden onvervuld laten!
  Al blijkt altijd weer dat Zijn vervulling verrassend anders is dan wij het hadden uitgerekend.

  Wat het ontmaskeren van dwaalleraars betreft: in de gelijkenis van het tarwezaad en het onkruid zegt God: Laat ze maar samen opgroeien tot de oogst en dan zullen ze gescheiden worden.
  Ik denk dat het beter is om, zoals je ook zegt, het Evangelie te verkondigen, dan fouten van anderen aan te wijzen.

  In Efeze 5:11 staat: “bestraf de onvruchtbare werken van de duisternis”.
  Dat is wel nodig. Maar dan gaat het over verkeerde praktijken in het dagelijks leven van de kerk, die moeten worden aangewezen, zodat we ermee zullen stoppen en geheiligd door het geloof, ziende op Jezus, in liefde en heiligheid Zijn komst zullen verwachten.

 14. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2011 om 16:25

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.
  Nog steeds zijn er zo goed als geen voorgangers die ons voorgaan in verootmoediging en schuldbelijden; nog steeds ook op de E.O. geen voorgangers die echt met klem oproepen tot terugkeer, tot gebed en voorbede, allereerst voor HET JOODSE VOLK en ISRAEL, en ja, die durven te huilen voor HET AANGEZICHT van ABBA JHWH.
  Waarom wordt er zo slecht geluisterd naar diegenen die geroepen zijn DOOR DE RUACH HAKODESJ als een sjofar in dit land?
  Wachten we nog steeds op de ontsnapping van de zware tijden die komen en nu al zijn.
  Willen we YESHUA echt volgen, dan is lijden ons deel en laster en vervolging.

  Laten wij allen wakker worden en op de bressen gaan staan, voor Israel, voor elkaar,v oor allen die DE GEEST aanwijst.

  Allen een hartelijk shalom en slaaploze nachten toegebeden.
  (vanwege HET ZOEKEN van HET AANGEZICHT van ABBA.

  Lou.

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2011 om 8:12

  Beste Dirk,
  Met heel veel aandacht en herkenning, heb ik het bijbelvaste en vooral begrijpbare commentaar en oproep gelezen, met tranen van verdriet maar ook van vreugde. Van verdriet, omdat “de wereld (ook letterlijk) in brand staat” en de eindtijd-profetieën in versneld tempo zich aan het voltrekken zijn. (de koster in Harry-reactie No 9 zegt: Dat de dagen ingekort zullen worden aan het einde, voor zijn wederkomst , in mijn beleving “vliegen” ook de dagen om.) Ook verdriet, hoe de Christelijke normen en waarden in de maatschappij tot een dieptepunt zijn gedaald. Denk ook aan de Christelijke politiek en de leegloop in de Christelijke kerken.
  Tranen van vreugde, over de bevestiging, dat Gods Woord over de eindtijd-profetieën zich zichtbaar aan het voltrekken zijn, met zoveel pijn en verdriet dan ook, maar dit moet gebeuren voor Zijn wederkomst. De tranen van vreugde zijn dus ook tegelijkertijd tranen van verdriet.
  Dirk, maar vooral je bezielende oproep en boodschap in deze, wil ik ook nog eens onderschrijven: Zo worden ook wij geroepen, om ons Christen-zijn te laten zien en horen, in praktijk te brengen, op welke plek dan ook. Daar wil ik alleen nog aan toevoegen: Maar laat de toekomst vol vertrouwen aan de Here over en laten wij door deze lessen en boodschappen ons voorbereiden en zo leven, dat wij Hem iedere dag kunnen verwachten.

 16. Bert Vos zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2011 om 17:26

  Best Dirk,
  Bedankt voor je prachtige en vooral Bijbelse brief.
  Van premier Netanjahoe die onder de druk van de wereldmachten staat, om een Palestijnse staat in de eindtijd te creëren, die in de Schrift nooit vernoemd wordt, wel oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen op vele plaatsen, zoals die van vrijdag in Japan met daarbij de tsunami (vloedgolven werden die vroeger genoemd).
  Voor Moi (CDA lid) Houd je aan de Heilige Schrift die zegt: Van dat uur weet niemand, de engelen inde hemel niet, zelfs de Zoon niet, dan alleen Mijn Vader in de hemel. Een oud leraar zei vroeger : Let op de tekenen, maar ga niet aan het rekenen.

 17. Cootje zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2011 om 23:11

  Beste Dirk,
  De stelling i.v.m. de eindtijd waarin wij leven luidt: Ik acht mijn leven niet kostbaar…….
  Eén dezer dagen moet ik mijn paspoort laten vernieuwen. Voor het eerst kreeg ik een aanschrijven van het stadsdeelkantoor om dit nu te doen. Maar ik wil geen pas waarin mijn vingerafdruk staat, dus wacht ik af hoe ver men zal gaan om dit af te dwingen. Gelukkig is mijn rijbewijs nog een paar jaar geldig, maar in mei a.s. moet ik naar België omdat daar mijn kleindochter trouwt. Vroeger mocht een pas dan 3 mnd verlopen zijn, maar tegenwoordig is dat net andersom: drie maanden voor die tijd moet je een nieuwe aanvragen. Zal het hotel mij wel inschrijven of moet ik terug naar huis?
  Nu loopt er een proces om de verplichte vingerafdruk ongedaan te maken, maar dat wordt met heel andere overwegingen gevoerd en de uitkomst laat vast lang op zich wachten. Mijn motief tegen een vingerafdruk is omdat de tijd voor een christen veel te gevaarlijk wordt, we worden in Europa al geminacht, maar volgens de koran moet men ons haten en dat kan snel dichtbij komen. Dus vandaar: ik wil absoluut geen vingerafdruk in mijn paspoort, mijn leven is mij te kostbaar!!!

 18. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2011 om 23:25

  Geweldig Dirk, hoe jij het Woord verkondigt en uitlegt! Ik zit hier op dit late tijdstip alles nog te lezen. Na een week met veel moeilijkheden persoonlijk en wereldwijd, geeft deze nieuwsbrief met m’n Bijbel erbij zoveel kracht dat ik me weer super voel na zoveel slechte dagen: Gods Woord en Gods Liefde is krachtig!

 19. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 14 maart 2011 om 13:50

  Bert Vos – reactie, met op het laatst de wijze uitspraak van zijn oud leraar:
  Let op de tekenen, (van de eindtijd-profetieën) maar ga niet rekenen, vind ik een hele wijze, maar ook voor iedereen een begrijpelijke, symbolische uitleg in deze.
  Zelf ben ik ook een tijdje bezig geweest met diverse web-sites hierover te raadplegen. Als je op Google: 21-12-2012 intikt, krijg je duizenden web-sites te zien met MENSELIJKE voorspellingen van de eindtijd. Nu zou ik iedereen adviseren: Onderzoek het nieuwe maar behoud het goede in deze, Gods-woord, de Bijbel. Daarom wil ik proberen om de uitspraak van Bert Vos zijn oud leraar nog wat aan te vullen:
  Let op de tekenen, maar ga niet rekenen, want de mens zal zich in deze, altijd verrekenen!

 20. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 14 maart 2011 om 14:50

  Beste Dirk

  Hartelijk dank voor je inzichtelijke stukje met daarin zoveel wijze woorden. Het is waar het is allemaal voorzegd. Wel sta ik verbaasd dat uitgerekend wij dit nu meemaken. Wonderlijk maar tegelijkertijd ook enigszins beangstigend hoe inderdaad alles in een stroomversnelling raakt.

 21. John zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 maart 2011 om 8:36

  Vervulling van Jesaja 19. Jesaja 19 is volgens mij al een keer vervuld in het OT:

  Zo zal de koning van Assur de gevangenen van Egypte en de ballingen van Ethiopië, jongen en ouden, wegdrijven, ongekleed en barrevoets en met ontblote achterdelen, een smaad voor Egypte. Dan zullen zij verslagen en beschaamd wezen om Ethiopië, hun toeverlaat, en om Egypte, hun trots; en de inwoners van dit kustland zullen te dien dage zeggen: Zie, zo gaat het met hen, op wie wij ons verlaten hebben, tot wie wij om hulp vluchtten om gered te worden van de koning van Assur; hoe zullen wij dan ontkomen? (Jes. 20:4-6).

  En Ik geef hen in de macht van wie hen naar het leven staan, namelijk in de macht van Nebukadressar, de koning van Babel, en in de macht van zijn dienaren. Maar daarna zal het rustig liggen als in vroegere dagen, luidt het woord des HEREN. (Jer. 46:26).

  Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, ik ga aan Nebukadressar, de koning van Babel, het land Egypte geven, om daaruit de rijkdom weg te voeren, buit te behalen en roof te plegen: dat zal het loon zijn voor zijn leger. (Ez. 29:19).

  Hartelijke groet, John

 22. san tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 maart 2011 om 19:42

  Beste Dirk,
  Het kennen van de tijden waarin wij leven kan niet met het verstand begrepen
  worden, door er verstandelijk achter te staan of met het woord in te stemmen.
  Daar moet God de ogen voor openen om een sterk besef van de aanstaande
  hemel te beleven. En de diepte van besef wordt alleen maar groter als wij om
  zijns Naams wil moeten lijden. In onze zwakheid krijgt Hij dan de kans om in
  ons te werken zodat wij dan alleen voor Hem willen leven en alles voor de
  zaak van het Evangelie over hebben, al zou dat betekenen dat wij door
  een diep dal van duisternis heen moeten. Wat een leed wij ook te verduren
  mogen hebben, een enkele ziel te behouden voor de eeuwigheid is dat waard.
  De Bijbel zegt ook daarom de lankmoedigheid Gods voor zaligheid te achten,
  omdat dan zondaren het Koninkrijk Gods ingaan. Dat is de belangrijkste
  reden voor het nog niet plaatsvinden van de Opname van de Gemeente.
  Hoe het ook zij, ook als Hij nog wacht met zijn komst, wij hebben alle reden
  om ons te verblijden. Niet verontrust raken maar doorgaan met het werk wat
  de Here ons heeft opgedragen, moet onze houding zijn.

  San

 23. Marissa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 maart 2011 om 11:10

  Zo goed! Dankjewel Dirk, God’s rijke zegen.
  M

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden