Ik acht mijn leven niet kostbaar…

We leven in spannende tijden. In verwarrende tijden. Hoe moeten we de ontwikkelingen in de wereld duiden? Wat is waarheid? Leven we zo in Gods nabijheid, zijn we zo één met Hem, dat we Zijn stem horen, vanuit Zijn Woord en door de Heilige Geest?

De ontwikkelingen in de wereld zijn in een enorme stroomversnelling geraakt. Kijk naar Noord-Afrika, kijk naar het Midden-Oosten. En nu weer een enorm zware aardbeving in Japan, gevolgd door een verwoestende tsunami. Waar gaat het heen, wat gaat er gebeuren?
Ondertussen leven de meeste christenen door alsof alles hetzelfde blijft. Dezelfde preken worden gehouden, dezelfde gebeden klinken. Waar zijn de mensen, de voorgangers, de predikanten, die net zoals de Issascharieten de juiste tijden kennen, zoals van hen in 1 Kronieken 12:32 wordt gezegd, die weten wat er gedaan moet worden?

Gods hand stuwt de wereldgeschiedenis voort, in een razend tempo. Maar wel volgens bepaalde lijnen, die voorzegd zijn in de Bijbel, met name in de profetieën en in Openbaring. Jeremia 1:12 zegt het zo mooi: ‘God waakt over Zijn Woord, om dat te doen’. Er gebeurt niets bij toeval. Het gaat volgens Gods plan. Hij waakt daarover.
Het zijn niet Obama, Poetin, Ahmadinejad of Netanyahu die de loop van de geschiedenis bepalen. Er zit iemand op de troon, in de hemel, Die de wereldgeschiedenis leidt: ‘…er stond een troon in de hemel en Iemand was op die troon gezeten’ (Openbaring 4:2).

Ik wijs beslist niet met de beschuldigende vinger naar wie dan ook. Ik zegen mijn broeders en zusters in Christus. Ik zegen alle voorgangers en predikanten die het Paulus nazeggen: ‘Wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig’ (1 Korinthe 9:16), ook al zien ze (nog) niet wat er anno 2011 gaande is.
Toch lig ik op m’n knieën en smeek de Here of Hij hun ogen wil openen voor de tijden waarin we leven. Dat bid ik ook voor mijzelf. ‘Here Jezus, open mijn ogen en open hun ogen. Geef de gave van onderscheid van geesten (1 Korinthe 12:10), om te zien wat van U is en wat niet van U is. Open onze ogen, dat we Uw hand zullen zien in de ontwikkelingen in het wereldgebeuren, op weg naar Uw wederkomst.’

Dwaalleraars en valse profeten beleven in het huidige mediatijdperk hun ‘finest hour’. Hun volgelingen maken hen vaak schatrijk, terwijl er van hun beloften van zegen, welvaart en gezondheid niets terechtkomt. ‘Goedgelovige’ christenen worden door hen geestelijk in verwarring gebracht en vergiftigd. Ze moeten ontmaskerd worden, volgens Efeze 5:11.

En opnieuw stel ik de vraag: Waar zijn de voorgangers, de predikanten, de christelijke leiders, die stelling durven nemen tegen deze valse profeten en dwaalleraars? Omdat ze daartoe tot God gedrongen worden en niet anders kunnen. Die zo in Gods nabijheid verkeren, dat ze hun leven niet kostbaar achten (Handelingen 20:24), maar voor alles trouw willen zijn en blijven aan hun Here en Heiland, de Here Jezus, Die ze zo van harte liefhebben, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad. Bij hen is geen vrees voor mensen, maar alleen de vreze des Heren. Ze willen geen mensen behagen, maar de Here alleen. Het gaat hen om de eer van Hem en om het geestelijk heil van allen die ze kunnen bereiken of die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.

Hoe worden we als de Issascharieten? Hoe kunnen wij ‘de tijden kennen?’ Bij de Issascharieten hield dit in dat ze zich achter de nieuwe koning David stelden. Ze herkenden Gods hand in Zijn koningschap. Ze gingen aan de slag. Zo worden ook wij geroepen ons christen-zijn te laten zien en in de praktijk te brengen.

Het ‘kennen van de tijden’ leer je niet op school, zelfs niet op een theologische universiteit. Dat leer je alleen maar op Gods bijbelschool. Door Hem te kennen, en met Hem te wandelen, zoals ooit Henoch (Genesis 5:22). Door je volkomen aan Hem toe te wijden, niet alleen je hart, maar je hele leven (Romeinen 12:1). Door Hem van harte lief te hebben en voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest (Efeze 5:18). Door Zijn Woord te kennen. ‘Onderzoekt de Schriften (…) deze zijn het die van Mij getuigen’ (Johannes 5:39).

Hij wil je vervullen met Zijn genade, Zijn wijsheid. Hij wil je ogen openen voor de tijden waarin we leven. Dan gaat het je niet langer om je eigen mening, maar om Zijn waarheid. Dan wil Hij wijsheid geven om de ontwikkelingen in de wereld, in Israel en in de kerken te doorzien in het licht van Zijn Woord, de Bijbel.
Dat gaat niet vanzelf. Het komt ons niet ‘zomaar’ aanwaaien. De Here gebruikt hiervoor allereerst Zijn Woord. Als Zijn Woord in ons is, als we de Bijbel kennen, kan de Heilige Geest ons Zijn woorden in gedachten geven.
Dan houd je de Bijbel in je ene hand en de krant in je andere hand. Dan lees je met je éne oog in de Bijbel en met je andere oog zie je wat er in de wereld gebeurt.

Wanneer je dan vliegtuigen vol Joodse mensen definitief ziet terugkeren naar Israel, dan weet je het zeker: dit is vervulling van tientallen Bijbelse profetieën.
Wanneer je ziet dat de wereld wordt getroffen door steeds zwaardere natuurrampen, dan weet je het zeker: deze rampen kondigen de spoedige komst van de Here Jezus aan.
Wanneer je de haat tegen Israel ziet toenemen, dan weet je het zeker: hoe vreselijk ook, het is al vele eeuwen geleden voorzegd door de profeten.
Wanneer je valse profeten op het toneel ziet verschijnen, dan weet je het zeker: de Here Jezus heeft hier al tegen gewaarschuwd in Zijn eindtijdrede in Mattheus 24.

Bij alle gebeurtenissen en ontwikkelingen zoek je dan Gods aangezicht en vraag je Hem om wijsheid, zoals bij de opstanden in de moslimwereld. Dan bid je: ‘Here, hoe is Uw hand in dit alles?’ En dan is het wonderlijk om te ervaren dat Hij je leidt naar Joël 3, en naar Jesaja 19. Je ‘kende’ die hoofdstukken al omdat je ze vaker hebt gelezen, maar de Here brengt ze je in gedachten en nu lees je ze anders. ‘Here, breekt de tijd aan dat dit werkelijkheid gaat worden?’
En wanneer je ziet dat de economische crisis nog lang niet voorbij is, dan wil de Here je ook daarin Zijn inzicht en wijsheid geven. Dan word je stil als Hij je op Openbaring 18 en 19 wijst, op de aanstaande val van Babylon.

Betekent dit dat wij alles begrijpen? O, nee. Ons kennen en ons profeteren is nog onvolkomen (1 Korinthe 13:9). Dat maakt ons bescheiden en houdt ons nederig. Maar tegelijk hef je je ogen op naar de Here Jezus, en smeek je Hem: ‘Schenk me Uw wijsheid, leid mij in Uw waarheid, geef me genade om de tijd waarin we leven, te verstaan. En geeft U mij de genade en de moed om krachtig op de sjofar te blazen op de plaats waar U mij hebt gesteld.

Dirk van Genderen

(Dit artikel verscheen afgelopen week ook in ‘Blaast de sjofar’. Dit blad wil lezers op de hoogte houden van de huidige profetische ontwikkelingen met het oog op de aanstaande wederkomst van de Here Jezus. Voor informatie: www.pillaroffire.nl[1] of adresbeheer@pillaroffire.nl[2])

Endnotes:
  1. www.pillaroffire.nl: https://www.pillaroffire.nl
  2. adresbeheer@pillaroffire.nl: mailto:adresbeheer@pillaroffire.nl