Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bekeer u, bekeer u! (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2011, 12:24 door Dirk A A

Vorige week schreef ik dat God spreekt door de zware natuurrampen waardoor de wereld wordt getroffen en door de spanningen en opstanden in tal van landen. Hij roept de wereld dringend op tot bekering. Nu kan het nog. Er komt een tijd dat gezegd zal worden: ‘…en zij bekeerden zich niet…’ (Openbaring 9:21).

Juist in crisissituaties wil de Here ingrijpen. De afgelopen week kwam ik hier een aangrijpend voorbeeld van tegen, namelijk wat er is gebeurd in het land Rwanda.
Misschien herinnert u zich nog wel de vreselijke tragedie die Rwanda trof in 1994. De Hutu’s en de Tutsis begonnen elkaar uit te moorden. De wereld keek verbijsterd toe. In honderd dagen tijd werden bijna een miljoen Rwandezen vermoord. Het land bleef achter in totale ontreddering. En sindsdien werd het zwaar gehavende land ook nog getroffen door verscheidene aardbevingen.

Je zou denken: kan het slechter aflopen met een volk? Zal dit het einde betekenen van dit geruïneerde land?
Maar toen de rust weerkeerde, gebeurde er iets ongelooflijks. Er brak een opwekking uit. Er kwamen zoveel mensen tot geloof, dat de meerderheid van de bevolking inmiddels christen is.
’s Morgens om vijf uur komen velen al samen om te bidden en de toestroom naar de kerken is zo enorm, dat de mensen vaak alleen maar kunnen staan.

‘Deze genocide bracht een grote bewustwording van God teweeg,’ gaf evangelist Antoine Rutasiyire enkele jaren geleden aan.
En de Rwandese voorganger Folkenberg schrijft, terugkijkend op het enorme drama: “Ik heb heel veel tijd doorgebracht met God, op m’n knieën, in een poging om te begrijpen hoe het heeft kunnen gebeuren. Ik kwam tot één conclusie: Het Evangelie heeft niet gefaald, het kruis van Christus heeft niet gefaald, de Heilige Geest heeft niet gefaald, maar wij hebben gefaald. U en ik. Wij, voorgangers, hebben gefaald. De christelijke leiders hebben gefaald. Ik ben er diep van overtuigd dat we onze zonden moeten belijden voor de Here.’
En zo begon de opwekking, door de Here gewerkt, in de weg van verootmoediging, in de weg van het belijden van schuld en zonde en het ontvangen van Gods vergeving.

Toen ik dit over Rwanda las, raakte het mij, omdat het laat zien wat alleen God kan doen. Onze wanhoop kan Hij maken tot Zijn overwinning. In dit land, dat totaal verwoest was, openbaart Hij Zijn glorie en heerlijkheid.
Wat een bemoediging! Als wij het niet meer weten, als de nood zo extreem is, dat de toekomst hopeloos lijkt, kan God ingrijpen en een keer ten goede brengen.

Juist nu, nu de aarde wordt getroffen door natuurrampen en volken in opstand komen, hebben kerken, gemeenten, christenen geweldige kansen om de wereld te bereiken met het Evangelie van de Here Jezus Christus. De verkoop van boeken over de eindtijd is de afgelopen weken explosief gestegen, las ik ergens. De Japanse keizer sprak over de ‘hand van God’ in de verschrikkelijke aardbeving en de erna volgende verwoestende tsunami. De media namen zelfs het woord apocalyps in de mond. Velen vermoeden dat er ‘iets’ gaande is, maar weten niet wat.

Zien wij Gods hand in de huidige gebeurtenissen? Ik hoop en bid dat u dit ziet of dat de Here, als het nodig is, uw ogen ervoor opent. Zijn we zo met ontferming over de wereld bewogen, dat het ons diepe verlangen wordt dat nog velen de Here Jezus zullen leren kennen?
En zijn we bereid om door Hem ingeschakeld te worden om het de wereld toe te roepen: ‘Bekeer u en geloof in de Here Jezus. De tijden zijn te ernstig om nu nog rustig door te leven.’

Op allerlei manieren kan de Here ons inschakelen. De één zal mensen en organisaties, die deze boodschap doorgeven, financieel kunnen ondersteunen. Een ander kan voortdurend voor hen in gebed. En weer een ander kan daadwerkelijk hulp verlenen aan mensen in nood. En nog weer een ander verkondigt het Evangelie, op welke manier dan ook.

De wereld moet het weten dat deze rampen niet het definitieve einde betekenen. ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ (Openbaring 21:1).
De wereld moet het horen dat er een God in de hemel is, Die leeft.
De wereld moet het weten dat Jezus Christus spoedig terug zal komen.

Laten we dan de mensen bewegen tot het geloof, zoals 2 Korinthe 5:11 het zegt. En in de verzen 20 en 21 lezen we: ‘Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.’

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. Wereldontvanger (PVV stemmer) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 maart 2011 om 21:26

  Geachte Broeders en Zusters,

  GOD heeft en houdt de loop van deze wereld in ZIJN handen.
  Alles zal er uiteindelijk toe leiden dat ZIJN plan met deze wereld
  uitgevoerd zal worden, tot ZIJN eer en glorie!!

  1. GOD bestuurt en weet van de loop van de wereld en alles wat erin gebeurt,
  van het universum tot aan het kleinste levende wezen.

  2. GOD bestuurt het weer, de sneeuw die valt, de storm die raast,
  de zon die schijnt, de gang van mens en dier.

  3. En dit plan van GOD is dat een ieder die gelooft gered zal worden:
  “en HIJ heeft besloten hen die geloven te redden”.

  GOD’s verkiezing is niet gebaseerd op onze verdienste!!
  Uit genade zijn wij gekozen, gerechtvaardigd en verlost door JEZUS CHRISTUS.
  Wij zijn de “uitverkorenen” omdat JEZUS CHRISTUS de uitverkorenene is
  en wij door geloof in JEZUS (waardoor wij één met HEM zijn) delen in
  de uitverkiezing!!

  Hartelijke groet,

  Wereldontvanger.

 2. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 6:24

  Dank je wel, Dirk, voor deze geweldige bemoediging!

  God heeft in ons eigen leven een goede bedoeling met “het kwaad”, maar ook in het leven van de volken-als-geheel.
  En wat is Hij toch machtig om grote ellende om te buigen naar oneindige zegen!

  Laten we hopen en bidden, dat op alle plaatsen waar rampen zich voltrekken, zoals nu weer in Japan, de ogen van velen geopend mogen worden voor wie God is: de Schepper van hemel en aarde, de Onderhouder van ons broze bestaan, de Heiland, Die ons eeuwig geluk op het oog heeft.

  Alleen Jezus heeft autoriteit op elk gebied.
  Wie tot Hem komt, zal gered worden!

  En laten wij, als gelovigen, inderdaad – zowel daadwerkelijk als financieel – voorrang geven aan het verbreiden van het Evangelie en aan hulp in nood. Om zo het positieve gezicht van het Christendom te laten zien in een wereld vol leugens, bedrog en misplaatste hartstocht.

 3. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 10:37

  We moeten werken nu het nog dag is, mijn gebed is dan ook: gebruik mij nu het nog kan, ik bid dat mensen verlangend zullen worden naar Jezus de enige Die alle leegtes kan opvullen.

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 11:25

  Ook elders lees ik ook dat mensen voelen dat we in een countdown zitten!

  Openbaringen 9:21:
  21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

  Hoe zou dat toch komen dat men zich niet wil bekeren? Heeft satan de ongelovigen zo in de tang gekregen?

  Laten we verder ook voor het CDA bidden, ook m.b.t de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter.

 5. john hofman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 12:20

  Beste Dirk,

  Goed artikel evenals het vorige waar je de link legt tussen oordelen en de houding naar Israel toe. Bijzonder te horen over opwekking in Rwanda.

  Heel vaak moet er eerst iets verpletterends, iest verschrikkeliijks in een land
  (Nederland?!) gebeuren alvorens mensen wakker worden en God ERNSTIG gaan zoeken.

  Aan God ligt het niet, nooit, maar als de kerk comfortabel slaapt, niet waakt, dan komt de vijand als een stortvloed en komt het kwaad binnen.

  Moge God de kerk hier schudden zodat een ieder die slaapt, ontwaakt!

  Dirk, GODS ZEGEN in alles toegebeden,

  John Hofman

 6. w. rijken. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 12:41

  Gods goedheid is te groot

  voor het geluk alleen, zij

  gaat met ons mee door

  heel het leven heen.

 7. Jean Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 13:31

  Dit zegt de Geest van GOD :

  Ziet, gij gelovigen van de eindtijd, IK YHWH BEN de GOD van de bijbel en van het uitverkoren Israël en de GOD en Vader van de schepping, geopenbaard in het vlees en bloed in de gedaante van Jezus de Christus, die IK YHWH BEN. Ziet, HIJ en IK zijn een. Ziet, IK maak u allen kenbaar dat IK de harten der trotsen en weerspannigen en der goddelozen en onrechtvaardigen en afgodendienaren verneder doordat IK mijn tijdelijke aardse rampen of oordelen over hun gebieden breng, om MIJ alsdan aan hen openbaar te maken dat IK de Almachtige BEN, de Heerser der eeuwen.
  Ziet, gelijktijdig met het onheil buig IK hun harten en open IK nog de harten van zeer velen, opdat zij hunkeren naar vrede met GOD door het geloof dat IK alsnog in de harten van zeer velen zal gaan verwekken door het woord van GOD dat IK reeds in hun harten zaaide en alsnog zal zaaien.
  Ziet, IK BEN de levende GOD en doe levendmakende en levenscheppende uitspraken door alle eeuwen heen, en IK verkondig en profeteer en openbaar MIJ weer aan de gehele schepping als de Heilige almachtige Schepper, maar ook Verzorger, maar ook als de Redder, maar ook als de GOD van alle heil en onheil. Ziet, IK doe de aarde schudden en IK veroorzaak de tijdelijke rampen om mijn heilspannen ten uitvoer te brengen naar mijn heilig woord.
  Ziet, gelukkig zijn zij die in MIJ hun troost en genade en toevlucht en kracht en Redder en Verlosser-GOD vinden, die IK Jezus BEN.
  Ziet, de tijd is zéér nabij. Spoedig, ja waarlijk zéér spoedig zal IK komen om de uitverkorenen tot MIJ te nemen, opdat zij voor altijd met MIJ zullen zijn.
  Voor de overigen zal IK de GOD zijn van oordeel en aldus hun Rechter en de GOD van alle wraak en vergelding. IK BEN.

  Woord van GOD.
  26.03.2011.

  J.M.P.Schoonbroodt.

 8. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 15:15

  Ondanks alle wereldse voorspellingen betwijfel ik dat de wereld in 2012 vergaat. Zie uit naar de Heer, maar bereidt u vooral voor verantwoording af te leggen en goede werken te doen.
  Meent niet dat oprechtheid alleen zalig maakt, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Fanatisme was ook Saulus niet vreemd, maar God heeft hem gered. Uw genade zij ons genoeg.
  Echter, niet ieder die belijdt dat God Heer is, doet werkelijk zo. Het hart is ver van God terwijl zijn lippen eren.
  Ook ik meende God te dienen, maar moest het volgende belijden: overspel, toorn, maar bovenal hoogmoed en trots. Gods genade openbaarde mij deze weg, zijn Geest leidt ook vandaag de dag mij tot bezinning en droefheid. Want hoeveel splinters er ook zijn, de balk in eigen oog zag ik niet. Ik erkende het volgende: Heer, ik heb geen berouw! Ik wil U niet volkomen dienen, ik wil twee goden dienen. Ik heb plezier in zonde en mijn hart is verdoofd. En elke keer wanneer ik U volgde, draaide ik me om en werd een zoutpilaar. Hoe zou ik anderen vermanen indien ik onder hetzelfde oordeel val? Met mildheid en genade alleen! Ja ook op deze dag, verlos mij van onoprechtheid. Zelfs mijn berouw om mijn berouweloosheid is onvolmaakt, genade voor mij, Zoon van David!
  Laten wij allemaal bescheiden en nederig zijn. Elk woord dat wij preken, eerst tot eigen hart spreken. Want dat is verradelijk, zonder Genade en Gods Geest zouden wij onszelf altijd bedriegen.

 9. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 15:20

  “Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling”:

  Wij hebben voor het plaatsen van bovenstaande studie (op ons weblog van 24/3) meer dan één reden:
  1. de tijd snelt met een duizelingwekkende vaart,
  2. de ‘tekenen der tijden’ – waartoe de huidige wereldcrises in de allereerste plaats behoren! – tekenen zich hoe langer hoe scherper af op het canvas van de historie,
  3. de Schriftopenbaring, onder de zalving van Gods Geest verdiept zich, en
  4. de Wederkomst van Christus is zoveel dichterbij gekomen…
  En hiermee noemen wij u dan de voornaamste redenen.
  Dit alles dringt ons om –in het geloof– de pen weer op te nemen, om zodoende (langs deze weg) u allen bekend te maken met hoogst belangrijke zaken. Zaken, waarmee ALLEN – zowel gelovigen als ongelovigen! – binnen afzienbare tijd zullen worden geconfronteerd:
  • wereldomvattende gebeurtenissen, die alle hun loop zullen hebben, als vervulling van Goddelijke profetieën (voorspellingen);
  • manifestaties, waaraan géén einde kunnen worden gemaakt, hoe vindingrijk mensen ook kunnen zijn en hoe groot ook de machten die door hen in het geweer kunnen worden geroepen; hoe geweldig ook de krachten, die de steeds aan terrein-verliezende mensheid daartegen zal aanwenden.
  Als God spreekt, wie zal Hem de Mond stoppen? Er staat nog altijd geschreven: “Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er” (Ps.33:9). Wie is machtiger dan de Here God, Schepper van hemel en aarde? Het is daarom raadzaam, méér dan ooit tevoren, acht te hebben op het profetische Woord:
  • “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart” (2 Petr.1:19).
  Moge de Here Jezus Christus ons allen hierin helpen en ons bovendien Zijn rijke genade schenken, opdat wij zullen volharden in het “geloof naar de Schriften” en zullen “leven zoals wij bidden”. Want ons wordt aangezegd te “verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid (SV: VERLOSSEN van alle ongerechtigheid) en voor Zichzelf een eigen volk zou REINIGEN, ijverig in goede werken” (Tit.2:13-14).

 10. c van leeuwen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 15:32

  Dank je wel voor je bemoediging, ik geloof zeker dat de Here spoedig weder zal komen, dan moeten we er wel voor klaar zijn en de lamp brandend hebben.
  Ik bid elke dag voor mijn kinderen, die het geloof hebben laten varen, wat zal het vreselijk zijn als ze daar te laat mee zijn.
  Maar God laat geen bidder staan.

 11. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 19:38

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor je oproep wakker te worden en de tekenen der tijden te
  verstaan. Wij mogen voor de komende tijd nog meer ellende verwachten.
  Dit is een buitengewone ernstige situatie. Deze dagen kunnen wij onze
  kop niet in het zand steken. En dan te bedenken dat dit nog niet de Ver-
  drukking is beschreven in Openb. 6-19. Wij ontmoeten zwakkere afspiege-
  lingen van de komende (grote) Verdrukking in deze dagen die over de
  gehele wereld komen zal. God doorgrondt het mensenhart en Hij weet alles.
  Het loopt bij Hem niet uit de hand alhoewel wij niet kunnen begrijpen waarom
  er dergelijke verschrikkelijke dingen moeten gebeuren. Vasthouden aan de
  Schrift en dat niet los te laten, geeft ons het juiste perspectief op de zaken.
  Groeten van San!

 12. W.Brink zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2011 om 21:00

  Het is goed erop te wijzen dat we ons moeten bekeren.
  In de praktijk is het echter niet zo makkelijk.
  We falen zo gemakkelijk op steeds weer dezelfde zonden.
  Dat kan moedeloos maken.
  Dan houd ik mezelf voor: vergeet niet te bidden.
  En kijk ook eens naar de dingen die wel goed gaan, ook al zijn ze met zonden bevlekt. God is toch blij met onze goede werken.

 13. jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2011 om 0:22

  Laten wij bidden.

 14. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2011 om 8:06

  Beste Dirk,

  Bekeer U , bekeer U ! …………….
  Met deze oproep verkondigde +/- 2000 jaar geleden Johannes de Doper ook de boodschap van BEKERING en verlossing van de zonden door de doop aan. Dit als voorbereiding op de KOMST van Jezus de Messias, die zich ook door Johannes liet dopen en Johannes herkende Jezus pas als het Lam van God, tijdens de doop, toen de Heilige Geest als een duif op Jezus neerdaalde.
  Nu sta ik dan ook vol overtuiging, met hart en ziel, achter jouw bijbelvaste oproep en boodschap:
  Bekeer U , bekeer U………….. Want ZIJN WEDERKOMST is nabij.
  Al jaren ben ik overtuigd van deze eindtijd-boodschap (jou wel bekend) en ben b.v. bezig geweest, om “mistoestanden” binnen de R.K. Kerk aan de kaak te stellen op dialoog-basis. ( zonder resultaat, hier komen steeds meer mistoestanden aan het licht). Verder ben ik actief, als “waakhond” van de C. van het CDA op lokaal-niveau bij de fractie-vergaderingen. Ook geen resultaat, de C. brokkelt steeds verder af van het CDA. Ik voel mij dan ook af en toe, zoals in de bijbel staat: Een roepende in de woestijn !
  Maar Dirk, dan lees ik jouw bemoedigende woorden in dit commentaar, die mij dan weer motiveren en inspireren: Op allerlei manieren kan de Here ons inschakelen, op welke plek dan ook, met onze gegeven talenten en gaven Gods, zodat wij als frontsoldaten, mee kunnen blijven “vechten ” voor Zijn Vredesrijk dat komende is.
  Mede-frontsoldaat, Hub.

 15. A.Boom zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2011 om 13:58

  Waarde Dirk,
  Wat ben ik blij met je boodschap. Velen zeggen nu: “wie zal ons het goede doen zien”. Geloven wij Gods woorden en werken, dan zien wij het goede. En zo wens ook ik dat velen zullen zeggen “wij zien het goede, want we zien God in Christus en dat is ons alles”.

 16. maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2011 om 16:50

  Laten wij allemaal die in Jezus geloven, bidden voor Israel want daar is deze wereldonrust om begonnen. God laat zijn kinderen niet in de steek. Wie koopt nog Israel producten van dat land? Daar ligt een verbod op. Supermarkten en winkeliers om te verkopen, steunt dat land. Dat is Gods volk en daar mogen wij deel uit maken. Wie in Hem gelooft, mag deel maken met de toekomst in het nieuwe Jeruzalem.

 17. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2011 om 21:44

  Laten we niet vergeten: voor, tijdens en na onze bekering draait het om genade. God beschikt verzoening door zijn Zoon, nog voor wij Hem kenden. Vervolgens brengt Hij dat Woord naar ons toe en GEEFT hij ons geloof, een GAVE GODS.
  Zelfs op geloof zelf kunnen wij ons niet beroemen! De bekering en veranderingen die dat in ons teweegbrengen zijn niet uit eigen kracht of wil, maar door Gods Geest. En na onze bekering is er geen moment dat wij kunnen zeggen: uit genade behouden, door eigen werken gered. Dit voorkomt fanatisme en religieus dwalen. Alsof een zondaar na zijn bekering zou zeggen: gered door genade, maar zekerheid door eigen werken.

  Zullen we daarom volledig op Gods genade vertrouwen en hopen en aanroepen wanneer we merken dat we zonder berouw zijn, verdeeld en ongehoorzaam: Zoon van David, ontferm u over ons!
  Bekering is de vrucht van Gods genadewerk in ons leven, maar niet de verdienste van onze kant. Zeker, we worden ingeschakeld maar dan merken we vaak dat we slechts gebrekkig reageren. Vrij in Christus, maar slechts wanneer we wortelen in Hem en zijn Geest.
  Een oproep tot bekering en ontwaking uit lauwheid moet vooraf gegaan worden door genade prediking. Geen goedkope vrijbrief tot zondigen, maar een brief van hoop, bemoediging, liefde en oprechte bezorgdheid.
  Geen woord van God zal ledig tot Hem weerkeren.

 18. Johan de Velde zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 maart 2011 om 15:48

  Saddelback Church is zeer actief in Rwanda en zegt nog nooit zoiets geweldigs meegemaakt te hebben. Inmiddels hebben meer dan 100 gemeenteleden uit die kerk een bezoek gebracht om te ondersteunen en te helpen.

 19. Henk Herbold zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 maart 2011 om 22:22

  De Bijbel zegt veel over de tijd waarin wij nu met z’n allen leven. De Bijbel noemt het de EINDTIJD en waarschuwt juist dat ‘het einde der tijden’ vele gevaren met zich meebrengt. Met eindtijd wordt bedoeld, ‘de laatste periode vlak voor de wederkomst van Jezus Christus’. Deze periode zal gekenmerkt worden door natuurrampen, oorlogen, epidemieën, maar ook liefdeloosheid, rebellie, een losbandige levensstijl en toenemende corruptie.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden