Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

We moeten ons schamen… (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 april 2011, 9:15 door Dirk A A

We beseffen kennelijk nog steeds niet hoe ernstig de tijd is waarin we leven. In plaats van dat we er diep van doordrongen zijn dat we elkaar als christenen, als gelovigen, nodig hebben om deze zware eindtijd door te komen, vechten we elkaar regelmatig de tent uit. We moeten ons schamen!!

Terwijl de wereld in brand staat, Japan opnieuw getroffen is door een aardbeving, terwijl kerncentrales op ontploffen staan, Hamas voortdurend raketten op Israel afschiet en de moslimwereld in opstand komt, vechten wij met elkaar over de opname van de gemeente, over de doop, over Israel en over de eindtijd. Kijk maar naar de ingezonden brieven in christelijke bladen, kijk maar naar reacties op christelijke websites, ook op deze site.

Denk eens aan het gebed van de Here Jezus, vlak voordat Hij Zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha: ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’ (Johannes 17:20 en 21).

Wanneer ik schrijf over de eindtijd en over de rampen waardoor de wereld getroffen wordt, zijn er altijd weer lezers die reageren vanuit de houding: ‘Maak je niet al te druk, want voordat het echt erg wordt, vindt de opname van de gelovigen plaats. De wereld zal door de grote verdrukking gaan, maar wij ontspringen de dans’.

Het gaat er in dit commentaar niet over of er een opname zal zijn, en zo ja, wanneer dan. Wellicht schrijf ik daar nog wel een keer apart over. Het gaat nu over onze houding naar elkaar toe. Sommigen stellen zich op alsof ze God zelf zijn. Ze weten precies hoe het zal gaan. Er is zoveel onverdraagzaamheid. De één lijkt het nog beter te weten dan de ander. Waar is onze bescheidenheid, waar is onze nederigheid, dat we de ander voortreffelijker achten dan onszelf (Filippenzen 2:3)?

Ook de doop is zo’n heikel punt. Sommigen geloven in de zogenaamde grootdoop, anderen in de kinderdoop. En ook hier is de onderlinge strijd soms hevig. Het komt zelfs voor dat mensen die als kind zijn gedoopt en zich later door de Here geleid voelen om zich als volwassene te laten dopen, geschrapt worden als lid van de kerk. Zeker, je mag staan voor je eigen opvattingen, maar waar is onze verdraagzaamheid (Romeinen 14 en 15)?

Ik bied u mijn excuses aan als ik in het verleden dingen geschreven heb die u pijn hebben gedaan, als het over deze zaken gaat. Dat is nooit mijn bedoeling geweest.
Het is mijn gebed: ‘Here, leer mij Uw weg, wijs mij Uw weg en geeft U alstublieft genade om in vertrouwen Uw weg te gaan, hoe Uw weg ook is.’

Weet u, als mensen die geen christen zijn op mijn site komen en de reacties lezen of dat in één van de christelijke bladen of kranten doen, is dat niet altijd een getuigenis voor de Here Jezus. Ik hoop dat u zich daar bewust van bent en daar in het vervolg rekening mee zult houden.

Altijd zullen we alles moeten toetsen aan het absoluut betrouwbare woord van God. Van de Bereërs lezen we in Handelingen 17:11 dat ze dagelijks de Schriften nagingen om te toetsen of de woorden klopten die Paulus en Silas spraken. Ik ben ervan overtuigd dat ons op het gebied van doop en opname bescheidenheid past.
Anders ligt dat voor mij als het gaat om bijvoorbeeld het leren spreken in tongen en het leren genezen. Regelmatig schrijven mensen mij daar ook over, omdat ze ermee in aanraking zijn gekomen en omdat er verdeeldheid door ontstaat. Dat zijn zaken die ik niet terugvind in de Bijbel. Je moet maar wat gaan brabbelen en dan ga je vanzelf in tongen spreken, wordt verteld.

Veel mensen willen tekenen en wonderen zien. Dat was al zo toen de Here Jezus op deze aarde was. Ze volgden Hem om de tekenen en de wonderen, en niet om Zijn boodschap. We moeten opnieuw leren dat het aankomt op geloven.
‘Geloof in de Here Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten’ (Handelingen 16:31).
‘Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven’ (Johannes 20:29).
‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet’ (Hebreeën 11:1).

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2011 om 12:10

  Geachte Broeders en Zusters,

  De laatste zin uit bovenstaande nieuwsbrief,
  Heb. 11:1 “Het geloof nu is een vaste grond
  van de dingen die men hoopt,
  en een bewijs van de zaken die men niet ziet”.
  Dit is een hele mooie regel uit het onfeilbare woord van GOD.
  Door geloof alleen ga je steeds meer en meer groeien naar GOD toe.
  Dit is een groei-proces en oefen-proces welke nooit ophoudt en welke je steeds dichter bij GOD zal brengen.

  Hartelijke groet van Wereldontvanger.

 2. Henk J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2011 om 12:33

  Dirk, opnieuw trof mij jouw artikel en waaraan ik moet denken: elkaar de Voeten wassen, elkaar Vergeven, elkaar Zegenen in Verwondering over de Genade in Jezus’ Naam.

  Shalom, Henk J.

 3. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2011 om 13:03

  Christenen zeggen helaas soms onheilige dingen tegen elkaar Dirk, die je dan vergeven moet; de Here beproeft ons daar ook in. Zelf zat ik eens voor het eerst weer in mijn oude evangeliegemeente (na jarenlang in een andere gemeente te zijn geweest), had een nette spijkerbroek aan, en hoorde achter mij de ‘verwijtend klinkende’ opmerking: ‘Moet je zien wat voor een broek hij aan heeft.’ Dan komt de verzoeking. En helaas is het zo dat het internet vaak het slechtste in ons naar boven haalt (dan is de drempel om eens duidelijk je mening te verkondigen wat lager). Wanneer men ‘live’ contact zou hebben, denk ik dat het veel beter zou gaan. Zelf heb ik (bijvoorbeeld) een afwijkende mening over de opname, maar ik maak er geen punt van bij de broeders waar ik contact mee heb. Je kunt beter ‘het leven’ hebben dat ‘bij de leer’ past. Dat moeten we eerst maar eens in ons eigen leven realiseren.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2011 om 16:21

  Inderdaad leent deze tijd zich er niet voor om elkaars verschillen te benadrukken dan wel uit te vergroten. Beter is het om elkaar te steunen. Er mogen mijns inziens verrscheidene meningen over allerlei zaken weerklinken en men hoeft het als broeders en zusters in de Here niet met alles eens te zijn als het allerbelangrijkste het fundament maar hetzelfde is. Indien bijvoorbeeld een dominee zegt dat de bijbel achterhaald is of een voorganger alleen maar zegt dat een gelovige alleen maar geluk op zijn/haar weg zal kennen of als er getwijfeld wordt aan de maagdelijke geboorte van Jezus dan is samenwerking niet mogelijk, maar als het om kleine verschillen gaat zoals de kinder- of volwassendoop dan kunnen wij ons niet veroorloven om niet tot elkaar te kunnen komen.

  Natuurlijk heb ik het dan ook niet over kerken waar Gods woord niet meer klinkt of zodanig afgezwakt is dat er nog slechts een schaduw van is overgebleven.

  Toen ik pas tot bekering was gekomen was ik erg rechtlijnig en vond dat het katholieke geloof toch echt niet kon. Nu heb ik al een tijd contact met Rooms-Katholieken en Grieks-Orthodoxen. Keur ik dan alles wat daar gebeurt goed? Volstrekt niet. We moeten echter wel als gelovigen van verschillende denominaties het hoofd kunnen bieden aan bijvoorbeeld een religie als de islam. De tijd dat we apart konden optrekken is nu toch wel voorbij

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2011 om 19:26

  Beste Dirk

  Ik ervaar een verandering bij u.

  Vooral deze zin uit uw artkel….., weet u, als mensen die geen christen zijn op mijn site komen, en de reacties lezen of dat in een christelijk blad of krant doen, is dat niet altijd een getuigenis voor de Here Jezus……ik hoop dat u zich daarvan bewust bent, en daar in het vervolg rekening mee wil houden.

  Mensen die geen christenen zijn, zijn zich daar niet van bewust, ze zijn onbewust.
  Ik vind dit geweldig dat je dit zegt, het geeft weer hoe hooghartig wij vaak denken, en denken de wijsheid in pacht te hebben.

  Laten wij wandelen in Jezus voetsporen, zijn evangelie verspreiden….om naar de onbewuste medemens van zijn liefde te getuigen.

  Vr gr Rene Postma.

 6. louise Dekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2011 om 14:31

  Beste Dirk,
  Er is juist in de eindtijd tussen christenen veel strijd. Smal is de weg die ten leven leidt er zijn weinigen die hem vinden.
  Als de Here over de opname schrijft in 1 Thess. 4, volgt erop: Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis dat u die dag als een dief zou overvallen! En dat is dan aan broeders (zusters) geschreven!!
  En 1 Joh. 2:11 zegt heel duidelijk, dat wie een afkeer (=haat) aan zijn broeder heeft, in de duisternis wandelen. Blijf bij de basis, één op één met de Here. Misschien moet je wel uit een kerk of groep, om weer in eenvoudige relatie tot de Here Jezus te komen (zie 2 Kor. 11:3). En roept de Heer: Ga uit van hen mijn volk, en ik zal u aannemen als ‘zonen en dochteren’.
  Ja, het gaat om het doel van de Heer, Hij wil ons zo graag de erfenis geven!
  Alleen… satan weet dat ook en houdt niet van erfgenamen! Maar zijn gedachten moeten ons niet onbekend zijn. Gewoon maar weer de brieven lezen vanaf Galaten, dat was voor mij de les!!!!
  Gods zegen in Christus,
  Louise

 7. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2011 om 17:19

  We moeten ons schamen….. ik moet mij schamen……. ik schaam mij…..
  Heere vergeef mij…. Heere help mij te leven naar Uw wil…. help mij om een zegen te zijn voor mijn naaste….. tot eer van U.
  Amen

 8. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2011 om 17:44

  Beste Dirk,

  Ik ben sinds kort in het bezit gekomen van enkele exemplaren van een
  boekje van een Japanse broeder in Jezus Christus, Kokichi Kurosaki.
  De titel luidt: IS CHRISTUS GEDEELD? ISBN 90 6067 588 6
  Uitgave: Gideon, Hoornaar, Nederland
  Ik wil je met plezier een gratis exemplaar sturen zonder retourverplichting.

  Je zult het ongetwijfeld wel druk hebben, maar ik zou best eens met je van
  gedachten willen wisselen, dus niet debatteren !!! Ik ben de jongste niet
  (meer want ik loop al sinds 1932 mee), maar ik ben wel fris en groen.

 9. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2011 om 18:19

  Beste Dirk,

  Ik maak van heel dichtbij mee dat een dierbare vriendin, die zich heeft laten dopen door onderdompeling, omdat ze wist dat God dat van haar vroeg, uitgesloten is van het avondmaal en onder de tucht is gesteld, omdat haar kerk van mening is dat ze een zonde heeft begaan. ??????? Alleen als ze deze (zonde) wil belijden, krijgt ze weer toegang. Ik heb de brief gelezen van haar kerkenraad…… onvoorstelbaar star, liefdeloos en kortzichtig, en waarin de liefde ver te zoeken is. De regels van die kerk zijn belangrijker dan die van hun gemeenteleden….. Mijn vriendin is een prachtig kind van God, die altijd maar weer van haar Heer getuigt. Gelukkig leeft zij vanuit de vergeving en kent ze geen verbittering. Haar man, kinderen en kleinkinderen blijven liefdevol om haar heen staan, ondanks dat zij in de andere doop geloven.

  En God….. God huilt om zoveel liefdeloosheid. Als christenen hebben we elkaar zo hard nodig, ondanks de verschillen die er zijn. Juist in deze tijd van afval en goddeloosheid. De velden zijn wit om te oogsten en er zijn nog maar zo weinig arbeiders. Mensen gaan verloren als wij ze niet vertellen van Gods liefde. En dan gaan zitten zeuren over het gelijk van de doop? Heer…. ontferm U!

 10. peternelle zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2011 om 20:13

  Beste Dirk,
  Ik kan alleen maar amen zeggen op dit artikel. Ik zie met pijn in mijn hart al de verdeeldheid aan. Verlangend naar het Vrederijk. Maar voordat het zover is, zal de verdeeldheid alleen maar toenemen. Zover zelfs dat er geen twee in een huis meer in vrede kunnen samenleven. Maar Hij komt! Maranatha!
  Ik wens je veel wijsheid en Zijn vrede toe!

  Peternelle

 11. Anneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2011 om 20:47

  Lieve broeder.

  Zeg met heel mijn hart Amen op hetgeen je hebt geschreven.

  Wens en bid dat GOD je overvloedig zal zegenen!,
  voor alles wat je voor ons doet!

  een zuster in CHRISTUS.

 12. Wilma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2011 om 21:21

  Beste Dirk,

  Helemaal mee eens! Zoveel kostbare tijd gaat verloren met discussies die mensen niet nader tot elkaar brengen en ons juist afleiden van onze werkelijke opdracht. De wereld vertellen dat Jezus is gekomen om mensen door het geloof in Hem, vergeving van zonden en eeuwig leven te geven. Wat ons samenbindt is ons geloof in onze Redder, Verlosser, Jezus Christus, Hij is de weg tot de Vader en ook de weg tot elkaar. Zijn Liefde dringt ons. Mogen we ons niet laten afleiden door zaken die voorbij de kern van het Evangelie gaan en mogen we samen halsreikend uitkijken naar Zijn Wederkomst en gezamenlijk zeggen: Kom Heer Jezus kom.

 13. Parel zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2011 om 10:31

  Ik heb eens horen zeggen dat ongelovigen niet zozeer moeite met God/YHWH hebben, maar met Zijn volgelingen, Zijn grondpersoneel….
  Wat ons samen moet binden is: gij geheel anders, want gij hebt de Christus, Yeshua leren kennen. Er moet een krachtig getuigenis uitgaan van Gods volk hier op aarde en dat lukt simpelweg niet, omdat er zoveel verdeeldheid is ( n vermenging met dát wat werelds is). Wat moet je ook met al die verschillende kerken en denominaties? Getuigt dat van eenheid? Wat bad de Heere Jezus, Yeshua tijdens Zijn hogepriesterlijk gebed in Johannes 17?

 14. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2011 om 11:32

  Shalom Dirk.
  Heb je stuk gelezen recht uit je hart.
  Ben er erg blij mee en denk exact hetzelfde.
  Laten we alsjeblieft getrouw blijven en ook voor elkaar op de bres blijven staan in deze duistere tijden.
  De nacht komt waarin niemand werken kan.
  Houd HEM (YESHUA) en elkaar vast in liefde.
  Bidt voor Israel en voor elkaar en zegent Israel en elkaar.

  Bidt ook voor de moslims, ook in ons land, dat ze iets van de liefde van YESHUA HAMASSJIACH mogen zien en ervaren, opdat ze gaan verlangen naar die liefde.

  Allen DE ZEGEN van ABBA toe gebeden,
  en gedenk ook wat er in Alphen is gebeurd, vreselijk.
  Vergeet het niet.

  jullie br Lou. Shalom

 15. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2011 om 21:07

  Beste Dirk,
  Soms hebben wij nog niet genoeg geleerd om een ander lief te hebben. Er
  staat in de Bijbel dat wij liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
  Het evangelie is een boodschap van genade. Menen sommigen dat wij nog
  recht hebben op het heil in Christus? Dan beseffen ze niet wat in Rom. 9
  staat dat alles van God is uitgegaan. En dat houdt ook ons heil in Christus
  in. Wij hebben geen recht op de genade. Het is omdat God goed is, dat Hij
  het ons schenkt om niet, zonder eigen werken van onze kant hoe nobel ze
  ook mogen zijn. Hij vraagt dat wij ons vernederen onder Zijn machtige hand.
  Er staat geschreven dat de een de ander uitnemender moet achten dan
  zichzelf. Het Kruis is de manier om nederig te worden. Dat betekent de
  dood van het vlees dat in Christus is medegekruisigd en vanuit de kracht
  van Christrus leven.
  Teveel leer en wettisch denken bewerkt fanatisme en liefdeloosheid. De eenheid die
  wij bezitten is niet uitwendig maar een innerlijke zaak van de Geest die
  ons een maakt. Hij breekt dwars door alle kerkmuren heen. Daarom past
  ons bescheidenheid als wij met andersdenkenden spreken over geloofs-
  zaken. Want niet wie gelijk heeft, wint de discussie maar wie de ander kan
  liefhebben.
  Gods zegen toegewenst,
  San

 16. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2011 om 21:55

  Beste Dirk,

  Ik ben God zo dankbaar voor jouw nieuwsbrieven en voor jouw site. Je bent een Zegen en een voorbeeld voor christelijk Nederland. Ik zeg AMEN op jouw laatste commentaar.!!
  Verder wil ik getuigen dat de Heer Jezus mij gisteren heeft bewaard. Ik woon vlakbij de Ridderhof en stond om 11.50 uur op het punt om daar boodschappen te gaan doen, toen ik een lang telefoongesprek kreeg. Toen ik een half uur later opnieuw op weg ging, werd ik door buren gewaarschuwd om niet te gaan vanwege een schietpartij.
  Ik vraag gebed voor Alphen aan den Rijn en Nederland, dat velen de Heer Jezus zullen gaan zoeken en vinden na deze traumatische gebeurtenis.

  God’s Zegen toegewenst door Hanneke Veldkamp

 17. Mike zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2011 om 0:56

  Beste Dirk,

  Je hebt het verwoord zoals ik het ook zou doen. Echter lees ik: ‘kerncentrales op ontploffen staan’.
  Er is er toch maar een daar in Japan, of heb ik wat gemist?

 18. ad zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2011 om 11:53

  Beste broeder Dirk!

  Ik onderschrijf je stukje voor 100%!

 19. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2011 om 17:09

  Dirk, ik ben het voor 100% met jouw commentaar eens, over: Wij moeten ons schamen…… . Vooral omdat ik het ook van sommige reactie-schrijvers niet kan begrijpen, waarom er zoveel (vijandige?) discussies over de THEORIE van de Christelijke-leer moet zijn. Het belangrijkste is toch de PRAKTIJK-uitvoering van de Christelijke- leer en wij hebben allemaal hetzelfde leerboek: De Bijbel.
  Laten wij ons in deze praktijk-uitvoering van de Christelijke leer, samen dan ook meer steunen en bemoedigen, zodat wij “levende-stenen” worden voor Gods-tempel, de (Oecumenische) Christelijke- Wereldkerk en frontsoldaten zijn voor Gods-Vredesrijk dat komende is.

 20. Wim Roeleveld zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2011 om 17:35

  Ik onderschrijf dit volledig. Dank voor je brief, Dirk! Mee eens! Wat San Tloa zegt onderschrijf ik helemaal.
  Wij geheel anders, wij hebben Christus leren kennen en Die zegt: Ik heb jou het eerst liefgehad, daardoor kun je liefhebben (Agapé / AHAVA), dat is Goddelijke Liefde in ons, Halleluja. Ik ben een deeltje van het Lichaam van Christus, niet belangrijker dan welk ander deel: alleen het Hoofd, Jezus Messias is belangrijk, Hij is Heer, het Hoofd over Zijn lichaam, de Leden, jij en ik. Heer, doe gij maar wat U behaagt!

 21. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 april 2011 om 13:46

  Door de liefde zullen de mensen zien, dat jullie bij mij horen zegt Jezus in Joh. 17:23-26l. We kunnen dus maar beter het voorbeeld van liefde zijn, liefde voor God en voor de mensen om ons heen, dan doen we zijn wil.
  Ik ben het dus eens met je brief, amen.

 22. corry heesen zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 april 2011 om 21:16

  Bedankt voor je bemoedigende berichten, sinds kort ontvang ik je mededelingen en ik ben het met je eens dat wij als christenen vaak zo verdeeld zijn in onze samenleving, ons grote voorbeeld is Jezus Christus.
  Als we daar wat meer naar leven en luisteren, zou het er in de wereld een stuk beter aan toe gaan, ik wens je Gods Zegen toe.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden