Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Komt iedereen in de hemel? (46 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 april 2011, 10:42 door Dirk A A

We zouden toch allemaal wel willen dat iedereen in de hemel komt. Je kind dat de kerk verlaten heeft en niets meer met het geloof te maken wil hebben. Je man of je vrouw die niet meer mee wil naar de kerk. Je ouders die niet geloven. Je goede kennis die in zonden leeft. Je dominee die niet meer gelooft dat de Here Jezus ook echt God is. En misschien hoop je het nog wel het meest voor jezelf, zeker wanneer je het allemaal niet zo zeker meer weet.

Weet u, ik zou het ook wel willen. Je wilt toch niet dat er iemand naar de hel gaat, zeker niet als het iemand is die je heel nabij is. Laten we echter voor alles luisteren naar wat de Bijbel hierover zegt. En dan moet ik eerlijk zeggen dat de Bijbel, in mijn visie, geen enkele ruimte biedt voor deze gedachten, verlangens en wensen. Jazeker, de Here wil nadrukkelijk niet dat iemand verloren gaat (2 Petrus 3:9), maar dat wil beslist niet zeggen dat iedereen in de hemel komt.

De discussie over de eeuwige straf is weer opgelaaid door het onlangs verschenen boek ‘Love Wins: A Book About Heaven, Hell, and the Fate of Every Person Who Ever Lived’ van Rob Bell, voorganger van de Mars Hill Bible Church in Grand Rapids, Michigan. Hij zegt wel in een hel te geloven, maar gaat er toch vanuit dat uiteindelijk vrijwel iedereen in de hemel zal komen.
‘Haalt maar een select groepje mensen de hemel en zullen miljarden en miljarden voor eeuwig branden in de hel?’ zo vraagt Bell zich af in een filmpje op internet. ‘Miljoenen mensen is verteld dat de kern van het Evangelie is dat God je naar de hel stuurt, tenzij je in Jezus gelooft. Jezus zou je redden van God. Maar wat voor soort God is dat, van Wie wij gered moeten worden?’ Bell stelt dat dit geen goed nieuws is en dat het geen wonder is dat veel mensen niets meer te maken willen hebben met het christelijk geloof.

Bell stelt hier God voor als een straffende en oordelende God, Die mensen naar de hel stuurt en Jezus als Degene Die je moet redden van God. Wat een verdraaiing is dit van de Bijbelse boodschap. De Here Jezus kwam om Zijn leven te geven om ons te redden en ons te verzoenen met God. Dat is ook de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen.

De hel na dit leven is in Bells opvatting een tijdelijke ‘periode van loutering’ en een ‘intense ervaring van correctie.’ Uiteindelijk komt het met alle mensen goed, denkt hij. Want God wil dat alle mensen zalig worden, en God krijgt wat Hij wil.
Het geloof dat God de meeste mensen voor eeuwig zal straffen is ‘misleidend en giftig’, zo schrijft Bell in het voorwoord. Het ondermijnt ‘de verspreiding van Jezus’ boodschap van liefde, vrede, vergeving en vreugde die onze wereld zo wanhopig nodig moet horen.’

Al vele eeuwen lang zijn er mensen die beweren dat er geen sprake is van een eeuwige straf in de hel. Degenen die de zogenaamde alverzoening aanhangen, stellen dat na kortere of langere tijd iedereen toch nog bij God in de hemel komt. God is immers liefde, en Hij zal niemand voor eeuwig verloren laten gaan. Zij zijn het dus faliekant oneens met de stelling dat niet iedereen in de hemel komt. Een consequentie van deze gedachte is onder meer dat het ook niet nodig meer is er op uit te trekken om het Evangelie te verkondigen, een duidelijke opdracht van de Here Jezus, vlak voor Zijn hemelvaart. Ook maakt het dan niet meer uit hoe we leven, al zou dat dwars tegen de Schrift ingaan, omdat uiteindelijk toch iedereen in de hemel komt.

Een kerntekst in de leer van de alverzoening is 1 Timotheus 4:10: ‘Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.’ Dit vers bewijst voor hen dat alle mensen gered zullen worden. We moeten hierbij echter niet uit het oog verliezen dat het in dit vers over God gaat. Door de Here Jezus te zenden, Die Zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha, werd het inderdaad voor alle mensen mogelijk om behouden te worden, wat niet automatisch inhoudt dat iedereen ook daadwerkelijk zalig wordt en in de hemel komt. Hij wil alle mensen redden, maar niet alle mensen willen zich laten redden.

Ik wil met nadruk stellen dat de leer van de alverzoening haaks staat op wat de Bijbel zegt, zoals onder andere in Mattheus 10:28: ‘En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.’ Het gaat hier over God, Die mensen kan verderven in de hel, niet voor een poosje, maar voor altijd, omdat ze niet hebben geloofd in de Zoon van God. Zij komen beslist niet in de hemel.

Denk ook maar aan de woorden uit Johannes 3:36: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’ De boodschap is helder, eeuwig leven staat hier tegenover de toorn van God die op degene blijft die aan de Zoon, aan de Here Jezus, ongehoorzaam is.
De hel is net zo reëel als de hemel. En wie vraagtekens stelt bij de werkelijkheid van de hel, hoe afschuwwekkend de hel ook is, geeft mensen een valse rust.

In Openbaring 22:5 lezen we dat de dienstknechten van God als koningen zullen heersen tot in alle eeuwigheden. Dat is zonder einde, eindeloos, voor altijd, eeuwig.
Het is opmerkelijk dat de Here Jezus juist heel vaak over de hel spreekt, en over het eeuwige oordeel, de eeuwige staf, zoals in Mattheus 25:46: ‘En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.’ Willen wij het beter weten dan Hij?

De hel wordt de plaats genoemd waar het vuur niet wordt uitgeblust, en waar de worm niet sterft (Marcus 9:43-46), wat inhoudt dat aan het oordeel geen einde komt. Het is de plaats van geween en tandengeknars (Mattheus 8:12). Denk ook aan Mattheus 23:33, waar de Here Jezus tegen de Farizeeën en schriftgeleerden zegt: ‘Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?’
De Bijbel is er duidelijk over dat het leven van de mens niet voorbij is bij de dood. Er zijn twee eindbestemmingen: de hemel of de hel. De hemel voor allen die in dit leven tot geloof in de Here Jezus Christus zijn gekomen, de hel voor degenen die Hem zijn blijven afwijzen en in ongeloof zijn gestorven, of voor Hem zullen staan bij Zijn wederkomst.

Iemand denkt misschien: is het nodig hier zoveel aandacht aan te besteden? Ik vind van wel, omdat het hier gaat om de kern van het Evangelie. Wie de eeuwigheid van de hel ontkent, en wie stelt dat iedereen uiteindelijk wel in de hemel komt, brengt een vals evangelie. Deze dwaalleer, die de heiligheid van God aantast, moet met kracht bestreden worden. De Here Jezus is er buitengewoon duidelijk over dat er alleen maar eeuwig leven met Hem in de hemel is, voor degenen die in Hem geloven. Strijd om de hemel in te gaan door de enge poort, bekeer u, geloof in de Here Jezus en ontvlied het verderf in de hel.

Dirk van Genderen
(Dit artikel is eerder verschenen in EO-Visie en is enigszins aangepast.
Bron o.a. RD.)

46 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2011 om 11:28

  Robert Govett schreef er een boek over: Eternal Suffering of the Wicked & Hades. Daarin staat ook een heel hoofdstuk over hoe de liefde en rechtvaardigheid van God volledig te rijmen is met het eeuwige lijden van sommige van zijn schepselen. Ik heb het boek gescand en je kunt het hier lezen:

  https:\/\/www.archive.org/stream/EternalSufferingOfTheWickedAndHades/Eternal_punishment_of_the_wicked_and_hades#page/n1/mode/1up

  Wel rechts onder even inzommen en voor ‘hele pagina (heel blokje) kiezen.

 2. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2011 om 12:19

  Geachte Broeders en Zusters,

  In de eindtijd zullen valse profeten en leraren opstaan.
  Deze verkondigen een “ander” evangelie.

  ECHTER:

  De kernzin van bovenstaande brief is:

  “Wie in de ZOON gelooft, heeft het eeuwig leven,
  maar wie de ZOON ongehoorzaam is,
  zal het leven niet zien maar
  de toorn van GOD blijft op hem.”

  Ik denk dat bovenstaande kerntekst voldoende zegt.

  Die oren heeft die hore en neme het “WATER DES LEVENS” om niet. (gratis)

  Een goed weekeinde toegewenst en
  een goed vooruitzicht voor palmpasen en de komende week,
  dat we mogen stilstaan bij het geestelijk en lichamelijk lijden van onze
  VERLOSSER, de HERE JEZUS, voor een ieder van ons persoonlijk.

  Wereldontvanger.

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2011 om 14:08

  Terecht dat Dirk dit een dwaalleer noemt want je kan niet gaan sleutelen aan de Bijbel dat immers het Woord van God is. Marchanderen over wat hier in staat kan niet en mág niet.

  Deze ‘voorganger’ gaat er alleen van uit dat God liefde is en vergeet dus maar gemakshalve dat ook de toorn van God veelvuldig in dit Boek beschreven staat.

  ‘Dominee Bell, velen gingen u reeds voor zoals ‘Bisschop’ Tutu die zelfs de maagdelijke geboorte van de Here Jezus Christus in twijfel trok dus u zal zeker niet de laatste zijn die aan het Woord van God iets wil afdoen.

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2011 om 17:18

  Het is goed om kerkelijke leiders doorlopend te toetsen op hun uitspraken. Hoe kom je er achter dat er een dwaalleer verkondigd wordt?
  Stel je vraagt aan de spreker: waar staat die tekst in de Bijbel? Neem geen genoegen met een algemene opvatting die niet gebaseerd is op de Bijbel.

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2011 om 17:56

  Beste Dirk.

  Ik geloof in een rechtvaardige God, hij zal ons rechtvaardig beoordelen. Trouwens zelf denk ik nooit over de hel na. Ik geloof ook niet dat God ons eerst op deze aarde zet, om ons daarna te dumpen in een eeuwigdurende hel. Ik kan mij daar geen voorstelling van maken. Maar wij zijn hier niet voor niks op deze aarde gezet. Daar heeft God een bedoeling mee. Anders zou het ook geen zinvol bestaan zijn. Wij zijn geschapen naar Gods evenbeeld. Zouden wij een medemens een eeuwig durende straf geven. Of je eigen kinderen. Dat lijkt mij niet.

  De Here Jezus is voor ons gestorven. Aan het kruis. Uit liefde voor ons. Hij wil niemand verloren laten gaan.
  Geloven moeten wij uit liefde, en niet uit angst. En helemaal niet gaan geloven, dat je bang moet zijn, dat je in de hel komt.
  Nogmaals, God zal rechtvaardig oordelen, met Jezus aan zijn zijde.

  Vr gr Rene Postma

 6. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2011 om 22:19

  Beste Dirk,

  Ik ben het geheel met de inhoud van je artikel eens.
  Ben het ook eens met reactie nr. 4, terwijl een deel van reactie nr. 5 mij meer humaan in de oren klinkt (d.i. vanuit menselijke gevoelens gesproken), dan Bijbels gestaafd (en dus naar Gods Woord). En dit zeg ik overigens zonder de bedoeling om Rene Postma daarbij persoonlijk af te willen vallen.
  Het is mij al vaker opgevallen dat christenen sommige zonden lange tijd (sterk) konden afkeuren, TOTDAT hun eigen kind in die bewuste zonde valt, dan opeens was de veroordeling voor die bewuste zonde weg en hadden ze het alleen nog maar over de goedheid van God, Die alles wel tot een goed eind zou brengen…
  En natuurlijk wil God onze behoudenis, het liefst de behoudenis van alle mensen, maar er zal m.i. toch echt een hel zijn en het zal er – helaas – misschien wel voller zijn dan velen denken/vermoeden. En ik denk dat dat God nog veel meer verdriet en pijn zal doet dan dat het ons mensen zal doen. Hij heeft ons tenslotte voor de EEUWIGHEID geschapen! Maar… Hij heeft ons mensen ook een vrije wil gegeven om te KIEZEN. En, zoals er ook geschreven staat: “Wie niet voor Mij is, is tegen Mij”. En als mensen Hem echt niet “moeten” dan zouden ze zich, volgens mij, ook erg ongelukkig voelen in de hemel waar God CONSTANT AANBEDEN wordt.
  Trouwens, ik ben niet zo bekend met het Katholieke geloof, maar mijn vader zei vroeger altijd – en dat was ik dus NIET met hem eens – dat de hel of het vagevuur (zoals de Katholieken het volgens mij noemen) er was om de zielen van de overleden mensen te LOUTEREN (d.i. reinigen, zuiveren), waarna ze dan alsnog behouden zouden worden. Nu het kan aan mij liggen, maar ik kan het NIET in de Bijbel terugvinden.

 7. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 6:54

  Geachte Broeders en Zusters,

  Uit één van bovenstaande commentaren proef ik toch enige ontwetendheid m.b.t. de hel. Er moet zeker niet te lichtvaardig over de hel gedacht worden!!
  Graag wil ik u allen er wijzen op het volgende:

  Waar is het dodenrijk?
  a. De aarde is reeds een dodenrijk voor de ongelovigen, vanwege het feit dat hij/zij het leven niet heeft.
  Ef. 2 : 1-5………………… hoewel gij dood waart.

  b. Het dodenrijk is in het hart der aarde.
  Amos 9 :12 …………….. al groeven zij tot in het dodenrijk.
  Job 17 : 16 ……………… naar de diepten van het dodenrijk.
  Gn. 37 : 35 ……………… in het dodenrijk nederdalen.
  Num. 16 : 30-33 ……….. in het dodenrijk nederdalen.

  Wie bevinden zich in de hades?
  De ongelovigen.
  Lc. 13 : 34……………………..gij hebt het niet gewild. Jh. 5 :40.
  Ook hun lichamen worden opgewekt en zullen ook geoordeeld worden naar hun werken.
  Op. 20 : 13…………………… en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren.
  Dan zal de hades leeg zijn en nooit meer nodig.

  De dood en de hades werden geworpen in de poel des vuurs.
  Op. 20 : 14………………….. de dood en het dodenrijk werden geworpen in de poel des vuurs.
  Op. 20 : 10 …………………. duivel, beest en valse profeet.
  Mt. 10: 28 ……………………ziel en lichaam kan verderven in de hel.

  Nog even voor alle duidelijkheid:
  In de Bijbel vinden we enkele woorden aangaande het rijk der doden.
  In het Oude Testament vinden we het woord: Tophet (Hebr.) en
  in het Nieuwe Testament: Gehenna (Gr.).
  Deze woorden betekenen: Poel des vuurs of tweede dood.
  Deze beide woorden wijzen op uiteindelijke bestemming van de
  ongelovigen naar geest en lichaam.
  Maar deze plaats, de hel, is nu nog niet te vinden.

  We vinden ook nog de woorden: Sheol (Hebr.) en Hades (Gr.).
  Deze woorden worden vertaald door dodenrijk of onderwereld.
  Dit is de plaats waar de afgestorvenen zich bevinden, wat hun geest betreft.

  Excuus voor het lange “commentaar”.
  Wereldontvanger.

 8. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 12:03

  Waar staat in de Schriften dat we naar de hemel gaan?
  Yeshua/Jezus zegt: gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven (uit de bergrede/Mattheüs).
  Spreuken 2:21-22: want de vromen zullen de aarde bewonen en de oprechten zullen daarin overblijven, maar de goddelozen zullen van de aarde weggeroeid worden en de trouwelozen zullen er van uitgerukt worden.
  En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen, Die in de hemel is (Johannes 3:13).
  De rijke man sloeg zijn ogen op in het dodenrijk, de arme Lazarus sloeg zijn ogen ook op… niet in de hemel, maar in het paradijs (in de schoot van Abraham).
  Let op! ook op de welbekende paranormale programma’s op tv wordt verkondigd dat de overleden dierbaren in de hemel zijn! Veel mensen geloven dat je na je sterven in de hemel komt, veel christenen geloven dat ook, maar wat zegt de Bijbel?!

  Pas op voor dwaalleer!

 9. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 12:40

  Heel mooi geschreven Dirk, zo vlak voor Pasen. Inderdaad Jezus is de enige weg (100% genade en 0% werken van onze kant) en inderdaad de bijbel leert dat de eeuwige poel van vuur (de hel) oneindig is.

  Wereldontvanger (7) geeft hierop een hele mooie aanvulling: Het dodenrijk is nu hier op aarde, dit is het voorportaal van de hel, dit is de plaats waar ‘wening is en knersing der tanden’ is. Alle teksten in het NT waar ‘wening en knersing der tanden’ staat verwijzen naar het dodenrijk met een ander Grieks woord dan wat wordt gebruikt voor de eeuwige poel van vuur. Het dodenrijk wordt op de laatste dag inderdaad in de poel van vuur geworpen (de hel). Daarnaast merkt wereldontvanger terecht op dat de mensen die niet voor Koning Jezus hebben gebogen in dit leven naar hun werken worden beoordeeld. Dit leidt tot het volgende over het eindoordeel:

  Mattheus 25 en Openbaring 20 laten zien dat alleen de doden (geestelijk doden) in het eindoordeel komen. Zij die wedergeboren zijn, komen niet meer in dit eindoordeel maar zijn reeds overgegaan van het rijk der duisternis naar het Koninkrijk van Zijn dierbare Zoon. En zoals wereldontvanger zegt zullen deze geestelijk doden op de laatste dag worden beoordeeld naar hun werken. De bokken hebben geen goede werken gedaan en gaan rechtstreeks door naar de eeuwige poel van vuur. De schapen, die wel goede werken hebben gedaan krijgen alsnog, op de laatste dag een uitnodiging om het Koninkrijk te betreden en voor Koning Jezus te buigen, want Jezus is de enige weg tot behoud. Dit laatste aanbod van genade heeft ook plaatsgevonden bij Jezus eerste komst zoals geschreven: ‘Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis (Hades), die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden (1 Petrus 3:18-20)’. Het bepalende moment voor het eeuwig heil of eeuwige verdoemenis voor de ongelovigen is dus niet het verlaten van hun aardse lichaam, maar de laatste dag van het grote oordeel.
  De enige boodschap in dit leven blijft natuurlijk het prediken van Jezus de Christus. Dit schrijven over het eindoordeel is natuurlijk geen boodschap die je verkondigt, want de bokken gaan er sowieso niet komen op de laatste dag. Deze kennis is echter wel een troost voor velen die vragen hebben over hen die zonder God gestorven zijn en het geeft des te meer aan de oneindige genade van onze God.

  Hartelijke broedergroet en gezegende paasdagen,
  Kees

 10. koningskind zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 13:26

  Dit is een goed artikel, want de alverzoeningsleer wordt steeds vaker gepredikt, ook in kerken.

  Broeder Dirk, ik zou ook graag een goed bijbels gefundeerd artikel lezen over een ander punt wat hiermee te maken heeft. Is het slechts je geloof in Jezus dat je behoudenis bewerkt of is het de bedoeling Hem te volgen en lief te hebben en zul je slechts op basis daarvan behouden worden?

  Ik hoor namelijk in gesprekken over het geloof vaak: “O, maar ik geloof wel in het bestaan van God en Jezus, hoor”. Maar men geeft daar verder geen enkel vervolg aan, men leeft er niet naar, laat staan dat men een nieuw leven is begonnen. Dan vind ik het weleens moeilijk om het gesprek goed te vervolgen, want het lijkt of je door zo’n zin monddood wordt gemaakt. Uit de bijbel maak ik op dat slechts geloven maar er niet naar leven en Jezus geen Koning maken van je leven, niet betekent dat je gered bent. Maar ik ben er nog onzeker in; klopt dat inderdaad?

 11. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 13:33

  Wereldontvanger: in ‘hades’ (sheol) bevinden zich alle mensen, niet alleen ongelovigen. Hades is het dodenrijk, gehenna is de poel van vuur, de hel, die is nu nog leeg. Die bestaat overigens al wel degelijk, want die is bereid voor de duivel en zijn engelen. Zijn menselijke volgelingen volgen hem daar straks. De hades is onderverdeeld in twee gebieden, zodat gelovigen en ongelovigen van elkaar gescheiden zijn. Aan één kant is het goed, en aan één kant is er lijden. Het dodenrijk is een aparte plaats met bouw-structuren, het is dus niet boven op aarde al een ‘dodenrijk’ voor ongelovigen, want dat rijk is niet op de aarde.

 12. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 13:41

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Pas nog gelezen in het Hogepriesterlijk gebed.
  YESHUA vraagt ZIJN Vader om hen die door hen (Apostelen) in HEM geloven, bij HEM te laten zijn.
  Persoonlijk vind ik het belangrijkste dat het ons genoeg moet zijn om daar te zijn en komen waar DE MASSJIACH YESHUA is.
  En inderdaad zoals iemmand schreef, is de hemel wel de bestemming voor alle gelovigen?
  Immers YESHUA komt weer op de Olijfberg met al ZIJN HEILIGEN, uit Israel en uit de andere kudde, opdat het EEN HERDER, EEN KUDDE zal zijn.

  Wie nu in DE MASSJIACH gelooft, wacht vervolging (in welke vorm dan ook).
  Maar eenmaal zal het lichaam van DE MASSJIACH samen met het HOOFD.
  De bruiloft vieren van HEM en ons met de BRUID.

  Tot dan speculeer niet zo, maar laten we gewoon doen wat DE RUACH HA KODESJ ons te doen geeft.
  En bedenk: JWHW TROONT op de lofzangen van ZIJN VOLK.
  Gedenk de vervolgden, gedenk Israel, gedenk wie DE GEEST maar aanwijst.

  Allen hartelijk Shalom.
  Lou.

 13. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 14:10

  Goed dat je hier aandacht aan besteedt, ik kan me ook druk maken om dit valse evangelie. Ik heb dan zoiets: beseffen deze mensen dan echt niet dat Jezus kruisdood en opstanding niet voor niets is geweest.
  Als iedereen er wel zou komen, hoefde Jezus niet die vreselijke dood te sterven en zelfs voor een korte tijd door God verlaten te worden. Jezus zei immers aan het kruis: mijn God mijn God waarom hebt U mij verlaten?
  Voor sommige mensen lijkt het ook wel een hel op aarde, maar ze vergeten dan dat God ze nooit verlaat, dat moest alleen Jezus meemaken, omdat God de hoeveelheid zonde die Jezus op zich droeg niet meer kon aanzien.
  Daarom kunnen we Pasen vieren, en onze liefdevolle God danken dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft omdat Hij niet wilde dat iemand verloren gaat maar dat allen tot bekering komen.
  En dat is nou juist waar het om draait: bekering en dan mag je in het Vaderhuis komen, dus: begin een nieuw leven, ga zelf van je troon af en laat Jezus op je troon zitten om in jouw leven te regeren.

 14. Neeltje W zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 16:13

  God zal rechtvaardig oordelen met Jezus aan Zijn zijde. Zo zie ik het ook Rene Postma ( reaktie nr. 5). De satan heeft straks geen miljoenen aan zijn kant.
  Geen geloof uit angst, maar uit heimwee naar Gods Liefde.

 15. karin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 17:13

  Jezus zelf zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven en niemand komt tot de Vader dan door mij.
  Duidelijker kan het niet! Dat de Geest van God dit mag openbaren aan de mensen die Jezus niet kennen, herkennen en erkennen.
  Gezegend Pasen iedereen!

 16. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 18:23

  Beste Dirk,

  Een van de gevaarlijkste dooddoeners op het punt van de alverzoeningsleer,
  is wel dat het Bijbelse woord “eeuwig”, door hen niet gelezen wordt als
  zonder einde, maar een beperkte tijd. De toorn van God op ongelovigen is
  een eeuwige toorn. Dat betekent dus niet een beperkte tijd maar zonder
  einde. Wie niet voor Jezus kiest, heeft reeds gekozen: namelijk om onder
  de eeuwige toorn te blijven (zie bv. Joh. 3:18) en is reeds veroordeeld. Daarom
  is het hoognodig dat er zending bedreven wordt en het werk van Bijbelverta-
  lers (bv. van Wycliffe) voorrang verleend wordt. Want de Here wil dat er vanuit
  alle volk en stammen en natien en talen mensen behouden worden
  (bv. Openb. 7:9).
  De weg naar het eeuwige leven is een smalle weg en wij
  moeten door de enge poort gaan. Daarom is het helemaal niet makkelijk
  om behouden te worden. Waarom legt de Here Jezus steeds zo de nadruk
  op dat wij behouden moeten worden? Als de eeuwige straf een einde kent,
  zou er geen gerechtigheid bij God zijn. Daarin moeten wij ons denken aan-
  passen aan het Woord. Er is inderdaad een select gezelschap van alle
  tijden die behouden zullen worden en het geldt niet voor iedereen.

  Hartelijke groet,
  San

 17. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 20:21

  Vraag: wie weet iets van het boek van
  Jan Bonda af??

 18. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 20:51

  Heer Ed, reactie no. 11:

  Ik denk dat we aardig op één lijn zitten.

  Echter u stelt: De Hades is onderverdeeld in twee gebieden,
  zodat gelovigen en ongelovigen van elkaar gescheiden zijn.

  WIE BEVINDEN ZICH IN HET DODENRIJK?
  VOOR CHRISTUS OPSTANDING: alle gestorvenen.
  Aan de ene zijde: de gelovigen.
  Aan de andre zijde: de ongelovigen.

  Dit was inderdaad zo tot op het moment dat JEZUS “ter helle” was afgedaald.
  Alle gelovige mensen die “aan de goede kant waren” gingen op dat ogenblik met de HERE JEZUS mee naar het Paradijs.
  DE GELOVIGE GAAT DUS NAAR CHRISTUS.
  Lc. 23 :43……………… heden zult gij met MIJ in het Paradijs zijn.
  2 C.12 : 2 – 4 …………. het Paradijs is dus boven. ( Na CHRISTUS Opstanding.)

  De hel is inderdaad nu nog leeg.
  De ongelovigen zijn nu in het dodenrijk in afwachting van hun veroordeling.
  Zie punt a en b van reactie no. 7.

  Maar weet u wat het belangrijkste is?
  CHRISTUS DAALDE NEER IN HET DODENRIJK:
  CHRISTUS kwam uit de hemel naar de aarde om aan ons, mensen,
  gelijk te worden, voor ons te sterven, om onze zonden en straf op
  ZICH te nemen. Maar ook ging HIJ als OVERWINNAAR het
  dodenrijk binnen.
  Ef. 4 : 9 ………………. nedergedaald naar de lagere aardse gewesten.

  De HERE JEZUS was nog nooit op deze plaats geweest, maar toen het:
  “het is volbracht!”, klonk, daalde HIJ af en de duivel kon zijn sleutels inleveren.
  Heb. 2 : 14-15 ………… wapens neer en hier de sleutels.
  Op. 1 : 17-18 ………….. IK heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
  De OVERWINNAAR trad binnen en bevrijdde de kinderen GODS uit het dodenrijk.

  Hartelijke groet,
  Wereldontvanger.

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 23:01

  Dat er tegenwoordig geen “vreze des Heren” (Godsvrucht) meer is, is een proces, wat al jarenlang aan de gang is. Toch weet ik, dat aan de ene kant (1 Joh. 1) God getrouw en rechtvaardig is om ons onze zonden te vergeven, ECHTER (!!!) alleen wanneer wij ze belijden…. Tegenwoordig wordt Gods liefde zozeer verdraaid, alsof Hij ook maar “iets” door de vingers ziet, of ook maar “iets” met de “mantel der liefde zou bedekken….. Voor wie zijn zonden niet belijdt, is er simpelweg geen vergeving, voor wie volhardt in zonde en in zonde leeft, is er ook geen vergeving. Ik heb gelezen, dat we “bekleed mogen zijn met Jezus Christus”, wanneer God ons ziet, maar een “mantel der liefde” heeft God voor niemand klaar liggen!! We hoeven in Christus niet bang te zijn voor God, maar zonder Christus, zou ik niet voor Gods aangezicht durven verschijnen….. Ik denk niet, dat ik dat overleef. Tja, en dan de hemel??? Waar staat dat we naar de hemel gaan?? Ik vind dat noch in het Oude, noch in het Nieuwe Testament. Ik wacht nog steeds op iemand, die me dat kan laten zien. Wel weet ik, dat de hemel op aarde zal neerdalen en dat er twee opstandingen zullen zijn. De eerste opstanding, die samenvalt met de wederkomst van Jezus en één voor hen die niet in Christus gestorven zijn, vlak voor het laatste oordeel. Over de hemel lees ik nergens wat….. Wie helpt mij uit de droom??

 20. Evert van de Kamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2011 om 23:04

  Een aantal zaken zijn mij niet geheel duidelijk
  1. Waar komen de gelovigen direct na het overlijden? Vlgs, reactie 18 in het Paradijs, maar tot wanneer? en wat stel ik me voor bij het paradijs. Is Jezus daar nu ook?
  2. Begrijp ik goed uit reactie dat degenen die Jezus nu niet als verlosser aanvaarden bij hun overlijden in het dodenrijk komen tot de grote dag va het oordeel? (toch na het 1000 jarige vredesrijk?), maar dat er dan ook nog mensen behouden kunnen worden? (reactie 11)
  3. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wie zal dan waar zijn?

  Ben benieuwd naar de uitleg, want voor mij is het nog niet duidelijk.
  Allen een goede en gezegende zondag!
  Hrt. grt.
  Evert

 21. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2011 om 1:12

  Dit is mijn derde reactie en ik laat het erbij. Wereldontvanger, het is niet van zo’n groot belang dit helemaal uit te vissen, maar mijn persoonlijke mening is dat het paradijs ook deel uitmaakt van het dodenrijk. Onder bericht 1 staat een link naar het boek van Govett dat daar heel gedetailleerd op in gaat. Probeer het maar eens te lezen. Over de verschillende ‘paradijzen’ zijn ook al vele pagina’s geschreven, neem alleen al het verschil tussen ‘het paradijs’ en ‘het paradijs Gods’.

 22. Annemie Van der Auwera zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2011 om 7:32

  In mijn jeugd was ik heel bang van de hel, vooral ‘s nachts! (ik ben opgegroeid in
  een Vlaams katholiek gezin). Nu weet ik dat angst een werktuig is van de
  duisternis. Toen ik dertig was, heeft een bijbelstudie bij Zevendedagsadventisten
  over de Romeinenbrief mij zo blij gemaakt dat ik de Bijbel nooit meer losgelaten
  heb en de Heer heeft mij erin van hier naar daar geleid, zodat ik kan zeggen: ik
  heb Hem leren kennen!
  Maar die angst om de hel ben ik niet vergeten en daarom spreken mij de teksten over wat God doet in het leven van mensen zo erg aan:
  – Psalm 33:13-15: Hij, die hun aller harten vormt.
  -2 Samuel 14:14: God…. zoekt wegen, dat een verstotene niet van Hem verstoten
  blijve.
  -Efeziers 2:8: Want door genade zijt gij behouden , door het geloof, en dat
  niet uit uzelf: het is een GAVE van God!

  Zo zie ik het ook: de Heer heeft mij voorbereid opdat ik op een bepaald, door
  Hem wijs gekozen, moment JA kon zeggen met heel mijn hart…. en zo wacht ik nu biddend en af en toe iets delend van het Leven, tot degenen die de Heer mij gaf, Hem ook zien als hun redder.

  2 Petrus 3 vers 9: …daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat
  allen tot bekering komen.
  UW WIL GESCHIEDE… is mijn gebed.

 23. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2011 om 9:43

  Beste Dirk,

  Bedankt weer voor de heldere, waarschuwende bijbelse uitleg over het misleidende boek van voorganger Rob Bell. Verder kan ik mij heel goed vinden in de menselijke, begrijpelijke reactie van Rene Postma in deze.
  Ook ik geloof in een rechtvaardige maar ook barmhartige en liefdevolle God, die de mensheid +/- 2000 jaar geleden Zijn eigen Zoon, Jezus naar deze wereld gezonden heeft; die Gods-wil aan de mensheid is komen verkondigen d.m.v. voor ieder mens begrijpelijke, symbolische verhalen, vergelijkingen en “preken” (denk aan de bergrede). Hij is Gods-wil komen voorleven tot aan de kruisdood toe, waardoor onze zonden weer vergeven kunnen worden.
  Als je door deze grote liefdes-daad van Jezus, je getuigt en kiest om Zijn volgeling te worden en Hem vanuit liefde in je hart heb gesloten, dan ervaar en beleef je al steeds meer de hemel op aarde in jouw geestelijk leven.
  Net als Rene Postma, denk ik niet na over de hel na mijn dood. Hierover zou ik weer hetzelfde willen zeggen als over Jezus wederkomst:
  Leef nu als Christen zijnde, en laat dit zien en horen, in woord maar vooral in daad, dat je Jezus volgeling bent en laat de toekomst (ook na de lichamelijke dood) in vol vertrouwen aan God over.

 24. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2011 om 12:57

  Even zonder bijbelverwijzingen (iemand anders mag die opzoeken). Het paradijs is zeker waar Jezus nu is. En waar is onze Heer? Zittend aan Gods rechterhand! Zoals Paulus spreekt over dat Hij er naar verlangt bij Christus te zijn. Pendelt onze Heer dan tussen het goede gedeelte van het dodenrijk (paradijs) en de hemel heen en weer? Ik denk dat we met redelijke zekerheid mogen zeggen dat wij bij God mogen zijn in zijn Hemel. Wij zullen in geen geval verstoken zijn van Christus en de wolk van Godsgetuigen (al is dat laatste in eerste instantie spreekwoordelijk bedoeld).
  Psalm 73 : 24
  “Gij zult mij leiden door uw raad,
  en daarna mij in heerlijkheid opnemen.”
  Lees ook eens de andere vertalingen!

 25. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2011 om 14:29

  Als het nog een keer mag, Cornelis, als Paulus zegt ‘ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn’, moet je wel bedenken dat Christus ook gezegd heeft ‘Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hoe stel je je dan de opstanding voor? Moeten de zielen van de gelovigen dan met Christus’ wederkomst neerdalen naar de lucht, en terwijl de Heiland wacht beneden hun lichamen aandoen, dan weer teruggaan om door Hem geoordeeld te worden nadat ze al eeuwen met Hem de heerlijkheid hadden genoten in de hemel? De doden worden als ‘slapend’ beschreven in de Schrift, niet in het bezit van heerlijkheid, maar ‘hopende’. En als slapenden zullen zij worden opgewekt en opgenomen (zij dalen niet neer uit de hemel, zij varen op om hun Here te ontmoeten in de lucht). Christus is op bijzondere wijze door Zijn Geest aanwezig aan de goede kant van het dodenrijk (nu spreek ik even D. Steenhuis na). En we weten ook niets van de krachten of mogelijkheden van onze ontlichaamde geest. Jezus zei tegen Maria ‘raak Mij niet aan want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader’. Daar ging Hij heen, maar Hij was (Zijn ziel) in het paradijs. Het paradijs voor de ontslapenen is voor de zielen. Na de opstanding is er voor de rechtvaardigen ‘het paradijs van God’. Ook de uitdrukking van Paulus dat ‘hij opgenomen werd’ naar het paradijs klopt niet, want de grondtekst geeft aan dat het een ‘gewelddadig wegvoeren’ was, maar de richting wordt niet beschreven. De opmerking van velen die zeggen dat ‘alles veranderd is’ na de opstanding van Christus, moet nog bewezen worden. We lezen ook nergens over ‘verheerlijkte geesten’ in Christus’ tegenwoordigheid voor de troon.

 26. N. Van Maastricht. zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2011 om 18:34

  Best Dirk.
  Ben het helemaal eens met wat je geschreven heeft. God wil niet dat iemand verloren gaat,vmaar dan zullen we de Here Jezus wel aan moeten nemen als onze Zaligmaker. In deze laatste lijdensweek mogen we gedenken wat een groot offer de Here Jezus voor ons heeft volbracht om ons van zonde en schuld vrij te maken. Laten we de Heer daar iedere dag voor danken en zijn Naam groot maken. Groot is God en eeuwig te prijzen. Halleluja, AMEN.

 27. Dik zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2011 om 6:19

  Als de hemel maar niet is zoals een hemelse plaats op aarde, als bv Nederland, want dan kan niet iedereen in de hemel komen omdat de uitverkoren bewoners bepalen wie er wel en niet binnen mogen komen.

 28. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2011 om 17:43

  Diverse interpretaties met veel WOORDEN lees ik in sommige reacties over het thema: Komt iedereen in de hemel?
  In mijn dag-gebedenboekje: Jezus spreekt; lees ik hierover toepasselijk:
  De wereld is verzadigd met WOORDEN over Hem.
  De wereld heeft nodig dat Zijn Woorden door zijn volgelingen,
  daadkrachtig verkondigd en in praktijk gebracht worden.
  Want Zijn-liefde, Zijn vrede, Zijn kracht en blijdschap, moeten
  weer zichtbaar worden in deze wereld, voor Zijn Wederkomst.

 29. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2011 om 19:03

  Vorige week ben ik verhuisd en nu heb ik net een half uur internet in mijn nieuwe huis.
  Al etend temidden van de verhuisdozen heb ik het commentaar en de reacties gelezen.
  Een heel belangrijk onderwerp! Goed, Dirk, dat je hierop de aandacht vestigt.

  Zomaar wat gedachten die bij me opkwamen:

  Hoewel we hier al vaak, als we Gods nabijheid ervaren, de hemel op aarde hebben, is er, denk ik, toch ook een aanwijsbare plaats, waar de geesten van gestorven gelovigen, na hun dood, verblijven: de hemel boven ons.
  Daarheen voer Elia op.
  Daar zijn ze zonder zonde bij God.
  Daarheen ging ook Jezus, nadat Hij alle pijn, smaad en hoon doorstaan had en uit de dood weer opgestaan was.

  En hoewel we soms voor een tijd de hel-op-aarde moeten meemaken, is er ook een duidelijk aangegeven plaats voor de hel: beneden ons.
  Daarheen gingen Korach, Dathan en Abiram, met hun vrouwen en de kinderen van Dathan en Abiram.
  Het was voor de omstanders vreselijk om te zien en te horen.

  God is zo goed, dat Hij ons, steeds weer, met veel geduld, trouw waarschuwt.
  Net als de meester op school of ouders thuis, na herhaalde waarschuwingen: “Als je dat nu nog één keer doet – of als je het nu wéér niet doet – krijg je die en die straf”.
  En dan hoopt elke goede opvoeder dat de kinderen eindelijk zullen stoppen met hun verkeerde gedrag en dat de straf niet hoeft te worden gegeven.
  Maar als zo’n kind dan toch doorgaat, dan móet er wel worden gestraft, anders ben je een slappeling en ongeloofwaardig.
  Precies zo is het met God.

  In Zijn grote liefde heeft Hij voor gevallen mensen een oplossing bedacht, zodat het toch weer goed kan worden tussen Hem en ons: de dood van Zijn eigen lieve Zoon.
  En de Here Jezus heeft Zich bereid verklaart om aan dat verlossingsplan mee te werken door uit de heerlijke hemel naar onze zondige aarde te gaan om de straf die wij verdienden (“Als je daarvan eet, zal je sterven”) op Zich te nemen.
  Het enige wat God nu nog van ons vraagt is: geloof – wat Hij ook nog op het gebed wil geven.

  Maar als we dan hoogmoedig Gods goede plan en Jezus’ grote liefde niet achten en onszelf “het eeuwige leven niet gunnen” dan zullen we daarvan de gevolgen moeten dragen.

  Ook al schrijven veel mensen de hel af, daarom is hij er nog wel!

  Dank, Yeshua, voor uw lijden en sterven!
  Dank, Vader, voor Uw reddingsplan!
  Dank, Heilige Geest, dat U ons doet weten dat wij voor eeuwig verlost zijn!

 30. ad zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 april 2011 om 8:20

  Broeder Dirk! Dank voor de heldere uiteenzetting! Voor 100% deel ik je mening!

 31. Christi zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 april 2011 om 10:25

  Geachte Br. Dirk,
  Waarom de “Al-verzoeningsleer” een dwaalleer of een valse leer noemen?
  De gelovigen, die de Bijbel zo lezen verloochenen Yeshua of de Here Jezus toch niet!
  Ook zij belijden, dat Hij de Zoon van God is en dat er alleen verlossing is door Hem.
  Zelf heeft dit denken mij vanuit de Bijbel ook een poosje bezig gehouden, het boeide me en ik werd er ontzettend blij van……..te weten, dat uiteindelijk mijn lieve buren en de moslims enz, ook Hem zullen gaan erkennen als hun Verlosser en de God van Israel als hun Vader……… Hij is Here, de Allerhoogste over de ganse aarde (Ps. 83:19). Als je naar Israel kijkt, zie je, dat God ook met hen in bepaalde fasen werkt en waarom zou dat niet met de volkeren gebeuren…. zie Openb. 22:2
  Na een korte tijd ‘in dit denken’ geweest te zijn, werd ik door de Heilige Geest bepaald bij 1 Cor. 13:9, waar staat: “want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren”…….. vs. 12 “want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht; nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben”.
  Nu laat ik dit denken rusten en vertrouw Hem, dat Hij het zo zal maken, dat we ons verwonderen zullen…………….

 32. Kees zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 april 2011 om 12:54

  @Evert van der Kamp, reactie 20: Ik zal mijn best doen beste Evert:

  1. God heeft met Jezus eerste komst de hemel op aarde gebracht (dit is een geestelijke plaats, de hemelse gewesten). De tegenhanger hiervan is het dodenrijk (het rijk van satan) en die is ook op aarde (of eronder). Voor een wedergeboren christen geldt het volgende: de geest is 100% één met Gods Geest, d.w.z. je bent overgeplaatst van het rijk der duisternis naar het Koninkrijk van Zijn dierbare Zoon Jezus. God de vader ziet jou dus in Christus 100% volmaakt. Het is de bedoeling dat van binnenuit verdere heiliging plaatsvindt vanuit je ‘nieuwe geest’ naar je ziel en lichaam. Je ziel is je geestelijke deel en bevindt zich, afhankelijk van de fase van je levensheiliging in de hemelse gewesten, in het dodenrijk of ergens daar tussen. In die hemelse gewesten, waar jouw ziel (deels) is zijn ook de engelen, Jezus en de reeds overleden heiligen (Efeze 2:6, 18-22).

  2. Ik wil helemaal geen reclame voor mijn website maken, maar lees eens de studie : “Gods oordelen, de kracht van Zijn liefde”.

  3. Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal iedereen zijn die voor Koning Jezus heeft gebogen (in dit leven of als schaap op de laatste oordeelsdag). Uitgangspunt hiervoor is: 100% genade, 0% door werken van onze kant.

  Gods zegen en fijne paasdagen,
  Kees

 33. Kees zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 april 2011 om 14:20

  Dirk heeft laatst eens geschreven dat 1 reactie per onderdeel wenselijk was, maar de mooie input t.a.v. dit onderwerp door Dirk heeft mijns inziens een hele waardevolle discussie op gang gebracht. Dan toch maar een korte aanvulling, naar mijn bescheiden mening @Christi (31):

  De witte kleren waar openbaring 19:8 over spreekt zijn onze eigen rechtvaardige daden. Deze witte kleren hebben wij nu al in dit leven en dit geeft ons het recht om met ons geestelijk deel (onze ziel) in de hemelse gewesten te verkeren. Efeziers 1:3 geeft aan dat God ons met talrijke geestelijke zegeningen gaat zegenen in deze hemelsferen, als wij ons daar met onze ziel bevinden.

  Openbaring 22:2 heeft naar mijn mening dan ook niets van doen met alverzoening, maar deze tekst is reeds aangevangen met de eerste komst van Christus. In Openbaring 22:14 staat namelijk dat zij die hun gewaden gewassen hebben (witte kleren hebben), weer toegang hebben tot de boom des levens en in mogen gaan door de poorten in de stad. Jezus is de boom des levens en het door de poorten ingaan is ingaan, in dit leven, in de hemelse gewesten, waar Jezus ook is. De rivier van levend water gaat uit van de troon van het Lam! Jezus is sinds zijn eerste komst het Lam, Hij zit op de troon en vanaf dat moment, 2000 jaar geleden gaat er genezing van Hem uit voor de volkeren, totdat Hij weer komt! Het is onmogelijk dat openbaring 22 op de nieuwe hemel en aarde van toepassing is, want dan is alles volmaakt en zal er geen genezing meer van toepassing zijn.

  Hartelijk broedergroet,
  Kees

 34. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2011 om 15:22

  @Martha

  Het boek van Jan Bonda “Het ene doel van God” is in elke christelijke boekhandel te verkrijgen (ook bij Bol) en natuurlijk op de site van de uitgever, stichting In Perspectief.

 35. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2011 om 15:48

  @Kees
  Ja, deze website is geen discussieforum, dus reageer ik nog 1 keer even kort op jouw reactie…

  Misschien is jouw uitleg van Openbaringen juist!?
  Ik weet het niet, en laat het daarom rusten, zoals ik al schreef.
  Alleen ik ben het er niet mee eens, dat ‘deze leer als een valse of dwaalleer betiteld wordt, dat vind ik schrijnend naar die fijne gelovigen, die de Bijbel wel zo lezen.
  Zo kun je verschillende ‘opname-leren’ ook wel als vals betitelen en Israel-visies enz.
  Uiteindelijk regeert de Allerhoogste over de aarde en in Zijn Woord staat, dat Hij Rechter is en Wonderbare Raadsman, Sterke God en Vredevorst. Hij heeft het Laatste Woord……….gelukkig maar, dat wij dat niet hebben!

 36. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 mei 2011 om 13:51

  Komt iedereen in de hemel?
  Vanwege vakantie reageer ik laat op dit item.
  In het verleden heb ik duidelijk Schriftuurlijk stelling genomen tegen de leer der alverzoening. Ook heb ik Dirk eerder geschreven dat ik het niet met hem eens ben dat er slechts twee mogelijkheden, hemel of hel, zijn. Wedergeborenen gaan niet naar de hemel, zij zijn daar al. De Schrift leert duidelijk dat alle wedergeborenen met Christus gezet zijn in de hemel. Efeziërs 2:6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; Dat is in de derde hemel, die niet tot deze schepping behoort. Het is de plaats waar God woont, naar die plaats is de Here Jezus Christus na Zijn opstanding uit de doden opgevaren. In die plaats zijn de wedergeborenen gezet. Alleen wedergeborenen zijn die hemelse roeping deelachtig. Nu zijn de wedergeboren nog aan hun lichaam gebonden, maar als zij daarvan ontbonden worden zijn zij met Christus, en die is in de derde hemel zittend op de troon. Filippenzen 1:23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. Alleen de Gemeente heeft een hemelse roeping. Oudtestamentische gelovigen zijn niet wedergeboren en hebben ook geen hemelse roeping maar aardse beloften. Zij zullen leven op de nieuwe aarde. Dan blijven nog alleen de ongelovigen over en die verdwijnen in de poel des vuurs. Nergens leert de Schrift dat zij daar ooit nog uit komen.

  Dit item bevestigt weer eens dat de beslissing indertijd door br. Dirk genomen, n.l. dat men niet op elkaar mag reageren, een beperking is op Schriftuurlijk reageren. Ik was de enige die het geen goed idee vond. Nu blijkt uit de praktijk dat meerderen dit ook als een beperking ervaren.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 37. Bell me niet | goswindeboer.nl zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juni 2011 om 19:24

  […] Eén commentaar werd me thuis toegestuurd. Het gaat om de reactie van Dirk van Genderen, die ook online te lezen is. Kritiek als dat van Dirk is typerend voor het gros van de reacties die ik heb gelezen. […]

 38. Janneke zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 augustus 2014 om 19:56

  Ik heb een belangrijke vraag, ik zit er best wel mee, zelf geloof ik, maar begin soms ook te twijfelen, mijn ouders geloven niks, ze weten het niet zo goed. Komen hun dan in de Hemel? Als ze het niet weten, niks geloven? Ze zeggen niet dat God niet bestaat, maar ook niet dat Hij wel bestaat? Verder zijn ze gewone mensen, plegen geen misdaden, maar hebben wel zonde zoals soms te schelden. Ik wil echt dat ze in de Hemel komen, maar ik denk niet zo goed dat ik ze kan bekeren, kan ik er niet voor bidden en vragen of Jezus hen wil vergeven? Dat kan toch helpen, want waarom zou een liefhebende vader zijn kinderen naar de hel sturen? Ik ben er best verdrietig over en zou graag een antwoord willen, ik hoop dat iemand me kan helpen. Groetjes Janneke

 39. Alexander zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 10:55

  Hoi Janneke,

  Je kunt actief voorbede doen voor je ouders en God zo vragen of hij de “verblinding en leugens in hun de denken wegneemt. Jezus zegt immers dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dan is er dus geen andere waarheid als Jezus Christus.

  Veel zegen

 40. Arjen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 februari 2015 om 16:41

  Janneke,
  Ik ben een paar jaar Christen en al die tijd loop ik met zelfde vraag als jij. Het maakt mij best verdrietig dat er zo veel christenen best “kort door de bocht” zijn voor wat betreft het oordeel wie waar gaat. Mijn vader is vorige jaar overleden, precies zo iemand zoals jij jouw ouders beschrijft. Ik zat hier zo mee dat ik zelfs niet meer naar de kerk ga… heb het echt moeite met hoe mensen zoals broeder Dirk er blijkbaar geen problemen mee hebben dat zoveel mensen naar de hel zullen gaan. Ik bedoel, komop zeg, dit is niet niks… hebben die mensen geen dierbaren die “ongelovig” zijn??? Hou je niet van al je broeders? Hiermee wil ik zeggen dat je beter kan zeggen dat je Gods wegen qua bekering niet kent.. God mag niet worden onderschat! Er zijn biljoenen wegen die naar Rome (Jezus) leiden. Maar uiteindelijk kan je alleen via Jezus bij God komen! Daar heeft Dirk gelijk in en ik geloof ook niet wat Rob Bell zegt.
  Ik raad jou aan om bovenstaande comments te lezen: 5-(rene postma), 9-Kees , 14-Neeltje W

 41. monique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 10:25

  Hemel en hel zijn bestaande plaatsen ik droom helder, zo de bijbel schrijft zo zal het gaan. God schiep de mens, toen kwam de zondeval, een gemiste kans. God gaf een vloed met Noah, daarna gaf Hij zijn zoon. Zijn zoon is de sleutel tot het koninkrijk, wat kies je? Hemel of hel? Wat ga je volgen: je eigen weg of die van God? Ik heb Jezus aangenomen er is maar 1 persoon die je kan redden en dat is Jezus.

 42. Bert zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juni 2015 om 11:23

  Ik waak voor dwaalleraren. Jezus is heel helder. Wie in mijn gelooft zal leven ook al is hij gestorven. Maar dan moet je wèl in hem geloofd hebben. Anders verschijnen diegenen die dat niet gedaan hebben – diegenen die Jezus hebben verworpen – voor de grote witte troon.

  Als gelovige ga je naar het Paradijs, in afwachting van de nieuwe wereld waar God met ons zal wonen. Als ongelovige ga je naar het dodenrijk, een afschuwelijke plaats. Pas daarna zullen diegenen die Jezus hebben verworpen naar de hel gaan. Niet voor een korte of langere periode maar voor altijd.

  Blijf bij mij Heer. Vaste rots van mijn behoud.

  Mag ik uw kind zijn en blijven tot in de eeuwigheid,

  Amen

 43. Aukje zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 september 2015 om 14:39

  ik denk dat God naar je hart kijkt.
  En dat ergens ook in de bijbel staat, vele eersten zullen de laatsten zijn.
  God kent ieders hart, de moordenaar aan het kruis ging direct met Jezus naar het paradijs.
  Op het sterfbed kan een mens nog tot inkering komen.
  Als je als Christen wederom geboren bent maar niets in je leven ziet van Gods kind, hoe zit dat?
  Als door het vuur?
  In ieder geval Joh 3:16 is het ook duidelijk.

 44. Elisa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2016 om 11:00

  2 Tim 4:3 en 4: er zal een tijd komen, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar … Zichzelf leraren vergaderen, naar hun EIGEN BEGEERTEN …… Duidelijk hier dat men niet Gods liefde en redding wil op Gods wijze, maar eigen op wijze kiezen.

  En zullen hun gehoor afwenden van de waarheid en zullen zich keren tot …. Fabelen…

  Eeuwig spijt als gevolg …

 45. Stef vervaeke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 april 2017 om 2:13

  Hel, hemel, … wanneer ga ik nu eens de eerste persoon ontmoeten die er effectief geweest is…?
  Nog niemand heeft mij kunnen overtuigen dat God bestaat. Anderzijds moet ik toegeven dat als iedereen zou leven als Jesus het een mooie wereld zou zijn. Maar de eerste mens die mij kan overtuigen dat er een God zou zijn , zal ik goed belonen.

 46. Serveja zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 juni 2018 om 19:39

  Dit is wat de Bijbel zegt:

  Achter hem kwam een derde engel die luid riep: “Alle mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun rechterhand hebben, 10 zullen uit de wijnbeker van Gods straf moeten drinken. God zal geen genade met hen hebben. Ze zullen gemarteld worden met vuur en zwavel. De heilige engelen en het Lam zullen toekijken. 11 Hun marteling zal eeuwig duren, dag en nacht. Ze zullen geen moment met rust gelaten worden.” (Openbaring 14,9-11).

  Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt. “(Openbaring 13,16.17 Elbf.).

  Men komt tot de hemel:
  1 Geloof in God
  2 Geloof in Jezus Christus
  3 Accepteer geen markering (teken op het voorhoofd of de rechterhand)
  Verdere vereisten zijn niet vereist.

  Ik wens je een fijne dag. Ik ben blij dat je anderen wilt helpen.

  Met vriendelijke groet

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden