Komt iedereen in de hemel?

We zouden toch allemaal wel willen dat iedereen in de hemel komt. Je kind dat de kerk verlaten heeft en niets meer met het geloof te maken wil hebben. Je man of je vrouw die niet meer mee wil naar de kerk. Je ouders die niet geloven. Je goede kennis die in zonden leeft. Je dominee die niet meer gelooft dat de Here Jezus ook echt God is. En misschien hoop je het nog wel het meest voor jezelf, zeker wanneer je het allemaal niet zo zeker meer weet.

Weet u, ik zou het ook wel willen. Je wilt toch niet dat er iemand naar de hel gaat, zeker niet als het iemand is die je heel nabij is. Laten we echter voor alles luisteren naar wat de Bijbel hierover zegt. En dan moet ik eerlijk zeggen dat de Bijbel, in mijn visie, geen enkele ruimte biedt voor deze gedachten, verlangens en wensen. Jazeker, de Here wil nadrukkelijk niet dat iemand verloren gaat (2 Petrus 3:9), maar dat wil beslist niet zeggen dat iedereen in de hemel komt.

De discussie over de eeuwige straf is weer opgelaaid door het onlangs verschenen boek ‘Love Wins: A Book About Heaven, Hell, and the Fate of Every Person Who Ever Lived’ van Rob Bell, voorganger van de Mars Hill Bible Church in Grand Rapids, Michigan. Hij zegt wel in een hel te geloven, maar gaat er toch vanuit dat uiteindelijk vrijwel iedereen in de hemel zal komen.
‘Haalt maar een select groepje mensen de hemel en zullen miljarden en miljarden voor eeuwig branden in de hel?’ zo vraagt Bell zich af in een filmpje op internet. ‘Miljoenen mensen is verteld dat de kern van het Evangelie is dat God je naar de hel stuurt, tenzij je in Jezus gelooft. Jezus zou je redden van God. Maar wat voor soort God is dat, van Wie wij gered moeten worden?’ Bell stelt dat dit geen goed nieuws is en dat het geen wonder is dat veel mensen niets meer te maken willen hebben met het christelijk geloof.

Bell stelt hier God voor als een straffende en oordelende God, Die mensen naar de hel stuurt en Jezus als Degene Die je moet redden van God. Wat een verdraaiing is dit van de Bijbelse boodschap. De Here Jezus kwam om Zijn leven te geven om ons te redden en ons te verzoenen met God. Dat is ook de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen.

De hel na dit leven is in Bells opvatting een tijdelijke ‘periode van loutering’ en een ‘intense ervaring van correctie.’ Uiteindelijk komt het met alle mensen goed, denkt hij. Want God wil dat alle mensen zalig worden, en God krijgt wat Hij wil.
Het geloof dat God de meeste mensen voor eeuwig zal straffen is ‘misleidend en giftig’, zo schrijft Bell in het voorwoord. Het ondermijnt ‘de verspreiding van Jezus’ boodschap van liefde, vrede, vergeving en vreugde die onze wereld zo wanhopig nodig moet horen.’

Al vele eeuwen lang zijn er mensen die beweren dat er geen sprake is van een eeuwige straf in de hel. Degenen die de zogenaamde alverzoening aanhangen, stellen dat na kortere of langere tijd iedereen toch nog bij God in de hemel komt. God is immers liefde, en Hij zal niemand voor eeuwig verloren laten gaan. Zij zijn het dus faliekant oneens met de stelling dat niet iedereen in de hemel komt. Een consequentie van deze gedachte is onder meer dat het ook niet nodig meer is er op uit te trekken om het Evangelie te verkondigen, een duidelijke opdracht van de Here Jezus, vlak voor Zijn hemelvaart. Ook maakt het dan niet meer uit hoe we leven, al zou dat dwars tegen de Schrift ingaan, omdat uiteindelijk toch iedereen in de hemel komt.

Een kerntekst in de leer van de alverzoening is 1 Timotheus 4:10: ‘Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.’ Dit vers bewijst voor hen dat alle mensen gered zullen worden. We moeten hierbij echter niet uit het oog verliezen dat het in dit vers over God gaat. Door de Here Jezus te zenden, Die Zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha, werd het inderdaad voor alle mensen mogelijk om behouden te worden, wat niet automatisch inhoudt dat iedereen ook daadwerkelijk zalig wordt en in de hemel komt. Hij wil alle mensen redden, maar niet alle mensen willen zich laten redden.

Ik wil met nadruk stellen dat de leer van de alverzoening haaks staat op wat de Bijbel zegt, zoals onder andere in Mattheus 10:28: ‘En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.’ Het gaat hier over God, Die mensen kan verderven in de hel, niet voor een poosje, maar voor altijd, omdat ze niet hebben geloofd in de Zoon van God. Zij komen beslist niet in de hemel.

Denk ook maar aan de woorden uit Johannes 3:36: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’ De boodschap is helder, eeuwig leven staat hier tegenover de toorn van God die op degene blijft die aan de Zoon, aan de Here Jezus, ongehoorzaam is.
De hel is net zo reëel als de hemel. En wie vraagtekens stelt bij de werkelijkheid van de hel, hoe afschuwwekkend de hel ook is, geeft mensen een valse rust.

In Openbaring 22:5 lezen we dat de dienstknechten van God als koningen zullen heersen tot in alle eeuwigheden. Dat is zonder einde, eindeloos, voor altijd, eeuwig.
Het is opmerkelijk dat de Here Jezus juist heel vaak over de hel spreekt, en over het eeuwige oordeel, de eeuwige staf, zoals in Mattheus 25:46: ‘En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.’ Willen wij het beter weten dan Hij?

De hel wordt de plaats genoemd waar het vuur niet wordt uitgeblust, en waar de worm niet sterft (Marcus 9:43-46), wat inhoudt dat aan het oordeel geen einde komt. Het is de plaats van geween en tandengeknars (Mattheus 8:12). Denk ook aan Mattheus 23:33, waar de Here Jezus tegen de Farizeeën en schriftgeleerden zegt: ‘Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?’
De Bijbel is er duidelijk over dat het leven van de mens niet voorbij is bij de dood. Er zijn twee eindbestemmingen: de hemel of de hel. De hemel voor allen die in dit leven tot geloof in de Here Jezus Christus zijn gekomen, de hel voor degenen die Hem zijn blijven afwijzen en in ongeloof zijn gestorven, of voor Hem zullen staan bij Zijn wederkomst.

Iemand denkt misschien: is het nodig hier zoveel aandacht aan te besteden? Ik vind van wel, omdat het hier gaat om de kern van het Evangelie. Wie de eeuwigheid van de hel ontkent, en wie stelt dat iedereen uiteindelijk wel in de hemel komt, brengt een vals evangelie. Deze dwaalleer, die de heiligheid van God aantast, moet met kracht bestreden worden. De Here Jezus is er buitengewoon duidelijk over dat er alleen maar eeuwig leven met Hem in de hemel is, voor degenen die in Hem geloven. Strijd om de hemel in te gaan door de enge poort, bekeer u, geloof in de Here Jezus en ontvlied het verderf in de hel.

Dirk van Genderen
(Dit artikel is eerder verschenen in EO-Visie en is enigszins aangepast.
Bron o.a. RD.)