Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het Lam van God (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 april 2011, 11:01 door Dirk A A

Op een buitengewoon aangrijpende wijze wordt in Jesaja 53 het lijden en sterven van de Here Jezus beschreven. ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ (vers 7). Het is opmerkelijk dat juist dit hoofdstuk in de lezingen in de Joodse synagogen wordt overgeslagen. Kennelijk weten ze (nog) geen raad met de inhoud. Maar dat gaat veranderen. De dag breekt aan dat het Joodse volk Hem zal zien Die ze doorstoken hebben (Zacharia 12:10).

In Jesaja 53:7 klinkt het: ‘…als een lam werd hij ter slachting geleid…’ Waar gebeurde dat eerder? Bij de viering van het Pascha, bij de uittocht van het volk Israel uit Egypte. De Israëlieten moesten een eenjarig gaaf, mannelijk dier van de schapen of geiten nemen en dat na vier dagen laten slachten.

Stelt u zich eens voor: vier dagen was dat lam bij hen in huis geweest en dan moest het worden geslacht. Het bloed moesten ze vervolgens smeren aan de buitenkant van de deurposten. En overhaast moesten ze die nacht vervolgens het vlees eten; het is Pascha voor de Here (Exodus 12:11).
Diezelfde nacht zou de Here het gehele land van Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. De God van Israel zal Zijn macht tonen tegenover de goden van Egypte.
‘En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen’ (Exodus 12:13). Op die dag bevrijdde de Here het volk Israel uit Egypte.

Het bloed van het geslachte lam bracht bevrijding, verlossing. Dit is een aangrijpend beeld van het offer dat het volmaakte Lam, de Here Jezus zou brengen aan het kruis op Golgotha. Daarnaar verwijzen de geciteerde woorden uit Jesaja 53: ‘…als een lam werd hij ter slachting geleid…’
In Johannes 1:29 wees Johannes de Doper al op Hem, toen Hij naar de Jordaan kwam om gedoopt te worden: ‘Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’

Als het Lam liet Hij Zich vrijwillig naar de slachtbank leiden. In de eeuwigheid had Hij het al tot de Vader gezegd: ‘Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen ’ (Psalm 40:8 en 9a).
Op Goede Vrijdag gedenken we deze slachting van het Lam van God. Marcus 10:45 zegt: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’

Zo ging Hij de weg naar Golgotha. Hij, de Almachtige, had bliksem uit de hemel kunnen laten neerdalen en allen kunnen verteren. Maar nee, als het Lam liet Hij Zich leiden. Een lam verzet zich niet.
Hij liet Zich geselen, bespotten, bespuwen, een doornenkroon opzetten. Hij had u op het oog, jou, mij… De enige manier om ons te redden, was Zijn kruisdood.

Ik kan me er alleen maar over verwonderen. Begrijpen kan ik het niet. Hij liet zich aan het kruis nagelen. Vreselijk lijden. Lichamelijk, maar nog meer geestelijk, omdat de vloek die wij door onze zonden hadden verdiend, op Hem neerkwam. Door God en mensen werd Hij verlaten. Daar hing Hij tussen hemel en aarde. Het werd midden op de dag aardedonker. ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’ (Mattheus 26:46).
Droppels bloed druppelden naar beneden uit de spijkergaten in zijn handen. Hij gaf Zijn bloed, het bloed dat reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7).

‘Het is volbracht’ (Johannes 19:30). De zon ging weer schijnen in Jeruzalem en over Golgotha. De vogels begonnen weer te fluiten. De strijd was gestreden. ‘En Hij boog het hoofd en gaf de geest’ (Johannes 19:30).
Een soldaat kwam aanlopen en stak een zwaard in Zijn zij, om te zien of Hij echt dood was. Het bewijs: er kwam bloed en water uit (Johannes 19:34).

De Israëlieten moesten hun lam slachten op de 14e dag van de eerste maand van hun nieuwe kalender, waarna ze door God werden bevrijd uit Egypte. Op diezelfde datum, 1500 jaar later, werd het Lam geslacht.
Hij was gestorven, werd begraven. Het voorhangel van de tempel scheurde middendoor (Lucas 23:45). De weg naar het hemelse heiligdom werd geopend. ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’ (Hebreeën 4:16).

Zijn graf werd verzegeld. Toen opeens, op de eerste dag van de week, toen de zon opging, was er een aardbeving. Een engel kwam uit de hemel naar het graf toe en rolde de steen weg van het graf (Mattheus 28:2). Het Lam stond op. Hij, de Levensvorst, de Here Jezus, is Overwinnaar. Hij heeft dood en graf overwonnen. ‘De dood is verslonden tot overwinning’ zegt 1 Korintiërs 15:54 zo mooi. Zijn opstanding is de absolute garantie voor onze opstanding.

Nu is Hij in de hemel, aan de rechterhand van de troon van Zijn hemelse Vader (Hebreeën 12:2).
Openbaring 5:6: ‘En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen.’
Het Lam is ook de Leeuw van Juda: ‘Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken’ (Openbaring 5:5).

De Here Jezus kwam als het Lam, om Zich te laten offeren voor de zonde, maar bij Zijn wederkomst is Hem het oordeel gegeven, en zal Hij de wereld te regeren en vrede te brengen. Openbaring 6:16 en 17: ‘En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?’

Het bloed van het Lam is ongelooflijk belangrijk. Als we door genade de Here Jezus hebben mogen leren kennen als onze Heiland en Verlosser, dan heeft Hij ons gereinigd door Zijn bloed. Openbaring 12:11 zegt dat zij daardoor de draak, de satan hebben overwonnen: ‘En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’

In Openbaring 13:8 lezen we over de aanbidding van het beest dat uit de zee opkomt: ‘En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.’
Voor ons is dat niet werkelijk te begrijpen, maar het was Gods plan, al voordat de wereld werd gecreëerd, dat het Lam geslacht zou worden. Degenen die geschreven staan in het boek van het leven van het Lam zullen het beest dat opkomt uit de zee (Openbaring 13:1) niet aanbidden.

Over dit boek des levens wordt ook gesproken in Openbaring 20:12: ‘En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.’

Ook in Openbaring 21 komen we het Lam weer tegen. In vers 9 wordt gesproken over de bruid, de vrouw van het Lam, het nieuwe Jeruzalem (vers 10).
Een tempel zal er niet zijn in het nieuwe Jeruzalem, zegt vers 22: ‘Ik zag geen tempel in haar, want de Here, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.’
De stad heeft geen zon en geen maan meer nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, haar lamp is het Lam (vers 23).
‘…alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam’ (vers 27) mogen er binnen komen.

Prachtig is wat we dan lezen in Openbaring 22:1-5:
‘1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.
2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.
3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,
4 en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Here God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.’

Wat zal het daar heerlijk zijn! Daar is de mooiste lentedag op aarde nog maar kinderspel bij.
‘20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Here Jezus!
21 De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen. Amen.’

Gezegende paasdagen toegewenst,
Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2011 om 12:27

  Geachte Broeders en Zusters,

  Als u bovenstaande gelezen heeft kunnen
  we onze HERE JEZUS alleen maar dankbaar zijn.

  Het is werkelijk onvoorstelbaar wat de HERE JEZUS
  CHRISTUS voor een ieder van ons persoonlijk gedaan heeft.

  Dat HIJ ZICH volledig geestelijk en lichamelijk heeft laten
  bespotten, bespugen, beminachten, gemarteld, gegeseld en doden
  voor al onze zonden, schulden en stommiteiten.

  Wonderbaarlijk dat HIJ uit de dood is opgestaan en hiermee
  satan heeft overwonnen.

  Ik geloof het volledig, u ook??

  Goede paasdagen toegewenst,

  Wereldontvanger.

 2. Sandra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2011 om 14:51

  Alle eer aan onze Messias, alleen door Hem leven wij.
  Gezegend paasfeest!

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2011 om 15:00

  Beste Dirk,
  Ik ben het volledig met de reactie van Wereldontvanger eens.
  Inderdaad Dirk, na het lezen van bovenstaande commentaar, kunnen wij alleen maar heel erg dankbaar zijn voor de grote liefdesdaad die Jezus voor de mensheid heeft volbracht. De kruisdood op Goede Vrijdag en de opstanding met Pasen is eigenlijk de kern van het Christelijk geloof. Immers Zijn lijden en kruisdood is onze verlossing van de zonden en Zijn opstanding, ons beloofde eeuwig leven na de dood. Op menig wegkruis (hier in Limburg) staat dan ook b.v. de spreuk: Zijn kruis ons heil, of: Zijn dood ons leven.
  Laten wij deze grote liefdesdaad van onze Here Jezus beantwoorden, door als Christus-volgelingen, “levende stenen” te zijn voor Gods-tempel, de Christelijke wereldgemeenschap en frontsoldaten voor Zijn-vredesrijk dat komende is.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2011 om 15:06

  Beste Dirk

  Toen ik je tekst las moest ik aan dit lied denken dat alles zo treffend weérgeeft.

  Gezegende Pasen

  1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
  Wond’re stad zo hoog gebouwd
  Nimmer heeft men op deez’ aarde,
  Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

  2. Heilig oord vol licht en glorie
  Waar de boom des levens bloeit
  En de stroom van levend water
  Door de gouden godsstad vloeit.

  3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
  Komend uit de zand-woestijn,
  Waar zij rusten van hun werken
  Bij de springende fontein.

  4. Wat een vreugde zal dat wezen
  Straks vereend te zijn met Hem
  In die stad met paarlen poorten
  In het nieuw Jeruzalem.

  Koor. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  Luist’ren naar zijn liefdestem.
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem.

 5. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2011 om 16:32

  Er is niemand zoals Hij.

 6. Manuela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2011 om 18:00

  Beste Dirk, wat heb je dat mooi beschreven! Dank je wel.

  Vanmorgen zag ik ook de indrukwekkende EO-uitzending over het Lam (met Willen Zijlstra).
  Het is zo goed om over de betekenis hiervan te mediteren.

  Ik dacht ook weer terug aan een Sedermaaltijd in Jerusalem op de 14e Nisan.
  We vierden het met staf en studenten van de UHL (University of the Holy Land) en zaten in een grote kring achter tafels.
  In het midden van de zaal, op een groot bord, lag een geslacht en gebraden lammetje, helemaal heel.
  Eerst schrok ik ervan, maar gedurende de lezing van de Bijbelgedeelten, werd dat roerloze lam me steeds dierbaarder.
  Toen de lezingen afgesloten waren, gingen we eten en kreeg ieder een stukje lamsvlees op zijn eigen bord.
  Zo aten we, als gelovigen, van het ene lam. Net als de Israelieten in de nacht van de uittocht.
  Het was zo’n zuivere symboliek!
  Yeshua is het beste Voedsel dat je je maar denken kunt en het “eten” van Hem verbindt je meer met elkaar dan iets anders..

  Verder nog een kleine aanvulling, wat betreft het tijdstip van Jezus’ dood:

  De leidinggevende joden hebben in dat bewuste jaar waarschijnlijk Pesach een dag verzet. Ze hechten – ook nu nog – niet zo erg aan Gods Woord, wat data betreft.

  Volgens de kalender moest de Pesachmaaltijd gehouden worden op woensdag 14 Nisan en daarop volgde dan het Feest van de ongezuurde broden, op 15 Nisan.
  De Here Jezus heeft met Zijn discipelen de maaltijd wèl op de door God ingestelde datum gehouden, maar de andere joden deden het een dag later.
  Zo stierf Yeshua op dezelfde tijd waarop de Paaslammeren werden gedood, op donderdag 15 Nisan.
  Daarna bleef Hij, net als Jona in de vis, drie dagen en drie nachten in het graf.

  En op de “dag na de sabbat” – dus de eerste dag van de week – stond Hij onsterfelijk op uit de dood. Voor Gods ogen en als Eersteling van een grote oogst (zie Leviticus 23:11).

  Morgen is het, volgens de joodse kalender, 18 Nisan, dus voor mij begint het Paasfeest dan al.

  Ik wens jullie allen Gods onuitsprekelijke vreugde en opstandingskracht toe!

 7. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2011 om 19:05

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Mooi stuk Dirk. Over Jesaja 53 heb ik ooit jaren geleden een uitleg gehoord van een Joodse Rabbi die in YESHUA GELOOFDE.
  Deze woorden hebben nl. ook betrekking op het Joodse volk en op ZIJN MASSJIACH. De man wist waarover hij sprak hij was een overlevende van een grote familie, vermoord in de kampen.
  Immers YESHUA en ZIJN JOODSE BRS EN ZRS horen bij elkaar,
  en iedere gelovige uit de GOYM IS EEN met DE WORTEL.
  En zijn dus medeburgers en mede-erfgenaam.

  Wij horen op de bres te staan voor onze oudste broeder ISRAEL en bedenk de MASSJIACH belijdende Joden is ook ISRAEL.

  DANK HET LAM GODS DAT de zonde der wereld wegneemt.

  Allen een gezegend opstandingsfeest gewenst.
  Shalom. Lou.

 8. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2011 om 9:53

  Wat een voorrecht als we een geopend oog mogen hebben voor het hierboven beschrevene! Dank ook voor deze nieuwsbrief Dirk!

 9. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2011 om 10:59

  Yeshua, dank U voor Uw eenvoudige alles opofferende liefde.

  Ik sluit me aan bij de woorden van Lou.
  Laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem, het Joodse volk, Messias belijdend of orthodox Joods (Judah).

  Allen een zeer gezegend opstandingsfeest gewenst.
  Shalom,
  Parel

 10. marco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2011 om 15:07

  Sjabbat Sjalom allemaal!

  Geweldig, wat heeft Yeshua ons lief, Hij heeft zijn leven gegeven voor diegenen die in Hem geloven en Hem oprecht willen volgen, dus Zijn Torah, de Koninklijke levenswijze, proberen te gehoorzamen.

  Overigens heb ik in het Briet Chadasja nergens kunnen ontdekken dat Yeshua op de eerste dag van de week is opgestaan. Wat ik wel heb gelezen, is dat men op de 1e dag vroeg in de ochtend het graf leeg vond!

  Daarnaast welke opdrachten geeft de Eeuwige zelf over Zijn feesten, voor de de kinderen van Israel en een ieder die zich daarop heeft geënt, ROM. 11?
  Wajikra 23/ Leviticus 23
  1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen:
  3 Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is.
  4 Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd:
  5 Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid, in de avondschemer. 6 En op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de HEER het feest van het Ongedesemde brood: zeven dagen lang moeten jullie dan ongedesemd brood eten. 7 De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren; je mag dan niet werken…

  Waarom vieren de Christenen / volgers van Yeshua, niet de feesten op de door de Eeuwige bepaalde datum? Waarom vieren ze niet het feest van de ongedesemde broden? enz……

  Herstel? Onderzoek en overtuig uzelf!
  HalleluJah!

  Nieuwsgierig naar meer info : https:\/\/www.beth-yeshua.nl/index.php

 11. K.van den Heuvel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2011 om 17:52

  “Het bloed van het Lam is ongelooflijk belangrijk”
  Ik kom dit woord “ongelooflijk” regelmatig tegen in diverse stukjes waarin gelovigen zich uiten.
  Ik wil voorstellen om dit woord te wijzigen in gelooflijk.
  Geloof het, vertrouw erop, Hij laat niet varen wat Zijn hand begon.

  Goede feestdagen toegewenst

 12. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2011 om 18:08

  Het is mooi als er een bepaalde tijd aandacht door de gelovigen besteed wordt aan het feit dat Het Lam geslacht is voor ons. En wat nog meer is: Hij is opgestaan.

  Maar persoonlijk vier ik dit feest en alle andere feesten des Heren elke dag.

  Ik ben de laatste tijd erg bepaald bij de 2 teksten:
  1e
  1 Korintiers 3 vers 22
  Alles is het uwe, hetzij wereld, leven of dood hetzij heden hetzij toekomst ( verleden staat er niet bij)

  2e Galaten 4 vers 5;
  omdat wij recht van zonen zouden verkrijgen (gekocht en vrij van de wet)

  Ieder wedergeboren gelovige is vrijgekocht en heeft het recht van zoonschap verkregen.

  Van welk Rijk zijn de gelovigen zonen?
  Van het Koninkrijk der hemelen. Wedergeborenen door water en Geest zien dat Koninkrijk en zijn in de Here Jezus Christus ingegaan in dat Koninkrijk.
  En alles is van ons in dat Koninkrijk! Ook de feesten.

  De Here Jezus zegt: Mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Maar van de Hemel.
  En in dat Hemels Koninkrijk zijn geen datums. Daar zijn alle feesten des Heren aanwezig elk moment.
  Zo beleef ik het in mijn hart en in mijn geloofsleven!

  En natuurlijk, wij mogen extra aandacht schenken aan ieder feest. Dat is de vrijheid die we hebben In Hem.
  Maar ik ga geen strijd voeren om precies uit te rekenen welke datum nu precies het hier op aarde nu die extra aandacht moet hebben.
  Ik laat een ieder daar vrij in!

  W/lelie

 13. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2011 om 20:31

  Breng dank aan de Eeuwige,
  breng dank aan de Heilige,
  breng dank aan onze Vader,
  Die ons Jezus zond.

  Breng dank… om wat de Here heeft gedaan voor ons. (Opwekking 331).

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2011 om 21:26

  Sjalom,
  Primair viert het Joodse volk de uittocht uit Egypte, wat letterlijk duisternis betekend. Daar, uit die slavernij en duisternis zijn wij bevrijd. Na een lange weg mogen we terugkeren in het land wat de Eeuwige ons heeft beloofd. Jaarlijks wordt dat door de gehele Joodse gemeenschap wereldwijd gevierd. De ene wat uitbundiger, de andere wat ingetogener.
  Het doet mij pijn om te lezen dat Jesaja 53 in de Joodse synagogen wordt overgeslagen. In de Joodse Messiaanse synagogen wordt wel dit gedeelte gelezen en behandeld vanuit de bevrijding uit de duisternis en de slavernij.
  Het is goed om te weten dat de gehele Joodse gemeenschap geloofde dat Yeshua uit de dood is opgestaan. Het ene deel aan de hand van de 500 ooggetuigen, het andere deel als volgeling van Yeshua. Daarnaast is het noodzakelijk om vast te stellen waar de omslag zit. De haat tegen mijn volk was zeer groot. Veel welvaart en weinig ziekte was tevens de voedingsbodem voor broodnijd en afgunst. Dat werd versterkt door onkunde van de geestelijke leiders (met toestemming van de paus) om het Joodse volk te decimeren en te verdelgen. De schreeuwende massa ten tijde van de kruistochten was een willig instrument. Het opgefokte volk werd onkundig gehouden over de werkelijke feiten.
  Yeshua zegt zelf dat Hij zijn leven aflegt en weer op zal nemen. In de naam van deze Jezus werd door de massa misbruikt. Deze Jezus, waar het gepeupel de Joodse gemeenschap mee bestookte, kan nimmer Yeshua zijn uit de overlevering van de 500 getuigen. Een definitieve breuk ontstaat daar door het toedoen en het toelaten van de geestelijkheid in die dagen! Daar is een pijnpunt ontstaan in de geschiedenis die zijn weerga niet kent.
  Christenen, die voorheen betrouwbaar waren bij de gehele Joodse gemeenschap hebben daar het vertrouwen zeer zwaar beschadigd. Slechts weinig van hen zijn Messias belijdend gebleven, want ook zij pasten niet in het kerkelijke stramien. Het moet gezegd en benoemd worden.
  Het Joodse Messias belijdende deel heeft het altijd moeilijk gehad. In de kerk geen juiste plaats en bij de orthodoxe werden ze gezien als afvalligen, terwijl dat voor de kruistochten niet het geval was!
  Wat dat betreft is de opmerking terecht: een Volk dat apart staat. Het is goed dat de Joodse Messiaanse beweging in de vorige eeuw gegroeid is en haar getuigenis in Israël mag geven.

  Het doorsteken geschiede niet door de Joden maar door de Romeinen. Zij sloegen de spijkers en zij hanteerden de speer. Het bewijs van de dood Yeshua is het water en bloed wat aantoont dat Hij gestorven was op de 14e Nissan 3787 de 5e dag van de week. Exact drie dagen en drie nachten die Yeshua zelf citeerde bij het teken van Jona.

 15. Catharina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2011 om 21:56

  Wat is het goed dat nu op zoveel plaatsen in kerken en kringen de blijde boodschap van Pasen gebracht wordt. Het is ook zo nodig, want wanneer men mensen op straat vraagt wat deze dagen inhouden (ik heb het een paar keer op televisie gezien) dan weten ze niet wat deze dagen betekenen.
  Lelie schrijft, dat men die dagen iedere dagen mag vieren, dat is ook zo. Toch is het fijn dat er nu in deze tijd aandacht aan besteed wordt, tussen alles wat er te koop is rondom Pasen, dingen die niets met het lijden en de opstanding van Jezus te maken hebben. Moge God de diensten in de kerken zegenen.

 16. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2011 om 8:51

  Shalom allen. Parel en troost troost MIJN volk jullie zijn mij dierbaar YESHUA heeft het jullie goed laten zien.
  HIJ ZEGENE JULLIE en dank (niet meer zo alleen).

  Shalom BARUCH JHWH IN YESHUA; Lou.

 17. Parel zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2011 om 15:15

  Lou, officiëel mag het niet, een tweede reactie, maar ik wil laten weten dat ik me zeer nauw verwant voel met het Joodse volk Israël, YHWH’s verbondsvolk, waar wij, gelovigen uit de heidenen, ons bij mogen aansluiten, geënt op de oliijboom; Israël

  Net als @Waterllie, voer ik geen strijd om welke datum de Bijbelse Feesten van YHWH gevierd moeten worden, dat staat al exact in de Bijbel vermeld, in mijn hart volg ik dan ook de Joodse kalender en leef alweer naar Shavuot toe (Pinksteren).
  Dus geen strijd of christenen ook alle Bijbelse Feesten moeten vieren, de Schepper geeft dat in je hart… mijn hart gaat uit naar het Joodse volk/Israël.

  Ik heb Pesach herdacht en heb stilgestaan bij wat dit betekent voor het Joodse volk en ik sta ook stil bij de velen die getuigen van de opstanding van Yeshua; Hij Leeft, onze Redder en Verlosser Leeft.

  Laten we steeds bidden voor de vrede van Jeruzalem, de toekomende Stad.
  Het heil is uit de Joden, het heil komt uit Sion.

  Shalom, Parel

 18. marco zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2011 om 15:22

  Het gaat er niet om wat een mens ergens van vindt , maar wat de Eeuwige er over zegt , niet om gelijk te krijgen maar om te laten zien dat we zorgvuldig dienen te bestuderen wat de G’d van Israel echt van ons vraagt.
  Is het niet zo dat wie Yeshua liefheeft en Hem wil volgen, ook dus in het gehoorzamen van de Torah , de Torah gehoorzaamt , net zoals Yeshua de Torah gehoorzaamd heeft ?

  Laten we eens kijken.

  Enkele voorbeelden over de geldigheid van de Torah.
  Wajikra/Leviticus 23
  4 Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen.
  21 U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door.

  Mattitjahoe/Mattheus 5
  De wet
  17 ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. 18 Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is. 19 Wie dus een van deze geboden afschaft, al is het nog zo klein, en anderen leert hetzelfde te doen, zal de kleinste genoemd worden in het hemelse koninkrijk. Maar wie zich aan de geboden houdt en anderen leert hetzelfde te doen, die zal een grote naam hebben in het hemelse koninkrijk.

  Mattitjahoe 7

  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

  Jesajahoe/Jesaja 2
  Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

  Openbaring 14

  12 Van hen die God toebehoren, van hen die zijn geboden in acht nemen en Jezus trouw blijven, wordt nu standvastigheid gevraagd.

  1Jochanan/Johannes 5
  3 Want God liefhebben betekent je aan zijn geboden houden. En zijn geboden zijn geen zware last voor ons

  HalleluJah !

 19. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op maandag 25 april 2011 om 18:42

  Dirk, ik ben heel blij met de stukjes die elke week schrijft.
  Vooral omdat we in de kerk nog zo vaak die vervangingstheologie horen.
  Het is allemaal soms zo moeilijk.
  Sjaloom toegewenst.

 20. Janet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 april 2011 om 16:23

  Prachtig stuk Dirk. Helaas beseffen veel mensen niet meer wat Christus werkelijk aan het kruis gedaan heeft. Zag op CIP een artikel/video van jou en iemand die daarop reageerde dat de verzoening (dat God de straf heeft gedragen) maar een heel klein stukje is van wat Jezus deed. Citaat: “Jezus is helemaal niet “omwille van onze zonden” aan het kruis gegaan”. En verder stelt deze persoon dus dat de toorn van God helemaal niet zo’n grote rol speelt, maar dat zonde betekent dat we het doel missen…

  Heel triest hoe die persoon dwaalt en totaal niet begrijpt hoe het werkelijk zit. Ik hoop dat hij nog eens jouw artikel hier leest en inziet hoe ernstig hij dwaalt.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden