Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het gaat om Jeruzalem… (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 mei 2011, 20:03 door Dirk A A

Waarom mag Israel er niet zijn? Waarom mag niet heel Jeruzalem de hoofdstad van Israel blijven? Wat heeft de wereld toch tegen Israel en tegen Jeruzalem? Heel de wereld bemoeit zich er mee. Het hoeft ons niet te verbazen, de Bijbel heeft het reeds voorzegd.

Eind vorige week hield de Amerikaanse president Obama een toespraak, waarin hij stelde volop ruimte te zien voor een zelfstandige Palestijnse staat. Israel zou zich terug moeten trekken binnen de grenzen, zoals die waren voor de Zesdaagse Oorlog in 1967.
In zo’n klimaat, net na die toespraak op donderdagavond, kwam de Israëlische premier Netanyahu aan in Amerika. De druk op hem was bijna onmenselijk groot. Ook hij hield een toespraak, twee zelfs. Een voor een bijeenkomst van AIPAC (‘pro-Israel-lobby’), en één voor het Amerikaanse Congres.

Israel, zo betoogde Netanyahu, was bereid tot vergaande en pijnlijke concessies om te komen tot een Palestijnse staat op de Westbank, in Judea en Samaria. Maar de 1967-grenzen zijn voor hem onaanvaardbaar. Dan zou Israel onverdedigbaar worden. Hij stelde verder dat Israel Oost-Jeruzalem niet zal afstaan en eiste ook dat Hamas Israel zal erkennen.
Het was opmerkelijk dat het Witte Huis enigszins terugkwam op eerder ingenomen standpunten. Hamas zou eerst Israel moeten erkennen en enkele aanpassingen in de 1967-grenzen moesten mogelijk zijn.

Wat moeten we hiervan vinden? Weet u, bij de beantwoording van deze vraag wil ik me laten leiden door de Bijbel. Dat is uiteindelijk belangrijker dan wat de wereld vindt, zelfs als het de machtigste leiders van de wereld betreft.

Israel is Gods land. Als de Here waar dan ook in de Bijbel spreekt over ‘Mijn land’, wordt daar altijd het land Israel mee bedoeld.
In Leviticus 25:23 spreekt God: ‘Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.’
Deuteronomium 11:11-12: ‘Het is een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.’
Joël 3:2: ‘Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.’

De Bijbel geeft verder aan dat het land Israel als een eeuwigdurende bezitting aan het Joodse volk is gegeven. Aan geen enkel ander land/volk heeft Hij zulke toezeggingen gedaan.
Genesis 15:18: ‘Op die dag sloot de HERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.’
Genesis 17:8: ‘Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.’
Deuteronomium 1:7-8: ‘Keer om, breek op en ga naar het bergland van de Amorieten en naar al hun buren, in de Vlakte, het Bergland en het Laagland, in het Zuiderland en aan de zeekust, het land van de Kanaänieten, en de Libanon, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.
Zie, Ik heb het land aan u gegeven; ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft dat Hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou.’
Ezechiël 20:42: ‘Dan zult u weten dat Ik de HERE ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven.’

Jeruzalem is Gods stad. Het is het Bijbelse Sion.
Psalm 132:13-14: ‘Want de HERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.’
Jeremia 3:17: ‘ In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.’
Zacharia 8:3: ‘Zo zegt de HERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HERE van de legermachten, ‘de heilige berg’.’
Zacharia 12:6b: ‘Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.’

De Bijbel spreekt duidelijke taal: Het Joodse volk is Gods volk, Israel is Gods land en Jeruzalem is Gods stad. Ook over de grenzen is de Bijbel duidelijk: van de Nijl in het zuidwesten tot aan de grote rivier de Eufraat aan toe.
Het volk is door de Here verstrooid over de hele wereld, als straf op hun zonden, hun ongehoorzaamheid. Maar Hij brengt Zijn volk thuis, in het land dat Hij hun heeft gegeven, tot een eeuwige bezitting.

Het is Gods land en daarom ben ik ervan overtuigd dat het volk geen land mag weggeven, ook niet aan een Palestijnse staat.
En omdat Jeruzalem Gods stad is, voor eeuwig, geloof ik ook dat Israel geen enkel deel van Jeruzalem mag afstaan.
Sommigen beweren dat deze toezeggingen in het Nieuwe Testament niet herhaald worden en dus niet meer zouden gelden. Het is eerder net andersom: deze toezeggingen worden niet ingetrokken in het Nieuwe Testament, dus ze gelden nog steeds.
Laten we niet te klein van de Here denken en laten we niet zo’n onderscheid maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Weet u, toen de Here Jezus op aarde was, hadden Hij en Zijn discipelen/apostelen alleen – wat wij zo noemen – het Oude Testament.

Door de toezeggingen van Netanyahu is nu de gevaarlijke situatie ontstaan dat Israel bereid is vergaande en pijnlijke concessies te doen. In feite stemt Israel in met een Palestijnse staat, mits Hamas Israel erkent en mits Israel heel Jeruzalem mag houden.

Het zou mij niet verbazen wanneer Hamas, mede onder druk van Amerika, toch zal overgaan tot de erkenning van Israel, afgezien van de vraag wat zo’n erkenning waard is. Dan kan Israel niet meer terug en komt er een Palestijnse staat. Inclusief Oost-Jeruzalem, want dat is dan niet meer tegen te houden.

Kan het zijn dat Netanyahu te ver is gegaan met zijn toezegging het land te willen verdelen? Wat is er in zijn hart? Dat weet God alleen. Ik hoop en bid dat hij standvastig blijft. Het is opmerkelijk dat hij niet een keer de naam van de God van Israel noemde en ook niet één keer de Bijbel citeerde. De Bijbel maakt duidelijk dat het niet Amerika is dat Israel zal redden, maar dat de Here Zelf Zijn volk zal redden.

Nu de Here Zelf Zijn volk terugbrengt in Zijn land en ook Zijn stad weer helemaal in Joodse handen heeft gegeven, ben ik ervan overtuigd dat het zeker niet Gods bedoeling is dat er weer delen van het land en de stad worden weggegeven.

De discussie zal zich de komende weken steeds meer toe gaan spitsen op de toekomstige status van Jeruzalem. Blijft de stad de hoofdstad van Israel, of wordt het oostelijke deel van de stad weggegeven aan de Palestijnen?
Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat het voorstel wordt gelanceerd dat Jeruzalem en dan met name het oostelijk deel van de stad een internationale status krijgt, onder internationaal bestuur.

Het staat voor mij vast dat alle volken moeten kiezen: voor of tegen Jeruzalem als blijvende hoofdstad van Israel. Leest u maar na in Zacharia 12:2 en 3: ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.’

Al eerder heb ik erop gewezen, en ik doe het nogmaals: De Here let er nauwkeurig op hoe de volken zich opstellen tegenover Israel en met name als het over Jeruzalem gaat. ‘Allen die Jeruzalem aanraken, met kwade bedoelingen jegens Israel en de God van Israel, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, zegt immers Zacharia 12:3.

Als ik dan zie dat Amerika ook de opgelopen week weer getroffen is door zeer zware, verwoestende en dodelijke tornado’s, dan denk ik aan deze woorden van God in het boek Zacharia.
Dan denk ik ook aan ons land. Nederland, Nederland, blijf met uw vingers af van Israel en van Jeruzalem. Zegen het volk, zegen en vervloek niet!

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 mei 2011 om 21:13

  Beste Dirk,
  Heel uitgebreid, duidelijk en bijbelvast waarschuw jij ons hoe de strijd om Israël, maar vooral om (oost)-Jeruzalem, wereldwijd zich aan het verhevigen is. Ook in Nederland wordt de politieke steun voor Israël steeds minder. Ook omdat de Christelijk politiek steeds verder aan het afbrokkelen is.
  Voor mij zitten wij in de beslissende eindtijd-strijd en wij kunnen alleen maar bidden tot de Heere en ons Christen-zijn nog meer daadwerkelijk laten zien en horen nu, zodat wij in vol vertrouwen Zijn Wederkomst kunnen tegemoet zien.

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 8:17

  Shalom Dirk en allen.

  Allereerst dank DE HEER dat het beter gaat met Lieke.
  Mijn vrouw is inmiddels ook weer herstellende van een lelijk virus.

  Dirk wat je nu schrijft is absoluut waar, omtrent Israel.
  Voor de christenen is ook ISRAEL de toetssteen, ook in Nederland.
  Al eerder moest ik de boodschap doorgeven, dat JHWH een RECHTSGEDING voert ook met Nederland om Israel.
  Op Nederland rust eveneens een enorme last, Israel is DE OOGAPPELvan ABBA, en het is een heilig moeten om op de bres te staan voor dit volk, wat dus inmiddels door het GELOOF in YESHUA MASSCHIACH ook ons volk is.
  Daarom ben ik zo dankbaar naar DE HEILIGE YHWH, dat HIJ onze DIRK geroepen heeft tot een sjofar in Nederland.
  Laat hij moge rekenen op ons gebed en steun.

  Allen Sjabat Shalom gewenst.

  Oh ja, nog iets, Jan Willem van der Hoeven uit Jeruzalem is bevriend met Bibi.
  Jullie br. Lou.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 8:35

  Stel dat Nederland, de rest van de E.U. en de V.S. de Palestijnse Staat erkennen en Jeruzalem onder internationaal bestuur willen laten vallen, kunnen we dan vrezen dat we nog meer droogte en andere natuurrampen zullen krijgen? En is de huidige ernstige droogte nu een waarschuwing van de Heere God inzake de houding t.o.v. Israël? Ik verwacht dat Nederland, de rest van de E.U. en de V.S. zich openlijk keihard tegen Israël zullen opstellen, al is het alleen maar om de olie en de angst voor terrorisme.

  Zal de Palestijnse Staat komen onder het bewind van de antichrist als onderdeel van het valse verbond dat hij met Israël zal sluiten?

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 8:55

  Het gaat om Jeruzalem.

  Dan. 9: 24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.
  25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.
  26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
  27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

  Deze profetie over het Joodse volk en de heilige stad Jeruzalem is reeds gedeeltelijk vervuld.
  De laatste 70e week wacht nog op vervulling. Nadat de Gemeente toevergaderd is tot haar Heer, zal onderstaande vervuld worden:

  2 Thess. 2:1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,
  2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.
  3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
  4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
  5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
  6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
  7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
  8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
  9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
  10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
  11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
  12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

  In vers 3 wordt verwezen naar “de aval”, zie hiervoor Dan. 8:12. Dat is de grote verdrukking die in de tweede helft van de 70e week van Dan. 9 aanvangt.

  2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.

  Wij weten vanuit Gods Woord ook de uitkomst en dat verblijdt ons zeer. Lees Psalm 2.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 5. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 13:07

  Wat heb ik, op deze vredige sabbat, weer graag al die mooie teksten over Israel en Jerusalem gelezen!

  Eigenlijk hoeven we ons helemaal niet bezorgd te maken, want God zal Zelf wel instaan voor Zijn land en Zijn stad.
  Maar het is zeker waar, dat Hij nauwkeurig ziet wie Hem daarin steunt en wie niet.

  En ook blijkt uit de geschiedenis, dat het volk Israel zelf, door zich geregeld van God te verwijderen, telkens weer een tijdelijke wegvoering-uit-het-land over zich heen riep.
  Je zou kunnen zeggen: Gods beloften zijn soms tijdelijk wèl voorwaardelijk.
  Als er geen geloof en gehoorzaamheid is, kan Hij de vervulling ervan opschorten.
  Maar uiteindelijk winnen toch altijd weer Zijn onveranderlijke liefde en trouw.
  Een grote troost, ook voor ons, die zo makkelijk afdwalen!

  Zojuist heb ik ook over de goede reakties op Natanyahoes rede gelezen.
  Het was inderdaad een dappere speech, maar met Dirk betreur ik het, dat hij God niet heeft genoemd.
  Helaas is hij meer pragmatisch dan gelovig.
  Hij probeert Christenen voor zijn eigen – meestal goede – karretje te spannen, maar laat ze ook gerust weer, als hem dat politiek uitkomt, als een baksteen vallen.

  Dat Jerusalem ook de stad is, waar de allerbelangrijkste feiten in de geschiedenis van de mensheid gebeurd zijn – het opdragen van Yeshua in de tempel, Zijn onderwijs later en Zijn dood aan het kruis, maar ook Zijn opstanding en hemelvaart – dat wordt in het hedendaagse Israel alleen gebruikt, als er geld mee te verdienen valt en verder wordt het dood gezwegen.
  Men heeft God en Zijn Zoon niet nodig.

  Destijds liepen ze in Jerusalem met het volgende opschrift op hun T-shirts: Don’t worry America, Israel is behind you (maak je geen zorgen Amerika, Israel staat achter je).
  Grappig, maar tegelijk ook een teken van zelfingenomenheid.

  Laten we bidden of God Zichzelf aan Israel wil openbaren als hun eigen en enige Helper en of Hij de sluier wil wegnemen voor de Verlosser Die Hij heeft gestuurd en Die in de hemel wacht tot Zijn volk zich eindelijk tot Hem zal keren.
  Dan worden alle heerlijke beloften, ook wat Jerusalem betreft, voorgoed en boven bidden en denken werkelijkheid!

 6. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 15:32

  De leiders van de zogenoemde ‘extreem-rechtse’ partijen van onder andere PVV, FPÖ en Vlaams Belang zijn reeds in Israël geweest en dit is ze door links niet echt in dank afgenomen. Integendeel. Wie vóór Israël is en dit ook duidelijk laat zien en blijken in woord en daad kan slechts hoon verwachten. Laat je daarentegen je voorkeur voor Hamas zien dan krijg je zowat een louwerkrans omgehangen.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 17:35

  Isaël….. daar woont 0,1% van de wereldbevolking!! Israël, waar de hele wereld (dus 99,9%) zich tegen keert!! Hartelijk dank Dirk, voor de verzameling Bijbelteksten, die op het heden en de toekomst van Jeruzalem en Israël slaan!! We vergeten wel eens, dat de duivel die teksten OOK kent! Want waar is “de wereld” mee bezig? “De wereld”, die onbewust hun antenne op de duivel hebben afgestemd, is er al vanaf Abraham op gericht, om “het heil” en de profetieën te verhinderen!! Lees eens de boeken Ezra en Nehermia!! Als ik de naam Netanyahu hoor, denk ik onwillekeurig aan Nehemia….. Ook Nehemia stond pal voor God’s doel!! Het herstel van Israël en Jeruzalem!! De hele wereld er omheen keerde zich toen al tegen Jeruzalem!! Jeruzalem, de enige plaats op deze aarde die God verkoos. Israël het volk dat God verkoos…… Wie is in staat om Gods wil tegen te houden?? Hoeveel schreeuwlelijken kende de geschiedenis, die Israël wilden vernietigen?? Wat is er van deze schreeuwers terecht gekomen?? Het zaad van de vrouw (Gen. 3: 15) “zal hen de kop vermorzelen”!!

 8. Joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 18:50

  Beste Dirk
  Ik kan alleen maar Amen zeggen hetgeen je schrijft over Israël.
  Maar God kan ook het hart van Hamas verharden, zoals HIJ ook gedaan heeft met de Farao van Egypte.
  Wat zijn we dankbaar dat het de goede kant uit gaat met Lieke.
  Wat kijk ik altijd uit naar je nieuwsbrief!!

  Gods zegen

 9. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 19:12

  Ben het volledig eens met Dirks visie; wil er alleen even aan toevoegen dat de plagen van God óók komen omdat de mensen zich niet bekeren van hun werken (Openb. 16:11). God oordeelt volkeren met betrekking tot hun houding jegens Israël, maar hij oordeelt individuele mensen (Openb. 16:9) vanwege hun verkeerde werken.

 10. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 19:41

  In de aardse gewesten gaat het inderdaad om het aardse Jeruzalem
  (dit aardse Jeruzalem is voor geboren mensen), maar
  in de hemelse gewesten gaat het om het hemelse Jeruzalem
  (dit hemelse Jeruzalem is voor de wedergeboren mensen)

  Lezen : Galaten 4: 24 t/m 31)

 11. maartje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 20:28

  We zien dat de wereld achteruit gaat Dirk en dat wij verlangen naar de nieuwe wereld. Maar is het niet zo dat de nieuwe wereld door de Heere zelfs vanuit de Hemel komt en dat deze wereld helemaal door vuur verbrand wordt vanwege de zonde? Dat staat toch in de bijbel? Legt dat eens uit.

 12. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 21:27

  Beste Dirk

  Ik wilde jou dit niet onthouden

  Vriendelijke groet
  Robbert

  Volgens de voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat zal Turkije in de nabije toekomst opnieuw de leider van de moslimwereld worden en oorlog tegen Israël gaan voeren.

  De leiders van de G8 landen -de VS, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Canada, Italië en Rusland- hebben vandaag op hun bijeenkomst in Frankrijk de Palestijnen en Israël opgeroepen om de onderhandelingen over een Palestijnse staat te hervatten, hun confict op te lossen en een vredesverdrag met elkaar te sluiten (1). De voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat verwacht op grond van de huidige ontwikkelingen in de Arabische wereld dat zo’n vredesverdrag, waarin Israël ‘erkend’ zal worden, er op korte termijn zal komen. Volgens Shoebat zal dit echter het door de Bijbelse profeet Jesaja geprofeteerde ‘verbond met de dood’ zijn en leiden tot de voorzegde ‘eindtijd’ oorlog waarin de moslimlanden zullen proberen Israël totaal te vernietigen. (2)

  Afgelopen week waren zowel rechts- als links Israël over het algemeen erg opgetogen over de duidelijke diplomatieke overwinning die premier Netanyahu over president Obama behaalde. De stafchef van Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit, klaagde zelfs over de hartverwarmende ontvangst van Netanyahu door het Congres, en zei dat de Israëlische premier op dit moment populairder lijkt dan George Washington en Abraham Lincoln (3).

  Volgens Walid Shoebat bevat de nabije toekomst voor Israël echter een aantal voor de meeste mensen minder goed zichtbare, maar ernstige gevaren. ‘Om dit te begrijpen moeten we de denkwereld en het karakter van het Midden Oosten weten en begrijpen,’ aldus Shoebat. ‘Onze organisatie bestaat uit voormalige moslims die uit dat deel van de wereld komen, en veel beter deze denkwereld, strategieën en door de islamitische wereld gebruikte tactieken, alsmede ook de cultuur en religie van zowel de christelijke als de islamitische Arabieren, begrijpen.’

  Erkenning Israël door moslims ‘Hudna’
  De Arabische wereld heeft afgelopen week gezien hoe de alliantie tussen Israël en het Amerikaanse volk, ondanks het Israël-vijandige Witte Huis, werd versterkt. Vanuit Westers en met name Amerikaans standpunt is de belangrijkste factor voor vrede in het Midden Oosten de erkenning van Israël ‘als de joodse staat, in vrede samenlevend met Palestina.’ De slimme moslimleiders die dit begrijpen zullen exact inspelen op dit ideaal, de ‘Hudna’ uitvoeren en Israël inderdaad erkennen als de joodse staat. Het bewijs dat dit gaat gebeuren is overvloedig aanwezig – als je tenminste weet waar je moet kijken en lezen om de islamitische denkwijze te begrijpen.

  Shoebat schrijft al vele jaren dat Turkije door de Moslim Broederschap en alle fundamentalistische Soenitische moslims wordt erkend als het hoofd van het Kalifaat. In de islamitische heilige boeken wordt geprofeteerd dat het Ottomaanse Rijk pal voor de komst van de Mahdi zal herleven. Volgens de Hadith zal de Mahdi op de dag des oordeels de moslims aanvoeren bij een mars op Jeruzalem en vervolgens alle joden vernietigen.

  Turkije weer leider moslimwereld
  De Moslim Broederschap, die hard op weg is in de komende twee jaar de dominante factor in het Midden Oosten te worden, zal daarom Turkije de leider van de moslimwereld maken. Dit streven blijkt telkens weer herhaald te worden als de idealen van de Moslim Broederschap en hun interpretatie van de islam bestudeerd worden. De standaard Korantekst die ze daarbij gebruiken is: ‘Kom, o slaaf van Allah, de bomen zullen schreeuwen dat er joden achter hen schuilen, zodat moslims zullen komen om hen (de joden) te vermoorden.’

  In 2002 was de AKP de eerste islamistische partij die sinds Turkije in 1920 een seculiere staat werd aan de macht kwam. Sindsdien is de AKP de heersende partij in Turkije gebleven, een belangrijk signaal van de herleving van het Ottomaanse Rijk. Als goed opgelet wordt dan zien we hoe Turkije steeds meer invloed krijgt en allianties vormt met zowel Soenitische als Shi’itische landen in het Midden Oosten.

  De islamitische revolutie in Turkije is echter nog niet compleet; wat ontbreekt is de controle over het nog seculiere leger, maar zodra de islamisten dat gelukt is dan zullen zowel Israël als het Westen zich in dodelijk gevaar bevinden. Turkije vormt met zijn enorme en moderne leger, het op twee (Amerika en Rusland) na grootste ter wereld, namelijk een veel grotere bedreiging dan Iran. Ook is er in Turkije, tot voor een paar jaar geleden nog een vriend van Israël, een grote vijandigheid ontstaan tegenover de joodse staat. Het Gaza-flottielje incident van vorig jaar is daar een goed voorbeeld van.

  ‘Slaaf van Allah het beest’
  Uit de WikiLeaks documenten blijkt dat de Amerikaanse regering zich dit wel degelijk bewust is, maar hoewel het ministerie van Buitenlandse Zaken gefrustreerd is vanwege de islamistische koers die Turkije is gaan varen, wordt daar richting het Amerikaanse publiek nauwelijks aandacht aan besteed.

  Op 21 mei riep de Turkse president Abdullah Gul (wiens naam betekent: ‘Slaaf van Allah het beest’) Hamas op om Israëls bestaansrecht te erkennen. Door hun groeiende invloed zullen de Turken dan ook in staat zijn om een vredesverdrag te bewerkstelligen tussen de Palestijnen en Israël, waarbij Hamas inderdaad Israël zal erkennen. Dit zal echter juist NIET tot echte vrede leiden maar het beruchte islamitische principe van ‘Hudna’ zijn, dat volgens de Bijbel (Jesaja 28) een ‘verbond met de dood’ is dat zal leiden tot de oorlog waarin de moslimlanden uiteindelijk zullen proberen Israël totaal te vernietigen.

  ‘Door vrede zal hij velen vernietigen’
  De moslimwereld zal daarom ‘vrede’ gaan gebruiken om zowel Israël als het Westen te misleiden. De vredeswens in het Westen en vooral onder het joodse volk bestaat al tientallen jaren. Het komende bedrieglijke vredesverdrag zal zijn gebaseerd op volledige erkenning van Israël en zowel het Westen als de joden ertoe verleiden ermee akkoord te gaan. Deze vrede zal volgens de Bijbel echter nog geen 4 jaar standhouden, maar uitmonden in de grootste en gruwelijkste oorlog die de wereld ooit heeft meegemaakt. ‘Door vrede zal hij velen vernietigen’ (Daniël 8:25, KJV).

  Er van uitgaande dat president Obama vrede in het Midden Oosten zal willen gebruiken om in november 2012 herkozen te worden, zal dit verdrag waarschijnlijk in uiterlijk 2012 worden gesloten. Volgens de Bijbelse profetieën houdt deze vrede maar zo’n 3,5 jaar stand. ALS dit scenario klopt dan betekent dit dat -afhankelijk van de aangehangen visie op de eindtijd- de (Grote) Verdrukking óf begint in 2015, óf halverwege is, óf eindigt in dat jaar.

 13. jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2011 om 23:29

  Hallo zeg, heftig hoor!

 14. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2011 om 8:13

  Het La Haye syndroom waart weer stevig rond zie ik. Ik houd niet van zulke stevige uitspraken waarbij ontwikkelingen in deze tijd in details worden gekoppeld aan het Woord van God. Er is zeker een geestelijke strijd gaande, maar hebben we het nodig daar al te stellige uitspraken over te doen? Eerst is het Nero, dan de paus, dan Hitler, en sommigen noemen zelfs Obama de antichrist. We willen allemaal zo graag de toekomst invullen en verklaren tot in detail, terwijl de bijbel zich vooral leent voor de grote lijnen dan specifieke en voorspellingen/interpretaties over jaartallen, plaatsen en personen. Niemand kent de ure noch de tijd. Jezus zal komen, dat is één ding wat zeker is. 2012, 2021 of 2102, het is niet aan te geven.
  Juist om de geloofwaardigheid te behouden moeten we terughoudend zijn in de details, die elk jaar (en eeuw!!!) weer anders worden uitgelegd. Zullen we koffiedik kijken maar aan de Wachttoren overlaten?

  Fijne zondag en Gods zegen

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2011 om 9:10

  Hallo Robbert, dit is inderdaad een heftig (voorspellend?) verhaal van +/-1000 woorden en dit terwijl de Christelijke wereld de maand Mei, de maand van de Naastenliefde afsluiten.
  Juist nu wij in de beslissende eindtijd-strijd leven, kunnen wij alleen maar bidden tot de Heere en zullen wij Christenen het belangrijkste gebod van het Christelijk-geloof, de Naastenliefde, ACTIEF meer in praktijk moeten proberen te brengen, zodat wij meer herkenbaar worden door onze DADEN van Naastenliefde.
  In mijn visie zijn de belangrijkste Werkwoorden van de Naastenliefde:
  DELEN – GEVEN – VERGEVEN .

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2011 om 13:39

  Sjalom allen,

  Het is goed dat Bibi zijn rug recht houdt. Velen van u halen aan dat het einde naderbij komt. De vraag moet echter zijn: tellen we goed. De G’d van Avraham, Yitschak en Yaacov heeft Zijn tijd bepaald. Naarmate deze verstrijkt kunnen we ook stellen dat we vanaf de eerste scheppingsdag aan het aftellen zijn. Aangezien we het geheel niet kunnen berekenen of bedenken moeten we ons realiseren dat we in de aftelfase zitten. Het kan zo maar afgelopen zijn. Hiermee wil ik aangeven dat de tijd betrekkelijk is. Rest ons alleen nog de vraag: zijn we bereid Hem te ontmoeten wanneer de laatste bazuin zal klinken!
  Geen La Haye syndroom maar met beide benen op deze wereld staan op weg naar de toekomst die wacht. Deze verwachting is er door de eeuwen geweest en zal als G’d het belieft langer kunnen voortduren. Daar is toch niets mis mee. Dat we reikhalzend uitzien naar wat komen gaat is legitiem en toegestaan. Niet de weg maar het doel moet in de gaten gehouden worden.

 17. Kees zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2011 om 15:45

  Ik sluit me helemaal aan bij Jan @10: Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. (Ef. 2:6). Wij zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten, sterker, de volgende tekst bevestigt dat wij, nu het hemelse Jeruzalem zijn genaderd: Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel (Hebr. 12:22-24). Beste mensen, er is geen gat t.a.v. Jeruzalem in het NT. Het oude Jeruzalem in het OT was al geweldig, het geestelijke Jeruzalem waar wij nu met onze ziel mogen verkeren is nog veel mooier, en straks op de nieuwe aarde is het perfect, maar vergeet niet: De functie van Jeruzalem voor de Christenen in het NT is een plaats van (geestelijke) vrede, vrijheid en vreugde, temidden van bezet gebied, de planeet aarde. Hartelijke groet, Kees

 18. Karin zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2011 om 16:37

  Heftig verhaal Robbert! maar eh volgens mij vergeet je iets, ik lees n.l. in Gods woord dat Gods kinderen niet door de grote verdrukking gaan, dat een ieder die Jezus werkelijk lief heeft, opgenomen wordt voordat de grote verdrukking begint (de opname van de gemeente, zie Tess 4).
  Dus dan kunnen we nu natuurlijk nooit halverwege zijn, bovendien mogen we niet vergeten dat we de KONING verwachten. Die 3,5 jaar rust in Israel gebeurt omdat de antichrist een verbond sluit met Israel, dat is op dit moment nog helemaal niet aan de orde, zou het niet zo kunnen zijn dat we nu in de weeën zitten waar Jezus over sprak in Mattheus? Volgens mij is de opdracht dat we elkaar moeten liefhebben, laten we op Jezus zien in het volle vertrouwen dat Hij alles prima onder controle heeft, zonder allerlei voorspellingen, want dat lijkt me best gevaarlijk. Natuurlijk is het zo dat we een heleboel kunnen zien aan de tekenen van de tijd, maar juist daarom laten we waken, werken en wachten in het volle vertrouwen dat God het prima in de hand heeft. Shalom

 19. gieni zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2011 om 18:33

  Bedankt almachtige Vader voor het ingezette herstel van Lieke.
  Bedankt geliefde Vader dat U Dirk gebruikt om ons, Uw kinderen, bij de les te houden.
  De Here zegt in Zijn Woord als deze dingen beginnen te gebeuren hoeven jullie, Mijn kinderen, niet bang te zijn maar hef je hoofd omhoog.

  Ja, Here Jezus, kom haastelijk !!!!!!
  Voor allen Vrede en Zegen.

 20. ad zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2011 om 10:38

  Voor 200% eens met het commentaar!!!!

 21. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2011 om 11:10

  De kort maar krachtige reactie van: Troost Mijn Volk, is voor mij heel verhelderend over dit bijbel-thema. Vooral de belangrijke vraag die wij eerst moeten beantwoorden, vind ik heel belangrijk: Zijn wij wel bereid Hem te ontmoeten, bij Zijn wederkomst en is dit ook ons doel van ons Christelijk leven? In de bijbel vinden wij vele “richting-aanwijzers” op onze levens-weg naar God toe, maar de eindtijd-profitieeën zie ik meer als “waarschuwings-borden” op deze weg, (en dus ook van Jezus, want Hij is de WEG ) waarmee ik eigenlijk hetzelfde wil zeggen als wat Troost Mijn Volk, schrijft: Niet de weg, maar het doel moeten wij voor ogen houden.

 22. Joan Kross zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 mei 2011 om 1:12

  Deze reactie komt uit Suriname. Ik ben geboren uit een joodse moeder en gemengde vader. Samen met mijn man die dominee is, sta ik in de dienst van de Heer. Zelf ben ik ook leerkracht op een middelbare school. Ik ervaar een duidelijke roeping dat ik naar Israel moet om te bidden. De afgelopen maanden heb ik de Heer gediend op mijn werkplek waar 90% de Hindoe godsdienst aanhangt. Tegen alle regels van een openbare school in heb ik geevangeliseerd. God zij dank, met resultaat. Ik heb een duidelijke roeping en visioen gehad… Ik moet naar Israel! Om daar te bidden! HELP!
  Joan Kross joantjin@hotmail.com

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden