Het gaat om Jeruzalem…

Waarom mag Israel er niet zijn? Waarom mag niet heel Jeruzalem de hoofdstad van Israel blijven? Wat heeft de wereld toch tegen Israel en tegen Jeruzalem? Heel de wereld bemoeit zich er mee. Het hoeft ons niet te verbazen, de Bijbel heeft het reeds voorzegd.

Eind vorige week hield de Amerikaanse president Obama een toespraak, waarin hij stelde volop ruimte te zien voor een zelfstandige Palestijnse staat. Israel zou zich terug moeten trekken binnen de grenzen, zoals die waren voor de Zesdaagse Oorlog in 1967.
In zo’n klimaat, net na die toespraak op donderdagavond, kwam de Israëlische premier Netanyahu aan in Amerika. De druk op hem was bijna onmenselijk groot. Ook hij hield een toespraak, twee zelfs. Een voor een bijeenkomst van AIPAC (‘pro-Israel-lobby’), en één voor het Amerikaanse Congres.

Israel, zo betoogde Netanyahu, was bereid tot vergaande en pijnlijke concessies om te komen tot een Palestijnse staat op de Westbank, in Judea en Samaria. Maar de 1967-grenzen zijn voor hem onaanvaardbaar. Dan zou Israel onverdedigbaar worden. Hij stelde verder dat Israel Oost-Jeruzalem niet zal afstaan en eiste ook dat Hamas Israel zal erkennen.
Het was opmerkelijk dat het Witte Huis enigszins terugkwam op eerder ingenomen standpunten. Hamas zou eerst Israel moeten erkennen en enkele aanpassingen in de 1967-grenzen moesten mogelijk zijn.

Wat moeten we hiervan vinden? Weet u, bij de beantwoording van deze vraag wil ik me laten leiden door de Bijbel. Dat is uiteindelijk belangrijker dan wat de wereld vindt, zelfs als het de machtigste leiders van de wereld betreft.

Israel is Gods land. Als de Here waar dan ook in de Bijbel spreekt over ‘Mijn land’, wordt daar altijd het land Israel mee bedoeld.
In Leviticus 25:23 spreekt God: ‘Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.’
Deuteronomium 11:11-12: ‘Het is een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.’
Joël 3:2: ‘Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.’

De Bijbel geeft verder aan dat het land Israel als een eeuwigdurende bezitting aan het Joodse volk is gegeven. Aan geen enkel ander land/volk heeft Hij zulke toezeggingen gedaan.
Genesis 15:18: ‘Op die dag sloot de HERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.’
Genesis 17:8: ‘Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.’
Deuteronomium 1:7-8: ‘Keer om, breek op en ga naar het bergland van de Amorieten en naar al hun buren, in de Vlakte, het Bergland en het Laagland, in het Zuiderland en aan de zeekust, het land van de Kanaänieten, en de Libanon, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.
Zie, Ik heb het land aan u gegeven; ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft dat Hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou.’
Ezechiël 20:42: ‘Dan zult u weten dat Ik de HERE ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven.’

Jeruzalem is Gods stad. Het is het Bijbelse Sion.
Psalm 132:13-14: ‘Want de HERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.’
Jeremia 3:17: ‘ In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.’
Zacharia 8:3: ‘Zo zegt de HERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HERE van de legermachten, ‘de heilige berg’.’
Zacharia 12:6b: ‘Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.’

De Bijbel spreekt duidelijke taal: Het Joodse volk is Gods volk, Israel is Gods land en Jeruzalem is Gods stad. Ook over de grenzen is de Bijbel duidelijk: van de Nijl in het zuidwesten tot aan de grote rivier de Eufraat aan toe.
Het volk is door de Here verstrooid over de hele wereld, als straf op hun zonden, hun ongehoorzaamheid. Maar Hij brengt Zijn volk thuis, in het land dat Hij hun heeft gegeven, tot een eeuwige bezitting.

Het is Gods land en daarom ben ik ervan overtuigd dat het volk geen land mag weggeven, ook niet aan een Palestijnse staat.
En omdat Jeruzalem Gods stad is, voor eeuwig, geloof ik ook dat Israel geen enkel deel van Jeruzalem mag afstaan.
Sommigen beweren dat deze toezeggingen in het Nieuwe Testament niet herhaald worden en dus niet meer zouden gelden. Het is eerder net andersom: deze toezeggingen worden niet ingetrokken in het Nieuwe Testament, dus ze gelden nog steeds.
Laten we niet te klein van de Here denken en laten we niet zo’n onderscheid maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Weet u, toen de Here Jezus op aarde was, hadden Hij en Zijn discipelen/apostelen alleen – wat wij zo noemen – het Oude Testament.

Door de toezeggingen van Netanyahu is nu de gevaarlijke situatie ontstaan dat Israel bereid is vergaande en pijnlijke concessies te doen. In feite stemt Israel in met een Palestijnse staat, mits Hamas Israel erkent en mits Israel heel Jeruzalem mag houden.

Het zou mij niet verbazen wanneer Hamas, mede onder druk van Amerika, toch zal overgaan tot de erkenning van Israel, afgezien van de vraag wat zo’n erkenning waard is. Dan kan Israel niet meer terug en komt er een Palestijnse staat. Inclusief Oost-Jeruzalem, want dat is dan niet meer tegen te houden.

Kan het zijn dat Netanyahu te ver is gegaan met zijn toezegging het land te willen verdelen? Wat is er in zijn hart? Dat weet God alleen. Ik hoop en bid dat hij standvastig blijft. Het is opmerkelijk dat hij niet een keer de naam van de God van Israel noemde en ook niet één keer de Bijbel citeerde. De Bijbel maakt duidelijk dat het niet Amerika is dat Israel zal redden, maar dat de Here Zelf Zijn volk zal redden.

Nu de Here Zelf Zijn volk terugbrengt in Zijn land en ook Zijn stad weer helemaal in Joodse handen heeft gegeven, ben ik ervan overtuigd dat het zeker niet Gods bedoeling is dat er weer delen van het land en de stad worden weggegeven.

De discussie zal zich de komende weken steeds meer toe gaan spitsen op de toekomstige status van Jeruzalem. Blijft de stad de hoofdstad van Israel, of wordt het oostelijke deel van de stad weggegeven aan de Palestijnen?
Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat het voorstel wordt gelanceerd dat Jeruzalem en dan met name het oostelijk deel van de stad een internationale status krijgt, onder internationaal bestuur.

Het staat voor mij vast dat alle volken moeten kiezen: voor of tegen Jeruzalem als blijvende hoofdstad van Israel. Leest u maar na in Zacharia 12:2 en 3: ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.’

Al eerder heb ik erop gewezen, en ik doe het nogmaals: De Here let er nauwkeurig op hoe de volken zich opstellen tegenover Israel en met name als het over Jeruzalem gaat. ‘Allen die Jeruzalem aanraken, met kwade bedoelingen jegens Israel en de God van Israel, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, zegt immers Zacharia 12:3.

Als ik dan zie dat Amerika ook de opgelopen week weer getroffen is door zeer zware, verwoestende en dodelijke tornado’s, dan denk ik aan deze woorden van God in het boek Zacharia.
Dan denk ik ook aan ons land. Nederland, Nederland, blijf met uw vingers af van Israel en van Jeruzalem. Zegen het volk, zegen en vervloek niet!

Dirk van Genderen