Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hemelvaart: de troon in de hemel (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 juni 2011, 11:10 door Dirk A A

De hemelvaart van de Here Jezus betekende Zijn troonsbestijging in de hemel. De troon waarop de satan zijn zinnen had gezet. Dat laat het enorm grote belang van de hemelvaart zien. Zijn hemelvaart is veel belangrijker dan wij vaak denken. Hij heeft de totale overwinning behaald.

In de Bijbel wordt veel gesproken over de hemelvaart. We lezen erover in de Evangeliën, in Handelingen, in de Efezebrief en in Openbaring. Er loopt ook een duidelijke lijn van de hemelvaart naar Pinksteren en van de hemelvaart naar de wederkomst van de Here Jezus.

Handelingen 2 laat zien hoe Petrus in de kracht van de Heilige Geest de menigte toespreekt, waarop er 3000 mensen tot bekering komen. Vol lof spreekt hij over de verheerlijkte Here Jezus op de troon: ‘Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.’

In Handelingen 3 lezen we over de genezing van een verlamde. Petrus zegt daarover over vers 12 en 13: ‘Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd.’
Zeker, Hij bidt voor ons, Hij is heengegaan om voor ons plaats te bereiden. Maar hier brengt Petrus de boodschap van de verhoogde Here Jezus. De hemelvaart is het feest van Zijn troon, van Zijn kroning.

De Hebreeënbrief spreekt op diverse plaatsen over de hemelvaart. Het is de dag dat ‘Hij Zich gezet heeft aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen’ (Hebreeën 1:3b en 4).
Op die dag zegt de Vader tegen Hem: ‘Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.’
Het is de dag waarop God Hem met vreugdeolie gezalfd heeft boven Zijn metgezellen (vers 9).
Het is de dag waarop de Vader tegen Hem zei: ‘Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten’ (Hebreeën 1:13).

Het is de dag dat Hij met heerlijkheid en eer werd gekroond (Hebreeën 2:9).
Het is de dag waarop Hij als grote Hogepriester de hemelen is doorgegaan (Hebreeën 4:14).
Het is de dag waarop Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden (Hebreeën 5:9).
Het is de dag waarop Hij boven de hemelen verheven werd (Hebreeën 7:26).
Het is de dag waarop Hij als Zoon in eeuwigheid vervolmaakt werd (Hebreeën 7:28).
Het is de dag waarop Hij als Hogepriester gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen (Hebreeën 8:1).
Het is de dag waarop Hij een zoveel voortreffelijker bediening heeft ontvangen (Hebreeën 8:6).

Christus heeft de troon bereikt. Die troon is voor satan definitief onbereikbaar geworden. Waarom spant de satan zich dan nog zo in? Omdat hij wil verhinderen dat ook u en ik die troon bereiken. Hij wil trachten te verhinderen dat Christus de vreugde zal beleven om met velen die troon te delen.
Met Hemelvaart heeft de Here Jezus het allerhoogste punt bereikt: toen heeft Hij zich gezet op de troon van het heelal. Dit was tevens het hoogtepunt van heel Zijn verlossingswerk.

In Hebreeën 9:12 is er sprake van een eeuwige verlossing, die Jezus voor ons heeft verworven. Dat was met hemelvaart.
In Israël werden er dagelijks vele offers gebracht bij het grote altaar. Er was echter één dag in het hele jaar, waarop al die offers samen hun eigenlijke waarde verkregen en dat was op de grote verzoendag als de hogepriester met bloed, bij het altaar vergoten, het allerheiligste binnenging tot Gods troon. Dat is het beeld van hemelvaart. Zo is Jezus door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.
Sinds de hemelvaart is Hij, De Here Jezus, op Gods troon. Bij Zijn geboorte werd Hij mens, om altijd, eeuwig, Mens te blijven. Als God en als Mens is Hij in de hemel.

Weet u, de satan had zijn zinnen gezet op die troon. Voordat God de mens geschapen had, deed de satan een poging op die troon plaats te nemen. In zijn val sleepte hij een aanzienlijk deel van de engelen mee en veroorzaakte hij later de zondeval van de mens.
De strijd tussen God en de satan is de strijd om de troon. Die troon die God had bestemd voor Zijn Zoon.
De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over de val van de satan. In Job 38:4-7 staat: ‘Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?
De satan bevond zich onder de morgensterren. Over dat heelal troonde de Almachtige Schepper. In dat heelal heerste een wonderlijke eenheid en harmonie. Totdat… ja, totdat er één was die greep naar die troon. Hij, die wij nu kennen als satan – toen de machtigste van al Gods geschapen wezens – was niet tevreden met zijn hoge positie, hij wilde meer en deed de fatale machtsgreep, waardoor hij zichzelf en ontelbare engelenscharen met zich stortte in de afgrond van het verderf.

Ezechiël 28 zegt over de satan: ‘U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, Ik wierp u ter aarde…’
Jesaja 14 geeft nog aanvullende informatie over zijn opstand en val: ‘Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!’

De greep naar de troon van de satan mislukte. Maar hij bleef het proberen. Altijd was dat zijn doel, die troon. Later richtte hij zijn aanval op de mens, in de hof van Eden.
God had een ander bestemd voor die troon, Psalm 2:7b en 8: ‘De HERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit.’

Denk eens een ogenblik aan de verzoeking van Christus in de woestijn. Het ging bij die verzoeking door de satan om de heerschappij over het heelal. De climax kwam toen de satan siste, in Mattheus 4:9: ‘Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.’
Hij trachtte de Here Jezus over te halen voor hem te knielen en hem te aanbidden. Stel dat Hij dat had gedaan, dan had de satan het recht gehad om plaats te nemen op de troon van het heelal.

Beseft u het belang van de hemelvaart van de Here Jezus? Met Pasen werd macht van de satan verpletterd. Het was zijn nederlaag. Met hemelvaart krijgt de Here Jezus de plaats die de satan altijd had willen hebben. Het is de kroon op Zijn werk, Zijn kroningsdag, als God en Mens, op grond van Zijn overwinning over de macht van de hel.

In Filippenzen 2 lezen we over het lijden en het sterven van de Here Jezus, over Zijn dood aan het kruis, hoe Hij Zich ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aangenomen en de mensen in alles gelijk is geworden.
Daarom, zeggen vers 11-13 ‘dat God Hem ook bovenmate heeft verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Here is, tot heerlijkheid van God de Vader.’

Als God verliet Hij de troon, als Mens, Die tegelijk ook God is, besteeg Hij diezelfde troon weer. Hij is echter niet de Enige Die bestemd is tot deze troon. Er zit een Mens op de troon. Hebreeën 2:20 zegt: ‘Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.’

Je zou het zo kunnen zeggen: Zijn hemelvaart, Zijn zitten op de troon, is het onderpand van onze hemelvaart, van ons zitten op de troon. Als de Voorloper is Hij daar voor ons binnengegaan, zegt Hebreeën 6:20. Dat is wat, om te bedenken, dat wij, als we Hem door genade mogen kennen, ook eenmaal daar zullen zijn, bij Hem, op de troon. Openbaring 3:21 zegt immers: ‘Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.’

Drie jaar lang trok de Here Jezus op met Zijn leerlingen. Maar pas nadat Hij hen verlaten heeft, worden het ‘krachtige’ volgelingen van Hem. Niet omdat ze zichzelf kracht hebben ingesproken of een nieuwe methode hebben ontdekt, maar omdat Christus in hen was komen wonen. Dat was het geheim en het directe gevolg van de hemelvaart van de Here Jezus.

Eerst was Petrus zo bang, dat hij zijn Meester verloochende. Vergelijk dat eens met de Petrus die we tegenkomen in het boek Handelingen. Vol vuur spreekt hij over zijn Heiland. Je ziet dezelfde verandering bij de andere apostelen. Wat was hun geheim?
Christus was in hen komen wonen, Galaten 2:20. En 2 Korinthe 4:10 zegt hetzelfde: ‘Wij dragen altijd het sterven van de Here Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.’

Toen de Here Jezus nog op aarde was, kon Hij niet in hen komen wonen. Pas na Zijn hemelvaart kon Hij door Zijn Geest in hen zijn. Lichamelijk ging Hij naar de hemel, om daarna, vanuit de hemel, de geestelijke wereld, voor altijd bij en in hen te komen wonen. Dat gebeurde met Pinksteren.
Efeze 3:16 en 17 brengen dat heel mooi onder woorden: ‘opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.’

Het gaat niet alleen om de kracht die Hij schenkt, maar om Hemzelf. Velen zoeken alleen de gaven, maar niet Hem, de Here Jezus Zelf. Omdat Hij naar de hemel is gegaan, kan Hij nu Zijn leven in ons leven. Ziet u hoe belangrijk Zijn hemelvaart was?

En nog even, dan komt Hij weer terug naar deze aarde. Die lijn loopt er ook, van Zijn hemelvaart naar Zijn wederkomst. Dan wordt werkelijkheid wat we lezen in Lucas 1:32 en 33: ‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Here, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.’

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2011 om 18:02

  Het is waar: Hemelvaartsdag is veel belangrijker dan we vaak denken.
  Goed, dat je zoveel aspecten ervan belicht hebt, Dirk!

  Wat is het toch geweldig dat we een Hogepriester in de hemel hebben, Die voortdurend voor ons pleit! Door Zijn bloed kan Hij steeds weer voor ons, ondanks onze fouten, Gods zegen verkrijgen.
  En omdat Hij er als Mens is, hoeven we er niet aan te twijfelen dat ook wij eens, met verheerlijkte lichamen, bij Hem zullen zijn.

  Het is een grote bemoediging dat satan niet meer regeert, maar Jezus in de hemel Koning is. Zijn almacht staat boven alle duivelse vernietigingslust en bedrog.
  Laten we dan ook leven als Koningkinderen.

  Het viel me gisteren tijdens de preek ook op, dat de engelen zeiden: “Zó zal Hij terugkomen.” Yeshua ging zegenend omhoog, met Zijn armen wijd uitgestrekt.
  Ik denk, dat we Hem straks ook zó in de lucht terug zullen zien: met wijd uitgestrekte armen om a.h.w. al Zijn kinderen erin te sluiten.

  Ja, halleluja, ja Hij komt!
  Juicht, mensen, englen, samen.
  Juicht met een vreugd, die ‘t al verstomt,
  juicht allen! Amen, amen!

  (Gezang 231:4 uit het Liedboek)

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2011 om 11:38

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Goed stuk Dirk, vooral dat van de Hebreeënbrief. Zelf heb ik nog een Bijbelse uitleg van Marjorie Eberle/Gotlieb, een Masshiach belijdende Joodse zuster.
  Het is geweldig als je bedenkt, dat bij de terugkeer van YESHUA de Sjofar luid zal klinken en dat de gestorvenen in DE HEER eerst zullen opstaan en de dan levenden in een oogwenk zullen veranderen om samen HEM tegemoet te gaan, om dan met YESHUA te zijn en dus ook met HEM terugkeren in Jeruzalem.
  Tot die tijd, verwacht HEM iedere dag en werk zolang het dag is.
  Allen een shabat shalom gewenst. Lou.

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2011 om 12:13

  ‘Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijne troon’.
  Dat was de eerst zin van het bekende lied die mij te binnen schoot na het lezen van je stukje Dirk. Terwijl er allerlei ‘profeten’ menen te weten wanneer de Here Jezus terug komt, mogen wij ons aan Gods beloften vasthouden en Hem iedere dag verwachten.

 4. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2011 om 12:28

  Yeshua’s taak op aarde was volbracht en als ik aan hemelvaart denk, denk ik met name ook aan de Plaatsvervanger, de Trooster, de Ruach haKodesh.
  Yeshua/Jezus belooft de komst en de vervulling van de Heilige Geest/Ruach.

  Johannes 14:15-21 zegt o.a.: wanneer gij Mij liefhebt, zult Gij mijn geboden bewaren en Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn; de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn, Ik zal u niet als wezen achterlaten!

  Wat een troost!
  Groetjes,
  Shabbat shalom en goeie zondag!
  Parel

  ps: Yeshua zegt: de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet! Dat is nogal wat….

 5. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2011 om 13:29

  Verlang je naar kracht in je leven?…..
  Die zal komen wanneer je bidt in geest en in waarheid.
  De discipelen baden zo gedurende 10 dagen.
  10 dagen gebed en een paar minuten preken leidden tot 3000 behouden zielen.
  Misschien draaien we die getallen om.
  We zijn geneigd enkele minuten te bidden en vervolgens 10 dagen te preken.
  De apostelen deden dat niet.
  Net als het bootje dat op Jezus lag te wachten, verbleven zij in Zijn aanwezigheid.
  Ze verlieten de plaats van gebed nog geen seconde…..
  “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.”
  1 Tessalonicenzen 5:16, 17 en 18.

 6. T.Müller zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2011 om 16:59

  Wat een glans en heerlijkheid voor de Bruid van Christus. God rijkt ons de gouden scepter toe, net als in het O.T. aan Esther. Zij had zich toebereid om tot de Koning te komen en zij vond genade bij Hem. Haman werd aan de galg opgehangen die hij voor Mordechai had opgericht. Mordechai die Esther had opgevoed, zoals de Heilige Geest de Bruid opvoedt door het Woord Gods.
  Ja, Jezus heeft “de deur naar het heiligdom” geopend door de scheuring van Zijn vlees, Hebr.10:19-21 en de weg naar “de Boom des Levens” is geopend!
  De voorhang in de tempel is niet meer voor hen die op die “verse en levende Weg ” wandelen. De Troon van God; dat kon geen mens bedenken!
  Truus

 7. Joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2011 om 20:29

  Dirk wij hebben ook zo’n geweldige dienst gehad met Hemelvaartsdag!
  HET KRONINGSFEEST noemde de voorganger het. De kinderen van de kindernevendienst kwamen allemaal met kroontjes binnen.

  En als laatste zongen we dat prachtige gezang wat Manuela Dieleman ook noemde.
  Gezang 234 vers 4 uit volle borst kunnen zingen, dan proef je een stukje hemel op aarde.

  Dirk bedankt!

 8. N. Van Maastricht. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2011 om 21:27

  Beste Dirk.
  Wat een geweldige uitleg over de Hemelvaart van onze Here Jezus.
  Ik kan hier volmondig AMEN op zeggen.Want Jezus is de Heer der Heren tot in alle eeuwigheden. Ik leerde vroeger als klein meisje een liedje op de Zondagsschool:
  Op een lichte wolkenwagen,
  werd de Heer van de aarde gedragen.
  Steeg Hij op naar s`Heren troon.
  Steeg Hij op naar s`Heren troon.
  Vol verlangen mogen we uitzien naar Zijn wederkomst. Want Hij heeft ons een plaats bereidt.
  H.GR. N. van Maastricht.

 9. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2011 om 21:47

  Wat zijn we toch bevoorrechte mensen, dat wij die eerst blind waren en dood in zonden en misdaden nu mogen zien.
  Zodat we nu alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen verdragen mogen afleggen. Zo kunnen wij als Koningskinderen vol van Zijn kracht het Licht in deze duistere wereld ook uitdragen.
  We behoeven de moed niet te verliezen schrijft de apostel Paulus ons (2 Cor. 4:1-15) en hebben een even kostbaar geloof (2 Petr. 1:1.) gekregen. Het is een schat in een aarden vat, dus roemen is dan uitgesloten. Jezus is onze gerechtigheid geworden. Dus roemen we alleen nog in Zijn dood en Zijn verrijzenis.
  Ons leven is gekruisigd met de opgestane Heer. De Heilige Geest waardoor we geheiligd worden, is tevens het onderpand tot het eeuwig heil (2 Cor. 1:22,5:5) en (Efez. 1:14).

 10. jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2011 om 23:49

  Zeker.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juni 2011 om 0:01

  Hoe weinig mensen zijn er, die dit weten…….. Eigenlijk is dit het belangrijkste feest, belangrijker dan het Kerstfeest! Jezus wacht op “de vrouw, die bij Hem past”!! Laat de bruid zich opmaken voor de Bruidegom, want Hij komt vlugger dan we denken!!

 12. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juni 2011 om 0:03

  De eerste zegen gaat altijd naar jezelf, als je Gods Woord mag brengen.
  Voor mij was het in België op Hemelvaartdag. Ik vind het jammer dat ik de studie van broeder Dirk niet eerder heb gelezen. Ik had deze prachtige studie heel graag aan alle lieve zuiderburen door willen geven. Een waardevol iets heb ik wel gezegd: Hemelvaart is ook een dag om onze toekomst als gelovigen in de Here Jezus te vieren (Openb. 3:21). Heerlijk om in de werkelijkheid te mogen leven van het omgewisselde leven (Gal. 2:20).
  Vandaag mogen we genieten van dit wonderlijke leven als een wandelend wonder (1 Kor. 2:9,10). Weer of geen weer, Prijs de Heer!

 13. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juni 2011 om 14:33

  Ernst van Olffen zegt terecht: “Jezus wacht op ‘de vrouw, die bij Hem past’!! Laat de bruid zich opmaken voor de Bruidegom, want Hij komt vlugger dan we denken!!”

  Jezus heeft inderdaad de totale OVERWINNING behaalt over satan en zijn machten, maar… ook wij moeten de OVERWINNING willen behalen over de macht van satan in onze levens (natuurlijk IN en DOOR Gods Geest en Kracht). Want… als wij zondigen, dan is dit het bewijs dat satan het nog – in meer of mindere mate – voor het zeggen heeft in ons leven.
  Satan is weliswaar definitief overwonnen door het Lam van God, maar wat nu nog overwonnen moet worden zijn onze persoonlijke zonden, en wel op grond van ons geloof in de overwinning van Jezus Christus.
  Overwinnaars over de macht van satan en zonde zijn zij,
   die ondanks verleiding, hoe sterk ook, rein blijven in hun denken, hun spraak en hun handelen;
   die ondanks de druk van de omstandigheden in de rust en blijdschap van God blijven;
   die ondanks alle tegenstand en vervolging van de vijand voorwaarts gaan in hun getuigenisleven en christelijke ontwikkeling.
  Zie eventueel de studie: “De OVERWINNAARS over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd”
  En deze OVERWINNING is nodig om straks tot de Bruid van Christus te kunnen behoren, die “zonder vlek en rimpel, heilig en onberispelijk” zal zijn ten tijde dat Jezus, de Bruidegom, haar komt halen (zie Ef. 5:27). Er staat niet voor niets 7x “Wie OVERWINT…” in Openbaring, hoofdstuk 2 en 3.
  Terwijl in Kol. 3:2-3 ook nog staat: “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven (d.i. – als het goed is – afgestorven aan de oude, zondige, door satan geleide natuur) en uw leven is met Christus verborgen in God.”

 14. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juni 2011 om 19:59

  Beste Dirk,

  De Here Jezus heeft het allemaal alleen voor ons gedaan en niets voor zichzelf. De pijn die Hij geleden heeft gaat alle verstand te boven. Bovendien werd de zonde van de wereld op Hem gelegd. Dat was wel het ergste, omdat Hij als Zoon door de Vader verlaten werd. Maar nu zit Hij aan de rechterhand van God de Vader zoals het allemaal voorzegd is in de Bijbel. God de Vader wist dat het plan niet kon mislukken. Hij is Alwetend. Zie bijvoorbeeld Jesaja 53:10-12.

  Hartelijke groet,
  San

 15. Bert Vos zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juni 2011 om 20:39

  Geachte Dirk,

  In verreweg de meeste van je brieven ben ik het roerend met je eens, maar over deze brief aangaande het koningschap van Christus in de hemel dat Hij daar als Koning gekroond zou zijn, kan ik niet de Bijbel terugvinden. Wel dat Hij eens in Jeruzalem en op Sion als Koning zal heersen, daar schrijft de profeet Jesaja reeds over. “Want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten”, Jes. 24:23 en in Luk. 1:31-33 daar zegt de engel Gabriël tegen Maria: En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven en Hij zal als Koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. Dit zijn dingen die nog nooit gebeurd zijn, totdat Hij wederkomt, dan zal Hij pas als Koning regeren op de troon van zijn vader David tot in eeuwigheid. En Nu is Hij de Pleitbezorger bij de Vader voor zijn kinderen.

  Hartelijke groeten, Shalom!
  Bert Vos

 16. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juni 2011 om 9:06

  Prachtige brief, en naar deze Jezus Christus zien we vol verwachting uit.

 17. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juni 2011 om 10:14

  Reactie Dirk van Genderen:

  Dag Bert,

  Bij de kroning van de Here Jezus bij Zijn hemelvaart denk ik onder meer aan Hebreeën 2:9a: ‘Wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond’.
  Iemand die gekroond is, is toch Koning?

 18. Mirjam Pijnenburg zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juni 2011 om 10:19

  Fijn om zo gericht onderwijs te krijgen.
  Hier in Ierland hoor ik nooit iets over de hemelgang.
  Het is ook geen vrije dag meer. Zelfs Goede Vrijdag is geen vrije dag meer.
  Zelfs in onze niet katolieke kerk hoor ik er niet echt over.
  Hartelijk dank, Mirjam

 19. Reina zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juni 2011 om 11:13

  Wat is God toch groot!!! En wat een machtig heilsplan!!!
  Hij is zoveel Groter en Machtiger, meer dan wij ooit kunnen beseffen!

 20. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juni 2011 om 11:51

  Naar aanleiding van de vraag van Bert Vos wil ik nog graag 1 Cor. 15:24 t/m 28 noemen, waarin staat dat de Messias als Koning zal heersen tot Hij alle vijandige machten en krachten, en tenslotte de dood, vernietigd heeft (een verwijzing naar Psalm 110:1).

  En nadat hij als Koning heeft geregeerd, zal Hij het Koninkrijk aan Zijn Vader overdragen en zal God ook in Zijn Zoon àlles zijn.
  Misschien wordt met dat laatste bedoeld:
  Dan zal Yeshua er voor de volle 100% voor Zijn Vader zijn, omdat Hij niet meer hoeft te strijden en niet meer voor ons hoeft te pleiten.

 21. Parel zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juni 2011 om 11:57

  Naar aanleiding van de reactie van Bert Vos zeg ik: Yeshua/Jezus is nú onze Hogepriester, Die voortdurende voor de Zijnen bidt en pleit en inderdaad op het moment dat Yeshua Zijn voeten zet op de Olijfberg, zal Hij vanuit Sion als Koning regeren.
  Psalm 2 gaat over de strijd en zegepraal van de Messias, in vers 6 staat: Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid.
  Zacharia 14:16 zegt: En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van al de heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om te aanbidden de Koning, de Heere der heerscharen en om te vieren het feest der loofhutten.

  *Loofhuttenfeest is een profetische feest! Het is van groot belang om goed onderwijs te krijgen over de Bijbelse Feesten van YHWH, de God van Israël, want ook daarin zien we Gods heilsplan.

  Shalom,
  Parel

 22. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juni 2011 om 10:10

  Hemelvaart is ook voor mij wel de belangrijkste feestdag van het Christelijk geloof, immers Jezus hemelvaart symboliseert het belangrijkste doel voor ons Christenen n.l.:
  Het beloofde eeuwig leven na onze dood bij God in de Hemel. En dit dankzij Jezus, want door zijn lijden en kruisdood, overwon hij de dood en de Satan, waardoor onze zonden vergeven KUNNEN worden en ook wij eeuwig leven kunnen hebben, na onze (lichamelijke) dood.

 23. Dinette zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juni 2011 om 11:15

  Bedankt Dirk, voor deze prachtige uitleg. Ik moest denken aan volgende tekst:
  Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld…..(Ef. 1:17-22)

 24. Louise Dekker zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2011 om 8:22

  Na de opname van de gelovigen die klaar stonden voor de komst van de Heer vindt ten tijde van de grote verdrukking op aarde – de bruiloft plaats.
  Nadat Johannes in Openbaring 19 dit visioen heeft gezien, zag hij de hemel geopend en de Koning der Koningen neerdalen op aarde. (Kroning heeft plaatsgevonden).
  In de Judasbrief staat dan ook: Zie Hij komt met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden etc. (Statenvert.) Deze heiligen zijn degenen die hun kroon niet hebben laten afnemen en meeregeren (zie gemeente Filadelfia in Openbaring). Wat heerlijk om de Here Jezus te verwachten. Daartoe geleid door de Heilige Geest en als reisgids de brieven van Paulus, Jacobus, Petrus en Johannes te lezen en toe te passen. Een op een met de Heer, daar gaat het om!
  Vrede toegewenst,
  Louise

 25. Gerrie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 juni 2011 om 8:14

  Dirk, wat een uitleg!
  Zo heb ik het nog nooit gehoord en begrepen.
  Hartelijk dank hiervoor. Wat een bemoediging, zo gaat Hemelvaart steeds
  meer “leven”.

 26. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2011 om 5:55

  Zo wordt Hemelvaartsdag een waar feest, en daar sta ook ik veel te weinig bij stil. Dit heeft me met nieuwe ogen doen kijken.
  Dank je wel Dirk
  Hartelijke groeten Simone

 27. Joke Poelen zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2011 om 23:03

  Hemelvaart in het Oude Testament

  Hos 5: 15 (SV 5-14) Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. (SV 5-15) Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

 28. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 juni 2011 om 23:08

  Sjalom,
  Laten we onze gedachten richten op het geen wat uit Handelingen 2 tot ons is gekomen. Tussen Pesach en Wekenfeest is er heel veel gebeurt. De feestgangers van Pesach keerden weer terug naar hun woonplaats en vertelden daar aan hen die achter gebleven waren wat er allemaal is geschied. Ook onder de Romeinen werd de uitspraak van de Centurio gehoord dat een rechtvaardige werd gedood zie Lucas 23:47. Nieuwtjes genoeg: het scheuren van het voorhangsel in de tempel, een aardbeving, volgens sommigen het tragische einde van Yeshua. Maar ook tekenen van hoop: de opstanding van Yeshua uit de dood.
  Er was in die dagen heel veel gebeurd waarover gesproken werd. Een grote verwarring ontstaat binnen de Joodse gemeenschap. De ene aanvaardde het met blijdschap en een ander deel was zeer sceptisch. Zij, die Yeshua waren gevolgd vanaf het begin, hielden zich op het bevel van Yeshua op in Jeruzalem. Het land gonsde van geruchten. De ene vertelde dat hij Yeshua had gezien na Pesach, we lezen in Handelingen van 500 ooggetuigen. Aan de andere kant hoorde je van het gerucht wat ingegeven werd door de Sadduceeën: Yeshua is niet opgestaan, zij hebben Hem gestolen en laten als bewijs een leeg graf zien. Een verdeeldheid en een onrust in het land van mijn voorgeslacht. De ene zegt dit en de andere zegt dat. Wie heeft er gelijk? Er waren in die tijd geen moderne media waar je heel snel gegevens uitwisselt over grote afstanden. Nieuws werd in die dagen mondeling doorgegeven. Wie heeft er gelijk en wat is de waarheid? O die onzekerheid die mijn volk in die dagen moest ondergaan. De discipelen van Yeshua blijven op hun post: huiswerk makend voor de lege plaats die was vrijgekomen. Matthias neemt de plaats van Judas in. Een herstel moet plaats vinden. Een correctie op wat in vroegere jaren is misgegaan. G’d had Zijn leefregels aan Israël en aan de vreemdeling gegeven. O, wat is er veel verwaterd in de jaren. Sprak Yeshua niet vaak corrigerend de leiders van het volk toe op hun fouten en gebreken? Nu Yeshua niet meer lijfelijk aanwezig is, dient Zijn boodschap met grote kracht verkondigd te worden. Waarom trekken de vreemdelingen mee naar Jeruzalem? Zou het kunnen zijn dat de geruchten over de opstanding van Yeshua die verspreid worden hun belangstelling wekt? Hier in dit geval zien we dat niet het gerucht maar de G’d van Israël hen naar Hem toetrekt. Dat is de zegen die op de 40e dag na Pesach rust en op de 50e dag in vervulling gaat. De lijn moet breed en in volkomen samenhang gezien worden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden