Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Heilige Geest wijst op de Here Jezus (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 juni 2011, 8:37 door Dirk A A

Tijdens de Pinksterdagen werd in veel kerken en gemeenten en op conferenties meer gesproken over de gaven en de kracht van de Heilige Geest dan over wat de Here Jezus in Johannes 16:8 zegt over de Heilige Geest: ‘Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’. Deze woorden zijn anno 2011 niet erg populair in christelijke/evangelische kring. Helaas. Want zonder dit werk van de Heilige Geest ontstaat een oppervlakkig christendom.

Als eerste werk van de Heilige Geest wordt hier het overtuigen van zonde genoemd, zodat de mens een diep besef van zijn zondigheid krijgt. Dit leidt tot schuldbesef en tot de overtuiging een verlosser nodig te hebben. Wanneer dan de Here Jezus Christus wordt voorgehouden als Heiland en Verlosser, kan de Heilige Geest zo iemand tot Christus leiden. Een blik op het kruis, op de Here Jezus, is voldoende om tot geloof te komen.

Ik hoorde van iemand die een kruis aan de muur heeft hangen, met daaraan de Here Jezus. Op een dag werd hij zo geraakt door de aanblik daarvan, dat hij letterlijk op de knieën ging voor de Here Jezus. Vanaf dat moment wist hij dat de Here Jezus ook voor hem Zijn leven aan het kruis had gegeven en dat zijn zonden vergeven waren. Dat is het werk van de Heilige Geest.

In onze tijd ontbreekt het vaak aan de overtuiging van zonde. De meeste mensen, ook kerkmensen, hebben geen besef hoe verschrikkelijk de zonde is.
Sommige predikanten of voorgangers proberen dit werk van de Heilige Geest over te nemen. Op alle mogelijke manieren proberen ze de mensen ervan te overtuigen hoe slecht en hoe zondig ze zijn. En ze verbazen zich erover dat er zo weinig doorbrekend werk van de Heilige Geest te zien is. De mensen weten wel dat ze zondig zijn, maar velen leven rustig door, zonder tot Christus te komen.

Andere predikanten en voorgangers praten nauwelijks meer over zonde. Ik was eens in een gemeente, waar iemand tegen me zei: ‘Goed dat het woord zonde genoemd werd, dat is lang geleden hier’.
‘Dat is geen blijde boodschap’, vinden de mensen. ‘Een kerkdienst moet prettig zijn, een goed gevoel geven. Wanneer je over zonde spreekt, stoot dat mensen alleen maar af, zeker mensen uit de wereld.’

Zo spreken mensen die de Bijbel niet (meer) kennen. De Here Jezus zegt in Johannes 16 overduidelijk dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde, ‘omdat zij in Mij niet geloven’ (vers 9). Dat is de kern: niet één of andere zonde, maar ongeloof.
Weet u, ik kan geen mens overtuigen van zonde. Door mijn spreken niet, door mijn schrijven evenmin. Ik kan wel wijzen op de ernst van de zonde van het ongeloof. Het is de Heilige Geest, Die mensen hiervan overtuigt. Dat zijn de eigen woorden van de Here Jezus.

Een prachtig voorbeeld hiervan lezen in Handelingen 2, de rede van Petrus op de Pinksterdag.
We lezen daar in de verzen 36-38: ‘Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Slechts enkele uren voordat Petrus deze toespraak hield, was de Heilige Geest uitgestort. En al direct ging de Heilige Geest aan het werk onder de mensen die de toespraak van Petrus beluisterden. Ze werden diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, mannenbroeders?´ In een ogenblik werden ze door de Heilige Geest overtuigd van hun zonden. Petrus wijst hen dan op de Here Jezus en roept hen op tot bekering en tot de doop en wijst hen op de vergeving van de zonden en de gave van de Heilige Geest. Op die dag komen er dan drieduizend mensen tot geloof. Het is echte opwekking, gewerkt door de Heilige Geest.
Het is mijn gebed wanneer ik spreek, wanneer ik schrijf, dat de Heilige Geest de mensen zal overtuigen van hun zonde en hen tot Christus zal leiden.

Het tweede wat de Heilige Geest doet, is, zegt de Here Jezus in Johannes 10:10 overtuigen ‘van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien.’ De Heilige Geest zal de ogen van mensen openen voor Christus en hen leiden tot Hem. Hij heeft werkelijke gerechtigheid tot stand gebracht door Zijn lijden, sterven, opstanding.

Er is nog een derde werk van de Heilige Geest. Hij zal, zegt vers Johannes 16:11 de wereld ook overtuigen ‘van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.’ Wee de predikers die zwijgen over het oordeel, over de hel. Laat u overtuigen door de Heilige Geest.

Ik denk aan die bijeenkomst van een aantal mensen van een zendingswerk onder de Zoeloes, in Zuid-Afrika. Ze waren al verscheidene jaren bezig en zagen nauwelijks vrucht op hun arbeid. Ze wisten niet meer hoe ze verder moesten. Op een dag kwamen ze bij elkaar om zich te verootmoedigen voor de Here en baden of Hij Zijn Heilige Geest wilde zenden en krachtig wilde werken onder de Zoeloes. Ze baden de eerste woorden van Jesaja 64: ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen’.

De Heilige Geest kwam en ging doen wat we hebben gelezen in Johannes 16. Opeens werd er op de deur geklopt. Er stond een onbekende bij de deur. Hij viel op z’n knieën en riep het uit: ‘Ik heb tegen God gezondigd, ik heb het oordeel verdiend, is er voor mij nog vergeving?’
En ze mochten hem wijzen op de Here Jezus, waarna hij tot geloof in Hem kwam. Even later werd er weer op de deur gebonsd en stond er weer een onbekende, die dezelfde woorden sprak. Dat ging door, dagen, weken, maanden.
Dat kunnen wij niet organiseren, met al onze acties en plannen. Dat is het soevereine werk van de Heilige Geest. Laten we alles van Hem verwachten.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juni 2011 om 9:09

  Een arme zondaar en een rijke Christus.
  Deze twee komen samen en dat is het werk van de Heilige Geest.

  Groet, Jan.

 2. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juni 2011 om 19:21

  Eerst geloven, dan de Heilige Geest, steeds meer besef van je zonden….

  Door onze zonden te herkennen en te erkennen, komen wij dichter tot volmaaktheid en dichter bij de waarheid… (JEZUS).

  Vr gr Rene

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2011 om 8:59

  Dus al dat charismatische hocus-pocus kan direct de grijze container in! De Heilige Geest wijst op zonde, op het oordeel en op de oplossing en dat is de Heere Jezus die ook voor mijn zonden ZIJN leven gaf aan het Kruis.

  Ik denk dat de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest hardnekkig ongeloof is waarin mensen willens en wetens de Heere Jezus tot de dood toe blijven afwijzen.

 4. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2011 om 13:45

  Beste mensen,

  Dit commentaar van Dirk is mij uit het hart geschreven, vooral het eerste gedeelte, waarin het eerste werk van de Heilige Geest genoemd wordt:
  Het overtuigen van onze zonden en het besef van onze zondigheid en de overtuiging dat wij de verlosser Jezus nodig hebben, kan ik vol overtuiging uit eigen ervaring bevestigen, want het praktijk-voorbeeld wat Dirk benoemt, over iemand die letterlijk op de knieën ging voor het kruis-beeld tegen de muur en daarna tot geloof kwam, dankzij de werking van de Heilige Geest, die persoon is ondergetekende.
  Kort hierna kwam ik, “per toeval” in contact met Dirk waaruit een geestverwante vriendschap ontstond, die nu al ongeveer 10 jaar duurt. Over en weer bemoedigen wij elkaar en “leren” van elkaar en zodoende verrijken wij ons Christelijke geloofs-leven. Wij zijn samen overtuigd dat dit de krachtige overtuigings-kracht van de Heilige Geest is, Die ons blijft bezielen en ons verder zal leiden, op onze verdere aardse levensweg naar God toe.
  Tot slot wil ik ook nog eens Dirks-oproep in een vorig commentaar herhalen:
  Bekeer U, Bekeer U, want U weet niet wie U mist…… Jezus !
  Hub. Eussen.

 5. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2011 om 16:52

  Als ik het woord “heilige Geest” uitspreek dan zegt mijn hart altijd: Jij gelooft in een levende God die jou verandert naar het beeld van Zijn heilige Zoon.

  Een prachtig schaduwbeeld van de Heilige Geest zien we ook in de knecht zonder naam van Abraham, die erop uit gestuurd wordt om een bruid voor zijn zoon Isaäk te halen. Hij spreekt altijd en alleen maar over zijn Heer en als gevolg van zijn woorden en geschenken neemt Rebekka de revolutionaire beslissing: IK ZAL GAAN!. Deze beslissing brengt haar uiteindelijk bij haar bruidegom Isaäk. Ze wordt niet verliefd op de knecht, maar is wel dankbaar! Zo zijn wij dankbaar met het werk van de Heilige Geest in ons hart en wij houden al van de Here Jezus, ook al hebben we Hem nog nooit gezien (1 Pet. 1:8). Het beste komt nog! Dan zullen we Hem zien en bruiloft met Hem houden en voor eeuwig bij Hem zijn. Dat is pas leven, zei broeder Kits en gelijk had hij! Ga met ons naar die glorieuze bruiloft en denk aan Rebekka.

 6. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2011 om 21:09

  Heel fijn, zoveel aandacht voor de Heilige Geest!

  Voor mij is Hij een dierbare Persoon, Die mij leidt door het Woord van God.

  Als ik vragen heb of niet weet wat ik zal doen in een bepaald geval, bid ik om Zijn leiding en vind dan in de Bijbel het antwoord.
  Kort gezegd komt dat meestal hierop neer: òf “ja”, òf “nee”, òf “wacht”.

  Wel is het zo, dat dikwijls het antwoord in eerste instantie tegen mijn eigen gedachten indruist, maar later blijkt dan steeds weer, dat de door de Heilige Geest gewezen weg de beste is en ben ik erg dankbaar voor Zijn leiding.
  Soms krijg ik het antwoord ook in de kerk of ergens anders. Daarin zie ik dan ook Zijn leiding.

  Iemand schreef een poosje geleden, dat zij wakker werd met een lied en hoe fijn dat was. Ja, heerlijk is dat en ook daarvoor dank ik de Heilige Geest.
  Ook als ik zing, tijdens het koken bijvoorbeeld, valt het ene lied na het andere me te binnen, soms liederen die ik al heel lang niet meer gezongen heb.

  Ik denk, dat we veel meer wonderen kunnen ervaren als we ons open stellen voor het werk van Gods Geest. Hij vindt het fijn als wij Hem veel vragen.

  Het valt me op, dat er zo weinig wordt gebeden tot de Heilige Geest – en trouwens ook tot Jezus.
  We belijden dat beiden God zijn, maar in de praktijk wordt weinig tot Hen gesproken.
  Alleen in liederen, maar zelden in het persoonlijke gebed. Jammer is dat!

  Het geeft juist zo’n band, als je alles wat er op je hart ligt aan de Vader of aan Jezus vertelt en als je Hen eert om wat Zij voor je hebben gedaan en ook als de Heilige Geest je raad geeft en je Hem daarvoor bedankt.

 7. Feikje de Witt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2011 om 22:19

  De Heilige Geest, die altijd de Here Jezus in het middelpunt zet.
  Vaak word ik bemoedigd door een lied in de morgen.
  En de hele dag blijft het bij me. Iedere keer opnieuw komt de melodie terug. Dat is zo mooi Het geeft een diep dankbaar bewustzijn van de nabijheid van Gods Geest.
  we never walk alone!!

 8. Alice zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juni 2011 om 11:59

  Ik geloof zeker in de leiding van de Heilige Geest. Maar altijd een duidelijk ja of nee of wacht, zo ervaar ik dat niet altijd. Ik hoor wel vaker mensen zeggen dat ze een duidelijk antwoord hebben gekregen, maar waarom de een dat wel heeft en de ander niet?

 9. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juni 2011 om 13:36

  Beste Alice,

  Het is mijn ervaring, dat je gaandeweg steeds vaster gelooft dat je antwoord zult krijgen bij het openen van de Bijbel. Het is een proces.

  God zegt: “Vraag Mij en Ik zal je antwoorden” (Jer. 33:3).
  Als je daarvan uitgaat en dan ook inderdaad antwoord krijgt, vraag je een volgende keer weer met meer vertrouwen om raad.
  En tenslotte wil je Hem dan in alle grote en kleine dingen van je leven betrekken.

  Het antwoord is soms ook een vermaning, een verklaring of een belofte.
  De Heilige Geest vindt het fijn om ons te onderwijzen en van Gods liefde en genade te verzekeren.

  Ik krijg alleen geen antwoord, als ik soms voor de tweede keer hetzelfde vraag.
  Alsof God zeggen wil: “Wat Ik gezegd heb, dat heb Ik gezegd”.
  Gelukkig wil Hij dat dan ook weer vergeven.

  Wat is God is onuitsprekelijk goed!

 10. Stadina zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juni 2011 om 21:45

  Bidden tot de Heilige Geest? Dat komt in de Bijbel niet voor, ik denk, dat wij dat dan ook niet moeten doen. Hij wijst op der Heer Jezus, tot Hem mogen wij ons richten onder Zijn leiding.
  Misschien kan iemand er iets meer over zeggen?

 11. san tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2011 om 4:52

  Beste Dirk,

  Zelf vind ik heel belangrijk aan de Heilige Geest dat Hij mij van dag tot dag leidt. Ook openbaart Hij mij de Schrift. Hij is de Trooster om in eeuwigheid bij ons te zijn. Hij neemt ook de diepste eenzaamheid weg door zijn goddelijke aanwezigheid. De Heilige Geest waarschuwt ook voor geestelijke gevaren. Als derde persoon in de Drie-eenheid, wijst Hij naar de Here Jezus maar Hij is ook bij ons betrokken. Zo bidt Hij met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons. Hij maakt de gelovigen in de Gemeente een en is de bron van de geestelijke gaven. Wat een rijkdom dat wij de Heilige Geest in ons hebben wonen! Want Hij die in ons is, is meerder dan die in de wereld is! (1 Joh 4:4B).
  Wij zijn voor eeuwig behouden, doordat wij verzegeld zijn door de Heilige Geest (Efeze 1:13, 4:30). Hij werkt ook de vrucht van de Geest in ons leven uit (Gal 5:22) en Hij verleent kracht aan ons getuigenis. Hij gaat heel persoonlijk met ons om en Hij wil ons in de waarheid leiden (Joh 16:13A) en de toekomst zal Hij ons openbaren (Joh. 16:13B) waarmee waarschijnlijk bedoeld wordt dat Hij het boek Openbaring openbaart. En misschien zijn er veel meer dingen te zeggen over het unieke werk van de Heilige Geest.

  Hartelijke groet,
  San

 12. Manuela zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2011 om 9:38

  Het is zeker waar, dat de Heilige Geest Jezus alle eer geeft, maar wij mogen ook omgang – gemeenschap – met Hemzelf hebben en om Zijn leiding vragen.

  Inderdaad staat dat niet met zoveel woorden in de Bijbel, maar wel wordt ons b.v. in de zegen na de dienst de “gemeenschap van de Heilige Geest” meegegeven.

  Gemeenschap (of “verborgen omgang”) duidt op een wisselwerking.
  Het spreken van de Geest is daarin het allerbelangrijkste en wordt daarom, denk ik, in de Bijbel alleen maar genoemd.
  Maar Hij reageert wel op òns bidden.

  In Handelingen 13:2 zegt de Heilige Geest, terwijl een aantal profeten vast en de HERE dient, dat hij een speciale taak heeft voor Barnabas en Pauilus.
  Dan vasten en bidden ze opnieuw en worden uitgezonden “door de Heilige Geest”.

  Het verbaast mij, dat in veel gemeenten wèl wordt gezongen: “Kom Heilige Geest”, of een ander lied van die strekking, maar dat er niet tot Hem wordt gebeden.

 13. A. Nijburg MA zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2011 om 11:28

  Dirk, je slaat de spijker op de kop. Je bijdrage is mij uit het hart gegrepen.
  Precies over deze tekst uit Joh. 16:14 heb ik afgelopen pinksteren gepreekt. Het is de Heilige geest die én de wereld ontmaskert én die Jezus Christus verheerlijkt. Daarom moeten de geesten beproefd worden, of zij uit God zijn…

 14. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2011 om 15:34

  Beste Stadina,
  Ik wil met mijn “gewone kerkvolk-bijbelkennis” proberen de vraag: Bidden tot de Heilige Geest? te verwoorden in mijn visie:
  God is met ons menselijk verstand niet te beredeneren. God ervaar je wel met je gevoel, met je hart en ziel. God is de onzichtbare oer-kracht, macht en oorsprong, die altijd heeft bestaan en wij mensen zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis (staat in de bijbel). Ieder mens heeft dus iets Goddelijks in zich, de ziel of geest genoemd. In mijn visie is Jezus de meest Goddelijke mens die ooit geleefd heeft en Hij heeft ons de Wil van Zijn Vader (God) aan ons komen verkondigen en voorleven tot de kruisdood toe, waardoor onze zonden weer vergeven kunnen worden. Hij heeft ons Zijn Geest nagelaten die ons wil bezielen en ons verder zal leiden in ons aardse leven. De Heilige Geest is dus de “draadloze verbindingslijn” met God die kosteloos is.
  God de Vader, God de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest, noemen wij de Heilige Drie-Eenheid.
  Als wij Jezus of de Heilige Geest aanbidden, dan aanbidden wij dus God.
  Hub.

 15. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2011 om 17:59

  Here God, help mij alstublieft. Zo kwam ik tot geloof. Vooral die eerste maanden van mijn geloof voelde ik een heerlijke rust in mij. Mijn hart gloeide af en toe. Mijn vrouw zag het aan mijn gezicht…het straalde.
  Die paar maanden voelde ik de Heilige geest vol in mij. Maar de Here Jezus kende ik nog niet echt. Pas door in de Bijbel te lezen, ging Jezus ook voor mij leven.
  Het is nu 8 jaar geleden. Nooit meer heb ik mij zo gevoeld als toen. Maar God heeft het mij wel laten ervaren. Met die wetenschap kan ik mijn hele leven verder.
  God werkt vaak anders als wij denken. Eerst geloven dan de heilige geest.

  vr gr Rene

 16. Henk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 juni 2011 om 0:17

  Leuk stuk. Jammer dat het uit z´n context is gehaald, zo klopt het niet!
  Vers 8 is niet ‘Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’. Nee er staat achter oordeel een dubbele punt.
  gevolgd met:
  zonde – dat ZE niet in mij geloven,
  gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en JULLIE me niet meer zien,
  oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.

  Zonde = niet in Jezus geloven en DAAR overtuigd Gods Geest van! Gelukkig geloven jij en ik wél in Jezus en hoeft de Heilige Geest ons daar dus niet van te overtuigen
  Gerechtigheid wordt door Dirk amper aangehaald, hij beschrijft dit in 2 zinnen terwijl dit een van de kern principes is van God! Matt 6:31-33: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn GERECHTIGHEID. Oftewel dat wij gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus. God ziet ons (als mensen die in Jezus geloven) als rechtvaardig!

  Oftewel: kijk goed tegen wie Jezus preekt. Wie bedoelt hij met ZE en wie bedoelt hij met JULLIE. Jullie behoren tot JULLIE en niet tot ZE!
  Verder staat er zonde en niet zonden. Heilige Geest is er dus niet om jou op al je zondeN te wijzen, daar heb je een geweten voor.

  Gods Geest wil ervoor zorgen dat jij meer beseft hoe goed en liefdevol God is, zoals jullie al aangeven: Gods Geest verwijst naar God (en zijn liefde voor ons) en niet naar ons…

 17. san tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 juni 2011 om 18:20

  Beste Dirk,

  Ik neem de kritiek op mijn reactie over, dat de Heilige Geest niet bij ons betrokken is. Het gaat om de eer van de Here Jezus. Daarom moet onze aandacht niet op mensen gericht zijn maar op Jezus. Het is omwille van Jezus dat de Geest is uitgestort die ons een maakt. Het is omwille van de Jezus dat Gods Geest voor ons pleit. En het is omwille van Jezus dat geestelijke gaven aan de wederomgeboren gelovigen geschonken is.
  Het is allemaal dankzij de verdienste van Jezus dat de Heilige Geest werkzaam kan zijn, zodat de Here Jezus verhoogd wordt. Deze openbaring overstijgt egoistische en op onszelf betrokken gevoelens en zelfs ons gevoelsleven kunnen wij verloochenen. Wij leven niet meer in aanschouwen (in de gevoels-
  sfeer) maar in geloof (ongeacht de gevoelssfeer) als ziende de Onzienlijke (Hebr. 11:27).

  Hartelijke groet,
  San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden