Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Intolerantie tegen alles wat christelijk of Joods is (37 reacties)

Geplaatst op donderdag 30 juni 2011, 20:20 door Dirk A A

De intolerantie tegen alles wat christelijk is of Joods, neemt verder toe in Nederland. Gemeenteambtenaren die gewetensbezwaren hebben tegen het homohuwelijk, liggen zwaar onder vuur. Christelijke scholen worden steeds meer in een dwangbuis gestopt als het gaat over de lessen die ze moeten geven en over het aannamebeleid van leerkrachten en leerlingen. De onverdoofde rituele slacht is inmiddels verboden door de Tweede Kamer. Dierenwelzijn is kennelijk belangrijker dan godsdienstvrijheid.

Voor ons in Nederland is dit een nieuwe ontwikkeling. Jarenlang hadden we alle vrijheid om ons geloof te beleven, binnen de vier muren van onze kerken, maar ook in het open veld, in de politiek, op school en in het slachthuis. Alles moest kunnen, welk geloof je ook wilde uitdragen.

Momenteel worden we geconfronteerd met een groep mensen die zeer antigodsdienstig is. Alles wat aan de God van de Bijbel herinnert, moet verdwijnen.
Geen christelijke hulpverleners in gemeentelijke projecten, want o wee, ze gaan misschien evangeliseren.
Geen rituele slachters meer in onze slachthuizen, want o wee, de dieren lijden mogelijk een paar tellen langer.
Geen christelijke scholen die hun eigen personeelseisen stellen, want o wee, dan weigeren ze die homoseksuele leerkracht die samenwoont met een man.
Geen wekelijkse rustdag meer, want o wee, dan kunnen wij op zondag niet winkelen of zwemmen.

Een drijvende kracht achter deze ontwikkeling is met name de politieke partij D66. De partij noemt zichzelf Democraten66, maar kan haar naam beter wijzigen in AGP66, Anti Godsdienst Partij, of iets dergelijks. Dan weten we waar we aan toe zijn.
Waar komt dat toch vandaan, die haat tegen alles wat met godsdienst te maken heeft? Het leven is bij deze partij niet veilig meer, of het nu om het begin van het leven gaat of om het einde ervan. Afgelopen week bleek dat in Nederland alzheimer (dementie) voor steeds meer artsen een gegronde reden is voor euthanasie. Oud D66-bewindsvrouw Els Borst stelde vorig jaar tijdens de kabinetsinformatie (toen nog voor Paars+; dvg) voor dat euthanasie mogelijk moet zijn voor alle ouderen die levensmoe zijn.

En dan was daar het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, om de onverdoofde rituele slacht te verbieden. Geen enkele partij, op de ChristenUnie na, nam de moeite om te kijken hoe zo’n slacht er in de praktijk aan toe gaat. Kennelijk hadden al die volksvertegenwoordigers genoeg aan enkele suggestieve filmpjes op internet en zogenaamde wetenschappelijke rapporten.
Een zeer kleine minderheid van dertig Kamerleden (CDA, CU, SGP, 1 lid van de PVV en 3 van de PvdA) was tegen het verbod. Dit wil overigens nog niet zeggen dat dit voorstel ook wet wordt. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken, evenals het kabinet.

Wanneer dit voorstel wet zou worden en de rituele slacht daadwerkelijk wordt verboden, dan komt er hiermee een einde aan de godsdienstvrijheid in ons land. Afgelopen week zag ik mevrouw Evers, de moeder van rabbijn Evers, bij ‘Knevel & Van den Brink’ vertellen wat dit verbod betekent voor de Joodse gemeenschap. Zullen wij onze Joodse medemensen definitief verbieden Gods gebod te gehoorzamen?

Er zijn Joodse mensen die deze Nieuwsbrief lezen. Wees ervan overtuigd dat ik probeer mee te voelen met uw pijn, uw verdriet over de ontwikkelingen in ons land. Wie weet, dit voorstel kan nog geblokkeerd worden of misschien wordt er alsnog een uitweg gevonden. Velen bidden hier ook voor.
De al genoemde mevrouw Evers gaf aan dat het maar de vraag is hoelang Joodse mensen zich hier nog thuis voelen. Dat raakte mij opnieuw. Juist zij zouden zich hier thuis moeten voelen.
Er is ook een andere kant. Ik geloof dat God ook deze ontwikkelingen kan gebruiken om Zijn volk thuis te brengen, in Israel. Laat dat echter op geen enkele manier een vrijbrief zijn om het leven voor hen hier onaangenaam te laten zijn.

Als ik aan de voorstanders van dit wetsvoorstel denk, komt Romeinen 1 mij in gedachten: Ze hebben het schepsel meer lief dan de Schepper. ‘Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid’ (vers 25).
Laten we niet (alleen) met de vinger wijzen naar partijen als D66 en de Partij voor de Dieren, maar ook onze handen voor hen vouwen en bidden dat ze tot bekering zullen komen.

Moet deze ontwikkeling ons verbazen? Helemaal niet. ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen,’ bereidde de Here Jezus Zijn volgelingen al voor. Het is niet vreemd dat de haat van de wereld zich richt tegen christenen en Joden. Tegen de mensen van Het Boek, de Bijbel. Dat was in Bijbelse tijden al zo en heel de geschiedenis door is het meer regel dan uitzondering geweest dat christenen moesten lijden vanwege hun geloof in de Here Jezus. Nu de wederkomst van de Here Jezus dichterbij komt, verwacht ik niet dat de situatie er beter op zal worden.

Laten we ons vertrouwen voor 100 procent op de Here Jezus alleen stellen. Dan hoeven we niet te vrezen voor de toekomst. Hij regeert. Handelingen 5:41 zegt dat de apostelen zich erover verheugden dat ze waardig geacht werden om vanwege de Naam van de Here Jezus smaadheid te moeten lijden.
Mooi is ook wat 1 Petrus 4:13 zegt: ‘Verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring Zijner heerlijkheid. Indien gij door de Naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid van de Geest Gods op u rust.’

‘Here, leer mij, leer ons, om zo te kijken naar het lijden om Uw Naam.’

Dirk van Genderen

37 Reacties

 1. Cornelis zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 juni 2011 om 21:44

  Zo lang het dier tot zijn dood een goede behandeling heeft gehad, vind ik ritueel slachten prima.
  We maken ons teveel druk om het doden van dieren, in plaats van hoe ze leven tot hun dood. Maar we eten graag een broodje gemarteld vlees van de macDonalds of een vetgemeste kip die door zijn poten zakt in superkrappe ruimte, volgestouwd met soortgenoten.
  Dirk, je statement dat de Godsdienstvrijheid voorbij is beetje onnodig. Godsdienstvrijheid, daar wordt al jaren aan gezaagd.
  Ook de christenen treffen blaam. Verwacht namelijk van de wereld geen applaus. Of: vandaag gelauwerd, morgen op de brandstapel. Maar kent men ons door onze vriendelijkheid, liefde en genade?
  Een deel van de aversie tegen christenen is terecht, zullen we dat onthouden? Valt ons wat te verwijten, laten wij dat ter harte nemen. Wanneer wij in liefde wandelen, zal laster en vloek geen grond vinden. Echter, wanneer wij liefde preken, maar onderling verdeeldheid en ruzie zaaien, zullen we hoon en spot oogsten.

 2. Mathieu zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juli 2011 om 8:00

  Uit bovenstaand commentaar zou kunnen worden afgeleid dat de huidige terugkeer van Joden naar het land Israël naar Gods wil zou zijn. De Schrift geeft echter duidelijk aan dat de terugkeer in ongeloof naar Gods land Zijn instemming NIET heeft. Voortijdige terugkeer in ongeloof zal hen brengen onder de hand van de Bloedwreker. De Bijbel is daarover zeer duidelijk. De overgrote meerderheid zal worden omgebracht en een gelovig overblijfsel zal vluchten in de woestijn en door Gods hand worden bewaard. Eerst NA de grote verdrukking zal de Heere Zelf Zijn volk uit alle delen van de aarde verzamelen nadat Hij Zijn Geest in hen heeft geblazen (Ez. 37).
  We moeten het Woord van God recht snijden en de zegeningen van de Heere voor Zijn volk NIET plaatsen in de huidige bedeling van de gemeente van Christus. Het zij nadrukkelijk gezegd dat de beloften van herstel van het Volk Israël NIET in deze tijdsbedeling zullen worden vervuld.

 3. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juli 2011 om 11:41

  Beste Dirk

  Ik begrijp enigzins jouw ongenoegen, maar het is wel een beetje kort door de bocht.
  Wij christenen zijn medeverantwoordelijk… vroeger en nu, dat Gods volk nog steeds onder verdrukking leeft. Gelukkig hebben wij nu de staat Israel waar Gods zegen op rust.

  Wij moeten oppassen om te zeggen dat onder christelijk Nederland vroeger alles beter was. Juist door christenen werden mensen onderdrukt, vernederd…… psychisch en seksueel mishandeld.
  Nu komt al die ellende naar buiten, en wie weet wat er nog allemaal in de doofpot zit.
  De macht van de zonde waaide weeldig, onder velen, die zich christenen noemden in Nederland.
  Juist wat er nu gebeurt, zal zuiverend werken, het kaf zal van het koren worden gescheiden.

  Vr gr Rene Postma

 4. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juli 2011 om 12:58

  Met de reactie van Cornelis ben het grotendeels eens, vooral met zijn uitspraak: Zijn wij Christenen daar zelf niet veel schuld aan? In de kerken verkondigen wij (de theorie) de naastenliefde en DAADWERKELIJK in de praktijk: de onderlinge verdeeldheid, ruzie en afgunst. De Kerken lopen leeg en men gebruikt (c.q. misbruikt) meestal als alibi, de mistoestanden in de Kerken (vooral in de R.K. kerk). De Christelijke politiek brokkelt ook steeds verderaf, omdat in mijn visie de meeste van deze kerkverlaters op de PVV zijn gaan stemmen (uit eigen belang).
  Het CDA-bestuur, waar ik zelf bestuurslid op lokaal niveau van ben, heeft nu een nieuwe commissie ingesteld onder leiding van Jacobine Geel:
  “Nieuwe woorden — Nieuwe beelden” om de uitgangspunten van het CDA weer sprankelend (?) te maken. Ieder CDA-lid wordt gevraagd naar zijn mening in deze.
  Mijn mening en antwoord op deze vraag is :
  Voor mij gelden nog steeds de 2000 jaar oude Christelijke normen en waarden: Solidariteit – Rechtvaardigheid – Vredelievend – Vergevingsgezindheid.
  Tot slot ben ik overtuigd dat wij in de grote verdrukking van de eindtijd leven, het geestelijke verval is in ons land al goed zichtbaar en laten wij “herboren” Christenen vooral nu onze stemmen laten horen op welke plek dan ook in de maatschappij en zeker in de politiek, want daar worden de morele en ethische wetten en beleid bepaald. Maar uit mijn 10 jarige CDA-lidmaatschap-ervaring kan ik alleen maar zeggen: Op dit moment is het vechten tegen de bierkaai. Maar laten wij juist nu frontsoldaten zijn voor Gods-vredesrijk dat komende is.
  Hub.

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juli 2011 om 15:55

  @Rene Postma,

  Quote: “Gelukkig hebben wij nu de staat Israel waar Gods zegen op rust.”
  Rene, hoe weet u dat Gods zegen op het huidige Israel rust?
  Ik ben het volledig eens met Mathieu in reactie 1 juli @ 08:00.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 6. Frens zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juli 2011 om 17:26

  Beste Dirk, laten we blijven pleiten voor alle mensen in deze wereld en dat ze de woorden van Jezus gesproken in Joh. 4:6 zullen geloven, het is jammer dat veel mensen niks van God willen weten, maar het is niet aan ons hierover te oordelen, God oordeelt de mensen die buiten de gemeenschap der Heiligen staan. Laten wij onze vijanden zegenen opdat ze mogen geloven, al zal het onze vrijheid kosten/’privileges’ laten we ons elke dag richten op de eeuwigheid.
  @Matthieu: Hoezo Gods wil niet? De joden zijn dan wel voor een groot deel een ongelovig volk (huidige Israel) toch zijn ze keer op keer overwinnend uit onmogelijke strijd e.d. gekomen. Bovendien zegt God dat Hij jagers en vissers e.d. zal sturen (onrust e.d., maar ook fijne manieren) om de Joden terug te laten gaan naar Israel.

  Mvg, Frens Hartgers

 7. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juli 2011 om 21:03

  Wil toch even zeggen de term ‘altoosdurende bezitting’ wat de landbelofte betreft ook daadwerkelijk betekent wat het zegt: altoosdurend. Dus zonder onderbreking. De huidige terugkeer is een terugkeer in ongeloof, en er is geen vers in de Bijbel te vinden dat beweert dat dit niet naar Gods plan en leiding gebeurt. Wie alleen al de moeite neemt om de vele wonderen en gezichten van engelen tijdens de zesdaagse oorlog en andere oorlogen om Israel te bestuderen, komt tot de conclusie dat God dit zelf zo geleid en gewild heeft. Er is nog geen geest in de dorre beenderen in het dal, werden levend OP DE PLAATS WAAR ZIJ ZICH BEVONDEN. De rest maakt Mattheus 24 wel duidelijk. Het is een verderfelijke leer die ontkent dat de terugkeer van nu niet Gods wil en leiding zou zijn.

 8. Mathieu zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juli 2011 om 21:14

  @Frens, blijkbaar doel je op Jer. 16:16. Het gaat daar echter helemaal niet over Israëls terugkeer naar Palestina, maar juist over hun wegvoering! De bergen en heuvels, vanwaar de jagers hen opjagen, zijn de bergen en heuvels van Kanaän! De kloven der steenrotsen, waarin zij tevergeefs wegschuilen, zijn de welbekende grotten van het Judese bergland! De onmiddellijk aansluitende verzen maken dit volkomen duidelijk. Je ziet hoe belangrijk het is om Gods Woord nauwkeurig te bestuderen.

 9. Frens zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juli 2011 om 22:45

  @Mattieu
  “Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen hij het verdreven had.” Ik zal hen terugbrengen naar hun land, dat ik hun voorouders gegeven heb.
  En dan begint vers 16 met welke middelen God hen terug zal brengen.

 10. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juli 2011 om 23:19

  Het forum is niet voor discussie, maar dit is een wel heel belangrijk onderwerp. (Maar plaatsen hoeft niet hoor Dirk). De methode van vissen en jagen wordt voor beide doeleinden gebruikt. Sommigen verbinden vers 16 met vers 15, anderen met vers 13. De vermenging van oordeel en genade is in deze verzen zo verweven, dat het soms moeilijk is te ontdekken waar ze betrekking op hebben. Sommige verzen lijken zelfs ver in de toekomst naar de tijd van het evangelie te verwijzen. Vers 15 is echter duidelijk. We vinden het ook in Jesaja 43:5-6. De Here zelf zal Zijn volk verzamelen uit alle landen en terugbrengen naar het land dat van hem is. En er is geen reden te twijfelen dat dat op dit moment gebeurt. Wat de vissers betreft, hetzelfde beeld dat gebruikt wordt voor hun verdrijving, wordt ook gebruikt voor hun herstel (Ez. 47:9-10). Nieuwtestamentisch gezien, werden ‘zij die eens van nature vijanden waren’, later door God gebruikt als herauten van de verlossing.

 11. Maria Caro zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 12:30

  Ik heb altijd CU of SGP gestemd, ben pro-Israël en hou van het Joodse volk. Toch ben ik blij dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten er gekomen is. Het is geen verbod op ritueel slachten, maar op ONVERDOOFD ritueel slachten. Waar staat er in de Bijbel of de Thora dat dit onverdoofd dient te gebeuren? Wat er wel staat is dat we rentmeesters zijn over de schepping. Overigens gruw ik net zozeer van allerlei andere praktijken bij diertransporten, slachthuizen etc. Ik wil daar (tegenover God) niet mede-verantwoordelijk voor zijn en eet dan ook al jaren geen vlees meer.

 12. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 12:37

  Graag zou ik Matieu iets willen vragen. Kun je mij zeggen waar ik in de Bijbel kan lezen over, zoals jij dat zegt: in ongeloof teruggaan? Heel erg bedankt alvast.

 13. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 13:48

  Ez. 37:12,13 zegt: “Zo zegt de Heere Heere: Zie Ik zal uw graven openen en zal ulieden uit uw graven doen opkomen en Ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten, dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven zal hebben geopend en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!” (thans echter nog “LoAmmi”, d.i. “Niet Mijn Volk” Hos. 1:9).
  In Ez. 37 lezen wij wat God doen zal, ZODRA Israël zich bekeert. Dan zal Hijzelf hen brengen in het land Israël. Dit houdt in dat zij, die NU voortijdig en IN ONGELOOF naar Palestina teruggekeerd zijn, aldaar zullen omkomen! Hen kleeft immers de bloedschuld aan. Slechts zeer weinigen (het gelovig overblijfsel) zullen ontkomen zoals reeds hiervoor gezegd en na de grote verdrukking opnieuw met de overige stammen naar het land mogen trekken. Niet over de voortijdig teruggekeerden, maar over de achtergeblevenen zal God zich straks ontfermen! Gods zegen kan niet rusten op een volk dat in de grote verdrukking massaal de antichrist zal aannemen (Joh. 5:43).

 14. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 13:49

  Intolerantie tegen alles wat Joods en christelijk is ja, dat klopt en dan voeg ik daaraan toe: en juist véél tolerantie voor alles wat Islam is in ons land.

  Dirk je zegt: momenteel worden we geconfronteerd met een groep mensen die zeer anti-godsdienstig is, behalve dan als het om de Islam gaat, want a.s. zondag 3 juli is in Amsterdam een Khilafa conferentie. Kalifaat houdt in dat er een Mohammedaans Rijk, een Islamitisch Rijk moet komen, ook in Nederland en om dat te bereiken, wordt geen middel geschuwd. De voorbereidingen om van Nederland een Islamitische staat te maken, zijn in volle gang; zie deze link: https:\/\/www.khilafahconferentie.nl/
  Het gedoe over onverdoofd ritueel slachten, is inmiddels een vies politiek spelletje geworden en heeft al niets meer te maken met dierenwelzijn, immers, dan moet de politiek dierenwelzijn ook breder gaan zien, zoals in bovenstaande reacties al genoemd is.
  Al deze ontwikkelingen hebben te maken met de anti-mashiach, de anti-christ, die straks zijn positie zal innemen als de derde tempel voltooid is (dit is wat ik denk aan de hand van de Schriften).
  Tot slot: Mahmoed Abbas is door de regering met alle egards ontvangen, dit is een teken aan de wand…

  Shalom,
  Parel

 15. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 15:42

  Evenals Mario Caro zie ik niet in waarom ritueel slachten onverdoofd zou moeten gebeuren.
  Toen God Zijn geboden gaf, was die mogelijkheid er nog niet.
  Maar nu je op deze manier het lijden van een dier minder kan maken, zou ik niet weten waarom dat verkeerd is. Ik denk eerder dat het juist met de geest van de wet overeenkomt.

  Overigens ben ik het met Dirk eens, dat de intolerantie in Nederland toeneemt.
  Als je wilt trouwen, mag je een ambtenaar kiezen die het beste bij je past; waarom voorziet de plaatselijke overheid dan niet in ambtenaren voor alle gezindten?
  Een Christelijk stel heeft graag een Christelijke ambtenaar.
  Wie heeft er last van als zo’n ambtenaar in een sollicitatiegesprek aangeeft geen homohuwelijken te willen voltrekken? Niemand toch?
  Homo’s kunnen immers ook iemand kiezen die dezelfde levensbeschouwing heeft als zij.
  Ik vind dit echt ongepaste discriminatie.

 16. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 16:00

  Áls het verbod op onverdoofd ritueel slachten er werkelijk komt (het is immers nog niet zeker óf dit gebeurt en moet eerst nog door de Senaat worden goedgekeurd) , vind ik dit heel erg voor de Joden omdat zij in tegenstelling met islamieten wél rekening houden met het welzijn van het dier. Naar verluid is er maar één gekwalificeerde slachter bij de Joden die pas na een opleiding van 7 jaar bevoegd is te mogen slachten. Bij moslims is het zo dat er diverse slachters zijn en dat volgens getuigen het daar niet zachtzinnig aan toe gaat. Het dier wordt omgedraaid met de kop richting Mekka waarna het geslacht wordt.

 17. Rosita zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 16:31

  Slim hè van satan om juist “naamchristenen” misdaden te laten begaan, zo kan de wereld er lekker tegen aan schoppen. Een christen is iemand die Jezus Christus aanneemt als bevrijder en dan Zijn Weg volgt en gehoorzaamt, wel met vallen en opstaan. Een christen ontvangt Zijn Heilige Geest om hem door die weg te loodsen. Nooit en te nimmer zal de Heilige Geest een volgeling tot een misdaad zetten. Conclusie: al die zgn. christenen die in de loop der eeuwen walgelijke misdaden hebben begaan, zijn gèèn christen!!! Dit is een grove belediging voor
  onze geliefde God. Die mensen waren zelfzuchtig en egoïstisch, zij hebben God’s naam misbruikt en ik voel mij niet verantwoordelijk voor deze daden.

  Een Jezus-volgeling

 18. Klaas Kwakman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 20:13

  Beste Dirk,
  Ik wil hier heel kort op reageren. Twee zessen hebben ze al.
  Ze vissen nu nog naar de derde zes. Nr. 1. abortus. Nr. 2. homo aanvaarden
  als normaal. Nr. 3. euthanasie.
  Romeinen 1: 24-32 zegt genoeg. Dus de godsdienst ligt nog dwars.
  Dan weten we in ieder geval in wat voor tijd wij leven.

 19. P.F.van der Werf zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 20:32

  Beste Dirk,
  Elke week zie ik weer met belangstelling naar uw nieuwsbrief uit.
  Het is een geweldige ondersteuning om je als christenen in deze maatschappij te kunnen handhaven.
  U heeft gelijk, je hoort niemand over de meer dan 30000 abortussen die alleen al in Nederland worden gepleegd!, en dan maken wij ons druk over het onverdoofd slachten. Hoe ging het bij al die dieren die werden geofferd bij het volk Israel? Die werden toch ook onverdoofd dood gemaakt?
  Als dat toen dierenleed had veroorzaakt, zou de Heer dat dan niet aan zijn volk bekend hebben gemaakt?

 20. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 20:35

  @Rosita, wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle! Natuurlijk zal God ons niet straffen voor wat onze voorouders deden, maar de impact van wat christenen in het verleden misdeden, moet ons bescheiden maken.
  De profeten van Israel identificeerden zich ook met de zonden van het voorgeslacht, evenals de ballingen.
  “Naam”christenen is een term waar we voorzichtig mee moeten zijn. Want zullen wij over 50, 100 jaar misschien door anderen ook zo geoordeeld worden? Genade bewaart ons voor dezelfde zonden! Laat ons lering trekken uit het verleden, anders zullen we het herhalen. Hoogmoed komt ten val.

 21. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 21:00

  Iemand die het Joodse volk haat, zal nooit zegen ervaren van de Here God tijdens zijn leven en in zijn of haar bediening. De belofte die de Heere eens aan Abraham gaf, geldt nog steeds: Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Mijn dierbaarste Heiland en vriend de Here Jezus was en is een Jood. Ik mocht Hem ook persoonlijk in Israël leren kennen. Sindsdien heb ik duizenden Joodse mensen verteld hoe geweldig het leven met de Here Jezus wel niet is. Met vreugde kan ik zeggen, dat enkelen Zijn aanbod van Genade aangenomen hebben, niemand heeft er spijt van!

 22. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 21:07

  Mathieu, er staat in Ez. 37 juist dat God het allemaal zelf gaat doen, er wordt geen enkele voorwaarde genoemd. Vergeet daarbij ook niet dat het pas na de verlossing en uittocht uit Egypte was dat er een schifting plaatsvond en dat er velen vielen in de woestijn. In Ez. 37 lezen we telkensvan de Here: ‘Ik zal …’ Israël is altijd Gods volk geweest en heeft nooit opgehouden Zijn volk te zijn. De term ‘niet Mijn volk’ slaat slechts op het tijdelijk niet erkennen ervan. Een vader kan tegen zijn zoon zeggen, ‘jij bent mijn zoon niet meer’, omdat de zoon iets vreselijks deed, maar daarmee blijft hij wel degelijk zijn zoon. Hij wordt alleen tijdelijk aan de kant gezet, genegeerd. En wat we de afgelopen 60 jaar hebben gezien, is dat God Zijn volk weer is beginnen te erkennen, het land weer zegent, en telkens weer optreedt met oordelen als er beslissingen vanuit de heidenvolkeren genomen worden die Zijn volk schaden. Gods oordeel over Zijn volk Israël en de schifting, die vindt plaats als het volk in Israël is. Zie Matt. 24.

  Je zegt, Gods zegen kan niet rusten op een volk dat massaal de antichrist aanbidt. Ben je het gebed van Abraham voor de enkele rechtvaardigen in Sodom en Gomorra vergeten? God zou de steden niet vernietigen als er slechts 5 of 10 rechtvaardigen zouden zijn. Zo zijn ook gelovigen een zegen in deze wereld overal waar zij zijn, zelfs zonder dat de ongelovigen om hen heen dat beseffen. De oordelen komen zeker, maar wanneer het volk weer in het land is. Dan zijn het juist de getrouwen die plotseling ontdekken dat Jezus de Messias is, zij zullen de antichrist afwijzen en moeten vluchten. Wat er gebeurt in de verdrukking in het land lezen we in Zach. 13:8. In Zach. 14 lezen we dan dat alle volkeren tegen Jeruzalem ten strijde vergaderd worden, dat de huizen geplunderd zullen worden, de vrouwen geschonden, en de helft in ballingschap zal wegtrekken. Is dat zegen van God voor Zijn volk in het land? Toch staat er dat de Here God dan, dus op dat moment tegen al die volkeren zal strijden.

 23. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 21:38

  In Ezechiel 36 zegt God dat Hij het volk dat Zijn Naam ontwijd heeft onder de volken terug naar het land zal brengen. Als je verder leest kom je tegen dat Hij tenslotte rein water over hen uit zal gieten. Hij brengt hen thuis OMWILLE VAN ZIJN HEILIGE NAAM. Ik kan hier niet anders uit opmaken dan dat wij de Here moeten prijzen voor alles wat Hij aan Israel doet

  Ik denk net als jij Dirk dat God dit antisemitisme gebruikt om Zijn volk thuis te krijgen, voordat de oordelen over de volken komen.
  Bedankt voor deze brief.

 24. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2011 om 22:47

  Beste Dirk,

  ik moest denken aan Openb. 18:5. Daar staat geschreven: “Want haar zonden
  hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar onge-
  rechtigheid gedacht.” Zelf geloof ik dat bij God een grens gesteld is aan
  de overtredingen die Hij moet gedogen. Ik denk dat Nederland zich op een
  zeer hellend vlak aan het begeven is en net als jij denk ik dat de situatie
  in Nederland en wereldwijd alleen nog maar erger zal worden. Daarom is het
  goed om daar rekening mee te houden. Dan zijn wij daarop voorbereid. Aan
  de andere kant hebben wij de geweldige hoop van in de eeuwigheid bij Jezus
  te zijn en dat het iets is wat niemand ons kan afpakken omdat niemand iets
  kan roven uit zijn hand. Zolang wij deze hoop levend houden, kunnen wij een
  eventuele vervolging aan. Ons oog alleen op Jezus gericht houdend, is het
  geheim.

  Hartelijke groet,
  San

 25. Gastspreker zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2011 om 0:02

  Er wordt nu wel gewezen naar D66 maar waar bleef het CDA met het oog op het rituele slachten? Ze mogen dan wel tegengestemd hebben, maar ze hadden er ook een principiële zaak van kunnen maken. “Tot hier en niet verder!” Maar dat ging het CDA kennelijk te ver. Bij landelijke verkiezingen is het CDA hier in Andijk een van de grootste partijen. Onder de plaatselijk CDA-stemmers zijn er veel gereformeerden. Het kost weinig moeite een brief te sturen naar de Tweede Kamerfractie van het CDA om hen ertoe te bewegen alsnog die grens te trekken: “Tot hier en niet verder!”

  Als het ons echt wat doet dan is de zeker de eerste actie die we kunnen doen. Wie zijn/haar ongenoegen hierover wil uiten kan dat doen middels een brief aan de Tweede Kamerfractie van het CDA, adres:

  CDA-fractie Tweede Kamer
  Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag

  Het CDA ertoe aanzetten haar principes gestand te houden is nog altijd beter dan hier delibereren over welke partijen hebben voorgestemd of volgens de schrijver, anti-christelijk zijn.

 26. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2011 om 10:19

  Sjalom,
  Bloeme Evers heeft gelijk. Er is voor ons volk maar een plaats over: Israël. De jarenlange gastvrijheid die ons volk genoot in Nederland en de zegen die daar op volgde nadert zijn voltooiing. Kerkelijk Nederland is seculier Nederland geworden. Als we geen gefundeerd verhaal kunnen formuleren vanwege de enorme verscheidenheid maakt de tegenstander daar misbruik van. Met het verhaal: zielig, onmenselijk en alles wat daarbij benoemd wordt spreekt mensen aan.
  Zeer veel eigentijdse theologen van hen kennen de Thora maar zeer oppervlakkig. Telkens loop ik tegen die onkunde aan. Men beseft niet eens de achtergrond van het ritueel slachten. Het is goed om dat in dit kader iets uitvoeriger uit te leggen. Een dier wat verdoofd wordt, is door die handeling totaal onmachtig over de spierfuncties. Het bloed kan niet meer voldoende afgevoerd worden. Handmatige ingrijpen van de slachter om het overtollige bloed weg te laten lopen zijn onvoldoende. Bij een trage slacht leidt dat onherroepelijk tot verstikking van het vlees. Wanneer het dier koosjer wordt geslacht, dan blijft de spierwerking langer voortduren. Het sterfproces gaat vele malen sneller dan bij bedwelming. Bij verdoving is de functie van de aders lager. In de aders zitten de meeste afvalstoffen die via de organen lopen. Onze G’d verbiedt ons om bloed tot ons te nemen voor consumptie, Leviticus 17:11-12. Onze G’d weet dat het bloed schadelijke stoffen bevat die schadelijk zijn voor de mens. Het is immers in Zijn scheppingsorde verankerd. Wie dit gebod terzijde schuift, schuift het gebod van G’d aan de kant.

  Direct daaraan verbonden is dat ook het inwendige vet niet gegeten mag worden door de priesters. In deze tijd zijn we er achter gekomen dat deze harde dierlijke vetten zeer schadelijk zijn voor de volksgezondheid. G’d gaf aan de mensheid het fruit als voedsel. Zeer gezond en evenwichtig. Na de zondvloed duurde het even voordat de eerste vruchten beschikbaar waren. Daarom mocht de mens spaarzaam gebruik maken van vlees. Onze G’d heeft de blauwdruk en de invulling van de gehele schepping puntgaaf gemaakt.

  In de Thora worden de leefregels opgenomen die ten goede komen van de mensheid. Respect, eerbied, gehoorzaamheid, vertrouwen enzovoort. Wie onvoldoende kennis daarvan heeft neemt het niet zo nauw met de voorschriften en bouwt zijn/haar eigen systeem. Hiermee stellen zij de waarden buiten werking of richten die in naar zijn/haar smaak. Ziedaar dat het Joodse deel wat in ons land woont zich niet meer thuis voelt. De zere plek is beperkte kennis van theologen omdat het zo Joods is.

  Medemenselijkheid is universeel en sluit aan bij allerlei godsdiensten. Daar zit de werkelijke pijn. De ironie is dat deze werkelijke pijn leidt tot de terugkeer van mijn volk naar het beloofde land. De medemenselijkheid laat het echter niet toe en eist: assimileer maar en doe maar zoals wij.

  Onze G’d die dit ziet en hoort lacht om de mens die het blijkbaar beter weet.

 27. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2011 om 12:24

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Wij zijn er even een poos tussenuit geweest na ziekzijn.
  Nu zijn we weer thuis en lezen alle berichten weer.
  Wat mij nog steeds opvalt, is dat het schijnbaar zeer moeilijk is om alles van DE EEUWIGE te verwachten, nee hoor, we geven kritiek op Dirk, op elkaar, er zijn er die exact weten hoe en wanneer DE EEUWIGE wel of niet moet ingrijpen, er zijn er die zich nog steeds ver boven het JOODSE volk vinden staan. Wat geeft dat veel verdriet.
  Heel weinig erbarmen, veel kinnesinne. Jammer toch.
  Onze kleinzoon is met zijn meisje in Auschwitz geweest waar een groot deel van de familie is omgebracht.
  Wie heeft er erbarmen met het veel geplaagde volkje?
  JHWH noemt ISRAEL ZIJN OOGAPPEL.
  Nee hoor, velen weten het veel beter, eerst nog heel veel lijden voor hen, omdat zij JEZUS niet aan namen.
  GELUKKIG IS YESHUA totaal anders, ik bewonder het geduld en de liefde van onze Dirk, dat hij het met ons uithoudt.

  Deze oude br zegt: denk na en kijk goed om je heen, en probeer te leven elke dag vanuit YESHUA HA MASSJIACH die vaak een totaal andere is dan de Christus van de kerken.

  Sta op de bres. Wordt wakker.
  DE EEUWIGE VOERT EEN RECHTSGEDING MET NEDERLAND INZAKE ZIJN VOLK ISRAEL
  Wie oren heeft die hore.

  Allen wijsheid en erbarmen toegebeden.

  Shalom Lou.

 28. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2011 om 15:19

  Laten we bidden voor een doorbraak van Gods Geest in Nederland, dan alleen kan het tij keren in Nederland. Dan zullen partijen als D66 en andere partijen die anti-Christelijk en anti-Joods zijn geen succes meer hebben.
  We leven in een democratie, de meerderheid van het Nederlandse volk bepaalt hoe de Tweede Kamer en Eerste Kamer “er uit ziet”.

 29. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2011 om 16:18

  Troost Mijn volk, dat is een leerzaam stukje over de kosjere slacht. Daar kan ik wat mee als men weer eens vraagt wat het toch uitmaakt of het verdoofd of onverdoofd gebeurt.

 30. Marion Dees zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2011 om 18:43

  Even over KPN.
  Na een protestbrief geschreven te hebben kreeg ik een telefoontje van hen.
  Ze vertelden dat KPN techniek ervoor zou zorgen dat het van mijn tv werd gehaald met een datum erbij, maar helaas er is niets veranderd tot nu toe.
  Verder dank je wel voor de goede en fijne nieuwsbrieven.
  Gods zegen voor jou en ik hoop dat je een mooie bruiloft mee mag maken bij je dochter Lieke.
  Marion

 31. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2011 om 20:37

  Antoon Koornstra vroeg mij onderstaande reactie te plaatsen.
  Dirk van Genderen

  Beste Dirk en mede lezers,

  Vanmorgen in de samenkomst een preek beluisterd over Efeze 3:18: Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, van Christus, die onze kennis te boven gaat.
  Hieraan moet ik denken wanneer ik al de verschillende visies lees over Gods handelen met zijn volk Israël. We hebben en kennen allen deelwaarheden uit het “draaiboek” de Bijbel waarvan God de regisseur is. Het doet mij denken aan een gesprek met een broeder over Israël. Hij wist het ook zo zeker dat dit Israël niet Gods bedoeling was, maar politiek, door de V.N. tot stand in 1948 tot stand was gekomen. Ik zei dat ik het anders zag, en dagelijks voor dit volk bad, dat deed hij niet, waarom zou hij! Misschien heb je gelijk, zei ik, maar als ik gelijk heb, dan heb je volgens Gen. 12 :3 een groot probleem, want wie Gods volk zegent, wordt gezegend! Wij christenen laten ons toch niet Gods zegen ontnemen door onze visie op Israël!
  Workum, Antoon Koornstra.

 32. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juli 2011 om 21:56

  Beste Antoon Koornstra.
  Met Uu reactie en visie over dit commentaar van Dirk ben ik het helemaal mee eens en laten wij, zoals U terecht schrijft, Gods handelen met zijn volk Israël aan de Here overlaten, en of Israël van nú, “het beloofde land” voor de Joden is en welke “weg” de Joden over de hele wereld nog zullen moeten gaan, moeten wij ook aan de Here overlaten. Wel ben ik overtuigd, dat de Joden éérst Jezus als de Zoon van God en als de beloofde Messias zullen moeten erkennen voor Zijn wederkomst.
  Wat betreft het wetsvoorstel over het verbieden van onverdoofd ritueel slachten van dieren: Ik kan mij niet voorstellen dat de Eerste Kamer (met zijn wijze mannen en vrouwen) deze wet zalaannemen. Want de dieren zijn ten dienste van de mensheid, en hoe kun je deze wet handhaven? en welke straffen moet je opleggen hiervoor? Komt er dadelijk ook nog een wet dat wij geen vliegen meer mogen doodslaan met de vliegenmepper? Waar zijn wij mee bezig in dit land en in deze “spannende” tijden, waarin door de (verplichte) bezuinigen het WELZIJN van vele hulpbehoevende MENSEN op het spel staat? Mijn partij het CDA heeft dan ook terecht tegen gestemd en als “Gastspreker” meent dat het CDA hier een principiële zaak van had moeten maken en het kabinet had moeten laten vallen, dan zeg ik nee, als Christen-zijnde vind ik dit wetsvoorstel maar bijzaak en ik kom niet in gewetensconflict met Gods-wet in deze.
  Tot slot wil ik nog even wijzen op het stemgedrag van de PVV over dit wetsvoorstel, temeer omdat de PVV de voortrekker van dit wetsvoorstel is.
  Wilders is dan wel pro-Israël maar niet pro-Jodendom in deze.
  Nogmaals mijn oproep: Laat de toekomst in deze eindtijd aan de Here over en breng Jezus woorden daadwerkelijk in praktijk dan kun je in vol vertrouwen zijn wederkomst tegemoet zien. Hub.

 33. mari zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 juli 2011 om 9:08

  Als ik hoor en lees – ik kom bewust uit de Tweede Wereldoorlog – toen ging het ook zo. Er waren ook verboden voor de joden, geen winkels, voor hen apart een teken op hun kleding en zo begon de vernietiging van de joden. Nu in deze tijd sluipt het ook toe, alles wat de palestijnen zeggen is waar, dat sprak hitler ook. Maar gelukkig, de Heer regeert, de ene ramp in de wereld na de andere. Denk er om, het is Gods oogappel, wij zien hier Gods hand in de terugkeer van de Joden.

 34. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 juli 2011 om 19:27

  Ik merk dat dit rechtse gedoogkabinet niet intolerant is tegen christenen en Joden, dat komt door het CDA. Maar dit kabinet is onder invloed van de PVV en de VVD erg intolerant tegen chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een psychiatrische stoornis. Als ik zie waar er zo op ingehakt wordt, namelijk het PGB, GGZ met forse eigen bijdrages voor mensen met een psychiatrische stoornis, de forse besparingen op de WSW, WMO en de Wajong! Eigenlijk is dit kabinet haatdragend tegen hulpbehoevende mensen!

 35. Peter Liefhebber zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juli 2011 om 0:12

  Ja Dirk, wie wind zaait zal storm oogsten. Het gruwelijke regime Balkenende heeft veel schade toegebracht aan de christelijke zaak. De intolerantie van het CDA, dat geen enkele reden heeft het predicaat christelijk te voeren, en de extremistisch-linkse CU hebben veel kwaad bloed gezet. In de democratische rechtsstaat Nederland is afgesproken dat de overheid, en dat is inclusief haar medewerkers, niet alleen neutraal staat ten opzichte van religies, maar ook van seksuele voorkeuren. Ambtenaren die daar niet aan willen meewerken moeten geen ambtenaar worden. Als scholen een onafhankelijk beleid willen voeren moeten ze eerst en vooral zorgen dat ze financieel onafhankelijk zijn. Christenen staan steeds vooraan om te roepen hoe de overheid te werk moet gaan, terwijl het andersom zou moeten zijn. Laat de overheid haar ding doen, en, zoals de Bijbel voorschrijft, respecteer dat. En ga als christen je eigen, christelijke, weg. Een al dan niet sociale mening over hoe de overheidsfinanciën besteed dienen te worden maakt je geen christen, sterker nog, het is ronduit onchristelijk om anderen te dwingen zich te confirmeren met jouw gedachtegoed. Ik ben het vaak met je eens, maar soms, heel soms, ga je wel erg kort door de bocht. Met dit stukje dus.

 36. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juli 2011 om 13:15

  Peter Liefhebber,
  Het thema van Dirks-commentaar is: De intolerantie tegen alles wat Christelijk of Joods is neemt verder toe.
  Met Uw reactie op dit commentaar gaat U nu ook wel wat erg kort door de bocht. In mijn visie draagt U nu een steentje bij, aan deze intolerantie, met name jegens de Christelijke politiek. Uw taalgebruik over het CDA en de CU is in deze Christelijk onwaardig. En waar in de bijbel kan ik vinden dat wij Christenen moeten (doen) respecteren wat de wereldse overheid voorschrijft?
  Ik ken maar een geloofs-WET en dat is de Bijbel, Gods-wil en ook maar een WEG en dat is Jezus onze leidsman en als wij onze eigen weg zouden gaan, komen wij op de verkeerde “pad” . Hub.

 37. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2011 om 9:15

  Naschrift:
  Nog even wil ik terugkomen op het wetsvoorstel over het onverdoofd ritueel slachten van dieren. Ik ben dus tegen dit wetsvoorstel, omdat dieren ten dienste van de mensheid zijn. Verder omdat dit niet te handhaven en te controleren is. En dus niet uit geloofsovertuiging, want voor mij betekent godsdienst niet het slachten van schapen (dieren) etc. Voor mij betekent het Christelijk geloof meer, dat ons leven in overeenstemming moet zijn, met de wil van God. Daar heb je de kracht van de Heilige Geest voor nodig.
  Zelf ben ik +/- 10 jaar geleden in opstand gekomen tegen het Instituut R.K. Kerk, met zijn vele eigen wetten, voorschriften, betaalde misintenties voor de zielenrust van overledenen, het celibaat (de hoofdoorzaak van de sex-mistoestanden), overdreven ceremonies, de ceremoniële Eucharistie-viering en Communie, de kostbare kerken etc. Nee, geloven doe je vanuit je hart en niet door ceremonies, voorschriften, kerkelijke wetten etc. op te volgen. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden