Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De God Die door vuur antwoordt, Die is God (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 7 juli 2011, 10:37 door Dirk A A

Daar staat Elia, op de berg Karmel. Tegenover 450 priester van de Baäl. Een confrontatie tussen God en de afgoden. Elia twijfelt geen moment. Hij staat daar in de Naam van de HERE van de legermachten, de God van Israel. Het volk kijkt toe. Kiest niet. Wacht af. Eerst zien, en dan geloven.

Achab is koning van Israel geworden. Hij doet, zegt 1 Koningen 16, wat slecht is in de ogen van de HERE, meer dan allen die vóór hem waren geweest. Hij trouwt met Izebel en gaat haar god dienen, de Baäl. Hij richt voor de Baäl zelfs een altaar op, in het huis van Baäl, dat hij in Samaria heeft gebouwd.
Ook maakt hij een gewijde paal, zodat Achab nog meer doet om de HERE, de God van Israel tot toorn te verwekken. En die toorn komt. De HERE stuurt Zijn profeet Elia naar Achab, met de boodschap: ‘Zo waar de HERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!’

Dan volgt 1 Koningen 18. Na vele dagen komt het woord van de HERE tot Elia, in het derde jaar: ‘Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem.’ Als Achab Elia ziet, roept hij hem toe: ‘Bent u diegene die Israël in het ongeluk stort?’
‘Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent,’ reageert Elia.

Elia geeft Achab de opdracht heel Israel bijeen te brengen op de berg Karmel, met de 450
profeten van de Baäl en de 400 profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten.
Als allen vergaderd zijn, komt Elia naar voren en houdt het volk voor: ‘Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem!’
Het volk kijkt toe en reageert niet. Verbijsterend. Elia spreekt verder: ‘Alleen ík ben overgebleven als profeet van de HERE, maar de profeten van de Baäl zijn met 450 man.’

Ik vind dit heel herkenbaar. Als je op zondag (en voor sommigen zaterdag) eens om je heen kijkt als je naar de samenkomst van je gemeente gaat, dan kun je dat gevoel ook hebben: ‘Ik ben bijna de enige die nog gaat.’

Nu komt het erop aan. Daar staat Elia in z’n eentje, tegenover honderden valse profeten. Maar hij weet dat de HERE der legermachten met hem is. Elia houdt de leiding en vraagt om twee jonge stieren. De Baälpriesters mogen er één kiezen om te offeren, de andere is voor hem.
Dan zegt Elia: ‘Roept u de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God.’ En het hele volk antwoordt en zegt: ‘Dat is goed.’

Als de Baälpriesters hun offer gereed hebben, roepen ze hun god, de Baäl aan, van de morgen tot de middag: ‘O Baäl, antwoord ons!’ Maar er komt geen stem en er is niemand die antwoordt. Zij springen zelfs tegen hun altaar aan.
Elia spot met hen en zegt: ‘Roep met luide stem! Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!’
Dan schreeuwen ze nog harder en snijden in hun lichamen, zodat het bloed eruit stroomt. Ze raken zelfs in geestvervoering, maar er gebeurt niets.

Dan is het de beurt aan Elia. Hij roept het volk om zich heen. Hij herstelt eerst het altaar van de HERE, dat verwoest was. Dan neemt hij twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jakob, tot wie het woord van de HERE was gekomen: Israel zal uw naam zijn.
Met die stenen bouwt hij het altaar in de Naam van de HERE. Dan maakt hij een geul rondom het altaar. Hij schikt het hout, verdeelt de stier in stukken en legt die op het hout.
Vervolgens geeft Elia opdracht vier kruiken met water te vullen en over het brandoffer en het hout te gieten. Tot drie keer toe wordt dat gedaan, zodat ook de geul rondom het altaar vol water staat. Niemand zal meer kunnen zeggen dat het altaar door de hitte of door iets anders spontaan in brand is gevlogen. De Baälpriester kijken angstig toe. Hun reputatie staat op het spel….

Dan, op het moment dat het graanoffer wordt gebracht, komt Elia naar voren. Dat hij dat juist op dit moment doet, is een verwijzing naar het avondoffer dat op dat moment in de tempel wordt gebracht, maar waar het Tienstammenrijk al sinds 50 jaar verstoken is. Dat gebeurde onder koning Jerobeam.
Elia zegt: ‘HERE, God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan. Antwoord mij, HERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.’
Plotseling valt er vuur van de HERE neer uit de hemel en verteert het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul verdampt door de hitte.

Het volk is geschokt. Ze werpen zich met hun gezicht ter aarde en zeggen: ‘De HERE is God, de HERE is God!’
De HERE toont Zijn almacht op een ongekende wijze. Als u nog eens in Israel bent en op de Karmel staat, denk er dan eens aan dat hier vuur van God uit hemel kwam. Zo machtig is Hij.
Dan zegt Elia: ‘Grijp de profeten van de Baäl! Laat niemand van hen ontkomen.’ Zij grijpen hen, en Elia voert hen af naar de beek Kison en slacht hen daar af.

Elia waarschuwt Achab: ‘Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen.’ Er zal een einde aan de droogte komen.
Elia klimt naar de top van de Karmel, buigt zich voorover ter aarde en legt zijn gezicht tussen zijn knieën. Tot zeven keer toe stuurt hij zijn knecht naar de top van de berg om te kijken of er al een wolk zichtbaar is. Dan, bij de zevende keer zegt hij: ‘Zie, een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee.’
In korte tijd is de hemel zwart van wolken en wind, en komt er een hevige regen. De hand van de HERE is op Elia, hij omgordt zijn middel en snelt voor Achab uit tot waar men bij Jizreël komt.’ Wat een enorme kracht verleent de Here aan zijn gebed. ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand,’ zegt Jacobus 5:16.

Wat een bewijs van Gods almacht! De Here is groot en zeer te prijzen. Hij laat niet met Zich spotten. Dat denken wij misschien wel eens, maar de Here ziet het. Hij ziet ons land, ons volk, onze gemeente, ons eigen leven.
‘Als de Here God is, volg Hem, als de Baäl god is, volg hem…’ Die woorden klinken ook nu.
Bij de hedendaagse Baäls denken we aan geld, carrière, seks, voetbal, het occulte, aan Allah, de god van de islam en aan vele andere afgoden.
Maar het kan ook zo zijn dat het lijkt alsof we de Here dienen, maar toch onze eigen weg gaan. Dat was bij het volk Israel ook zo. Aan de buitenkant leek het alsof ze de Here dienden, maar ze volgden de Baäl.

Wie is uw God? ‘De God Die door vuur antwoordt, Die is God,’ sprak Elia tot het volk. Volg Hem! Breek met uw afgoden, verbrandt ze, vernietig ze, radicaal. Anders kost het u uw leven, niet alleen dit korte poosje op aarde, maar de eeuwigheid.

Ook vandaag kan de Here met vuur antwoorden. Daarbij denk ik niet allereerst aan letterlijk vuur, zoals hier, hoewel voor Hem niets te wonderlijk is. Hij kan het vuur van Zijn Geest uitstorten over volken, gemeenten, mensen, ook in uw hart. Dan weet je het ineens: Dit is God. Zoals de mensen op de eerste pinksterdag werden geraakt in hun hart door de preek van Petrus, waarop ze het uitriepen: ‘Wat moeten wij doen?’ (Handelingen 2:37).
Daarop antwoordt Petrus: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Ik bid de Here dat Hij ook vandaag mensen als Elia geeft. Die zo in Zijn dienst staan, dat ze weten wat van God is en wat van de Baäl is. Die geen angst voor mensen hebben, maar alleen de Here vrezen.
Mensen, die met de Here wandelen, met Hem leven, Zijn aangezicht zoeken en zich door Hem laten leiden, door Zijn Geest. Wat het hen ook kost: hun baan, hun reputatie, hun vrienden of zelfs hun leven.

Het zijn wellicht de éénlingen, mensen als Elia, Mozes, Johannes de Doper, Daniël, Petrus… Gods vertegenwoordigers op aarde. Door Hem gezonden, om Zijn woorden te spreken.
Woorden die mensen raken tot in het diepst van hun hart. Omdat het Gods woorden zijn. Woorden die hen die ze horen, op de knieën brengen, bij de Here Jezus.

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juli 2011 om 20:34

  Daar staat Elia, op de berg Karmel. Tegenover 450 priester van de Baäl. Een confrontatie tussen God en de afgoden. Elia twijfelt geen moment. Hij staat daar in de Naam van de HERE van de legermachten, de God van Israel. Het volk kijkt toe. Kiest niet. Wacht af. Eerst zien, en dan geloven.

  In principe staat Nederland maar ook de rest van Europa en de wereld er zo voor. Aan de ene kant God en aan de andere kant gokverslaving, materialisme, maar ook allah.
  Het lijkt erop dat de boze zijn duizenden verslaat en als ik niet in de Here God zou geloven en weten dat de Here Jezus voor mij en voor de hele mensheid aan het kruis gestorven was, zou ik niet weten waar ik het moet zoeken. Als ik zie dat heel veel christenen God al ingeruild hebben voor die allah omdat het, zoals ze dat zelf zeggen “Toch allemaal hetzelfde is, alleen de naam is anders maar verder is er geen verschil”. Dan bid ik dat zij zich weer tot God zullen keren.

  Dirk ik ben niet mijn baan kwijt geraakt en ook nog niet mijn leven, maar men heeft mij wel geprobeerd wat aan te doen. Zelfs mijn eigen vader en nu al reeds jaren overleden broer werden bijzonder kwaad als ik ze vertelde van het Evangelie. Ze wilden mij slaan. Dit is al weer jaren geleden maar ik denk er soms nog wel aan.
  Voor de goede orde: Ik vertel dit niet omdat ik zo bijzonder ben want alleen door Jezus’ Bloed kon ik bevrijd worden van zonden en van de duisternis in het Licht gebracht worden.

  Dat de vijand weerstand bied, ondervond ik toen ik eens op een keer in het Openbaar Vervoer tegenover een moslima ging zitten. De vrouw was gesluierd en ik besloot haar in gedachten te zegenen in Jezus Naam. Ik bemerkte dat er iets gebeurde want na kort tijd haalde ze demonstratief een koran uit haar tas en begon er in te lezen. Ik ben haar in gedachte blijven zegenen maar het leek of de boze haar helemaal in zijn macht had.

 2. Hans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2011 om 18:23

  @ Robbert,
  We hebben een machtige God, een God waartegen de god van de Islam niks kan beginnen. Jouw gebed voor een moslima is meer dan duizend donderpreken in een moskee.
  Ik wens je Gods Zegen toe.

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2011 om 19:07

  Hallo Hans, dank je hartelijk voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk, we hebben een Machtige Heiland die in een ogenblik die afgod allah kan wegvagen. In Psalm 135 staat dat al zo mooi beschreven.

 4. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 9:58

  Beste Dirk,

  Ben het helemaal eens met je artikel waarin je o.a. schrijft:
  “Bij de hedendaagse Baäls denken we aan geld, carrière, seks, voetbal, het occulte, aan Allah, de god van de islam en aan vele andere afgoden. Maar het kan ook zo zijn dat het LIJKT alsof WIJ de Here dienen, maar toch onze eigen weg gaan. … Wie is uw God? ‘De God Die door vuur antwoordt, Die is God,’ sprak Elia tot het volk. … Ook vandaag kan de Here met vuur antwoorden. Daarbij denk ik niet allereerst aan letterlijk vuur, zoals hier, hoewel voor Hem niets te wonderlijk is. Hij kan HET VUUR VAN ZIJN GEEST uitstorten over volken, gemeenten, mensen, ook in uw hart. Dan weet je het ineens: Dit is God. Zoals de mensen op de 1ste Pinksterdag werden geraakt in hun hart door de preek van Petrus, waarop ze het uitriepen: ‘Wat moeten wij doen?’ (Hand. 2:37).”

  Laten ook WIJ (met z’n ALLEN) eens zo gaan bidden – om Gods duidelijke antwoord: een antwoord “met het VUUR van Zijn Geest” – om al onze (soms TE) verschillende uitleggingen en interpretaties van de Bijbel. Want het gaat er niet om wat WIJ menen dat Hij in ZIJN Bijbel bedoelt, maar dat HIJ ons duidelijk kan maken wat ZIJN WIL en BEDOELING (met Zijn tekst en dus Zijn woorden) is.
  En dan denk ik aan – Bijbels gezien – niet goed te praten verschillen als:
  – Kinderdoop of volwassendoop.
  – Een opname VOOR, NA of halverwege de grote verdrukking (in de hemel), of een BEWARING door wegname (op een plek op aarde).
  – Is de ruiter op het witte paard (uit Openb. 6:2) een beeld van Christus of van de antichrist (is er trouwens een grotere tegenstelling – qua interpretatie – mogelijk?).
  Om nog maar niet te spreken van meer “algemeen menselijke zaken”, zoals: scheiden en hertrouwen, homofilie (en dan in de zin van: wel of niet “goedgekeurd” door de kerk).

  Gods Geest WIL en KAN ons antwoordt geven op deze voor velen zo “heikele (discussie)punten”, maar dan moeten wij er wel oprecht om VRAGEN en… Zijn antwoord dan ook serieus (willen) nemen!!

 5. Hans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 12:44

  Dit las ik net in de nieuwsbrief;
  * Geweldig Griekenland!
  Fantastisch werk van Griekenland! De ene na de andere boot van Gazavloot, die op wilde stomen om de Israëlische blokkade van Gaza te gaan provoceren, is verijdeld door de Grieken. Ook de Nederlands-Italiaanse boot heeft de pogingen opgegeven om te vertrekken.

  Zal de eer niet beter direct aan de Here God gegeven kunnen worden?
  Hier zijn grote wonderen gebeurd en dat is niet door Griekenland bewerkt maar duidelijk door de G’d van Israël, daarom komt Hem de eer toe.
  Dit is geen commentaar, maar eerder een verduidelijking.

 6. loes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 13:56

  Momenteel valt het op dat God op veel plaatsen met vuur antwoordt, vuur dat bijna niet te blussen leek, dat begon in Israel.
  Wat zou het heerlijk zijn dat mensen het ook gelijk in hun hart kregen dat deze branden ook naar God wijzen.
  Daarnaast besef ik ook dat we intens mogen bidden dat God zich laat zien in de rampen die de aarde nu treffen.
  En dat wij als land hard een Elia nodig hebben, waardoor ons land gaat nadenken en zoeken wie Onze God is.
  Lijkt me een prachtig gebedsonderwerp deze zomer.
  Dank U Heer en ik zie uit wat U van het najaar naar ik hoop gaat doen.
  Loes

 7. Cornelia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 14:25

  Hallo Beste Dirk, ik dacht aan deze Psalter toen ik je Nieuwsbrief las.

  God is King forever; let the nations tremble; Throned above the cherubim, by all the earth adored; He is great in Zion, high above all peoples; Praise Him with fear, for holy is the Lord. Holy men of old in Him alone confided; He forgave their sins, although they felt His chas-t’ning rod; In His holy temple worship and adore Him, Faithful and holy is the Lord out God.
  Vele groeten uit Canada.

 8. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 14:26

  @Robbert,

  Graag wil ik u wijzen op de opgestane Heer.
  Ik weet dat u het goed bedoelt, maar indien Christus niet is opgewekt zijn wij nog in onze zonden. Maar nu, wat meer is, Christus is opgewekt.
  Wij verkondigen geen gestorven maar levende Heer. Hij leeft.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 9. N. Van Maastricht. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 15:06

  Beste Dirk.
  Ik lees al jaren je opbouwende stukjes. Eerst in de VISIE en nu op de computer. Ik vind het bijzonder dat ze opbouwend en verkwikkend zijn en soms ook vermanend. We hebben een machtige God een liefhebbende Vader die Zijn Zoon gegeven heeft voor ons zondige mensen. Het voorbeeld van Elia geldt ook nog in deze tijd want Hij is de Heer der Heeren en het is aan ons om ons te buigen voor Hem, Hem te dienen en te aanbidden nu in deze tijd maar straks als de Here Jezus terug komt en ons meeneemt naar het Hemelse huis, wat zal dat heerlijk zijn altijd in Zijn nabijheid te mogen wonen.
  Hartelijke groet van N.vM.

 10. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 16:03

  shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Jammer ,jammer,dat ons koningshuis nu zich ook verbindt met de vijanden van het Joodse volk.
  Daarom nog eens ter herrinnering.
  ZO ZEGT DE HEER (door DE HEILIGE GEEST). OMVERWERPEN zal IK het volk van Nederland,zijn geestelijke leiders ,zijn regering zijn Koningshuis.

  Christenen van Nederland komt tot bezinning en bekeert U.

  DE EEUWIGE VOERT EEN RECHTSGEDING voor ZIJN VOLK ISRAEL ,ja ook tegen Nederland.

  HOORT HET WOORD DES HEREN ,LAND YESHUA KOMT.

  Shalom Lou.

 11. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 17:10

  @ Hans
  Je hebt gelijk aangaande het brengen van “eer” die de Heere alleen toekomt.
  Mag ik hier nog iets aan toevoegen: De Heere is zo goed, dat hij “Zijn” Soeverein werk, dat wordt uitgevoerd (door Griekenland in dit geval), toch erkent en beloont. De daad wordt ons aangerekend. Zo mag Griekenland toch hiervoor erkend en beloond worden van ‘s Hemelswege. Dus mogen wij hier ook dankbaar zijn en hen een zegen toewensen. Griekenland staat er financieel heel zwaar voor. Het omgekeerde is ook waar: Ondanks dat Farao God’s werk deed door te volharden in ongehoorzaamheid en zo Zijn volk vrij te zetten, wordt deze ongehoorzaamheid Farao ten oordeel, want de Heere ziet de daad aan en deze wordt aangerekend ten Oordeel of ten Voordeel.
  Zo eerlijk is het Oordeel Gods. Volmaakt rechtvaardig is onze God.

 12. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 17:14

  Lieve broeders en zusters, nog even ben ik bezig met het boek Daniel en Zacharja.
  Wat mij zo bijzonder aanspreekt, is het gebed van Daniel, de rechtvaardige.
  Hij beleed de zonden van hem en zijn volk: WIJ HEERE, WIJ hebben gezondigd, dat is precies wat DE RUACH HA KODESJ in mijn hart heeft gelegd, ik moet dit doorgeven.

  DE Christenen (wij dus) moeten belijden en ons verootmoedigen tegenover DE VADER en tegenover ZIJN OOGAPPEL.

  Dit wilde ik nog even kwijt.
  Allen ZIJN VREDE EN LIEFDE toegebeden.

  Shalom Lou.

 13. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 18:30

  Elia was de man van het uur.
  Hij eerde de Heere en de Heere eerde Hem (1 Sam. 2:30).
  Sommigen vragen zich misschien af:
  Waar is de God van Elia (2 Kon. 2:14).
  Een betere vraag is: Waar zijn de Elia’s?
  Het is heel bemoedigend om te lezen, dat hij een man was zoals wij.
  Zijn kracht lag niet in zichzelf, maar in de God die hij aanbad (Jac. 5:17).
  De Here God heeft een geweldige titel: DEZELFDE (Hebr. 13:8).
  De Bijbel heeft een geweldige waarheid: Geen aanziens des persoon.

 14. peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 19:52

  Ook ik was een man die hinkte op twee gedachten …….. Ik wilde God dienen maar was ook bezig mijn eigen weg te volgen. Ik wist dat God dit niet wilde maar deed het toch. God is mij zéér genadig geweest om mij van het verkeerde pad af te halen en mij opnieuw te brengen op de juiste weg. Dat is de weg van Jezus Christus.

 15. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 21:02

  Beste Dirk,
  In het verleden werd er gezegd dat er waarschijnlijk geen opwekking voor Nederland meer komt. Maar zolang de Gemeente op aarde is, behouden wij wel de mogelijkheid dat een opwekking nog zou kunnen komen. Het is,
  denk ik, niet goed om Gods manier van handelen vooraf in te perken. Opwekking begint in de gemeentes en door volhardend gebed. Wat is een opwekking? Je zou kunnen zeggen dat een machtige doop in de
  Geest komt over de gelovigen zodat hun getuigenis aan kracht bij zal wonen. Dit is de ene kant van de zaak. Wat de komst van de Here op de wolken betreft, de Here kan beter ons druk bezig zijnde aantreffen dan dat wij passief wachten totdat Hij komt. Wel geloof ik dat wij ver in de eindtijd leven. De introductie van de chip zal steeds dieper de privacy van mensen schenden. Ook fraudegevoeligheden met de chipbetaling zal bewust gebruikt worden om de mensen te gaan chippen, en wij dragen dan geen contant geld meer maar een chip op de rechterhand of voorhoofd. Dat wordt in het boek Openbaring het merkteken van het Beest genoemd. Er staat ook geschreven dat ieder met vuur gezouten zal worden. De moderne Elia zal in het licht van het bovengenoemde de strijd aanbinden met de onzienlijke machten door vasten en gebed maar moet ook tevens het woord recht weten te snijden. Verder had de bediening van Elia als eigenschap om alleen weten te
  staan als het voor de waarheid is. Er staat geschreven om de meerderheid in het kwade niet te volgen. Hij moet door God aanbevolen worden en in zijn roeping bevestigd worden. God wil ieder toegewijd hart aannemen om het te vullen met zijn kracht en liefde en machtig door hem of haar te werken. Wij moeten bereid zijn om offers te brengen voor de zaak van Christus. En misschien krijgen wij ook de belofte aan Elisa van Elia, om een dubbel van Gods Geest te krijgen met meer geestelijke vuur.

  Hartelijke groet,
  San

 16. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2011 om 21:19

  Peter, heel herkenbaar hoor, YHWH/God willen dienen en daarin niet trouw kunnen zijn… de les die je dan leert, is dat YHWH/de God van Israël zéér genadig is, sterker nog, Hij veroordeelt je niet! Dat kan ik van de mensen niet zeggen…. pas als je YHWH echt leert kennen als je Vader in de hemel, wil je niets anders dan Hem dienen, net zoals Yeshua/Jezus deed!
  Vuur.
  Hebreëen 12:1-29 vermaand ons om Yeshua/Jezus te volgen. Vers 28 zegt: daarom, omdat wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij naar welbehagen=welbevinden YHWH/God mogen dienen, met eerbied en Godsvrucht. Vers 29 zegt: want onze YHWH/God is een verterend vuur.

  Shalom
  Parel

 17. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2011 om 13:21

  Ik wou toch even reageren op wat ik hier net las (over moslims en Allah!):
  de moslims die ik ken zijn allemaal rustige, lieve mensen.
  Ooit had ik op mijn hart eens meer te weten te komen over andere godsdiensten
  en ik ontdekte – na genoeg boeken gelezen te hebben over de islam,
  oosterse en Afrikaanse godsdiensten enz. – dat ze allemaal zoveel
  zelfwerkzaamheid vragen van hun volgelingen. Daarom is het onze taak
  om van Jezus te vertellen zoveel we kunnen, zodat ze van hun juk verlost
  kunnen worden…. ja toch?!! Ik zag het zo: ze hebben op hun zoektochtladder
  nog die Ene stap te ontdekken: Jezus en wat hij voor alle mensen deed.

 18. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2011 om 18:23

  Beste Avda

  Ik heb met heel veel (vriendelijke) moslims van gedachten gewisseld om tot de conclusie te komen dat allah en God ten eerste totaal verschillend zijn. Ten tweede is de kloof tussen beiden menselijkerwijs gesproken ONOVERBRUGBAAR Ik bemerkte in mijn talloze gesprekken dat je maar moet afwachten of allah het wel goed vindt wat je doet. Met andere woorden: je weet bij hem/haar/het nooit hoe zijn hoedje staat cq of hij/zij/het wel met het goede been uit bed is gestapt. Daarom zijn moslims ook altijd onzeker of wát ze doen wel goed is in allah’s ogen. Een moslim die ik sprak, vertelde mij dat op de Dag des Oordeels alleen de moslims van allah een lampje op hun voorhoofd krijgen zodat ze als ze uit het graf naar het moslimparadijs (hopen te) gaan, de weg naar die plek kunnen vinden. Ik vroeg deze moslim of ik dan ook dat lampje mocht lenen (ik kon me dit veroorloven omdat we al meerdere gesprekken met elkaar gevoerd hadden) maar het antwoord was resoluut NEE. Degenen die in God geloven krijgen niet zo’n lichtje. Slechts degenen die in allah geloven.

  Alleen onze Here God kan die onoverbrugbare kloof slechten zoals hij dit ook voor ons gedaan heeft door het kruis hierover te leggen zodat we vrij zouden zijn van zonde en schuld.

  NB: Om een gesprek te kunnen beginnen met moslims moest ik net doen of allah en God precies dezelfde waren anders had ik nooit met hen kunnen praten zoals ik gedaan heb.

 19. Avda zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juli 2011 om 9:25

  Ja, hoor, Robbert. ik dank de Heer voor elk gesprek dat we met anderen
  kunnen voeren. Hoe we er ook aan beginnen… op Jezus wijzen is onze
  opdracht. Ik heb een heel bemoedigend versje hierover gevonden:
  2 Samuël 14:14: God…… zoekt wegen dat een verstotene niet van Hem
  verstoten blijve. En er is toch ook Lucas 19:10: Want de Zoon des mensen
  is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
  Het is dus allemaal Zijn werk en wij mogen eraan meehelpen.
  Ik wens je veel zegen bij je gesprekken: voor jezelf en je gesprekspartner.
  We zullen misschien hier niet weten wat ons zaaien uitwerkte, maar ooit wel!

 20. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juli 2011 om 11:02

  @Hans,
  Waarom schrijft u de G’d en niet de God van Israel?
  En:
  Romeinen 3:29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;
  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 21. Hans zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juli 2011 om 20:04

  @ baruch
  Het is mij zo geleerd omdat de naam van de Allerhoogste zo heilig is en daardoor door ons onwaardige zondige mensen niet uit te spreken, dus een eerbetoon aan de Allerhoogste. Amen

 22. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 juli 2011 om 20:45

  Met de reactie van A. Klein ben ik het volledig eens, vooral haar oproep:
  Laten wij met z’n allen zo gaan bidden, om Gods duidelijk antwoord, een antwoord met het “vuur” van zijn Geest, op al onze verschillende uitleggingen en interpretaties van de bijbel, Gods-woord.
  Niet onze menselijke beredeneerde mening over de Bijbel is belangrijk, maar wel de door de Heilige Geest vol “vuur” ingegeven antwoorden, boodschappen en bedoelingen van God-wil. En laten wij deze boodschappen vol “vuur” daadwerkelijk in praktijk brengen op welke plek dan ook. Ook in de Christelijke politiek in ons land,vondanks dat deze zwaar onder “vuur” licht. De intolerantie tegen het Christelijk geloof in ons land wordt steeds feller. Het komt er nu (in de eindtijd waarin wij leven) op aan, dat wij net als Elia uitschreeuwen: Roept U de naam van uw god aan, dan zal ik de Naam van de Here aanroepen. En de God Die door “vuur” antwoordt, Die is God.
  Gods “vuur” is onzichtbaar, maar ervaar je met je (brandend) gevoel, hart en ziel nadat je eerst voor Hem op de knieën bent gegaan. Dan kunnen wij als frontsoldaten (kleine Elia’s) “meevechten” voor Gods-vredesrijk dat komende is. Hub.

 23. willem zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juli 2011 om 10:42

  Is dit alles geen onzin?

  Hoe was de situatie 10.000 jaren geleden?? Had men toen benul van de huidige kennis en mogelijkheden? Neen!!!!!!!!!

  Goden zijn verzinsels van mensen.

  Op basis van de huidige kennis is al hetgeen nu als god wordt aangenomen onzin.

  Alle godsdiensten zijn er om mensen wijs te maken dat hun huidige situatie er is om later , na de dood, een beter bestaan voor de geest te hebben, waarvan overigens geen spoor van bewijs is.

  Blijf gerust in hogerige machten geloven. Daarvan wordt niemand minder dus dat richt geen schade aan, Geloof niet in hogere machten en de schade is niet te overzien.

  Helaas voor velen ben ik niet er van overtuigd dat er goden of andere hogere machten bestaan. Probreer een na te denken: Hoe was de kennis twee duizend jaren geleden , een kennis waarop men zich nu meent te moeten beroepen, ??????????????? De aarde was toen plat en wie daaraan twijfelde werd opgehangen.

  Al die godsdiensten die geen bewijs van hun gelijk hebben??? ONZIN!!!!!!!!!!!!!

  Een en ander wil niet zeggen dat er geen hogere machten zouden zijn maar men mag tot op zijn minst verwachten dat men enig onderzoek daarnaar verricht en niet als een kind van 5 in sinterklaas blijf geloven

  Wordt wakker Geloof is goed , bewijs is beter..

 24. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juli 2011 om 12:15

  Beste Willem

  Ik begrijp precies wat je bedoelt. Ik ben rooms-katholiek opgevoed maar geloofde niet echt. Ik gooide alle geloven en sekten op een hoop. Zo maakte ik bijvoorbeeld geen onderscheid tussen Jehova’s Getuigen of protestantse evangelisten, want het was voor mij allemaal één pot nat. De bijbel was voor mij een sprookjesboek dat door dronken monniken was geschreven. Ik vloekte en als men daar wat van durfde zeggen, begon ik nog harder te vloeken. Als er mensen waren die me iets over God wilden vertellen, bijvoorbeeld op straat, dan spuugde ik letterlijk op ze. Als ik een bijbelwinkel tegenkwam, ging ik op de weg lopen zodat ik er niet langs hoefde. Als er op de tv een geestelijk programma kwam, zette ik hem gauw op een ander kanaal. Ik verdiepte me in het occultisme en oosterse godsdiensten en voelde me er goed bij. Ik schroomde niet om geweld toe te passen als dat zo uit kwam.

  Op een dag kwam ik een jongen tegen die mij vertelde dat ik Jezus kon aannemen in mijn hart omdat Hij ook voor mij aan het kruis was gestorven. Ik dacht van, ja hoor, daar heb je weer zo’n gelovige die mij zijn geloof wil opdringen. Ik bleef met hem omgaan en werd wat nieuwsgierig. Na enige tijd vroeg ik hem: “Hoe gaat dat dan, wat moet ik dan doen. Ik heb echt geen zin om naar een kerk te gaan hoor”. Hij zei mij: “naar een kerk gaan is helemaal niet nodig want je hoeft alleen maar je hart te openen en te knielen zodat Hij bij je binnen kan komen”. Ik besloot de proef op de som te nemen en toen hij weg was, knielde ik in de huiskamer en vroeg of de Here Jezus in mijn hart wilde komen, maar ook dat Hij mij wilde laten stoppen met roken. Elke dag als ik mijn ogen open deed, moest ik een sjekkie draaien en ik rookte heel erg veel. Ik had een nieuwe grotere asbak gekregen, maar deze kon de hoeveelheid sjekkies en sigaretten niet verwerken. Op zich gebeurde er niks toen ik dat gebed uitsprak en ik liet het dus maar zo. De volgende morgen werd ik wakker en verlangde niet meer naar shag. Ik was heel blij en dankte de Here. Uit dankbaarheid kocht ik kleine bordjes met daarop mooie teksten om Hem te loven en eren voor wat Hij voor mij gedaan had. Ik boorde netjes gaatjes en hing ze op.
  Een paar dagen later kwam die jongen bij mij thuis (we waren inmiddels bevriend geraakt) en keek vol ongeloof naar die bordjes met bijbelteksten. Ik begreep hem niet en vroeg wat er scheelde. “Ik heb ze toch mooi opgehangen of niet soms?” De vriend keek nog eens en zei: “Weet je dat je onder stroom had moeten staan want je hebt dwars door een leiding heen geboord”. In mijn enthousiasme had ik niet goed opgelet en inderdaad geen rekening ermee gehouden dat er op de plaats waar ik geboord had een leiding liep. Naderhand heb ik nog meer van deze wonderlijke dingen meegemaakt en zelfs mijn vader die alles vanuit technisch oogpunt bekijkt, moest toegeven dat dit bijzonder was. Ik wil dit met je delen, niet om je iets op te dringen maar wel om je over mijn ervaring met de Here te vertellen. Misschien doet het je iets en misschien wel niets. Weet wel dat de Here Jezus heel veel van je houdt. Als je nu bedenkt dat Hij ook toen ik niets van Hem moest weten, Hij mij toch altijd lief gehad heeft dan kan je wel bedenken hoe groot Zijn hart is. Tussen haakjes: De Here God mag zeker niet verward worden met de maangod allah.

 25. san tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juli 2011 om 14:25

  Beste Willem,
  Wat voor bewijs zoek je? Als je wetenschappelijk georiënteerd bent, kan je
  uit de schepping, en door je geweten niet af te laten stompen en het lezen
  van de Bijbel genoeg bewijs vinden. Jij begint voordat je gaat redeneren ook
  met basale aannames. De onze is dat er een God bestaat. De jouwe is dat
  er geen God bestaat. Onze God heeft bewezen door zijn Zoon aan het kruis
  voor ons te geven, dat Hij de wereld liefheeft. Zijn bewijs is dat Hij Hem, uit de
  dood heeft doen opstaan. Historisch is dit te verifiëren. Het ontstaan van de Bijbel
  is ook een wonder dat de Schrift een is. Ook dat Hij precies de Messias
  beschreven heeft die komen zou, honderden jaren van tevoren. En ik kan zo op
  deze lijn doorgaan maar als je zelf de Bijbel, te beginnen met het Nieuwe Testament, zou
  lezen, zou je ook kunnen ontdekken dat wat de Bijbel zegt waar is. De
  wetenschap zegt dat wat je kan zien een bewijs is, maar de Bijbel zegt dat
  Gods zich al bewezen heeft door zijn Zoon Jezus Christus te sturen en voor
  ons aan het kruis te sterven en uit de dood heeft opgewekt, zodat wij weer een
  relatie met God zouden kunnen hebben en tevens het eeuwige leven ontvangen.
  Alles buiten God om is maar mensenwerk, zelfs de wetenschap, maar het
  werk dat God doet in al zijn kinderen is een Goddelijk werk. De wijsheid van de
  wetenschap is mensenwerk, maar het ontstaan en optekening van de
  Bijbel is Goddelijk werk. Blijf je steken in menselijke filosofische gedachtes
  of keer je naar de Goddelijke gezonde woorden van de Bijbel?
  Hartelijke groet,
  San

 26. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 10:51

  Beste Willem,

  Jouw worstelende zoektocht naar God is voor mij heel herkenbaar. Uit eigen ervaring kan ik je adviseren om deze zoektocht te beginnen, door te ERKENNEN (met je verstand en geweten, inzien en toegeven), dat er een oorsprong moet zijn, een oerkracht, een nog steeds scheppende macht, die wij God noemen. En als die oorsprong (God) er niet was geweest, dan was er nu geen aarde en geen heelal geweest en dat kan ik mij, met mijn menselijk verstand niet bevatten. Voor mij het bewijs dat God, de oorsprong bestaat.
  Willem, ga dan de bijbel lezen en bestuderen en je zult ERVAREN dat deze zoektocht naar God steeds boeiender wordt en uiteindelijk zul je Jezus AANVAARDEN als je leidsman door dit aardse leven naar God toe. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden