Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Op de knieën voor de kerk en voor Israel (33 reacties)

Geplaatst op donderdag 21 juli 2011, 7:42 door Dirk A A

‘De kerk heeft afgedaan, omdat de kerk niets meer heeft met Israel. God gaat verder met de rest, de heilige rest.’ Het waren heftige woorden die ik hoorde. Woorden die mij ertoe brachten om juist voor de kerk op de knieën te gaan. ‘O Here, ontfermt U Zich over de kerken, de gemeenten in ons land. Wees ons genadig, vergeef ons onze zonden. Werk krachtig met Uw Geest. Geef verootmoediging, schenk een herleving. Open onze ogen (opnieuw) voor U, voor Israel, voor Uw grote toekomst.’

Zeker, er zijn tal van redenen die God zou hebben om de kerk af te schrijven. Soms huiver ik, wanneer ik zie, lees en hoor wat de kerk doet in de Naam van Christus.
Wanneer de Bijbel niet langer wordt gezien als het Woord van God, maar als een boek met woorden van mensen over God.
Wanneer niet langer de Here Jezus centraal staat, maar de mening van de (kerk)mens.
Wanneer de zonden in de gemeente meer zichtbaar zijn dan de heiligheid van de Here.
Wanneer er geen zicht is op het handelen van God met Israel en met het Joodse volk.

In de geschiedenis schreef de kerk Israel af, hoewel er in de kerken gelukkig altijd gelovigen zijn geweest die open ogen hadden voor Gods plan met Zijn volk. Daar zorgde de Here zelf voor, mensen die als wachters op de muren van Jeruzalem bleven staan.
Als we de kerk afschrijven, doen in feite precies hetzelfde, maar dan omgekeerd. En zeker, ik ben me zeer bewust van de tekortkomingen van de kerk. Ik weet van de afschuwelijke daden die in de Naam van Christus het Joodse volk zijn aangedaan. En ik ken de houding van de kerk anno 2011 jegens Israel en het Joodse volk.

Vorige week nog was het de Wereldraad van Kerken die opnieuw de ‘de bezetting van de Westbank door Israel’ noemde als dé oorzaak van het vertrek van vele christenen uit het Midden-Oosten. En als in Israel zo’n bericht wordt verspreid, zijn het voor hen opnieuw de christenen van wie ze een klap in het gezicht krijgen.
Ons lukt het soms een beetje om aan te kunnen geven dat er ook kerken en gemeenten zijn waar wel voor Israel en het Joodse volk wordt gebeden. Maar voor het Joodse volk is het onmogelijk dat onderscheid te kunnen maken.

Dit geeft ons nog niet het recht de kerk en de gemeente af te schrijven. Het is de Here, Die daarover beslist. We mogen, ja moeten, de kerk oproepen tot bekering. Er zijn in ons land nog vele kerken en gemeenten waar de Here werkt. Dat is pure genade van Hem, want wij hebben dat op geen enkele manier verdiend. En ik kom nog veel liefde voor, bewogenheid met en betrokkenheid bij Israel en het Joodse volk tegen. In kerken en gemeenten.

En weet u, ik lig soms letterlijk op m’n knieën voor de kerkelijke leiders, de voorgangers, dat ook bij hen die liefde door zal breken. Dat is één van de redenen dat ik elke week een commentaar schrijf en een Nieuwsbrief verstuur, en daarin regelmatig aandacht besteed aan Israel, met het verlangen en het gebed dat de Heilige Geest het kan gebruiken om ook harten en ogen van leidinggevenden in christelijk Nederland te openen.

Ondertussen komt het moment snel naderbij dat de Palestijnen een zelfstandige Palestijnse staat willen uitroepen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Op grondgebied dat de Here aan Israel heeft gegeven. Nog altijd weigeren ze Israel te erkennen en zijn ze erop uit het Joodse volk uit geheel Israel te verdrijven.

De Bijbel is er echter duidelijk over dat er een einde komt aan het lijden van Israel. Israel zal niet kleiner, maar juist groter worden. De heerlijkheid van de Here zal weer over hen schijnen. De Here zal opnieuw strijden voor Zijn volk. Het moment komt naderbij dat Jesaja 51:22 en 23 werkelijkheid zal worden en dat zal niet prettig zijn voor allen die zich tegen Israel keren of hebben gekeerd: ‘Zo zegt uw Heere, de HEERE en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren: Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken. Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden: Werp je neer, dan lopen wij over je heen. En u legde uw rug neer als was u aarde, als was u de straat voor wie daaroverheen gaan.’

Juist nu is het meer dan ooit nodig dat alle christenen in Nederland en wereldwijd, allen die de Here Jezus kennen en liefhebben, zich verbonden weten met Israel en het Joodse volk. In welke kerk of gemeente ze zich ook bevinden. Of misschien wel erbuiten.
De Here gaat zich weer over hen ontfermen. Daarom: ‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel’ (Jesaja 62:1).

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. Ed Brummans zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 juli 2011 om 9:14

  Hallo Dirk,

  Moge de Jesjoeha ha massjiach Zijn volk de Gemeente verlichte ogen van het hart geven om Israel die plaats te geven die haar rechtens de Here God toe komt. De bedekking die op Israel is om de Here Jezus te (her) erkennen is omgekeerd eveneens over veel kerken gekomen waardoor God’s heilsplan met Zijn aardse volk Israel niet (her) erkent wordt. Moge de Heilige Geest van de gebeden nog de genade schenken om vele ogen te openen en hun de rechte kennis van zijn Woord te openbaren. Al wie Israel lief heeft, wil ik oproepen te bidden!

 2. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 juli 2011 om 11:24

  Van harte sluit ik me bij deze oproep aan!

  En ook wat Ed hierboven schrijft is waar: in het algemeen gesproken heeft zowel de kerk als Israel een blinddoek voor. Er zijn gelukkig uitzonderingen, maar de kennis van – en de omgang met – Jezus/Yeshua wordt vaak pijnlijk gemist.

  Ik vind het altijd heerlijk om in onze dorpen en steden de kerken te zien, als een bewijs van de grote plaats die God in het verleden in ons land heeft gehad.
  Maar tegelijkertijd zucht ik dan: Here, laat Uw heerlijkheid weer terugkomen in Nederland! Vul deze kerken met door Uw Geest geleide mensen!
  Laten wij ons weer tot U keren en U eren zoals U zo waard bent.
  Laat de naam van Uw Zoon weer met eerbied genoemd worden en niet alleen als een goddeloze uitroep.

  Hetzelfde bid ik voor de joden. Dat ze kracht en wijsheid van de God van Israel zullen vragen en dat ze hun Messias zullen herkennen, belijden en liefhebben.

  Er is een strijd gaande in de lucht boven ons en die strijd wordt steeds heviger naarmate we dichter bij het zichtbare Koninkrijk van God komen.
  De valse voorstelling van zaken in het Midden-Oostenconflict grenst soms aan het belachelijke en toch gelooft haast iedereen de leugens die er verteld worden.

  Inderdaad, de Kerk en Israel zullen verdrukt worden.
  Maar toch hoeven we niet te wanhopen, want Jezus heeft de uiteindelijke overwinning al behaald.
  De poorten van de hel zullen Zijn gemeente niet overweldigen en Zijn volk Israel zal toch eens, na het aannemen van haar Messias, voor alle volken op aarde een lichtend voorbeeld zijn.

  God wil graag, dat we bidden om het zichtbaar worden van Zijn beloften en dat we verlangend uitzien naar de vervulling van Zijn Woord.
  Daarbij is het goed om leugens aan de kaak te stellen en blij te leven als getuigen van het heerlijke, unieke en allesoverwinnende Christelijke geloof.

 3. Sandra van Unen zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 juli 2011 om 12:51

  Onze God doet mij steeds meer houden van Zijn Oogappel: Israel.
  Waar wij aan Gods volk komen, komen we aan Jezus.
  Zijn Geest doet mij steeds meer getuigen en oproepen om liefde, juist voor Israel.
  Ik dank God voor Zijn genade voor zijn kinderen, ook in Nederland.

 4. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 juli 2011 om 19:40

  Beste Dirk,

  Van harte sluit ik mij ook bij jouw oproep aan: Op de knieën voor de Kerk en voor Israël!
  Maar ik wil wel daar nog iets aan toevoegen nl.: Wij moeten ook daadwerkelijk “De handen uit de mouwen steken” voor de Kerk en voor Israël. Hier in het Katholieke (?) zuiden hebben wij twee volks-gezegden in deze: Bid en Werk.——– Hier helpt geen bidden meer, hier moet aan “gewerkt” worden.
  Waarmee ik wil zeggen, dat wij ook actief moeten meedoen in de Christelijke gemeenschappen (kerken) b.v. naastenliefde-werken, missionairende werken, ook kunnen meepraten over mistoestanden in deze Kerken (vooral in de R.K.Kerk). Maar ook in de maatschappij daadwerkelijk laten zien en horen dat wij Christenen zijn en in de Christelijke politiek, want daar worden de ethische en moralistische wetten bepaald.
  Wat Israël betreft kunnen wij, niet alleen bidden, maar ook de missionairende organisaties die in Israël daadwerkelijk aan het verkondigen zijn, dat Jezus de lang verwachte Messias is, ook voor hen en dat zij Hem gaan erkennen. Laten wij deze Christelijke-frontsoldaten in alle opzichten steunen (ook financieel).
  Uit al mijn reacties kun U afleiden dat ik altijd de nadruk wil leggen, dat wij praktijk-Christenen moeten worden, frontsoldaten voor Zijn-Vredesrijk dat komende is.

 5. Dirk zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 juli 2011 om 20:04

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Hub,
  Ik ben het er helemaal mee eens dat we ook in actie moeten komen. Dat kan in Israel, zoals je aangeeft, evenals hier in Nederland.
  Met het oog op de actuele situatie zullen Pillar en Fire en Christenen voor Israel op 13 september aanstaande in Den Haag een manifestatie organiseren op het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer. Het zal een bijeenkomst zijn waarin vanuit Gods Woord de naties worden gewaarschuwd en Gods beloften voor Israel zullen worden geproclameerd. Het is namelijk zo dat in de week van 19 – 22 september tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York mogelijk zal worden opgeroepen tot erkenning van een Palestijnse Staat. Deze stap zal onvermijdelijk ook betekenen dat Jeruzalem gedeeld zal worden.
  Op maandag 19 september, wanneer de Algemene Vergadering in New York van start gaat, wordt waarschijnlijk een grote slotmanifestatie gehouden bij het Europees Parlement in Brussel, mits daar toestemming voor komt.
  Pillar of Fire zal in de week van 1-7 september een aantal Mobilisatie-avonden organiseren (http://www.pillaroffire.nl)
  .

 6. Hans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2011 om 8:16

  Beste Dirk,
  Wat goed en lief bedoeld van je, maar wat verwacht je van de kerken aangesloten bij een club die met regelmaat Israël hetzij direct of via hun partners onderuit halen en daardoor voor Gods volk een onbetrouwbare broeder is gebleven. En waar onze predikanten straks hun pensioen van gaan krijgen, komt het spreekwoord hier niet om de hoek kijken die roept: “wiens brood men eet wiens woord men spreekt”. Waar atheïstische predikanten hun vuil ongestoord kunnen verkondigen, die banden hebben met afgodsdiensten zoals het boeddhisme, hndoeisme en niet te vergeten de volgelingen van Gods grote tegenstander Mohammed. Ik kan nog wel even doorgaan totdat mijn toetsenbord nat is geworden van de tranen.

 7. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2011 om 9:49

  Beste Hans,
  Deze Psalm is de Afrikaners ook ter bemoediging geweest. Je wijst op de atheïstische predikanten en zij die banden hebben met de tegenstander van de Here God, maar zie het eens van een andere kant. In 1838 heeft de Here ook laten zien dat Hij machtiger is als welke tegenstander dan ook. Misschien ken je de geschiedenis. Een handje vol Boeren inclusief vrouwen en kinderen moet het opnemen tegen een overmacht aan Zulu’s. Ze bidden en smeken de Here en beloven dat ze, als God hun de overwinning zal geven, zij die dag voortaan als een Sabbathsdag zullen vieren en gedenken. (Later zal deze dag bekend staan als Geloftedag.)
  De Vader in de hemel hoort naar hun gebed en laat een dichte mist neerdalen. Ooggetuigen zien dat er vanuit die nevel gestalten neerdalen en weer opstijgen. De aanvallers vluchten en lijden zeer grote verliezen terwijl de Boeren en hun gezinnen gespaard blijven.

  Ik wil met dit waargebeurde verhaal maar zeggen, beste Hans, dat de Here vandaag nog precies Dezelfde is als toen. De vijanden kunnen optrekken tegen de gelovigen en tegen Israel, maar God heeft het laatste woord. Het is wel zaak om Israel te blijven zegenen in onze gebeden

  Als bemoediging:

  Psalm 146:5 Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God,
  Psalm 146:6 wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid;

 8. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2011 om 12:31

  Beste Hans,

  Jij benoemt vele mistoestanden in kerken die aangesloten zijn bij een club die met regelmaat Israèl onderuithalen en waar predikanten hun vuil ongestoord kunnen verkondigen die banden hebben met afgoddiensten etc. etc. Zoveel, totdat jouw toetsenbord nat geworden was van de tranen.
  Maar Hans, in mijn visie zijn dit tranen van woede en onmacht die ikzelf ook al eens ervaren heb. Maar de vraag nu is: Wat kan onze persoonlijke daadkrachtige bijdrage zijn voor de kerken en Israel. Welk ´steentje´, hoe klein ook, kunnen wij zijn voor Gods Tempel, de Christelijke Wereldgemeenschap.
  In Reactie nr. 4 heb ik geprobeerd wat ´kleine steentjes´ aan te dragen. Hub.

 9. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2011 om 14:38

  Protesteer bij de PKN, blijf protesteren tegen de subsidie van Kerk in Actie aan Sabeel, twee organisaties die met leugens Israel zwart maken.

  Zie de persberichten op onze website.

 10. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2011 om 18:20

  En toch zullen op een dag de echte christenen elkaar opzoeken en als het ware één gemeente vormen. En wij zullen door de goddelozen verketterd en geoordeeld worden. Voorbeelden nu al….. christenvervolging over de hele wereld. De informatie van Open Doors zegt genoeg.
  De zonde zal regeren over de wereld en Nederland.
  Wellicht moeten wij straks ondergronds te werk gaan, maar dat zal ons sterken in ons geloof.
  Maar waar twee gelovigen samen zijn, ben Ik, Jezus, in uw midden.
  Dirk, maar hoe het verder gaat met de kerken en gemeenten in de toekomst, weet ik niet. Maar samen zullen wij één gemeente zijn.
  Het zal zoiets zijn als… GODS HUIS, JEZUS LEEFT GEMEENTE.

  Laten wij met z’n allen achter Israel en het joodse volk blijven staan.

  vr gr Rene postma

 11. Hans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2011 om 19:42

  @ Hub.Eussen 12.31 uur
  Ik vernoem atheïstische predikanten, gelukkig zijn er ook predikanten die het woord van onze God met liefde en tot zegen brengen.

 12. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2011 om 10:47

  Hans, sorry voor het vergeten van het woord atheïstische (predikanten). Maar wat is jouw mening over mijn voorgestelde daadwerkelijke actie-punten voor de kerken en Israël in reactie no. 4?
  Rene Postma, ik ben het (weer) helemaal met jouw reactie eens en jouw vraag: Hoe het verder moet gaan met de kerken en gemeenschappen in de toekomst, daar kan ik alleen maar hetzelfde op antwoorden als in mijn reactie No. 4: Niet alleen maar door te bidden maar ook proberen, daadwerkelijk ons “steentje” bij te dragen voor Gods-tempel, de Wereldwijde Christelijke Gemeenschap. Die in mijn visie in de toekomst steeds meer zal bestaan uit: Media-kerken, denk aan Hour of Power (die voor mij de zondagse R.K.Kerk-gang helemaal heeft vervangen), en de Christelijke Internet websites met als voorbeeld voor mij: Dirks-Visie want hierop kunnen wij mekaar bemoedigen, maar ook corrigeren, waardoor ons Christelijk-geloofsleven verder verdiept wordt. En waar 1000-den (gelovige?) bezoekers van Dirks-Visie “samenkomen” is Jezus aanwezig. Hub.

 13. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2011 om 11:19

  Graag wil ik onderstrepen wat René en Hub hierboven schreven.
  Door de vervolgingen zullen Christenen zich steeds meer aaneensluiten.
  En Jezus zal in hun midden zijn, al zijn er maar met twee of drie bij elkaar.

  Als ik de bijdrage van Hub lees, denk ik vaak: Voorwaarts Christenstrijders! Drukt uws Koning spoor (lied 106 uit de bundel van Johannes de Heer).
  Het is goed om daartoe telkens weer te worden opgeroepen.

  Ook heel fijn om te lezen wat Robbert schrijft over het antwoord van God op het gebed in de geschiedenis van Zuid-Afrika. Ik wist niet, dat daar de oorsprong van Geloftedag lag.

  Mijzelf kwamen twee opmerkelijke gebeurtenissen met betrekking tot Gods bemoeienis met Israel in gedachten.
  In 1978 verscheen er op Jerusalemdag (de dag dat in Israel herdacht wordt hoe in 1967 de Oude Stad werd heroverd) een regenboog boven de Klaagmuur. Alsof God zeggen wilde: Ik blijf trouw aan Mijn beloften!
  En in 2007 – dus precies 40 jaar later – liet God Zijn stem horen in een geweldige regenbui met hagel en onweer. De geplande openluchtbijeenkomst om het 40-jarig bestaan te vieren, moest worden afgezegd, terwijl er normaal in deze tijd van het jaar maandenlang uit de strakblauwe lucht geen druppel regen valt.
  Zo zorgt God er Zelf voor, dat Hij de eer krijgt die Hem toekomt!

  In Psalm 50 staat: Roep Mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal Ik je eruit helpen en zal je Mij eer geven.

 14. Dik van den Dool, Spijkenisse zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2011 om 13:15

  Beste Dirk
  Wat schrijf je mooie dingen over Israel, God’s oogappel. Deze week las ik ‘Steen door de ruit’ van Bart Repko (van Never be Silent), wachter op de muren van Jeruzalem. Wat komen hier herkenbare zaken aangaande de kerken in ons land in voor en doet hij zegenrijk werk ook door de lezingen die hij hier geeft, te beluisteren op zijn website.
  Ook werd ik gebeld door KerkinActie voor een sponsoring en heb ik ook mijn ongenoegen als PKN-lid meegedeeld vanwege hun steun aan Sabeel.
  Shalom

 15. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2011 om 13:29

  Dank je Manuela, ja daar komt Geloftedag vandaan. De communisten die thans Zuid-Afrika ‘regeren’, hebben deze naam veranderd in ‘Verzoeningsdag’. Dit regime onder leiding van president Zuma hecht alleen geloof in voorvadergeesten en geeft volstrekt niets om het christelijk geloof. Als hij kon, zou hij alle kerken het liefst willen sluiten. Hij gebruikt nu de New Age en dergelijke om te infiltreren in de kerken die slechts de Heere God erkennen en allerlei afgoden afwijzen. Delen van de Nederduits Gereformeerde Kerken (NG kerken) en de Hervormde Kerken nemen de bijbel niet meer geheel als Gods woord en op de scholen mag de naam van de Heere God eigenlijk niet meer genoemd worden. Er word dan gesteld dat dat discriminatie is omdat andere geloven worden afgewezen. De ouders proberen dan maar thuis hun kinderen christelijk op te voeden, want op de staatsscholen is dat taboe geworden. Gelukkig zijn o.a de Afrikaner Protestantse Kerk (APK) niet gevoelig voor welke dwaalleer dan ook en is de Afrikaner in het algemeen sterk geneigd om Gods leiding en hulp te vragen. Ook komen vloeken niet in het taalgebruik voor. Ik schreef het reeds eerder: de vijand kan doen wat hij wil, maar God heeft toch écht het laatste woord.

 16. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2011 om 14:20

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Ik deel jouw bezorgdheid Dirk, wat betreft de kerken, toch moest ik leren zien dat het niet De kerk is, die YESHUA bedoelde, maar de KAHAL, de gemeente. De Gemeente is HET LICHAAM van YESHUA HAMASSJIACH
  en wij zijn elkaars leden en HIJ (YESHUA) is het HOOFD.
  De kerk is in zijn algemeenheid AFVALLIG geworden.
  Maar omdat in vele kerken en gemeenten ECHTE Profetie ontbreekt, wordt dit zo goed als niet gezien, jammer.
  Al jarenlang mocht, nee, dacht hij dat hij moest blijven in de kerk.
  DE HEERE besloot anders.
  WAAR TWEE OF DRIE in DE NAAM van YESHUA samenkomen, daar is HIJ en daar is DE GEMEENTE, overal ter wereld.
  Vandaar nog EEN keer een WOORD van DE RUACH HAKODESJ:
  Voor hen DIE MIJ liefhebben en MIJN ZOON volgen.
  HOORT, DE AFVAL komt; Scheidt jullie af van de valse kerk en valse leer; GA UIT BABEL, heb geen deel aan hen.
  ZOEK MIJN AANGEZICHT, KOM bij elkaar thuis voor GEBED en MIJN WOORD;
  Want er komt een RECHTSGEDING over NEDERLAND vanwege MIJN OOGAPPEL ISRAEL.
  BLOED, VUUR en ROOK; Storm; VERDERF en RAMPEN;
  ZIE OP MIJN ZOON, ROEP HEM AAN.
  Zie HIJ KOMT SPOEDIG om te RICHTEN en TE HERSTELLEN.
  HOOR wat DE GEEST ZEGT, ZEGT DE HEER.

  Toets alles, behoudt het goede, Zie of het komt.

  Allen veel wijsheid toegebeden. Hartelijk Shalom.

  Lou.

 17. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2011 om 15:14

  Hoi Dirk,

  Deze week was ik bezig met de voorbereiding voor de opening in onze gemeente Jozua voor zondag a.s. Dinsdag las ik ‘s morgens de woorden uit Zacharia 8 – 1:9

  1 Het woord van de HEERE van de legermachten kwam tot mij:
  2 Zo zegt de HEERE van de legermachten:
  Ik heb Mij met grote na-ijver voor Sion ingezet,
  ja, met grote grimmigheid heb Ik Mij voor haar ingezet.
  3 Zo zegt de HEERE:
  Ik ben naar Sion teruggekeerd
  en Ik zal midden in Jeruzalem wonen.
  Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden,
  de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.
  4 Zo zegt de HEERE van de legermachten:
  Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten
  op de pleinen van Jeruzalem,
  ieder met zijn stok in zijn hand
  vanwege de hoge leeftijd.
  5 De pleinen van de stad zullen vol worden
  met jongens en meisjes
  die spelen op haar pleinen.
  6 Zo zegt de HEERE van de legermachten:
  Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen
  van het overblijfsel van dit volk,
  zou het ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?
  spreekt de HEERE van de legermachten.
  7 Zo zegt de HEERE van de legermachten:
  Zie, Ik ga Mijn volk verlossen
  uit het land waar de zon opkomt
  en uit het land waar de zon ondergaat.
  8 Ik zal hen hierheen brengen,
  zij zullen midden in Jeruzalem wonen.
  Zij zullen Mij tot een volk zijn,
  en Ík zal hun tot een God zijn,
  in waarheid en in gerechtigheid.
  9 Zo zegt de HEERE van de legermachten:

  Tot mijn schaamte moet ik bekennen dat ik nooit zo’n hart gehad heb voor Israël tot ik weer opnieuw het 1e testament ben gaan lezen met de profeten. Ik snapte er niet zoveel van totdat ik in Job 36:22 het volgende las:

  Zie, God is hoogverheven door Zijn kracht;
  wie is een Leraar als Hij?

  Ik heb dan ook gevraagd of Hij mij wilde leren, en in de afgelopen maanden heb ik meer en meer geleerd hoe belangrijk het volk en het land Israël zijn in de ogen van de Eeuwige en heeft Hij mij liefde voor Zijn volk in mijn hart gegeven. Morgen, tijdens de opening ga ik dit gedeelte lezen en vragen naar de vrede van Jeruzalem, voor die shalom en zegen voor de wereld en dus ook voor ons zal zijn.

  Cees van Herpen

 18. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2011 om 19:13

  Bedenkt daarom dat jullie, die vroeger heidenen waren naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat jullie toen zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israels en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijn jullie, die eertijds veraf waren, dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in Zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking heeft gesteld, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weer met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan jullie die veraf waren, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij in één Geest de toegang tot de Vader. Zo zijn jullie dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is.
  In Hem wast elk bouwwerk, goed aaneensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook jullie mede gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest,
  ( Ontleend aan “De eenheid der Gemeente”, Efeziërs 2:11-22).

 19. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2011 om 21:03

  Op de kniëen voor de kerk en Israël? Ik zeg: op de knieën voor YHWH en ZIjn verbondsvolk Israël! Yeshua is de Koning der Joden en niet zoals gezegd wordt de Koning der kerken! Er rust geen zegen op wat YHWH niet welgevallig is, wat niet naar Zijn wil is en Zijn doel, die opgenomen is in de 10 geboden/leefregels en de principe’s van YHWH’s Koninkrijk, te lezen in Matthëus 5 (6+7) en Yeshua volgen in Zijn voetstappen gaan, Yeshua als voorbeeld, dát maakt het verschil tussen goddelozen (diegenen die de wereld aanhangen) en volgelingen van Yeshua; gij geheel anders!

  shalom

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2011 om 21:10

  Het anti-semitisme en nu anti-Isaël is van alle tijden! De mens is nu eenmaal van nature een vijand van God…. Dus is hij van nature vijandig gezind tegen alles wat van God komt en alles wat God liefheeft….. Dat begon al onder Mozes in Egypte. Alle Bijbelse geschiedenissen getuigen ervan. Er werken machten en krachten in deze wereld, die koste wat het kost het heil en het komende vrederijk willen verhinderen. Zei Jezus Zelf niet, dat hij niet gekomen was om vrede te stichten? Zolang de wereldse machten niet onder verzekerde bewaring zijn gesteld, zal het oorlog in de hemelse gewesten blijven met hun afstraling naar alles wat op deze aarde gebeurt. Ik laat me er al lang niet meer door verrassen. Ik bid en hoop, dat alle christenen zich voorbereiden op alles wat nog komt, want wat we nu zien en meemaken, noemde Jezus dat niet het “begin der weeën” (Markus 13: 8)? Ik denk, dat ons gebed vooral moet zijn, dat christenen blijven staan, waarvoor ze staan, volharden en niet zwijgen! Wat nu in Noorwegen gebeurd is, zal wel weer op de nek van “radicale christenen” neerkomen!! Ik noem hier bewust het woord “radicaal”, dat is compromisloos Jezus toebehoren, compromisloos Hem volgen, compromisloos van Hem getuigen!! We hebben geen geest van angst ontvangen maar een Geest van kracht!! Wie durft?

 21. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2011 om 21:11

  De oproep om voorbede te doen voor: Israël, kerk (universele-wereldwijde) is broodnodig Dirk. Wij mogen elkaar warmen, als afzonderlijke vlammetjes één geheel zijn. Dit is met de Heilige Geest vervuld zijn. Dan groeien we in elk opzicht naar Hem toe, Jezus Christus onze Verlosser en Middelaar. Die ook het hoofd der gemeente is, welke het gehele lichaam bijéén houdt.
  De Heilige Geest zal ons ook in/tot de volle Waarheid leiden. Troosten in verdriet, opmerkzaam maken zodat we elkander in liefde aanvaarden, de ander uitnemender zullen achten dan onszelf.
  Het is ook niet door (eigen) kracht of geweld. Het levenshuis ons lichaam heeft een sterke bewoner nodig, wanneer alles eerst netjes schoongeveegd en op orde gemaakt is.

  Ook hebben de in beweging gekomen Islamitische volken en álle ander godsdiensten de Ene ware God nodig wereldwijd.
  Dat nog velen door de enge poort mogen ingaan en de smalle weg mogen vinden en gaan bewandelen. Laten wij de God der genade en der gebeden daar zonder ophouden om bidden. Dan gaat de Rechtvaardige Rechter deze aanhoudende gebeden zekerlijk verhoren.

 22. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juli 2011 om 3:56

  Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid op Hem (Jeshua, Jezus) doen neerkomen. Dit is een vers uit het verboden hoofdstuk van Jesaja 53. Alleen hierin ligt de enige hoop voor Israël en ook ieder mens op aarde! Laten we toch geen tijd verliezen om dat allen te vertellen. Laten we ons niet langer bezig houden met politiek en religie. Het duurt maar één uur in de toekomst voor de Heer om dat eens helemaal te vernietigen (Openb. 17, 18).

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juli 2011 om 10:10

  Sjalom allen,

  Het treft mij dat Dirk de spijker op zijn kop slaat. Richten we ons tot de situatie die tussen Pesach en het Wekenfeest manifesteert. We zien dat Yeshua Zijn discipelen onderwijs geeft waarover gesproken wordt dat het de boeken der wereld niet kan bevatten. Yeshua opende hun ogen, harten en hun verstand zoals Hij dat ook bij de Emmaüsgangers deed. Na de terugkeer tot Zijn vader maken de discipelen van Yeshua hun huiswerk. De lege plaats wordt hersteld en daarmee wordt de basis gelegd om na 10 dagen van lofprijzing en gebed de hernieuwing van G’ds Ruach te mogen ontvangen. Die tijd van herstel en gebed was echt noodzakelijk. Jesaja 53 is werkelijkheid geworden voor mijn volksgenoten. Velen aanvaarden deze woorden, het was in die dagen beslist geen verboden hoofdstuk. Heel frappant is dat voor de kerken vele hoofdstukken van de Bijbel totaal onbekend zijn. Wat erger is dat ook in de kerken mensen zijn die menen dat zij hun eigen interpretatie verbinden aan hoofdstukken. Onbekendheid met onze cultuur en gebruiken zorgen vaak voor een misinterpretatie en een onnodige verwijdering. Ik denk dat heel veel theologen meer van kerkrecht afweten dan van de Bijbel. Ziedaar een grond voor het volgen van de dogma’s die kerkelijk verankerd liggen. Het levende woord is daardoor zeer smal geworden. Men begrijpt ons volk niet meer en zet ons weg als en relikwie. Als de kerk terugkeert naar de wortels waaruit zij zijn ontsproten, dan zullen er heel veel onheilige huisjes om moeten vallen. Moge de G’d van Israël de ogen openen van de kerken over de volle breedte. Er bestaat geen moederkerk… Terug naar de wortel is het volledige aanvaarden van het werk van Yeshua en ons houden aan Zijn uitspraak: meen niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. De Wet, is zacht en niet zwaar. De wet verlicht ons levenspad… Gewoon volhardend gehoorzaam zijn en G’d aanbidden om de hernieuwde kracht zoals het was in de 10 dagen die volgden op de hemelvaart van Yeshua. Iedereen mag uit die Bron putten. Het is gratis zegt Hij zelf in Zijn woord.

 24. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juli 2011 om 13:21

  Beste Dirk… zou ik even willen reageren op de reactie van Ernst van Olffen.

  Beste Ernst, ik begrijp jouw overtuigingen dat je er vol voor moet gaan… maar het woord radicaal zou ik niet gebruiken. Dat je in Jezus naam, in zijn liefde, in volle overtuiging met een groot geloof het evangelie wil en mag verkondigen… maar niet radicaal.
  Door een radicale christen ben ik al lichtelijk bedreigd, en zijn gedachtegang verschilt niet veel met de dader, radicale christen in Noorwegen.

  Rene Postma

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juli 2011 om 16:33

  Beste René Je kunt zo iemand geen christen noemen want een echte wedergeboren christen zal jou nooit bedreigen. Niet iedereen die Here Here zegt behoort Hem toe. ..

 26. Martin van Dalen zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2011 om 6:32

  Amen! En laten we ons als christenen voorbereiden op het moment dat we de keuze van Ruth moeten maken (‘uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’) met de houding van Esther (‘kom ik om, dan kom ik om’).

 27. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2011 om 7:33

  De Vrede voor Jeruzalem! De Vrede van God zij met het Land van Israël.
  Halleluja!
  De Here Jezus kwam voor Zijn volk, Hij kwam voor u en mij. Hoe kan ik, hoe kunnen wij Israël vergeten, nee dat kan en mag niet.

  De God van Abraham, Isaak en Jacob…………. Hij is mijn God.

 28. Manuela zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2011 om 8:25

  Beste Cees van Herpen,

  Is het een fijne dienst geweest gisteren?
  Zo heerlijk, dat de Heilige Geest je op Israel en Jerusalem heeft gewezen en dat je dat wilde doorgeven (@17) !

  Met Jan Hartman zeg ik : Halleluja!

 29. Parel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 juli 2011 om 16:04

  Jan Hartman, inderdaad Yeshua/Jezus, de Joodse Messias kwam voor Zijn volk en komt ook weer terúg voor Zijn volk, het Joodse volk, want Hij is de Koning der Joden en zij die Hem doorstoken hebben zullen Hem zien. Daarmee zal de profetie in vervulling gaan uit Zacharia 12:10: Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem aanschouwen die Hem doorstoken en over Hem een rouwklacht aanheffen, als de rouwklacht over een enig kind, ja zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed om en eerstgeborene en DAN KOMT ISRAËL tot BLOEI.

  De gelovigen uit de heidenen mogen zich aansluiten bij YHWH’s verbondsvolk, het heil is niet uit de kerk, maar uit de Joden, uit Sion.
  Yeshua komt terug om Zijn Bruid te ontmoeten en daar mogen wij indien wij met geheel ons hart, geheel onze ziel en al ons verstand en al onze kracht Yeshua volgen, bij horen en dat noem ik genade uit Liefde.

  shalom,
  Parel

 30. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011 om 12:46

  Wedergeborenen worden niet verschrikt door welke bedreiging van de volken met betrekking tot Jeruzalem omdat zij onderstaande weten:

  1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
  2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
  3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
  4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
  5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
  6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
  7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
  8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
  9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.
  10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
  11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
  12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

  Romeinen 3:29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;

  Met vriendelijke groet,

  Baruch.

 31. Tjeerd Prosee zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 23:03

  Lieve mensen, laat ons er op vertrouwen dat hoe de stemmingen in de naaste toekomst ook mogen uit komen bij de mensjes – grote heren zijn ook maar mensjes – De Eeuwige en Allerhoogste het eerste en laatste woord heeft. HIJ is immers de Alef en deTaw! ofwel de Alfa en Omega.
  Wie is de Schepper van het heelal? De G-d van Abraham Izaak en Jacob! Israel’s G-d. Leest aandachtig wat
  Hij zegt in JESAJA 62. Dat Nederland een trouwe vriend mag blijven van ZIJN volk.
  Wij, de gelovigen uit de volkeren, zijn niet in de plaats van ISRAEL gekomen, maar we mogen achter ZIJN VOLK medegaan. Dit moeten we goed beseffen. En let wel……
  Wie ISRAEL zegent, zal gezegend worden! Hoe moeilijk de toekomst ook moge worden. Houd Moed! BID en steun elkander. SHALOM Dirk en allen

 32. A.Boom zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 oktober 2012 om 22:01

  Voor de kerk zijn de beloften, dat als zij in openbare belijdenis en gebed Gods wil volgen zij ook de zegen van Zijn beloften zullen ervaren.
  Voor Israel geld duidelijk en onomwonden dat zij tijdens en na hun terugkeer naar hun (en geen ander volk) land tijdens de terugkeer Gods hulp zullen ervaren en ook zullen zien in wie zij hebben gestoken. Dat is een lot wat aan geen ander volk is toegezegd. De moedwil waarmee in de kerken ontkend is en wordt ontkend dat ISRAEL Gods uitverkoren volk is kan niet anders eindigen dan door het wegnemen van Gods Geest. En wie niet blind daarvoor is, ziet dit gebeuren. Wij maken niet uit of God Zijn zegen wil geven en wanneer en hoe. Gelukkig doet Hij dit zelf. Bid maar vurig om bewaring voor dit volk en om bekering van onze eigen gevonden godsdienst.

 33. Henk Vermeule zegt:
  Geplaatst op zondag 23 december 2012 om 12:56

  Meneer van Genderen, u schrijft:
  “Dit geeft ons nog niet het recht de kerk en de gemeente af te schrijven. Het is de Here, Die daarover beslist”
  Net als Dhr Repco maak ik ook een onderscheid tussen het instituut “kerk” en haar bevolking.
  Dat doet u zelf ook, u geeft zelfs aan waar u de scheidslijn legt: bij het wel of niet steunen van Israel zoals de bijbel dit ons voorgeeft.

  Zoals Jozef (type-beeld Yeshua) een andere naam kreeg in Egypte, gaf het instituut kerk de Zoon van God ook een andere, Griekse naam..

  Nu Hij alle dingen aan het herstellen is, (Hand. 3 v. 21) en de volkeren de namen van God weer leren (Sef. 3 v. 9) lijkt het ook in Zijn plan te zijn dat Israel hersteld, het volk terug keert en er gelovige heidenen zijn die zich daarbij aansluiten. Een gedeelte van de gelovige heidenen blijft echter kerkje spelen in “Egypte”, pijnlijk, maar voorzegt.

  Mijn vraag aan u is: waar heeft u moeite mee?
  Het instituut kerk kent de bijbelse profeten toch ook en kan een keuze maken.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden