Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ontvlucht Babylon… (47 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2011, 18:48 door Dirk A A

De tijd is aangebroken dat de Here Zich gaat ontfermen over Zijn volk Israel. Tegelijk breekt het moment aan dat Hij de volken gaat oordelen. Zo ernstig zijn de tijden waarin we leven. Deze gedachten worden bevestigd door een recente profetie van de Joodse Bijbelleraar Lance Lambert.

Onlangs las ik Jesaja 51. Daar klinkt het in vers 17: ‘Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem! U die uit de hand van de HERE gedronken hebt de beker van Zijn grimmigheid; de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, opgedronken.’
En in vers 22 en 23: ‘Zo zegt uw Here, de HERE en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren: Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken. Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden: Werp je neer, dan lopen wij over je heen. En u legde uw rug neer als was u aarde, als was u de straat voor wie daaroverheen gaan.’

Ook Jesaja 47 spreekt hierover. In vers 6 zegt de HERE over Israel: ‘Ik was zeer toornig op Mijn volk, Ik ontheiligde Mijn eigendom en Ik gaf hen over in uw hand, maar u bewees hun geen barmhartigheid, ja, zelfs voor de oude maakte u uw juk zeer zwaar.’
Een paar verzen verderop wordt het oordeel Babel aangezegd, in zeer krachtige bewoordingen: ‘Daarom zal er onheil over u komen. Wanneer het aan de dag treedt, zult u niet weten; rampspoed zal u treffen, u zult die niet kunnen afkopen; er zal plotseling verwoesting over u komen, zonder dat u een vermoeden hebt’ (vers 11).

Wat een wonderlijke woorden in deze beide hoofdstukken van Jesaja. Er komt gegarandeerd een einde aan het lijden van het volk Israel. Het volk heeft de beker van de bedwelming gedronken, opgedronken, de beker van de grimmigheid van de HERE. Maar het moment breekt aan dat ‘uw Here, de HERE en uw God’, een rechtszaak voor Zijn volk zal voeren. De beker van bedwelming, die het Joodse volk eeuwenlang heeft moeten drinken, de droesem van de beker van Zijn grimmigheid, zal worden gegeven aan hen die het Joodse volk bedroefden, die over het volk heen liepen.

Open uw ogen eens voor de situatie in de wereld. Het Joodse volk keert terug naar Israel, in aantallen die aanzienlijk groter zijn dat de exodus ten tijde van Mozes uit het land Egypte. Het is Gods grote verlossingsdaad in de 20e en 21e eeuw.
Ondertussen wordt de wereld steeds wanhopiger. De economische en financiële crisis is niet meer te beheersen, hoewel de politici ons verzekeren dat het allemaal goed komt. Maar niets lijkt te helpen. Alle miljarden aan steun verdwijnen in een bodemloze put. Amerika dreigt te bezwijken onder een enorme schuldenlast. De euro en Europa staan er al niet veel beter voor. En ook Japan zit fors in de problemen.

Staat Babylon op instorten? Openbaring 18 en 19, waar we lezen over de val van Babylon, kunnen zomaar werkelijkheid worden. Hoe staat wij hierin?
Mogelijk maakt u zich grote zorgen over uw (aandelen)bezittingen. Ik raad u dringend aan uw vertrouwen op de Here Jezus alleen te stellen. En wend uw bezittingen aan – nu het nog kan – om het werk in Gods Koninkrijk te ondersteunen. De Bijbel zegt nadrukkelijk dat het zaliger is te geven dan te ontvangen (Handelingen 20:35).

In dit verband las ik een opmerkelijke profetie op de website van de Joodse Bijbelleraar Lance Lambert (www.lancelambert.org). Ik acht hem betrouwbaar. Jaren geleden heb ik meegewerkt aan de Nederlandse vertaling van zijn boek ‘Israel is uniek’.
Deze profetie spreekt mij zeer aan en bevestigt mijn eigen gedachten. Overweegt u deze profetie, die in april jl. is doorgegeven, biddend en toets al deze woorden aan het Woord van God.

Het is goed dat jullie voor Israël op de bres staan, opdat zij gered wordt, want het is Mijn doel om haar te redden. Ik zal de cirkel van verlossing en mijn belofte welke Ik met Abraham begon voltooien, namelijk dat uit hem een grote natie zal voortkomen en dat in hem alle geslachten van de aarde gezegend worden. En zo is het gebeurd! Israël heb Ik gebruikt als een voertuig om Mijn Woord te brengen aan alle volken; en zo ook mijn verlossing en de kennis van mijn doel. Want uit alle volken is uit dit volk de Messias voortgekomen. Spoedig zal de volheid van de heidenen gered zijn en Ik zal mij opnieuw keren tot Israël, tot Mijn Joodse volk. Zij zullen opnieuw geënt worden op hun eigen olijfboom en Mijn belofte aan Abraham zal wonderbaarlijk vervuld worden. Dan zal de hardheid van hun hart smelten, vanuit hun blindheid zullen zij ziende worden en hun lijden zal veranderd worden in stralende glorie. In dit doel ben ik vastberaden, Ik zal er niet van afgekeerd worden. Spoedig begin Ik dit alles in vervulling te brengen. Hun zwakte maak Ik tot ongelofelijke kracht en Ik zal dit volk gebruiken als de laatste getuige van Mij naar de wereld toe.

Neem datgene wat er in de Arabische wereld plaatsvindt zeer ernstig. Het is niet goed voor Israël! Het is geen beweging richting vrijheid en ware democratie, maar een enorme winst voor de militante islam. Zij zullen zoeken om Israël uit de weg te ruimen en te vernietigen, maar zij zullen niet alleen falen; ook zal hun kracht en macht gebroken worden en vanuit hun midden zal een grote oogst van zielen worden gered.

Hoor Mij, Ik roep jullie op tot voorbede! Het zal niet makkelijk zijn. Alle machten en krachten van Mijn vijand zijn erop gericht om de oogst van mensen die tot Mijn verlossing en redding komen, tegen te houden. Maar hij zal niet slagen! Daarom zoek ik diegenen die op de bres willen staan, die een muur willen bouwen en die in de plaats van voorbede gaan staan.
Spoedig zal er ook een meer serieus oordeel over de Westerse natiën komen. Ik zal hen tot niets maken. Ik zal hen onderste boven keren; Ik zal hen vermalen tot poeder/tot niets. Ze zullen niet weten wat hen overkomt. Het zal lijken alsof er niets over is van wat ik ooit in deze natiën heb uitgewerkt; vooral in die supermacht. Ik zal het tot zwakheid maken, ze zal niet langer een supermacht zijn, maar een deernis voor de natiën.

Hoor Mijn Woord; Ik roep u op tot voorbede, voor diegenen in de natiën die mij toebehoren, dat zij van dit alles gered zullen worden. Hoor deze uitroep! Mijn hart smacht naar diegenen die Mij toebehoren, dat zij mogen begrijpen en weten hoe te wandelen in het midden van dit alles. Hoor Mij! Want Ik spreek tot u die van Mij houden, en die op deze ochtend aan mij gedacht hebben. Ik verlang niet naar oordeel, maar het meest serieuze en verwoestende oordeel zal over deze natiën komen. Hoor deze woorden die van Mij komen en geef gehoor aan Mijn roep tot voorbede! (met dank aan www.pillaroffire.nl).

We leven in bijzondere tijden. Ik bid dat de Here uw ogen en uw hart ervoor opent. Laten we breken met Babylon, opdat we niet met Babylon ten onder zullen gaan. Laten we ons verbonden weten met Israel. En bovenal: laten we de Here volgen in alles, wat het ons ook kost. Dan mogen we leven in de verwachting van Lucas 21:28: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Dirk van Genderen

47 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2011 om 20:46

  Beste Dirk,

  Babylon, de stad uit Openbaringen 17 en 18 moet nog komen. Het zal namelijk het wereldhandelscentrum worden onder het Rijk van de antichrist tijdens de komende Grote Verdrukking. Aan het eind van de Grote Verdrukking zal Babylon dat in Irak ligt, totaal verwoest worden.

  Wat we nu zien met de financiële onrust, heeft te maken met de opkomst van de antichrist. In het nieuws hoor je al over dat er een leider moet komen om de schuldencrisis op te lossen.

 2. Corina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2011 om 21:50

  Alhoewel ik voor mezelf dit alles nog moet toetsen, acht ik Dirk van Genderen betrouwbaar en ben ik dus geneigd ook deze profetie te geloven … Natuurlijk verlang ik naar de wederkomst van de Here Jezus. Maar wat daar allemaal nog aan vooraf gaat … help !
  Hoe moeten wij als christenen Babylon ontvluchten. Wat betekent dit dan praktisch voor een gezin met 2 opgroeiende kinderen. Ze gaan naar school, we wonen in een buurt, mijn man heeft een eigen bedrijf, we hebben een huis met hypotheek. We zijn gewoon onderdeel van deze samenleving. We kunnen daar toch niet zomaar uitstappen en ons afzonderen. Ik bedoel dit absoluut niet cynisch.
  Of gaat het alleen om levenshouding en hartsgesteldheid en niet om concrete stappen …

 3. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 12:33

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Goed van je Dirk, dat je deze boodschap op je site zet.
  Ken Lance ook al jaren en weet hoe integer hij is.
  Zijn boodschap, die hij moest doorgeven van DE RUACH HA KODESJ, daar sta ik helemaal achter en is ook voor mij een bemoediging om door te gaan, met het op de bres staan in gebed en anderszins.
  Laten we het aandachtig en biddend lezen en toetsen aan HET WOORD van ABBA.
  Hier in Nederland wordt het nu echt duister, MAAR YESHUA is ONS LICHT.
  Houdt HEM vast, en dan ook elkaar.

  Hartelijk Shalom voor Allen.
  Lou.

 4. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 15:47

  Beste Dirk,

  Toen ik je artikel las, en vooral ook de profetie van Lance Lambert, dacht ik gelijk aan 3 studies op ‘mijn’ website (De Eindtijdbode). Deze studies zijn van 3 verschillende Bijbelleraren, maar hebben alle 3 met elkaar – en inhoudelijk met deze profetie – te maken. Reden waarom ik ze hieronder vermeld:
  1. Gij, volk van Israël, ontwaak! – geschreven in 2003
  2. De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezech. 38 en 39) – geschreven rond 1978
  3. De toekomstige economische ineenstorting – geschreven in 1982

  Uit het gehele volk van Israël (12 stammen) komen straks de 144.000 (12.000 uit elke stam). Deze 144.000 zijn degenen die op zeer korte termijn, in de bijna laatste fase van de eindtijd, tot aan de aanvang van de grote verdrukking toe, nog een hele bijzondere bediening Gods krijgen. Op deze groep slaat m.i. onder andere dit gedeelte uit de profetie van Lance Lambert:
  “…Israël heb Ik gebruikt als een voertuig om Mijn Woord te brengen aan alle volken;… Ik zal dit volk gebruiken als de laatste getuige van Mij naar de wereld toe… en vanuit hun midden zal een GROTE OOGST VAN ZIELEN worden gered…”.

  “…Spoedig zal er ook een meer serieus OORDEEL over de Westerse natiën komen…”
  Waarom?
  Omdat de Westerse naties eeuwenlang christelijke naties waren, die daarom door God gezegend werden. Maar het echte christelijke leven (waarbij bedoeld wordt: Christus NAVOLGEN) is – gemiddeld genomen – vandaag de dag ver te zoeken in het Westen en in die landen waarheen velen uit het voorheen christelijke Westen naar toe zijn geëmigreerd (zoals o.a. Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland).
  En juist vanwege deze “afvalligheid” komt het oordeel (en dan nog – in 1ste instantie – opdat velen zich ECHT zullen BEKEREN en dat is: afkeren van ALLE zonde en ongerechtigheid). Want “het oordeel van God begint bij het huis van God”:
  1 Petr. 4:17, “Want NU is het de tijd dat het OORDEEL begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?”

 5. B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 16:49

  Beste Dirk,

  Dank voor dit lezenswaardige stuk. De Heere zegene het!

 6. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 17:06

  Zoek eerst YHWH’s Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, dan krijg je de kracht en de moed en het inzicht om Babylon te ontvluchten. Babylon is de stad van de wereldgeesten, van de vorst der duisternis! Ik zoek de toekomende stad, Jeruzalem. Het is hier geen blijvende stad, zoals de apostel Paulus zegt; dus waarom dan blijven hangen aan wat tijdelijk gemak biedt?! wel in de wereld maar niet ván de wereld!

  Ik ben Babylon allang ontvlucht, heb me daar nooit thuisgevoeld, maar goed, Babylon is deze wereld, ook de kerk doet daaraan mee, helaas. Babylon verlaten betekent helaas soms ook – voor mij dan – de kerk verlaten en de gevolgen zijn dat je dan vrijwel alleen komt te staan!
  Het is ernstig gesteld met deze wereld, deze wereld is op sterven na dood… Het is ook ernstig gesteld met de kerk/gemeenten die vrijwel lauw en uitgeblust zijn, door allerlei “kerkplanting’: nieuwe gemeenten te willen stichten hoopt men op meer vrucht, vernieuwing en opwekking, echter, een gemeente die niet gesticht is door de Ruach/YHWH’s Geest, zoals in de eerste Handelingen gemeente houdt geen stand, omdat de wil van YHWH niet wordt gedaan, er niet volgens de principe’s van YHWH’s Koninkrijk geleefd en gehandeld wordt. Vandaar ook dat er een grote afval gaande is, die afval moet helaas eerst komen, voordat de grote opwekking begint, als YHWH Zijn Ruach/Geest uitstort over alle vlees.

  Shalom,
  Parel

 7. ongelovige thomas zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 17:36

  Ik weet niet….. die profetie had ik u ook kunnen vertellen…. komt gewoon uit de bijbel….

  Thomas dus

 8. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 17:49

  Corina, richt niet je aandacht en blik op de dingen die nog komen gaan, maar verwacht uitsluitend de komst van onze Heiland die ons verlost van de komende toorn Gods. Paulus dringt erop aan om elkaar met deze woorden te bemoedigen (1 Th. 4:18). Daarnaast is het onmogelijk iets te ontvluchten dat er in onze dagen nog niet is! Richt je daarom uitsluitend op de Heere en Zijn woord en laat alle profetieeën van mensen voor wat ze “waard” zijn. Meer dan de Schrift en wat daarin is geopenbaard hebben wij als kinderen van God NIET nodig.

 9. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 18:41

  Ik herhaal een vraag die ik in het verleden meerdere malen gesteld
  heb, maar waarop ik nooit een zinnig antwoord heb gekregen:
  als de huidige republiek Israël, met zijn merendeels Joodse
  bevolking, door velen beschouwd wordt als GODS VOLK op grond
  van hun besnijdenis (Filippenzen 2:11), wiens volk zijn wij
  dan, gelovigen uit de heidenen, met een besnijdenis, die geen
  werk van mensenhanden is? (Kolossenzen 2:11)
  Is de weggebroken tussenmuur, waarover Paulus spreekt in
  Efeziërs 2:14 weer opgericht, dus “terug van weggebroken
  geweest ???” Een bekende evangelist heeft eens gezegd:
  “Het is nagenoeg onmogelijk om de zendbrieven van de apostelen
  te begrijpen als men niet uit God geboren (dus wedergeboren” is.

 10. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 19:01

  Beste Corina,
  Het gaat in principe om de juiste levenshouding en hartsgesteldheid en niet om concrete stappen…
  Het gaat natuurlijk wel om concrete stappen als de levenshouding en/of hartsgesteldheid niet naar Gods wil is. Dan moeten wij breken met die dingen die Hem (en dus Zijn Geest) bedroeven, tenminste als wij straks willen behoren tot Zijn Bruid/Bruidsgemeente die – door de inwerkingen van Zijn Geest – in handel en wandel “zonder vlek en rimpel” zal zijn geworden.

 11. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 19:35

  Beste Dirk.

  Wellicht is het een idee, voor degene die dat graag willen, om af en toe bij elkaar te komen.
  Om elkaar te bemoedigen… juist in deze spannende tijden, met elkaar van gedachten te wisselen.
  Ik wil het wel voor de eerste keer organiseren.
  Juist… als… wellicht… mocht het einde der tijden naderen, is het belangrijk dat christenen uit verschillende culturen/gemeenten of helemaal niet, elkaar ontmoeten.
  Wij kunnen het nu nog in alle openheid doen, misschien is dat in de toekomst wel anders.
  Ik hoor het wel of er animo voor is, voor mij geldt dat wel.

  vr gr rene postma

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 21:06

  Nog niet eerder heb ik een profetie gelezen als deze. Ik bedoel daarmee te zeggen, dat deze profetie mij bijzonder aanspreekt en een bevestiging is van de dingen, zoals ik ze zelf al jaren ervaar…. Door mijn recente bezoek aan Israël, heb ik ook ervaren, hoe dichtbij de wederkomst is….. De tempelberg ervoer ik als: “Stilte voor de storm”!! Niet eerder ervoer ik de belachelijkheid dat moslims het Heil willen verhinderen, zo sterk als in mei jongstleden. Er zat 41 jaar tussen mijn eerste bezoek aan de tempelberg (1970) en nu (2011)….. “Jeruzalem…. als ik u vergeet, vergeet ik mijn rechterhand”

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 21:20

  Beste Dirk,
  ook ik ga er vanuit dat het financiële systeem volgens Openbaring
  18 omver gekegeld zal worden. Wij leven in tijden waarin ons
  geloof op de proef gesteld zal worden. Geloven wij nog in
  het Woord van God of is ons hart bij de zichtbare wereld
  die in rap tempo aan het veranderen is, terwijl alleen Jezus
  ware vrede en rust kan geven.
  Groeten van San

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 21:25

  @ Jan Nieuwenhuizen
  In Jezus Christus bestaan geen tussenmuren en als iemand een tussenmuur opricht dan zegt de psalmist: “Met mijn God spring ik over een muur”!! Ik spreek uit eigen ervaring! Verder: Gods Volk is niet Gods Volk op grond van de besnijdenis, maar omdat God aan Abraham een belofte heeft gedaan!! God heeft voor Abraham en voor zijn nakomelingen, waaronder dit volk, gekozen! Voor wat het “begrijpen” betreft, zou ik het gesprek van Jezus met Nicodemus eens lezen. Ook Gods woonplaats, Jeruzalem is Gods keuze!! Niemand, die zijn leven lief heeft, heeft het recht zich tussen onze keuze en Gods keuze te plaatsen!! Ik zou je aanraden om de Bijbel dagelijks te lezen! Er zijn er namelijk velen geweest, die zich verzet hebben tegen Gods keuzen….. Voor wie kies jij? (lees eens Deut. 30 slot).

 15. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 21:38

  Jan Nieuwenhuizen, op grond van de besnijdenis zou het Joodse volk YHWH’s volk zijn? YHWH heeft een verbond gesloten met het volk Israël, een eeuwigdurend verbond, wat in Hebreeën 2 staat zal gaan over de besnijdenis van het hart (even uit m’n hoofd hoor). Wat is het toch goed dat wij Bijbels gefundeerd onderwijs krijgen en daarvoor zijn herders/leraren nodig die in dienst van de Allerhoogste staan=Yahweh. Er is een gebrek aan kennis en een gebrek aan trouwe herders….

  @rene Postma, ik kan me jouw voorstel heel goed indenken, de behoefte om samen te komen, elkaar te bemoedigen en versterken zal alleen maar toenemen, want er komen zeer donkere tijden aan! Er staat geschreven dat de angst onder de mensen zo zal toenemen, dat men zal willen dat de bergen op ze zouden vallen. De tijden zijn al donker en worden steeds duisterder naarmate de anti-Mashiach op het toneel verschijnen zal. Dit is de nep-messias, wij verwachten Yeshua haMashiach, de Redder en Verlosser=YHWH’s Zoon! Ontvlucht Babylon, trek weg vanuit de vleespotten van Egypte (de begeerten van deze wereld) voor wie daar nog in zitten en ga volgens de Torah leven zoals YHWH dit bedoeld heeft, in navolging van Yeshua. Hij heeft de Torah vervuld, niet afgeschaft! Want Hij was in alles gehoorzaam aan Zijn Vader. Yeshua zei: zonder de Vader kan Ik niets doen! Totale afhankelijkheid in gehoorzaamheid, wie doet Hem dat na? Toch is dat wat Yeshua vraagt van Zijn discipelen, leerlingen. Doe je dat nu, dan heb je alvast een ‘voorproefje’ van het komende messiaanse vrederijk waarin Yeshua voor duizend jaar zal regeren!

  Tot slot: ik heb een huisregel overtreden en reageer vaker dan de bedoeling is, toch had ik dit op m’n hart om te delen.

  Shalom,
  Parel

 16. Joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 21:51

  Beste Dirk,
  Dank voor het delen van deze profetie. Ik bid dat we de Here Jezus snel mogen ontmoeten en dat Israel haar Heiland mag erkennen.
  Zou je binnenkort eens iets willen schrijven over het “uitgaan van Babylon?”
  De Here zegene je!

 17. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 21:54

  Sjalom,

  Het is genoeg geweest voor mijn volk. Wij hebben van onze G’d dubbele slagen ontvangen voor al onze overtredingen. G’d zegent ons weer en brengt ons vanuit alle windstreken naar ons thuisland. De seculiere wereld en (helaas) vele kerkgenootschappen gunt ons dit tehuis niet. Dit misgunnen op grond van valse argumenten zal zich tegen hen keren. Wat dat betreft is het Woord van G’d zeer helder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

  Het ontvluchten uit Babel kan alleen als er om boetedoening en vergeving wordt gevraagd aan het volk van G’d. Er is niets op tegen om je aan te sluiten bij mijn volk. Sterker nog, het zal een getuigenis worden om velen van mijn volk tot jaloersheid te verwekken. Vergeet niet dat Yeshua het hoofd is van de Joodse Messias belijdende gemeente in deze wereld. Hij stichtte geen kerk, maar riep Zijn volksgenoten op om terug te keren naar de dienst van Mosje die door G’d zelf is ingesteld. Iedereen van mijn volk mocht zich daarbij aansluiten. Ook de schapen die niet van deze stal waren, werden door Hem welkom geheten. Dat is de Koninklijke weg die gevolgd moet worden voor het genezingsproces voor de kinderen van Israël en allen die zich daarbij aansluiten.

  Zijn Sjalom שלום zal neerdalen aan hen die deze eenheid zoeken. Zij zijn met het zoeken en vinden van deze weg veilig gesteld. Babel zal hem/haar niet treffen of kunnen beschadigen.

  Er hoeft maar een stap gezet te worden op weg naar שלום

 18. Josefientje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 22:01

  Ik heb ook altijd begrepen dat Babylon een (DE) valse kerk is.
  Er bestaat ook een Stichting “GA UIT”
  Het is te laat om de Schriftplaatsen erbij te zoeken, maar er staat op meerdere plaatsen in De Bijbel: Ga uit van haar (waar een valse leer verkondigd wordt) opdat gij geen deel hebt aan haar boze werken.

 19. Janet zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2011 om 14:10

  Zaterdag stond in de Volkskrant een artikel over de financiële chaos. Het ging over ECB en de Fed. En in dat artikel werd het volgende gezegd: ‘De roep om een sterke man is een teken dat er niemand aan het roer staat’.

  De wereld wordt steeds chaotischer en de roep om een sterke man (de antichrist) wordt groter. We leven in spannende tijden.

  Dat wij uit Babylon moeten gaan heeft ook te maken met niet deel zijn van het wereldse systeem en van de nieuwe ‘religie’ (het beest en de valse profeet). We zijn wel in de wereld maar we zij niet van de wereld.
  Die nieuwe religie zien we momenteel ontstaan: een religie waarin alle godsdiensten samengaan en Jezus niet langer de enige weg tot de Vader is. Het universalisme is duidelijk zichtbaar evenals de oecumene die water bij de wijn doet.

  Het is zo belangrijk dat wij in de Waarheid blijven en niet buigen voor andere ‘goden’.

 20. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2011 om 14:54

  Voordat de wereldhandelsstad Babylon die zich in Irak bevindt, verwoest wordt, moeten alle Joden/Christenen deze ontvluchten. We moeten dat wat in Openbaring 17 en 18 staat beschreven, letterlijk opvatten en niet gaan vergeestelijken!

  Babylon zal namelijk onder het Rijk van de Antichrist de hoofdstad zijn van zijn wereldregering en tevens het wereldhandelscentrum. Juist ook vanwege de olie daar in Irak en omgeving.

 21. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2011 om 16:30

  Beste Dirk,

  Jouw waarschuwende, goed verwoorde gedachte, over de bijbelse eindtijd-profitieeën en de bevestiging hiervan voor jou, door de profetie van de joodse bijbelleraar Lance Lambert, is ook voor mij heel herkenbaar en ik ervaar deze profitieeën dagelijks, via de moderne media-middelen, dat deze zich ook wereldwijd en in een versneld tempo aan het voltrekken zijn. Ook in ons land.
  De financiële en economische crisis in het westen (Babylon?) is in mijn visie veroorzaakt, doordat wij veel te veel onze welvaart op de “pof” geconsumeerd hebben. Voor alles konden wij krediet krijgen bij de banken en die schulden zijn nu zo hoog opgelopen, zodat wij die nooit meer kunnen terug betalen. Het is toch te gek voor woorden, dat Nedeland, met ons belastinggeld, Griekenland, dat in het verleden in weelde en welvaart heeft geleefd, (maar ook door steeds meer schulden te maken), gaat steunen met 109 miljard euro, terwijl in Afrika 100.000-den mensen sterven van de honger. De westerse economie is gebaseerd (gebouwd) op groei, groei, groei, door steeds meer schulden te maken en alles wat groeit sterft ook eens af en dit afstervings-proces is in het westen nu goed zichtbaar.
  Ontvlucht Babylon …..
  In mijn visie moeten wij dit niet letterlijk nemen, want juist nu heeft Jezus ons hard nodig voor zijn wederkomst, om hier in eigen land op welke plek dan ook, als frontsoldaat te “vechten” door te laten zien en horen dat wij Christenen zijn in woord en daad. Door het verkondigen van de blijde boodschap, door deze voor te leven, en laten wij dit ook doen door alle wereldwijde Christelijke missionaire organisaties te steunen in alle opzichten, en nu zeker financieel.
  Israël moeten wij moreel blijven steunen, maar vooral ook hen proberen te overtuigen dat Jezus, ook hun langverwachte Messias is, voor zijn wederkomst. Hub.

 22. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2011 om 18:27

  Beste Dirk,
  als wij meer besef zouden hebben van de tijd waarin wij leven,
  dan leven wij niet meer voor dit leven maar kan iedere dag
  ons laatste dag zijn op aarde. Hoe leven wij dan? Het heeft
  een heiligende invloed. We gaan de Schrift liefhebben omdat
  dat ons dicht bij God houdt. Wij gaan naar God verlangen
  om in de stilte van Hem te leren en hebben het gebed
  (dat is met God communiceren) meer lief. Onze aardse
  problemen worden dan in het juiste perspectief bezien.
  God kent geen problemen, alleen plannen, heeft Corrie
  ten Boom eens gezegd. Waarom zouden wij dan nog
  zorgen maken? De Here zal voorzien als wij de Here
  Jezus op de eerste plaats stellen (Mat 6:33).
  Groeten van San

 23. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2011 om 20:29

  En wie mogen weer de rekening van de huidige financiële crisis betalen? De zwakkeren in de samenleving die wegens een ziekte of een handicap niet meer kunnen werken! Moge de Heere God dat verhinderen!

 24. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2011 om 21:56

  Antoon Koornstra vroeg mij onderstaande reactie te plaatsen.

  Beste Dirk, en lezers.

  Toen ik het schrijven (profetie) van Lance Lambert las bekroop mij de gedachte dat het veel had van: “De wens is de vader van de gedachte”! Er schuilt in deze tijd een groot gevaar voor ons christenen dat we graag profetieën in vervulling zien gaan, en door eigen interpretaties onvoldoende schrift met schrift vergelijken. We moeten ons bij het lezen in het O.T. steeds weer afvragen of het profetisch schrijven, over en voor Gods volk Israël is, of ook betekenis heeft voor de gemeente.
  In Jes. 51 wordt Gods volk geconfronteerd met de oordelen van God uit het verleden en heden, hoe de volkeren zich aan hen hebben vergrepen! Het oordeel over Babylon waarover Lambert uit Jes. 47 schrijft heeft zich reeds veel eerder voltrokken. Babel was een puinhoop in de wildernis geworden, en Saddam Hoesein was bezig met de wederopbouw om zich te manifesteren als Nebukadnezar.
  In Openb. 16 lezen we opnieuw over Babel, de grote stad die in drieën valt, zij wordt door God te drinken gegeven de toorn en de gramschap! Dit zal plaats vinden tijden de oordelen in de grote verdrukking. In Openb. 17 lezen we gedetailleerd over wie, en wat Babel in de eindtijd is geweest en zal zijn. Babel stond in de tijd van de spraakverwarring synoniem voor goddeloosheid, occultisme en hoogmoed en politieke macht!
  Het Babel wat beschreven wordt in Openb. 17 staat synoniem met de handel en wandel van de Kerk van Rome, zij pleegt geestelijk overspel door te hoereren met de wereldse machthebbers. Zij is in het verleden dronken geweest van het bloed van de heiligen door geloofsvervolging, en bewandelt nog steeds de weg van afgodendienst.
  Johannes is verbaasd dat dit geworden is van de kerk, u en ik toch ook! We moeten niet te snel conclusies trekken, Gods klok geeft de juiste Tijd aan!
  Workum, Antoon Koornstra

 25. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op maandag 15 augustus 2011 om 13:25

  Inderdaad is dit de tijd waarop God Zijn volk in het land Israel opricht – een groot wonder op zich.
  Maar Hij doet dit niet buiten Zijn Zoon, Yeshua, om.

  Er staat in Rom. 2:28 en 29 “Als je als Jood geboren bent en volgens Joods gebruik besneden, ben je nog geen echte Jood. Nee, een echte Jood is iemand die in zijn hart recht voor God staat.”
  En even verderop (Rom. 3:22) omschrijft Paulus het “recht voor God staan”.
  Dit wordt bereikt door op Yeshua HaMashiach te vertrouwen.
  Wat dat betreft is er geen onderscheid tussen Joden en niet-Joden.
  Alleen door het geloof in Jezus Christus kunnen wij staande blijven voor God, als individu en als volk.

  In die zin zie ik ook het “vluchten uit Babylon”.
  Als gelovige stel je je vertrouwen niet op je geld of bezittingen; gebruik je op je werk je ellebogen niet; leef je zoveel mogelijk afgezonderd van de wereld en het wereldse en weet je: zelfs al ontvalt me alles, dan nog komt het goed.

  En inderdaad mogen we Gods oordelen wel vrezen!
  Ik las net over verregaand antisemitisme in Noorwegen, ook op Utoya; zag zelfs een foto die daar is genomen, met op een spandoek de woorden “Boycot Israel”. Het is tarten van God en spelen met vuur.
  Want Hij zal het opnemen voor Zijn uitverkoren volk en de vijanden van Israel straffen.
  Laten we zoveel mogelijk daarvan getuigen!

  In Jeremia 36 wordt verteld hoe de boekrol met de woorden van de HERE – over de nabije toekomst van Israel, Juda en de omliggende volken – door koning Jojakim kapotgesneden en in het vuur gegooid wordt (hij dacht zeker, dat hij zo Gods woorden teniet kon doen).
  Slechts drie mannen aan het hof proberen dit te voorkomen. Ze worden bij name genoemd: Elnathan, Delaja en Gemarja.
  Al de anderen protesteren niet.
  En het oordeel over Jerusalem kwam, exact zoals God het voorzegd had.
  Maar God redde Baruch, die de woorden opgeschreven had (Jer. 45:5) en ongetwijfeld ook die drie mannen.

  We hoeven Gods oordelen niet te vrezen als we met Hem verzoend zijn door het offer van Zijn Zoon.

 26. Alice zegt:
  Geplaatst op maandag 15 augustus 2011 om 15:17

  Beste Dirk,

  Mag ik vragen, wie is Antoon Koornstra?

  Met vriendelijke groeten,

  Alice

 27. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 15 augustus 2011 om 15:49

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Alice,

  Met het oog op de privacy van de mensen die reageren, geef ik geen informatie over hen door, stel dat ik ze zou kennen. Ook stuur ik geen mails door naar anderen, omdat ik gemerkt heb dat sommige mensen dat niet op prijs stellen.

 28. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 15 augustus 2011 om 19:50

  Babylon – volgens Watchman Nee – is zowel Rome als stad als het religieus systeem. ‘Zij die de aarde verderven’ in Openb. 11:18 zijn waarschijnlijk (1) degenen die samen Babylon vormen, (2) zij die het beest volgen en aanbidden (13:14), en (3) zij die genoemd worden in 20:7-9. In 14:8 is het een stad, maar verbonden met het religieus systeem (Openb. 17). In 14:8 en 16:19 wordt een beeld van Babylon geschetst, terwijl Openb. 17 en 18 de details geven. Het ‘grote Babylon’ is de letterlijke stad Babylon die bij de slag van Har-Magedon voor eeuwig verwoest wordt, daarom loopt het laatste stuk van hoofdstuk 16 parallel met hoofdstuk 18.

  Waarom wordt Rome in Openbaring 17 en 18 niet bij name genoemd? Dat komt omdat Johannes onder Romeinse heerschappij leefde. Als hij Rome duidelijk had genoemd, zou zijn geschrift misschien niet vrij rondgestuurd kunnen worden. Johannes was niet bang om Rome te noemen, maar de Heilige Geest wilde de naam waarschijnlijk verhullen. Toch wil diezelfde Geest verhinderen dat de mensen Babylon hier letterlijk lezen, en daarom zegt Hij in Openbaring 17:5: (1) ‘Een geheimenis: het grote Babylon – Omdat het een geheimenis is moet het geestelijk en niet letterlijk worden uitgelegd. Bijvoorbeeld, als in 11:8 Jeruzalem openlijk genoemd was, zouden de Joden direct naar de wapens hebben gegrepen. Daarom wordt er een geestelijke vorm gebruikt.
  (2) Door te zeggen ‘het grote Babylon’ in plaats van gewoon ‘Babylon’ wordt gesuggereerd dat dit Babylon veel groter is dan het feitelijke Babylon uit de oudheid. Door deze weergave begrijpt de lezer dat Babylon hier niet als het oude letterlijke Babylon gezien moet worden, maar dat het een beeld is van Rome.

  Waarom Babylon naar Rome verwijst:

  (1) In de hele wereld is er slechts één stad die op zeven bergen (of heuvelen) is gebouwd en dat is Rome. Rome wordt ook wel de Stad van de Zeven Heuvelen genoemd (zie ook 17:9).
  (2) ‘Gevallen’ in 17:10 wijst op een gewelddadige dood. Sommigen werden gedood, anderen pleegden zelfmoord. Toen Johannes dit boek schreef, moet de koning die toen leefde een Romeinse keizer zijn geweest.
  (3) Naast de koning van Rome was er toen niemand anders die over de koningen der aarde regeerde (17:18).

  Wanneer we dus opgeroepen ‘Babylon’ te ontvluchten, moeten we denken aan het ontvluchten van het religieuze systeem. Persoonlijk geloof ik dat de georganiseerde kerk van alle kanten geïnfiltreerd wordt, heel sluipend, met valse leer en valse broeders. De nieuwe kerkelijke bewegingen die als paddenstoelen uit de grond schieten, veelal vanuit de VS, zijn daar een voorbeeld van.

 29. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 15 augustus 2011 om 19:53

  Antoon Koornsta schrijft: Dat wij Christenen graag profetieën in vervulling zien gaan en dan door eigen interpretaties onvoldoende schrift met schrift vergelijken. Verder moeten WIJ ons bij het lezen in het O.T. steeds weer afvragen of het profetisch schrijven, over en voor Gods-volk Israël is, ook betekenis heeft voor de gemeente. (Welke Christelijke gemeenschap?).
  Maar hij beweert wel met stelligheid dat: Het oordeel over Babylon, waarover Lambert uit Jes. 47 schrijft: Zich reeds heeft voltrokken. En verder: Openbaring 17 staat synoniem met de handel en wandel van de Kerk van Rome. enz. enz.
  Ja sorry meneer Koornstra, ik ben 60 jaar lid geweest van deze autoritaire en dominante R.K. Kerk, maar als ik uw autoritaire stellingen en interpretaties lees over deze profetie van Lambert lees, dan komt het trauma van mijn 60 jarig lidmaatschap van de R.K. Kerk weer naar boven. Ik heb nu maar één leraar en meester meer: JEZUS.
  Ik moet wel bekennen, dat ik het O.T. nog nooit gelezen heb. Wel heb ik jaren, dagelijks het N.T. gelezen en dit is voor mij als Christen zijnde, de Christelijke leer waar ik nu nog steeds mijn inspiratie en motivatie uit haal. Hub.

 30. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 15 augustus 2011 om 23:21

  Beste Dirk,
  volgens mij moeten wij in de eindtijd rekening houden met
  een politieke en een godsdienstige macht. Wat het gemeen-
  schappelijke aan beide is, is de enorme zelfverrijking die ze
  nastreven. Het financiële imperium die ze bereiken, wordt in
  Openb 18/19:5 omver geworpen door een ingrijpen van God.
  Zelf ga ik er vanuit dat Openb 18/19:5 zowel als aanstaande
  kan gebeuren als aan het einde van de grote Verdrukking. Een
  profetie kan meerdere lagen van tijd beslaan.
  Groeten van San

 31. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 augustus 2011 om 10:03

  Beste Hub

  Het is goed en zeer aan te bevelen om zowel het Oude áls het Nieuwe Testament te lezen en de Here te vragen dat het zo mag zijn dat je begrijpt/verstaat wat daar geschreven staat. Wij zelf gebruiken hiervoor de EO gids.

 32. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 augustus 2011 om 12:50

  Robbert,

  Bedankt voor jouw bezorgde raadgeving. Reeds eerder heb ik al eens in een reactie verteld dat, in mijn visie, in het O.T. Mozes de belangrijkste geestelijk leider was, want aan hem heeft God, Zijn-wil geopenbaard via de stenen tafelen, de 10 geboden. En in het N.T. heeft God Zijn Eigen Zoon naar de aarde gestuurd, om Zijn Wil te verkondigen en voor te leven en dit heeft Hij gedaan tot de kruisdood toe waardoor onze zonden weer vergeven kunnen worden.
  Om Christus volgeling te worden (te zijn) daar hoef je, in mijn visie, niet de theorie van het O.T. te verstaan of te begrijpen en zeker niet die eindtijd-profetiën hierin. Zelfs de eintijd-profitieën uit het N.T. neem ik als een waarschuwende boodschap tot mij, door zo te leven en te handelen, zodat wij Hem iedere dag kunnen verwachten. Voor mij blijft hoofdzaak, dat wij ons Christen-zijn eigenlijk dagelijks en daadwerkelijk in praktijk brengen, met onze gegeven capaciteiten, op welke plek en met welke “opdracht” dan ook.
  Ik ben geen schriftgeleerde, maar probeer een arbeider in Gods-wijngaard te zijn. Hub.

 33. Thea Sikken zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 augustus 2011 om 13:39

  Geachte Hub. Eussen. Enige tijd geleden ben ik begonnen het O.T. te lezen. Het is zo prachtig. Was de bedoeling iedere dag een hoofdstuk. Kan vaak niet stoppen, worden er wel 4 of 5. In het O.T. zie je vooral Gods grote liefde voor Israel. Ook Gods diepe verdriet als hij ze moest straffen vanwege hun ongeloof en aanbidden van andere goden. Laat zoveel zien van het hart van God. Over Babylon gesproken: op de website van Xander nieuws staat vandaag een stuk van Walid Shoebat, christen geworden moslim. Hij denkt dat Babylon weleens de islam kan zijn. Zou kunnen, de islam is tenslotte een imitatie godsdienst [veel van het jodendom, en wat van het christendom], maar zegt heel duidelijk dat God geen zoon heeft.

 34. Johanna N zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 augustus 2011 om 18:32

  De gelovige (niet Messiasbelijdende) joden geloven ook niet dat God een zoon heeft.
  Wat betreft de Islam: dat kan nooit Babylon zijn: lees de profetieën van Daniël maar eens goed. Dan wordt dat duidelijk, want er bestaat nu het gevaar, en dit merk ik al om me heen, dat de Islam, omdat men er niets van moet hebben, dan maar gebruikt wordt om de zware Zwarte Piet te worden (lees: AntiChrist/Babylon) van de toekomst. Mensen, wees toch voorzichtig! Houd je aan het 9de gebod (Exodus 20): GEEF GEEN VALS GETUIGENIS!

 35. Ed zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 augustus 2011 om 19:29

  Het is verstandig dat we leren om alles wat er tegenwoordig wordt ‘opgediend’ aan leerstellingen en profetieën van een ‘afstandje’ rustig aan te zien, als ‘toeschouwer’, zonder je er al te zeer door te laten ‘verschrikken’. Dat kan als je vasthoudt aan het principe dat God niet geïnteresseerd is in profetie ‘an sich’, maar alleen voor zover deze betrekking heeft op Zijn Zoon. In deze dagen worden we op allerlei manieren van de Here Jezus zelf weggetrokken, dat kan zelfs door profetie, eindtijd en bijbelse onderwerpen. Er ontstaat verwarring en onrust. Christus is de som van alle geestelijke dingen. We moeten op hem blijven zien; Hij is onze enige Leider, als het goed is. De vraag is, hebben we te midden van dit alles ‘de vrede van God, die alle verstand te boven gaat’?

 36. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 augustus 2011 om 19:38

  Beste Hub

  Het Oude en het Nieuwe Testament zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hiermee wil ik aangeven dat het één niet zonder het ándere kan. In beide delen van de Bijbel kunnen we zien hoe groot en machtig en trouw onze Heere is en zeer te prijzen. Denk aan de wonderbaarlijke tocht van de joden waarbij het water zich scheidde maar ook aan de belofte van God dat er nooit meer zo’n zondvloed zal komen als er toen was. Kijk ook eens naar wonderbaarlijke veranderingen van mensen en zie eens dat Saul de vervolger verandert.

 37. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 augustus 2011 om 20:25

  Beste Johanna, ik geloof dat de islamideologie een valse leer verkondigt die compleet en totaal haaks staat op ons Christelijk geloof. Ik erken allah niet en zal hem/haar/het NOOIT erkennen.

  Laten we even aannemen dat de islam een godsdienst is en dat het vrijdag ‘gebed’ een echt gebed is, vind je het dan niet vreemd dat vooral ná dat ‘gebed’ de meeste aanslagen worden gepleegd op de zogenoemde ‘ongelovigen’ (lees zij die NIET in allah geloven) en hun kerken?

  Neem nu het voorbeeld van Asia Bibi wiens enige misdaad was dat zij water haalde voor haar islamitische buurvrouwen (ze ging immers uit van het Bijbelse principe ‘heb uw naaste lief als u zelf’) die dit niet accepteerden en haar beschuldigden van belediging van de profeet Mohamed. Let wel dit was dus omdat zij het als Christin waagde om water te geven aan een moslim.

  Bedenk ook dat er ruim vóór de ramadan allerlei misdaden door moslims gepleegd zijn zoals aanranding,verkrachting, roof, mishandeling en dat dit tijdens de ramadan (helaas) aangevuld kon worden met moord.

 38. Manuela zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 augustus 2011 om 8:34

  Hoe kan je als gelovige Christen gehoor geven aan de oproep: Ontvlucht Babylon, als met Babylon de Islam wordt bedoeld?
  Ik verfoei de leer van de Islam en heb er helemaal niets mee te maken.
  Zo kan ik er ook niet uit weg gaan.

  Daarom geloof ik, dat met Babylon iets anders wordt bedoeld, nl. de hoogmoed, geldzucht en morele afgang van de mens.

 39. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 augustus 2011 om 10:03

  Beste mensen,

  De uit de hand gelopen discussie over het O.T. en zijn eindtijd-voorspellingen, wil ik beëindigen met het spreekwoord: Vele wegen leiden naar Rome. Waarmee ik wil zeggen :
  Dat ieder Christen zijn eigen (zij) weg “bewandeld” in zijn zoektocht naar God toe, maar uiteindelijk komen wij allemaal samen bij: De Weg, De Waarheid en Het Leven, Jezus! En Zijn Geest zal ons leiden op onze verdere aardse pelgrimstocht naar God toe. En in de bijbel (N.T.) vinden wij alle “richting-aanwijzers” voor op deze weg naar God toe.
  Mede pelgrim, Hub.
  P.S. Beste Thea, iedereen mag mij Hub. noemen, graag zelfs.

 40. A. Klein zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 augustus 2011 om 16:03

  Het 2de zegeloordeel (zie Openb. 6:3-4)
  Hij (het Lam van God) brengt dit oordeel, deze oorlogsgeest, over de wereld van de eindtijd, omdat de mensen van de eindtijd geld-gek geworden zijn. Men jaagt in deze kapitalistische maatschappij van de eindtijd massaal naar bezit en kapitaal. Men aanbidt de Mammon (de afgod van geld en bezit) liever dan God. Het oordeel van het Lam van God komt daarom over deze kapitalistische maatschappij door middel van oorlog, waardoor het bezit van goederen, huizen, geld, enz. sterk in waarde zal dalen en, erger nog, in vele gevallen zal worden vernietigd. Maar dit zal ook geschieden door het economische, afgodische Babylon van de eindtijd te verdelgen.
  Men onderscheidt drie soorten van Babylonische macht:
  1. het politieke Babylon: de regeringsmacht door de zondige mens georganiseerd. Alle vormen ervan, ook democratie;
  2. het godsdienstige Babylon: allerlei godsdiensten door de mens bedacht;
  3. het economische Babylon: de kapitalistische maatschappij, waarin geld heerst.
  Alle 3 vormen van Babylon zullen op hun eigen tijd door God worden vernietigd.
  Dit tweede zegeloordeel is m.i. met het begin van de 1ste wereldoorlog (1914) geopend en zal, net als alle andere zegeloordelen, alsmaar in heftigheid toenemen, terwijl in deze eindtijd spoedig het kapitalistische Babylon als een kaartenhuis – plotseling, in één dag – door Gods hand in elkaar zal storten (zie Openbaring 18:8-24). Economen zullen dan met verbijstering deze kapitalistische ramp beleven en er geen raad mee weten!

  Deze oordelen, die het Lam van God in de eindtijd over de wereld zal uitgieten, zijn dus bedoeld om de aan geld verslaafd geraakte mens tot inzichten van God te brengen en tot berouwvolle en oprechte bekering. De wijzen onder de wereldse mensen zullen dit dan ook doen. Ook moet de komende oorlog, genoemd in Ezechiël hoofdstuk 38 en 39, onder deze noemer worden gezien.
  Kort gedeelte uit: “De overwinnaars over de macht van satan en zonde”.

 41. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2011 om 12:52

  Shalom Dirk en alle broeders en zusters.
  Als je leest in de Openbaring, dan verbaast Yochanan (Johannes) zich enorm als hij de vrouw op het beest ziet.
  De vrouw is ook een beeld zowel van Israel als van de kerk.
  En wordt in dat betreffende gedeelte een hoer genoemd.
  De zogenoemde protestantse kerken hebben heel veel overgenomen uit de heidense cultus van Rome.
  Zie het boek van Alexander Hyslop: De twee Babylons.
  De echte wedergeboren gelovigen moeten weg uit Babel (Babylon) opdat zij geen deel krijgen en hebben aan het zo waar lijkende kerkgedoe.
  Nu zien wij het samensmelten van allerlei valse religies met alle kerken, daar worden de gelovigen voor gewaarschuwd.
  Vandaar de oproep o.a ook van Dirk: ONTWAAK en let op de tekenen der tijden.
  OOK begrijp ik zelf heel goed wat Troost Mijn volk bedoelt, net als Parel.
  Lieve broeders en zusters, HOUD JE VAST AAN YESHUA HAMASSJIACH.

  EN VOLG HEM alleen.

  SHALOM ZIJ OVER ISRAEL en DE GEMEENTESAMEN EEN KUDDE EEN HERDER.

  Sabbat Shalom.

  Lou.

 42. Hero de Jong { Profeet } zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 11:25

  Beste … Dirk,

  Bovenstaand (geciteerde) “”profetie”” van Lance Lambert, blijkt na enige toetsing, helaas NIET: een woord van Jezus te zijn — de aanduiding *vals* zou ik daarop nog`niet toepassen, doch veeleer dat hier sprake is van: overbezorgdheid — maar met (echte) profetie, heeft ‘t dus NIKS van doen !!

 43. jenneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 15:15

  beste rene postma.
  ik heb wel interesse om zo met elkaar samen te komen.
  mocht je meerdere reacties hebben ontvangen van mensen die dat ook willen,
  dan zou ik het graag van je horen.

  vriendelijke groet,
  Jenneke

 44. rene postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 november 2011 om 11:29

  Beste Jenneke.

  Toevallig las ik uw bericht. U bent tot nu toe de enigste die gereageerd heeft.
  Het ligt in de handen van de Heer. Wellicht is de tijd er nog niet rijp voor.
  Door de tijd heen dat ik gelovig ben….speelde vaak mijn eigen ego nog wel eens de hoofdrol. Ik was er in het begin zo vol van. En zat boordevol ideeen. Ik begreep ook niet waarom er zoveel verdeeldheid was. Door die tijd heen heeft de Heer mij wel gevormd. De relatie met God en de Here Jezus is het belangrijkst.
  Wellicht in de toekomst. Laten we blijven bidden voor een eenheid onder de christenen.

  Vriendelijke groet, Rene Postma.

 45. Het Goede Nieuws zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2012 om 22:43

  Beste naasten, Waar is de naastenliefde? Ik ben een moslim, iemand die zich overgeeft aan God ofwel Allah. In de Arabisch-sprekende landen noemen zowel de Joden als Christenen en de Moslims God gewoon Allah. Pas op voor waarzeggers en aanbid het gouden kalf niet. Val niet in de voetstappen van de duivel. Het doet mij pijn in mijn hart om te moeten lezen van de mensen van het boek of van het schrift hoe er geschreven wordt over elkaar. Men verfoeit hier zelfs de leer van islamieten net zoals Wilders. Moslims geloven dat profeet Jezus vrede zij met hem echt heeft bestaan en Maria vrede met haar en nog in vele andere profeten. Tevens heeft de profeet Mohammed vrede zij met hem verteld in een overlevering dat Jezus vrede zij met hem op het einde der tijden zal komen. Zij vragen jou naar het uur, maar dat is niet aan ons. Op het einde van de tijden zal er haat zijn in de harten van de mensen. Heb liefde voor elkaar alstublieft. Hebt elkander lief. Dat is een Goddelijk decreet! Mensen zullen elkaar doden en vervolgens weet men niet eens meer waarom elkaar men heeft gedood. Moslims hebben tijdens hun vervolging ten tijde van de profeet Mohammed onderdak gekregen van nota bene de koning van Abbesinië een christen. Waarom alles zo zwart-wit. Terwijl heel de stam van de profeet Mohammed in Mekka standbeelden aanbad riep Mohamed vrede zij met hem op tot het aanbidden van een God. Moslims hebben een opdracht om de mensen van het Boek “Ahl-ul-Kitaab” te respecteren. Een ander vanuit islamitisch oogpunt kenmerk van de eindtijd is dat God geleerden zal wegnemen. Echte geleerden die kennis hebben van de Semitische talen,de klassieke talen en de geschriften zullen schaars zijn, waardoor er foute interpretaties op de markt zullen verschijnen. Pseudo-wetenschap neemt een enorme vlucht. Wij geloven dat de valse Messias zal komen net zoals wat op deze pagina wordt beweerd. Daarna zal Jezus Christus op aarde komen en hem doden. Moslims geloven op dat gebied exact hetzelfde. Vrede zij met u allen.

 46. Arie Kleijne zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juni 2012 om 12:19

  Dirk,
  Jammer dat je je inlaat met “profetieën” van Lance Lambert. Je ziet wat het allemaal teweeg brengt: grenzeloze verwarring. Dat zijn geen woorden van God, maar gedachten van (vrome) mensen.

 47. veldhuusen zegt:
  Geplaatst op maandag 30 januari 2017 om 17:10

  New York is Babylon en deze wereldse financiele centrale macht zien we als Babylon. Volgens Openbaring wordt Babylon vernietigd in een oogwenk. Ook staat beschreven dat de tovernarij, (Farmica grieks, Medicijnen etc) de gehele mensheid heeft verleid.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden