Ontvlucht Babylon…

De tijd is aangebroken dat de Here Zich gaat ontfermen over Zijn volk Israel. Tegelijk breekt het moment aan dat Hij de volken gaat oordelen. Zo ernstig zijn de tijden waarin we leven. Deze gedachten worden bevestigd door een recente profetie van de Joodse Bijbelleraar Lance Lambert.

Onlangs las ik Jesaja 51. Daar klinkt het in vers 17: ‘Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem! U die uit de hand van de HERE gedronken hebt de beker van Zijn grimmigheid; de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, opgedronken.’
En in vers 22 en 23: ‘Zo zegt uw Here, de HERE en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren: Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken. Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden: Werp je neer, dan lopen wij over je heen. En u legde uw rug neer als was u aarde, als was u de straat voor wie daaroverheen gaan.’

Ook Jesaja 47 spreekt hierover. In vers 6 zegt de HERE over Israel: ‘Ik was zeer toornig op Mijn volk, Ik ontheiligde Mijn eigendom en Ik gaf hen over in uw hand, maar u bewees hun geen barmhartigheid, ja, zelfs voor de oude maakte u uw juk zeer zwaar.’
Een paar verzen verderop wordt het oordeel Babel aangezegd, in zeer krachtige bewoordingen: ‘Daarom zal er onheil over u komen. Wanneer het aan de dag treedt, zult u niet weten; rampspoed zal u treffen, u zult die niet kunnen afkopen; er zal plotseling verwoesting over u komen, zonder dat u een vermoeden hebt’ (vers 11).

Wat een wonderlijke woorden in deze beide hoofdstukken van Jesaja. Er komt gegarandeerd een einde aan het lijden van het volk Israel. Het volk heeft de beker van de bedwelming gedronken, opgedronken, de beker van de grimmigheid van de HERE. Maar het moment breekt aan dat ‘uw Here, de HERE en uw God’, een rechtszaak voor Zijn volk zal voeren. De beker van bedwelming, die het Joodse volk eeuwenlang heeft moeten drinken, de droesem van de beker van Zijn grimmigheid, zal worden gegeven aan hen die het Joodse volk bedroefden, die over het volk heen liepen.

Open uw ogen eens voor de situatie in de wereld. Het Joodse volk keert terug naar Israel, in aantallen die aanzienlijk groter zijn dat de exodus ten tijde van Mozes uit het land Egypte. Het is Gods grote verlossingsdaad in de 20e en 21e eeuw.
Ondertussen wordt de wereld steeds wanhopiger. De economische en financiële crisis is niet meer te beheersen, hoewel de politici ons verzekeren dat het allemaal goed komt. Maar niets lijkt te helpen. Alle miljarden aan steun verdwijnen in een bodemloze put. Amerika dreigt te bezwijken onder een enorme schuldenlast. De euro en Europa staan er al niet veel beter voor. En ook Japan zit fors in de problemen.

Staat Babylon op instorten? Openbaring 18 en 19, waar we lezen over de val van Babylon, kunnen zomaar werkelijkheid worden. Hoe staat wij hierin?
Mogelijk maakt u zich grote zorgen over uw (aandelen)bezittingen. Ik raad u dringend aan uw vertrouwen op de Here Jezus alleen te stellen. En wend uw bezittingen aan – nu het nog kan – om het werk in Gods Koninkrijk te ondersteunen. De Bijbel zegt nadrukkelijk dat het zaliger is te geven dan te ontvangen (Handelingen 20:35).

In dit verband las ik een opmerkelijke profetie op de website van de Joodse Bijbelleraar Lance Lambert (www.lancelambert.org[1]). Ik acht hem betrouwbaar. Jaren geleden heb ik meegewerkt aan de Nederlandse vertaling van zijn boek ‘Israel is uniek’.
Deze profetie spreekt mij zeer aan en bevestigt mijn eigen gedachten. Overweegt u deze profetie, die in april jl. is doorgegeven, biddend en toets al deze woorden aan het Woord van God.

Het is goed dat jullie voor Israël op de bres staan, opdat zij gered wordt, want het is Mijn doel om haar te redden. Ik zal de cirkel van verlossing en mijn belofte welke Ik met Abraham begon voltooien, namelijk dat uit hem een grote natie zal voortkomen en dat in hem alle geslachten van de aarde gezegend worden. En zo is het gebeurd! Israël heb Ik gebruikt als een voertuig om Mijn Woord te brengen aan alle volken; en zo ook mijn verlossing en de kennis van mijn doel. Want uit alle volken is uit dit volk de Messias voortgekomen. Spoedig zal de volheid van de heidenen gered zijn en Ik zal mij opnieuw keren tot Israël, tot Mijn Joodse volk. Zij zullen opnieuw geënt worden op hun eigen olijfboom en Mijn belofte aan Abraham zal wonderbaarlijk vervuld worden. Dan zal de hardheid van hun hart smelten, vanuit hun blindheid zullen zij ziende worden en hun lijden zal veranderd worden in stralende glorie. In dit doel ben ik vastberaden, Ik zal er niet van afgekeerd worden. Spoedig begin Ik dit alles in vervulling te brengen. Hun zwakte maak Ik tot ongelofelijke kracht en Ik zal dit volk gebruiken als de laatste getuige van Mij naar de wereld toe.

Neem datgene wat er in de Arabische wereld plaatsvindt zeer ernstig. Het is niet goed voor Israël! Het is geen beweging richting vrijheid en ware democratie, maar een enorme winst voor de militante islam. Zij zullen zoeken om Israël uit de weg te ruimen en te vernietigen, maar zij zullen niet alleen falen; ook zal hun kracht en macht gebroken worden en vanuit hun midden zal een grote oogst van zielen worden gered.

Hoor Mij, Ik roep jullie op tot voorbede! Het zal niet makkelijk zijn. Alle machten en krachten van Mijn vijand zijn erop gericht om de oogst van mensen die tot Mijn verlossing en redding komen, tegen te houden. Maar hij zal niet slagen! Daarom zoek ik diegenen die op de bres willen staan, die een muur willen bouwen en die in de plaats van voorbede gaan staan.
Spoedig zal er ook een meer serieus oordeel over de Westerse natiën komen. Ik zal hen tot niets maken. Ik zal hen onderste boven keren; Ik zal hen vermalen tot poeder/tot niets. Ze zullen niet weten wat hen overkomt. Het zal lijken alsof er niets over is van wat ik ooit in deze natiën heb uitgewerkt; vooral in die supermacht. Ik zal het tot zwakheid maken, ze zal niet langer een supermacht zijn, maar een deernis voor de natiën.

Hoor Mijn Woord; Ik roep u op tot voorbede, voor diegenen in de natiën die mij toebehoren, dat zij van dit alles gered zullen worden. Hoor deze uitroep! Mijn hart smacht naar diegenen die Mij toebehoren, dat zij mogen begrijpen en weten hoe te wandelen in het midden van dit alles. Hoor Mij! Want Ik spreek tot u die van Mij houden, en die op deze ochtend aan mij gedacht hebben. Ik verlang niet naar oordeel, maar het meest serieuze en verwoestende oordeel zal over deze natiën komen. Hoor deze woorden die van Mij komen en geef gehoor aan Mijn roep tot voorbede! (met dank aan www.pillaroffire.nl[2]).

We leven in bijzondere tijden. Ik bid dat de Here uw ogen en uw hart ervoor opent. Laten we breken met Babylon, opdat we niet met Babylon ten onder zullen gaan. Laten we ons verbonden weten met Israel. En bovenal: laten we de Here volgen in alles, wat het ons ook kost. Dan mogen we leven in de verwachting van Lucas 21:28: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Dirk van Genderen

Endnotes:
  1. www.lancelambert.org: https://www.lancelambert.org
  2. www.pillaroffire.nl: https://www.pillaroffire.nl