Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ontvlucht Babylon… (2) (56 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 augustus 2011, 8:25 door Dirk A A

Vorige week riep ik u op Babylon te verlaten. Hoe doe je dat? Hoe verlaat je Babylon? En wat is Babylon? In het Bijbelboek Openbaring kom je telkens de tegenstelling Jeruzalem – Babylon tegen. Jeruzalem, de stad van God en Babylon, de stad van de wereld, de stad van de zonde, de stad van de satan.

Iedereen die de Here Jezus niet kent als Verlosser en Here, leeft nog in Babylon. In die zin kun je zeggen dat de oproep ‘Onvlucht Babylon’ een oproep tot bekering is. Breek met de wereld, belijd je zonden, bekeer je en stel je vertrouwen op de Here Jezus alleen.

Toch is het ook mogelijk dat gelovigen, degenen die de Here Jezus hebben leren kennen, in Babylon leven. Mensen die niet radicaal hebben gebroken met de wereld en met de zonde. Mensen die God willen dienen, maar ook het goud van deze wereld. Tot hen klinkt de dringende aansporing in Openbaring 18:4: ‘Gaat weg uit haar, Mijn volk…’

Een goed voorbeeld is het leven van Lot, de neef van Abraham. Abraham liet hem de keuze, waar hij wilde wonen. Lot koos voor Sodom, het wereldse Sodom, het goddeloze Sodom, een beeld van Babylon.
Bijna kwam hij om in Sodom. Op het nippertje werd hij gered door de engelen. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel in Sodom, lezen we in 2 Petrus 2:6-9:

6. en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven;
7. en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft
8. (want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden);
9. dan weet de Here ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

Wat houdt het in dat je geestelijk lijdt in Babylon? Zolang je in Babylon blijft, zal je geestelijk leven er schade door lijden.
Wat verlangt de Here van ons? Toch dat Hij de allerbelangrijkste voor ons is? Op nummer 1 in ons leven staat. Dat kan alleen maar als we Babylon ontvluchten en de toevlucht nemen in Jeruzalem, bij de Here zelf.

Wat bedoel ik hiermee? Dat we ons terugtrekken uit de wereld en als een kluizenaar in een klooster gaan leven? Al onze bezittingen verkopen en de opbrengst uitdelen?
Zo niet. Maar wel stel ik u de vraag: Waar gaat uw hart naar uit? Naar de Here Jezus, naar Zijn eer, Zijn dienst, de omgang met Hem? Dan hebt u Babylon verlaten of bent u Babylon aan het verlaten.
Het kan ook zijn dat uw hart uitgaat naar uw bankrekening, naar bezit, naar pornografie, naar alles wat niet van de Here is. Dan leeft u nog in Babylon en staat uw leven op het spel. Dan roep ik het u toe: Ontvlucht Babylon! Stel het geen seconde meer uit, maar in één uur zal Babylon worden verwoest en dat ene uur kan spoedig aanbreken.

Is Babylon de letterlijke stad Babylon, in Irak, die weer herbouwd wordt. Dat denk ik niet, want als je daar niet woont, hoef je die ook niet te ontvluchten.
Sommigen stellen dat Babylon de islam is. Dat denk ik ook niet, het is te beperkt, omdat dan de oproep om Babylon te ontvluchten alleen tot moslims zou komen?
Kan het dan de Rooms-Katholieke Kerk zijn? Ook dat is te beperkt, meen ik.

Openbaring 18 en 19 lijken op Ezechiël 27 en 28, zij het dat het daar over Tyrus gaat. Ook Tyrus was een belangrijk commercieel centrum en ging ten onder. Tyrus wordt vaak gezien als het surrogaat van satans rijk en de koning van Tyrus als de satan zelf.

Bij Babylon denk ik allereerst aan het wereldwijde financiële en economische systeem. Zeer nadrukkelijk wordt namelijk in Openbaring 18 vermeld dat kooplieden van de aarde treuren over de val van Babylon. Deze val zal plaatsvinden in één uur. Openbaring 18:11-13 zegt:

11. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:
12. koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer,
13. en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.

Ook de verzen 15 en 16 wijzen in deze richting:
15. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,
16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.

Het laatste vers van Openbaring 18 zegt: ‘En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.’ Deze woorden geven aan dat het toch nog te beperkt is om Babylon uitsluitend te zien als het financiële en economische systeem. Babylon zou ik daarom het liefst omschrijven als satans koninkrijk. Het omvat alles wat niet van God is, inclusief alle valse godsdiensten en religies en het valse evangelie wat in een groeiend aantal kerken en gemeenten wordt gebracht. Het is ook Babylon dat zich steeds nadrukkelijker keert tegen de christenen en tegen Israel en het Joodse volk.

‘En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen’ (Openbaring 18:4). Laten we gehoor geven aan deze zeer dringende oproep. Nog kunnen we Babylon ontvluchten, aangezien we ons leven op het spel zetten als we in Babylon blijven. Dan zal de val van Babylon ook ons treffen.

Laat u bemoedigen door vers 20: ‘Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken.’ Voor allen die de Here Jezus liefhebben, zal de vernietiging van Babylon een feestdag zijn. Die val luidt de terugkeer van de Here Jezus in, om op aarde Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten.

Wie Babylon verlaten heeft, mag zich thuis weten bij de Here zelf. We mogen de weg gaan van Romeinen 12:1 en 2:
1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Hoe lang duurt het nog voordat Babylon ten onder gaat? Dat weet God alleen. Denk maar niet te snel dat het nog wel even zal duren. Maak haast om Babylon te ontvluchten. Eén uur vanaf nu kan Babylon al gevallen zijn…

Dirk van Genderen

56 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 augustus 2011 om 9:55

  We zien nu ook dat Merkel en Sarkozy één Europese (economische) regering willen hebben die over de nationale begrotingen gaat. Wordt het een dictatuur waarin iedereen keihard moet werken tegen een laag loon en waarbij arbeidsongeschikten maar opgeruimd moeten worden?

  Hoe dan ook, ik sluit ook niet uit dat de Gemeente wel voor een deel door de Grote Verdrukking van 7 jaar gaat! Ik zal u bewaren uit de Ure der Verzoeking. Ik denk wel dat de Gemeente opgenomen wordt, voordat de Zegel-, bazuinen- en schalenoordelen uit Openbaring over deze aarde uitgestort worden.

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 augustus 2011 om 16:28

  Beste Dirk

  Mijn gebed is dan ook iedere dag dat Hij steeds meer Zijn natuur in mij zal leggen.

 3. Mathieu zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 augustus 2011 om 21:12

  De tekst uit Op. 18:4 is bedoeld voor Israel, Gods volk. De gemeente is vanaf Openbaring 4 in het Vaderhuis.
  Het is van eminent belang dat wij het Woord van God recht snijden!

 4. Dirk zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 augustus 2011 om 21:41

  Reactie Dirk van Genderen:

  In de nabije toekomst hoop ik een keer uitgebreider in te gaan op de opname. Het is nog maar de vraag of het echt zo is dat de gemeente vanaf Openbaring 4 niet meer op aarde is.

 5. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2011 om 0:00

  Dat laatste is inderdaad nog maar een vraag Dirk. Heb er wel een eigen mening over gevormd, maar heb wel ontdekt dat discussiëren daarover weinig tot geen vrucht brengt. Het leven is belangrijker dan de leer op dit punt, zullen we maar zeggen.

 6. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2011 om 8:51

  Hoe dan ook, ik sluit ook niet uit dat de Gemeente wel voor een deel door de Grote Verdrukking van 7 jaar gaat! Ik zal u bewaren [b]uit[/b] de Ure der Verzoeking. Ik denk wel dat de Gemeente opgenomen wordt, voordat de Zegel-, bazuinen- en schalenoordelen uit Openbaringen over deze aarde uitgestort worden.

 7. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2011 om 11:39

  Beste Dirk,

  Goed geschreven (vervolg)artikel.

  In Openb. 18:4 lezen wij inderdaad dat Gods volk geen deel mag hebben aan Babylon (beeld van het wereldse en/of satanische denken en/of leven) en haar zonden.
  Het “waarom” wordt ons duidelijk door wat geschreven staat in Openb. 18:5, waar staat: “Want haar zonden hebben zich OPGESTAPELD tot aan de hemel…”.
  Het is zeer leerzaam om de beweegredenen te (leren) kennen, die voor de afzondering uit Babylon worden gegeven. Zij, die de Here toebehoren, moeten Babylon niet verlaten omdat haar oordeel gekomen is, maar… opdat zij geen gemeenschap zouden hebben met haar vele en ten hemel schreiende zonden! En laten wij niet vergeten dat die verdoemelijke Babylonische geest ook (ik zou zelfs zeggen: juist) deze laatste dagen, waarin wij leven, beheerst.
  De verdorvenheid van Babylon, de zonden door haar begaan, de verderfelijke en verwoestende beginselen door haar gehuldigd en gepropageerd, moeten ook in onze dagen de beweegredenen zijn voor een ieder die God waarlijk vreest, om zich “af te zonderen”, zich “af te scheiden”, in OVERGAVE en TOEWIJDING aan de Here Jezus Christus!
  Het is niet genoeg, wanneer Gods volk zich onthoudt van “de zonden van Babylon”; zij moet Babylon “VERLATEN”. Want, christelijke levens vallen af (van HET geloof), doordat zij de beginselen van de wereld gaan huldigen en hiermee zelfs gaan sympatiseren om zodoende geheel onder de invloed en de macht van de wereld te geraken. Maar… God wil per se niet, dat de Zijnen in enige betrekking staan tot al dat boze. Des te ernstiger wordt deze waarschuwing, als wij opmerken, dat deze beginselen van Babylon hier en daar al binnengeslopen zijn in het Lichaam van Christus (de Gemeente/Kerk)! Daarom moeten al degenen die Jezus liefhebben zich beslist hiervan afwenden, en zich afzonderen in TOTALE OVERGAVE en TOEWIJDING aan Hem! Alleen hierin leven wij een “veilig gesteld leven”, omdat wij dan niet “van haar plagen” zullen ontvangen.
  Doen wij dit niet, dan zijn wij in gemeenschap met datgene, wat door het gewisse oordeel van God zal worden getroffen. Want, in plaats van “te zoeken “de dingen die boven zijn” wordt dan gezocht naar de dingen die hier beneden te vinden zijn, omdat alles wat het vlees begeert, al wat de zinnen streelt, al wat op aarde schoon en verrukkelijk wordt genoemd, in Babylon wordt gevonden. De “begeerte van het vlees” en “de begeerte van de ogen” en de “grootsheid van het leven”, die niet uit de Vader zijn, maar uit de wereld, wordt dan nagejaagd en veroorzaken de (geestelijke) val.

 8. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2011 om 19:30

  Beste Dirk,

  Een duidelijke en begrijpelijke uiteenzetting van jou, over wat in het Bijbelboek Openbaring wordt bedoeld met de stad Babylon (de stad van satan) en Jeruzalem (de stad van God).
  Na 10 jaar de bijbel onafhankelijk zelf te hebben bestudeerd, mag ik nu vol overtuiging zeggen: Dat Jezus zijn volgelingen voornamelijk onderwees (en ons dus ook via de bijbel) met veel SYMBOLISCHE verhalen en vergelijkingen. Denk aan: De barmhartige samaritaan; De verloren zoon; Hij die zonder zonde is, gooie de eerste steen etc. etc. en niet te vergeten de bergrede. Voor ieder Christen begrijpelijke lessen. Zo zie ik nu ook de symbolische verhalen over de stad Babylon en de stad Jeruzalem. Dirk, jij verwoordt heel goed de symbolische betekenis over de stad “Babylon” in dit commentaar en in mijn visie is de (bijbelse) stad “Jeruzalem” symbolisch: De wereldwijde Christelijke gemeenschap, die Gods-vredesrijk gaat vormen voor Zijn wederkomst. Hub.

 9. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 7:44

  Hub, er komt GEEN vrederijk VOOR de wederkomst van Christus. De wereldwijde Christelijke gemeenschap (althans zij die wedergeboren zijn) zal vóór die tijd in het Vaderhuis worden opgenomen. Eerst na de wederkomst van Christus op aarde (Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg) zal Gods vrederijk door Jezus Christus worden opgericht.

 10. Berend zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 9:45

  Op dit ogenblik niet op mijn eigen computer, moet nog zien hoe ik mijn mail lees.
  Niet iedere gelovige hangt de bedelingenleer (recht snijden) aan, ik ook niet maar verwacht wel de Heer.

 11. Martin van Dalen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 9:47

  Hallo Dirk, ik ben het helemaal eens met de manier waarop je ‘Babylon’ uitlegt. Tegelijk toont de Bijbel vaak aan dat een profetie zowel een symbolische (profetische, geestelijke) vervulling kent, als een letterlijke! Ik weet niet of dit voor alle profetieën geldt en ook niet hoe de timing van de letterlijke vervulling en de vervulling in geestelijke zin zich tot elkaar verhouden.
  Echter met betrekking tot een letterlijke herbouw van de historische stad Babylon herinner ik me een artikel, dat meldde dat Saddam Hoessein op het moment van zijn val daadwerkelijk bezig was om het historische Babylon te herbouwen – met de bedoeling om er op termijn de hoofdstad van de wereld van te maken! Misschien goed om dit in gedachten te houden. Tenslotte heeft God ook Jeruzalem daadwerkelijk / letterlijk hersteld als hoofdstad van Israël (zonder dat Hij de symbolische betekenis – zoals in jouw artikel verwoord -ongedaan maakt).
  Maar nogmaals: jouw uitleg in het artikel onderschrijf ik van harte!

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 10:40

  Beste Dirk,
  Met het oog op het ontvluchten van Babylon kwam ik de volgende tekst uit
  Titus 2:11-14 tegen:
  Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen
  en onderwijst ons, dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de
  wereldse begeerten ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven
  in deze tegenwoordige eeuw, in de verwachting van de gelukkige hoop en
  verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus
  Christus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons van alle wette-
  loosheid verloste en Zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede werken.
  (Telos-vertaling).
  Groeten van San

 13. Jan Willem Docter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 10:48

  “In de nabije toekomst hoop ik een keer uitgebreider in te gaan op de opname. Het is nog maar de vraag of het echt zo is dat de gemeente vanaf Openbaring 4 niet meer op aarde is.”

  In dat geval kon je het nog wel eens moeilijk krijgen bij Het Zoeklicht.

 14. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 12:34

  Babylon (2)
  Ik zie nu heel duidelijk door Dirk van Genderen zijn weergegeven artikel wat we doen en laten moeten, duidelijker kon het niet verwoord worden toch?! Laten wij ons buigen en de God van alle leven EER betuigen!
  Goddelijke raad en wijsheid Gods komen hier zó duidelijk in naar voren toch?!
  Laten we daarom maar niet verder op onze eigen visie’s gaan afdrijven van Gods Woorden; of op onze eigen stokpaardjes elkander triomfantelijk voorbij blijven rijden. Met elkander kunnen we de rijkdommen Gods binnenhalen, Glorie voor Jezus Naam. Zijn we gestorven met Jezus, is het oude eigen ik op het altaar reeds gelegd.
  Laten we onszelf en/of anderen maar niet om de tuin leiden, wees ECHT/PUUR, gelouterd door Gods vuur.
  Dan zijn we gereed in het uur van de beproeving. Sta op van uw rustbed (Hooglied 5:3). Neem Hem aan, laat Jezus niet blijven staan kloppen aan de deur van uw hart. De Vader en Zoon willen graag binnen komen, om maaltijd te houden met u, naar: Openbaring 3:20.

 15. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 12:37

  Dirk, je schreef onderstaande woorden:
  ‘Wat houdt het in dat je geestelijk lijdt in Babylon? Zolang je in Babylon blijft, zal je geestelijk leven er schade door lijden’.
  Ik denk dat het nog verder gaat dan alleen schade lijden aan je geestelijk leven. Het is zelfs zo dat je hierdoor je redding kunt verliezen. De bijbel waarschuwt ons, als kinderen van God, niet willens en wetens te blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen. Lees b.v. Hebr. 6:4-6. Hebr 10:26-28 en Fil. 2:12-13 spoort ons aan met vreze en beven ons heil te blijven bewerken.
  Gelukkig is onze Heer vol genade en zal Hij, wanneer wij onze zonden oprecht belijden, ons vergeving schenken. Maar als wij lichtvaardig met de zonde omgaan en denken ‘ach God vergeeft mij toch wel en ik heb mijn leven lang geleden aan Hem overgegeven’ dan kan het weleens heel anders uitpakken. Na de wedergeboorte begint de wedloop pas, het gevecht tegen de verleidingen. Samen met Hem en door op de smalle weg te blijven onder leiding van de Heilige Geest kunnen wij deze wedloop lopen en tot het einde toe vol houden. Het is gevaarlijk te denken ‘Eens gered altijd gered’. Wees waakzaam!

 16. inge zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 13:26

  Waarom kunnen beide gedachten over Babylon niet samen gaan? Babylon, als ‘systeem’ en Babylon als weer ‘herstelde stad’! Als er Jeruzalem in Gods Woord staat, mogen we toch echt heel concreet denken aan de stad, tenzij er in de context iets anders wordt aangereikt. 1000 jaar = 1000 jaar en kan zijn als 1 dag! Ik blijf het dubbel vinden dat God volop ruimte gaf aan Zijn volk in Babel ten tijde van de ballingschap, dat God Zelf duidelijk heeft aangegeven dat het volk daar naar toe weggevoerd zouden worden en dat het volk daar toch een redelijk rustig bestaan heeft kunnen leiden (in ‘de stad van satan’) ruim begrip overigens, want elke stad op aarde is van de satan, de heerser van deze eeuw).

 17. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 15:57

  Beste Dirk,
  Ik wil toch weer even reageren alhoewel ik dat niet van plan was.
  Wij moeten geen paniektoestanden krijgen in ons geloofsleven.
  De Here wil rust geven voor onze ziel (Mat, 11:28-30). Hij geeft de
  kracht om de wedloop tot het einde toe af te lopen en het kenmerk
  van een waarachtig geloofsleven, is wel de geestelijke strijd die wij
  tegen zullen komen. Maar dat betekent niet dat je geen zekerheid kan hebben
  van je behoud in Christus. Als je er geen ernst maakt om de Here te willen
  gehoorzamen en volgen, dan klopt er iets niet (Jer, 7:23). Daarbij hoort het
  serieus willen leven naar de geboden van God in de kracht van de Heilige
  Geest. Niet op mensen vertrouwen of tradities maar op de Here
  zelf. Hij is in staat om ons te leiden, als wij maar nederig en ontvanke-
  lijk als een kind zijn. En wij kunnen dit ontvangen omdat wij vrede hebben
  met God door onze Here Jezus Christus (bv. Efeze 2:14, Col. 3:15).
  Groeten van San

 18. T.Müller zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 15:59

  Beste Dirk,
  het is mij een raadsel dat christenen denken dat Openb. 4:1 zou wijzen naar de opname van de gemeente. Om de dingen van God te mogen verstaan, moeten wij naar een hoger geestelijk niveau groeien, en ons verstand “door de Here Jezus geopend worden” zoals bij de Emmausgangers.
  De gemeente zal pas door God weggevoerd worden aan het begin van de 3 1/2 jaar grote verdrukking wanneer de 7 laatste oordelen zonder genade over de wereld worden uitgegoten. De jaren daarvoor (waarin wij misschien leven?), zullen nodig zijn om mee te maken om ons werkelijk los te maken van Babylon. De “geur” van verdorvenheid gaat ons zo tegenstaan dat wij ons graag daaraan gaan onttrekken. “Wie rein is worde reiner,” enz.
  Er is een duidelijke vergelijking met de uittocht van Israël uit Egypte. Hoewel Israël in Gosen woonde, werkten zij in Egypte en ervoeren de oordelen van God van nabij. Dit moest hen losmaken van Egypte (Babylon).
  Bij de laatste plaag, de dood van alle eerstgeborenen, werd het bloed van het lam zichtbaar aan hun huizen, opdat de engel des verderfs aan hen voorbij zou gaan!
  Het bloed van het Lam zal ook ons enige behoud zijn om los te komen van deze wereld, en… zal de gemeente brengen tot de hoogste aanbidding. Zo hoog dat er een moment komt van een stilte in de hemel Openb. 8:1. Dan wordt het reukwerk van ware aanbidding voor God uitgegoten vanaf de aarde,
  Openb. 8:3. Die aanbidding is zo intens dat de hele hemel zwijgt, want de engelen kunnen de kracht van het bloed niet ervaren omdat zij geen zonde hebben. Dit reukwerk van aanbidding komt uit een gouden wierookvat, d.i. het hart van de Bruid van Christus dat gelouterd en gereinigd is.
  Dit reukwerk is de vreugde voor God, als een bewijs dat het bloed van Zijn Zoon het verlossingswerk gedaan heeft, en daarom zal dit zelfde reukwerk als een oordeel over de aarde worden uitgegoten, Openb. 8:4-5.
  Dàn zal de verborgenheid van de zeven donderslagen vervuld worden Openb. 10:4, 7 en de bruid worden weggevoerd. ( de 5 wijze maagden).
  De dwaze maagden hadden geen olie genoeg. Zij gaan de Grote Verdrukking in onder de laatste oordelen, maar kunnen alsnog behouden worden door het teken van de anti-christ te weigeren en hun leven te geven voor Jezus.
  Een bruid naar het beeld dat Efeze 2 ons schetst, bestaande uit Messiaanse Joden en Heidenen in één bruidslichaam wedergeboren door het bloed van Jezus. In de grote Verdrukking zal er alleen voor de Joden die Jezus niet hebben aangenomen nog een kans zijn tot behoudenis, want als de Bruid tot volwassenheid is gekomen, zal God Zich ten volle wenden tot het Joodse volk.
  Truus Müller

 19. john hofman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 17:37

  Dirk, goed verwoord standpunt. Ik wil er nog aan toevoegen dat de mens die Babylon niet ontvlucht, deel zal hebben aan haar plagen, vergelijk de plagen van Egypte. Jaren geleden was ik in een kerk waar manipulatie en intimidatie door de geest van toverij hoogtij vierden. De Here zei toen duidelijk tot mij en mijn vrouw: Vlucht, vlucht uit Babylon. Babylon is dus ook een systeem dat staat voor toverij en vanuit toverij wordt de rode loper gelegd voor de antichrist. Onder toverij schaar ik ook namaak wonderen, valse zalvingen en allerlei misleiding onder de noemer van charismatische bedieningen. De grens tussen de werking van demonische imitaties en de Heilige Geest is erg dun. Het lijkt, althans uiterlijk, veel op elkaar. Bepalend is wie er vereerd wordt: de begeerte van ons hart waar Satan op inspeelt of de persoon van de Here Jezus. Waar Christus centraal staat, gaat het niet meer om de manifestaties of zelfs niet om de wonderen, maar om de glorie van Zijn Naam.

  Tot zover mijn reactie

  John Hofman

 20. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 18:12

  Inge, ik denk dat het net zo is als bij het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk is zowel ‘in u’, als een later zichtbaar en fysiek Koninkrijk op aarde. Babylon is geestelijk, maar dat kan soms betekenen dat je ergens echt fysiek ‘weg moet gaan’ of ‘weg moet blijven’ als je niet geestelijk beïnvloed wilt worden.

 21. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 18:40

  Babylon is ook de stad van de ballingschap.
  Ballingschap betekent dat je wel koning bent, maar geen koninkrijk bezit, want dat is van je afgenomen. Veel christenen bevinden zich in zo’n situatie.
  “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht”.
  (1 Korintiërs 4:20)

 22. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 18:40

  @15 Ik denk dat je je redding niet kunt verliezen, want dan zou je oude zondige natuur die met de Heere Jezus medegekruisigd is, weer uit de dood opstaan. En dat kan niet, want die is juridisch dood doordat de Heere Jezus ook voor mijn zonden stierf.

  @18 Ik denk dat de Gemeente wordt opgenomen na het valse verbond dat de antichrist met Israël zal sluiten, maar voordat de eerste zegeloordelen uit Openbaring gaan beginnen. Wij zijn niet gesteld tot toorn (oordeel) maar tot eeuwig behoud.

 23. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 19:25

  Ik zou het fantastisch vinden Dirk, als je een keer een stuk wijdt aan “de opname”. Het is een interpretatie uit 1 Thess. 4, waarvan we geen tweede vinden in de Bijbel!! Als iets waar is, dan moeten er minstens twee getuigen zijn…. dus ook twee soortgelijke teksten in onze Bijbel….. De gedachte alleen al, ZELF alleen opgenomen te worden, getuigt van een mentaliteit, die ik omschrijf als: “ikke, ikke, de rest kan stikke”. Ik vind het een heel egoïstische gedachte, want wie blijft er achter, om de achtergeblevenen van de Here Jezus te vertellen?? Ik bid ervoor om te mogen blijven – als die “opname” tenminste op de wijze waar is, zoals het merendeel van de “gelovigen” beweren…….. Al zou ik maar één kunnen redden, dan blijf ik!!

 24. geertruij zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 21:03

  Beste Dirk,
  Jij bent toch zo’n goede bijbelkenner? Waarom zeg je dan dat Lot de BROER van Abraham is? Terwijl hij de zoon van zijn overleden broer is en dus de NEEF van Abraham. Verder heb je heel veel commentaar over mensen die maar durven te beweren, met dezelfde bijbel als jij in de hand, dat als er iets in Noorwegen gebeurd zoals die schietpartij daar, en dat je dan toch echt niet mag zeggen dat dit een oordeel van God is. Omdat er ook eens iemand iets gezegd schijnt te hebben over grote olievoorraden voor de kust van Noorwegen. In Noorwegen zijn ze antisemitisch, want die zogenaamde zomer jeugdkampen op dat eilandje Utoja, zijn broeinesten van haat zaaien tegen Isra’el, maar daar weet jij natuurlijk niets van. Ja je zou eens vaker de Bijbel moeten bestuderen, minstens 3 keer per dag, net zoals je medicijnen van de dokter slikt. Misschien gaan daardoor ook je ogen open voor het feit dat de gemeente/ de Bruid van Jezus Christus, voor mij de Messias van Isra’el en de heidenen uit de volken niet in het oordeel van God komen, omdat ze Jezus Messias de Zoon van God de Vader al hebben aangenomen en Hem liefhebben als hun Bruidegom. Joh. 14:1-3 In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen – anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga daarheen om uw plaats te bereiden. En als Ik die heb bereid, dan kom ik terug om u op te nemen, opdat u altijd bij MIJ De Here Jezus zal zijn. (even uit het hoofd geciteerd). Dus Ernst wat jij zegt: komt voor jouw rekening, als je niet mee wilt naar je Heer en Meester, dan neemt Hij je ook niet mee. Ik wens je veel succes, om die ene te redden. Maar datzelve zal je wel je kop kosten. Als je ten minste niet het teken van het BEEST neemt, want dan zul je zo wie zo niet lang in leven blijven, want geen teken geen inkomen. Niet kunnen kopen of verkopen. Denk daar eerst maar eens goed over na. Wie er achterblijven de Joden en daaruit worden er 144.000 geselecteerd, 12.000 uit elke stam van Isra’el en die gaan de wereld door om het evangelie te prediken (OP. 7). Daarvoor is Isra’el nl. het uitverkoren volk van God de Vader en Zijn vrouw.
  Ik ben nogal pittig vandaag en als je mijn commentaar niet wilt opnemen Dirk, ook goed hoor evengoed ben ik je zuster in De Here Jezus Yeshua Ha Masiach!
  Geertruij

 25. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2011 om 22:04

  Geertruij, in de Schrift zegt God ook ‘vertrouwt Mij Mijn zonen, het werk Mijner handen toe’. Doe dat dan ook met Dirk als je meent dat hij veranderen moet. En elders zegt het ‘maar of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan.’ Iemand kan gelijk hebben, maar het verkondigen in een geest die verkeerd is. Dat proef ik bij jou. Opmerkingen als ‘je zou eens vaker de Bijbel moeten lezen, minstens 3 keer per dag’, maken mij duidelijk dat je vanuit een niet voldoende vernieuwd verstand spreekt, maar subjectief denkt, want je weet toch niet hoe vaak hij de Bijbel bestudeert? Misschien doet hij dat wel veel vaker? En wat is er mis met 1 keer de gehele dag? Daar komt bij dat de Bijbel bestuderen minder belangrijk is dan een wandel met de Here hebben, Hem leren kennen door gebed en ‘transacties’. De Here is de ENIGE die ene ieder van ons waarlijk kent. Weet je zeker dat de woorden en de geest waarin je ze sprak, op dezelfde manier door de Heiland herhaald zouden kunnen worden? Zie toe op uzelf …

 26. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 2:04

  Jammer dat er kritiek word gemaakt op Dirk. We moesten zo dankbaar zijn voor zijn trouw en kennis en dat willen doorgeven en delen met ons en dan in liefde. Ik kijk elke week uit naar zijn nieuws en elke week moet ik bekennen dat ik van gisteren ben en niets weet. Dirk houd moed, en gegroet uit Canada.

 27. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 7:40

  Hartelijk dank, Dirk, voor deze verduidelijking over Babylon!

  Ik hoop dat de Heilige Geest je ook duidelijkheid geeft over de opname van de Gemeente en zie al uit naar je commentaar.

  Er staat één keer in de Bijbel, dat we opgenomen zullen worden – of we weer levend geworden zijn of nog leven – en dat we Yeshua dan in de lucht tegemoet zullen gaan (1 Thess. 4:17).
  Een vers eerder staat, dat dit gebeuren zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God. Dus niet “stilletjes”, zoals vaak gezegd wordt.
  Dit is ook de tweede komst van Yeshua en een derde is er niet.

  En daarna zullen we altijd bij de HERE zijn! Wat een troost en heerlijk vooruitzicht!

 28. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 8:20

  Ik word weer droevig van al postings.
  Ontvlucht Babylon……en waar gaat het weer over?
  Over de opname van de gemeente.

  De een weet het nog beter dan de ander.
  Allemaal speculatie…….de Trooster kan zo zijn werk niet doen….Hij zal komen en de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…

  Wij zijn allemaal gebeten door de slang…..en dan hebben wij een een geneesmiddel nodig…..en er is maar een middel en dat is de Middelaar Gods.

  Jammer dat een verkeerde bijbeluitleg van 1 Thess 4:13-18 zoveel schade kan aanrichten. Het werk van de Man van Smarten voor verloren zondaren raakt er geheel door uit het zicht.

  Groet, Jan.

 29. Wilhelmien zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 8:30

  Ik wil mij aansluiten op Cornelia. Dirk predikt steeds onze Heer Jezus als verlosser. Doorgaan Dirk, we kijken elke week uit naar jouw commentaar en wakker blijven moeten we steeds. Dirk ik bid dat God jou zegent.
  Wilhelmien

 30. ongelovige thomas zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 10:55

  Het is jammer om van Dirk te horen hoe hij over de opname denkt en wanneer die volgens Dirk komt………..Ja, Dirk kan nu beter niet meer schrijven in het Zoeklicht want wij denken er toch heel anders over. En Geertruij, net zoals u zegt: wij zijn allang bij de Here en Dirk en anderen blijven nog in de grote Verdrukking, totdat hij en de anderen opgenomen worden.. of hebben wij het mis?

  Thomas

 31. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 11:48

  Beste Dirk,

  De ‘opname’ blijft voor velen een heikel punt. Ben daarom ook zeer benieuwd naar jouw uiteenzetting daarover.
  Voor degenen die regelmatig jouw site en de reacties lezen zal het geen verrassing zijn dat ik durf te stellen dat het gebeuren van 1 Thess. 4:16-17 NIET slaat op een gebeuren voor de grote verdrukking, maar DAARNA. Het is de zichtbare wederkomst van onze Here Jezus, waarbij o.a. de rechtvaardige doden zullen worden opgewekt (ook de vele gelovigen die tijdens de grote verdrukking het leven hebben gelaten) tijdens de EERSTE opstanding (lees Openb. 20:4-6). Als God het heeft over de 1ste opstanding, dan moeten wij –mensen– er geen opstanding “in fasen” van maken, zoals velen wel doen!
  Ik wou hier nu niet verder op ingaan, omdat ik dit al uitgebreid heb behandeld in mijn artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”.

  Ik wil het nu eens van een geheel ander kant belichten:
  De hoofdtekst hiervoor is Openb. 3:10a, waar staat: “Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (d.i. de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal…”.
  En dan wou ik naar het Hooglied gaan, het Boek dat gaat over de innige liefde tussen BRUID en BRUIDEGOM.
  In Hoogl. 3:6a lezen wij “Wie is zij die daar uit de woestijn komt…?”.
  In Hoogl. 6:10a lezen wij “Wie is zij die verschijnt als de dageraad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon…?”
  En in Hoogl. 8:5a lezen wij “Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar Liefste?”
  Nu, als wij daarna Openb. 12:1+6+14 biddend lezen, dan zal ons een hoop duidelijk worden.

  In de Studiebijbel staat bij Openb. 12:14 vermeld:
  “Meer in detail dan in vers 6 wordt hier opnieuw de vlucht van de vrouw naar de woestijn beschreven. Zij ontvangt 2 arendsvleugels die haar in staat stellen de plaats des onheils te verlaten en weg te vliegen naar een veilige plek (lett. ‘haar plaats’, d.w.z. de plaats die God voor haar heeft klaargemaakt, zie vers 6). In het OT zijn de arend en arendsvleugelen geliefde beelden om Gods zorg voor Zijn kinderen tot uitdrukking te brengen, zie o.m. Ex. 19:4 + Deut. 32:11 + Jes. 40:31. De vrouw verblijft in de woestijn gedurende ‘een tijd, tijden en een halve tijd’ (Dan. 7:25+12:7); Deze periode komt overeen met de 1260 dagen (vgl. Openb. 11:3+12:6) en met de 42 maanden (Openb. 11:2+13:5), hetgeen een periode van 3½ jaar omvat, nl. de 2de helft van de 70ste jaarweek van Dan. 9:24-27); Het is de periode van grote verdrukking ten tijde van de regering van het beest (Openb. 13:5), de jaren die direct aan de wederkomst van Christus en de komst van het Messiaanse vrederijk voorafgaan.”

 32. Parel zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 14:26

  Hub. Eussen, denkt u echt dat Jeruzalem symbolisch is? En dat Jeruzalem de wereldwijde christelijke gemeenschap is?

  Geertruij, ik lees toch echt dat Dirk schrijft dat Lot de neef is van Abraham! goed lezen dus, dat geldt voor mij ook…

  Bij Babylon denk ik aan Psalm/Tehilim 73: wie ver van U de weelde (Babylon) zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt! Psalm 73 is een troostpsalm voor de vromen bij het geluk der goddelozen.

  shalom,
  Parel

 33. A.M.J.v.Dam zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 14:56

  Sinds ik het boek van Bart Repko, Steen door de ruit, heb gelezen, ben ik me meer en meer bewust van onze ik-gerichtheid als Gemeente van Jezus Christus.
  Richt je op Gods Volk, Israël. Bid voor ze en breng de Joden thuis met je middelen en gebed. Verkoop je goud (Babylon?) en help hen met dat geld terug te keren naar hun land.
  Wie Israël zegent, zal gezegend worden. We hebben een grote schuld aan hen te vereffenen (als dat ooit zou kunnen). De Heer vergeve ons.
  Nu kunnen we nog voor ze in de bres staan en proclameren:
  Jesaja 49:22, Amos 9:14 en 15 en zoveel meer teksten met IK ZAL…..spreekt de Heer. En over die opname: Die komt wel als we ons werk hier gedaan hebben en op Gods tijd. Amen!
  Shalom!

 34. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 15:06

  Dirk, ik zie ook altijd uit naar uw schrijven, dankjewel hiervoor.
  En dan sta ik telkens weer versteld van wat mensen hierna schrijven.
  Vandaag dacht ik: het woord van de Heer is levend. Ik wil opletten dat ik niet
  vastroest in andermans en eigen ideeën. Sinds mijn Ja aan de Heer – 30jaar
  geleden – ben ik gegroeid in elk opzicht. Wat ik toen dacht over wat ik las in
  de Bijbel was onvolledig, dus is het nodig om telkens weer te overlezen en te
  overdenken…ja, toch?
  Het boek “de openbaring van Johannes” heeft mij nooit veel gezegd, ook niet
  na het lezen van een studie hierover of na het doorlezen ervan. Maar stilaan
  viel mij op dat dit boek mij uitleg gaf over tekstgedeelten uit het Nieuwe en
  Oude Testament waar ik niet veel van begreep. Zo is dit boek voor mij echt
  af en toe: het wegnemen van de sluier (apokalyps!). Voorbeeld? Ooit werd ik
  wakker met: “Hoort wat de Geest tot de Gemeente(n) zegt: Smyrna!”
  Ik zocht het op en dit was voor mij het antwoord op de vraag waarom Christe-
  nen soms zo ziek zijn of in andere benauwdheden zitten.
  Ik wens iedereen veel zegen bij het openen en lezen van Gods Woord.

 35. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 15:31

  Shalom allen.
  Hebben we het nog niet begrepen?
  Babel of Babylon is het systeem, waarin en waarmee bijna alle kerken en religies aan meedoen, en het gaat op in de ene zgn. wereldreligie, waar ook vele hooggeleerde geestelijke leiders aan meedoen. Zoals de bijeenkomsten o.a. met instemming van ons koningshuis het laten zien. De geroepenen van YESHUA HAMASJIACH zullen alleen op de stem van de ware herder letten en alleen HEM volgen.

  Vandaar de oproep: Gaat uit van babylon, gaat geen verbintenis aan met de afvallige kerken.

  Ontwaak en sta de bres voor Israel, voor elkaar; die ore heeft die hore.

  Lou.

 36. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 18:47

  Eigenlijk fantastisch, dat we een Geertruij hebben, die het allemaal precies weet….. Ik ken er meer zo…. Ik meen, dat Jezus wel eens heeft gezegd, dat wie oordeelt, zelf zo geoordeeld zal worden…. Maar ik ben eigenlijk dom, want ik weet het niet zo precies hoe het zal gaan….. Ik weet me echter te allen tijde “in goede handen”, dus wees gerust, Geertruij…

 37. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 19:36

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Parel, ik heb het aangepast. Ik had me vergist. Mijn excuses.

 38. Hermine zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 20:14

  Wat een gekat over de opname! En iedereen zo overtuigd van zichzelf!
  Gelukkig gaat mee op Zijn tijd, die zijn hoop op Christus gevestigd heeft. En niet op de opname!

 39. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2011 om 21:54

  Beste Dirk,

  Is het wel verstandig om jouw visie op de eindtijdleer mbt de Opname
  van de Gemeente weer te geven? Want ik denk niet dat het opbouwend
  is als er dan weer reacties komen daarop van voor- en tegenstanders
  op jouw visie. Er zijn verschillende visies mogelijk op de eindtijd. En laten wij de hoofd- van de bijzaken
  scheiden. De hoofdzaak is dat er mensen bereikt worden met het Evangelie.
  Wij worden opgeroepen om te werken zolang het dag is, en niet elkaar
  af te kraken door een kritische en veroordelende houding.

  Groeten van San

 40. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2011 om 9:10

  Beste dirk.

  Ik ben heel benieuwd van uw visie/uitleg over de opname.
  Ook al zijn er verschillende visies hierover.
  Laat je niet uit het veld slaan door kritiek, maar leg het bij de Here neer.
  Ik weet zeker dat de Here u zegent. Ik bid daar ook elke dag voor.
  Uw wekelijkse schrijven zijn voor mij leermomenten en overdenkingen.

  Vr gr Rene Postma

 41. Jan Boorsma zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2011 om 9:18

  Beste Dirk,

  Als ik alle reacties lees dan vraag ik mij wel eens af waarom GOD niet duidelijker in zijn woord is geweest over het tijdstip van de opname. Heeft Hij voorzien dat wij (christenen) hierdoor de ware betekenis van een leven met HEM uit het oog verliezen (en verdeeld raken)?

  Merk de laatste tijd aan me zelf dat ik door dit soort (welles nietes) discussies afgeleid wordt van waar het werkelijk om gaat.

  Ik zie met verlangen uit naar zijn wederkomst maar ga me nu richten op de boodschap van hoop en genade en niet op die van angst voor een eventuele verdrukking waar ik wel of niet door heen moet.

  Met vriendelijke groet,

  Jan.

 42. Frens zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2011 om 9:41

  Mensen roepen te pas en onpas dat als je iIsrael zegent, ook al zouden ze nooit geloven – de Israelieten, jij ook gezegend wordt, zoals bedoeld in Genesis 12. Ik denk dat die zienswijze onjuist is, waarom?

  Genesis 12:3
  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
  Dit vertelt de Heere aan Abraham, (toen nog Abram) dat een ieder die Abraham zegent, zelf zegen zal ontvangen en niet het onbelangrijkste, door Abraham zal elk volk op de aarde ooit gezegend worden.
  Galaten 3:16
  Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.
  Christus is waar de Bijbel spreekt als het spreekt over nageslacht, niet meervoud, maar slechts enkelvoud!
  Gal 4:7
  Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.
  Wie is het nageslacht van Christus? Dat zijn de erfgenamen van God, door Christus alleen, van wie de Schrift getuigt Wie Hij is, Johannes 14:6. En Jezus zeide tegen hem (Thomas) ’Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door mij.
  Als je het volk van God (lees nageslacht van Abraham – de erfgenamen van God zegent), zegen dan je broeders en zusters in Christus, niet alleen in woorden maar vooral ook in daden en wees gezegend door God de Vader. Want degene die dient zal de grootste heten in het Koninkrijk van God. Die persoon zal niet geëerd worden door de vergankelijke wereld, maar door de Koning van hemel en aard.
  Romeinen 9: 7b-9.
  Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
  9 Want dit is het woord van de belofte: Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben.

  Vers 27
  En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden.
  Wil je Abrahams zegen ontvangen zoals de Bijbel dit bedoelde in Genesis? Zegen dan al je broeders en zusters in Christus, joods of niet joods, daar rust Zegen op van de Almachtige.
  31 Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen.
  32 Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,

  Laten we echter blijven bidden en hopen en uitstappen naar Joden en niet-joden dat God zal blijven toevoegen aan Zijn gemeente. God zal namelijk nog een groot werk doen met Israel in de eindtijd en nu al mogen we daar dingen van zien.

  Handelingen 15:6
  Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten.

  Mvg, Frens

 43. Thea Sikken zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2011 om 10:48

  Jesaja 55 vers 8 tot en met 9: Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

 44. hennie zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2011 om 15:52

  ik vind het verdrietig dat zovelen die zich uitgeven voor christen elkaar blijkbaar moeten vereten. Mijn vader is in februari overleden. Hij bad of de Heere hem wilde wegnemen. Hij was dankbaar voor de zeer hoge leeftijd en het goede leven wat hij gekregen had. Hij heeft ons altijd voor gehouden om het bij de Heere te zoeken. De dingen die in de bijbel te moeilijk zijn om te begrijpen, die gaf hij over in de handen van zijn Heiland. Ons gaf hij altijd de raad om de dingen in Gods hand te leggen. Mijn vader was een stille man maar hij was wijs in de schriften, nooit zou hij zijn zienswijze een ander opleggen. Hij doorzag ook veel in de wereldgeschiedenis, maar hij maakte zich nooit druk over waar jullie het allemaal over hebben. Mijn vader maakte de Heere Jezus groot en dat niet alleen in woorden maar ook in daden.

 45. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2011 om 22:51

  Beste Hennie,

  Wat een onroerend verhaal, maar vooral de wijze lessen van je overleden vader, hoe wij moeten omgaan met moeilijk te begrijpen bijbelverhalen, heeft mij erg gesteund. Verder stoort mij ook heel erg, dat sommige reactie-schrijvers, hun stellige zienswijze (mening) aan anderen willen opleggen. Iedereen mag zijn mening of zienswijze geven, daar kunnen wij alleen maar van leren of corrigeren, maar laten wij elkaars mening blijven respecteren.
  Over de theorie van de Christelijke leer kunnen wij van mening verschillen, b.v. over bijzaken zoals de eindtijd-profetiën, hoe die zich zullen voltrekken en wanneer etc. Maar in de praktijk zullen wij toch allen samen ons Christen-zijn moeten laten zien en horen zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voorgeleefd, op welke plek dan ook met onze gegeven capaciteiten en gaven God. (Geen woorden maar meer daden)
  In mijn dag-gebedenboek staat vandaag:
  Velen spreken met veel woorden OVER MIJ.
  Het zijn niet MIJN woorden, maar woorden OVER MIJ.
  O wat een verschil.
  De wereld is verzadigd met woorden OVER MIJ.
  De wereld heeft nodig, dat ze MIJN woorden in ACTIE ziet door MIJN volgelingen.
  Hennie ik vind jouw verhaal een prachtig praktijk-voorbeeld. Dank je wel. Hub.

 46. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2011 om 23:48

  Beste Jan Boorsma, is het niet zo dat los van de opname (waarvan Jezus zelf – nog – niet weet wanneer het gebeurt), er sowieso al een oproep van de Heiland is om getrouw te zijn tot de dood? Ervaren de christenen in Noord-Korea niet al een soort van grote verdrukking? Ik las eens over een christen daar die in een rubberfabriek uitgleed en bewust met een wals werd doodgereden, platgewalst, met de opmerking ‘zo, nu is er daar ook weer eentje minder van’). Zijn op Johannes na niet alle apostelen de marteldood gestorven? Had God hen dan niet even lief als ons? Ging Paulus niet willens en wetens zijn dood tegemoet? Opname, in welke vorm ook (sommigen spreken zelfs wel van verschillende opnamen – nalezingen bij de oogst), trouw zijn tot de dood geldt voor elke periode en voor elke christen. Dat kan confronterend zijn, maar we moeten allemaal een geest van martelaarschap ontwikkelen. Ik ben bang dat wij in het welvarende westen door de weelde van de wereld door vijand verwend zijn gemaakt, en dat als we niet oppassen, wij misschien omvallen bij flinke tegenwind.

 47. Peter van Mourik zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 augustus 2011 om 9:55

  Ook ik lees je stuk iedere week weer en heb dan weer iets om over na te denken. Ga door, broeder, Ik houd van je.

 48. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 augustus 2011 om 12:19

  Shalom Dirk.

  Allereerst dit, bedankt voor je trouw en volharding en verdraagzaamheid.
  DE EEUWIGE ZEGENE JOU EN COBI en jullie kinderen.

  Wat is dit toch bij vele christenen?
  Men wil niet lijden, en zeker niet vereenzelvigd worden met Israel.
  Nog steeds zijn er velen onder ons die zelf willen ontsnappen aan wat er te wachten staat en dus niet met HET JOODSE volk willen mee lijden.
  Kijk naar wat Ruth zegt: JOUW GOD IS MIJN GOD, JOUW VOLK IS MIJN VOLK, WAAR JIJ GAAT GA IK.
  Velen willen de oordelen laten voor de joden, want wij zijn verlost.
  Wij worden opgenomen.
  Mijn hart huilt om deze dingen, en YESHUA HAMASSJIACH huilt eveneens om deze dingen.
  Laat het ons toch genoeg zijn dat we ZIJN BELOFTE hebben om DAAR TE ZIJN WAAR HIJ ZAL ZIJN.

  Nog eens, sla elkaar niet, noch met teksten noch met allerlei uitleggingen.
  Heb elkaar hartelijk lief en haat de zonden.

  Wat van Dam zegt over het boek van Bart Repko, dat is echt een eye opener.
  Iedere gelovige zou dat naast DE BIJBEL moeten lezen, bedankt van Dam.

  Sta op de bres voor HET VOLK VAN YESHUA, WAAR WIJ OOK BIJGEVOEGD ZIJN; lees de EFEZEBRIEF goed en vraag verlichting aan HEM die alles weet.

  Bedenk wij zijn elkaars leden, Israel heeft ons gebed en medeleven NU hard nodig.

  Allen (dus ook onze geliefde br Dirk) hartelijk shalom.

  Lou.

 49. neeltje zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 augustus 2011 om 23:41

  Wordt het geen tijd dat de kerken, die in hun geschriften zeggen dat de kerk in de plaats van Israel is gekomen, vergeving vragen voor hun hoogmoedige houding. En erkennen dat Israel Gods oogappel is.

 50. Hero de Jong { Profeet } zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 augustus 2011 om 21:57

  Joden + christen = ISRAEL …

  NB > het apokalyptische *Babylon*, is een stad die nog gebouwd gaat worden !!

 51. jedidja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 17:25

  Een goed voorbeeld is het leven van Lot, de neef van Abraham…

  Geertrui, ik lees hier gewoon DE NEEF van Abraham….

  verder is mij dit allemaal te ingewikkeld, ik bemoei me er daarom maar niet mee. Jezus zegt: “word als een kind”…. tegelijkertijd zegt men dat je als christen volwassen moet worden in het geloof….
  ik probeer maar gewoon dichtbij Hem te blijven en er verder niet te moeilijk over te doen….

 52. Mercy zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2011 om 11:51

  Dirk,

  Bedankt voor de overdenkingen die je vanuit Gods Woord geeft.
  Prijs de Heer voor de wijsheid die Hij aan een ieder van ons geeft.
  Ik dank de Heer dat je anderen dient met het Woord en de wijsheid die je van de Heer ontvangen hebt.

  Broeders en zusters, laten we elkaar gaan dienen en de ander hoger achten dan onszelf.
  Er zullen verschillen in uitleg van Gods woord zijn maar laten we daarom ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus en Zijn offer dat Hij gebracht heeft aan het kruis en op het Bloed dat voor ons allen gevloeid heeft en voor al onze zonden gevloeid heeft.
  We zijn nog steeds niet volmaakt en leven nog in ons zondige lichaam maar laten we ons uitstrekken naar datgene wat voor ons ligt.
  Strijdt de goede strijd.

  Gods zegen… Shalom
  Mercy

 53. G.v. S zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2011 om 14:55

  Zeer geliefde broeder Dirk.

  Dank je wel dat je ons al zo lang onderwijst uit Gods Woord en ons wijst op
  de Here Jezus. We zien elke week uit naar je nieuwsbrief. Van harte Gods Zegen toegewenst.

 54. Ikke zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 september 2011 om 14:34

  Wat is de betekenis van Babylon

  Babel betekend verwarring, zo’ook is er geestelijke verwarring ontstaan, waar begon het allemaal?, het begon met Nimrod,

  Gen 10 vers 8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; 9 hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN als Nimrod

  Ikke

 55. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 december 2012 om 0:00

  Ontvlucht babel; dit zegt God tegen zijn eigen uitverkoren volk; dus niet de kerk want die wordt daar geoordeeld in Openbaring en babel staat daar voor christelijk west europa en dan wordt er een punt gezet achter het evangelie van genade en slaat het schip van Paulus te pletter op de rotsen en zal Israel het evangelie van het koninkrijk van uit jeruzalem over heel de wereld verkondigen onder directe leiding van hun VredeVorst.
  gr kerkganger uit zaamslag

 56. Dennis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 februari 2013 om 11:29

  Dirk van Genderen,

  U weet vanuit het boek Openbaring dat wie geen overwinning heeft over het Beest verloren gaat.
  U weet ook vanuit de geschiedenis dat bijbelgetrouwe christenen als de Waldenzen, Hugenoten, Lollards, Whycliff, Huss, Tyndale, Luther, Calvijn, Knox, de reformatoren, de engelse puriteinen, Jonathan Edwards en Spurgeon LUID EN DUIDELIJK de paus in Rome hebben aangewezen als DE antichrist.
  Toch blijft u vasthouden aan de misleading van het Zoeklicht in tegenstand tegen het getuigenis van van Gods Geest in deze broeders tegen de paus in Rome.

  In een tijd van wijkiezenvooreenheid.nl, global Christian forum, nederlands christelijk forum, ThePassion georganiseerd door PKN en RK voor miljoenen te zien in NL, Nationale Synode 2010 2013 206 2019, Refo500, Raadvankerken, 6 oktober 2012 waarin 3000 gelovigen de Reformatie hebben ontkend, heeft u m.i. geen enkel excuus meer om vast te houden aan uw onzinnige uitleg op het boek Openbaring.

  Meer en meer wordt mij duidelijk dat wie niet aansluit bij het getuigenis van Gods Geest vanuit de Schrift en Zijn Volk tegen Rome, onmogelijk kan zeggen Christus Zelf te kennen omdat het Christus is die het boek Openbaring heeft gegegeven aan Zijn Volk. Dit bewijst zich doordat degenen die niet aansluiten geen zoutend zout zijn voor de wereld en geen tegenstand tegen de gang naar Rome in NL hebben.

  Geen wonder dat uiteindelijk Feike Ter Velde publiekelijk wordt neergezet als een hoogmoedige vader die niet van tegenspreken hield, net zoals de roomse antichrist er niet van houdt om tegengesproken te worden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden