Ontvlucht Babylon… (2)

Vorige week riep ik u op Babylon te verlaten. Hoe doe je dat? Hoe verlaat je Babylon? En wat is Babylon? In het Bijbelboek Openbaring kom je telkens de tegenstelling Jeruzalem – Babylon tegen. Jeruzalem, de stad van God en Babylon, de stad van de wereld, de stad van de zonde, de stad van de satan.

Iedereen die de Here Jezus niet kent als Verlosser en Here, leeft nog in Babylon. In die zin kun je zeggen dat de oproep ‘Onvlucht Babylon’ een oproep tot bekering is. Breek met de wereld, belijd je zonden, bekeer je en stel je vertrouwen op de Here Jezus alleen.

Toch is het ook mogelijk dat gelovigen, degenen die de Here Jezus hebben leren kennen, in Babylon leven. Mensen die niet radicaal hebben gebroken met de wereld en met de zonde. Mensen die God willen dienen, maar ook het goud van deze wereld. Tot hen klinkt de dringende aansporing in Openbaring 18:4: ‘Gaat weg uit haar, Mijn volk…’

Een goed voorbeeld is het leven van Lot, de neef van Abraham. Abraham liet hem de keuze, waar hij wilde wonen. Lot koos voor Sodom, het wereldse Sodom, het goddeloze Sodom, een beeld van Babylon.
Bijna kwam hij om in Sodom. Op het nippertje werd hij gered door de engelen. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel in Sodom, lezen we in 2 Petrus 2:6-9:

6. en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven;
7. en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft
8. (want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden);
9. dan weet de Here ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

Wat houdt het in dat je geestelijk lijdt in Babylon? Zolang je in Babylon blijft, zal je geestelijk leven er schade door lijden.
Wat verlangt de Here van ons? Toch dat Hij de allerbelangrijkste voor ons is? Op nummer 1 in ons leven staat. Dat kan alleen maar als we Babylon ontvluchten en de toevlucht nemen in Jeruzalem, bij de Here zelf.

Wat bedoel ik hiermee? Dat we ons terugtrekken uit de wereld en als een kluizenaar in een klooster gaan leven? Al onze bezittingen verkopen en de opbrengst uitdelen?
Zo niet. Maar wel stel ik u de vraag: Waar gaat uw hart naar uit? Naar de Here Jezus, naar Zijn eer, Zijn dienst, de omgang met Hem? Dan hebt u Babylon verlaten of bent u Babylon aan het verlaten.
Het kan ook zijn dat uw hart uitgaat naar uw bankrekening, naar bezit, naar pornografie, naar alles wat niet van de Here is. Dan leeft u nog in Babylon en staat uw leven op het spel. Dan roep ik het u toe: Ontvlucht Babylon! Stel het geen seconde meer uit, maar in één uur zal Babylon worden verwoest en dat ene uur kan spoedig aanbreken.

Is Babylon de letterlijke stad Babylon, in Irak, die weer herbouwd wordt. Dat denk ik niet, want als je daar niet woont, hoef je die ook niet te ontvluchten.
Sommigen stellen dat Babylon de islam is. Dat denk ik ook niet, het is te beperkt, omdat dan de oproep om Babylon te ontvluchten alleen tot moslims zou komen?
Kan het dan de Rooms-Katholieke Kerk zijn? Ook dat is te beperkt, meen ik.

Openbaring 18 en 19 lijken op Ezechiël 27 en 28, zij het dat het daar over Tyrus gaat. Ook Tyrus was een belangrijk commercieel centrum en ging ten onder. Tyrus wordt vaak gezien als het surrogaat van satans rijk en de koning van Tyrus als de satan zelf.

Bij Babylon denk ik allereerst aan het wereldwijde financiële en economische systeem. Zeer nadrukkelijk wordt namelijk in Openbaring 18 vermeld dat kooplieden van de aarde treuren over de val van Babylon. Deze val zal plaatsvinden in één uur. Openbaring 18:11-13 zegt:

11. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:
12. koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer,
13. en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.

Ook de verzen 15 en 16 wijzen in deze richting:
15. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,
16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.

Het laatste vers van Openbaring 18 zegt: ‘En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.’ Deze woorden geven aan dat het toch nog te beperkt is om Babylon uitsluitend te zien als het financiële en economische systeem. Babylon zou ik daarom het liefst omschrijven als satans koninkrijk. Het omvat alles wat niet van God is, inclusief alle valse godsdiensten en religies en het valse evangelie wat in een groeiend aantal kerken en gemeenten wordt gebracht. Het is ook Babylon dat zich steeds nadrukkelijker keert tegen de christenen en tegen Israel en het Joodse volk.

‘En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen’ (Openbaring 18:4). Laten we gehoor geven aan deze zeer dringende oproep. Nog kunnen we Babylon ontvluchten, aangezien we ons leven op het spel zetten als we in Babylon blijven. Dan zal de val van Babylon ook ons treffen.

Laat u bemoedigen door vers 20: ‘Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken.’ Voor allen die de Here Jezus liefhebben, zal de vernietiging van Babylon een feestdag zijn. Die val luidt de terugkeer van de Here Jezus in, om op aarde Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten.

Wie Babylon verlaten heeft, mag zich thuis weten bij de Here zelf. We mogen de weg gaan van Romeinen 12:1 en 2:
1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Hoe lang duurt het nog voordat Babylon ten onder gaat? Dat weet God alleen. Denk maar niet te snel dat het nog wel even zal duren. Maak haast om Babylon te ontvluchten. Eén uur vanaf nu kan Babylon al gevallen zijn…

Dirk van Genderen