Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Dat zegt de Bijbel wel, maar… (54 reacties)

Geplaatst op donderdag 1 september 2011, 10:09 door Dirk A A

U gelooft dat de Bijbel het Woord van God is? En u gelooft ook dat de Bijbel waar is en de waarheid vertelt? Zegt u dat maar niet al te snel. Velen in kerken en gemeenten nemen een loopje met de Bijbel door allerlei zaken te vergeestelijken. Goed bedoeld, overigens… God zegt dat nu wel in Zijn Woord, maar…

Enkele voorbeelden.

Denk eens aan de eerste en de laatste verzen van de Bijbel. Die moet je niet letterlijk nemen, zeggen tegenwoordig veel christenen.
Zo kan ik wel even doorgaan. Wanneer Zacharia 14 zegt dat de voeten van de Here Jezus bij Zijn wederkomst op de Olijfberg zullen staan, vergeestelijken velen dat. Dat zou volgens hen betekenen dat de Here Jezus in het hart van iemand komt wonen wanneer hij of zij tot geloof komt.
En ook de vele tientallen teksten over de terugkeer van het Joodse volk naar Israel zouden niet letterlijk bedoeld zijn. Het zou daar over de gelovigen gaan, die eenmaal thuis zullen komen in het hemels Kanaän.

1. Allereerst op de schepping.
Wie ‘eenvoudig’ vasthoudt aan wat de Bijbel zegt over de schepping van hemel en aarde, van al het leven en van de mens, komt op een ouderdom van deze aarde uit van ongeveer 6000 jaar, en een schepping in zes dagen.

De wetenschap komt met heel andere informatie aan en veel christenen volgen de wetenschap of proberen een verbinding te maken tussen geloof en wetenschap. De ruimte die men daarvoor in de Schrift denkt te vinden, ziet men onder meer in de zogenaamde gap-theorie tussen vers 1 en vers 2 in Genesis 1. Heel lang geleden zou God alles goed hebben geschapen, waarna de satan in opstand is gekomen en alles verwoest heeft, waarna God vanaf vers 2 alles weer herstelt.

Ook wijst men op 2 Petrus 3, waar staat dat voor de Here één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Tussen twee haakjes, zes scheppingsdagen keer duizend jaar, is nog maar zesduizend jaar en nog lang niet de honderden miljoenen of miljarden jaren die de wetenschap aangeeft.

Dit is geen wetenschappelijk artikel, toch geloof ik wat de Bijbel zegt. Eén dag is voor mij één dag. De Here was machtig genoeg om het in één uur te doen of in één seconde, maar Hij vertelt ons zelf dat Hij het in zes scheppingsdagen heeft gemaakt.
Ook botst de gap-theorie met de waarheid van de Bijbel dat de dood pas na de zondeval in de wereld is gekomen.

En hoe zit het dan met het probleem van de ouderdom? Toen de Here de sterren schiep, schiep Hij ze zo dat het licht de aarde direct bereikte. Zijn schepping had een schijnbare ouderdom. Adam werd immers ook als volwassen man geschapen, evenals Eva, die Hij uit de rib van Adam boetseerde.

2. Vervolgens de terugkeer van de Here Jezus op de Olijfberg.
In Zacharia 14 wordt nadrukkelijk gesteld dat de voeten van de Here Jezus bij Zijn terugkeer naar deze aarde zullen staan op de Olijfberg. Er wordt nog aan toegevoegd: die ten oosten van Jeruzalem ligt. De berg zal dan ook middendoor splijten.
In Handelingen 1 wordt dit bevestigd, wanneer de engelen, direct na de hemelvaart van de Here Jezus tegen de verbaasde discipelen zeggen dat Hij net zo zal terugkomen als ze hem hebben zien opvaren naar de hemel.

De profetieën over de eerste komst van de Here Jezus naar deze aarde zijn allen letterlijk vervuld. Dan is het toch zeer aannemelijk dat de profetieën over Zijn wederkomst ook letterlijk zullen worden vervuld.
Te snel zeggen wij dat we bepaalde zaken niet letterlijk moeten nemen. In Openbaring 20 bijvoorbeeld wordt gesproken over een Duizendjarig Rijk dat aanvangt na de wederkomst van de Here Jezus, waarin Hij 1000 jaar lang zal regeren vanuit Jeruzalem.
‘Dat moet je niet letterlijk nemen,’ zeggen veel theologen. Ze menen dat er de periode tussen de hemelvaart en de wederkomst mee wordt bedoeld. Dat is echter buitengewoon onwaarschijnlijk, omdat in Openbaring 20 staat dat de satan in die periode de volken niet zal verleiden. Van zo’n situatie is nu zeker geen sprake.

3. De terugkeer van het Joodse volk naar Israel.
Vele tientallen keren wordt in de Bijbel voorzegd dat het Joodse volk, dat over de hele wereld verstrooid is, terug zal keren naar Israel. Momenteel is een exodus gaande die de exodus uit het Bijbelboek Exodus verre overtreft. Bij duizenden, bij miljoenen zijn Joodse mensen van over de hele wereld teruggekeerd naar hun eigen land. Deze exodus is nog steeds gaande en duurt voort totdat allen terug zijn.
Jeremia 16 zegt hierover in vers 14 en 15: ‘Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar de HERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.’

Soms vraag ik me verwonderd af hoe het toch mogelijk is dat veel christenen hier geen oog voor hebben. Of hoe deze mensen ertoe komen deze duidelijke voorzeggingen in Gods Woord anders te lezen? God brengt Zijn volk thuis.
God zegt nadrukkelijk in Zijn Woord dat Israel Zijn land is, het Joodse volk Zijn volk en de stad Jeruzalem Zijn stad.

Wanneer je dit alles gaat vergeestelijken en stelt dat Israel de hemel is, het Joodse volk de gemeente en Jeruzalem het hemels Jeruzalem, dan begeef je je op een levensgevaarlijk pad. Dan zeg je in feite tegen de Here God: ‘U zegt dat nu wel in de Bijbel, maar wij weten wat U ermee bedoelt. Israel en het Joodse volk hebben afgedaan voor U.’ Dan heb je er ook geen moeite mee om Israel te dwingen tot het afstaan van Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.
Dat botst echter totaal met wat Romeinen 11:1 ’Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!’

Wees gewaarschuwd. Zacharia 2:8 zegt overduidelijk dat Israel Gods oogappel is. Laten we dat nooit vergeten. Wie zich tegen Israel keert, zal merken dat dit gevolgen heeft. Zo geloof ik dat de twee natuurrampen die het oosten van Amerika de afgelopen paar weken troffen – de aardbeving en de orkaan – direct te maken hadden met de druk die Amerika op Israel uitoefent om Oost-Jeruzalem af te staan aan de Palestijnen.

De komende maand wordt ieder land voor de keuze gesteld: vóór of tegen een zelfstandige Palestijnse staat. Wie vóór kiest, dwingt Israel om grondgebied – Judea en Samaria en een halve stad, Oost-Jeruzalem – af te staan aan de Palestijnse Autoriteit. Grondgebied dat de Here aan Israel heeft gegeven, dat van Hem is. Ik smeek en ik bid de Here dat Nederland en vele andere landen tegen zullen stemmen. Een tegenstem zal door de Here gezegend worden.

Gaat u zelf maar in de Bijbel lezen wat er staat. Geloof het niet omdat ik het zeg, maar vraag maar aan de Here of Hij door Zijn Geest uw ogen wil openen voor de waarheid. Ik mag toch hopen dat u de waarheid wilt weten.
Johannes 8:31 en 32 zegt: ‘Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Dirk van Genderen

54 Reacties

 1. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2011 om 10:49

  Hallo Dirk,

  Wetenschappers/sterrenkundigen hebben een ster ontdekt die volgens hun eigen wetenschappelijke modellen niet kan bestaan.

  Al hun wetenschappelijke leermodellen over het ontstaan van de aarde en het heelal moeten ze nu weer van voren af aan gaan herschrijven.

  Zo gaat dat met wetenschappers/mensen die vertrouwen op eigen kennis en kracht.
  De HEERE zet er een streep door……. voor Mij is niets te wonderlijk…. kenden jullie Mijn scheppende/herscheppende kracht maar….. uit het Woord…. en het Woord is Christus.

  Groet, Jan.

 2. Sandra van Unen zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2011 om 12:53

  Ik dank God, dat Hij mij Zijn waarheid doet kennen en ik voortdurend uit Zijn Levende Woord mag leven. Als een kind wil ik geloven, zonder twijfel. Zijn Geest zal ons staande houden in de strijd tegen de wereldbeheersers dezer duisternis. Dank aan onze Grote God, die al Zijn woorden in vervulling doet gaan. Amen.

 3. A van Lienden zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2011 om 13:10

  Wat vindt u van de zuilen van de aarde, waar Job 9 over spreekt? Waarom zouden we die niet letterlijk nemen?

 4. Mathieu zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2011 om 15:32

  Hoe kan men op basis van de Schrift stellen, dat de Heere Zijn volk
  thans thuisbrengt. Het volk (lo-ammi) gaat op eigen gelegenheid naar Israël om zich vervolgens onder het gezag van de antichrist te stellen. Slechts een gelovig overblijfsel van het Joodse volk zal door God worden bewaard. Eerst NA een algehele bekering zal de Heere Zijn volk, waarin Hij Zijn Geest heeft geblazen (Ez. 37) thuisbrengen. Tientallen keren staat in Ezechiel dat de Heere het zal doen!

 5. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2011 om 16:27

  Mensen die de ‘stem’ van de Heilige Geest niet volgen, denken Gods Woord te kunnen vereenvoudigen en te doorgronden. Ze vergeten echter dat de Here zo groot en machtig is dat deze qua intelligentie, kracht enzovoorts boven ons uittroont.

  Ik hoop overigens dat er een Kamermeerderheid is die tégen een zelfstandige Palestijnse staat zal stemmen. Van SGP, CU en PVV ben ik wel zeker maar bij D’66, GL SP en PvdA heb ik mijn bedenkingen. Hopelijk dat VVD en CDA ook tegen zo’n staat zullen zijn.

 6. Hans zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2011 om 18:01

  Beste Dirk,

  Mooi en leerzaam artikel. Toch is het soms ook moeilijk
  te onderscheiden wanneer je zaken letterlijk of figuurlijk
  moet noemen. Om een voorbeeld te geven: de Heere Jezus
  heeft het nooit gehad over een wederkomst met een duizend
  jarig rijk als gevolg. Jezus spreekt altijd in directe zin
  over zijn wederkomst en niet over een duizendjarig
  vrederijk.

 7. M. Veldman zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2011 om 19:42

  Hoe weet je zo zeker dat God Amerika heeft gestraft om hun houding t.o.v Israël. Volgens de Prediker (8:17) kunnen we Gods bestuur niet doorgronden.
  Ook Jezus zegt: “Niet deze heeft gezondigd, maar opdat de werken Gods openbaar mogen worden.”

 8. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2011 om 22:33

  Shalom Dirk.
  Heel goed stuk en ter lering voor ons allen.
  Zelf bid ik iedere dag en nacht, dat DE EEUWIGE nog ons land en volk genadig wil zijn, ondanks de afval bij velen; de grootste zonde momenteel in en bij de gelovigen is de arrogantie t.o.v Israel, van elkaar en dus in feite t.o.v. DE SCHEPPER ALLER DINGEN. Paulus heeft het zeer duidelijk in uiteen gezet in de Romeinen brief.
  Dirk, bedankt voor je toewijding en geloof, DE VADER ZEGENE JE.
  Hartelijk Shalom je br. IN YESHUA HA MASSJIACH.

  Lou

 9. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2011 om 11:35

  Beste Dirk,

  Het is goed om om jouw stukjes en email iedere week te lezen, bedankt broeder en Gods Zegen voor jou en je gezin en alle lezers. Mvg,

 10. Kees zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2011 om 14:56

  “Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel (Hebr. 12:22-24).” Hier word toch echt Jeruzalem vergeestelijkt en dat de nieuwtestamentische gemeente na Jezus overwinning met Zijn eerste komst tot het hemelse Jeruzalem is genaderd. Groet, Kees

 11. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2011 om 15:46

  Reactie Dirk van Genderen:

  Jazeker, er is ook een hemels Jeruzalem, maar dan geeft de Bijbel dat duidelijk aan. Vaak wordt in de Bijbel over het aardse Jeruzalem gesproken, en soms over het hemelse Jeruzalem.

 12. Martin van Dalen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 11:13

  Amen!

 13. Ien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 12:04

  Ik las van de week een mooi gezegde over de Bijbel:
  “Lees wat er staat, geloof wat er staat en je krijgt wat er staat”
  Shalom!

 14. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 12:10

  Beste Dirk,

  Het probleem zit niet in ons verstand maar in ons hart. De Here wil de waar-
  heid openbaren mits wij daar ook voor openstaan. Waardoor de meeste
  mensen misleid worden, is wel dat ze een andere meer levensfilosofische
  waarheid zoeken dan de eenvoudige en oprechte woorden van de Bijbel.
  Ze denken het wel te weten maar de Here spot met diegenen die met Hem
  spotten (zie Psalm 2). Wie in deze tijd als een kind nog wil geloven, wordt
  door de wereld verknoeid met de leugens van deze tijd. En dat allemaal
  om een waarheid te horen die hun beter past. Deze zaken zijn niet nieuw.
  Alles wat vroeger gebeurde, vindt nu in grotere hevigheid plaats. Ik denk zelf
  dat de komst van de Anti-Christ met al deze misleidingen gepaard moet
  gaan. God geeft de leugen als de mensen de waarheid niet willen.
  (2 Tes. 2:9-12). Groeten van San

 15. Berry zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 12:30

  Ik heb het gevoel dat ik als wetenschapper en Christus-bekenner soms tussen de fronten zit. Ik vind het niet bepaald makkelijk, 6000 of meer jaren te vatten, en zie toch ook tekenen in gesteentes, die op meer duiden.
  Een natuurkundige uit onze gemeente heeft een heel interessante menig over tijd: Tijd is iets, wat God gemaakt heeft, voor ons als oriëntatie, niet omdat Hij het nodig heeft. Tijd is dus ook niet beslist linear of vast, al is dat het enige wat ons verstand begrijpen kan, en hoeft buiten onze menselijke waarneming niet eens beslist te bestaan.
  Als ik met mijn collega’s aan de universiteit erover praat, probeer ik het gesprek erop te sturen, dat het niet om jaargetallen gaat, maar om de betekenis voor ons leven, als God en niet “toeval” ons bestaan gestart heeft.
  Misschien helpt dat iemand, met zulke vragen om te gaan.
  Groet uit Potsdam (DE).

 16. sije zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 12:38

  Dirk, bedankt voor jou duidelijke bijbelse getrouwe uitleg.
  Elke keer weer een bemoediging om jouw mail/site te lezen.
  Zegengroet.

 17. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 13:11

  De bijbel zegt dat als Israel tot bekering komt, dit zal zijn als levend worden uit de dood. Verlangen wij daar niet allemaal naar? Dan weet je toch wat je doen moet!

 18. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 13:16

  Berry, samen met Novapres werk ik aan een Nederlandse vertaling van het boek ‘Who made God’, die D.V. voor de tweede helft van 2012 uitkomt. Op de internetsite met dezelfde naam kun je meer over lezen.

 19. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 13:36

  Wat een dag zal dat zijn als we de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Wat hebben we toch een geweldig vooruitzicht!

 20. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 15:23

  Met alle respect, dat van 6000 jaar ouderdom lees je nergens in de bijbel. Het gaat meer om een optelsom van leeftijd van de eerste mensen waarbij de vraag is of je dat zo mag uitrekenen. Ik geloof overigens wel in de zeer hoge leeftijden die men kon bereiken. En zes dagen schepping.
  Hartelijk met je eens dat de aarde een kwestie is van duizenden jaren (12000 tot 20.000) ouderdom, tenminste de werkelijke leeftijd sinds de schepping.
  In elk geval geen miljoenen jaren en macro-evolutie. M.i zo in strijd met Gods karakter.
  Gemeten leeftijd is inderdaad wat anders zoals je voorbeeld van de volwassen adam. Ze maten eens pas afgekoelde lava en dat zou miljoenen jaren oud zijn. Dus hoe betrouwbaar zijn metingen.

 21. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 16:18

  Het maakt niet uit die getallen in de Schriften, zoals de aarde zal zesduizend jaar bestaan. We kunnen veel leren van het onderwijs van de Messiasbelijdende Joden. De Bijbel, ook wel de Schriften genoemd, is vooraleerst een Joods boek, Hebreeuws, inclusief de jaartelling enz. Voor mij betekent dat ook nog dieper gaan in het bestuderen van de Schriften, echter, wat er staat dat staat er, doe niets af aan de Schriften. Yahweh’s Woord is onfeilbaar en gezaghebbend, het is de Ruach die spreekt, daar hoef je geen geleerde voor te zijn om dat te begrijpen! Want wat dwaas is voor de wereld is wijsheid bij Yahweh en wat wereldse wijsheid is, is dwaasheid bij Yahweh, de Schepper van hemel en aarde. We leven in 2011 volgens de gangbare kalender, de Joodse kalender geeft een andere Bijbelse jaartelling aan. Let daar op.

  shalom,
  Parel

 22. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 16:21

  Dirk,

  Wat is jouw mening over reactie nr. 4? Over dat er in Ezech. staat dat God pas NA een algehele bekering hen zal terugbrengen naar Israël?

 23. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 16:26

  Inderdaad Dirk, spannende tijden zijn het.
  En het doet sterk denken aan de wederkomst. Iets waar we op moeten rekenen te allen tijde, maar niet moeten willen uitrekenen. Zoals ik onlangs een ds. hoorde vertellen. Er is er één die alles in Zijn hand houdt. En daarom gebeuren er ook altijd weer dingen die we nooit verwacht hadden. Denk aan de val van de muur. De aanslag van 9/11 met alle gevolgen. Onverwachte natuurrampen en val van regimes enz. enz. De toekomst ligt vast in Zijn hand en laten we daar dan ook maar op vertrouwen. Zonder keer op keer maar weer al die mogelijke doemscenario’s te schetsen.

 24. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 16:37

  Reactie Dirk van Genderen:

  Hanneke, kijk naar de vele honderdduizenden Joodse mensen die de afgelopen honderd jaar al teruggebracht zijn in Israel. Dat zie ik als de exodus, die in aantallen de exodus uit het boek Exodus verre overtreft. Ik zie daar overduidelijk Gods leidende hand in, als een vervulling van tientallen Bijbelse profetieën, maar nog niet de definitieve vervulling.
  Daar komt bij dat ik uit Ezechiel 37 opmaak dat het grootste deel van het volk in ongeloof terugkeert naar het land Israel en pas daar tot geloof zal komen bij de wederkomst van de Here Jezus. God zal Zijn volk weer in genade aannemen. Lo-Ammi (niet Mijn volk) wordt weer Ammi (Mijn volk) – Hosea 1 en 2.

 25. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 16:38

  Bidden voor Israel is het belangrijkste wat we kunnen doen, en wat betreft dat mensen de bijbel gaan vergeestelijken: volgens mij raken ze dan compleet de kluts kwijt. Ik denk altijd: blijf nou maar vertrouwen als een kind, maar het hele probleem van de evolutie is: als mensen geloven dat God de schepper is van alles, dan moeten ze hem dus ook volgen en dat WIL de mens niet, en daarom hebben ze het ontzettend druk om Gods woord te ontkrachten.

 26. Marianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 16:40

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank dat ik iedere keer weer je mail mag ontvangen. Daar ben ik erg blij mee! Dank je wel.

 27. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 17:20

  De aantallen Israëlieten die uit Egypte zijn uitgeleid (12 stammen) overtreffen vele malen het aantal Joodse mensen (hoofdzakelijk uit de twee stammen) dat zich thans in Israël vestigt. Een door de Heere geleide exodus van alle kinderen Israëls zal eerst NA de grote verdrukking plaatsvinden. De Heere zal Zijn Geest in hen geven en zij zullen leven, en de Heere zal hen in hun land zetten. En zij zullen weten dat de Heere dit heeft gesproken EN gedaan. (Ez. 37:14).

 28. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 17:22

  Jezus leert: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, mits (= onder voorwaarde dat) iemand wederom geboren wordt, kan hij pas het Koninkrijk Gods zien.
  Paulus had zo’n persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus op de weg naar Damascus. Van een oud-testamentische Jood werd Paulus toen een nieuw-testamentische Jood. Hiertussen ligt een wereld van verschil.
  Wedergeboorte is een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus.
  Billy Graham (1918 – ,,,) heeft eens gezegd:
  “Wij hebben duizenden mensen onze kerkgebouwen binnengeloodst zonder dat deze “kerkgebouwgangers” ter plekke ooit een PERSOONLIJKE ontmoeting met Jezus Christus hebben gehad.”
  Alleen wedergeboren christenen kunnen de zendbrieven van de apostelen begrijpen, zoals 1 Korintiërs 2: 6-16 (de ware wijsheid), 1 Korintiërs 10:1-13 en 1 Korintiërs 10 (Israël als waarschuwing).

 29. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 17:58

  Als ik zo de diverse reacties lees, dan laat dat zien vanuit welke zienshoek we opgevoed zijn in ons geloof, en ons denken. We zijn allemaal beinvloed door onze omgeving. Alleen Gods Woord overstijgt het menselijk denken. Zelfs ben ik opgegroeid en opgevoed op orthodox reformatorische wijze, en had ik ook ontzettende moeite met het letterlijk lezen. Wat mij geholpen heeft is dat ik de Bijbel in een andere taal (Engels) ging lezen, zodat het geheel nieuw voor me werd. Daarnaast hielp het enorm om hele Bijbelboeken (zoals de profeten Jesaja, Jeremiah) aan een stuk door te lezen zonder uitleg van derden. Het lezen van een Vers met uitleg zoals in dagboeken en het zich beperken tot preken alleen, verhindert het ZICHT op het GROTE PLAN VAN GOD, op de GROTE LIJN DER VERLOSSING. Het verduistert het zicht op de eeuwige beloften die de tijden overstijgen. We zijn allemaal opgevoed om de Bijbel op een bepaalde manier te begrijpen in onze Christelijke opvoeding. Daaraan moeten wij ons, zelfs met grote moeite, ontworstelen, om dan als een kind te mogen geloven, letterlijk en figuurlijk en symbolisch en geestelijk…… Ik geloof dat de Bijbel vele dimensies kent die allemaal waar zijn, net als een diamant. Laten we daarom deze letterlijke Brief van onze Vader niet allereerst geestelijk en figuurlijk verstaan, dat is onnatuurlijk, ja zelfs tegen-natuurlijk. Zo voeden we zelf onze kinderen ook niet op. Onze Vader weet wat van Zijn maaksel zij te wachten….. hoe zwak van moed hoe klein zij zijn van krachten… en dat zij stof van jongsaf zijn geweest. Bovenal laten we nooit uit het oog verliezen dat de Heere is afgedaald tot ons (en wij nooit kunnen opstijgen tot Hem), om zich aan ons, stofjes aan de weegschaal, bekend te maken, om ons te helpen Hem te begrijpen, die zelfs lichamelijk aan ons verschenen is en onze lasten, moeite en verdriet verdragen heeft, ja aan ons in alles is gelijk geworden behalve de zonde, ons te redden en om ons te verhogen, zodat wij zullen zijn ZOALS HIJ IS, die ons is voorgegaan als grote Overwinnaar, de Eerstgeborene uit de doden, en als de Overste van alle Koningen der AARDE. HALLELUJA!

 30. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 18:45

  Sjalom allen,

  Fijn dat Dirk zo scherp de zaken aan de orde stelt. Het wordt hoog tijd dat de “zogenaamde vergeestelijkende herders” te kijk worden gesteld. De categorie waar ik op doel weet heel goed dat ze verkeerd bezig zijn. Zij zijn het product van de dwaalleraren uit de vorige eeuw. Een groeiend aantal heeft het gelukkig in de gaten, er is een weg terug. Gelukkig maar! Het is te hopen dat er niet nog meer schade wordt aangebracht door dwalingen.
  Het is goed dat je opmerkt dat velen van mijn volksgenoten thuis zijn gekomen in Israël. Voor het Joodse Messias belijdende deel is ons land nog op slot. Moge spoedig de dag aanbreken dat ook wij worden toegelaten om ons daar te vestigen.

 31. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 21:04

  Ik geloof, zoals velen met mij, dat we Gods Woord niet kunnen lezen of
  verstaan zonder leiding van de Heilige Geest. Ooit wist ik niet wat ik moest denken van
  de beslissing van Opwekking om nummer 666 uit hun liederenbundel te laten.
  Ik zocht dit nummer op en vond het in Openbaring13:18…( 6= het getal van de
  mens) en ik zag dat dit het vers was voor het vers met “honderdvierenveertig-
  duizend losgekochten van de aarde”… Zo weinig kunnen dat er toch niet zijn?
  Daarom denk ik toch dat we sommige Schriftgedeelten aan de Heer kunnen
  voorleggen en dat Hij ons dan kan antwoorden tot we er vrede mee hebben.

 32. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 21:16

  Vaak denk ik bij de vraag: “symbolisch of realiteit” aan de beperktheid van het verstand bij vele christenen. Wetenschappelijk gaat het altijd om de vraag: “of, of”…….. Ik kan een hele serie voorbeelden noemen, die ook inherent is aan de Joodse wijze van denken: In de Bijbel is het steeds weer: “en, en”!! Het is waar gebeurd (vaak ook historisch bevestigd!) EN het heeft een geestelijke betekenis…… Wie zich er van bewust is, dat ALLES in deze wereld in Gods hand ligt, zal ook begrijpen, waarom het bij God altijd “en, en” is…… Voorbeelden te over…….
  Betreffende de schepping wil ik het volgende kwijt. Alle Bijbels beginnen met: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig…..” Hier staat nog NIETS over een schepping op de eerste dag!! Bovendien is “in den beginne” NIET overeenkomstig de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst. In de oorspronkelijke tekst staat: “VÓÓR DE TIJDEN schiep God de hemel en de aarde……” Wow….. Voordat het licht en het leven werden geschapen was er zelfs nog geen “tijd”!! De aarde was er al!!!! Er was in het begin EEUWIGHEID!!! Zo eindigt onze Bijbel op de laatste bladzijden weer met de EEUWIGHEID…….. De eeuwigheid kent GEEN TIJDEN!!! Wij zitten nu nog met ons allen in de tijden en God heeft het steeds over “de volheid der tijden”…… Waar zeuren we toch over…..Zo is God ook Heer over de tijden!! Jezus verwijst daar ook naar als zijn discpelen vragen: “Wanneer zal dit alles geschieden….” Jezus verwijst dan ook terug naar de Vader, die Heer is over de tijden! Ons verstand is daarvoor te beperkt om zich daarvan een voorstelling te kunnen maken.

 33. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2011 om 21:24

  Troost Mijn volk (@30), dat hoop ik ook!!
  Dat Joden die geloven dat Yeshua de Messias van Israel is, mogen terugkeren naar het land, dat op een heel speciale manier Gods land is.

  Verder nog wat gedachten bij het huidige commentaar.

  In het Hebreeuws heet onze zondag (een dag van 24 uur) “de eerste dag”; onze maandag “de tweede dag”, enz.
  Dat is vanaf de allereerste scheppingsdag zo in gang gezet.
  Daarom geloof ik ook, dat de wereld is geschapen in zes dagen van 24 uur.
  De leeftijden van de mensen vóór de zondvloed worden gewoon in jaren gegeven en Noach telde de dagen vóór, tijdens en na de zondvloed.

  Zoals Dirk schrijft, heeft God Adam en Eva als volwassen mensen geschapen.
  Ook de bomen droegen al vruchten.
  Ik denk, dat het zo ook is met de zgn. “oude” aardlagen.
  “Schijnbare ouderdom” is in dit verband een mooie term.

  Wat het letterlijke en figuurlijke van de Bijbel betreft: zelf denk ik, dat de duizend jaren figuurlijk moeten worden opgevat.
  Noch de profeten, noch Jezus, noch Paulus sprak over een wereldrijk van precies duizend jaar dat aan het eeuwig Koninkrijk van God vooraf zou gaan.
  En in het boek Openbaring worden wel meer dingen figuurlijk beschreven.
  Daarom denk ik, dat met het “duizendjarig rijk” het tijdvak van de verkondiging van het Evangelie in een bepaald gebied van de wereld wordt bedoeld.

  Ook denk ik, dat veel dingen uit de Openbaring al gebeurd zijn.
  Wij zijn geneigd (ik soms ook) om de vreselijke vervolging van onze broeders en zusters in andere delen van de wereld te “vergeten” en alleen maar naar onze eigen situatie te kijken.

  Laten we bidden dat de satan in de moslimlanden en in Noord-Korea steeds meer gebonden en uiteindelijk verpletterd zal worden zal worden (Rom. 16:20).

  En dat eindelijk ook Gods eigen volk – wonderlijk teruggebracht in het aan Abraham beloofde land – Zijn Messias zal omhelzen.

 34. Jan Willem Docter zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2011 om 7:01

  Beste Dirk,

  Ben blij met je commentaar! Maar ook benieuwd naar je mening over reactie #3. Wat zijn de criteria voor letterlijk c.q. figuurlijk nemen? Behalve dan wat je zo vaak hoort: “Dat is toch wel duidelijk”.

  Gods zegen toegewenst,

  JW

 35. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2011 om 12:44

  Broeder Dirk!

  Ik ben het voor 100% met je commentaar eens!!
  We dienen de Bijbel LETTERLIJK te nemen!! Alle gesjoemel met teksten heeft ten diepste met ongeloof te maken en zal leiden tot verwarring en de zegen van onze Hemelse Vader wegnemen!
  Als bijbelgetrouwe Christenen weten we dat Israel Gods oogappel is en daarom staan we voor 100% achter Gods volk.

 36. I love the Lord zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2011 om 18:04

  Amen, Halleluja!
  God is mysterieus. Hij heeft het Woord nodig om Zich uit te drukken.
  God is het belangrijkste item dat in de bijbel wordt geopenbaard, omdat Hij het begin van alle dingen is(Joh. 1:1). Alles in het universum komt uit Hem voort en begon met Hem. God is ook de belangrijkste inhoud van het eerste tot het laatste boek van de bijbel. Hij schiep ons, de mens, en bracht ons tot wedergeboorte en heeft met alles van ons leven en wezen te maken. Dus moeten we Hem kennen.

  De Heer Jezus is het onderwerp en de inhoud van de bijbel, en de bijbel is de verklaring en de uitdrukking van de Heer Jezus. De Heer Jezus is het Levende Woord van God (Joh. 1:14), terwijl de bijbel het geschreven Woord van God is. Als het geschreven Woord (de bijbel), niet het levende Woord (de Heer Jezus) als zijn werkelijkheid had, zou de bijbel slechts lege leerstellingen en letters zijn. Als het levende Woord (de Heer Jezus) niet het geschreven Woord (de bijbel) als zijn uitdrukking had, zou Hij vaag en onduidelijk en moeilijk te kennen en aan te raken zijn.
  In het oude testament sprak God in de profeten, in mensen die bewogen werden door Zijn Geest. In het nieuwe testament spreekt Hij in de Zoon, die God Zelf is die tot uitdrukking gebracht is. God de Vader is verborgen, God de Zoon is tot uitdrukking gebracht.

  Dirk, we weten in wat voor tijd we leven, er zal tegenstand komen, zelfs uit hoeken waar we niet zouden verwachten want satan is listig. Maar laten we standvastig zijn en op Hem blijven zien.
  God heeft een plan, Gods economie, en Hij zal het vervullen!

  Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen

 37. angela zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2011 om 19:27

  @27 Ik heb me daar zovaak over verbaasd. Jacob vertrekt met 70 man naar Egypte en 400 jaar later is er een telling. 603.550 man boven de 20 jaar zijn er. Kinderen en vrouwen zijn niet meegerekend. Zij hebben in slavernij geleefd en de Here heeft een hele generatie laten sterven in de woestijn.
  Hoeveel kinderen kregen deze vrouwen wel niet?

 38. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2011 om 21:29

  Beste Dirk,

  Er staat geschreven: “Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te
  leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid,
  opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust.
  (2 Tim. 3:16,17; Telos).

  Als wij leren om de Schrift te vrezen, zullen wij de vreze des Heren ver-
  staan (Jes. 66:2B). Het is misschien zelfs een zonde als men gaat twijfe-
  len aan de Bijbel en alle beloften van de Bijbel wegtheologiseert. Dat komt niet
  van God die ons heilszekerheid wil geven. Verder ontbreekt het aan geloof
  en is het wereldsgezindheid om de Bijbel aan de wijsheid van deze
  wereld aan te passen. De wereld kan door haar wijsheid God niet kennen.
  Dat is zo door God bepaald (1 Kor. 1:21). Op die punten waar de weten-
  schap raakvlakken heeft met de Bijbel, is het in eerste instantie niet aan
  ons om de Bijbel te rechtvaardigen. Dat is de omgekeerde wereld! De Bijbel
  moet gezaghebbend zijn en in hoeverre laten wij dat toe in ons leven? Dat
  is bepalend of men in dit leven de blijdschap kan ervaren van het kindschap
  Gods. Welke onverstandige is bereid zijn eeuwig heil op het spel te zetten
  door de Bijbel niet die plaats in zijn/haar leven te geven die het toekomt?

  Groeten van San

 39. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2011 om 15:19

  Beste Dirk,

  Kom net terug van vakantie en lees met aandacht dit voor mij soms moeilijk te begrijpen commentaar (ik ben geen wetenschapper en geen theoloog).
  Wel wil ik mijn mening en visie hierover als volg samenvatten:
  LEER van het VERLEDEN, het Oude Testament.
  LEEF in het HEDEN, volgens Jezus onderwijzende lessen in het N.T.
  En laat de TOEKOMST v.w.b. de eindtijd-profetiën en de letterlijke of symbolische betekenissen van sommige bijbelverhalen, aan de HERE over of vraag het aan HEM. Hub.

 40. Vera van Haarlem zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2011 om 18:23

  Quote: Zo geloof ik dat de twee natuurrampen die het oosten van Amerika de afgelopen paar weken troffen – de aardbeving en de orkaan – direct te maken hadden met de druk die Amerika op Israel uitoefent om Oost-Jeruzalem af te staan aan de Palestijnen.
  Persoonlijk heb ik moeite met dit duiden van natuurrampen. Waarom zou dan de orkaan de stad Washington niet hebben getroffen en zijn er wel mensen omgekomen op het platteland? In Washington zit de macht en het geld.
  Ik zie over de hele aarde grote en kleine rampen allerlei verschillende mensen treffen. Goede en slechte mensen, ongelovigen en christenen.
  Laten we als christenen bekend staan om onze liefde. Helaas merk ik als ik ‘beken’ dat ik volgeling van Jezus ben, dat christenen vooral bekend staan om hun oordeel.

 41. Johanna N zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2011 om 22:06

  Aangaande het “duizendjarig rijk”…..(@33)., het wordt wèl vijf keer genoemd in Openbaring (van Johannes): 20:3,4,5,6,7
  Het is de uiteindelijke en vaste belofte van God gedaan aan Abraham voor zijn nageslacht. Ook weten we vanuit de Schrift, dat Jezus dan als grote, rechtvaardige Koning uit het geslacht van David (Juda) over het volk Israel, uit het geslacht van Abraham zal regeren, en zo ook over de volkeren van de hele wereld. Het vrederijk! Geweldig!

 42. Cornelis zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 september 2011 om 7:20

  Bijbel letterlijk nemen of vergeestelijken? Maken we wel onderscheid tussen teksten die we letterlijk nemen en andere die duidelijk een symbolische of overdrachtelijke functie hebben. En dat er ook teksten zijn waar we over van mening kunnen en mogen verschillen?
  Of hebben alle christenen die de bijbel helemaal letterlijk lezen hun rechterhand en rechteroog uitgerukt en afgehouwd?
  Is heel de bijbel niet een geestelijk boek?
  Niet iedereen die de bijbel op punten anders leest heeft gelijk een ongelovig hart. Soms is het juist de Geest die mensen nieuwe ondergesneeuwde waarheden uit Gods woord laat zien, waar de aloude “orthodoxe uitleg niet orthodox genoeg is maar juist een menselijke interpretatie”
  Neem elkaar niet de maat, God zal ons dan immers ook zo oordelen.
  Theologie kloppend maken is fijn, maar als ik de liefde niet heb, is het zinloos

 43. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 september 2011 om 14:09

  Geboren christenen begrijpen alleen de stoffelijke, dus de zichtbare wereld, want de geestelijke wereld is voor hen dwaasheid (1Korintiërs 2:14).
  Voor wedergeboren christenen, dus diegenen die uit God geboren zijn, is de geestelijke wereld een grotere werkelijkheid dan de stoffelijke wereld.
  Vandaar dat Jezus Christus in Johannes 3 vers 8 zegt:
  “De wind blaast waarheen hij wil, en jullie horen zijn geluid, maar jullie weten niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat, zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.”

 44. Moi zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 september 2011 om 16:13

  Vergeestelijken, daar ken ik nog een voorbeeld van over Babylon. Hoe vaak wordt er dan aan Rome, de Rooms Katholieke kerk, de V.S. en aan de E.U. gedacht? Terwijl Babylon uit Openbaringen 17 en 18 heel duidelijk een grote wereldstad (metropool) zal wezen ergens in Irak. Vanwege de olie daar zal Babylon het toekomstige wereldhoofdstad en wereldhandelscentrum worden in het Rijk van de Antichrist (Nieuwe Wereld Orde). De stad Babylon is al door Saddam Hoessein herbouwd en zal verder uitgebouwd worden tot een zeer grote metropool. Nu al worden in die regio grote steden als Dubai uit de grond gestampt.

 45. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 september 2011 om 7:12

  Beste Dirk,

  Als vuistregel hanteer ik bij vergeestelijken of letterlijk nemen wat ik van
  Tim LaHaye heb geleerd in zijn studiebijbel om in principe de letterlijke
  betekenis te nemen, voorzover de context dat toelaat. Het moeilijke punt
  is wel, wat is iets nog een geloofsfeit? Zelf vermoed ik dat hoe minder men
  in aanraking met wetenschappelijke waarheden is gekomen, hoe groter
  het letterlijk nemen van geloofsfeiten een rol speelt en men alleen binnen
  de Bijbel kan redeneren zonder bronnen van buitenaf te raadplegen.
  Echter goede wetenschap past altijd binnen het raamwerk van Bijbelse
  waarheden en is er niet mee in tegenspraak. Echter ik vermoed dat veel
  wetenschappelijke waarheden zich in een grijs gebied bevinden waar de
  uitspraak of iets waar of niet waar is, moeilijk is vast te stellen. Wil men het
  “op safe spelen”, dan kan men ervanuit gaan dat hoe verder men in de
  wetenschappelijke theorievorming zit, des te onzekerder alles wordt.
  Gezond verstand is alleen echter nodig om de Bijbel te kunnen begrijpen
  en Bijbelleraren die de Bijbel op een integere manier willen uitleggen.
  In dit soort dingen heeft ieder een eigen en persoonlijke weg met God te
  gaan en kunnen wij van elkaar leren.
  Groeten van San

 46. Manuela zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 september 2011 om 15:14

  beste Johanna (@41),

  Ook ik zie uit naar het Rijk van vrede, waarin er geen oorlog, onrecht en bedrog meer zal zijn en waarin Yeshua te Jerusalem zal regeren, de Kroonprins uit Ezechiël 45 en 46: het zichtbare Koninkrijk van God, waaraan nooit een einde zal komen.

  En ik geloof dat Yeshua nù al regeert op aarde – maar alleen “zichtbaar” en merkbaar voor wie in Hem geloven.

 47. Alice zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 september 2011 om 16:03

  Beste Moi,

  Helemaal mee eens, kunnen het ons nu misschien nog niet voorstellen, maar denk ook dat het zo zal zijn.

  Groeten, Alice

 48. Shaul zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2011 om 12:46

  Wie kan mij zeggen, dat dag een (jom echad) 24 uur is? Waar staat dat geschreven? En wie zegt dat de overige scheppingsdagen 24 uursdagen zijn. Waar is het schriftuurlijk bewijs? Noem mij twee of drie teksten en ik zal overtuigd zijn.

 49. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2011 om 19:41

  Beste Dirk,

  Ingaande op de reactie van Shaul, wil ik antwoorden: Waar staat dat een
  dag geen 24 uur heeft? Ik denk dat een dag in de Bijbel als een dag
  beschouwd mag worden waar over een beperkte tijdsperiode wordt
  gesproken. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld uitdrukkingen zoals: Een Dag van
  wrake/toorn, de Dag des Heren enz. Dat moge iedereen duidelijk zijn!

  Groeten van San

 50. Harm zegt:
  Geplaatst op maandag 12 september 2011 om 11:52

  1 dag is als duizend jaar en duizend jaar is als 1 dag. God heeft Zijn plan al klaar voor Hij begon. In 6 dagen schiep God de Aarde en de 7e dag rustte Hij. De aarde bstaat nu ca 6000 jaar. De wederkomst is gaande en dan…. komt Jezus om Zijn kinderen te halen. Op dat moment zal de Geest in de tot leven gewekte doodsbeenderen komen (Ezechiël 37). Zij die Jezus hebben aangenomen als hun verlosser zullen met Hem ter Hemel varen. Er komt een zware tijd van verdrukking die 7 jaar zal duren. Daarna komt Jezus weer en zal Hij Zijn duizendjarig vrederijk stichten. Let op! De 6000 jaren zijn als de 6 dagen van de schepping en de 7e dag, de rustdag, is als het duizendjarig vrederijk. God geeft in de bijbel Zijn plan weer, maar laat ons pas zien als het tijd is. Wees daarom alert. Wees er klaar voor.

 51. Ikke zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 september 2011 om 14:45

  Allereerst de schepping

  1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

  Hoelang was de aarde woest en ledig?, dat staat nergens beschreven,

  Hoeveel tijd lag er tussen GEN 1 en Gen 3 ?

  3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 4 En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

  Ikke

 52. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 september 2011 om 16:29

  Beste Dirk,

  Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard;want
  hiertoe arbeiden wij en strijden wij,….(1 Tim 4:9,10;Telos).

  Groeten van San

 53. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 2 oktober 2011 om 8:54

  @29 Johanna P. – Wat een mooie getuigenis!
  Het is inderdaad mogelijk om eens bijvoorbeeld de “Shabbat” of de zondag, te besteden aan het lezen van de Bijbel.
  Het helpt om te beseffen dat het Boek is geschreven voor boeren en vissers en soldaten. En, oh ja, handwerkslieden, mensen die waarschijnlijk amper konden lezen en schrijven. Sommige verhaaltjes zijn helemaal niet moeilijk. Sommige gesprekken tussen God, de HEERE – en “Hier ben ik…” Zijn knechten, zijn heel gemakkelijk te volgen.
  En de boodschap, uiteindelijk, is ook helemaal niet moeilijk. (Vloek of ZEGEN. De Heere liefhebben, enz.). Gewoon doen, op je gemak de Bijbel eens doorlezen. Amen

 54. Tjeerd Prosee zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 oktober 2011 om 20:37

  Lees de BIJBEL d.w.z het O.T. en het N.T
  Het O.T verwijst naar het N.T via de Profeten
  Het N.T verwijst naar het O.T via JESHUA (Jezus)
  HIJ zei toch: Er staat geschreven! Waarmee HIJ doelde op de TANACH, O,T
  Wanneer men de moeite neemt te letten op de wereldgeschiedenis en tevens leest wat de BIJBEL zegt respectievelijk voorspelt, dan moet men mijns inziens tot de conclusie komen dat ADONAI’s /GOD’s woorden volkomen WAAR zijn. De BIJBEL is de krant ver voor!
  Moge deze reactie tot lering, waarschuwing en tot ZEGEN zijn! SHALOM.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden