Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Opname leidt tot verdeeldheid (68 reacties)

Geplaatst op woensdag 28 september 2011, 21:26 door Dirk A A

Wordt de gemeente – allen die de Here Jezus door genade mogen kennen als hun Heiland en Verlosser – wel of niet opgenomen in de hemel voor de wederkomst van de Here Jezus? Helaas veroorzaken verschillen van inzicht hierover nogal wat verdeeldheid onder christenen. Af en toe wordt dit ook op deze site zichtbaar. Een pleidooi voor mildheid naar elkaar toe, ook als we er niet hetzelfde over denken.

Vandaar dat ik er een keer over schrijf, met het dringende verzoek elkaar niet te veroordelen als we er op bepaalde punten iets anders over denken. Denk niet dat ik onverschillig sta tegenover wat de Bijbel hierover zegt. Het is mijn diepe verlangen ook hierover de Bijbel te laten spreken.

Eén van de belangrijkste teksten over de opname is 1 Thessalonicenzen 4:16 en 17.
‘Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn.’

Met de opname van de gemeente wordt bedoeld dat wanneer de Here Jezus uit de hemel richting de aarde komt, de Zijnen van de aarde zullen worden opgenomen. Ze zullen Hem dan tegemoet gaan in de lucht, om vervolgens met Hem mee te gaan, hetzij naar de hemel, hetzij naar de aarde.

Wat betreft het tijdstip waarop dit gebeurt, zijn er drie mogelijkheden: of aan het begin van de zogenaamde grote verdrukking, of halverwege, net voordat de verdrukking het zwaarst zal worden of op het moment van de wederkomst van de Here Jezus.
De grote verdrukking – zo wordt geleerd – is dan de periode waarin de antichrist regeert, waarvan de Bijbel op diverse plaatsen aangeeft dat deze periode in totaal zeven jaar duurt, verdeeld in twee perioden van elk drieënhalf jaar (Daniel 9:24-27; Openbaring 11:1-3; 12:4-6 en 13:5-7). Na deze zeven jaar vindt dan de definitieve wederkomst plaats en begint het Duizendjarig Vrederijk (Jesaja 2:1-5; 11:1-10 en Openbaring 20:1-6).

Met nadruk stel ik dat over deze zaken door christenen verschillend wordt gedacht. Een aanzienlijke groep gelooft niet in een opname, net zomin als in een periode van zeven jaar, de grote verdrukking, waarin de antichrist aan de macht is. Vele oprechte gelovigen kunnen ook een letterlijk Duizendjarig Rijk niet terug vinden in de Bijbel.

In 1 Thessalonicenzen 4:17 lezen we inderdaad dat de Here Jezus op een zeker moment vanuit de hemel richting de aarde komt. Dat vers zegt eveneens dat de gemeente, bestaande uit de dan levende en ook de dan opgestane gelovigen, Hem tegemoet gaan in de lucht.
De vraag is vervolgens of de Here Jezus na die ontmoeting in de lucht, ergens tussen hemel en aarde, terug zal gaan naar de hemel, met al de zijnen. Het zou toch ook zo kunnen zijn dat de zijnen vervolgens met Hem mee verder gaan naar de aarde, waarheen Hij op weg was. Dit is een gedachte die de oorspronkelijke tekst lijkt te bedoelen. Zo lees ik die tekst althans.

De Here Jezus is de Bruidegom, die bij Zijn wederkomst komt tot de zijnen. Nu was het in Israel gebruikelijk dat de gasten, die met de bruid op de bruidegom wachtten, de bruidegom tegemoet gingen als ze hem aan zagen komen, om hem in te halen. Die gedachte is ook herkenbaar in 1 Thessalonicenzen 4:17.

Vaak wordt ook gewezen op Openbaring 3:10: ‘Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.’
‘Zie maar,’ wordt dan gezegd, ‘de Here zal degenen die in Hem geloven, bewaren voor de grote verdrukking en hen daarvoor dus opnemen’.
Het is echter zeer de vraag of dit vers zo wordt bedoeld. Het wordt specifiek gesproken tot de gemeente van Filadelfia. ‘U’, staat er en niet: ‘Wie overwint’, zoals in vers 12. Dan zou het wel voor alle gelovigen gelden. Zover mijn inzicht en overtuiging strekt, is dit vers geen bewijs voor een opname voor de grote verdrukking. En zeker, we mogen erop vertrouwen dat de Here ons zal beschermen in moeilijke tijden. Dit ter bemoediging!

Beseffen degenen die de opname aan het begin of halverwege de grote verdrukking plaatsen, dat de consequentie daarvan is dat Israel dan ‘alleen’ door de grote verdrukking heen moet. De opgenomen gemeente zal dan ondertussen in de hemel zijn, terwijl Israel op de rand van de vernietiging balanceert (Zacharia 12-14).
Heeft Israel juist dan de steun en de gebeden van de christenen uit de heidenen niet heel hard nodig? En zeker, wat een troost, de Here Zelf zal dan voor Israel strijden. Hij zal Zijn volk redden. Dan zal het Joodse volk Hem zien en erkennen als hun Messias. Wat een enorme zegen zal dat zijn voor de wereld, wanneer het Joodse volk tot geloof in Hem zal komen (Romeinen 11:12, 15).

Hoe het ook zal gaan, ik pleit ervoor dat we elkaar accepteren, ondanks dat we de zaken soms anders zien. Mits we de Here Jezus maar van harte lief hebben en het verlangen hebben om, in gehoorzaamheid aan de Bijbel, Gods weg te zoeken. En daarvoor is meer nodig dan het naspreken van een boekje dat een bepaalde leer verkondigt of van een bijbelleraar die overtuigd is van zijn eigen gelijk.
We zijn pas echt wijs als we het van de Here zelf geleerd hebben, uit Zijn Woord en door de Heilige Geest.

Laten we stoppen met het verketteren van elkaar vanwege verschillende inzichten over hoe het in de toekomst precies zal gaan. Denk niet dat Gods zegen rust op zo’n houding, ook al zou u voor 100 procent gelijk hebben. Bid of de Here u de dingen duidelijk wil maken, door Zijn Woord en Geest.
En als we toch worden opgenomen voor de grote verdrukking, dan zijn we alleen maar eerder bij de Here om Hem voor eeuwig groot te maken, te loven en te prijzen.

We kunnen ons maar beter voorbereiden op tijden van verdrukking, dan dat we ons niet hebben voorbereid, in de overtuiging dat we zullen worden opgenomen voordat de narigheid begint en toch nog de verdrukking mee moeten maken.
Ga maar eens aan de christenen in Noord-Korea of in andere landen waar sprake is van ernstige vervolging, vertellen dat we zullen worden opgenomen voordat de grootste christenvervolging aller tijden begint. Is er een ernstiger verdrukking denkbaar dan wat zij nu meemaken?

Als we letten op de ontwikkelingen in de wereld en speciaal met betrekking tot Israel, dan weten we dat de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Vol verwachting mogen we uitzien naar het moment dat we Hem zullen ontmoeten. Lucas 21:28 zegt het zo: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’ Wat een dag zal dat zijn!

Dirk van Genderen

68 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 september 2011 om 21:57

  Zeer wijze woorden die je door Gods Geest zijn ingegeven Dirk. Discussies over dit onderwerp leiden tot niets. Je brengt ook in de praktijk wat de Bijbel ons reeds leerde. Vermanen is nodig en ik merk dat je dit resoluut maar ook tegelijkertijd liefdevol en bedachtzaam doet. Moge de Here je werk blijven zegenen.

 2. Fred Emile zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 11:07

  Beste Dirk,

  Waarom maak je een verschil tussen gelovige Joden en gelovige heidenen?
  Hoe kijk je aan tegen deze Bijbel verzen over de eenheid van Jood en heiden?
  Ef. 2:11 Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis (de Joden), die werk van mensenhanden aan het vlees is, 12 dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. 13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
  14 Want Hij is onze vrede, die de twee (Jood en heiden) één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande (de wet van het verbond, immers de heidenen hadden geen deel aan het oude verbond), buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee (Jood en heiden) tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee (Jood en heiden), tot één lichaam (de gemeente van Jezus Christus) verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; 18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.

  Fred

 3. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 11:24

  Dirk,
  Woorden die mijn hart beroeren!
  Werken zolang het dag is. Er zijn veel meer dingen die ons verbinden, dan ons scheiden.
  Een dringend appel om (te leren) in EENheid op te trekken, opdat de wereld erkenne…….(Joh. 17)
  shalom Dirk!

 4. Bea zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 12:01

  van harte kan ik daar mee instemmen,maar trek het breder want op welk vlak verketteren we elkaar niet ?

 5. Leo Singor zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 12:17

  In de 1e plaats wil ik de reacties van Robbert en Peter van harte onderstrepen!
  Verder wil ik er nog over kwijt dat ik tot de christenen behoor, die geloven dat we op z’n minst een deel van de grote verdrukking meemaken.
  Waarom zou God in Zijn Woord ons anders waarschuwen voor die grote verdrukking, en waarom zou Hij ons op het hart drukken om het getal van het beest vooral niet te accepteren, met daarbij de waarschuwing dat het dan op vertrouwen in Hem aankomt, omdat we vogelvrij zullen zijn in de maatschappij. Om maar 2 dingen te noemen.
  De knappe koppen bij Motorola melden dat de beste plaats om de biochip te inplanteren het voorhoofd of de rechterhand is. Hoe helder willen we het hebben?!
  We mogen niet rekenen, en Jezus Zelf zegt dat Hij ook niet weet wanneer Hij terugkomt, en dat de Vader de Enige is die het weet. Maar Hij zegt ons óók te letten op de tekenen des tijds, en als we goed kijken kunnen we toch niet anders dan concluderen dat Zijn wederkomst héél dichtbij is?
  Ik wens iedere broeder en zuster Gods Wijsheid in deze.
  Groetjes Leo.

 6. A.D. van den Bos zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 14:14

  Beste Dirk,

  Zijn II Thessalonicenzen 1 en 2 niet genoeg om tot helderheid te komen?
  Paulus geeft in deze hoofdstukken van zijn tweede brief een nadere toelichting op wat hij in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen schreef.
  Mij lijkt het duidelijk: De dag waarop Jezus de gelovigen verenigt met Hem (hoofdstuk 2 vers 1) is dezelfde dag als de dag waarop Hij ongelovigen bestraft en verwijdert van Hem (hoofdstuk 1 vers 8-9).
  Voorafgaande aan die dag van zowel vereniging als verwijdering komt de wetteloze die ervoor zorgt dat degenen die ongelovig zijn daarin eerst nog radicaliseren (hoofdstuk 2 vers 3 en 9-12).
  Vele gelovigen (die wel met Jezus verenigd zullen worden en dus niet bestraft zullen worden), zullen die zware tijd van de wetteloze dus eerst nog wel meemaken.
  Alleen wie meent dat Paulus het hier in II Thessalonicenzen over TWEE verschillende dagen heeft (een dag waarop vereniging met Jezus plaatsvindt en een dag waarop bestraffing plaatsvindt) kan hier een opname voor die zware tijd van de antichrist lezen.
  Dat Paulus hier over twee verschillende dagen spreekt is echter toch geheel onaannemelijk?
  A.D. van den Bos

 7. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 14:34

  Gebeurt de Opname tijdens of na de Grote Verdrukking, dan hoeven we de Heere Jezus niet meer elk moment te verwachten en moeten we dus eerst de komst van de antichrist maar afwachten. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de waakzaamheid verslapt.

 8. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 15:44

  Hoi Dirk,

  Opname van de Gemeente, dan loop je altijd de kans om er een sjibbolet over je af te roepen, maar je schrijft er heel mild en zeer overwogen over. De laatste maanden heb ik ook op dit onderwerp gestudeerd en zelf denk ik dat de gemeente niet opgenomen wordt. Wat je, mijn inziens, in 1. Thess. 4:13 – 18 ziet gebeuren duidt men aan met het woord “Parousia”. Onze Heere Jezus Christus komt terug, en wij, eerst de opgewekte mensen, en dan wij levenden, gaan Hem tegemoet in de lucht om Hem te begeleiden naar deze aarde, waar Hij als Koning gaat regeren.

  Maar dan die opmerking van Op. 3:10 dat we bewaard worden voor de grote verdrukking. In Exodus komen we ook een grote verdrukking tegen, tijdens de 10 slagen wordt Egypte enorm zwaar verdrukt, maar waar de Israëlieten woonden, in het land Gosen, was die verdrukking er niet. Behouden worden van de toorn van God hoeft dus niet zonder meer te betekenen dat we niet meer op aarde zouden zijn, maar kan ook betekenen dat we, nog levend op deze aarde, op wonderbaarlijke wijze door God gespaard worden. Daarnaast moeten we ons nu oefenen in het volhouden te geloven. Als de nood straks aan de man komt, en wij zijn niet getraind om de aanvallen van satan af te weren, dan zijn we eigenlijk weerloos. En als die Opname er toch zou zijn, zal ik de eerste zijn om juichend naar de Heer te gaan.

 9. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 15:53

  Beste Dirk, ook ik heb een afwijkende mening over de opname(n), namelijk de partiële, gedeelde of selectieve opname. Alleen wanneer mij daarnaar gevraagd wordt, of als het over de opname gaat, leg ik getuigenis af van mijn geloof, met argumenten. Anderen hebben weer een andere mening. Je mag een eigen mening hebben maar moet er inderdaad geen twistpunt van maken, dat doet men overigens m.i. ook alleen wanneer men Christus niet als het Middelpunt ziet/neemt. En in welke opname of ‘geen opname’ je ook gelooft, de opdracht om ‘trouw te zijn tot de dood is er toch al (Openb. 2:10c). Dit als antwoord op degenen die altijd zeggen dat geloof in de opname een poging tot ontsnappen aan lijden is.

 10. Christi zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 16:15

  Prachtig verwoord! Hier wordt ik echt blij van!!!
  “Onze kennis is toch onvolkomen” zoals Paulus in 1 Cor. 13 schrijft onder leiding van de Heilige Geest.
  Vol verwachting blijven we uitzien………….

 11. Bert Panhuise zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 19:27

  Dirk heeft het over de vervolging van christenen in Noord-Korea. Maar er is een wezenlijk verschil tussen vervolging van christenen en het eindoordeel over deze goddeloze wereld (als in de tijd van Noach) In Openb. staat 2 keer duidelijk vermeld dat ALLEN die het merkteken van het beest weigeren het niet zullen overleven. Dus is het is onmogelijk dat er christenen zijn die nog leven na de grote verdrukking en kunnen dus ook niet opgenomen worden..

 12. Hero de Jong { Profeet } zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 19:51

  De OPNAME is vlak voor de WEDERKOMST…!!

 13. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 22:59

  Wat mooi, Dirk, dat je de vergelijking maakt met een bruid die op haar bruidegom wacht en hem tegemoet gaat, zodra de bazuin weerklinkt.
  Wat verlang ik ernaar om Yeshua met eigen ogen te zien en Zijn stem te horen en altijd bij Hem te zijn!

  Pas las ik 1 Cor. 15 en het viel me op, dat in de verzen 24 t/m 26 ook een bepaalde vologorde staat.

  Als de Messias terugkomt, zullen alle doden die bij Hem horen, levend
  worden.
  Daarna zal het einde zijn, nl. als Hij alle vijandige overheersing, gezag en
  macht heeft uitgeschakeld en Zijn Koningschap aan God de Vader heeft
  overgedragen.
  Want de Messias moet als Koning heersen tot Hij alle vijanden heeft
  onderworpen.
  De laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.

  Als Yeshua terugkomt, worden ook de mensen die dan leven in één ogenblik onsterfelijk en is de dood verleden tijd.
  Dus Hij heerst nu en strijdt nu en alle vijanden zullen binnenkort worden uitgeschakeld (of bekeerd)!

  Laten we in die zekerheid bidden voor onze broers en zussen in Noord-Korea, Iran, Ethiopië, Pakistan, India, Noord-Afrika, enz., enz.
  En als we zelf verdrukt worden om ons geloof in Jezus, of als we ermee geconfronteerd worden in onze directe omgeving, laten we dan elkaar bemoedigen: het zal niet altijd duren, er kòmt een eind aan!

  Jezus overwint!
  Hij maakt het af en Hij haalt ons op!

 14. Cees zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2011 om 23:36

  Beste Dirk,

  Bij de Joodse huwelijksceremonie gaat de bruidegom juist niet naar het huis van de bruid zodat dit gebruik goed overeenkomt met de opname (wegname).

  En ….. tijdens de grote verdrukking (laatste 3,5 jaar) kan de gemeente niet op aarde zijn.
  Tijdens die 2e helft van de jaarweek wordt door de antichrist een merkteken ingevoerd zonder welke het niet mogelijk is te kopen of te verkopen.
  De Bijbel leert duidelijk dat een ieder die dat merkteken aanvaart, absoluut voor eeuwig verloren is.
  Indien er geen opname is komen wedergeboren christenen dus terecht in een situatie waarin het mogelijk is om, na absoluut voor eeuwig behouden te zijn, ook nog es absoluut voor eeuwig verloren te gaan !!
  Onze God is een God van orde en zal dit voorkomen (middels de opname).
  Net zoals de Here God voorkwam dat Adam en Eva, na gezondigd te hebben, ook nog van de boom des Levens te konden eten.
  Ook hieruit blijkt weer: onze God is een God van orde.

  De door jou opgegeven tekstplaatsen (Daniël en Openbaring) heb ik heel goed gelezen en begrepen.
  Op welke wijze duiden deze schriftplaatsen erop dat de grote verdrukking 7 (!) jaren omvat???
  De eerste helft van de laatste jaarweek is er juist een periode van (valse) vrede.
  Je weet wel: “Vrede, vrede, geen gevaar”. Totdat ……. de grote verdrukking aanbreekt.

 15. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2011 om 6:40

  Als je tussen de regels moet lezen om iets te zien, terwijl Paulus elk ander onderwerp goed, duidelijk en zonneklaar uiteenzet, dan zou ik datzelfde over ‘opname voor, tijdens en of na de verdrukking’ gevonden hebben. Bovendien roept de bijbel ons op om waakzaam te zijn plus nuchter en dat het niet ons is de tijd te weten wanneer Hij terugkomt. Belangrijker is dat jij en anderen weten van Gods heil. Zegen en groet, Frens Hartgers

 16. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2011 om 9:16

  Deut 29:29
  De verborgen dingen zijn voor den HEERE, onzen God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.

  Groet, Jan

 17. Henny Snijder zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2011 om 12:33

  Verschillende zienswijzen over de opname zullen er blijven. Ik geloof wel dat Jezus eerst zijn Bruid tegemoet komt, en dat daarna de grote verdrukking zal beginnen. Ik zie de verschillen van invulling in deze, niet als foute leer. Er zijn wel ernstiger (valse) leringen waar wij ons druk/bezorgd over moeten maken.
  Laatst had ik met en Jehovagetuige erover hoe hij de opname, de nieuwe hemel en aarde zag. Als je met respect naar elkaar over deze onderwerpen praat, kom je veel verder dan elkaar maar met bijbelteksten om de oren te smijten.
  Met het afscheid nemen zei ik: “eens zullen we het zien” en dat beaamde hij.
  We moeten óns gelijk niet met zwaarden/ scherpe woorden bestrijden. We zijn en blijven onvolkomen in het totaal begrijpen van Gods plan.
  Belangrijker is dat wij klaar zijn voor het moment dat Hij komt.

  Groetjes en Gods zegen,

  Henny Snijder

 18. Adrie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2011 om 13:58

  In 1 Th. 4 kijken de gelovigen uit naar de wederkomst en zitten ze in over hen die al overleden zijn.
  En dan in 2 Th. 2 zijn ze plotseling bang dat die wederkomst (als je de dag des Heren daarmee gelijktijdig stelt) al aanbreekt. Terwijl ze in 1 Th. 4 daar nog verlangend naar uitkijken.
  Dat maakt dus duidelijk dat het niet om dezelfde gebeurtenissen kàn gaan. Ook legt Paulus uit dat vòòrdat de dag des Heren aanbreekt eerst de antichrist openbaar moet worden en dat gebeurt niet zolang die nog weerhouden wordt. En wanneer de w(W)eerhouder niet meer op aarde is, dàn gebeurt dat dus pas.

  Verder kan je ook kijken naar Joh. 14:2-3 waar de Here duidelijk zegt dat Hij komt om zijn Gemeente op te nemen in het Vaderhuis met de vele woningen.

  Dan over de grote verdrukking: naast de vervolgingen door de antichrist en de valse profeet, gaan óók/juist de oordelen van God over de gehele wereld, wat sinds de zondvloed niet meer gebeurd is. Zou onze Heer Zijn Lichaam=Gemeente dóór het oordeel van God laten gaan terwijl onze Heer en Heiland het oordeel van God al plaatsvervangend op het kruis gedragen heeft?

 19. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2011 om 15:34

  Laten we nu toch niet de illusie hebben dat we er wel even uitkomen op deze site. Elke tekst kan op zoveel verschillende manieren worden uitgeplozen, dat er soms hele boeken over het onderwerp geschreven zijn. Mij valt op dat er meteen weer verschillende visies hier neer worden gezet, natuurlijk mag dat, maar ik vraag me af of we de boodschap van Dirk met dit bericht begrepen hebben.

 20. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2011 om 18:42

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  De grote fout die de kerk (gemeente)heeft gemaakt, althans de kerkvaders en daarna vele leraren, is dat men DE Bruid van DE MASSJIACH altijd zag als de gemeente.
  De Gemeente vanuit het Hebr Aramees de Kahal de erbij geroepenen is het LICHAAM van YESHUA en diegenen die in HEM verlost zijn, zijn ZIJN LEDEN en ook elkaars leden.
  Als je leest in de TENACH bij de profeten DAN Is ISRAEL ook de bruid,
  Zijn er dan twee bruiden? Nee toch immers het wordt toch EEN KUDDE, EEN HERDER.
  Door dat men al heel vroeg uit arrogantie de banden met het JOODSE volk doorsneed, ontstonden er allerlei rare uitleggingen.
  Shaul (Paulus) zegt niet voor niets dat hun de Woorden Gods zijn toevertrouwd.

  Trouwens, wij kunnen nog wat leren van vrome Joodse broeders, die verwachten DE MASSJIACH iedere dag…

  Wij ook?

  Dus waakt en intussen sta op de bres voor Israel, voor elkaar totdat HIJ KOMT. En heb elkander hartelijk lief.
  Allen Shabbat Shalom.

  Lou.

 21. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2011 om 19:53

  Allemaal verwachtingen en meningen, terwijl hier slechts een woord volstaat, voor de gebeurtenissen in de toekomst: VERTROUWEN!

 22. Anton zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 8:53

  Lang geleden las ik actief het Zoeklicht. Veel van geleerd. Wat betreft de opname, de antichrist en de grote verdrukking: Jezus kan vandaag al terugkomen! Geloof je dat? Dan is het, of voor altijd bij Hem of voor altijd zonder Hem. De hemel of de hel. Als dat gebeurt, en dat kan, dan resteert er geen tijd meer voor de komst van de antichrist, voor de grote verdrukking en ook niet voor de bouw van een 3e tempel, etc. Verwacht u Hem vandaag?

  Zegen en groet.

 23. Martin van Dalen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 9:43

  Beste Dirk, ik ben het van A tot Z met deze benadering eens!
  Bovendien: Jezus is toch ons grote Voorbeeld? Als Hij bereid was om Zijn leven de delen met het Joodse volk, waarom zou Hij van ons dan iets anders verwachten in de periode die voor Israël de zwaarste in de geschiedenis gaat worden? De gedachte beangstigt me, maar het is wel in lijn met Zijn karakter. Laten we bidden om geloof en moed en kracht, zodat we er klaar voor zijn als het moment aanbreekt. De ‘schare, die niemand tellen kan’ zal immers bestaan uit mensen die tijdens deze verdrukking om hun geloof zijn gedood – en zij komen ‘uit elke natie en taal’, enz. Dus ook uit Nederland …

 24. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 10:45

  Beste Lou (@20),

  Zeker is er maar één Bruid van Christus: de gelovigen uit de Joden èn uit de volken.

  En Yeshua is onze vrede, Hij die die beiden één gemaakt heeft (EF.2:14).

  Shabbat shalom en Shana tova!

 25. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 11:44

  Zoals de Heiland aan de (Zwitserse) zuster Louise Buchmann (1884-1944) vertelde, zal het uit alle kerken en gemeenschappen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien. Eens noopte iemand Zuster Louise om de Heer om een woord te vragen in verband met het feit, dat er nog altijd christenen zijn die leren en geloven dat de Heer Zijn gemeente vóór de grote verdukking thuis zal halen. Het Goddelijk antwoord luidde aldus:
  “Mijn geliefden en uitverkorenen kunnen op geen enkele andere wijze de heerlijkheid verkrijgen dan door lijden! Ten tijde van de antichrist, wanneer de nood op zijn hoogst is, zal Ik Mijn geliefden in een oogwenk tot Mijn trekken!”

  Ik zou nog willen reageren op de inzendingen van nrs 2, 5 en 8, want zij zijn het die op zeer duidelijke wijze naar het Nieuwe Testament verwijzen. (Hebr.8:13).
  Het valt mij steeds weer op hoe zelden inzenders naar de zendbrieven van het Nieuwe Testament verwijzen (bloed van Jezus dat de zonden wegneemt) en hoe vaak alleen maar verwezen wordt naar het Oude Testament (bloed van bokken en stieren dat de zonden bedekt). Dit doet me denken aan de uitspraak van de bekende evangelist Smith Wigglesworth (1859-1947), die eens gezegd heeft:
  “De zendbrieven der apostelen kunnen alleen begrepen worden door die gelovigen die uit God geboren zijn.” Daarmee bedoelde br. Smith diegenen die doop in de Heilige Geest ontvangen hebben met als bewijs het spreken in nieuwe tongen. (Marcus 16, 17 en 18)

 26. marian olsthoorn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 12:52

  Het lijkt mij niet logisch dat de Here Jezus Zijn Bruid door de grote verdrukking laat gaan, al verdienen sommige christenen qua gedrag niet beter dan ongelovigen, maar we zijn wel vrijgekocht door Zijn bloed !

  Jezus is het hoofd, de gelovige het Lichaam, ook daarom denk ik ook dat wij niet de laatste 7 jaren hier nog zullen zijn, maar misschien wel de eerste 3 1/2 jaar van de verdrukking

 27. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 13:05

  God is Liefde en Liefde is God. Dat moet het uitgangspunt zijn waarin wij MOETEN geloven. God zegt zelf dat we in Zijn rust moeten komen om Zijn plan te ontdekken. Vanuit die rust komt de vrede in ons van Christus dat is mijn inziens al een opname op zich.

 28. Wouter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 13:14

  Vaak moet ik denken aan een preek van Corrie ten Boom zo ongeveer
  50 jaar geleden dat ze zei: “Je denkt toch zeker niet dat als de strijd op
  aarde het hevigst is, God zijn soldaten van de aarde weg zal nemen ?

 29. Jeoffrey zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 14:50

  In Lucas 17 wordt een principe uitgelegd van de wederkomst.
  Wat ik hieruit haal is dat de wereld bezig is met zijn eigen zaken, dan gaan de gelovige Noach en Lot uit de omgeving/stad en daarna komt de ellende voor de achterblijvers.
  Dit duidt toch een soort opname aan, of hoe kan je dit anders lezen?

  En zoals het eraantoe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: 27 ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. 28 Of zoals het eraantoe ging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; 29 maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om.

 30. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 16:19

  Het is inderdaad belangrijk dat gelovigen elkaar niet verketteren vanwege dingen die van ondergeschikt belang zijn.
  Maar het is ook niet goed om te gauw te zeggen dat discussie ongewenst is. Want het gaat om de uitleg van Gods Woord. Als we delen van dat Woord een verkeerde uitleg geven maken we die delen krachteloos. Daarmee doen we de Heere veel verdriet. Er staat meer op het spel dan het lijkt op het eerste gezicht. Want degenen die beweren dat de opname plaatsvindt vóór de grote verdrukking beweren ook vaak (zoals ik gemerkt heb) dat met name Mattheüs 24 (over de grote verdrukking) alleen geschreven is voor de Joden. De gelovigen uit de heidenen zouden vóór die tijd de aarde al verlaten hebben. Alle krachtige waarschuwingen van de Heiland in dit hoofdstuk, bedoeld voor Zijn Kerk op aarde, raken ons dan niet meer. Denk bijvoorbeeld aan vers 13: “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.” Dit zou dan alleen voor de Joden gelden. Hoeveel verdriet moet het God niet geven, dat op die manier Zijn Woord krachteloos wordt gemaakt! Het geldt namelijk voor heel Gods Kerk op aarde!

  Vanaf het begin van de christelijke geschiedenis tot in de zestiende eeuw geloofden alle Christenen dat Gods Kerk door de grote verdrukking heen moest. In Openbaring 3: 10 staat ook duidelijk, dat God de ware gelovigen zal bewaren uit de ure der verzoeking. Maar de NBG-vertaling is zo vrijpostig geweest om hiervan te maken: “voor de ure der verzoeking”. In de Griekse grondtaal staat echter duidelijk: “uit de ure, enz.”.

  Maar in de zestiende eeuw begon de kerk van Rome de volgelingen van de Hervorming vreselijk te verdrukken. Daardoor gingen de Hervormingsgezinden Openbaring 17 (over de grote hoer) uitleggen als de Roomse Kerk. De Roomse Kerk vond dat natuurlijk niet leuk. In 1591 had de Jezuïet Ribera daar iets op gevonden. Hij beweerde dat het boek Openbaring pas aan het einde van heel de geschiedenis vervuld zou worden. In de achttiende eeuw ging een Katholieke priester, Manuel De Lacunza, hiermee verder. Hij schreef een boek van maar liefst 900 bladzijden! (vanuit Italië; oorspronkelijk kwam hij uit Chili). Het boek heette: “De komst van de Messias in glorie en majesteit”. In dit boek beweerde hij dat de gemeente 45 dagen vóór de wederkomst en vóór de Grote Verdrukking zou worden opgenomen.

  De meeste Christenen voelden echter niets voor de nieuwe leringen. Het werd echter nog erger. Eén van de aanhangers van de nieuwe leer, Robert Norton, ontmoette een Schots meisje dat occult belast was en onder invloed stond van het Spiritisme (dus onder invloed van demonen, boze geesten). Zij zei dat zij een visioen had gehad dat Gods gemeente in het geheim zou worden opgenomen. Norton ging dat toen overal verkondigen!

  John Darby, de stichter van de Plymouth Broeders, kwam ook onder de bekoring van de nieuwe ideeën. Maar hij maakte van de 45 dagen van Manuel De Lacunza 7 jaar! Hij liet deze toen samenvallen met de zevende jaarweek van Daniël 9: 27. Maar omdat de eerste jaarweek al begonnen was rond het jaar 455 vóór Chr. (nl. het twintigste jaar van koning Arthasasta; zie Nehemia 2: 1) ontwikkelde hij de Gap Theorie. Daarbij liet hij een gat ontstaan tussen Dan. 9: 26 en 27 van 2000 jaar. Dan. 9: 27 zou dan 2000 later pas in vervulling gaan. Het mag echter duidelijk zijn, dat deze theorie in de Bijbel geen enkele grond vindt!!!

  Zo fantaseerde men steeds verder. Natuurlijk waren er veel mensen die wilden vasthouden aan hetgeen Gods Kerk altijd geleerd had. De nieuwe leer dreigde weer uit te gaan als een kaarsvlammetje. Maar Darby ontmoette in Amerika C.I. Scofield. En deze werd zo geraakt door de nieuwe ideeën van Darby en anderen, dat hij deze opnam in de kanttekeningen bij zijn Bijbel, die hij aan het schrijven was. In de jaren daarna werd de Scofield Bijbel de meest gelezen Engelse Bijbel en zo werd de nieuwe leer, die vooral door de fanatieke Jezuïeten gepropageerd werd, wijd en zijd verbreid.

  Maar laten wij ons geen illusies maken. Gods Kerk moet door de Grote Verdrukking heen. Maar na de Grote Verdrukking en de daaropvolgende opname der gemeente komt er nog een andere “grote verdrukking”. En daar behoeven wij als gelovigen niet doorheen. De Bijbel noemt het echter geen grote verdrukking. Want het is een regelrecht oordeel van God. Dan zullen de elementen op aarde branden en versmelten. (2 Petrus 3: 10 en 12). Maar wij, die Christus liefhebben, zullen vóór die tijd al opgenomen zijn in Gods heerlijkheid. Halleluja!

 31. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 18:22

  Volgens de gangbare Evangelische uitleg is de tijd van de Grote Verdrukking niet alleen maar christenvervolging, maar ook een tijd van de oordelen uit Openbaringen. Namelijk de zegel-, bazuinen- en schalenoordelen!

 32. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 18:51

  Opname, de grote verdrukking en de dag des Heeren (het oordeel)
  Als deze tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered, maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort (uit Marcus 13, over de grote verdrukking, in dit Bijbelgedeelte wordt ook weer naar Daniël verwezen).
  Over het Joodse huwelijk wat in alle opzichten verwijst naar het Huwelijk wat in de hemel is gemaakt is een uitgebreide studie te vinden, goed te volgen, voor wie dit onderwijs hebben gemist; google ‘het ideale huwelijk dat in de hemel is gemaakt’, google ook: dag van de bazuin, dit zijn studies van wim jongman.
  Ik heb niets geleerd in de kerk over de Bijbelse Feesten, over de wetten en tijden in de Schriften die door de Rome/RK veranderd zijn…
  Ps. gister heb ik om 21.00 uur weer geluisterd naar Jack vd Tang op http://www.grootnieuwsradio.nl, die op een heel rustige, fijne en duidelijke manier spreekt over de Feesten des Heeren, over de Feesten van Yahweh ,die ook in het nieuwe verbond (nieuwe testament) niet afgeschaft zijn!
  We moeten toegeven wat de kerk misdaan heeft en nog doet ten opzichte van onze Oudste Broer; Yisraël, het Joodse volk, het zijn de Joden die het Woord bewaren! Ook al hebben ze Yeshua nog niet aangenomen, zij doen geen titel of jota van de Schriften af, daar kan de kerk nog wat van leren.

  Shana Tova/gelukkig nieuwjaar!
  shalom,
  Parel

 33. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 19:46

  Beste mensen,
  Mijn visie hierover :
  Al deze menselijke en kerkelijke uitleg en meningen over de opname en de grote verdrukking en wanneer en hoe die zullen plaatsvinden, vind ik niet relevant en niet belangrijk om mijn Christen-zijn daadwerkelijk te laten zien en horen en in praktijk te brengen en daar gaat het toch om in het Christelijk geloof. Leef en beleef Jezus-leer hier en nu, met als belangrijkste gebod : Heb U naaste lief gelijk U zelf, en doe dit met al je gegeven talenten en gaven Gods op welke plek dan ook. Al die voorspellingen en profitieën, zie ik alleen maar als een waarschuwing voor ons Christenen, om IEDERE DAG ons Christen-zijn te laten zien en horen op welke plek dan ook. Laat de toekomst over deze voorspellingen en profitieën aan de Here over.
  Om Christen-volgeling te zijn, behoef je geen theoloog voor te zijn maar een praktijk-Christen.

 34. AdG zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 19:58

  Beste Dirk, ten eerste: Een christen moet altijd Christus verwachten en niet de tekenen des tijds. Daar zal iedereen het over eens zijn. Toch denk ik dat Israel alleen door de verdrukking heen moet.
  a. 1Th 5:9: Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Deze “toorn” is niet de hel. Van de hel waren de Thessalonikers reeds gered; daartoe hadden zij zich bekeerd: Jh 5:24; Rm 8:1. De “toorn” is hetgeen beschreven staat in Js 61:2; Rm 2:5; 1:18; 5:9; 1Th 2:16; Op 6:17;11:18; 15:1. De toorn begint met het verbreken van de zegels van het oordelenboek (Op 5) vanaf Op 6. Wanneer die verbroken worden zien we in Openbaring de uitbarsting van het ene oordeel na het andere, steeds krachtiger. Voortdurend is er sprake van Gods toorn.
  b. In openb 1 t/m 3 wordt er nog gesproken van de Gemeente; daarna niet meer.
  c. Als je dan openbaringen 7 leest, is daar al sprake van een grote schare voor Gods troon die niemand tellen kan.
  Maar goed; ik begon al met dat we altijd Christus moeten verwachten. Wat u schrijft over christenen in korea ondersteun ik ook. Zij worden fysiek ernstig vervolgd. Maar hebben wij in het westen niet de indirecte verdrukking? We hebben het goed, en schuilt daar niet het gevaar van materiele egoisme? Worden we ook niet naar de rand van de samenleving geschoven vanwege allerlei ontwikkelingen zoals misbruik door priester, leraren op protestante scholen die uit de kast komen, het zgn vrouwenstandpunt van de sgp etc etc. waarvoor we als christen iedere keer op worden aangesproken en aangekeken? Worden in de kerken zelf niet steeds meer vaste waarden bekritiseerd (oa de schepping / alles wat we over God boven weten, komt van beneden)?
  We hebben nog een kleine tijd. Wat doen we ermee?

 35. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 19:58

  Sjalom,

  Veel verwarring is er over dit onderwerp. De bruid zijn de kinderen van Israël en allen die zich daarbij hebben aangesloten. Zou G’d Zijn hulptroepen hier op aarde 3,5 jaar demobiliseren en de rest in de kou zetten?
  Het zal zo zijn dat als de Joodse Messias Yeshua de troon van Zijn vader David rechtmatig zal gaan innemen om deze wereld te regeren in gerechtigheid. Een grote delegatie zal Yeshua welkom heten in de hogere sferen om als levende getuigen onderdaan te zijn van Zijn Koninkrijk gedurende de 7e Bijbelse dag van 1.000 jaar. Het zal een Sjabbat zijn, vrede en gerechtigheid zal er wezen op deze aarde. De Leeuw en het Lam zullen naast elkaar leven. De grote verleider zal gebonden zijn en zal geen invloed meer hebben. Generaties zullen geboren worden. Ook zij dienen een test te doorstaan wanneer de tegenstander van G’d 3,5 jaar ontbonden zal zijn. Zij die opgestaan zijn uit de dood zullen glansrijk de eindtijd doorstaan. Daarna breekt de 8e Bijbelse dag aan. Al het oude zal hersteld worden in een puntgave schepping, zoals deze was in het paradijs. De 8e dag is de dag van de besnijdenis en de naamgeving. Lezen we niet dat we een keur steen krijgen met onze nieuwe naam. Dan komt de schepping zoals G’d bedoeld had tot zijn volle ontplooiing. In menselijke begrippen 7.000 jaar. In de ogen van G’d slechts een fractie. Zeker gezien in het licht van de laatste ontdekking: Nog sneller dan het licht. De mensheid kreeg van G’d het eeuwige. Door de zondeval is het tijdelijke daarvoor in de plaats gekomen. Het zal weer hersteld worden naar het eeuwige. Het perspectief is: we kunnen met hen die G’d heeft opgewekt normaal spreken en omgaan. Het zal niet over aardse zaken gaan maar over de geestelijke zaken die een rol hebben gespeeld in ons leven. We kunnen aan ons voorgeslacht vragen hoe zij de zaken gezien en beleefd hebben. Maar als zij, op hun beurt aan ons de vraag zullen stellen: hoe zag jouw leven er uit? Wat zal dan ons antwoord zijn? Waren we bezig met elkaar te bestrijden in het welles/nietes en nog een klein vleugje geestelijk leven dan hebben we een arm getuigenis. Natuurlijk heeft G’d ons talenten gegeven, de een in het spreken, de ander in het bidden en luisteren. Hebben wel met het grootste respect voor elkaar er alles aan gedaan om de ander te bereiken. Ik zal dan beschaamd moeten zeggen: vele jaren heb ik voorbij laten gaan. De bloei en rijpheid is in mijn laatste levensjaren naar boven gekomen. Dat is een erkenning van mijn schuld voor G’d, waardoor de weg open komt te staan om Hem in oprechtheid te dienen met alle talenten die ik van Hem heb gekregen.

 36. peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 20:46

  Tja in Tessalonisenzen 4 staat nog iets wat mij de laatste tijd bezig houdt en dat is het feit dat er staat bij het klinken van een bazuin!!! volgens mij staat er nl elders ergens in Timoteüs ook nog is bij het klinken van de laatste bazuin!!
  Zijn deze bazuinen te koppelen aan de bazuinen in openbaringen….. wetende als we een beetje met onderscheid lezen plan van God m.b.t. Gemeente/ Israel/ heidenen.. het daar vooral over Israel gaat, lastig hoor als je de bijbel leest wetende dat alles wel voor je is maar niet over je (ons) gaat. Ik ben er wel uit dat we moeten lezen onderscheiden, en alles in de juiste context plaatsen!
  Feit is ook dat onze Heer terug komt… een broeder zei ooit misschien vandaag…..

 37. peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 20:50

  En ja, Kunnen wij (gemeente) de bruid zijn en tegelijkertijd het lichaam..

  Ik vind toch de bijbel hier erg duidelijk over Christus het hoofd de gemeente het lichaam en ISRAEL de BRUID w.s voor heel veel evangelische lastig om aan te nemen!

 38. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 23:45

  Wat een plezier om hier op http://www.dirkvangenderen zoveel gelovige broeders en zusters aan te treffen!
  Shalom / goedenavond.
  De reactie van Wouter 28 spreekt mij het meeste aan, omdat je je hele leven lang bezig bent om de wapenrusting uit Ef. 6 : 12 aan te trekken.
  Dat leidt je door de gelijkvormigheid aan de dood des HEEREN heen!
  Ten slotte, in de sterkte Zijner macht…
  Enfin, dat weet u allemaal beslist beter dan ik.

 39. Nikki zegt:
  Geplaatst op zondag 2 oktober 2011 om 9:30

  Ik hoop dat God’s Woord ook hierover in het hart gelegd mag worden bij velen. Onze God is een goede God, en zal Zijn kinderen NIET 1 dag grote verdrukking laten doorgaan. Niet op de helft van de grote verdrukking, en niet aan het einde, wij hebben reeds bekering en geloof ontvangen. Waarvoor zullen deze gelovige ‘schaapjes” nog voor verdrukt moeten worden als zij Zijn Stem volgen in het hier en nu? Wij zullen de anti-christ NIET mee maken. Wedergeboren christenen zijn het licht der wereld en het zout der aarde gezien het feit dat de Heilige Geest God’s ons hart bewoont. De anti-christ kan niet openbaar gemaakt worden want wij zijn hier nog.

 40. Josefientje zegt:
  Geplaatst op zondag 2 oktober 2011 om 9:46

  Jesaja 21 :
  11 De last over Duma.
  Men roept mij uit Seïr toe:
  Wachter, hoe staat het met de nacht?
  Wachter, hoe staat het met de nacht?

  12 De wachter zei:

  De morgenstond is gekomen,

  maar het wordt ook nacht.

  Wilt u vragen, vraag!

  Keer terug, kom!

  Jammer dat men niet de Bijbelstudies van b.v. Prof. W.J. Ouweneel of zijn broer Frank Ouweneel beluistert of Walid Shoebat of vele, vele anderen!
  De Gemeente is een VERBORGENHEID, we mogen de Gemeente niet verwarren met Israel of de staat Israel, maar op sommige plaatsen wordt zelfs in het O.T. in verborgen woorden gesproken over de dingen die komen gaan.
  De morgen volgt op de nacht, maar in Jesaja volgt de NACHT op de MORGEN.

  Ook b.v. Jesaja 57 :
  1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad.
  2 Hij zal ingaan in den vrede;…..

 41. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 2 oktober 2011 om 20:43

  Geef mij maar de eenvoud.

  Jezus komt als een dief in de nacht. Kijk naar de tekenen der tijden.
  Hij komt waarschijnlijk…. wanneer u het niet verwacht.
  Belangrijker is, bent u er klaar voor.

  Met de reactie (33) van Hub Eussen ben ik het helemaal mee eens.

  Vr gr Rene Postma.

 42. Peter Kits(oud-zoeklicht medewerker) zegt:
  Geplaatst op maandag 3 oktober 2011 om 10:28

  Dirk,

  Wat een fijn geschreven woord over en uit Het Woord. Ik ben het helemaal met je eens. We kunnen soms wel te stellig iets deponeren maar belangrijker is door alles heen de eenheid in Christus te bewaren, juist in deze eindtijd. Want het wordt nog allemaal veel erger, de Bijbel zegt het duidelijk. We hebben ons huisje ALZO DOENDE genoemd, gehaald uit Matt. 24:46 (St.Vert.) waar staat dat we ALZO DOENDE moeten zijn als Hij, Christus, terug komt. En of dat nu voor, tijdens of na de grote verdrukking komt, zal mij, plat gezegd, een zorg zijn. Het gaat hier om: BLIJF HEM VERWACHTEN. Graag wens ik jou, Dirk, maar ook allen die meelezen, Gods rijke zegen toe en Zijn dichte nabijheid.

  Peter Kits

 43. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op maandag 3 oktober 2011 om 10:52

  Beste Nikki (@39),

  Je schrijft, dat je niet gelooft, dat Christenen verdrukking mee zullen maken.

  Maar dat heeft Jezus toch Zelf voorzegd? Bijvoorbeeld in Joh.16:33.
  Hij zegt dan wel, dat we tegelijk goede moed mogen hebben, omdat Hij de wereld heeft overwonnen, maar dat houdt niet in, dat een schaap van de Goede Herder soms niet door dalen van de dood moet gaan.

  Dirk noemt ook de gelovigen in Noord-Korea; hoe vreselijk worden zij verdukt.
  Op dit moment worden overal ter wereld Christenen om hun geloof ter dood gebracht.
  Ook de Bijbel spreekt over Abel, Naboth, Stefanus en Jacobus.
  En hoeveel martelaren zijn er niet omgekomen in vroeger tijden?

  Als grote lijn heb je wel gelijk.
  God is machtig Zijn kinderen voor het woeden van de vijand te bewaren en om hen uit de klauwen van satan te bevrijden.
  Hij heeft dat heel vaak gedaan en doet het nog steeds.
  Maar soms laat Hij de verdrukking toe om ons dichter bij Hem te brengen en om ons zo ook een getuige te laten zijn van Zijn bestaan en almacht..

  Daarom denk ik dat het goed is, dat gelovigen op verdrukking voorbereid zijn.

 44. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 3 oktober 2011 om 17:15

  Zal de huidige financieel-economische crisis naast bezuinigingen, verarming ook hier in het Westen een grote christenvervolging triggeren?

 45. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 3 oktober 2011 om 18:54

  Beste Dirk,

  Ik kan op deze dingen over de eindtijd alleen aan mijn God vasthouden.
  Iedereen die gelooft, kan op Hem bouwen. Hij zal nooit teleurstellen. Wij
  moeten onze geestelijke toevlucht bij Hem zoeken want de wereld
  wordt alleen nog maar harder. Niet meegaan in die verharding maar een
  tegencultuur van Gods liefde laten zien. Dat betekent bereid te zijn de
  minste te zijn, al gaan wij hier door smaad en hoon omwille van het Evan-
  gelie. Want wij zullen beproefd worden in hoeverre ons geloof echt is.
  Hoeveel liefde hebben wij voor God? Zijn wij bereid van alles afstand te
  doen als Hij dat van ons vraagt? Zijn wij bereid ons eigen leven los te
  laten en alleen voor onze Here Jezus te leven? Want indien wij trouw
  zijn, zal Hij ons de kroon des levens schenken (Openb 2:10). Dat is
  volharden in geloof. Wij leven niet meer voor ons behoud, maar voor
  het verkrijgen van de heerlijkheid. Indien wij volharden veranderen wij van
  heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar het kost ons alles om Jezus te volgen.
  Laten wij als voorbeeld nemen, de geloofsgetuigen uit Hebr. 11 en daaruit
  moed en kracht putten. Ook hen gedenken die op dit moment vreselijk
  vervolgd worden! Want als een lid lijdt, lijdt het hele Lichaam mede.

  Groeten van San

 46. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 3 oktober 2011 om 18:57

  Beste Rene Postma,
  Jouw reactie No.41 is voor mij (weer) een bevestiging dat wij geestverwante broeders in de Heer zijn. Ook nu weer wat betreft jouw eenvoudig, duidelijk, maar vooral altijd op de PRAKTIJK gerichte reactie en visie op, zoals nu weer, dit moeilijk begrijpbaar bijbelverhaal over opname, wederkomst etc. Voor mij een bemoediging en toepasselijk op dit commentaar, om weer eens mijn ingegeven boodschap hierover te plaatsen:
  De wereld is verzadigd met woorden OVER HEM. De wereld heeft nodig dat ZIJN woorden door ZIJN-volgelingen, daadkrachtig verkondigd en in praktijk gebracht worden, want ZIJN-liefde, ZIJN-vrede, ZIJN-kracht en blijdschap moeten weer zichtbaar worden in deze wereld, vóór ZIJN- Wederkomst !
  Wij Christenen zullen daarom in ÉÉNHEID met Jezus-Christus ons Christen- zijn meer moeten laten zien en horen, in woorden maar vooral in daden, ook buiten de kerkgebouwen in het ” Open-Veld ” op welke plek dan ook, met onze gegeven talenten en gaven Gods. Praktijk-Christenen zullen wij moeten worden, ook wereldwijd al is het maar door gebed en of financiele steun aan het wereldwijde zendelingenwerk, bijbelverspreiding, mediakerken etc.
  Zo kunnen wij indirecht meewerken aan Gods-Vredesrijk dat komende is.
  Laten wij “levende-stenen” zijn voor Gods-Tempel: De wereldwijde Gemeente van Jezus-Christus en “Front-Soldaten” zijn voor Gods-Vredesrijk, door te leven en te handelen naar de Geest van de bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voor-geleefd.
  Hij heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons zijn Geest nagelaten, die ons wil bezielen en ons leiden zal op onze pelgrimsreis door dit aardse leven. Dan aanvaard je ook in vol VERTROUWEN, iedere dag, de eindtijd-profetieën, die steeds zichtbaarder worden in deze wereld. Zo beleef je in vrijheid en blijheid ZIJN – Wederkomst. Hub.

 47. corry heesen zegt:
  Geplaatst op maandag 3 oktober 2011 om 19:06

  Shalom Dirk
  Geweldig om al de reakties te lezen,maar het belangrijkste is: VERWACHT
  ONZE HEER IEDER MOMENT. Tussen ons en de eeuwigheid zit maar één
  harteklop. Laten we iedere dag de wapenrusting van God aandoen om stand te kunnen houden tegen de verzoekingen en uitzien naar de Komst van de KONING DER KONINGEN JEZUS CHRISTUS.
  Corry

 48. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 oktober 2011 om 12:46

  Beste br. Dirk, en alle schrijvers, het verbaast mij dat er niet uit Gen. 5: 21-24
  wordt geciteerd. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want
  God had hem opgenomen!
  Henoch is sprekend het type van de gemeente, ook wij wandelen met Hem.
  In Gen. 6 lezen we over de toename van de goddeloosheid op aarde, en daarna het oordeel van de zondvloed waar slechts 6 mensen uit gered werden.

 49. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 oktober 2011 om 14:47

  Ik begrijp de hartstochtelijke reactie van Hub. Eussen (nr. 46) heel goed. Het is van het grootste belang dat wij Christenen ook werkelijk als Christenen leven en Gods liefde uitstralen in deze donkere wereld! En dat gebeurt veel te weinig. Ja, soms hebben Christenen nog minder fatsoen naar elkaar en naar de wereld toe dan ongelovige mensen. Afschuwelijk is dat! En dan te denken aan de vele echtscheidingen onder de “vromen” uit kerken en gemeenten. Men belooft elkaar eerst trouw voor God en Zijn gemeente, en gaat later met groot gemak van de ander af, omdat het leven zonder die ander gemakkelijker lijkt. Ik word er koud van. Gruwelijk! Een gescheiden vrouw zei een keer: “Ik heb de gaven van het loslaten. Dat is één van de gaven van de Geest!” Wat moet de wereld daar niet van denken? Christus sprak in Joh. 17: 21: “…. dat zij ook in Ons (nl. de Vader en de Zoon) één zijn; opdat de wereld gelove dat Gij mij gezonden hebt.”

  Maar…. een goede roeiboot heeft 2 roeispanen, die ongeveer even lang moeten zijn. Anders blijft men eindeloos rondjes draaien. Dat schiet niet op! De boot van het christelijke leven heeft ook 2 roeispanen. Op de één staat: “Leven uit Gods Geest!”. En op de andere staat: “Gods Woord zuiver bewaren”. Het belang van dit laatste wordt erg veel onderschat. Maar voor God is het zo belangrijk, dat Hij sprak (Openb. 3: 10): “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik u ook bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.” Openbaring 22: 18 en 19 is nog scherper: “Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.” Zo belangrijk vindt God Zijn eigen Woord! Gelukkig is het niet zo, dat iemand voor eeuwig verloren gaat als hij dingen van de Bijbel, die van ondergeschikt belang zijn, zonder boze opzet verkeerd uitlegt. Maar tegelijkertijd leren we uit de genoemde verzen hoe belangrijk het is om Gods Woord zeer hoog te achten, en met inzet van heel ons wezen er naar te streven om dat Woord ook goed uit te leggen.

  De 2 genoemde roeispanen hebben veel meer met elkaar te maken dan het op het eerste gezicht lijkt. Want God wil zo graag dat Zijn kinderen leven uit de kracht van Zijn Geest en Zijn liefde (dat is dus de eerste roeispaan). Maar ze zijn zo hardnekkig! Vaak gebruiken ze zelfs Zijn heilig Woord om hun eigen egoïstische zondige liefdeloze levenswandel te rechtvaardigen. En dan gaat God soms tot het uiterste in Zijn onwankelbare liefde en trouw. Hij brengt Zijn kinderen dan soms in grote verdrukking, niet omdat hij hen zo graag pijnigt (integendeel!) maar omdat Hij er alles voor over heeft om Zijn geliefden te louteren en te heiligen, zodat ze bekwaam worden gemaakt om voor eeuwig met Hem te heersen als koningen!
  Laten we dus zorgvuldig acht slaan op de boodschap van Gods Woord (de tweede roeispaan) en dat Woord goed uitleggen! Dan zijn we voorbereid op de Grote Verdrukking, omdat die zo duidelijk voorzegd is. Matt. 24: 21 kan niet voor de Joden alleen zijn, zoals sommigen beweren. Want vers 29 begint met de woorden: “En terstond na de verdrukking dier dagen…”. En in vers 31 lezen we dan hoe Gods uitverkorenen bijeenvergaderd worden. Die zijn er dan dus nog!!

 50. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 oktober 2011 om 18:12

  Beste Dirk,

  Nav reactie nr 49 van Piet, wil ik laten weten dat ik Mat 24 niet in chrono-
  logische volgorde lees. Vaak zijn de kostbare geheimenissen verborgen
  en liggen ze niet voor het oprapen.
  Ook denk ik dat hoe wij tegen God aankijken, onze visie op de Bijbel bepaalt,
  terwijl het andersom zou moeten zijn. Dit is een proces dat ons hele
  leven duurt. Ik ga uit van de onfeilbaarheid van de Schrift al is het vertaald.
  De grondtekst kan niet iedereen beheersen en dat geldt ook voor mij,
  en ik laat deze zaken graag aan theologen over. Wij moeten niet buiten
  het gezag treden dan waarover de Here ons heeft gesteld. Dat is zonde
  en ongehoorzaamheid.
  Alles op aarde is onvolkomen behalve de agape-liefde (1 Kor 13:8A) en de Bijbel (1 Kor 13:10, Ps 119:96).
  Ik wil opmerken dat als je Mat 24 in chronologische volgorde
  leest, je uitkomt op de visie dat wij door de (grote) Verdrukking moeten
  gaan. Dus is het van belang hoe wij de Bijbel lezen. Daarin kan de Geest
  ons te hulp komen. De Geest is een Geest van liefde (Rom 5:5) en de
  Bijbel is Gods liefdesbrief aan de mensen. Daar kunnen wij op vertrouwen.
  Laten wij geen wereldse ideeen over God hebben, hoe Hij zou moeten zijn
  maar laat ons streven altijd bewogen te zijn over de mensen die God
  niet kennen. Aldoende leren wij God beter kennen en willen wij Hem dan
  ook gehoorzamen vanwege de lieflijkheid van Gods aanwezigheid in ons
  leven. Geen mystieke ervaring maar een concrete ervaring van Gods
  Koninkrijk (Rom 14:17) dat zijn fysieke vervulling ook nog gaat krijgen.

  Groeten van San

 51. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2011 om 0:05

  Wie VOLHARDT tot het einde, ontvangt de kroon des levens!! Er staat nergens, dat “wie volhardt in zijn mening”…… Christenen hebben er een handje van om te volharden in hun mening…… Het is als een vechten om je eigen “koninkrijk” in plaats van vechten voor “Gods Koninkrijk”…… Tja, waarin en waarom moeten we volharden, als we toch wel opgenomen worden?? Eén ding wil ik dringend aanraden….. wees zo wijs, om je op een zware verdrukking voor te bereiden….. Onvoorbereid kom je spoedig ten val en is het niet meer mogelijk om nog te “volharden”…….

 52. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2011 om 10:51

  Beste Dirk,

  Graag wil ik op dit onderwerp “mijn” tekst
  geven:
  Want als wij, toen wij vijanden waren, met
  God verzoend zijn door de dood zijns
  Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend
  zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.
  Rom 5:10

  Groeten van San

 53. Piet zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2011 om 12:47

  Gods ware kinderen worden op 3 manieren behouden!!!
  1. Door de wedergeboorte. Daardoor worden zij van kinderen des toorns tot Gods geliefde kinderen!
  2. Doordat God hen vasthoudt temidden van alle stormen, alle pijn en alle lijden! In Joh. 17: 15 bidt onze Heiland: “Ik bid niet, dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.”
  3. Doordat zij niet in Gods oordeel komen, maar het eeuwige leven verkrijgen! Ja, in wezen hebben zij het eeuwige leven al in zich! Joh. 17: 3:
  “Want dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.”!

  Wat een hemelse vreugde kan God nu reeds in de harten van Zijn kinderen geven, zelfs al weten zij dat zij misschien nog veel moeten lijden!
  In sommige landen is nu reeds bittere geloofsvervolging. Maar keer op keer hoort men vervolgden daar zeggen, dat ze medelijden hebben met de arme Christenen in het Vrije Westen. Voor geen geld ter wereld zouden ze willen ruilen, omdat het lijden hen zo dicht bij God heeft gebracht!

  Laten we overigens nooit denken dat de zwaarste zondaars automatisch het meeste moeten lijden. Nee, zo werkt het niet. Job was een blinkend voorbeeld van goedheid en rechtvaardigheid. Toch moest hij heel diep door de smeltkroes der ellende heen. Maar uiteindelijk bracht het hem nog dichter bij God! Romeinen 8: 28: “En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.”

  Kinderen Sions (en dat zijn ook de ingeënte takken van Rom. 11), juich tot eer een glorie van uw Heere en Heiland! Want Hij komt!!!

 54. rene postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2011 om 18:34

  Beste Dirk.

  Even nog over verdrukking, zoals Noord Korea en andere.
  Ook ik vind dat heel ernstig, maar zij leven niet onder materialistisch verdrukking. Ik wil er wel mee zeggen dat het als levensomstandigheden gaat, niet met elkaar te vergelijken is.
  Net zoals in Afrika waar mensen niks te eten hebben, maar wellicht gelukkiger zijn dan als bij ons. Wat ook het geval is in die landen (werelddelen) dat ze veel sterker het geloof belijden.
  Wellicht kan het zo zijn dat wij nu ook steeds meer onder verdrukking leven.
  Maar meer een welvaart verdrukking, waar alles mogelijk is. Het goede eraan is de vrijheid van denken, vrijheid van geloof, vrijheid van uiten.
  Maar er zijn ook nadelen aan verbonden, zoals vrijheid van seks, vrijheid van genotsmiddelen, occulte, overconsumeren, vrijheid in alles wat voor een christen zonde is.
  Dat kan voor je geest en ziel of land tot een grote verdrukking zijn.
  Ik denk dat er meerdere verdrukkingen mogelijk zijn. Alleen je kunt het niet met elkaar vergelijken.
  Wat is straks of nu al voor ons onder verdrukking leven. Mijn inziens kun je in een materialistische welvaart behoorlijk in een geestelijke verdrukking leven.
  Ik zie het overal om heen en zelfs in mijn eigen gezin.
  Nogmaals Dirk, je kunt deze verdrukkingen niet met elkaar vergelijken.
  Maar wellicht zijn dit wel de verdrukkingen en voor christenen zonde’s waar wij mee te maken hebben.

  vr gr Rene Postma

 55. H. van Wouwen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2011 om 9:45

  De verdrukking die sommige christenen nu mee maken, hoe erg ook en verschrikkelijk dat kan zijn, is erg, maar het is niet de grote verdrukking die over de (gehele) aarde komen zal. Er staat geschreven in Tessalonicenzen 1 9:10
  9 Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen,
  10 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

  Tevens staat er ook in Tessalonicenzen dat eerst de weerhouder weg genomen wordt en daarna kan pas de antichrist zich openbaar maken. Ik geloof de bijbel, Gods woord van kaft tot kaft en is de enige waarheid, niet wat wij mensen denken maar “er staat geschreven”.

 56. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 14:46

  Beste Dirk en medereageerders, van een NIET ONBELANGRIJK onderwerp.
  Waar ik mij goed in terugvinden kan, is een héél duidelijke weergave op een website, namelijk de website van Sidney Wilson. Zoek maar op op internet. Deze Bijbelleraar geeft een éénvoudig- compleet en heldere kijk op de eindtijdontwikkelingen.
  Ten zeerste aanbevolen dus!

 57. Spyfromthesky zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 oktober 2011 om 22:33

  Math 24 kan je nooit alleen lezen om hem te begrijpen. De context begint zeker in Math. 23 of zelfs een stukje in Math 24 en duurt minimaal tot Math. 25.

  Pas dan kunnen we het meer in het juiste profetische perspectief te plaatsen. Nu komt de moeilijkheid en dat is dat bepaalde teksten een nog grotere context hebben. Die is te vinden in de Daniël en in Openbaringen. In het grotere geheel is Math. 24 pas mogelijk te verklaren.

  Over het algemeen raken broeders en zusters die al lang op de weg zijn met de Here weer in de war. Waar zij eerst van mening waren van een wegrukking (ik zeg bewust wegrukking), zo zijn ze nu in de war.

  Decennia’s gingen voorbij en er gebeurde niets. Is het de teleurstelling die ze in de war brengt of is het dat de prfetische preken zijn gedoofd.

  Spyfromthesky

 58. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 oktober 2011 om 10:31

  In alle reacties valt het mij op dat er geen verschil gemaakt wordt tussen de opname van de Gemeente ( onze toevergadering tot Hem waarin geen sprake is van daartoe waken) en de wederkomst des Heren daarna.
  Met vriendelijke groet,

  baruch

 59. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 oktober 2011 om 12:33

  Bij de “opname der Gemeente” komt de Heer niet op aarde maar gaat de Gemeente de Heer tegemoet in de Lucht. De “wederkomst des Heren” is met de Gemeente bij de aanvang van de dag des Heren op aarde. Het is onmogelijk de Heer tegemoet te gaan in de lucht als Hij al op aarde is.
  Wij worden bij de komst van de Heer (Zijn openbaring in heerlijkheid) met Hem geopenbaard. Colossenzen 3:4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.Mattheüs 25:31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
  Lukas 20:36 Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij kinderen der opstanding zijn. 1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,
  2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de “dag van Christus” aanstaande ware.
  3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
  “De afval” is die uit: Dan.8:12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
  Lees voor het goed verstaan heel dan.8.

 60. Harm de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2011 om 9:07

  Het is fijn te zien dat het Woord zo leeft en dat er zovele broeders en zusters hiermee bezig zijn. Over een aantal zaken is er geen eenheid, maar dat er een Grote Verdrukking zal zijn en dat dit uiteindelijk leidt tot nieuwe schepping van hemel en aarde, daar zijn we het wel over eens. Ik zie wel een aantal keren dat verdrukking en Grote Verdrukking door elkaar gehaald worden.Verdrukking is er nu wereldwijd. Nu zijn het nog mensen die anderen verdrukken. In Noord Korea, maar ook in islamitische landen is er enorm veel verdrukking, waarbij christenen, maar ook niet christenen, gemarteld en gedood worden. Allemaal verschrikkelijke dingen, maar De Grote Verdrukking is echter geen verdrukking door mensen maar vanuit de tijdelijke heerschappij van satan hier op aarde, volgend op het oordeel van God (het verbreken van de eerste 6 zegels). God laat de aarde dan niet achter zonder Zijn dienaren. Dit zijn de 144.000 uit Openbaring 7. Deze worden beschermd door het zegel van God op hun voorhoofd. Deze groep komt uit elke stam van Israël. 12.000 uit iedere stam. Zij zullen het evangelie verkondigen en iedereen die dan tot geloof komt zal onmiddellijk gedood worden (Op. 7: 13-15). Er zal tevens een opwekking zijn in Israël, zodat Ezechiël 37 tot volle wasdom komt. God is Zijn volk nu aan het bijeenbrengen in Israël, maar dan zal hen de Geest ingeblazen worden.

 61. mathieu zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 maart 2012 om 9:58

  Hallo Dirk,

  Je hebt helemaal gelijk met betrekking tot het voeren van discussies. Dit leidt over het algemeen nergens toe en is verre van opbouwend. Als ik alles zo doorlees, komen onze meningen wel aardig overeen, behalve dan o.a. de “zeven jarige grote verdrukking” en “zeven jaar heerschappij van de antichrist”, maar ik denk niet dat het goed is om daarover te gaan strijden.

  Met vreindelijke groet,
  Mathieu

 62. HF zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 om 11:32

  Het boek openbaringen en de eindtijdprofetieen zijn een moeilijke materie die op velerlei manieren uitlegbaar zijn. Daarom denk ik dat het goed is elkaar mening te accepteren en van elkaar te leren en blij te zijn dat wij hiermee bezig kunnen zijn. Ik denk dat hoe verder we in de tijd komen er steeds meer dingen duidelijker worden en dat elkaars meningen op die manier steeds dichter bij elkaar komen te liggen zodat er op den duur waarschijnlijk niet meer zoveel verschil van mening is.

 63. claartje zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juli 2013 om 21:51

  Een opname voor, tijdens of na de verdrukking. Er kan altijd een moment zijn dat er christenen of joden overlijden. En na Zijn komst zullen er nog christenen of joden overblijven, zij worden ook uiterlijk zalig en hen die om wille van Hem de dood vinden, worden Koningen en Koninginnen.

  Het moment dat we de Here zien, dat is bekend in Daniels tijdlijn. Niets zal GOD voor ons verborgen houden. ‘Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig’ en ‘verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet want de tijd is nabij (openbaring 22:10) God is heel helder in wat een zonde is, wat Hij een gruwel vindt en wat Hem lief is. (als vrouw zeg ik, een man naar mijn hart!, duidelijkheid en de liefde)

  Hij zal ons tekenen geven, Hij is een matimaticus (!) en deze zijn ons nu gegeven: de 4 bloedmanen en de solar eclips in 2014 en 2015 en een Solar eclips in 2016. Let wel, de eerste reeks van bloedmanen na 1967! (zie You tube: bloodmoons John Hagee) Alles wat geschreven is, zal eerst plaats vinden voor Zijn komst. We zijn in de tijd van 2e zegel en de eerste bazuin was op donderdag 12 januari 2013 (zie you tube: Strange noises in the sky around the world). Met het horen van de 6e bazuin….vakantie opnemen en er voor je dierbare zijn.

  Ik bid voor alle.

 64. edwin dekker zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juni 2014 om 0:40

  De opname is een bijzonder geheimenis voor de door God gekende, resp. erkende gelovigen en de ware heiligen. Door leer en vele geschriften is de kennis hierover als een overlevering op ons Christenen gelegd. De verdeelde gemeenten van de laatste periode van de genadetijd met al hun meningen en discussies beogen in feite geen eenheid. Zij zullen beschaamd staan bij de verborgen komst van de Heer en zullen daarna n.a.v. hun radicale keuze bij de grote schare behoren, die uit de verdrukking komt. Je bent ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor je wandel met Jezus. Het Woord spreekt over een smalle weg en er zijn weinigen die Hem echt vinden. De opname van ¨enkelen¨ is de grote waarschuwing voor het komende oordeel Gods na de grote verdrukking. Alsnog kunnen gelovigen voor die tijd zich wit wassen met het kostbare bloed, maar wel door de dood heen. Dat levert de tranen op van hen die voor de troon van Jezus komen te staan. De zgn. heiligen zitten met Jezus op de troon, want die zijn als het ware door een ¨dubbele¨ genade naar Geest, ziel en lichaam behouden.
  Theoretisch misschien hebben Christenen het in het collectief allemaal goed voor elkaar. Aan bepaalde kennis vaak geen gebrek, maar leven alleen uit de Geest, die je werkelijk alles persoonlijk bekend wil maken, dat is maar de vraag. Lees de brieven als naar jouzelf geschreven.
  Bij de aanhef zie je vaak al de twee aangesproken groepen. Overgave van je ¨eigen ik¨ is de sleutel voor je verdere zoektocht. De verrassingen zullen elkaar opvolgen, zonder dat je iemand nodig hebt die jou leert. Mag de Heer Jezus een ieder van ons die dit leest bekend maken, wat echt nodig is voor een gelovige. Geen angst-geloof met een ontsnappingsclausule, maar een honger naar echtheid naar het beeld van Christus in woord en daad.
  Weest heilig, zoals Ik heilig ben zegt Jezus. Laat Hem de maaltijd met je houden, want het is jouw Heer en niet zozeer jouw koning. Maranatha!

 65. Eduard zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2016 om 19:29

  Een quote van Corrie ten Boom:

  In China the christians were told “Don’t worry. Before the tribulation comes you will be translated. Raptured. Then came a terrible persecution. Millions of christians were tortured to death. Later I heard a bishop from China saying sadly: ‘We have failed. We should have made the people strong for the persecution rather than telling them that Jesus would come first…’

  https://youtu.be/5-IqRi6lvrM?t=168

 66. Anne zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 december 2016 om 0:07

  Openbaring 14: vanaf vers 1: En ik zag, en zie! het Lam stond op de berg Sion, en met hem honderd vierenveertig duizend, die zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven droegen.
  Zij zongen een nieuw lied. Deze zijn het die in de hemel met Christus zullen regeren vanaf 1914, gerekend. Openbaring 12: vanaf vers 7. vers 10: Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en de autoriteit van zijn Christus. vers 12: Weest hierom vrolijk, Gij hemelen en Gij die daarin verblijft. Wee, de aarde en de zee, want de Duivel is tot u neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft.

 67. Henk Bouwman zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 april 2017 om 17:48

  Hallo Dirk,
  Voor wat betreft de Joden denk ik dat we ons daarvoor zorgen moeten maken. Als de verdrukking komt dan zal God doen zoals beschreven in Openbaringen. Gevoelsmatig zouden we liever met hen opvaren, maar Gods weg met Zijn volk is anders dan met de gemeente. Dat neemt niet onze verantwooding weg om te blijven bidden voor Zijn oogappel.
  Hartelijke groet,
  Henk

 68. JezusIsDeChristus zegt:
  Geplaatst op zondag 13 mei 2018 om 23:36

  Mee eens: zo we Deuteronomium kunnen lezen, is het Woord van God te heilig om over te redetwisten! Wij christenen bestrijden elkaar veelal, terwijl de boze zijn krachten bundelt en rake klappen uitdeelt. Zo sluit iedere week een kerk in Nederland haar deuren, staan wij niet op de bres. Het christelijk onderwijs verdwijnt, waarbij het Evangelie niet langer onderwezen mag worden en wij doen niets! Zo kan ik even doorgaan. Wat ik over het artikel wil opmerken is, dat veel teksten die met het onderwerp in verband staan niet zijn genoemd. Gods Woord is een absolute eenheid en het Woord is vlees geworden in de Persoon Jezus Christus. Alle reden om geen karikatuur van Hem te maken door het Woord eigenmachtig in te vullen. Verdrukking? Wanneer wij Christus willen volgen, moeten wij ons (lijden) kruis op ons nemen, dus ja, zorg dat je bestand bent. Ook in Nederland worden mensen verdrukt, hoewel velen dit niet zien. Persoonlijk neig ik naar de pre-trib, maar mocht de Here anders besluiten, dan zal ik Hem volgen. Niet uit eigen kracht, maar omdat Hij mij vasthoudt: niets uit eigen kracht. Van mij vraagt Hij te volharden in geloof (met alles wat daar mee te maken heeft). Er is werk aan de winkel: gij dan zult Mijn getuige zijn. Bij de geestelijke wapenrusting hoort ook 1 offensief wapen: Gods Woord. Laten we deze scherpen en samen als eenheid de strijd aangaan – vanuit God’s Woord en onder leiding van de Heilige Geest. Verwacht Hem alsof Hij vandaag terug komt en zorg dat er voldoende olie in de lamp zit. Maranata.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden