Opname leidt tot verdeeldheid

Wordt de gemeente – allen die de Here Jezus door genade mogen kennen als hun Heiland en Verlosser – wel of niet opgenomen in de hemel voor de wederkomst van de Here Jezus? Helaas veroorzaken verschillen van inzicht hierover nogal wat verdeeldheid onder christenen. Af en toe wordt dit ook op deze site zichtbaar. Een pleidooi voor mildheid naar elkaar toe, ook als we er niet hetzelfde over denken.

Vandaar dat ik er een keer over schrijf, met het dringende verzoek elkaar niet te veroordelen als we er op bepaalde punten iets anders over denken. Denk niet dat ik onverschillig sta tegenover wat de Bijbel hierover zegt. Het is mijn diepe verlangen ook hierover de Bijbel te laten spreken.

Eén van de belangrijkste teksten over de opname is 1 Thessalonicenzen 4:16 en 17.
‘Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn.’

Met de opname van de gemeente wordt bedoeld dat wanneer de Here Jezus uit de hemel richting de aarde komt, de Zijnen van de aarde zullen worden opgenomen. Ze zullen Hem dan tegemoet gaan in de lucht, om vervolgens met Hem mee te gaan, hetzij naar de hemel, hetzij naar de aarde.

Wat betreft het tijdstip waarop dit gebeurt, zijn er drie mogelijkheden: of aan het begin van de zogenaamde grote verdrukking, of halverwege, net voordat de verdrukking het zwaarst zal worden of op het moment van de wederkomst van de Here Jezus.
De grote verdrukking – zo wordt geleerd – is dan de periode waarin de antichrist regeert, waarvan de Bijbel op diverse plaatsen aangeeft dat deze periode in totaal zeven jaar duurt, verdeeld in twee perioden van elk drieënhalf jaar (Daniel 9:24-27; Openbaring 11:1-3; 12:4-6 en 13:5-7). Na deze zeven jaar vindt dan de definitieve wederkomst plaats en begint het Duizendjarig Vrederijk (Jesaja 2:1-5; 11:1-10 en Openbaring 20:1-6).

Met nadruk stel ik dat over deze zaken door christenen verschillend wordt gedacht. Een aanzienlijke groep gelooft niet in een opname, net zomin als in een periode van zeven jaar, de grote verdrukking, waarin de antichrist aan de macht is. Vele oprechte gelovigen kunnen ook een letterlijk Duizendjarig Rijk niet terug vinden in de Bijbel.

In 1 Thessalonicenzen 4:17 lezen we inderdaad dat de Here Jezus op een zeker moment vanuit de hemel richting de aarde komt. Dat vers zegt eveneens dat de gemeente, bestaande uit de dan levende en ook de dan opgestane gelovigen, Hem tegemoet gaan in de lucht.
De vraag is vervolgens of de Here Jezus na die ontmoeting in de lucht, ergens tussen hemel en aarde, terug zal gaan naar de hemel, met al de zijnen. Het zou toch ook zo kunnen zijn dat de zijnen vervolgens met Hem mee verder gaan naar de aarde, waarheen Hij op weg was. Dit is een gedachte die de oorspronkelijke tekst lijkt te bedoelen. Zo lees ik die tekst althans.

De Here Jezus is de Bruidegom, die bij Zijn wederkomst komt tot de zijnen. Nu was het in Israel gebruikelijk dat de gasten, die met de bruid op de bruidegom wachtten, de bruidegom tegemoet gingen als ze hem aan zagen komen, om hem in te halen. Die gedachte is ook herkenbaar in 1 Thessalonicenzen 4:17.

Vaak wordt ook gewezen op Openbaring 3:10: ‘Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.’
‘Zie maar,’ wordt dan gezegd, ‘de Here zal degenen die in Hem geloven, bewaren voor de grote verdrukking en hen daarvoor dus opnemen’.
Het is echter zeer de vraag of dit vers zo wordt bedoeld. Het wordt specifiek gesproken tot de gemeente van Filadelfia. ‘U’, staat er en niet: ‘Wie overwint’, zoals in vers 12. Dan zou het wel voor alle gelovigen gelden. Zover mijn inzicht en overtuiging strekt, is dit vers geen bewijs voor een opname voor de grote verdrukking. En zeker, we mogen erop vertrouwen dat de Here ons zal beschermen in moeilijke tijden. Dit ter bemoediging!

Beseffen degenen die de opname aan het begin of halverwege de grote verdrukking plaatsen, dat de consequentie daarvan is dat Israel dan ‘alleen’ door de grote verdrukking heen moet. De opgenomen gemeente zal dan ondertussen in de hemel zijn, terwijl Israel op de rand van de vernietiging balanceert (Zacharia 12-14).
Heeft Israel juist dan de steun en de gebeden van de christenen uit de heidenen niet heel hard nodig? En zeker, wat een troost, de Here Zelf zal dan voor Israel strijden. Hij zal Zijn volk redden. Dan zal het Joodse volk Hem zien en erkennen als hun Messias. Wat een enorme zegen zal dat zijn voor de wereld, wanneer het Joodse volk tot geloof in Hem zal komen (Romeinen 11:12, 15).

Hoe het ook zal gaan, ik pleit ervoor dat we elkaar accepteren, ondanks dat we de zaken soms anders zien. Mits we de Here Jezus maar van harte lief hebben en het verlangen hebben om, in gehoorzaamheid aan de Bijbel, Gods weg te zoeken. En daarvoor is meer nodig dan het naspreken van een boekje dat een bepaalde leer verkondigt of van een bijbelleraar die overtuigd is van zijn eigen gelijk.
We zijn pas echt wijs als we het van de Here zelf geleerd hebben, uit Zijn Woord en door de Heilige Geest.

Laten we stoppen met het verketteren van elkaar vanwege verschillende inzichten over hoe het in de toekomst precies zal gaan. Denk niet dat Gods zegen rust op zo’n houding, ook al zou u voor 100 procent gelijk hebben. Bid of de Here u de dingen duidelijk wil maken, door Zijn Woord en Geest.
En als we toch worden opgenomen voor de grote verdrukking, dan zijn we alleen maar eerder bij de Here om Hem voor eeuwig groot te maken, te loven en te prijzen.

We kunnen ons maar beter voorbereiden op tijden van verdrukking, dan dat we ons niet hebben voorbereid, in de overtuiging dat we zullen worden opgenomen voordat de narigheid begint en toch nog de verdrukking mee moeten maken.
Ga maar eens aan de christenen in Noord-Korea of in andere landen waar sprake is van ernstige vervolging, vertellen dat we zullen worden opgenomen voordat de grootste christenvervolging aller tijden begint. Is er een ernstiger verdrukking denkbaar dan wat zij nu meemaken?

Als we letten op de ontwikkelingen in de wereld en speciaal met betrekking tot Israel, dan weten we dat de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Vol verwachting mogen we uitzien naar het moment dat we Hem zullen ontmoeten. Lucas 21:28 zegt het zo: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’ Wat een dag zal dat zijn!

Dirk van Genderen