Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als christenen hebben we elkaar steeds meer nodig (40 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 oktober 2011, 11:04 door Dirk A A

Het mooie van deze website is dat hier geen kerkmuren zijn. Lezers uit alle kerken en gemeenten, uit Nederland en waar ook ter wereld, zijn hier welkom om één te zijn in de Naam van de Here Jezus, zoals een prachtig lied zingt. Om bemoedigd te worden, vertroost, gesterkt in het geloof en soms misschien gecorrigeerd.

Voor de Here maakt het niet uit in welke kerk of gemeente we zitten. Het gaat erom dat we Hem kennen. Het is heerlijk en verrijkend om geestelijke verbondenheid te ervaren met broeders en zusters uit zoveel verschillende kerken en gemeenten, van de Gereformeerde Gemeenten tot de Pinkstergemeenten aan toe, om er maar eens twee uitersten te noemen. Dan vallen kerkmuren weg.
Met elkaar mogen we de Here aanroepen, we mogen bidden voor de andere lezers van de website en van de Nieuwsbrief, we mogen de Here danken voor Zijn grote daden in deze wereld.

In de huidige samenleving hebben we elkaar ook steeds meer nodig als christenen. Overal. In de media, de politiek, het onderwijs, zending, evangelisatie, hulpverlening, de wetenschap, het zakenleven. Of het nu om de vrijheid van het christelijk onderwijs, de vrijheid om het geloof in het openbaar te belijden of steun aan Israel betreft. Chisten-zijn in het open veld. Elkaar steunen en ondersteunen, op alle terreinen.
De tijd breekt aan dat we ons niet langer de luxe kunnen permitteren om gescheiden op te trekken. Mits we natuurlijk wel voor alles trouw willen zijn aan de Here en aan Zijn Woord en ons willen laten leiden door de Heilige Geest. Daar mogen we elkaar ook op aanspreken.

We hebben elkaar nodig, ook als een getuigenis naar de wereld toe. Geestelijke eenheid kunnen we onmogelijk zelf tot stand brengen. De Here Jezus wist dat al, Hij bad in Johannes 17 Zijn Vader dat allen die in Hem geloven, één zouden zijn, opdat de wereld zou geloven.

Sommigen beweren in hun eentje te kunnen geloven en geen kerk of gemeente nodig te hebben. Toch geloof ik dat we elkaar nodig hebben. Prachtig is het te lezen wat Paulus hierover schrijft in Efeze 3:18 en 19: ‘…opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’

Eerst bidt Paulus in Efeze 3 dat de (pasbekeerde) gelovigen in Efeze naar de rijkdom van Gods heerlijkheid met kracht gesterkt zullen worden, door Zijn Geest, in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in hun harten zal wonen en dat zij in de liefde geworteld en gefundeerd zullen zijn.
Dan zullen we, samen met alle heiligen, al Gods kinderen uit zowel het Joodse volk als de heidense volken, de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van de liefde van Christus kennen. We hebben elkaar nodig. De één ziet dit, een ander dat en met elkaar gaan we meer zien van Gods volheid.

Daarom is het zo bijzonder dat duizenden gelovigen uit zoveel verschillende kerken en gemeenten, uit tal van landen wereld wereldwijd elkaar ontmoeten op deze website en ook de bijbehorende Nieuwsbrief lezen. Paulus bad dit gebed ook voor ons. En ook hier, op dit ontmoetingspunt op internet, wordt zijn gebed een beetje verder vervuld.
Ik ervaar dat als een gave van God. Het doet mij de Here aanbidden als iemand vertelt de Here Jezus beter te hebben leren kennen door wat hij/zij gelezen heeft. Weer iemand anders laat weten bemoedigd te zijn door een reactie op de site en weer een ander schrijft dat de Here een bepaalde tekst op het juiste moment heeft gegeven via de Nieuwsbrief of de website.

David Stern, een gelovige uit de Joden, schrijft in zijn verklaring ‘Jewish New Testament Commentary’ bij dit vers: ‘De breedte van Jezus’ liefde zie je in de Evangelieverhalen. De lengte wijst erop dat Zijn liefde altijd zal bestaan. Omdat Zijn liefde ook hoogte heeft, kan het iemands geest in Gods tegenwoordigheid brengen en vanwege de diepte is Gods liefde er ook in ons meest verschrikkelijke leed.’ Dat is zo mooi gezegd, zo bemoedigend!

Het kennen van de liefde van Christus gaat de kennis te boven, aldus Efeze 3:19. En met kennis verwijst Paulus hier wellicht naar de gnostiek, die in zijn dagen een grote invloed had. In de gnostiek kreeg gnosis de speciale betekenis van mystieke kennis over de verborgen aard van de werkelijkheid, van God en van de mens. Slechts een select gezelschap zou over die kennis beschikken.

De Bijbel leert echter dat de volheid van God de Vader in Jezus Christus woont; zie Kolossenzen 1:19 en 2:9. En omdat Christus in de gelovigen woont en de gelovigen in Christus zijn, hebben ook zij de volheid van God ontvangen. Wat een geestelijke rijkdom!
Dan ga je Hem loven met de woorden uit de volgende twee verzen: ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Efeze 3:20 en 21).

Dirk van Genderen

40 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 oktober 2011 om 19:55

  Beste Dirk,
  Het mooie en het belangrijkste van deze website vind ik: Het onafhankelijk in dialoog kunnen gaan over bijbelse thema’s, in jouw commentaren, wat ik persoonlijk 60 jaar gemist heb binnen mijn moederkerk, de R.K. Kerk. En door deze dialoog-functie op jouw website, met lezers van vele verschillende Christelijke kerkengezinden, kun je bemoedigd, getroost, gesterkt in het geloof en soms gecorrigeerd worden. Natuurlijk blijven meningsverschillen over theoretische (voor mij soms onbelangrijke) bijbelse-thema’s, zoals b.v. de Eindtijd-profetieën, de opname, de grote verdrukking. Maar in de PRAKTIJK, in de maatschappij zullen wij Christenen toch allen gezamenlijk “frontsoldaten” moeten zijn, door ons Christen-zijn te laten zien en horen op welke plek dan ook en met de gaven Gods. Dirk, jij verwoordt het heel goed: Wij hebben elkaar hard nodig… vooral nu, in deze spannende (eind)-tijden.
  Jezus lessen en het voorleven hiervan 2000 jaar geleden, dat moeten ook onze gezamenlijke leefregels nu zijn, dan kunnen wij in blijdschap Zijn wederkomst tegemoet zien. Hub.

 2. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 oktober 2011 om 20:56

  Ja, Gods kinderen hebben elkaar inderdaad nodig, niet alleen door elkaar te bemoedigen en te corrigeren, maar ook door elkaar te ondersteunen met gebed en in praktische zin. Wat wordt er nog weinig met elkaar gebeden! In een kerk waar ik vroeger was vroeg ik een keer aan de dominee waarom we in onze gemeente geen bidstond hadden. Hij antwoordde, dat de dominee al bidt op de kansel. Dat vond hij blijkbaar genoeg! En ook gemeenteleden begrijpen vaak de waarde van het gebed nauwelijks of helemaal niet. Als ik per e-mail aan vrienden vraag om te bidden voor een bepaalde moeilijke zaak, krijg ik soms niet eens antwoord, omdat men er geen raad mee weet. Alsof wij zelf alles moeten begrijpen, doorgronden en oplossen. In het gebed geven wij de dingen juist in Gods handen, omdat wij weten hoe beperkt en zwak wij zijn. Ja, sterker nog: Christus sprak: “Zonder Mij kunt gij niets doen.” (Joh. 15: 5).

  Maar aan de andere kant mogen wij veel van God verwachten, als wij de dingen in Zijn handen leggen! En die verwachting is soms ook helemaal zoek! Ik ben er van overtuigd dat er bijvoorbeeld minder echtscheidingen onder Christenen zouden zijn, als de echtgenoten in alle ootmoet en reinheid de problemen samen bij de Heere zouden brengen!

  En als we intens voor anderen bidden, dan hebben we ook Gods liefde in ons hart voor die anderen. Deze dingen gaan altijd samen! En vanuit die liefde willen wij de ander dan weer tot zegen zijn, desnoods in heel praktische zin. Johannes zegt het zo treffend in 1 Joh. 3: 17:
  “Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?”
  Wat is er vaak veel gebrek aan liefde onder de Christenen in dit Vrije Westen!

  Laten we bidden voor een opwekking, een doorbraak van Gods Geest, in Nederland, België en ver daarbuiten! Een doorbraak van liefde, heiligheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid en wijsheid! Als de wereld dat meer aan ons ziet, zal dat niet ongemerkt blijven, net zo min als een vuurtoren ongemerkt blijft in de nacht! En wie weet hoe velen er dan tot geloof zullen komen!

 3. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 oktober 2011 om 22:39

  Ook ik ben blij met je website, Dirk. Hopelijk kan je er nog lang mee doorgaan.

  Het is zo goed om te merken dat je niet alleen staat in de strijd, maar ook om met elkaar de blijdschap te delen dat Jezus overwint.
  Inderdaad, als frontsoldaten, zoals Hub. Eussen schrijft.
  Bij welke kerk of gemeente je hoort is dan eigenlijk niet van belang.

  Ik heb gemerkt dat er in Christelijke gezinnen veel leed is, bv. door huiselijk geweld, dat haast niet bespreekbaar is. “Het hoort niet” en daarom wordt het maar ontkend en krijgen vrouwen of kinderen die eronder lijden geen enkele steun of zelfs verwijten.
  Wat kan je dan als gelovige lotgenoten veel voor elkaar betekenen door elkaar moed in te spreken.
  Te weten dat een ander er door God doorheen gehaald is, kan iemand die er nog middenin zit kracht geven om op God te blijven hopen en zo toch weer verder te gaan.
  Wat doet een begrijpende en troostende houding je dan ontzaglijk goed!

 4. fresie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2011 om 12:20

  Dag meneer van Genderen,

  Ik zou van u wel eens willen weten naar welke gemeente ik dan moet gaan.
  Ik ben groot gebracht bij huissamenkomst, maar dat is er niet meer.
  In de kerk voel ik mij niet thuis, ben het niet gewend en ze brengen er vaak geen goeie leer, dus vertel mij.
  Groeten fresie.

 5. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2011 om 17:19

  Is het Koninkrijk der Nederlanden heilig? Nee, het kwijnt weg en maakt deel uit van het grote, seculiere machtsblok Europa.
  Moet ik respect hebben voor mensen die zich Nederlands Hervormd noemen? Of PKN? Of KPN? (Of Pinkster. Of politiek: christen democratisch?) Nee, Satan komt zoals het hem goeddunkt en Jezus Zelf heeft ons gewaarschuwd voor valse “christussen”. M.a.w., wie zijn wij? Waarom moet het gezellig zijn in een groep huichelaars?
  Over welke kerk(en) heeft u het, meneer Van Genderen?
  Dirk, geen enkele kerk kon ruimhartig het Koninkrijk der Nederlanden opdragen aan God – en verzorgen met priesterlijke liefde.
  Het volk der heiligen, worden wij in Daniël 7 : 27 genoemd. – Een koninklijk priesterschap, 1 Petrus 2 : 9. Zou dat heilige volk samenkomen in een kerk, dan zou die kerk zijn als een helder verlichte stad op een berg.
  En helaas, zo’n kerk is er nergens. Wel schuifelen wij in de pauze langs de boekentafel, met een vriendelijke glimlach voor iedereen, maar… een Eenheid des Geestes kan er nergens zijn omdat wij leven in een verborgenheid, het koninkrijk van God – en niet in een kerk omdat de kerken dood zijn, in Satans macht.
  Zonder lofgewaad is niemand welkom op het feest! “Ga weg van Mij!” riep Jezus. “Werkers der wetteloosheid”!
  Voor het herstel zoals dat wordt aangekondigd in de Openbaring, zullen er eerst donderslagen uitgaan van Gods troon.
  En zal er een rechtsgeding komen, een echte Dag des Oordeels, in vuur!
  En alleen de overwinnaars blijven over. Voor wat betreft deze reactie: Openbaring 21 :
  En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
  7
  Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

 6. angela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2011 om 22:18

  Eensgezindheid kwam ook zo mooi naar voren op de Israel manifestaties en in de bussen er naar toe. Iedereen zo aan de praat met elkaar . Zingend en wandelend naast elkaar met respect voor elkaar.
  Het is niet te beschrijven dat gevoel van eenheid

 7. petra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 0:43

  Jezus zegt: Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik,die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het ZAL worden één kudde, één herder.

 8. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 6:20

  Ik wil graag reageren op de nummers 4 en 5. Niet om te twisten, maar om een helpende hand toe te steken!

  Fresie, als je wilt dat Dirk jou helpt om een goede gemeente te vinden, schrijf hem dan een persoonlijke mail (als je dat nog niet gedaan hebt). Dan kan hij jou persoonlijk helpen.

  En “dag” wil ik antwoorden met de woorden:
  Je zegt dat de kerken dood zijn, in Satans macht. Maar dat is te kort door de bocht, hoor! In Matt. 16: 18 staat (Statenvertaling) dat de poorten der hel Gods gemeente niet zullen overweldigen. Dus God zorgt er Zelf voor dat Hij altijd levende gelovigen op aarde zal hebben, en zodoende ook een levende Kerk! Maar het is wel waar dat veel kerken niet zijn, wat ze moeten zijn. En sommige kerken zijn inderdaad dood, net als de gemeente van Sardis. (Openbaring 3: 1).
  Als je wilt dat er meer geestelijk leven komt in de kerken, kies dan niet voor bittere kritiek, maar wees zelf een helder licht voor je omgeving!
  Je moest eens weten hoe bijzonder God mij gezegend heeft na mijn vorige bericht (nr. 2)!

  En wat betreft het huiselijk geweld waarover Manuela schrijft: In een persoonlijke reactie hoop ik daar te zijner tijd meer over te zeggen.

 9. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 9:23

  Beste Dirk, mooi geschreven en ik sluit me ook aan bij Piet (8). Reactie 5 (dag) schrijft dat zonder lofgewaad niemand welkom is op het feest en dat klopt ook wel, maar daar is meer over te zeggen. Wij zijn geest, ziel en lichaam. Onze geest is 1 met Gods Geest, dat is onze zaligheid, de volheid van God in ons, 100% genade en 0% werken, dat is geregeld door het werk van Christus. Onze ziel, ons andere geestelijke deel is het strijdtoneel hier op aarde (1 Petrus 2:11). Op het bruiloftsfeest in Matteüs 22:1-14 verwijdert Jezus iemand die geen bruiloftskleren aanheeft in de buitenste duisternis (dat is niet de hel, maar buiten het koninkrijk, in het dodenrijk), maar noemt hem wel vriend. Deze man zijn zaligheid ligt vast (ziel) maar hij heeft geen witte kleren aan hier op aarde, wat betekent geloof zonder daden. Deze witte kleren maken we zelf (Openbaring 19:8) en geeft ons recht om hier al op aarde met onze ziel, ons geestelijk deel, aan het feest deel te nemen in de hemelse gewesten. Wij zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten (Efeze 2:6).
  Hartelijke broedergroet, Kees.

 10. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 10:45

  1 Dirk van Genderen heeft de regie; ik ben geen leraar.
  2 @Piet 8: In een dode kerk kan geloof aanwezig zijn! Dat weet de HEER –
  Mijn probleem met geloof is de zwakheid, het is soms niet meer dan een mosterdzaadje, uiterst kostbaar in Gods ogen – en toch te zwak om een kerk te bouwen omdat daar nu eenmaal macht voor nodig is die Satans macht 666 kan uitschakelen.
  Niet om ruzie te maken, maar voor de goede orde: Openbaring 2
  25
  Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen.
  26
  En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen.
  De “Ik” die in deze Bijbeltekst spreekt, is de Here Jezus.
  Het is mijn gebed dat HIJ zal duidelijk maken in een Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis (Ef. 1 : 17), wat Hij bedoelt.
  In mijn dienst gaat het om een verschrikkelijk conflict, een oorlog om Israël en een oordeel over de kerken.

 11. Rita zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 12:42

  Beste Dirk,
  Dikke dankuwel voor jouw visie. Jij verwoordt het zo mooi. Blijf nog lang bezig, beste Dirk.
  Ik heb ook de reacties tot hiertoe gelezen. Wat Kees (9.) schrijft lijkt sterk op wat ik hoor bij de Wedergeboren Christenen. Er IS hoop voor ons allemaal. We zijn er zelfs voor toegerust, 2 Tim. 1:7: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Dus dat hebben we REEDS. Wees dan niet zo somber “dag” en “fresie”. God heeft het reeds in onze geest gelegd. Bovendien is er geen veroordeling meer voor diegenen die IN Christus zijn Rom. 8:1. Ook een troost waarop ik 60 jaar heb moeten wachten, Hub.
  Vriendelijke groeten, Rita

 12. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 12:54

  Dag, ik ben het helemaal met jou eens! Voor alle duidelijkheid, de kerk is niet de gemeente van Yeshua, de Heere Jezus. De gemeente, dat is het Lichaam van Yeshua, de Heere Jezus, de Bruid, de levende stenen en die bevinden zich overal.
  De kerk heeft zichzelf een plaats toegekend die zij niet toekomt! En dat is dat de kerk de plaats ingenomen heeft van het Joodse volk, vele kerken doen aan vervangingsleer.

  In het Lichaam van Yeshua bevindt zich de Bruidsgemeente, dat zijn diegene die ruim voldoende olie hebben in hun lampen (de wijze maagden).
  Zorg dat je dichtbij Yeshua en Zijn Woord en Waarheid blijft, want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!

  Shalom,
  Parel

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 13:21

  Beste Dirk,

  De Geest staat boven tijd en ruimte en kan daarom zo krachtig werken via jouw Nieuwsbrieven. Er is geen grotere kracht dan het Woord in de kracht van de Heilige Geest gesproken. Daarin is de Drieenheid dan aan het werk, omdat het ook de wil des Vaders is dat mensen tot geloof komen en medegelovigen worden opgebouwd.
  Het geeft ook genezing als wij ons kwetsbaar durven op te stellen.Wij leren dan om vrijmoedig te zijn naar elkaar maar ook naar God toe. Zelf heb ik veel innerlijke genezing door de Nieuwsbrieven ontvangen.
  Er rust Gods zegen op dit werk want wij leven in spannende tijden dat wij een ander heilsfeit zullen meemaken, namelijk dat de Here komt op de wolken. De duisternis neemt alsmaar toe maar de Here Jezus is sterker dan welke omstandigheid dan ook. Al gaan wij nu nog door diepe dalen, en daarin heb ik ook mijn deel gehad (!), Hij is getrouw en zal ons geenszins begeven of verlaten (Hebr 13:5).

  Groeten van San

 14. Elly Steffens zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 14:43

  Dirk, Piet en de anderen waar Gods liefde zo doorheen spreekt… Dank je voor je vrijmoedigheid in het delen ervan:)
  Net bad ik: ‘Heer, ik heb U nodig.. Ik weet dat U spreekt en ik zal stil zijn nu..’ Bij het openen van de mail las ik Dirks bericht over hoe we elkaar nodig hebben.. De woorden ‘in het open veld’ sprongen me tegemoet!
  Ik herinnerde me de nacht van 17 mei jl. waarin ik plotseling wakker werd. Met open ogen zag ik vanuit de lucht kerken in Noord Nederland de deuren openen.. Witte druppen stroomden de kerken uit en doolden over het land, zonder richting. ‘Heer, wat doen ze? Waar gaan ze heen? Heer, het zijn de Christenen! Ontferm U over ons, ontferm U, Heer!’
  Ik werd overweldigd door Gods Liefde, Zijn roep over ons.. Ik heb gehuild en gebeden, want Hij liet me ZIEN: DE VELDEN ZIJN WIT OM TE OOGSTEN. BID MIJ TOCH OM WERKERS!! VRAAG MIJ WANT IK WIL GEVEN! DE OOGST LIGT KLAAR OM BINNEN TE HALEN!
  ‘Ja, Heer, hier ben ik, zend mij het open veld in..’
  En nu lees ik jouw woorden, Dirk.., ze bevestigen en ik ben zo blij ermee.. God is zo dicht bij ons.. Hij is het Die jou de woorden geeft om anderen ermee te laven, aan te spreken, op te wekken.
  Dank je voor je gehoorzaamheid:)

 15. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 14:45

  Beste Dirk,

  Voor de Here maakt het volgens mij wel uit in welke kerk we zitten. We kunnen de kerkgeschiedenis erop naslaan en beoordelen wie in de geschiedenis de goede keuze hebben gemaakt. Het probleem is wel dat in kerkverbanden na verloop van tijd stromingen ontstaan. Dat maakt het weer moeilijker te zeggen bij welk kerkverband je je moet aansluiten. Het is belangrijk dat in een kerk het Woord goed wordt gebracht, de sacramenten goed worden bediend en dat de tucht wordt gehandhaafd. Het leven is een strijd en het leven in de kerk is ook een strijd. We hebben te strijden tegen ons eigen vlees, de wereld en de duivel. In de psalmen gaat het vaak over strijd. Het is goed die psalmen veel te zingen, want die zijn Bijbels.

 16. Ruud Dankelman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 16:13

  Heel mooi geschreven, we hebben elkaar inderdaad nodig om samen op te trekken als volk van God. Met 1 ding met ik het niet eens en dat is dat je naar een kerk of gemeente moet. Mijn gezin is tegelijk tot geloof gekomen buiten een kerk om. Zo een 3 a 4 jaren hebben wij een gigantische tijd gehad met God, fantastisch. Vervolgens zijn wij naar kerken gaan zoeken, helaas een grote fout. Waar we ook waren we kwamen overal onveranderd vandaan. In heel veel gevallen nog erger soms. Ik zal hier niet neerzetten wat ons allemaal overkomen is, dat is niet ter ere van Gods Koninkrijk. Maar er was hoop, we hebben het tijdvak kerk/gemeente bezoeken achter ons gelaten en weer richting Jezus gegaan. We zijn nu een 20 jaar verder en gaat gelukkig heel erg goed. We werken full time niet voor de Heer, maar met de Heer in de media. Het gaat geweldig. Als de Bijbel zegt dat we een kerk/gemeente ter opbouw moeten bezoeken dan stel ik de vraag waar wij dan geweest zijn? Ik heb de kerk/gemeente die door een apostel van God ingesteld is en voeding krijg, niet gevonden. De meeste kerken/gemeenten zijn opgebouwd uit scheuringen, halsstarrige visies, tot valse leringen toe, sektarisch gedrag of wat dan ook, waar je dan ook gelijksoortig voedsel krijgt. In Nederland is de kerk vreselijk verdeeld en ik doe daar niet aan mee. Het gaat bij ons goed. En door ons werk krijgen we heel veel geestelijk voedsel, teveel soms.
  m.vr.gr.
  Ruud Dankelman

 17. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 17:18

  Het lijkt erop dat er een misverstand is (vooral gelet op reactie 12 van Parel). Daarom wil ik even zeggen, dat ik met het woord “kerken” precies hetzelfde bedoel als met “gemeenten”. In het Grieks staat er “ekklesia”. Dit kan zowel met “kerk” als met “gemeente” vertaald worden. Als ik het woord “kerken” gebruikt bedoel ik dus zeker niet alleen de traditionele kerken met een preekstoel, maar net zo goed de evangelische gemeenten waar de voorganger vaak gewoon op een podium staat (of heen en weer loopt). Laten we dus niet over een woordje vallen, want het is in elke taal weer anders. Maar we moeten natuurlijk wel weten wat iemand bedoelt. Vandaar dit berichtje.

  Als ik het woord “Kerk” gebruik (met een hoofdletter) bedoel ik alle ware gelovigen tezamen. Zo bedoelt Christus het ook als Hij zegt in Matt. 16: 18 dat de poorten der hel Zijn gemeente niet zullen overweldigen. (Hij zegt “gemeente” in het enkelvoud en niet “gemeenten” in het meervoud!).

  Ruud Dankelman (nr. 16) zou ik willen wijzen op Hebreeën 10: 25:
  “En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.”

  Als je geen geschikte gemeente kon vinden kan dat liggen aan de gemeenten die je bezocht hebt. Maar het kan ook aan jezelf liggen. In ieder geval wil de Heere jou zeker leiden naar een goede gemeente, als je Hem erom bidt met een zuiver, ootmoedig en gelovig hart!

 18. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 17:58

  Broeder Van Genderen,

  U schrijft: “Deze feestdag vindt z’n vervulling in de Here Jezus. Hij gaf Zichzelf als offer aan het kruis, om onze zonden te verzoenen.” Hoewel ik wel begrijp wat u bedoelt, wil ik u er toch op wijzen dat dit niet geheel Schriftuurlijk is. Jezus is inderdaad voor de zonden der gehele wereld gestorven. Maar wat meer is “Die ook is opgewekt”( Rom. 8:34). Gelukkig maar, want: “1 Corinthiërs 15:17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.” De vervulling van Grote Verzoendag is door Christus, de opgestane Heer. Handelingen 2:36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.
  De reacties op “Als christenen hebben we elkaar steeds meer nodig”, maken duidelijk dat er veel verschil is in Schriftuitleg. Duidelijk komt daarin uit dat de een niet en de ander nog wel leeft onder de tien geboden. Nu sluiten volgens de Schrift wet en genade elkaar uit. Daardoor is het duidelijk dat deze twee gelovigen ook elkaar uitsluiten. Daardoor is er zoveel strijd onderling. Vaker heb ik al geschreven dat men geen isgelijkteken mag plaatsen tussen Kerk en Gemeente. De Gemeente is het Lichaam van Christus, en wordt gevormd door wedergeborenen, dat wil zeggen door degenen die der zonde, der wet en der wereld gestorven zijn. De Kerk daarentegen is een organisatie en wordt gevormd door wettische, vleselijke, en zelfs ongelovigen. Sommigen geleid door vrijzinnige, rechtzinnige en zelfs ongelovige predikanten. Ook staan er vrouwen op kansels en geven leiding aan een gemeente. Wel modern maar on-Schriftuurlijk. Het gebed voor eenheid van de Here Jezus, Joh. 17: 21 opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader in Mij, en Ik in U; opdat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.22 En Ik heb hun gegeven de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn:23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volkomen tot één zijn, en de wereld erkennen, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefhebt, gelijk Gij Mij liefhebt.
  Laten wij ons daarom benaarstigen de eenheid des Geestes te behouden door de band des vredes, dat is door het verbond der genade.
  Met vriendelijke groet,
  baruch

 19. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 20:33

  Beste Dirk,

  over wat een goede gemeente is, heb ik ook nagedacht. Zelf vind ik het
  belangrijkste dat de (agape)liefde heerst. Verder dat de prediking goed is.
  Ook is het een voordeel als de gemeente evangeliserend en zendings-
  gericht is. Verder dat je aansluiting vindt bij de andere leden van de ge-
  meente. Ook heb ik begrip voor het feit dat desondanks er geen goede
  gemeente te vinden is. Misschien zou je dan kunnen proberen ergens
  anders goede geestelijke voedsel te halen. Als alle andere mogelijkheden
  uitputtend geprobeerd zijn, ben ikzelf niet eens tegen een tv- of radiodienst.
  Ik heb er zelf van het laatste gebruik gemaakt tijdens mijn ziek-zijn.
  God dooft niet de walmende vlaspit en verbreekt niet het geknakte riet.
  Het belangrijkste vind ik zelf, dat de Bijbelse richtlijnen zoveel mogelijk
  worden nageleefd. Een zeer kostbare vervanging vond ik in het lezen van
  goede, diepgaande geestelijke boeken. Een grote valkuil is, om een
  compromis met de wereld aan te gaan en wereldse gedachten op na te
  gaan houden. Dat is het beste te bestrijden door gedisciplineerd de Bijbel
  met een open hart te lezen en in gebed te gaan en het geloofsleven in
  praktijk te brengen. Dan is God bij machte om iemand staande te houden.
  Er zijn veel eenzame gelovigen in Nederland volgens mij. En daarom is zoiets
  als deze Nieuwsbrief een unieke mogelijkheid om uit het isolement te komen.
  Wij mogen ons ook prijzen met de Evangelische Omroep op radio en tv.
  Allemaal gezonde geestelijke input voor de alleenstaanden.
  Het bovenstaande zijn ervaringen uit mijn eigen leven die ik nu kan neer-
  schrijven, omdat God diegene is die voor zijn kinderen wil zorgen en helpen.
  Laten wij elkaar niet vergeten en voor elkaar bidden. Dat is een onmisbare
  zegen die iedereen kan gebruiken. Ons oog gerichthoudend op de Here
  Jezus dat Hij spoedig zal komen voor Zijn Gemeente, kan kracht geven om
  te volharden in het geloof. Een belangrijk genademiddel wil ik tenslotte
  ook noemen: het zingen van geestelijke liederen mbv een instrument of Cd
  kan de eenzame gevoelens enigszins verzachten. De ruimte vullen met
  Gods lofprijzing, geeft de duivel geen kans om met deprimerende gedachten
  het denken aan te vallen. Zelf luister ik vaak naar goede gospelmuziek op
  Cd terwijl ik met andere dingen bezig ben. Ook de radio op 1008 AM biedt
  de luisteraar 24 uur naar geestelijke muziek te kunnen luisteren. En ga ge-
  tuigen van je geloof. Dat sterkt je geloof en richt je aandacht buiten jezelf.
  Het is gezond om niet te veel met zichzelf bezig te zijn. Lijden om Christus’
  wil is niet makkelijk maar geestelijk zeer gezondmakend, als het echt
  om Christus’ wil is. Je kan God in deze zaken kennen en Hij zal de kracht
  en de wegen geven om deze dingen in praktijk te kunnen brengen.
  En zie uit naar die heerlijke toekomst van onuitsprekelijke blijdschap als
  wij bij de Here zullen zijn, als Hij komt op de wolken. Hij komt spoedig!

  Groeten van San

 20. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 21:25

  Sjalom,

  Dank aan Parel voor de juiste analyse.

  Fresie,
  Ik heb de vraag eens gesteld: bij welke kerk zou ik mij als Messias belijdende Jood moeten aansluiten? Dan is het ineens overal stil. Beter zou zijn: zou een kerk zich bij een Messias belijdende Joodse gemeente willen aansluiten? Ik vrees dat het dan weer stil zal zijn.
  Niet dat ik hoef te zoeken maar wel dat ik de pijn voel in de vraag van Fresie.

 21. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 22:31

  Baruch dank voor jouw toelichting, jouw bijdrage! je zou denken, waarom zouden we over een woordje vallen, ‘kerk ‘of ‘gemeente’, wat maakt het uit? Het maakt heel veel uit, de wereld ziet namelijk hoe de kerken leeglopen, de RK zich bezondigd heeft aan het misbruiken van talloze kinderen, de RK die openlijk hoereert, geestelijk overspel pleegt. De Bijbel is een Hebreeuws Boek, ook wel de Schriften genoemd, de Griekse vertaling van kerk is ekklesia, dat is niet de gemeente, Het Lichaam van Yeshua.

  Ik ben een eenvoudige volgelinge van Yeshua en heb de vervangingsleer achter me gelaten. Ik voel me in geen enkele kerk thuis, ik ben geen Joodse, dus het Judaïsme is ook niet voor mij bestemd, ik ga dus naar geen enkele kerk of gemeente. Weet u waar ik wel bij hoor en me aangesloten heb? Bij de wereldwijde Gemeente, het Lichaam van Yeshua, dat zijn de geestelijke ‘stenen’ van een geestelijk huis, niet een gebouw van steen, geen organisatie. Met déze Gemeente weet ik me verbonden, dus ben ik nooit alleen, al is er vaak geen fysieke aanwezigheid, het is geestelijke verbondenheid en die ervaar ik niet met de kerk. Het spijt me, de kerk heeft al teveel water bij de wijn gedaan en het zuurdesem zit overal! Ook in zgn messiaanse gemeente en Synagogen, het is zaak om waakzaam en nuchter te zijn, want de nacht breekt aan….

  Ik ontvang mijn geestelijk voedsel, mijn onderwijs rechtstreeks van de Ruach haKodesh, daar komt geen aardse rabbi of voorganger aan te pas en ik kom niets tekort! Yeshua is mijn Rabbi!

  in Yeshua verbonden,
  shalom,
  Aliyah (Parel)

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 23:48

  Beste Dirk

  Het belangrijkste lijkt mij: Hoe is je relatie met met God en de Here Jezus. Heb je een echte relatie met hem. Is je geloof vol van hem. Geen klein geloof, maar een groot geloof.
  Ook toen ik tot geloof kwam ben ik naar verschillende kerken gegaan, van protestant, gereformeerd of baptist tot pinkstergemeenten.
  Ik heb het (en mijn gezin) nergens echt kunnen vinden.
  Daarom kan ik mij in de reacties vinden, die hetzelfde hebben ondervonden.
  In die kerken /gemeentes heb ik ook rare/vreselijke gebeurtenissen ondervonden waar ik mij, en de leer van de waarheid (Jezus) niet mee kon verenigen.
  Voor mij is Jezus liefde, daarnaast zijn wij zondige mensen waar Jezus alle begrip voor heeft. Door een relatie met de Here Jezus te hebben komen wij steeds meer tot volmaaktheid en gaan wij onze zonden steeds meer herkennen.
  Dat is een proces dat moet rijpen… het is een biddend proces.
  De gemeentes moeten beseffen dat zij met zondige mensen te maken hebben, en juist daarom meer begrip moeten hebben en te allen tijden moeten vergeven.
  Zij moeten juist opbouwend het evangelie verkondigen, met het besef dat geen ziel verloren mag gaan.
  Vele zielen zijn juist door gementes/kerken van het evangelie afgedwaald.
  Vaak niet het besef hebbend, wat voor kwaad ze daar mee veroorzaken. Want wat zegt de Here Jezus hierover.
  Het ergste wat iemand kan doen…. is iemand anders die ook in de Here gelooft, en daar de veroorzaker van is, dat hij/zij geen gelovige meer is, juist daardoor niet aan koninkrijk zal deelnemen….en dan zeg ik het nog mild.

  Nog even over de Israel week, bij ons in de plaatselijke krant waar een stukje van de protestanse gemeente stond, stond dat er voor een tweestaten oplossing gezocht moest worden.
  Voor mij als christen kan ik mij daar niet in vinden.
  Wij moeten ten alle tijden achter het joodse volk en Israel blijven staan.
  Wij mogen niet meer dezelfde fout begaan, iedereen weet de verschrikkelijke verhalen van jodenvervolgingen door de eeuwen heen al is gebeurd.
  God verwacht dat van ons.

  vr gr Rene Postma.

 23. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2011 om 7:14

  Beste San Tjoa,
  Door jouw reactie (No19) ben ik bemoedigd, getroost maar vooral gesterkt geworden in mijn visie, dat de praktijkuitvoering van ons Christen-zijn toch het belangrijkste is. Een symbolische vergelijking in deze van mij: Als je op het eindrapport van de Ambachtschool voor alle theorie-vakken een voldoende had en voor de PRAKTIJK een onvoldoende, kreeg je geen diploma.
  Verder vond ik ook ( na de R,K,Kerk) geen “goede” gemeente, maar vond wel per “toeval” Dirk op mijn geestelijk-levenspad, nu al 10 jaar lang. Dan krijg ik al 12 jaar lang, iedere zondagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur ook “geestelijk voedsel” via de wereldwijde mediakerk: Hour of Power op RTL5. Het belangrijkste van deze uitzendingen vind ik altijd: De verschillende getuigenissen van gewone gelovigen die Dominee Schüller naar voren haalt en laat vertellen hoe die tot geloof zijn gekomen en hoe zij hun Christen-zijn nu in PRAKTIJK brengen met hun gegeven talenten en gaven Gods.
  San, daarom sprak jouw uitspraak mij ook zo aan: Het belangrijkste vind ik zelf, dat de bijbelse richtlijnen (Jezus lessen) zoveel mogelijk worden nageleefd…… ; God zal je de kracht en de wegen geven om deze dingen in PRAKTIJK te kunnen brengen !
  Mijn energie, enthousiasme en hartstochtelijke pleidooien, dat wij PRAKTIJK-Christenen moeten worden, komen voort uit het doen van dat, waarin je met hart en ziel gelooft. Hub.

 24. Rita zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2011 om 9:46

  Beste vrienden,
  Baruch (18) schrijft dat het on-schriftuurlijk is dat een “vrouw” de leiding heeft over een gemeente. Heeft Jezus niet aan Maria-Magdalena op de morgen van zijn Verrijzenis gezegd “Ga, vertel aan Mijn Broeders dat ik leef” ? Zij was de eerste Apostel én vrouw die mocht gaan vertellen dat de Heer LEEFT !
  Dat de andere apostelen haar niet geloofden was hun probleem, niet dat van Maria-Magdalena omdat ze “vrouw” was. In de brieven van Paulus zijn er geen mannen, geen vrouwen, geen vrijen, geen slaven, geen joden, geen Grieken meer. Een keer heeft Paulus de vrouwen het zwijgen opgelegd omdat de bijeenkomst een ‘soep’ werd en er teveel door elkaar werd geroepen. Maar dat neemt niet weg dat een “vrouw” niet in staat zou zijn om het Woord te verkondigen.
  Vriendelijke groeten, Rita

 25. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2011 om 11:58

  @ diverse reacties. Er is een mooi woord voor deze eenheid des geestes! Bloedverbond. Ter bescherming is dit Verbond geheiligd tot in een vuursysteem.

 26. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2011 om 14:47

  Allereerst onderschrijf ik de oproep voor Eenheid van Dirk van harte. Het gaat bij deze bij Alles wat we als “kerk en gemeente doen, of God zijn Zegen kan geven! Ik behoor bij die wederom geboren christenen die op de gemeente van Berea lijken, onderzochten wat de schriften Bijbel er over zegt. Zijn door geestelijk geestelijke groei in kennis en relatie met God de traditionele “kerk” uit gegroeid. Hier zijn vele kerkelijke dwalingen o.a de kinderdoop die zou redding geven, en de gemeente die in de plaats van Israël zou zijn gekomen, en de vrouw op de kansel veelal de oorzaak van. Een Bijbel getrouwe gemeente bestaat niet, door de acceptatie van vele onschriftuurlijke leringen en wereld gelijkvormigheid ! Door genade heb ik vele jaren geleden mogen leren dat: wat heb ik aan de “kerk”, veranderde in, wat heeft de gemeente aan mij ? ! Kerkmuren vielen weg, zoals Dirk ook schreef over de vele denominaties.

 27. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2011 om 16:28

  Beste Dirk,

  ik heb vanmiddag om een Bijbeltekst gevraagd, die ik door zou kunnen
  geven. Het is de Bijbel die (geestelijk) ons gezond maakt en opvoedt.

  Een bedevaartslied van David.

  Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
  als broeders ook tezamen wonen.
  Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
  nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron,
  die nedergolft op de zoom van zijn klederen.
  Het is als de dauw van de Hermon,
  die nederdaalt op de bergen van Sion.
  Want daar gebiedt de Here de zegen,
  leven tot in eeuwigheid.

  (Psalm 133)

  Groeten van San

 28. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2011 om 16:52

  Misschien is het voor Fresie en Aliyah interessant te weten dat er 2 websites
  zijn van jonge Messiasbelijdende Joden, gelovigen in Jeshua, uit Amerika: http://www.hayesod.org en
  First Fruits of Zion, http://www.ffoz.org. :

 29. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2011 om 17:40

  Dirk ik vind het fantastisch jouw nieuwsbrieven te mogen ontvangen. Een of twee weken geleden heb ik veel aan jouw weektekst gehad. Het was alsof deze voor mij was geschreven. Zo werkt Gods Geest. Door mensen.

  Ik kan de reactie niet meer terug vinden. Maar het gaat over de droom van de vrouw over het Noorden van het land. Dat er mensen uit de kerken zullen komen en dat het evangelie zal worden verkondigd.

  Ik herken dit en bevestig dat dit op dit moment gebeurt. God is bezig zijn Koninkrijk te bouwen en doet dit door middel van mensen. Wat fantastisch !
  Er zijn arbeiders nodig om de oogst binnen te halen. Geef gehoor aan de opdracht van de bijbel: Gaat heen en maak alle volken tot mijn discipelen !
  Stel je beschikbaar voor God. Bid dat God door jou heen wil werken en jou wil gebruiken om zijn Koninkrijk te bouwen. Dan zal hij jou ook gebruiken. Je zult er verstelt van staan wat God gaat doen door jou heen. Je zult gaan doen wat Jezus deed.

  Ik bid voor alle gelovigen en ook voor mezelf. Dat we steeds meer met de bewogenheid van Jezus leren kijken dat we steeds meer mogen gaan doen wat hij deed. Laat je gebruiken. Laat je leiden door Gods Geest. Vertrouw op hem. Hij verzamelt zijn gemeente uit alle landen, volken en natiën.

  Groet, Peter

 30. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2011 om 20:18

  Beste Hub,

  Langs deze weg wil ik ook iets van mijzelf vertellen. Ik ben tot geloof ge-
  komen zo’n 28 jaar geleden, toen ik op zoek was naar de zin van het
  leven. Ik heb het overal in gezocht en het nergens anders in kunnen
  vinden. Op deze wereld was het niet te vinden, wat ik zocht toen een
  medestudent mij van de liefde van God vertelde. Dat keerde heel mijn leven
  om. Ik heb sindsdien nooit echt getwijfeld aan het geloof in de Here Jezus.
  Ik kom nu in een evangelische gemeente. Ik ben blij dat mijn schrijven jou
  gesterkt heeft in je overtuiging.
  Inderdaad staat het zelfs geschreven in de Bijbel dat wij moeten liefhebben
  niet met het woord of met de tong maar met de daad en in waarheid
  (1 Joh 3:18). Wij worden op aarde opgeroepen om God en onze naaste te
  dienen. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zullen wij ook een taak van
  God toebedeeld krijgen. Dit leven is een leerschool voor het leven dat gaat
  komen als wij dan bij de Here Jezus zullen zijn. Aan hetgeen vroeger
  was, zal dan niet meer gedacht worden (Jesaja 65:17).
  In Openb 22:3 (Telos) staat: En er zal geen enkele vervloeking meer zijn;
  en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn slaven zullen
  Hem dienen.

  San Tjoa

 31. Dinette zegt:
  Geplaatst op maandag 10 oktober 2011 om 21:48

  ´We hebben elkaar nodig, ook als een getuigenis naar de wereld toe. Geestelijke eenheid kunnen we onmogelijk zelf tot stand brengen. De Here Jezus wist dat al, Hij bad in Johannes 17 Zijn Vader dat allen die in Hem geloven, één zouden zijn, opdat de wereld zou geloven.´

  Veel reacties die ik lees op dit commentaar doen me pijn. Er mag best verschil van mening zijn, maar: Laat die gezindheid bij u zijn, die ook in Christus Jezus was.

 32. dag zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 oktober 2011 om 16:17

  Als christenen hebben we elkaar steeds meer nodig. Niets in de commentaren heeft mij pijn gedaan.
  In Egypte (en in andere landen) worden christenen gehaat, gescholden, geslagen, verkracht, vermoord, kortom: “Vervolgd”.
  En wat kunnen wij doen? Als christenen in Nederland? De politiek lijkt niet geïnteresseerd. En de kerken?… de kerken in Nederland zijn zwak en machteloos. Wat is er verkeerd aan om te verklaren dat de kerken in Nederland zwak zijn en machteloos?
  Is het fout om te denken?
  Het geweld, waaraan onze broeders en zusters in Egypte verwond raken, of zelfs sterven, kan ook hier in Nederland losbarsten.
  Wat gaan wij dan doen? Wat wil de gezindheid van Christus in dit grote gevaar? Gebed… Ef. 6 : 18 – Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Amen

 33. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 oktober 2011 om 20:44

  Beste Dag,

  Ik wil proberen jouw menselijke vragen te beantwoorden:
  Is het fout om te denken? Nee, want gedachten zijn vrij. Maar jouw stellige mening (oordeel?) over de Nederlandse politiek en de kerken, daarover wil ik wel nog in dialoog met je gaan. In mijn visie is de belangrijkste taak van de kerken: Het Evangelie verkondigen (ook wereldwijd) en de Christelijke leer onderwijzen en natuurlijk de geestelijke zorg. De Theorie dus. Maar in de maatschappij en ook in de politiek, de PRAKTIJK dus, daar moeten wij DAADWERKELIJK, gezamenlijk laten zien en horen dat wij Christenen zijn, want in de bijbel staat geschreven, (zoals San Tjoa zegt in reactie No 30):
  Wij moeten (onze naaste) liefhebben, niet met het WOORD of met de tong, maar met de DAAD en in waarheid.
  Dan stel je de vragen: Wat kunnen wij doen? (voor de Egyptische Christenen)
  Wat gaan wij dan doen? (als het geweld in Nederland losbreekt)
  Dag, ik denk dat deze 2 vragen, ieder voor zich zal moeten beantwoorden en invullen, hoe hij zijn Christen-zijn daadwerkelijk in PRAKTIJK brengt, met zijn gegeven talenten en gaven Gods, op welke plek dan ook. Zeker in de Christelijke politiek, want daar hebben wij Christenen ons steeds meer nodig, omdat hier het beleid en de ethische wetten bepaald worden. De Egyptische Christenen kunnen wij b.v. financieel helpen via de Missionairende Christelijke organisaties etc.
  Kortom Dag, stel die vragen aan je zelf en doe dat, waarin je hart gelooft. Hub.

 34. dag zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 oktober 2011 om 0:23

  Beste Hub,
  als ik je goed begrijp dan zeg je: Kortom Dag, stel die vragen aan je zelf en doe dat, waarin je hart gelooft. Hub.
  Dag, ik denk dat deze 2 vragen, ieder voor zich zal moeten beantwoorden en invullen, hoe hij zijn Christen-zijn daadwerkelijk in PRAKTIJK brengt, met zijn gegeven talenten en gaven Gods, op welke plek dan ook.
  En wat vroeg ik? Reactie 32 – Wat gaan wij doen t.a.v. het geweld in Egypte?
  En wat gaan wij doen wanneer er in Nederland gewelddadigheden gaan ontstaan? Het is goed om over deze problemen na te denken. Bij voorkeur in gebed.
  Onze hemelse Vader heeft inderdaad een plan voor ieder van Zijn kinderen. En als wij wandelen in het licht met Jezus – en luist’ren naar Zijn dierb’re stem, dan zal Hij ons ook leiding kunnen geven.

 35. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 oktober 2011 om 11:09

  @Hub Eussen,

  Hoe verstaat u : Galaten 6:14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Een wedergeborene leeft niet naar ethische wetten maar uit genade.

  baruch

 36. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 oktober 2011 om 15:35

  Beste Hub,

  houd je buiten het wespennest waarin je je nu hebt begeven. De Bijbelse
  principes zijn heel duidelijk voor ieder die oprecht de Here zoekt en wil ge-
  hoorzamen. Wij zullen niet afgerekend worden op onze woorden in deze
  Nieuwsbrief maar wat wij met het evangelie gedaan hebben in de praktijk aan
  onze naaste. Zie bijv Mat 25:31-46. Het evangelie is een evangelie van genade
  maar ook van werken die automatisch voortvloeien uit onze wandel met de
  Here. Het is niet zo belangrijk wat wij zeggen, maar dat wij het geloof handen
  en voeten geven door praktisch dienstbetoon. De Here vraagt dat wij voor Hem
  leven en niet meer voor onszelf. Alles wat van ons is, is nu van Hem geworden.
  Groeten van San

 37. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 oktober 2011 om 9:29

  Beste San,
  Bedank voor de bemoedigende woorden en inderdaad wij worden niet afgerekend of wij de theorie van de Christelijke leer van buiten kennen, maar of wij deze (voldoende) in PRAKTIJK weten de brengen.
  Ik blijf de ingegeven boodschap vanuit mijn hart verkondigen :
  Wij moeten meer PRAKTIJK Christenen worden, ieder met zijn gegeven talenten en gaven Gods, op welke plek dan ook. De energie en enthousiasme hiervoor wordt mij door de Here ingegeven.
  In deze spannende (eind)-tijden moet het motto in deze zijn:
  Geen WOORDEN maar DADEN ! Hub.

 38. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 oktober 2011 om 10:30

  Het is ENKEL GENADE dat we Jezus mogen toebehoren. Indien Jezus niet aan het kruis was gestorven was er voor niemand enige redding geweest.

 39. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 oktober 2011 om 20:41

  Beste Dirk,
  Ik wil verduidelijken dat wij behouden zijn uit genade alleen en dat
  er niets aan toegevoegd kan worden. Maar als wij van heer-
  lijkheid tot heerlijkheid willen veranderen wij wel de weg samen
  met God “moeten” gaan! Hij blijft getrouw als wij ontrouw zijn
  en hierin mogen wij te allen tijde vrede en blijdschap vinden.
  Want bij de wedergeboorte zijn wij verzegeld met de Geest
  en wie tot Hem komt zal Hij geenszins uitwerpen!

  Groeten van San

 40. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 oktober 2011 om 8:43

  Dan ga je Hem loven met de woorden uit de volgende twee verzen: ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Efeze 3:20 en 21).
  Dirk van Genderen
  @ Dirk
  …en ik wil hier aan toevoegen dat deze genade komt in een dik pakket beschermende maatregelen. Hallelujah! Amen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden