Als christenen hebben we elkaar steeds meer nodig

Het mooie van deze website is dat hier geen kerkmuren zijn. Lezers uit alle kerken en gemeenten, uit Nederland en waar ook ter wereld, zijn hier welkom om één te zijn in de Naam van de Here Jezus, zoals een prachtig lied zingt. Om bemoedigd te worden, vertroost, gesterkt in het geloof en soms misschien gecorrigeerd.

Voor de Here maakt het niet uit in welke kerk of gemeente we zitten. Het gaat erom dat we Hem kennen. Het is heerlijk en verrijkend om geestelijke verbondenheid te ervaren met broeders en zusters uit zoveel verschillende kerken en gemeenten, van de Gereformeerde Gemeenten tot de Pinkstergemeenten aan toe, om er maar eens twee uitersten te noemen. Dan vallen kerkmuren weg.
Met elkaar mogen we de Here aanroepen, we mogen bidden voor de andere lezers van de website en van de Nieuwsbrief, we mogen de Here danken voor Zijn grote daden in deze wereld.

In de huidige samenleving hebben we elkaar ook steeds meer nodig als christenen. Overal. In de media, de politiek, het onderwijs, zending, evangelisatie, hulpverlening, de wetenschap, het zakenleven. Of het nu om de vrijheid van het christelijk onderwijs, de vrijheid om het geloof in het openbaar te belijden of steun aan Israel betreft. Chisten-zijn in het open veld. Elkaar steunen en ondersteunen, op alle terreinen.
De tijd breekt aan dat we ons niet langer de luxe kunnen permitteren om gescheiden op te trekken. Mits we natuurlijk wel voor alles trouw willen zijn aan de Here en aan Zijn Woord en ons willen laten leiden door de Heilige Geest. Daar mogen we elkaar ook op aanspreken.

We hebben elkaar nodig, ook als een getuigenis naar de wereld toe. Geestelijke eenheid kunnen we onmogelijk zelf tot stand brengen. De Here Jezus wist dat al, Hij bad in Johannes 17 Zijn Vader dat allen die in Hem geloven, één zouden zijn, opdat de wereld zou geloven.

Sommigen beweren in hun eentje te kunnen geloven en geen kerk of gemeente nodig te hebben. Toch geloof ik dat we elkaar nodig hebben. Prachtig is het te lezen wat Paulus hierover schrijft in Efeze 3:18 en 19: ‘…opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’

Eerst bidt Paulus in Efeze 3 dat de (pasbekeerde) gelovigen in Efeze naar de rijkdom van Gods heerlijkheid met kracht gesterkt zullen worden, door Zijn Geest, in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in hun harten zal wonen en dat zij in de liefde geworteld en gefundeerd zullen zijn.
Dan zullen we, samen met alle heiligen, al Gods kinderen uit zowel het Joodse volk als de heidense volken, de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van de liefde van Christus kennen. We hebben elkaar nodig. De één ziet dit, een ander dat en met elkaar gaan we meer zien van Gods volheid.

Daarom is het zo bijzonder dat duizenden gelovigen uit zoveel verschillende kerken en gemeenten, uit tal van landen wereld wereldwijd elkaar ontmoeten op deze website en ook de bijbehorende Nieuwsbrief lezen. Paulus bad dit gebed ook voor ons. En ook hier, op dit ontmoetingspunt op internet, wordt zijn gebed een beetje verder vervuld.
Ik ervaar dat als een gave van God. Het doet mij de Here aanbidden als iemand vertelt de Here Jezus beter te hebben leren kennen door wat hij/zij gelezen heeft. Weer iemand anders laat weten bemoedigd te zijn door een reactie op de site en weer een ander schrijft dat de Here een bepaalde tekst op het juiste moment heeft gegeven via de Nieuwsbrief of de website.

David Stern, een gelovige uit de Joden, schrijft in zijn verklaring ‘Jewish New Testament Commentary’ bij dit vers: ‘De breedte van Jezus’ liefde zie je in de Evangelieverhalen. De lengte wijst erop dat Zijn liefde altijd zal bestaan. Omdat Zijn liefde ook hoogte heeft, kan het iemands geest in Gods tegenwoordigheid brengen en vanwege de diepte is Gods liefde er ook in ons meest verschrikkelijke leed.’ Dat is zo mooi gezegd, zo bemoedigend!

Het kennen van de liefde van Christus gaat de kennis te boven, aldus Efeze 3:19. En met kennis verwijst Paulus hier wellicht naar de gnostiek, die in zijn dagen een grote invloed had. In de gnostiek kreeg gnosis de speciale betekenis van mystieke kennis over de verborgen aard van de werkelijkheid, van God en van de mens. Slechts een select gezelschap zou over die kennis beschikken.

De Bijbel leert echter dat de volheid van God de Vader in Jezus Christus woont; zie Kolossenzen 1:19 en 2:9. En omdat Christus in de gelovigen woont en de gelovigen in Christus zijn, hebben ook zij de volheid van God ontvangen. Wat een geestelijke rijkdom!
Dan ga je Hem loven met de woorden uit de volgende twee verzen: ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Efeze 3:20 en 21).

Dirk van Genderen