Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geestelijke hongersnood (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 november 2011, 8:58 door Dirk A A

‘Zie, er komen dagen, spreekt de Here HERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HERE te horen. Dan dolen zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond, om het woord van de HERE te zoeken, maar zij zullen het niet vinden’ (Amos 8:11 en 12).

Deze woorden schokten mij opnieuw toen ik ze las. Het is een buitengewoon ernstige boodschap die we hier lezen in Amos. De dagen komen dat de Here een honger in het land zal zenden, een honger om de woorden van de Here te horen. Maar het verschrikkelijke is dat het Woord van de Here niet te vinden is.

Zulke perioden zijn er in de geschiedenis van Israel vaker geweest. Denk aan 1 Samuel 3:1, waar we lezen dat het woord van de Here schaars geworden was in die dagen. ‘Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam,’ volgt dan in dat bijbelvers. Vrijwel niemand sprak meer het woord van de Here. Mensen konden er wel naar zoeken, maar vonden het niet.

Voor vele plaatsen in ons land en in de Westerse wereld geldt eveneens dat het Woord van de Here schaars is geworden. Het is nauwelijks meer te vinden. Er is geestelijke hongersnood.
Ja, er wordt wel een woord gebracht en er wordt gezegd dat het een woord van de Here is, maar het is een verwaterd woord, een eenzijdig woord, een woord waaruit de kern van het Evangelie is verwijderd. Een woord dat we zelf prettig vinden, dat we op onze manier invullen en uitleggen.
De mensen die op zoek zijn naar het woord van de Here, vinden het niet. Is het vreemd dat de kerken dan leeg lopen? Wat heb je aan een samenkomst als er geen woord van de Here wordt gebracht?

In Amos 8 wordt gezegd dat de mensen van zee tot zee en van noord tot oost trekken om het woord van de Here te zoeken. Ze trekken de hele wereld rond en zijn op zoek. Dat gebeurt vandaag ook.
Wanneer er een bericht verschijnt dat ergens een grote opwekking is uitgebroken, trekken mensen uit de hele wereld erheen om die opwekking met eigen ogen te aanschouwen. Ze hebben honger. En als ze er dan komen, dan blijkt het meestal geen werkelijke opwekking te zijn en vinden ze het woord van de Here daar ook niet.

Anderen horen over tekenen en wonderen, verricht door weer een ‘nieuwe’ gebedsgenezer. Opnieuw gaan mensen uit de hele wereld erheen, om te zien wat God daar doet. Ze hebben honger, maar vinden ook daar het woord van de Here niet. Al die berichten blijken niet te kloppen. Sommigen raken verstrikt in de klauwen van zo’n valse profeet en komen in geestelijke duisternis terecht.

Dank de Here als u in een gemeente komt waar u Zijn woord wel vindt. Heb ondertussen bewogenheid met al die kerkgangers die in kerken en gemeenten komen waar dat woord niet meer wordt gebracht. Die een dwaalweg worden opgestuurd, niet de smalle weg naar de hemel, maar de brede weg naar de hel. O, wat verschrikkelijk!

Ik denk aan al die voorgangers en predikanten die het woord van de Here niet meer brengen, omdat ze Hem niet kennen. Wat laden zij een grote verantwoordelijkheid op zich. Ik bid dat ze zullen stoppen met het brengen van hun eigen boodschap, wat niet anders is dan een vals Evangelie. In Galaten 1:8 en 9 lezen we immers: ‘Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.’
Ik bid om wijze, godzalige ambtsdragers, oudsten, die deze voorgangers hierop durven aanspreken. Bid dat ze zich zullen bekeren of stoppen.

Dat er geen woord van de Here meer te vinden zal zijn, houdt ook een oordeel in. Het woord van de Here is weggenomen. Dit doet denken aan Openbaring 2:1-7, de brief aan Efeze. Daar klinkt het in vers 4 en 5: ‘Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.’
Dit is een ernstig woord. Het is mogelijk dat de Here de kandelaar van zijn plaats zal wegnemen. Wat wordt hiermee bedoeld?

Het kan zijn dat ook wij onze eerste liefde voor de Here Jezus, ons geestelijke vuur zijn kwijtgeraakt. Misschien kijkt iedereen tegen ons op, terwijl we weten dat die eerste liefde uit ons leven verdwenen is. Mogelijk moeten we – met pijn in ons hart – zeggen dat dit voor onze gemeente geldt, dat Gods tegenwoordigheid is verdwenen. Het is geestelijk dor en droog geworden. Zoveel kerken doen in de Naam van Christus veel goede dingen. En hun leden zijn toegewijd aan de kerkorganisatie. Maar het woord van de Here is van de kansel, uit de gemeente, verdwenen.
Hebben we nog zo’n honger naar Hem als we ooit hadden? Is Hij alles voor ons? Wordt het woord van de Here nog gehoord in onze gemeente?

Dank de Here als in uw woonplaats, in uw gemeente, het woord van de Here nog te vinden is. Maar er zijn steeds meer plaatsen en gemeenten waar het woord van de Here niet meer te vinden is. ‘O Here, schenk mij Uw bewogenheid met al die mensen, met die gemeenten. Schenk ons uw genade om op de plaats waar Gij ons hebt gesteld, Uw woord door te geven. In de kerk, in de politiek, in de maatschappij, op ons werk, op school, in de media of waar dan ook. Dat mensen die met ons in aanraking komen, wel Uw woord zullen vinden.’

De Here is zeer genadig. Ons land is nog niet verloren. Laten we ons voor Hem verootmoedigen en ons volk oproepen tot bekering, tot een terugkeer tot Hem. Maar als dit niet gebeurt, kan er een moment komen dat de kandelaar daadwerkelijk van zijn plaats wordt weggenomen, omdat we Hem eerst vaarwel hebben gezegd.

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 november 2011 om 13:27

  Er is door de jaren heen een enorme luxe overvloed geweest aan televisie-uitzendingen, evangelisatie, samenkomsten, enz.
  En het is begrijpelijk dat de vergevingsgezinde liefde van de HEER centraal stond in de prediking. De schaduw, de straf, is immers heel moeilijk over het voetlicht te brengen, zeker in deze keiharde atheïstische maatschappij, waarin men gemakkelijk het christelijke geloof bespot en verdacht maakt.
  Ik denk dan ook dat het noodzakelijk is, als gelovige, om eens een goed boek te lezen. Om je af te schermen van invloeden van buiten, om het Bijbelverhaal eens aandachtig van alle kanten te bekijken. Je krijgt dan vanzelf toegang tot de Bijbel – en de dingen die je interesseren.

 2. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 14:17

  Dag spreekt over het lezen van goede boeken om je af te schermen van invloeden van buiten. Ik pleit daar ook voor, maar ga een stapje verder, neem als goed boek een van de 66 boeken die in de Bijbel staan, en lees het in een goede vertaling. Kan de Herziene Statenvertaling hierbij aanbevelen. Lees het Woord, hardop en aandachtig, vraag Gods hulp door Zijn Heilige Geest, want Woord en Geest werken samen. Uit eigen ervaring weet ik, dat dit je soms op je grond-vesten kan laten schudden, en je eigen theologie op scherp zet. Maar als wij nu Gods Woord lezen, kan de Heilige Geest het ons later in herinnering brengen. Dat is een Bijbels principe. Andersom werkt het dus ook zo; als je nooit iets uit de Bijbel leest, hoe kan de Geest het je dan ooit in herinnering brengen?

 3. Astrid Mathot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 15:01

  Het is tot nu toe al twee keer gebeurd, dat ik in een gemeente zat waar de kandelaar (= gemeente) werd weggenomen. Dat was een zeer verdrietig gebeuren voor iedereen. Gelukkig neem ik nu deel aan een gemeente die wel vruchtbaar en bruisend is. Toch ben je het zelf die moet werken aan de eigen relatie met God. En als iedereen dat doet, dan blijft de gemeente levend. Overigens is het van groot belang wie de voorganger is. Met zijn onderwijs staat of valt de gemeente. Ik ken drie bekende dominees, die zelf niet wederom geboren zijn en de mensen de verkeerde kant op leiden. Met één daarvan heb ik gesproken over mijn wederomgeboorte. Hij begreep het echter niet en zei dat hij er nog niet aan toe was (was toen al bijna gepensioneerd). Met de tweede heb ik een telefonisch gesprek gehad, om een afspraak te maken, met het oog op mijn getuigenis, maar God gaf me op dat moment een visioen waaruit ik afleidde, dat het niet goed was om te doen. Er kwam een druppel gif uit zijn mond, die door de telefoondraad heen in mijn mond kwam en tegen mijn wil in afdaalde naar mijn hart. Daaruit maakte ik op dat ik niet bestand zou zijn tegen de woorden van deze man, en daarom heb ik er van af gezien. Over de derde persoon zit ik nog te broeden. Maar een wijze christen zei me er niet aan te beginnen. Ik ben natuurlijk geen leider, maar een klein schaapje uit de kudde. Maar het gaat me wel aan het hart.

 4. Wim Goedegebuure zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 15:03

  Lieve mensen, zoals we de beloften die aan Israël gedaan worden niet kunnen toepassen op de gelovigen uit de heidenen, mogen we ook de oordelen niet toe-eigenen. Wel ligt er een grote waarschuwing voor ons in, omdat Hij laat zien wie Hij is. Hoofdstuk 8 moeten we ook niet loskoppelen van hoofdstuk 9. Wordt nu de vervallen hut van David weer opgericht?

 5. J.W. van Harten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 15:47

  Ik ben blij met uw rondzendbrieven. Ik leer er veel van. Ga door s.v.p., Jo van Harten

 6. Wolter Brink zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 17:57

  Beste Dirk,

  Ik denk dat je de Woorden van Amos verkeerd toepast. Israel had het Woord van Amos verworpen. Israel komt vervolgens in geestelijke nood en gaat op zoek naar een woord van de Here. Dit is echter geen oprecht zoeken naar het Woord van God. Het is net als bijvoorbeeld Saul deed met een onbekeerd hart goddelijke raad en troost zoeken. In werkelijkheid wilde Saul (en het volk Israel bij Amos) de Here helemaal niet dienen. Ik heb bij deze uitleg de Korte Verklaring gevolgd.

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 19:54

  Beste Dirk,

  God is God en geen mens en daarom kunnen wij niet Hem
  kennen zonder openbaring. Een theologiestudie en dominee-zijn
  is geen voorwaarde voor een Geestvervulde prediking waardoor
  de kudde wordt gevoed. Wat nodig is een nieuwe openbaring
  van de heiligheid van zijn wezen. Dat wij tekortschieten om zelf
  een geheiligd leven te leiden en dat wij onszelf moeten herroe-
  pen en boete doen in stof en as als wij de Here werkelijk aan-
  schouwd hebben (Job 42:5,6). Slechts met een verbrijzeld hart
  zijn we Hem welgevallig (Ps 51:19). En zulk een godsman zal
  namens God mogen spreken want de kracht van de prediking
  is gelegen in ervaringskennis van de levende Here Jezus.
  Bidden en nog eens bidden is wat nodig is om het tij te keren
  van de afval in de gemeentes en een dringende appel op een
  terugkeer naar Bijbelse prediking waar Christus centraal staat.
  Een mooi boek hierover is “The supremacy of God in preaching”
  door John Piper. Een dun boek met de oproep tot Bijbelse
  prediking.

  Groeten van San

 8. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 20:00

  Sjalom beste mensen,

  U hoeft niet verder te zoeken, hierbij een gemeente waar het Woord van de Eeuwige te vinden is.

  Beth Yeshua
  Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, opgericht op het Loofhuttenfeest in 1991, nu al weer ruim 19 jaar oud. De gemeente is gevestigd in het Amsterdam van de 21e eeuw. In Beth Yeshua wordt het Joodse geloof gepraktiseerd, zoals dat in de 1e eeuw in Jeruzalem en andere steden en dorpen in Israël werd gedaan door Joden en niet-Joden, die toen al begrepen dat het mogelijk is om Joods te zijn en in Yeshua als de Messias te geloven. Beth Yeshua: een Joodse Messiasbelijdende Gemeente met een geopende deur.

  De 2 geloofspijlers: Geloof/Vertrouwen in Yeshua, de G’d van Jisrael en het gehoorzamen van de geboden/ Torah.
  Openbaring 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

 9. Gijs van Schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 20:48

  Beste Dirk,

  Hoe je de profetie van Amos t.o.v. Israel ook uitlegt, de waarschuwing die je er voor onze tijd aan koppelt is volkomen terecht. In 1 Tim. 3: 15 lezen we dat de gemeente de pilaar en de grondslag van de waarheid is. Dat betekent dat het verkondigen van de Heer Jezus als de centrale opdracht voor ons geldt, de Christus van de Schriften. En als we de verwording lezen in 2 Tim. dan geldt voor ieder van ons: “Maar jij, mens Gods..”. Persoonlijke verantwoordelijkheid. Jouw bijdrage daarin is bijzonder waardevol. Ga zo door in Gods kracht.

 10. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 21:51

  Nader tot God en Hij zal tot u naderen.

 11. Nievaart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 22:56

  Ik bid dat Gods genade groot zal zijn voor al Zijn kinderen die lauw geworden zijn en hun eerste liefde zijn kwijtgeraakt. Als we Hem smeken is Hij genadig en zal ons horen. Zijn genade is groter dan wij denken. Het is alles genade op genade. Vanuit onszelf hebben we niets. Ik smeek Hem dan ook om genade om ons hart weer tot Hem te trekken. Dat Hij alles voor ons zal zijn. Ook dat bewerkt Hij in ons als wij Hem zoeken en smeken.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2011 om 23:44

  De kandelaar in de tabernakel en later in de tempel, stond in het Heilige, dus in de donkere overdekte ruimte, vóór het allerheiligste, de plaats waar God woonde bij zijn volk. In deze ruimte stonden ook de toonbroden en het gouden altaar. Het gouden altaar staat voor onze gebeden.
  De toonbroden staan voor “ons dagelijks brood”!! Dat zijn niet onze boterhammen, maar het geestelijk voedsel dat wij (als het goed is!!) dagelijks tot ons nemen. De kandelaar staat voor “de verlichting door de Heilige Geest over het Woord”!! Want zonder de Heilige Geest begrijpen wij niets van Gods Woord. In dat licht zie ik het “wegnemen van de kandelaar” het wegnemen van de Heilige Geest!! Dan houden we alleen “de letter” van Gods Woord over…… Daar kunnen we niets mee! Dan wordt het lezen van het Woord een tasten in het duister…. We kunnen met Gods Woord niets meer en dan ontstaat een ondraaglijke geestelijke nood en honger!! Nu zijn wij nog steenrijk, doordat de Heilige Geest er voor zorgt, dat we het Woord lezen en verstaan!!

 13. herman zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2011 om 1:35

  Gods genade hoeft niet groot te zijn maar ons berouw over onze lauwheid en lamlendigheid. Kom tot het besef van je realiteit. Verstevig je knieën en strek je benen en maak een recht spoor…. neem de Schrift en lees en lees en lees….studeer en studeer en studeer… vraag en vraag en vraag om openbaring en….ontdek dat G’d zo dichtbij is. Maak van Hem geen bijverschijnsel !!!! maar hoofdzaak !!!

 14. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2011 om 7:38

  Fijne OPROEP, Goed appél Dirk. In deze eindtijd geldt: staat op uit de dood en laat Christus over u Lichten. Het gevaar is zo groot, de mens’ zó klein!
  Kust de Zoon opdat Hij niet toorne en zoekt de Here terwijl Hij Zich laat vinden. Waarom weegt gij geld af voor hetgeen niet verzadigen kan? Dit kwam in mij, jouw bewogen brief lezende.
  De zonde heerst hier op aarde door de begeerte, en we heersen er vaak en veel niet over, helaas. Hoogmoedig draaft de één de ander (te) vaak voorbij, helaas. Toch zie ik de laatste tijd wel dat de Here WERKT, hoe Hij door de Heilige Geest grote dingen doet/ heeft gedaan. Soms 10-tallen jaren op iets gewacht, de moed ervoor opgegeven en wondere Liefde Gods, ver boven mijn verstand, het ging gebeuren. Dan kun je het eigenlijk nóg niet bevatten.
  Als we de HERE GOD meer zouden toevertrouwen, kan er zóveel (meer) gebeuren, zeker weten! Hij heeft de werken al klaarliggen, zodat we daarin mogen wandelen. Het is zeker, wanneer wij ons 100% geven, met een onverdeeld hart, gaat Gods hand in beweging komen.
  We mogen als een reine maagd voor HEM de Bruidegom gesteld worden. Hoe zal dit geschieden? ”Niet door kracht (van een mens zelf) of geweld” maar wat God van ons mensen verwacht, alleen ootmoedig te wandelen met GOD (Micha 6:8). Zoek het steeds en altijd wéér bij HEM alleen.

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2011 om 8:48

  De kerken lopen leeg, vooral de R.K. Kerken, maar de geestelijke hongersnood blijft onder vele kerkverlaters en uit eigen ervaring kan ik zeggen en oproepen: Ga zelf de bijbel lezen en onderzoeken (want wie zoekt die vindt), bekijk en raadpleeg de moderne media-kerken op T.V., de Christelijke Web-sites op internet b.v. Dirks-Visie etc. Uiteindelijk zul je “Het kaf van het koren kunnen scheiden” en de Heilige Geest ervaren met je gevoel, hart en ziel en Hij zal je verder leiden door dit verdere geestelijk (aardse) leven.
  Tot slot wil ik mij aansluiten bij Dirks-gebed:
  Heer schenk ons Uw genade, om op de plaats waar Gij ons, met de gegeven talenten, hebt gesteld, Uw woord door te geven. In de kerk, in de Politiek, in de maatschappij, op ons werk, op school, in de media, of waar dan ook. Laat zien en horen dat je Christen bent. Heer, laat de mensen die met ons in aanraking komen, wel Uw Woord zullen vinden. Hub.

 16. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2011 om 8:49

  Beste Dirk, als je me toestaat wil ik bij uitzondering een paar reacties geven op 4)Wim Goedebuurt; VRAAG: Wordt nu de vervallen hut van David weer opgericht?
  ANTWOORD: Ja, Het is in werking (Amos. 9:11) en (Rom. 11:26).
  Opm. 6) Wolter Brink;
  Er is geen mens die goed doet, zonder te zondigen, zelfs niet één. Allen zijn we ONNUT- en afgeweken. Als de volheid der heidenen is ingegaan, is die deur dicht.
  Doch Israël krijgt binnen afzienbare tijd, op last des HEREN, de twee getuigen tot zich gezonden. Welken het hart der kinderen Israëls terug zullen voeren tot de vaderen, en omgekeerd. (Opb. 11:3).

 17. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2011 om 12:47

  Sjalom allen,
  Geestelijke hongersnood. Deze is van alle tijden en plaatsen geweest en zal ook zijn tot op de dag dat Yeshua terugkeert om Zijn Koninkrijk hier op aarde te vestigen!
  Eerder moet de vraag worden gesteld: waar komt die geestelijke hongersnood toch vandaan? Neemt u in overdrachtelijke zin genoegen met “wat kruimels”, het prettige gevoel die u tijdens de kerkdienst aanspreken. Een kortstondig gevoel van “dat was mooi”. Als u de kerk verlaat waar gaan dan uw gedachten naar uit? U bent zeer snel afgeleid en raakt geprikkeld als er iemand te dicht bij uw auto geparkeerd staat. Weg is de vreugde van het moment. Dit is zomaar een voorbeeld en zo zijn er vele duizenden te zoeken en in te vullen. Wat is de prioriteit in uw leven? Je kunt het maar een keer doen.
  De aloude woorden die Amos spreekt naar mijn volksgenoten komen op een juiste manier naar ons toe. Is er een doorgaande lijn naar vandaag in te ontdekken? Ja, ik denk van wel. Zij die er van bewust zijn dat zij zijn geënt op de wortel Israël zien in een lang proces de nood en de schraalheid in hun kerk aftekenen. Vaak zijn kerken druk bezig met onbenulligheden: liturgisch bloemschikken en kerkelijke kleuren, het aansteken van kaarsen, terugkoppeling van de kindernevendiensten. Zij vormen een on-Bijbels ritueel. Een groot deel weet niet beter meer dan dat het “erbij hoort” en accepteren die “gewoonten”. Al deze onbenulligheden nemen tijd in beslag. U ziet het al voor u, de omvangrijke gebeden en rituelen snoepen de tijd van de woordverkondiging, het Bijbels onderwijs af. Velen aanvaarden dit, want een lange saaie preek is ook niet alles. Dat klopt maar ten dele: wanneer de voorganger zich goed heeft voorbereid en een grondige uitleg geeft tijdens de woordverkondiging zal hij/zij ontdekken dat de aanwezigen veranderen in aandachtige luisteraars die geestelijk voedsel ontvangen. Geen klein hapje maar een volledige maaltijd. Zij moeten daar een hele week op kunnen teren. Niet tot het moment dat ze bij hun auto aankomen en daarna alles kwijt kunnen raken. Toegevoegde rituelen, die ook ten tijde van Amos waren, houden de mens af van de woordverkondiging.
  Een scherp zelfonderzoek zou ons de oorzaak wel eens aan kunnen wijzen waar de uiterlijkheden zitten die niet ter zake doen. Overbodige ballast moet overboord worden gezet in ons levensschip het belemmert de vaart. Al die onbenulligheden moeten we ook voortstuwen en kost enorm veel energie. Vraagt G’d daarom moet u zich werkelijk afvragen. Het antwoord is eenvoudig nee! Dan gaat de kramp er uit en komt er weer plaats voor een gezond geloof, ontdaan van menselijke franje en versieringen. Alle niet geestelijke ballast die we meedragen verdringt en belemmert het geestelijke voedsel in ons op te nemen. Hoe is het mogelijk dat dit niet meer gezien wordt. G’d wil het u in rijke mate toedienen. Geef dus ruimte aan het geestelijke voedsel wat u wordt aangeboden en neem geen genoegen met wat kruimels.

 18. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2011 om 14:52

  Beste Dirk, jouw schrijven is mij uit het hart gegrepen, al zeer vele jaren heb
  ik via de media ‘ christelijke krant en spreken,’ de lezers mogen waarschuwen, voelde mij vaak een roepende in de “Woestijn” van de kerk en gemeente !
  Het is een bekende gezegde: De ketting is zo sterk als haar zwakste schakel, dat wil zeggen dat er van de kerk en gemeente zo veel kracht en geloofwaardigheid uitgaat dan haar vrijzinnige voorganger en leden verkondigen. We hebben binnen het protestantse denominaties de Kuitert’s, Wiersinga’s, Den Heyer’s en Hendriks´en, gehandhaafd in hun ambt van predikant.
  Hierdoor was er ruimte voor elke `wind van leer.` Menende wijs te zijn waren deze voorgangers dwazen voor God! We negeren in de Evangelische richting van de gemeenten de waarschuwing van Jezus in Matth. 7:22:
  Velen zullen ten dien dage tot mij zeggen, Here, Here, heb ik niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam boze geesten uitgedreven, en in uw naam vele krachten gedaan! En Ik zal hun openlijk zeggen, Ik heb u nooit gekend, ga weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.
  Het spreken, schrijven en handelen namens God luistert nauw, dat geldt voor elke denominatie op het christelijk erf, wij allen dragen hierin een grote verantwoordelijkheid.
  Het recht snijden van het woord van God wordt steeds schaarser, maar Goddank zie ik binnen de P.K.N. een scheiding van de Geest plaats vinden, de honger kan daar gevoed worden.
  Antoon Koornstra.

 19. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2011 om 15:59

  Zou Paulus van mijn (uw) gemeente ook zeggen wat hij over de Korintiërs zegt:
  “Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus
  Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle
  woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u
  bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus (Christus). God is getrouw, door wie gij geroepen zijt tot
  gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here”. 1 Korintiërs 1:4-9.
  Jesaja 7:9b: “Indien gij niet gelooft,voorwaar gij wordt niet bevestigd”.
  Kunnen wij dit bevestigend beantwoorden? Ja? Vooruit dan: doe het werk dat
  Hij U gaf te doen: verkondig het Levende Woord, gij kinderen van het Nieuwe
  Testament! En weet: Johannes 16:33: “In de wereld lijdt gij verdrukking, maar
  houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”.
  Vrede zij u allen.

 20. erik zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2011 om 16:37

  Toen ik 26 jaar geleden tot geloof kwam was ik ‘hulpkoster’ in een nhk, we hadden geen ‘eigen’ dominee dus bijna elke zondag was er een andere dominee.
  Zodoende kreeg ik vaak de gelegenheid om even met zo’n dominee te praten, want
  de kerkenraad was vaak eerder ‘naar de koffie’ vertrokken dan de dominee zijn
  uniform uit kon krijgen. Dus ik was vaak even alleen met de dominee en dan vroeg
  ik steevast: Dominee bent u behouden? Een ‘brutale’ vraag misschien, maar het erge is dat maar één dominee in al die jaren volmondig ja op die vraag kon zeggen! De rest kon na lang aandringen/praten alleen maar (aarzelend) zeggen dat ze het hoopten. Verschrikkelijk, vindt u niet? En dat soort voorgangers moet het blijde evangelie doorgeven. Het is helemaal niet vreemd dat de kerken leeg lopen met zulke voorgangers. Ons gebed moet eigenlijk zijn: geef ons alstublieft gelovige, wedergeboren voorgangers, die de mensen vertellen van zonde en schuld en bevrijding daarvan door Jezus Christus, onze Redder en Verlosser.
  Pas dan zal er weer geestelijk voedsel te vinden zijn in ‘onze’ kerken.

 21. N 't Lam zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2011 om 17:31

  Beste Dirk
  Wij zijn niet zo blij met dit stuk, omdat wij denken dat het niet toepasbaar is op de wereld, het gaat in Amos 8 over het volk israél zie context.
  Wij zijn van mening dat hier 2 Tim 4 vers 3 meer van toepassing is.
  Heel veel zegen op je werk .

 22. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2011 om 22:50

  Beste Dirk,

  Ik wilde reageren op 2 Tim 4:3,4. Mensen willen liever in
  verdichtsels geloven en hebben eerder de leugen lief dan
  de waarheid. En wat houdt dat in? Dat als je gelooft, je
  voorspoed, gezondheid, rijkdom en verdere aardse zegeningen
  zal ontvangen en dat je geen kruis hoeft te dragen. Wat is de
  juiste leer? Vervolging, smaad en hoon van de wereld en lijden
  om Christus’ wil. Wie wil nu het laatste als de valse herders het
  eerste aanbieden? En de Here geeft ze het ook als ze de
  leugen meer liefhebben dan de waarheid (2 Tes 2:11,12).
  Om de Here Jezus te volgen kost het alles. We hebben geen
  keuze: je bent voor Hem of tegen Hem. Laat ieder die zegt
  dat geloven in deze tijd makkelijk is, zich beraden of hij wel
  in het geloof is, anders is hij verwerpelijk. Wie zegt zonder
  strijd en zonder Kruisdragen er te komen en niet weet wat
  volharden in de geestelijke strijd is, dan weet ik zeker dat
  hij zich op de brede weg bevindt die leidt naar de hel.

  Groeten van San

 23. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 7 november 2011 om 14:02

  Br. Van Genderen,
  Dat het in kerken vaak ontbreekt aan de rechte leer ben ik met u eens. Maar met N ’t Lam, Wim Goedegebuure, en Wolter Brink, ben ik eens dat u daarvoor Amos 8 misbruikt. Amos 8 geldt Israel (zie Amos 8:2). Zolang de toehoorders van een verkondiging, die niet naar de rechte leer is, de verkondiger daarover niet aanspreken zal het op dezelfde manier door blijven gaan. Men kan wel constateren dat de verkondiging van hooguit een 20 minuten niets meer voor stelt, maar er niets tegen doen maakt dat medeschuldig.

  3. Reactie op Astrid Mathot: Mathot, dat u maar 1 predikant aangesproken hebt over wedergeboorte van hem, is prima, daarmee komt men tot de waarheid. Daarom had u ook die andere twee aan moeten spreken. En dat niet alleen, u had de verantwoordelijken voor de sprekers daarvan in kennis moeten stellen en verlangen dat zij de sprekers daarover zouden horen. Zouden die niet wedergeboren zijn dan zou dat de Gemeente dat medegedeeld moeten worden als reden voor het niet meer voorgaan van die sprekers.

  8. Reactie op MHJochanan, Aan u wil ik vragen of Christus gedeeld is? En hoe verstaat u: Galaten 3:28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. Waarom schrijft u G’d, i.p.v. God? De tien geboden ( wet van Mozes) maken deel uit van de Torah. Waarom houd u die nog nadat u wedergeboren bent en door de wet der wet gestorven bent opdat u Gode leven zou, dat is toen u stierf en opstond in nieuwheid des levens? En voor die uit de heidenen zijn geldt Hand. 15:5,28,29.

  16. O.Nauta, De vervallen hut van David wordt nu niet opgericht omdat dat pas zal gebeuren na de wederkomst van Christus met Zijn Gemeente (het volk voor Zijn Naam) voor Zijn volk Israel. Zie: Hand. 15:14-16.

  17. Troost Mijn Volk. Waarom schrijft u G’d, i.p.v. God?

  18. Antoonkoornsta, wat is het verschil tussen kerk en gemeente? Wat bedoelt u met: “maar Goddank zie ik binnen de P.K.N. een scheiding van de Geest plaats vinden, de honger kan daar gevoed worden”?

  20. Erik, voor u geldt ook wat ik aan 3. Astrid Mathot schrijf.

 24. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 7 november 2011 om 14:11

  De woorden van San Tjoa (nr. 22) zijn scherp, maar wel waar (al zijn er binnen de kerken en gemeenten veel meer dwalingen dan alleen die van het welvaartsevangelie).
  Matt. 24: 9 en 13: “Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil….. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.”

  Veel Christenen hoor ik zeggen dat het zondeprobleem is opgelost, dat we niet meer om vergeving behoeven te vragen, dat we vrij zijn van de zonden, enz. Maar hoevelen van deze Christenen zullen stand houden, als er een dodelijke geloofsvervolging komt? De mensen met de grootste mond vallen vaak het eerst door de mand. Hebr. 12: 4: “Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde.” Juist in de weg van deze strijd kunnen we de werkelijke vrede van Christus in ons hart ervaren, die alle verstand te boven gaat! Een eigengemaakte vrede verdwijnt net zo gemakkelijk als een damp!

  Er is een groot misverstand over de woorden van Paulus in Rom. 6: 11 waar staat: “Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.” Wat bedoelde Paulus daarmee? Hij wilde zijn lezers er slechts toe over halen om zich niet meer aan de zonden over te geven, bijvoorbeeld in de drank en in de seks. De eerste Christenen moesten nog veel leren. Zij moesten ervan doordrongen worden, dat het christelijke geloof alles te maken heeft met onze levenswandel. Daarom wilde Paulus zeggen: “Jullie behoren dood te zijn voor de zonden!” Evenwel was Paulus dat zelf ook niet volkomen. In het volgende hoofdstuk (7: 19) zegt hij: “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.”

  En waar zonde is, daar behoort ook berouw te zijn. Psalm 51: 6: “Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten.” Heel de Psalm getuigt van een intens berouw.

  Christus toont ons de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar in Lukas 18 vanaf vers 9: De Farizeeër dankte God dat hij niet was gelijk de andere mensen. Maar de tollenaar smeekte God om Zijn genade. En hij kreeg werkelijke vergeving! Op wie lijken wij het meest? Ezra vereenzelvigde zich met de kwaaddoeners (Ezra 9). Daniël deed dat ook. Dan. 9: 5: “Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten.” En toen mocht de engel Gabriël hem troosten door hem “een zeer gewenst man” te noemen (vers 23). Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden!

 25. Hendrika van Dijk. zegt:
  Geplaatst op maandag 7 november 2011 om 19:12

  Dirk.
  Ja laten velen van U bidden om het Ware Woord, het is mij ook te lauw. Neem nu 11-11-2011 over de vergadering of Jeruzalem verdeeld gaat worden, ik heb het niet gehoord dat ze bij ons in de kerk daarom gebeden hebben. Volgens mij was ik ook te laat, anders had ik onze ds. dat allemaal in een bericht gedaan. Laten we met z`n allen goed wakker blijven. Er wordt geschreven over onze wapenrusting.

 26. Geertje zegt:
  Geplaatst op maandag 7 november 2011 om 19:43

  Hierbij mijn oproep om in gebed te gaan voor alle gedetineerden, voorgangers, personeel, vrijwilligers, dat de waarheid vrij zal maken, dat de Here Jezus onze vrijheid betaald heeft met Zijn bloed. Heel graag gebed dat deze boodschap in de gevangenissen mag klinken, door de gesloten deuren heen, de harten mag openen, waardoor onze Verlosser aangenomen mag worden, en een opwekking mag geven!!!!!
  AMEN! Jezus is Overwinnaar!

  Veel zegen!

 27. froukje de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 november 2011 om 19:18

  Precies waar ik al dagen mee rond loop. Ik zie overal om me heen mensen met honger, maar zie dat er steeds meer halve waarheden worden gepreekt. We leven echt in de eindtijd maar er is nog genade. Prijs God. Laten we echt Gods woord recht brengen. Zelf kom ik in een gemeente waar overvloed is. Wekelijks komen mensen daar tot geloof! God is zo goed. Laten we bouwen met zilver en goud en niet met hout en stoppels. God gaat het doen! Er komt nog een mega oogst [Jac 5:7 en 8]. Hebben we er nog geloof voor?

 28. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 november 2011 om 21:08

  Hendrika en Geertje, bedankt voor jullie oproepen tot voorbede!! Ik bid mee.
  Gebed is een zaak van liefde. En liefde is de vervulling der wet.

  In mijn vorige item had ik het over de zonde, die ons allen aankleeft. Sommige Christenen willen de zonden bestrijden door heel veel te verbieden: Geen TV, geen internet, enz., enz. Ik ken zelfs een kerk waarvan de leden op zondag niet met de fiets of de auto naar de kerk mogen komen. Iedereen moet lopen. Zelfs een kinderwagen is verboden. Als er gedoopt moet worden, gebeurt dit op een doordeweekse avond. Want dan mag er wel een vervoermiddel gebruikt worden. Maar brengen al deze dingen ons dichter bij God? Vaak werkt het juist averechts. De een wordt wettisch en overdreven veroordelend naar anderen toe. En de ander wordt juist opstandig, waardoor er verdeeldheid ontstaat.

  Maar de liefde is de vervulling der wet! Wie vol is van de liefde voor God en de medemensen zondigt vanzelf minder (al blijven we zondaren in dit aardse leven). En dan gaan we er vanzelf een hekel aan krijgen om onze kostbare levenstijd te verspillen door veel TV te kijken en onnodig op het Internet te surfen. Het is prachtig om te lezen wat Paulus over de liefde zegt in 1 Korinthe 13! Over profetieën, talen en kennis zegt hij: “Zij zullen ophouden.” Maar van de liefde zegt hij: “De liefde vergaat nimmermeer.”! En de apostel Johannes getuigt dat God Zelf Liefde is! Wat een eeuwig en heerlijk wonder!

 29. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 november 2011 om 9:33

  @Piet,

  Onderstaande hoort ook bij Paulus beschrijving over de zonde.

  Rom.7:24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
  25 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. (7-26) Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
  1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
  2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
  3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
  4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

 30. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 november 2011 om 16:35

  Shalom Dirk, brs en zrs.
  Het begon al verkeerd te gaan na het heengaan van de Apostelen.
  Al heel snel werd vergeten, bewust of onbewust, al datgene wat de apostel paulus voor de goym de gemeenten onderwees.
  Vergeten werd wat zo prachtig is beschreven in de Efeze brief.
  Over het lichaam met zijn vele leden die elkaar nodig hebben.
  Helaas en jammer, laten wij eerlijk erkennen, dat het christendom in zijn algemeenheid vaak heeft gefaald.
  YESHUA leerde ons om HEM na te volgen wat inhoud: Vervolging, eenzaamheid, verdriet naar GODS hart.
  En een bidder zijn die op de bres staat voor onze oudste broeder en voor elkaar.
  Het gaat pas echt veranderen als de geestelijke leiders voorgaan in belijden, in verootmoediging en het oproepen daartoe, en met tranen durven erkennen aan YESHUA en Zijn kinderen, dat wij gedwaald hebben, met onze instituten en stichten van talloze kerken.
  Wij behoren zelf een TEMPEL te zijn, die lijkt (naar de wereld toe) op DE MASSJIACH YESHUA.

  Als men (wij) dat erkennen en belijden dan doet DE RUACH HA KODESJ de rest.
  Tot dan: bijf op de bres, bidt en waakt en verwacht HEM iedere dag.

  Shalom over Israel en ons zijn Lichaam.

  Shalom lou.

 31. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 november 2011 om 17:59

  Beste Dirk,

  Beste Dirk,

  Ik wilde Deut. 8:5,6 nog doorgeven als
  laatste reactie:

  Erken dan van harte, dat de Here, uw God,
  u vermaant, zoals een man zijn zoon
  vermaant, en onderhoud de geboden van
  de Here, uw God, door in zijn wegen te
  wandelen en Hem te vrezen.

  Groeten van San

 32. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 november 2011 om 18:20

  Baruch, wij hebben vroeger al veel gediscussieerd. En ik ga alles niet weer over doen. Wat ik geschreven heb is geenszins in strijd met hetgeen Paulus schreef in de Romeinen-brief. Maar wel met uw interpretatie van die brief.

  We moeten de woorden van Paulus niet zomaar uit hun verband rukken, maar plaatsen in de context van die tijd. In het Oude Testament staat (Deut. 27: 26): “Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve! En al het volk zal zeggen: Amen.” Dat was huiveringwekkend. Elke zonde kon tot een vreselijke vervloeking leiden!

  En daar kwam nog iets bij. De heidenen waren (vanuit de Joden van het Oude Testament gezien) bij voorbaat al verworpenen. Toen Petrus en Paulus het Evangelie aan de heidenen gingen vertellen, kregen ze veel kritiek van hun eigen volksgenoten. Volgens de meeste Joden verontreinigden deze apostelen zich gruwelijk door zich zo in te laten met de heidenen! En veel heidenen kenden deze vooroordelen ook heel goed en voelden zich bij voorbaat al uitgesloten van de genade van de God van Israël.

  Dus toen Paulus het Evangelie onder de heidenen ging verkondigen had hij te worstelen met vele hardnekkige vooroordelen. Met veel wijsheid en tact probeerde hij toen aan de mensen duidelijk te maken, dat er voor ieder die van harte gelooft waarlijk vergeving van zonden is door het vergoten bloed van Christus. Ja, nog veel meer! Daardoor worden we Gods geliefde kinderen en ontvangen we het eeuwige leven. Wat een genade! Wat een bevrijding! Deze jubel vinden we ook in de Romeinenbrief terug. En wij, anno 2011, mogen deze jubel overnemen!

  Maar …. steeds schrik ik weer als ik zie hoe veel Christenen tegenwoordig met elkaar omgaan. Ze verstoten elkaar om een kleinigheid of doen alsof andere gelovigen te onrein en te min zijn om zelfs maar mee te praten. Ondertussen zijn ze grotendeels blind voor hun eigen zonden. Het kan niet anders dan dat zij Gods diepe verontwaardiging oproepen. De liefde is de vervulling de wet. Maar de liefde van velen is verkild.
  Ik ben blij dat velen op deze website direct of indirect gewezen hebben op de noodzaak van deze liefde!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden