Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De onzichtbare wereld (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 november 2011, 9:17 door Dirk A A

Hoe zou het er in de onzichtbare wereld voorstaan? Weet de satan dat zijn dagen geteld zijn en wat is hij nog van plan? En wat gaat God doen om alle profetieën die de Bijbel ons voorhoudt, werkelijkheid te laten worden?
Eerst stel ik mij voor hoe het er in de wereld van de duisternis aan toegaat. En daarna – oneindig veel heerlijker – wat er in de wereld van het Licht gebeurt. Vanzelfsprekend is dit een fictieve weergave.

De leiders van de wereld van de duisternis komen voor een spoedzitting bijeen in een uiterst benauwende atmosfeer. Een verstikkende rook uit de afgrond maakt het extra beklemmend. De bijeenkomst wordt geopend met een vervloeking van de wereld van het Licht, van de gelovigen en van Israël in het bijzonder. Daarna vereren ze hun leider, de satan.
Eerst worden de resultaten van de afgelopen tijd gemeld: de hel wordt voller, steeds meer mensen breken met het christelijk geloof, huwelijken vallen uiteen, miljoenen ongeboren kinderen worden gedood. Door tv en internet worden steeds meer gelovigen van God afgehouden.

‘Maar niet alles op de aarde verloopt volgens plan,’ wordt gemeld. ‘Er komen teveel mensen tot geloof in Jezus Christus.’ Op de vraag hoe dit kan worden gestopt, worden allerlei ideeën geopperd. ‘Laten we ervoor zorgen dat alle godsdiensten samengaan.’ ‘Zorg ervoor dat de christelijke leiders worden uitgeschakeld. Verleid ze met geld, mooie vrouwen en macht.’
Ook komt de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Alles verloopt volgens plan. ‘Israël wordt steeds kleiner, zeker wanneer nog meer grondgebied wordt weggegeven. Nog een poosje, dan vegen we Israël helemaal van de wereldkaart.’ Een bizar gelach klinkt. ‘We gaan ook de gelovigen harder aanpakken. Er moeten wetten komen die hun vrijheden inperken.’

In de wereld van het Licht is de situatie totaal anders. Er is rust, vrede, blijdschap. God en Zijn Zoon, het Lam, worden aanbeden. En voortdurend klinkt het ‘Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, Die was en Die is en Die komt’.
Duizenden, miljoenen engelen komen ‘af en aan’. Ze worden uitgezonden om de gelovigen op aarde bij te staan en hen bij hun overlijden naar de wereld van het Licht te begeleiden. En hoewel de gelovigen zich er niet altijd van bewust zijn, wordt er vanuit de hemel intens met hen meegeleefd.

Ook in de wereld van het Licht is er een soort spanning voelbaar. Het plan van de grote Schepper nadert de voltooiing. Zoals lange tijd geleden na de schepping een gedeelte van de engelenwereld in opstand kwam tegen Hem, en zoals dat ook gebeurde toen Jezus Christus werd gekruisigd, zo maakt de wereld van de duisternis zich weer op voor een alles of niets-aanval op de wereld van het Licht. De vorige keren heeft de duisternis al het onderspit moeten delven. Daarom is er geen paniek. God en Zijn Zoon Jezus Christus hebben telkens opnieuw getoond machtiger te zijn dan de duisternis.
Wel worden in de wereld van het Licht voorbereidingen getroffen om het volk Israël en de gelovigen speciaal bij te staan, omdat zij met name het mikpunt van de duisternis zullen zijn in de eindstrijd. Het is echter niet nodig om te vrezen, omdat de eindoverwinning aanstaande is.

Laten we voortdurend in Gods Licht wandelen. Dat is de beste bescherming tegen de duisternis.

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 november 2011 om 13:46

  In dit commentaar vertel je veel fictieve (verzonnen?) verhalen over de eindtijd profetieën, maar waarvan wel al vele merkbaar en werkelijkheid zijn geworden, ook hier in Nederland. Denk aan het verval van de Christelijke kerken en de Christelijke politiek, vooral het CDA laat zich steeds meer misbruiken door de PVV. ( Oproep: CDA de stekker er uit)
  Oproep in deze: Laten wij Christenen daarom, krachtig, standvastig en vol vertrouwen, Jezus in ons hart bewaren en zoals Dirk zegt: Laten wij voortdurend in Gods Licht wandelen want dit is de beste bescherming tegen de duisternis (de duivel). Hub.

 2. Kees zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 november 2011 om 17:02

  Interessant! Daniel 10 spreekt hier ook over toen een engel hem bezocht: “vanaf de eerste dag dat u zich voorgenomen had om u voor God te vernederen en zo inzicht te krijgen, is uw gebed verhoord en ben ik op weg gegaan om aan uw verzoek te voldoen. Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang tegengehouden door de beschermengel (demon) van het Perzische rijk. Michaël, een van de voornaamste engelen, kwam mij te hulp. Toen hoefde ik daar niet langer te blijven. Zo dadelijk moet ik terug om te strijden tegen de beschermengel (demon) van Perzië. Wanneer ik hem overwonnen heb, komt de beschermengel (demon) van Griekenland aan de beurt. Michaël, de beschermengel van Israël, is de enige die mij zal helpen in die strijd”. Hier zien we de geestelijke strijd in de hemelse gewesten tussen de engelen en de gevallen engelen en ook dat er blijkbaar demonen over regio’s heersen.

 3. Jenö Sebök zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 13:35

  Beste Dirk,

  Je vraagt je af of satan weet dat zijn dagen geteld zijn. Nou, reken maar dat hij dat weet. Daarom gaat hij tekeer als een brullende leeuw. Hij weet precies wanneer zijn tijd om is, want hij is niet zomaar overste van deze wereld. Als hij overste van deze wereld is, en Jezus dat erkent (Mat. 4:8-10), dan kan dat alleen maar omdat God zelf hem het mandaat heeft gegeven. Dat mandaat geldt voor een bepaalde tijd. God houdt zich aan zijn woord, hij geeft de duivel de tijd om zijn mandaat uit te dienen. Zoals hij ook koning Saul de tijd gaf om zijn tijd vol te maken en hem zelfs toestond om onder zijn regime Israël veel kwaad te berokkenen, terwijl zijn beoogde opvolger, David, al bekend en gezalfd was. (Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde des Heren?) Zo is ook satans opvolger bekend, en net als David erkent Hij het mandaat van satan (Mat. 4:8-10). Ook satans engelen (de demonen) weten wanneer het mandaat is afgelopen. Toen Jezus een legioen demonen zou uitdrijven bij de bezeten man in het land van de Gadarenen herinnerden zij Hem eraan dat hun mandaat nog niet was afgelopen. “Ze begonnen te schreeuwen en te roepen: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken?’” (Mat. 8:29 )

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 14:40

  Beste Dirk,
  Corrie ten Boom heeft gezegd dat de meest veilige weg in het centrum van Gods wil is te zijn. God
  heeft voor de grondlegging der wereld alles al tevoren geweten. Ook hoe de onzichtbare wereld zou
  zijn. Verder is de satan een moordenaar en leugenaar van den beginne en een geschapen wezen. Bovendien
  is hij beperkt in zijn kennis. Hij heeft daarvoor de hulp van demonen nodig. God kan hem dwingen ding-
  en te doen. Evenzo hebben de gelovigen macht over de demonen in de Naam van Jezus (Mat 28:18). Het
  boek Openbaringen beschrijft wat er nu gebeurt in de onzichtbare wereld. In dat opzicht zijn de
  demonen onderworpen aan de geestelijke wetten zoals die in de Bijbel zijn beschreven. Wat wij op
  aarde meemaken is een afspiegeling van wat er zich in de hemelse gewesten zich afspeelt. De demonen
  vrezen het oprecht gebed van de gelovigen. Eigenlijk is kennis zonder de liefde van God leugenachtig
  te noemen. Het is een strijd van liefde en haat en van waarheid en leugen. In Christus hebben wij zo-
  wel de waarheid als de liefde ontvangen. Want de gehele wereld ligt in den boze (1 Joh 5:19).
  We zullen zeker voor je reis bidden! San

 5. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 15:20

  Beste Dirk,
  Laten we voortdurend in het licht wandelen is je laatste zin.
  Ik geloof dat God zegt in Zijn Woord dat wij als wederom geboren mensen altijd in het Licht zijn.
  Dat is het offer dat voor ons is gebracht. Laten we geen fictieve weergave geven maar alleen schrijven wat God zegt in Zijn Woord.

  Als Jezus is gestorven voor de zonden uit het verleden, het heden en de toekomstige zonden – wat Hij deed – wat bepaalt dan of we de eeuwigheid doorbrengen met Hem of in de hel? De Bijbel maakt het duidelijk dat de Heilige Geest ons overtuigt van één zonde, en dat is de enige zonde die er de oorzaak van is dat mensen naar de hel gaan. Het is de zonde van het verwerpen van het offer van Jezus Christus.
  ‘ En als Die [de Heilige Geest] gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde [enkelvoud], van gerechtigheid en van oordeel:
  van zonde, omdat zij niet in Mij geloven’
  (Johannes 16:8-9, haakjes van de schrijver).

 6. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 17:26

  De ogen van Elisa’s dienaar moesten geopend worden door de Heer om de vurige paarden en wagens rondom hen te kunnen zien. Laten wij ook onszelf bewust zijn van de bescherming van Zijn kinderen!Ook ik bid voor een gezegende reis en “travelling mercies” als jullie naar je dochter’s huwelijk gaan!

 7. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 18:04

  Beste Dirk,

  Het lijkt me niet juist gelovigen en Israel in een adem te noemen. Het komt er voor de joden ook op aan Jezus Christus te erkennen als de Zaligmaker. Er is echter maar een klein groepje joden dat in Jezus Christus gelooft.
  Christenen hebben te strijden tegen de wereld, het eigen vlees en de duivel. We moeten niet alle verleidingen op het conto van de duivel schrijven. Je hebt als christen ook te maken met de wereld en het eigen vlees.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 19:22

  Ik vind het heel moeilijk, zo niet onmogelijk en misschien zelfs zondig, om van de werelden van licht en duisternis een voorstelling te maken. Zijn we dan toch weer niet bezig om “beelden” te maken? Verder moeten we ons er van bewust zijn, dat satan de Bijbel beter kent dan wij!! Hij verleidde Jezus met teksten uit diezelfde Bijbel!! Jezus pareerde elke verzoeking van satan met: “Er staat OOK geschreven”… Verder gebruik ik wat onze toekomst betreft heel vaak de gebeurtenissen uit de boeken Ezra en Nehemia. De volken rondom probeerden al rond 600 jaar voor Christus het herstel van de tempel en van Jeruzalem te verhinderen. Die “verhinderingen” zien we nu weer!!! De hele vernietigingsmachine rondom het Joodse volk en het gevecht om Jeruzalem, heeft er alles mee te maken om het “heil” de verhinderen!! Satan kent de profetieën maar al te goed. Vernietig je het Joodse volk, dan “kunnen” (volgens de zienswijze van satan) de profetieën niet in vervulling gaan. En dat er een atoomoorlog komt, om het Joodse volk (volgens de zienswijze van satan!!) voor eens en voor altijd te vernietigen is ook duidelijk. Petrus profeteert daarvan in zijn tweede brief. Hier schetst Petrus het beeld van een atoomoorlog, zonder dat hij het zelf wist.
  En wat die atoomoorlog betreft citeer ik uit de 2 Pet.3:
  12 “u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg.”
  “Elementen” kunnen alleen vergaan door kernsplitsing!! Maar geen angst!!!
  Gelukkig wordt vers 12 opgevolgd door vers 13
  “13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”

 9. johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 19:35

  Dirk wat heb je het ontzettend mooi verwoord!!!!!!

  En wat geniet ik iedere week van je nieuwsbrief!!!

  Hartelijke groet Johanna

 10. Geart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 20:18

  Allen die Jezus hebben aangenomen, wedergeboren uit de Geest, zijn vrij. In de Bijbel is ‘woestijn’ voor ‘winter’. Het slavenvolk Israël werd in de woestijn geleid om (a) zich te verootmoedigen, (b) om op de proef gesteld te worden om te weten wat er in hun hart was, (c) om af te rekenen met hun slavenmentaliteit en (d) om te ontdekken dat zij in alles afhankelijk waren van God (Deuteronomium 8:2-3). In de winter of woestijntijd worden we door God stil gezet om opnieuw Zijn stem te horen en ons leven alleen op Hem af te stemmen. Hagar, Mozes, Elia en Jezus hadden in de woestijn diepe Godsopenbaring. Europa is economisch in crisis, de kerk is ook in crisis, de leden lopen weg. Heeft men dan geen geloof meer, en kankeren dat er geen voeding meer is in de kerk. Zijn we eigenlijk zelf de oorzaak er van dat we onze voeding verwachten van onze voorganger en van de leiding? We moeten niet bij de voorganger zijn, maar bij Jezus de redder der wereld. We moeten vertrouwen hebben op de Here, deze schaarste is een leerproces, houdt moed! Laten we nooit vergeten dat we een kind van God werden door genade, en dat we een kind van God blijven door genade. Leer van het leerproces van de Israëlieten in de woestijn, en trek parallellen in onze tijd. En let op de tekenen der tijd, de vijgenboom spruit (Israël). Met alle gebeurtenissen die steeds sneller de wereld in grote onrust brengen, dit kunnen we toch niet achteloos als onzin betitelen? We willen toch niet genoemd worden de 5 dwaze maagden? God is getrouw Zijn plannen volvoert Hij met op geheven rechter hand.

 11. J. Post Sr. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 20:50

  Dirk hartelijk dank

 12. Janny G. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 21:43

  Dirk wat weer een geweldige bemoediging. Hartelijk dank.

 13. Anna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2011 om 22:07

  Dirk wat een mooi en bemoedigend stuk. Gods zegen.

 14. M. zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2011 om 12:20

  Dirk, hartelijk dank voor je mail. Ik word daar rustig van.

 15. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2011 om 15:13

  Beste Dirk. Wees gezegend in Jezus naam. Ik voeg deze link van Houtkruis bij om zo te benadrukken dat door de dood van Jezus aan het kruis, de vorst der duisternis buiten spel is gezet

  Daar was ‘n houtkruis
  My Jesus aan ‘n houtkruis vasgeslaan
  Ja daar was ‘n houtkruis
  En daarom sal ek sing

  Ek onthou vir Dawid,
  Voor die ark het hy gedans en sing
  Maar na die kruis van Jesus,
  Hoe sal ons kan hande vou en juig

  Wie sal my stilmaak
  Wie sal my kitaar se snaar afbreek
  Wie sal my kan doodmaak
  As my voete in dans wil, wil breek

  Ek vra nie hoe jy voel nie
  As gevoelens hoegenaamd besluite raak
  Dan was daar nooit die kruis nie
  Toe die spykers deur die bloed daardie Houtkruis kraak

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=IBDWlsGBF9I

 16. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2011 om 19:08

  Beste Dirk,
  ik geloof dat ieder kind van God de geestelijke strijd anders beleeft. De een gaan heftiger erdoor
  heen dan de ander. Een belangrijke principe is 1 Kor 10:13. Hij geeft een strijd die bij hem of haar
  past en die hij of zij aankan. Voor een ieder is de Here Jezus de diepste diepte ingegaan, opdat
  Hij ons te hulp kan komen, omdat Hij met ons kan medevoelen. Alle omstandigheden gebruikt God in
  principe om zijn kinderen te vormen (Rom 8: 28). Joni Eareckson Tada leert door haar fysieke lijden,
  de aanwezigheid van God te zoeken en te leren van wat ze moet doormaken. Ze zegt dat in het lijden
  de geestelijke wereld toeziet en dat zij lof en eer brengt aan God, voor de wijsheid van God bij het
  lijden van Gods kinderen. God wordt grootgemaakt als de onzienlijke wereld ziet hoe wij reageren op
  beproevingen. In dat opzicht is de onzienlijke geestelijke wereld voor ons tastbaarder dan wij soms
  denken. Indien wij alleen zijn en er geen mens ons ziet, zegt Joni, dan is er nog de onzienlijke
  wereld waar wij voor God aan Hem de eer kunnen geven in ons lijden. Het kruis kan elke vorm van lijden
  zijn maar de Here wil zich aan ons verheerlijken tegenover de onzienlijke wereld.

  Groeten van San

 17. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2011 om 19:43

  Het is beslist geen metafoor maar een harde, en rauwe werkelijkheid die hier geschetst wordt. Moeten we bang zijn voor deze realiteit? Nee, eerder moeten we met vreugde uitzien naar de dag dat de verlossing komt. Zijn onze dagen dan kwader dan die daarvoor waren? Nee, ook onze voorouders kregen genoeg te verwerken in afval en groeiend ongeloof.

  Het loslaten van de Bijbelse feesten om die alleen maar te bestempelen als een interne Joodse aangelegenheid heeft de kerk van de eeuwen geen goed gedaan. Hiermee heeft de kerk in het algemeen zich ontdaan van haar wortels. Slechts hier en daar merk je nog wat vage sporen. Velen kijken vol spot op het Joodse volk neer. Waarom vraag ik mij af handelt men zo. De Bijbelse feesten zijn geen Joodse inzetting maar een inzetting van de G’d van Israël die eeuwigdurend is. Ik zie dat mensen spreken over dat Jezus je vrij maakt. Maakt Hij je dan ook vrij om de geboden en de feesten niet meer in acht te nemen. De strijd die getekend wordt richt zich juist op hen die menen dat zij zonder de Bijbelse feesten en geboden staande kunnen blijven. Vraag: wat is dan de brandstof in de lamp die brandend moet blijven. Velen zullen terecht tegen Yeshua zeggen: ik heb in Uw Naam dit en dat gedaan. Yeshua zal hen antwoorden: ik ken je niet. Je was geen doorgever van Mijn geboden en inzettingen. Ga weg van mij, sluit je maar bij aan bij Mijn tegenstanders. Gevaarlijk is het om klakkeloos aan te nemen ik hoor de stem van Yeshua en ik volg hem met mijn eigen bagage of dogma.

 18. Roos zegt:
  Geplaatst op maandag 28 november 2011 om 21:56

  Beste Dirk.
  Wat leven we in een spannende tijd waarin GOD zo genadig is.
  We zien al wat in Zijn Woord staat gebeuren, en hoe belangrijk is het dicht bij Hem te blijven.
  Dank je wel voor al je lessen (studies) maar ook voor het doorgeven van bemoedigingen,
  zoals die man waar 40 jaar voor gebeden is, het bemoedigT mij trouw te zijn in gebed voor m’n familie.
  We wensen je een voorspoedige reis, en een vreugdevolle ontmoeting met jullie aanstaande schoonzoon.
  M’n gebed is dat jullie Hem in elkaar mogen herkennen en zo een heerlijke huwElijksdag mogen beleven waar HIJ bij beide jonge mensen centraal zal staan. hartelijke groet, Roos.

 19. geertruij zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 november 2011 om 21:33

  Beste Dirk,

  Geef vooral de duivel eer en je zult zelf tot hem (de duivel) gaan behoren.

 20. Leni, zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 december 2011 om 10:10

  Dirk, Wat een mooi beeld om de werkelijkheid uit te beelden van de geestelijke strijd. Het wandelen in het Licht is de enige houvast in deze strijd. Wij waarderen elke keer weer hoe je de zaken betreffende Gods Koninkrijk naar voren brengt juist i.v.m. Israel. Dat de Here nog lang je gelegenheid mag geven om ons zo de nieuwsbrief door te geven. Wij zullen in het gebed jullie opdragen als jullie naar de huwelijksplechtigheid van jullie dochter hopen te gaan. Wij zullen voor hun huwelijk bidden. Gods Zegen in alles toegewenst.
  Hartelijke groeten van Leni,

 21. Jean zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 19:56

  Hallo Dirk
  Allereerst wens ik jou een gezegend 2012 met je gezin en ieder die om je heen staat, ik ben zo blij met jouw nieuwsbrieven, echt je doet er goed werk mee
  Wat dit bericht betreft ……het is geen metafoor maar gewoon echt de strijd in de hemelse gewesten en als je nou es 2 dagen tv kijkt dan zie je de strijd met de dag heftiger wordt.
  Zelfs bij tuinprogramma’s worden we geindoctrineerd met Indiase of Aziatische denkbeelden; de boeddha’s rijzen de kamers en tuinen uit de ….bonsai in speciale vormen gesnoeid ….ga zo maar door.
  Kijk es naar de films/series waar de doorsnee Hollander naar kijkt; ze hebben echt niet door dat het allemaal duistere machten zijn die ze in hun onderbewustzijn bewerken.
  Ik ben niet beter maar ik ben wel God innig dankbaar dat Hij nog mensen zendt die de Bijbel uitleggen op een manier zodat we die dingen ook zien en herkennen.
  Het is de hoogste tijd dat we stoppen met kerkje spelen enz. We moeten de mensen om ons heen de dingen vertellen die we zien en hen ervoor waarschuwen.
  Waarom wij? Omdat wij dat verplicht zijn aan Hem die andere mensen zond om ons het Licht te brengen.
  Eens moeten wij verantwoording afleggen over de kennis die we hadden van de geestelijke wereld en wat we ermee hebben gedaan.
  Dat is misschien niet leuk om te lezen of te horen maar is wel wat we moeten doen … als er brand is waarschuw je ook je buren ….. en zeg je niet: misschien willen ze niet dat ik ze roep?
  Jouw verantwoording is …. roep dat mensen. Ze moeten beseffen wat ze zien, waar ze zich mee inlaten …. etc. Maak ze wakker …. en verder wat ze ermee doen is hun eigen verantwoording …. dan heb jij gedaan wat je moest doen.
  Groet en fijne week, Jean

 22. Marcus zegt:
  Geplaatst op zondag 29 januari 2012 om 14:42

  Door tv en internet worden steeds meer gelovigen van God afgehouden……….

  online bijbel, dirkvangenderen, etc,etc,……….

  EO, family 7, hour of power, etc, etc,……….

  Groet,

  Marcus.

 23. Ger Geuverink zegt:
  Geplaatst op maandag 5 maart 2012 om 17:44

  Beste Dirk,
  Zware tijden, laten we dicht bij Jezus blijven.
  Maar ik heb de behoefte om een paar teksten te citeren:
  God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen (1 Tim. 2:4)
  Wie wederstaat Zijn Wil? (Rom. 9:19)
  Want God is het die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u bewerkt (Fil 2:13).

 24. hoekman zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 april 2012 om 12:57

  Dirk
  ik ben nog maar net op je site aanwezig, en vind het fijn, en leer veel mooie nieuwe dingen
  over Gods Woord, het is heel bemoedigend dat er oprechte gelovigen op zoek zijn naar Gods Woord,
  tot eer van Zijn naam. Maar 1 ding wil ik graag aan jou kwijt, een gevaar misschien voor jou is
  dat er veel ‘dank je wel voor…’ zie. Begrijp me goed iemand bedanken voor iets wat iemand voor je doet, niks mis mee, maar teveel dank je wel is wel heel prettig voor het vlees, blijf scherp, dat alles tot Zijn eer zal blijven.
  Fijn dat de Heer je zulk werk laat doen zoals deze site, het is bemoedigend en om door te geven.
  In Christus verbonden
  harm

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden