Troostrijke woorden aan het begin van een nieuw jaar

De laatste dag van het jaar is een dag van terugblikken, evalueren, bezinnen. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? In de wereld, in ons land, in onze gemeente/kerk en in ons eigen leven? Houden we nu meer van de Here Jezus dan aan het begin van dit jaar? Is uw verlangen gegroeid om Hem te kennen en in Zijn nabijheid te zijn?

Dit zijn belangrijke vragen! Ik hoop en ik bid dat u Hem mag kennen en ernaar verlangt Hem in het nieuwe jaar nog beter te leren kennen. Dat het uw verlangen zal zijn dat uw leven meer en meer tot Zijn eer zal zijn.

Ik besef dat het ook zo kan zijn dat er geestelijke duisternis in uw leven is. Dat u aan het eind van het jaar beschaamd het hoofd moet buigen en moet zeggen: ‘Het is in mijn leven niet zoals het zou moeten zijn. Ik ervaar niet zoveel van God. Anderen kennelijk wel, die hebben hun mond vol van Hem, die loven en prijzen Hem voortdurend, maar ik… Ik stel geestelijk kennelijk niet zoveel voor… En misschien roept u het wel uit naar hemel: O Here, openbaar Uzelf aan mij. Ik roep tot U, maar ik merk nauwelijks iets van U.’

Weet u, zo zwak durven we ons meestal niet op te stellen. Al die zogenaamde geestelijke krachtpatsers kennen geen bescheidenheid. Vergeleken met hen voelt u zich maar een kneusje in Gods Koninkrijk. Het drukt u terneer. Maakt u misschien soms wanhopig.

Ik wil allen, die naar de Here verlangen, maar meer duisternis dan licht ervaren in hun leven, bemoedigen, vertroosten.
Laat de woorden van Jesaja 50:10 voor u tot troost zijn: ‘Wie is er onder u die de HERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HERE en steunen op zijn God.’

Soms zijn we zo onbarmhartig hard voor elkaar. We slaan elkaar met teksten om de oren en veroordelen elkaar, in plaats van elkaar liefdevol en pastoraal tegemoet te treden.
Hoe anders was de Here Jezus. Hij was met ontferming bewogen over alle struikelende pelgrims, die Hem wensten te volgen. Door een ontmoeting met Hem veranderde hun leven.

Als ook uw geloof soms zo zwak is, dat u vreest ten onder te gaan in de zee, zoals eens Petrus, luister dan naar de woorden van Jesaja 40:11: ‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’
Wat een troostrijke woorden. Zo mag u het nieuwe jaar ingaan. Aan Zijn hand, in Zijn sterke vaderarmen. In de wetenschap dat Hij het geknakte riet niet zal verbreken, de uitdovende vlaspit niet zal uitblussen (Jesaja 42:3). En weet u, als u leert om in alles Hem te vertrouwen, dan zult u ook een diep verlangen krijgen om te leven zoals Hij het wil.

God wil door Zijn Geest uw ogen openen voor zonden die er in uw leven kunnen zijn. Afgoden misschien, occulte zaken, onenigheid met uw familie of met mensen in uw kerk of gemeente. Misschien heeft iemand u iets aangedaan, wat u die ander niet kan vergeven. Hoe kan de Here u dan vergeven? Dit kunnen allemaal oorzaken zijn voor geestelijke duisternis in uw leven. Breek ermee in Gods kracht, schenk vergeving en ontvang Zijn vergeving, Zijn bevrijding.
Mattheus 6 vers 14 en 15 zeggen immers: ‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’

Voor het nieuwe jaar wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Wij weten niet wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Misschien maakt u zich zorgen over uw eigen situatie of over de ontwikkelingen in de wereld. Het Midden-Oosten is een kruitvat, wat zomaar kan ontploffen. Blijf bidden voor Israel en voor het Joodse volk. Bid voor deze wereld!

Mag ik u de raad geven uw vertrouwen op de Here alleen te stellen. Het grote wereldgebeuren is in Zijn hand, en ook uw eigen leven en het leven van allen die u lief zijn. Geef hen in Zijn hand.
Al zou de wereld in brand vliegen, Hij is bij u en zal voor u zorgen. ‘Het heeft de Vader behaagd u het Koninkrijk te geven,’ zegt de Here Jezus in Lucas 12:32. Dat staat vast, wat er ook gebeurt. In vertrouwen op Hem mogen we het nieuwe jaar ingaan.
Als christenen gaan we wel eens te vaak met een gebukt hoofd door dit leven. Lucas 21:28 roept ons op: ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Dirk van Genderen