Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bidt u mee? (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 januari 2012, 10:37 door Dirk A A

In veel kerken en gemeenten zijn in de afgelopen ‘Week van gebed’ extra gebedsbijeenkomsten geweest. Gaat u mee op de knieën voor de Here God? Het is noodzakelijker dan ooit om tot Hem te gaan. Het wordt tijd voor speciale samenkomsten van verootmoediging en gebed. De wereld is in crisis, Israel ligt onder vuur en in veel kerkelijke gemeenten is het ook crisistijd. Bidt u mee?

‘O God, U, Die alle eer, lof en aanbidding toekomt. Wij verootmoedigen ons voor U, de heilige en rechtvaardige God, Die we door het volbrachte offer van de Here Jezus aan het kruis Vader mogen noemen. We zijn weggedwaald van U en dienen de afgoden van deze tijd, ook in de kerk. Onze theologieën stellen we soms boven Uw Woord. En tekenen en wonderen vinden we wel eens belangrijker dan Uzelf. We hebben Uw geboden overtreden en zijn U ongehoorzaam geweest. Wat U zegt in Uw Woord, geloven wij niet altijd meer. Wat U verbiedt, keuren wij soms goed.

Vader in de hemel, we zien op naar U. Ontfermt U Zich over ons land en over ons volk. Scheur de hemel en kom, Here. We wijzen niet met onze vinger naar die of naar die, maar we knielen neer en belijden onze eigen zonden en de zonden van ons volk, omdat het onze zonden zijn die scheiding maken tussen U en ons.

Wij, als reformatorische christenen, waarschuwden tegen de geestelijke gevaren van de evangelischen. En wij als evangelische christenen, veroordeelden de reformatorischen. Terwijl U, o Here Jezus, Uw Vader smeekte om eenheid onder allen die in U zouden geloven. Vergeef ons onze zonden en stort Uw liefde uit in onze harten. Geef dat we één zullen zijn in U, opdat de wereld gelove!

Here, we ervaren dat de geestelijke strijd soms hevig is. We willen schuilen bij U en we bidden om moed en kracht in de strijd tegen de duisternis. En al moeten we soms lijden vanwege het volgen van U, dan verheugen we ons erover dat U ons daartoe waardig acht.
Geef ons genade al onze eigen opvattingen opzij te zetten en op U alleen gericht te zijn. Wij voelen ons soms zo machteloos, maar we weten dat U de Almachtige bent.

We hebben van alles geprobeerd, maar de meeste kerken worden leger en leger. Schenk een herleving in Uw gemeente. Vervul ons voortdurend met Uw Geest, zodat Uw heerlijkheid zichtbaar wordt. We bidden om de vrede van Jeruzalem, vanuit een diep besef dat U ons wilt zegenen wanneer we Uw volk zegenen.

Als we op de zonden zien die in ons land plaatsvinden, en ook in kerken en christelijke organisaties, dan is er bij ons een beschaamd gelaat. Here, wij hebben Uw oordelen verdiend. O Here, hoor. O Here, vergeef. O Here, merk op. Treed handelend op. Doe Uw aangezicht weer lichten over ons land en over ons volk.

We willen U danken, hemelse Vader, dat we mogen weten dat U de levende God bent. De God Die spreekt. We weten dat U de wereldgeschiedenis leidt, evenals ons leven en dat het U nooit uit handen zal lopen. We zien uit naar de wederkomst van de Here Jezus en het Rijk van vrede en gerechtigheid dat Hij tot stand zal brengen.

En in deze laatste dagen voor Zijn komst zien we op naar U. We loven en aanbidden U. Uw grote Naam willen we verheerlijken. Verander ons steeds meer naar het beeld van Uw Zoon, Die we zo van harte liefhebben. Heilig en reinig ons, opdat we eenmaal onberispelijk voor U zullen staan. Amen.’

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. Lize Dorst-van Bloois zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 januari 2012 om 12:41

  Dank je Dirk voor dit gebed.
  Amen!

  Lize

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 januari 2012 om 13:10

  Heere God, weest U ook het CDA nabij. Nu we als partij ook een nieuwe koers willen uitstippelen en morgen daarover ook een congres hebben. Heere dat het CDA ook wat meer compassie moge tonen voor de kwetsbaren in onze samenleving.

  Heere God, ik belijd U dat wij als CDA gezondigd tegen U hebben.
  Heere God, wilt U dat ook voor ons als CDA vergeven door wat U Heere Jezus ook voor ons hebt gedragen aan het Kruis van Golgotha.

 3. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 januari 2012 om 14:28

  Amen

 4. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 januari 2012 om 18:33

  Amen

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 januari 2012 om 19:31

  Beste Dirk,
  Ik sluit mij volledig aan, bij jouw (en ook bij Moi, CDA-lid) wee-klagende gebeden tot de Here God. Daar is ook alle reden voor. Als wij alle “mistoestanden” in de maatschappij, in de kerken, in de politiek, in de financiële en economische wereld, ja, wij kunnen zeggen dat in de hele wereld de Christelijke werkwoorden: Solidariteit (naastenliefde), Rechtvaardigheid en Vredelievendheid steeds minder zichtbaar zijn. Met lede ogen moeten wij toezien dat het alleen maar erger wordt. De grote verdrukking gaan wij steeds meer ervaren. Wij kunnen daarom onze gebeden alleen maar aan de voeten van de Heer neerleggen en op Hem blijven vertrouwen. De eindtijd-profetieën zijn zich in een versneld tempo aan het voltrekken en volgens de bijbel moeten deze eerst gebeuren voor Zijn Wederkomst. Laten wij dus stand blijven houden in deze tijd, door volledig op Hem te blijven vertrouwen en frontsoldaten te zijn, voor Zijn vredesrijk dat komende is. Hub.

 6. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 januari 2012 om 19:50

  Amen!

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 9:45

  Beste Dirk,

  ik moest denken aan lied 838 van Joh de Heer (het refrein):

  Eén in de naam van Jezus,
  een zin en een gemoed,
  een in ‘t geloof der Schriften,
  een in ‘t verzoenend bloed.
  Een Vader, Die ons liefheeft,
  een Zoon, Die stierf aan ‘t kruis,
  een Geest, Die leidt door ‘t leven
  en straks een Vaderhuis.

  En Joh 17:20-23,

  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij
  allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld
  gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven,
  opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een,
  opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij
  liefgehad hebt.

  En uit de Opwekkingsbundel nr 118:

  Vader maak ons een. Vader maak ons een,
  opdat de wereld weet, dat Gij zond Uw Zoon.
  Vader maak ons een.

 8. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 10:56

  De kerk van alle tijden,
  kent slechts een vaste grond,
  ‘t is Christus die door lijden,
  Zijn volk aan Zich verbond.
  Om haar als bruid te werven,
  kwam Hij ten hemel af.
  ‘Was Hij die door Zijn sterven,
  aan haar het leven gaf.

 9. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 11:37

  Amen, Amen, Amen.

 10. Chris Groenewold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 11:45

  Met tranen in mijn ogen en uit de grond van mijn hart zeg ik: Amen

 11. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 12:40

  Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand, Amen

 12. baukje van der kinde zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 13:13

  Lieve broer Dirk, wat raakt dit gebed mij, word en verdrietig van, wij zijn allen schuldig aan deze wereld, die zo mooi had kunnen zijn.
  HEER vergeef ons, Ik zeg AMEN op jouw gebed. Dank je wel voor jouw inzet.

 13. Robert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 13:25

  ‘Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.’ (2 Kronieken 16:9). Here God, schenk uw kinderen uw genade om in deze tijd een aan U volkomen toegewijd hart te hebben zodat Uw Naam geheiligd worde, amen.

 14. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 14:39

  amen

 15. thomas zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 15:27

  Beste broeder Dirk,

  Hier een stukje tekst wat de Here Jezus over het bidden zeide:

  vers 7: En als gij bid, zo gebruikt geen IJDEL verhaal van woorden , gelijk de heidenen: want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.

  Toen ik uw gebed las moest ik meteen aan dit vers denken, wonderlijk gewoon.

  Thomas

 16. sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 16:17

  Todah rabah Abba voor het werken van UW RUACH HA KOd

  Groot zijt GIJ en Groot JESHUA Ha massjiach.
  DANK VOOR AL MIJN BRS EN ZRS DIE OGEN EN HARTEN OPENSTELLEN VOOR u VOOR iSRAEL VOOR ELKAAR.

  de eeuwige zegene JULLIE EN ONS ALLEN.

  oh Heer verlos israel uit al zijn benauwdheden..

  aLLEN HARTELIJK shalom TOTDAT hij komt.

  LOU.

 17. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 16:55

  Laten we níet vergeten, te blijven volharden in gebed voor Israël,voor het Joodse volk en de vrede van Jeruzalem!
  Laten we ook niet vergeten dat wij als gelovigen uit de volkeren (heidenen) ook bij Yahweh’s verbondsvolk Israël mogen horen, Yahweh, de Heere God heeft Zijn volk niet verstoten! En sinds Yeshua’s komst is er geen onderscheid meer tussen Jood en Griek, Yeshua, de Heere Jezus heeft de scheidsmuur weggehaald…

  Yahweh zal Zijn Waarheid nimmer krenken en eeuwig Zijn verbond gedenken!

  shalom

  ALiyah

 18. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 17:59

  Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op;
  maar de genade die Hij schenkt is nog groter. jak 4: 5, 6.

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 18:52

  Sjalom,

  Het gebed kan veel of weinig woorden bevatten. Na het amen gaan de ogen weer open en doen we de dingen die op ons pad komen. Daar is niets mis mee en hoort nu eenmaal bij het aardse leven. Wij zenden onze gebeden op naar onze G’d maar zijn we dan klaar? Nemen we de tijd om te luistern naar de stem van G’d Die ons vaak een antwoord wil geven? Schort het daar vaak niet aan. Wanneer men stil wordt voor de troon van G’d om tot Hem te naderen moeten we ons zeer goed realiseren kunnen we wel naderen. Wat staat er tussen G’d en ons in. Moeten wij niet eerst ons verzoenen met onze broeder of zuster. Dat is een Thoragebod wat nimmer herroepen is. Het maakt ons klein en zeer afhankelijk. We kunnen ons verschuilen in een lang gebed en sluiten dat dan af met een amen, zonder daarbij een komma te plaatsen mijn G’d wat is Uw boodschap aan mij . . . ?

 20. Wil van de Werken zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 19:31

  willemien zegt: Wat een fijn gebed, heb het hardop meegebeden! AMEN!

 21. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 19:47

  AMEN !!

 22. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 20:18

  Gebedsoproep:

  Laten we nu ook gaan bidden voor het kabinet dat aanvullende bezuinigingsmaatregelen moet nemen om het begrotingstekort en de staatsschulden niet te hard op te laten lopen. Laten we ook bidden dat die extra maatregelen ook eerlijk naar draagkracht over de bevolking worden verdeeld, zonder dat de kwetsbare mensen weer de hardste klappen krijgen!

 23. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 20:35

  Beste Dirk, Uw ondertoon is er een van pessimisme……, waarom??? Zegt Paulus in de eerste vier verzen van Col. 3 niet, dat we ons niet moeten focussen op wat op de aarde gebeurt??!! Richt je aandacht op Jezus Christus zegt Paulus! Kort geleden werd ik gewezen op Joël 2:
  “28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 29 Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.”
  Altijd dacht ik, dat deze profetie werd vervuld op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem, maar dat ALLE vlees en het woordje “daarna”, terwijl het stukje gaat over “het laatst der dagen”…. Als ik lees van bloed, vuur en rookzuilen, dan wijst dit net zoals 2 Petrus 3 op een grote atoomoorlog. Het komt allemaal nog. 1939 volgde ook op een grote crisis. Het is voor ons geen reden om bang te zijn, want “Ieder die de naam van de Heer aanroept zal behouden worden”… Deze profetie houdt dus tevens in, dat we nog een grote uitstorting van de Heilige Geest hebben te verwachten, voordat het einde komt! De “wetsverachting” die we nu meemaken (Matt. 24) is nog maar het begin. Het zal nog erger worden. De mens is van nature een vijand van God. Als de mens tot die erkenning komt, dan zijn we al half op de goede weg. Alleen de Geest kan dat aan de mensen duidelijk maken.

 24. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2012 om 22:29

  amen!

 25. Nel zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2012 om 7:44

  Ik wil hier ook Amen op zeggen en dank je wel Dirk, dat je ons er op wijst.
  Zegt God niet in 2 kron. 7:14: wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort,het hoofd buigt
  en biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik
  aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Wij christenen
  zijn ingelijfd in dat volk.

 26. Sietske zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2012 om 11:59

  Dank je wel voor dit gebed, wat ik met tranen en bewogenheid heb gelezen. De Here Jezus nodigt een ieder uit om te komen om van het levende water te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik. God geeft het ons uit liefde en pure genade. We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levende water, maar het is nog niet te laat. Laten we een ieder uitnodigen te komen en te drinken.
  Gods zegen broeder Dirk

 27. Rev. Robert Tumengkol Tulis zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2012 om 18:54

  Dirk,

  Genade zij u en vrede van God,onze Vader, en Heiland Jezus Christus.

  Dank je wel voor een gebedsopdracht en wij zullen als kerk gemeenschap “Truth and Power Ministries het onbegrensd gebed doe opstijgen tot ons Heiland Jezus Christus. ONE FOR ALL, ALL FOR ONE!
  Wij hoeven niet te vrezen zolang nog dag licht is zullen werken en strijden: “En dit betreft Juda. Hij zeide: Hoor, Here, de stem van Juda en breng hem tot zijn volk; zijn handen strijden (betekent: verzoekschrift, met al je kracht, Arabisch Jihad) voor hem, en wees Gij hem een hulp tegen zijn tegenstanders.” Deuteronomium 33:7
  Zonder een strijd kunnen we niet TRIOMFEREN en dit is de taak van een ware Christenen.

  In Zijn liefde,
  Rev. Robert Tumengkol Tulis

 28. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2012 om 21:59

  AMEN!!!!

 29. Joke van de Voort zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2012 om 22:52

  Amen!! Dank je wel voor dit gebed, ik heb net een weekend van gebed achter de rug. We leven in roerige tijden maar als wij blijven bidden voor de redding van Nederland en de vrede van Israel zal onze God onze gebeden verhoren.

 30. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op maandag 23 januari 2012 om 19:13

  Beste Dirk hier zeg ik helemaal amen op
  Bert

 31. Teun zegt:
  Geplaatst op maandag 23 januari 2012 om 20:53

  Broeder Dirk,
  ik kan hier alleen maar ‘AMEN’ op zeggen.

 32. maartje zegt:
  Geplaatst op maandag 23 januari 2012 om 22:41

  Laten wij ook denken aan landen waar er nog zoveel ellende en armoe is, waar kinderen stenen zitten te hakken om wat geld voor eten te kopen. Laten we dan niet zo schreeuwen om die crisis, zou daar ook niet voor ons nog een taak liggen? Er is hier op aarde voor ons veel te doen, bidden en helpen, dat wil de Heere van ons. Voor iedere christen ligt er een taak te wachten.

 33. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 januari 2012 om 11:41

  Maartje,
  Jouw oproep is mij uit het hart gegrepen. Wij moeten ons Christen-zijn meer buiten de kerkgebouwen, DAADWERKELIJK in praktijk gaan brengen met onze gegeven talenten en gaven Gods, ieder op zijn goede plek om het beste uit zichzelf te halen. Ook wereldwijd, al is het maar door gebed, morele of financiele steun aan missionaire, bijbelverspreidende, medische en hulpverlenende organisaties.
  Mijn hart doet pijn bij het zien van de Cruise-schepen die met 4000-5000 (rijke) mensen aan boord, in de Middellandse Zee langs de Noord-Afrikaanse landen reizen waar de mensen letterlijk aan het verhongeren zijn. De hoogmoed van het rijke westen ten top! Misschien is het al een waarschuwing van de Here: de scheepsramp van het cruiseschip Costa Concordia? Laten wij vol vertrouwen in onze “opdracht” voor de Here blijven volharden en dit met Gods-zegen. Hub

 34. Theo zegt:
  Geplaatst op zondag 29 januari 2012 om 22:29

  Amen

 35. Pastor Rev. Robert Tumengkol Tulis zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 juli 2012 om 15:08

  Shalom mijn br Dirk,

  Ik ben met eens over eenheid in Christus Jezus en laten wij niet enkel alleen in woorden maar ook in daden doen. Want wij zijn geen hoorders maar daders. Het is ook de wil de Heren dat we ons zich verootmoedigen. “en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land (hart) herstellen.” II Kronieken 7:14

  In Zijn heerlijkheid,

  Pastor Rev. Robert Tumengkol Tulis

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden