Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Drie keer bidden, zeven keer bidden… (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 januari 2012, 11:02 door Dirk A A

Ik las over Elia. Wat een Godsman was hij! En toch zegt Jakobus 5 dat Elia een mens van gelijke bewegingen was als wij. Hij sprak dat het niet zou regenen in Israël, en het regende drie jaar en zes maanden niet. Elia sprak en God deed het. Drie jaar en zes maanden later sprak Elia opnieuw, terwijl de lucht nog strakblauw was, dat er regen zou komen. En er kwam regen, heel veel regen.

Die drie jaar en zes maanden moest Elia zich verbergen voor Achab en Izebel. Eerst bij de beek Krith en later bij de weduwe in Zarfath. En de Here zorgde voor hem, zoals Hij ook voor ons zal zorgen als de nood groot is en we ons vertrouwen op Hem alleen stellen. God stuurde ‘hemelse’ boden naar hem toe. ’s Morgens en ’s avonds brachten de raven hem brood en vlees.

Later volgt de geschiedenis met de Baäl-priesters. Elia’s God bewijst machtiger te zijn dan Baäl. We lezen in 1 Koningen 18 dat de Baäl-priesters tevergeefs proberen hun god in actie te laten komen. Dan is het de beurt aan Elia. Hij bidt:
‘HERE, God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan.
Antwoord mij, HERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.’
Ontzagwekkend is het antwoord van de Here op dit gebed van Elia:
‘Toen viel er vuur van de HERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op.
Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HERE is God, de HERE is God!’

Na die geweldige overwinning op de Karmel bidt Elia om regen. ‘Here God, de drieënhalf jaar zijn voorbij, er moet nu wel regen komen,’ zo zal hij wellicht gebeden hebben. Zijn geloof wordt danig op de proef gesteld. Hij heeft al een aantal keer gebeden, maar de lucht blijft strakblauw. Hij is verwikkeld in een zware geestelijke strijd. En dan, nadat hij voor de zevende keer heeft gebeden, ziet zijn knecht een wolkje opkomen boven de zee. De regen is in aantocht. De Here heeft zijn gebeden gehoord en verhoord.

Soms is het genoeg om drie keer te bidden, zoals Paulus deed, toen hij bad of de Here de doorn uit zijn vlees wilde verwijderen (2 Korinthe 12). Paulus leefde zo in Gods nabijheid, dat hij de stem van de Here verstond toen die hem antwoordde: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ Elia moest zeven keer bidden.

Elia moest zeven keer bidden, voordat hij antwoord van de Here kreeg. Soms zullen we vaker voor iets moeten bidden, soms minder. Open je oren en je hart (Paulus), open je ogen (Elia), zodat je Gods antwoord kunt horen. Zeven is trouwens het getal van de volheid, het getal van God zelf. Ook het getal 3 (bij Paulus) heeft alles met de Here de maken: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Nu zou je toch denken dat Elia zich wel weer in het openbaar durft te vertonen na wat er op de Karmel is gebeurd. Zijn God heeft immers krachtig bewezen de levende God te zijn. Maar juist op dit moment, na deze geweldige geestelijke overwinning, stort Elia totaal in. En reken er maar op dat de satan woedend was op Elia, na de dood van al zijn Baäl-priesters, en zeker zou proberen hem zo snel mogelijk uit te schakelen.

Als Elia hoort dat Izebel hem de volgende dag wil doden, vlucht hij naar Berseba. Hij trekt de woestijn in, kruipt onder een bremstruik en wil daar sterven. ‘Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen’ (1 Koningen 19:4).

Ik weet niet of u dit soort gevoelens herkent. Elia is echt niet de enige die zo door matheid en moeheid overvallen wordt. Na een geestelijk hoogtepunt, waarin je hebt ervaren dat God bij je was, voor je streed of je misschien wel door het water of het vuur droeg (Jesaja 43), kan het plotseling geestelijk donker worden in je leven.

De Here ziet Zijn knecht Elia en ontfermt Zich over hem. Hij veroordeelt hem niet. Hij weet dat Elia rust en voedsel nodig heeft. Een engel raakt hem aan en zegt: ‘Sta op, eet.’ Dan ziet Elia een koek en een kruik water. Als hij, nadat hij gegeten en gedronken heeft, weer in slaap is gevallen, maakt de engel des Heren hem opnieuw wakker en zegt: ‘Sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn.’

Hij eet en drinkt weer en ontvangt daaruit zoveel kracht van God Zelf dat hij er veertig dagen en veertig nachten op vooruit kan, tot hij bij de berg Gods, de Horeb komt. Daar openbaart de Here Zich aan hem, in het suizen van een zachte koelte en krijgt hij nieuwe taken en opdrachten.

Het is mijn verlangen – en ik hoop ook van u – om evenals Elia van de Here telkens weer nieuwe kracht en nieuwe visie te ontvangen om verder te gaan en bruikbaar te zijn voor Hem. Tot de eer van Zijn grote Naam en tot zegen van anderen.

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 januari 2012 om 12:01

  Doet me denken aan een geschiedenis uit het leven van James Fraser, zendeling onder de Lisu, een bergstam in China. Hij werd op een bepaald moment zo depressief dat hij gedachten van zelfmoord kreeg en zelfs op het punt stond om in een ravijn te springen. Maar net op dat moment ontving hij van een koerier een blaadje getiteld ‘The Overcomer’ (dat nog bestaat), opgericht door mevr. Jessie Penn-Lewis, waarin over geestelijke strijd gesproken werd. Hij paste de lessen erin toe op zijn situatie en ontdekte dat hij niet onder een gewone depressie leed, maar dat hij hevig werd aangevallen door de vijand. Toen hij daar licht op kreeg en weerstand bood aan de échte oorzaak, werd hij in de vrijheid gezet. Het geestelijk leven is er óók een van geestelijke strijd tegen een vijand die soms heel ver gaat om het getuigenis van Jezus te vernietigen. Gebed is soms ook hierin een langdurige strijd; men moet niet te snel opgeven.

 2. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 januari 2012 om 16:02

  De levende relatie met Jezus is een voorwaarde om iets te kunnen ontvangen. Die relatie ontstaat in gebed, wanneer je tot Hem spreekt en merkt dat er naar je geluisterd wordt.
  Het bidden is dan misschien nog wel belangrijker dan de verhoring van het gebed. In je relatie met de Heer is groei en krijg je aandacht voor Zijn manier van denken, Hij weet wat wij nodig hebben.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2012 om 14:25

  Alhoewel ik geen bijbelkenner ben van de verhalen uit het Oude Testament, herken ik toch ook in mijn geestelijk leven, de vele beproevingen, getuigenissen en krachtig vertrouwen op de Heer van Elia. Getuigen en laten zien en horen in deze maatschappij dat je een Christus volgeling bent, valt niet mee. Je eigen huisgenoten kunnen zefs “vijanden” worden. Maar ik krijg steeds weer nieuwe kracht, moed en inspiratie, van de inwonende Geest om verder te gaan met de Hemelse opdracht en boodschap:
  Wij moeten, in eenheid van alle kerkelijke-gezinden Christenen, frontsoldaten zijn voor Gods-vredesrijk dat komende is. Door te leven en te handelen naar de Geest van de bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft voorgeleefd en verkondigd !
  Hij heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil bezielen en ons leiden zal op onze pelgrimstocht door dit aardse leven. Dan aanvaard je ook in vol vertrouwen, iedere dag, de eindtijd-profetieën, die steeds zichtbaarder worden in deze wereld en zo beleef je in vrijheid, blijheid en vol vertrouwen de wederkomst van Jezus. Hub.

 4. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2012 om 18:33

  Wat mij zo bemoedigt, is dat er staat Elia is een man zoals wij.
  Aan de ene kant is Elia een gewone man (of vrouw) net zoals wij.
  Aan de andere kant is Elia een man die in contact met de hemel staat doordat hij bidt.
  Iemand noemde bidden: De vitale christelijke ademhaling.
  Bovenal leefde hij voor het aangezicht van de Heere en niet voor de mensen.
  Daar ligt het geheim om een impact te hebben hier op aarde (Jac. 5:17; 1 Kon. 17:1).
  Er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot
  voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen (Hebr. 4:13).

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2012 om 20:14

  Beste Dirk,

  In de geestelijke strijd moeten wij God het werk laten doen, en niet in eigen kracht strijden.
  Wij staan reeds op overwinningsgrond door het volbrachte werk van de Here Jezus op Golgotha
  en zijn opstanding uit de dood. De Heilige Geest wil ons helpen in de gebeden (Rom 8:26).
  Vanuit die positie kunnen wij de wil van God verstaan door de leiding van de Heilige Geest.
  Soms moeten wij worstelen net als Epafras (Col 4:12). Soms hoeven wij alleen de mensen op te
  dragen, door ze bij God in herinnering te brengen en soms moeten wij dieper ingaan op de persoonlijke behoeften van de mensen. Het is zoals de Heilige Geest het leidt en daarin is Hij niet beperkt door rituelen of vormen maar gaat in alle vrijheid met ons om, zoals wij zijn. Ik geloof daarom ook niet in formuliergebeden. Wij hebben een persoonlijke relatie met God, als het goed is.
  Zoals wij door Hem gekend zijn, zo kent een mens ons niet. En zoals wij Hem kennen, kennen anderen
  Hem ook niet. Dit is een verborgenheid, die steeds dieper gaat naarmate wij langer met Hem
  wandelen.
  Als de weerstand in het gebedsleven niet aanwezig is, kan het zijn dat er genoeg voor gebeden
  is of dat het op een ander moment ervoor gebeden moet worden. Of er kan ook een zonde zijn, zodat
  de duivel geen weerstand biedt omdat hij weet dat het gebed niet verhoord zal worden, zolang wij
  onze zonde(n) niet beleden hebben tegenover God of onze naaste. In al deze dingen geeft de
  Geest wijsheid en inzicht. Wat de geestelijke strijd betreft, zegt Corrie ten Boom in haar
  boek “Onbegrijpelijke liefde”: “Het is dwaas de macht van de satan te onderschatten, maar
  fataal zijn macht te overschatten.”

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 januari 2012 om 0:10

  Nooit had ik de gelijkenis begrepen van de “onrechtvaardige rechter, want je kunt God toch niet vergelijken met iemand die onrechtvaardig is? Dat Jezus bedoelde, dat het om ons “aanhoudend bidden” gaat, hoorde ik kort geleden. Dit is de gelijkenis, waarvan ik de slottekst nooit in verband bracht met de totale context van de gelijkenis: (Lucas 18)
  “1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. 2 En Hij zeide: Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. 3 En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zeide: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, 5 omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan.
  6 En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”
  Als we dat laatste vers lezen en we vervangen het woordje “het” met “dat” dan wordt het helemaal duidelijk!! Ons gebed verandert de wereld!! Helaas zijn weinigen zich daarvan bewust….. “Aanhoudend bidden” doet dingen veranderen!! Ik heb 8 jaar gebeden voor een hopeloze zaak, totdat ik ging danken, wat tevens inhield, dat ik de situatie aanvaardde. Toen gebeurde er iets merkwaardigs en liet God mij weten, dat Hij het helemaal voor mij ging doen. Binnen een jaar daarna werd mij inderdaad het “recht verschaft”, waar ik al die jaren voor had gebeden. Ik zou zelfs zeggen, als je niet gelooft, dat God het doet, dan heeft ons gebed geen zin.

 7. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 29 januari 2012 om 12:56

  Zo bemoedigend! om een stukje mee te wandelen in de levens van mensen uit de bijbel, die net zoals wij zijn, geroepenen waartoe Jahweh ons roept en voor geschapen heeft. Het aanhoudende gebed, het volharden, het instorten, de zorg van Jahweh, voor ieder persoonlijk.
  Gisteren hoorde ik dat je meerdere keren terug in de woestijn kon komen in je leven, ook dat hoort erbij en dat daar juist de dingen gebeuren die nodig zijn, de ontmoetingen, al ervaar je ze nog niet, HIJ komt in Zijn luister, bij Elia in het gefluister, bij een ieder weer anders, maar HIJ komt!
  Ook in dit leven zie je dat Jahweh Zelf de touwtjes in handen heeft en dat we mee mogen werken aan Zijn plan. Erg dankbaar en blij ben ik met dit voorbeeld!

 8. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 29 januari 2012 om 15:23

  Beste Dirk, br en zr. verhoring van gebeden, en het bidden naar de wil van God onze Vader, is voor ons westerse verwende gelovigen vaak een moeilijk leerproces! In Rom 8 : 25-28 lezen we wijze lessen voor het gebedsleven; Want wij weten niet wat wij naar behoren, (d.w.z. Zijn wil) zullen bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij (God) die de harten doorzoekt weet de bedoelingen van de Geest, dat Hij (de Geest) naar de wil van God voor heiligen (wederom geboren gelovigen) pleit! De Heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus in ons, lees ook Joh. 17, het Hogepriesterlijk gebed. Door levenservaring heb ik vallende en staande door Genade mogen leren dat Zijn Genade mij Genoeg mocht zijn. Onze wil is vaak niet in overeenstemming met Gods wil, mijn bekering vond plaats doordat (ons) dochtertje dat ongeneeslijk ziek was, na veel gebed met handoplegging door God Thuis werd gehaald! Op het graf kon ik als jong bekeerde vader Job na zeggen: de Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de Naam van de Here zij geloofd! Mijn gebeden werden voortaan anders, nl. niet mijn wil geschiede, maar Uw wil geschiede, mijn wil, werd steeds meer ondergeschikt aan Zijn wil! Hierdoor werden mijn doel en ambitie steeds meer naar Zijn wil, waardoor Hij mij op plaatsen bracht en taken gaf, die mij voordien voor onmogelijk leken! Het is een Opgave door Overgave! Dan verhoort Hij vaak boven Bidden, boven ons denken! Ik weet nu door Zijn Genade al vele jaren, dat God Alle dingen doet medewerken ten Goede, voor hen die God Liefhebben, die volgens Zijn voornemens geroepen zijn (vers 28).

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 30 januari 2012 om 12:48

  Beste Dirk,

  Er wordt van een onrechtvaardige rechter gesproken in
  Luc 18:1-8, omdat als een onrechtvaardige rechter voldoet
  aan een verzoek, een rechtvaardige God zijn uitverkorenen
  niet zal laten wachten. Bidden naar Gods wil doet er werke-
  lijk toe! Leven naar Gods wil is het beste leven wat er is.
  De gebeden laten ook vaak zien, hoe wij leven. En als wij
  steeds meer leven naar Gods wil, zullen onze gebeden ook
  steeds meer zijn naar Zijn wil.

 10. dag zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 januari 2012 om 11:34

  Maar nu we het er toch over hebben, de hoofdprijs ontvangen wij in de overwinning! “Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn”.
  [Op. 21 : 7].
  .

 11. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 januari 2012 om 19:06

  Beste Dirk,
  Mijn reactie No.3 wil ik graag nog aanvullen met :
  Na eens wat dieper over de profeet Elia gelezen te hebben in het oude testament, spak mij hem zijn Godvrezend verhaal erg aan. Elia laat ons zien, hoe wij in tijden van geestelijke crisis en angsten, kunnen overwinnen met behulp van de gaven van de Geest, zoals wijsheid, verstand, sterkte en ontzag voor God.
  Hij trekt zich 40 dagen terug in de woestijn om zelfkennis op te doen en ontmoet God, niet in de storm, aardbeving of vuur, maar in het zachte ruisen van de wind. God laat zich horen in de stilte van het zwevend zwijgen. Dit is ook mijn ervaring. Bijna iedere dag ga ik een middag-dutje doen. Ik noem het, mij even “terugtrekken”, mediteren. En in dit uurtje ervaar ik soms ZWIJGEND het Geheim van God. In het zwijgen groeit de kracht, tolerantie en kalmte en word je weer gesterkt om jouw opdracht als frontsoldaat voor Gods-vredesrijk dat komende is, te volbrengen. Het soldij van HEM zal hoog zijn. Hub.

 12. Toon en Adri de Ruiter zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2012 om 16:03

  Sjalom Dirk. Nu schrik ik. Jij feliciteert Hongarije (in de Nieuwsbrief). Verdiep je eens in hun situatie. Men stevent daar weer af op een dictatuur. Wees voorzichtig want in 1989 feliciteerde de kerken hier de dictator van Roemenie dat hij het zo goed deed! Men wist hier van niets! Herhaalt de geschiedenis zich nu? Wij hebben contact met een predikanten echtpaar in Hongarije. Zij hebben ook op deze man gestemd. Ook gedacht van “hij heeft het goed voor met ons”. Als het zo doorgaat en niemand stopt hem, wordt het echt een dictatuur. Mensen hebben weer geen geld om eten te kopen etc. De media wordt ingeperkt en zo gaat het iedere keer een stapje verder. Heel sluipend allemaal. Nee Dirk, het is echt geen felicitatie waard! groet Adri.

 13. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2012 om 13:51

  Beste Dirk

  Ik ben het met je eens dat Hongarije een pluim verdiend. Van een wrede communistische dictatuur heeft het land zich ontwikkeld tot een staat waar er steeds meer vrijheid is voor een ieder.

 14. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2012 om 20:21

  En laten we ook verder bidden voor de extra bezuinigingen die ons door de E.U. worden opgelegd, laten we bidden voor een eerlijke verdeling daarvan in onze samenleving, zonder dat chronisch zieken en gehandicapten weer keihard gepakt worden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden