Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Efeze: een dringend appèl (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 februari 2012, 11:00 door Dirk A A

Wanneer je de brief aan de gemeente te Efeze in Openbaring 2 leest en opnieuw leest, dringt de vraag zich op: ‘Wat zou de boodschap van de Here Jezus zijn wanneer Hij een brief aan onze gemeente zou schrijven?’ Het is wel zeker dat de gemeente van Efeze geschokt moet zijn geweest door de inhoud van de brief.

De komende weken wil ik alle brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 gaan behandelen. Als er actuele ontwikkelingen zijn, die snel aandacht vragen, zal ik deze reeks tijdelijk onderbreken.

Efeze was een centrum van cultuur en bedrijvigheid. Ook een centrum van onzedelijkheid, prostitutie, zwarte magie en occultisme. Er was in Efeze een grote tempel, die gewijd was aan de moedergodin, Artemis, ook wel Diana genoemd.

De gemeente van Efeze speelde een belangrijke rol in de vroege kerkgeschiedenis. De gemeente was gesticht door Aquila en Priscilla, die met Paulus van Korinthe naar Efeze waren gekomen.
Als er mensen tot geloof kwamen, verbrandden ze wel hun toverboeken (Hand. 19:19). Paulus werkte er twee jaar en waarschuwde al dat ‘uit hun midden mannen zouden opstaan die verkeerde dingen zouden spreken om de discipelen achter zich aan te trekken’ (Hand. 20:30).

Deze brief is een boodschap van de Here Jezus Christus. Van Hem, Die de zeven sterren – de voorgangers van de gemeenten – in Zijn rechterhand houdt. Van Hem, Die wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren, waar de gemeenten mee worden bedoeld.

Alle brieven zetten in met de woorden ‘Ik ken uw werken’. De Here kent de gemeenten door en door, ook onze gemeente. Hij ziet niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant. Hij weet precies hoe het ervoor staat met het geestelijk leven in de gemeenten.

De brief aan Efeze zet in met een bemoediging. Deze gemeente wordt geroemd om haar werken, haar inspanning, haar volharding. Ze kunnen de kwaden niet verdragen en hebben hen, die zeggen apostelen te zijn, maar het niet zijn, ontmaskerd als leugenaars.
Dit staat wel in schril contrast tot de hedendaagse verdraagzaamheid, die ook door veel christenen wordt gepresenteerd als de opperste vorm van liefde. ‘Want’, wordt dan gezegd, ‘laten we maar niet denken dat wij alleen de waarheid in pacht hebben’.

Het lijkt een gemeente waarop niets valt aan te merken. In een zondige en occulte omgeving strijdt men voor de waarheid. Er is echter een maar: ‘Maar Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.’
Kennelijk hebben ze zo gestreden voor de zuiverheid en de waarheid, dat dat ten koste ging van hun eerste liefde. De liefde, die zo kenmerkend was in het begin van deze gemeente was er niet meer. Ooit hadden ze liefde tot al de heiligen (Efeze 1:15). En Paulus bad dat ze de liefde van Christus zouden kennen (Efeze 3:19).

Er volgt een ernstige oproep om te gedenken van welke hoogte ze gevallen zijn. Indien ze zich niet bekeren en weer de eerste werken doen, zal de Here spoedig komen om de kandelaar van zijn plaats weg te nemen.
Het kan zijn dat ook wij ons geestelijke vuur zijn kwijtgeraakt. Misschien kijkt iedereen tegen ons op, terwijl we weten dat die eerste liefde uit ons leven verdwenen is. Mogelijk moeten we – met pijn in ons hart – zeggen dat dit voor onze gemeente geldt, dat Gods tegenwoordigheid is verdwenen. Het is geestelijk dor en droog geworden.

Zoveel kerken doen in de Naam van Christus veel goede dingen en hun leden zijn toegewijd aan de kerkorganisatie. Maar het kan zijn dat onze goede werken, onze Bijbelstudies en onze inzet ons beroven van onze tijd met de Here God. Hebben we nog zo’n honger naar Hem als we ooit hadden?
De Here is echter zeer genadig en roept op tot terugkeer naar Hem. Als dit niet gebeurt, kan er een moment komen dat de kandelaar daadwerkelijk van zijn plaats wordt weggenomen. De geschiedenis heeft dat wel duidelijk gemaakt en op grote schaal zien we dit gebeuren.

In vers 6 wordt de gemeente van Efeze weer geprezen, omdat zij de werken van de Nicolaïeten haat. Het is niet helemaal duidelijk wie deze Nicolaïeten waren. Hoogstwaarschijnlijk leerden ze dat wanneer je maar gelooft, je kunt doen wat je wilt. Immoreel gedrag viel voor hen onder de ‘christelijke vrijheid’. Hun zonden waren immers al vergeven, zo dachten ze. Gods zegen zal echter niet op zo’n leven rusten.

Alle brieven bevatten de oproep om te luisteren naar wat de Geest tot de gemeenten zegt. Zijn ook onze oren open? De brief sluit af met de geweldige belofte: ‘Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is’. Wat een toekomst!

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 februari 2012 om 20:59

  Beste Dirk,
  Deze brief aan de gemeente Efeze uit Openbaring 2 (welke ik wel nog niet gelezen heb), zou inderdaad ook aan onze Christelijke gemeenten gestuurd kunnen worden. Zelf wil ik alleen maar mijn visie en oproep hierop geven: Ons WOORDELIJK getuigenis van ons Christen-zijn in de kerken moet het begin zijn van het belangrijke, DAADWERKELIJK in praktijk brengen van de Christelijke-leer, Gods-wil. Ieder met zijn eigen “opdracht” volgens gegeven gaven en talenten op welke plek dan ook.
  De pas overleden Phil Bosman (Bond zonder Naam) zegt in een spreuk: BELOVEN en DOEN is een sterk duo.
  Deze Christelijke levensweg is een levenslange pelgrimstocht, waarop je wel door de H. Geest, de belangrijkste richting aanwijzer (Tom-Tom?) op deze weg, geleid wordt en wie deze tocht overwint zal eten van de boom des levens in Gods paradijs.
  Mede pelgrim, Hub.

 2. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2012 om 0:33

  Beste Dirk,

  Heel goed dat je alle brieven aan de 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3 onder de aandacht wil brengen.
  Van een goede, Bijbels onderbouwde uitleg kunnen we nooit slechter worden!!

  Op ‘mijn’ website zijn wij bezig met het uittypen van een ‘vers voor vers’ UITLEG van het gehele Bijbelboek Openbaring. Sinds vandaag is hoofdstuk 1 t/m 10 geplaatst. Het is m.i. een hele interessante studie (van Bijbelleraar CJH Theys) en zal – ook al kunnen sommigen het misschien lang niet met alle uitleg eens zijn – ongetwijfeld meer inzicht geven in de diep-geestelijke betekenis van dit belangrijke Bijbelboek.

  De uitleg in deze studie van Openbaring 2:6 (aangaande het vers over de Nikolaïeten) is:
  “Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat.”
  Jezus WEET niet alleen te vermanen en te straffen; o neen, meer dan dat weet de Heiland te waarderen en te prijzen. Hij zou zeker niet voorbijgaan aan een houding van Zijn door Hem zo teer beminde Gemeente, indien deze houding prijzenswaardig was!
  Niettegenstaande een intense verkoeling van haar liefde, was er toch overeenstemming tussen haar en haar Hoofd in de veroordeling van de werken der Nikolaïten. Deze “Nikolaïten” misbruikten de genade Gods op een ergerlijke wijze om hun vleselijke begeerten te kunnen botvieren. Door te handelen op een wijze zoals zij, maakten zij Christus tot “een dienstknecht van de zonde”! Geen wonder, dat de Heer Jezus Christus dezulken haat. Onheiligheid vergoelijken is niets anders dan de genade van God MISBRUIKEN! Laten wij dit alstublieft niet vergeten! Welgelukzalig zijn wij, indien wij haten, wat de Heer haat en enkel OMDAT Hij HET HAAT. Amen.

 3. sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2012 om 14:29

  Shalom Dirk.
  Ben een tijdje wegens niet in orde zijn (gezondheid) niet op je site geweest.
  Goed stuk van je over Efeze.
  Ooit mochten de goym door de joodse Apostelen het Evangelie ontvangen ook in Europa.
  Wat is het helaas op vele fronten mis gegaan.
  Waar ik deze dagen erg mee ben begaan is de enorme promotie van euthanasie en homohuwelijk.
  Abortus is al vele jaren een schandvlek in ons zgn christelijke Nederland.
  Waar zijn NU de echte wedergeboren christelijke leiders c.q geestelijke leiders en voorgangers die ons land voorgaan in verootmoediging en schuldbelijden, ik vrees dat ons land en volk, ja ook ons kerkvolk hard op weg is om op te gaan in de Babelse antichristelijke kerk.
  Jammer, jammer.
  Toch maar op de bres blijven staan, voor Israel voor elkaar voor onze brs en zrs die zwaar vervolgd worden.
  Het is donkerder dan we denken.
  Blijf YESHUA verwachten. Bidt voor elkaar.

  Geef het niet op.

  Allen een GEZEGEND SHALOM toegebeden.

  En jij Dirk, ga door. Je br Lou.

 4. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2012 om 16:13

  Fijn om te lezen, de liefde is zo wezenlijk.
  Voor de mensen om ons heen, het zijn er zoveel die God niet kennen.

  De exclusiviteit van het christelijk geloof wordt ook niet zomaar geaccepteerd.
  Bidden om bekering? dat is iets waar we meer mee moeten doen.

  Ik ben benieuwd naar de volgende brieven, het is wel confronterend.

 5. jef zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2012 om 16:46

  Beste Dirk, dank u voor de brieven die ik regelmatig mag ontvangen. Die brieven bemoedigen ons om door de gaan, om God te loven en de prijzen. Spijtig dat er nog veel zijn die God afwijzen, ze missen veel in hun leven.

  Gods Zegen toegewenst

  jef

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2012 om 18:56

  Beste Dirk,

  Inderdaad zoals je schrijft, kunnen wij denken dat wij de waarheid niet in pacht hebben.
  Ik denk dat de Here ons zoeken ziet naar wat waarheid is. De waarheid is een Persoon, de
  Here Jezus zelf (Joh 14:6). Het is ook zo dat de Bijbelse waarheid intolerant is en dat
  het geen andere godsdienst of visie dan de Bijbelse visie als de juiste naast zich duldt
  als hoe zalig te worden en eeuwig leven te krijgen. Maar binnen onze geloofskring moet er
  tolerantie zijn met betrekking tot iemands geweten zonder dat de waarheid van de Bijbel
  geweld wordt aangedaan. Als wij het begrip waarheid omzetten in een Persoon, wordt duidelijk
  dat in liefde met God en onze naaste omgaan misschien belangrijker is dan alle kennis over
  hoe wij denken dat de waarheid is, mits wij de autoriteit van de onfeilbaarheid van Gods
  Woord niet aantasten en als gezaghebbend in onze levens doen gelden. God heeft een persoonlijke
  relatie met zijn kinderen en daarin is het begrip waarheid wel rekbaar. De Here Jezus verlangt
  naar onze liefde omdat Hij heel veel liefde voor ons heeft. Vandaar de vermaning om terug te
  keren naar de eerste liefde. God wil ons zegenen met alle genadegaven en dat kan Hij doen als
  Hij onze eerste liefde is. Dat is niet anders dan recht en gerechtigheid. Hij verdient om heel
  veel redenen dat Hij onze eerste liefde is.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2012 om 20:44

  Van de week vertoonde ik een PowerPoint presentatie over de Rode Draad door de Bijbel. Uit mijn gemeente van 2000 leden kwamen 8 opdagen en dan nog twee katholieken…… Na het lezen over “de eerste liefde” bedacht ik ineens, dat ik deze tekst waarschijnlijk nooit goed had begrepen en wat Jezus hier mogelijk bedoelt. In Mattheus 22 stelden de schriftgeleerden de vraag naar het grote gebod. Het gesprek met Jezus ging als volgt: “36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”
  Wat ik zie in mijn kerk en in nog heel veel meer kerken, dat de gemeenteleden het tweede deel van “de liefde” hoog in het vaandel dragen. Ze knikken ook ijverig ja, als je vraagt of ze ook de Heer lief hebben boven alles….. Als je vervolgens vraagt, hoe vaak ze dan in “Gods liefdesbrief” lezen, die Hij aan ons schreef, dan kijken ze je vreemd aan. Als ik iemand werkelijk liefheb, leg ik dan zijn/haar liefdesbrief op de boekenplank om hem een keer per jaar af te stoffen?? Ik vermoed nu, dat mogelijk het eerste deel van het “grote gebod” bedoeld is, want DIE liefde is althans bij mij in de gemeente heel ver te zoeken en verstomd. Wie leest nog regelmatig in die Bijbel??? Ze zijn elke keer verbaasd over mijn Bijbelkennis, praten graag over wat allemaal in de Bijbel niet zou kloppen en nemen me het zelfs kwalijk als ik er anders over denk en dan moet ik voorzichtig laveren om vervolgens niet als “betweter” over te komen, maar zelf onderzoeken of lezen is er helaas nooit bij! Velen praten “over” God, weinigen “met” God.

 8. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2012 om 22:28

  Die Nicolaieten waren wolven in schaapskleren, maar ongetwijfeld zagen zij er vroom uit. En hadden zij hun praatje wel op orde. “Nicolaieten” worden voorgesteld als mensen met een schijn van godsvrucht in de kerk, maar hun vader is de duivel. De Satan had een schijn van godsvrucht, toen hij Eva verleidde.
  Na de zondeval werden de eerste mensen gestraft. In plaats van de boom des levens kwam er een geestelijke dood in hun leven en uit dit voorbeeld blijkt dat ook de gelovigen in Christus, rekening moeten houden met een voortdurende verleiding vanuit het rijk der duisternis.
  Jezus heeft in een verschrikkelijk sterven die geestelijke dood overwonnen. En in Zijn overwinning mogen ook wij die Hem liefhebben, die dood overwinnen (en Satans macht over ons leven breken). Onze ziel is dan niet langer gevangen in de dood, maar vrij. Jezus is de Boom des Levens. Als wij, Gods kinderen, vrijgemaakt worden door wedergeboorte, dan ontstaan wij in “het geboomte des levens”, een structuur (een gemeenschap, of Gemeente). Voor een staatsman (die dan staatkundig gereformeerd is …), zou dat een land kunnen zijn, voor een jong mens een gezin, of bedrijf. Etc. Dit luistert heel precies.
  Het gezeur van Nicolaieten kunnen wij hierbij missen als kiespijn.

 9. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2012 om 9:19

  Beste Emst van Offen,
  Uw frustatie over de lage opkomst bij de presentatie over De Rode Draad door de Bijbel, kan ik heel goed begrijpen in deze eindtijd. U zult wel een Dominee of voorganger zijn met als opdracht: Het belangrijke pastorale werk in de gemeente en de kerkgangers onderwijzen uit het leerboek De Bijbel. Het theorie-boek van het Christelijk geloof. (Daar heb ik ook zelf 10 jaar lang alleen, dagelijks in gelezen). Maar door Uw beroep, bijbel lezen en onderwijzen in de kerk, bent U veel meer met het eerste gebod bezig, denk ik. Wij gewone gelovigen ( en U ook natuurlijk) moeten na het eerste gebod, ook “werken” aan Jezus 2e opdracht voor ons volgelingen, in Johannes 15:9-17 :
  Onderhoud de 10 Geboden van Mijn Vader en breng Mijn 2e gebod : Hebt elkander lief, deel lief en leed, goed maar vooral overvloed met elkaar en vergeef elkander 70X7 keer; DAADWERKELIJK in PRAKTIJK brengen! Dit is mijn verwoording van Jezus 2e gebod en De Rode Draad door de bijbel voor ons Praktijk-Christenen.
  Dus niet veel Praten over God, maar Doen voor God. Hub.

 10. gieni zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2012 om 13:18

  Dirk bedankt!! Het is erg om te lezen en vast te stellen dat de geschiedenis zich herhaalt.
  We moeten afsterven aan onszelf zodat God ons kan gebruiken en Hij door ons heen ons Zijn woorden laat spreken en Zijn wil laat doen.
  Zolang we zelf op onze eigen troon blijven zitten zijn we voor God onbruikbaar. Velen zijn aan het “ik” tijdperk geestelijk ondergegaan.. Maar we leven niet voor onszelf en we sterven zelfs niet voor onszelf staat er geschreven. En dan zijn we er weer want als de liefde verkilt, we zijn alleen gericht op Ik, dan zijn we de beklagenswaardigste mens die bestaat.
  Kom op geliefde mensen, van die Ik troon af, zodat Gods kracht je gaat leiden. Wie de schoen past trekke hem asjeblieft aan.
  Dirk, ik zie uit naar het vervolg. Veel kracht van onze almachtige Vader toegebeden. Mijn heilige overtuiging is dat jij Zijn wil doet dus zal Hij je zegenen!!

  voor allen shalom

 11. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2012 om 16:30

  Beste br. Dirk, heel, heel hartelijk dank voor jouw onderrichtend en inspirerend schrijven!
  Wat de Eerste Liefde betreft, dit is de Agapa, de Goddelijke Liefde die elk wederomgeboren kind van God ontvangt! Dat betekent God op de Eerste plaats zetten in ons leven: dit is een bevel van Jezus (Math.10:37)! Waar ons hart op gericht is, daar zal ook ons hart zijn! De Eerste Liefde vraagt om radicale keuzes te maken, uit liefde en besef wat Christus deed voor ons (mij).
  Er is een groot gevaar voor vanzelfsprekendheid, leven van ik ben behouden, dan sluipt de wereldgelijkvormigheid de gemeente binnen, richten we ons op “goede werken”! Maar hoe is ons denken over abortus, euthanasie (vandaag weer actueel), homohuwelijk, legaliseren van prostitutie, samenwonen, ritueel slachten, enz, is deze Bijbels onderbouwd? Onze visie hierover bepaalt mede onze geloofwaardigheid, getuigenis voor Jezus Christus!
  Een ander gevaar voor het loslaten is het gevaar van Wetticisme, het naleven van Gods Wetten en Geboden zonder de Agape, daarbij zouden we het Gered zijn veel blijmoediger moeten uitstralen!

 12. Ted zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2012 om 16:54

  Hier staat het mi goed uitgelegd:

  Het zaad van het Nikolaïtisme
  Openbaring 2:6:

  Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke Ik ook haat.

  Er zijn twee gedachten over wat de Nikolaïeten waren. Sommigen zeggen, dat zij een groep afvalligen waren, die als hun oprichter Nikolaüs van Antiochië hadden, een proseliet, die een van de zeven diakenen was geworden in Jeruzalem. Zij hadden heidense feesten en waren zeer onkuis in hun gedrag. Zij leerden, dat iemand, om de zinnelijkheid de baas te worden, eerst uit ervaring het gehele terrein ervan moest kennen. Natuurlijk gaven zij zich aan zulk een losbandigheid over, dat ze volkomen ontaardden. Zo werden er op hen twee Oud-testamentische namen toegepast, die zulke uitspattingen symboliseerden: Bileam en Izebel. Evenals Bileam verleidde ook Nikolaüs het volk en overwon het. Men veronderstelt dat deze groep uit Efeze verdreven was en in Pergamus een plaats had gevonden om zich te vestigen.

  Maar de kwestie met deze opvatting is, dat ze niet waar is. Ze berust absoluut niet op de historie. Ten hoogste is er een traditie waarop men zich zou kunnen beroepen. Als we zulk een zienswijze zouden aannemen, dan zouden we het gemeente tijdperk van Efeze zonder meer historisch maken, dus zonder enige betekenis voor nu. Dit is niet waar, want alles wat in de eerste gemeente een aanvang heeft genomen, moet in ieder volgend tijdperk verder gaan tot het tenslotte door God gezegend en verhoogd wordt, of als iets onreins vernietigd wordt in de poel des vuurs. Dat deze traditie niet overeenstemt met de Schrift, blijkt duidelijk uit Openbaring 2:2: de gemeente van Efeze kon de kwaden NIET VERDRAGEN.

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2012 om 18:38

  Beste Dirk,

  Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente te Efeze in Openbaring 2 aan ons nog wat te vertellen heeft.
  Het zegt dat wij dicht bij de Here Jezus moeten blijven, want in al onze drukte en bezigheden
  kunnen wij tijd met Hem laten ondersneeuwen. Hij is de inspiratie- en krachtbron van waaruit
  wij hier op aarde leven. Als dat ontbreekt, wordt het onze eigen werken en niet meer de goede
  werken van Efeze 2:10, die God voor de grondlegging der wereld bereid heeft. Wij moeten in die
  wegen wandelen en dat kunnen wij alleen als wij luisteren naar de stem van onze Heiland en be-
  reid zijn Hem te volgen. In andere landen betalen de gelovigen een dure prijs ervoor, vaak met
  hun leven. Echter in een relatief vrij land als Nederland zal de toekomst alleen nog maar grim-
  miger worden voor de ware gelovigen die wedergeboren zijn. Want wij kunnen het nog ons permit-
  teren om te zondigen in zonden waarvan de Bijbel duidelijk spreekt dat het bij geheiligde
  kinderen door het bloed van het Lam het niet past. In zulke gevallen hebben zij hun eerste
  liefde verzaakt. Voor hoevelen is het Evangelie een hartezaak? Dat Jezus op de troon van het
  hart zit? Kunnen wij al die afleidingen, die er zijn in het Westen, afleggen en slechts voor de
  wil van God leven? Kunnen wij ons vlees zo frustreren dat wij door de Geest zullen wandelen?
  Kost het ons nog iets om te geloven? Want de Here Jezus heeft alles gegeven. Hij vraagt ook
  alles van ons. Minder dan dat is wereldgelijkvormigheid. Bovendien spelen wij dan met onze
  eeuwige loon. Misschien zullen wij niet verloren gaan, maar dat is dan beslist niet tot
  eer van God!

 14. Thea Sikken zegt:
  Geplaatst op maandag 13 februari 2012 om 10:57

  Prachtig lied van Marcel en Lydia Zimmer: Herstel mijn eerste liefde. Ook te beluisteren op You Tube.

 15. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 februari 2012 om 2:22

  “Onze eerste Liefde verlaten hebbende…..” dat is de kern van de zaak. Daarom gaat alles mis, want
  we worden weer teruggeworpen op onszelf en de wereld met al haar vermakingen. Hoe kunnen wij dit constateren in onze gemeenten? Een paar kenmerken zou ik willen noemen: de preek duurt te lang als het een beetje later wordt. Hetzelfde met de wekelijkse bijbelstudie… niet door willen praten of denken over een vraag die lang duurt… maar dit doorschuiven naar de volgende week, want het is al “half tien” of zo. Of er valt een grote stilte op een meer persoonlijke vraag die gesteld wordt… of we ergeren ons eraan. Of we bemerken aan onszelf dat wij over bepaalde dingen liever niet praten of nadenken. De Wederkomst b.v. kan zulk een angst oproepen…. maar men zoekt niet uit waarom! Waarom men hier niet naar uitziet…. waarom men het eigenlijk nog ver in de toekomst wil schuiven, want is het omdat men nog zo bezig is met het aardse dat het nog niet uitkomt? Men voelt zich nog zo thuis hier ondanks de ongerechtigheden, de goddeloosheid, de onzedelijkheid rondom. Ondanks dat men midden in Sodom en Gomorra leeft wetende dat dit alles de Heere Jezus een gruwel is.
  Die lauwheid is een teken van wereld gezindheid en staat haaks op de liefde tot God. Ook kan het zijn dat men nog nooit de eerste Liefde heeft ontmoet of gevoeld. Dat men nominaal lid is en het gewoon met de waarheid eens is, gedoopt en belijdenis gedaan maar dat men niet verder wil leren, de Bijbel niet begrijpt c.q. moeilijk blijft vinden. Dat gebeurt bij veel mensen die in de kerk geboren zijn en de ouders vaak geen persoonlijk getuigenis neergelegd hebben. Dan is het vanzelfsprekend, en kan het vervelend worden om “steeds hetzelfde” te horen. Zo’n mens kan echter wel pal voor “de Waarheid” staan en alle nieuwigheden afkeuren en heel orthodox kritiek hebben op de preken en de dominee of zich inspannen voor kerkelijke zaken die geen eeuwigheidswaarde hebben. ONTWAAKT GIJ DIE SLAAPT EN STA OP UIT DE DOOD!

 16. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 februari 2012 om 10:23

  Op deze Valentijnsdag wil ik Dirk en alle reacties-schrijvers “Een Veer op de Hoed steken” maar ook “Een Riem onder het Hart steken”, voor alle leerzame, bemoedigende, confronterende, geloofs-verdiepende en -verrijkende commentaren, maar ook ALLE reacties op deze commentaren. Dank U wel allen. Hub.

  Op mijn dagscheur-kalender staat vandaag op Valentijnsdag:

  Heb je vijanden lief. In : Bergrede, Mattheüs 5:44

  Het is geen verdienste en uitzonderlijk om van iemand te houden, die ook van jou houdt. Het is wel uitzonderlijk om te proberen vriendelijk te zijn tegen mensen die je niet mag of nog erger.

 17. maartje zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 februari 2012 om 22:19

  Let op de Bijbel en wat je hoort op tv en de krant, dan zien wij openlijk wat in de Bijbel staat en uitkomt. Daarom: laten wij strijden om dicht bij Hem te blijven en bidden om kracht. Hij zal ons nooit verlaten en lees dagelijks in Gods woord.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden