Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Smyrna: de kroon van het leven (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 februari 2012, 10:07 door Dirk A A

De naam Smyrna is afgeleid van mirre, een plant met een bittere smaak, maar die fijngemalen een welriekende geur verspreidt. Dat is een beeld van deze gemeente. Een gemeente waar men de pijn van vervolgingen vanwege het geloof in de Here Jezus kent, maar waar aan het einde de kroon van het leven wacht.

Typerend voor de gemeente in Smyrna (Openbaring 2:8-11) is wat er gebeurde met Polycarpus, de oude voorganger van de gemeente. De Romeinse consul beloofde hem de vrijheid indien hij Christus zou afzweren. Maar zijn antwoord was:

‘Ik heb mijn Koning 86 jaar gediend. Nooit heeft Hij mij enig kwaad gedaan. Kan ik Hem, Die mij heeft verlost, oneer aandoen?’ Joden en heidenen eisten de brandstapel. Toen men Polycarpus wilde vastmaken aan de paal, sprak hij: ‘Spaar uw nagels, God zal mij vasthouden in het vuur. Ik acht het een eer waardig te zijn geacht een plaats in te nemen onder de martelaren van Jezus.’

Heel mooi in deze brief zijn de tegenstellingen. De Here Jezus noemt Zich de eerste en de laatste, Die dood is geweest en levend geworden. En van de gemeente wordt gezegd dat ze rijk is in Christus, en arm in de ogen van mensen. Aan de oproep om getrouw te zijn tot de dood, wordt de belofte van de kroon van het leven verbonden. Wie overwint, zal niet in de tweede dood komen. De tweede dood is de straf die ongelovigen bij het laatste oordeel ten deel zal vallen (Openbaring 20:14), in de poel die brandt van vuur en zwavel (Openbaring 20:14 en 21:8).

In deze brief vinden we geen enkel verwijt. Het moet voor de gemeente in Smyrna een grote troost zijn geweest te lezen dat hun Here en Heiland hun vervolging, hun armoede en de laster die ze ondergingen, kende.
Deze christenen worden verdrukt en vervolgd, met name door hun eigen volksgenoten, die een diepe haat tegen hen koesteren vanwege hun geloof in de opgestane Christus. Ze worden geboycot, gelasterd en ontslagen. Vandaar hun armoede. Het woord blasphemia, dat hier wordt gebruikt, geeft aan dat ze gelasterd worden vanwege hun geloofsopvattingen.

Speciale aandacht vraag ik hier voor vers 9. Daar lezen we ‘Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.’
Meestal wordt vanuit deze tekst geconcludeerd dat de lastering tegen deze gemeente van Joden kwam, die hier ook nog eens ‘een synagoge van de satan’ zouden worden genoemd. En wat is dan het gevolg? Zo wordt het Joodse volk nog weer eens extra neergezet als vijand van het kruis en vijand van het Evangelie.

Let erop dat deze tekst nadrukkelijk zegt dat deze mensen wel zeggen dat ze Joden zijn, maar dat ze het niet zijn. Leest bijna iedereen hier overheen? Laten we daar niet langer aan meedoen, maar lezen wat er staat en zeggen wat er staat. Deze lasteraars zeggen wel dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Zo staat het er toch! Misschien waren het wel heidenen of mensen die eerder deel uitmaakten van de gemeente, die toegetreden waren tot het Jodendom en zich nu keerden tegen de gemeente.

Het is opmerkelijk dat er niet direct een einde wordt gemaakt aan deze situatie van lijden en vervolgingen. De gemeente wordt juist opgeroepen niet bevreesd te zijn voor het lijden dat nog komt. Sommigen zullen in de gevangenis worden geworpen. En er komt een verdrukking van tien dagen. Mogelijk wordt met deze tien dagen de vreselijke vervolging bedoeld die deze gemeente onderging in het begin van de vierde eeuw. De tijd van vervolging is in ieder geval beperkt. Er komt een einde aan.

De haat en vervolging komt over de gemeente van Smyrna omdat hun boodschap radicaal is. Een slappe en softe boodschap roept geen weerstand op. Maar de gemeente van Smyrna houdt onverkort vast aan de boodschap dat Christus de enige Verlosser is.
Hoe is dat bij ons? Is onze boodschap helder en duidelijk? Of zwakken we onze boodschap hier en daar wat af om weerstand te voorkomen? Weet wel dat we dan een bom leggen onder het Evangelie.

Door deze brief worden ook wij opgeroepen niet bevreesd te zijn, maar trouw te zijn aan de Here God. Voor ons is dat vooralsnog betrekkelijk gemakkelijk. Het kost ons nog niet ons leven, maar laten we niet vergeten dat wel ons geestelijk leven op het spel staat. Ook wij zullen de ‘kroon van het leven’ (Op. 2:10) slechts ontvangen wanneer we trouw zijn.
Wat is deze kroon van het leven? Denk hierbij niet allereerst aan het eeuwige leven zelf, maar aan de kroon die hoort bij het eeuwige leven, die we eenmaal van de Here zullen ontvangen.

Voor miljoenen christenen onder communistische en islamitische regimes is deze brief vandaag pure realiteit. Leef met hen mee, bid voor hen!
Laten wij niet denken dat wij nooit in zo’n situatie terecht kunnen komen. Wellicht is het tijd ons daarop voor te bereiden. Niet uit angst, maar gedachtig aan de woorden van onze Heiland dat er zware tijden aanstaande zijn.

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. dag zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 februari 2012 om 11:21

  Sterkte, broeders en zusters in de strijd. Laten wij blij zijn met deze mooie, sobere “site”, waarin het Woord van God centraal staat!
  In het boek Openbaring krijgen wij, Gods kinderen, eindelijk ook inzicht in de verschrikkelijke machtsstrijd aan het einde der tijden.
  De eerste dingen zijn voorbij gegaan. De vernederde, vervolgde christenen worden voorbereid op een toekomst in Heerlijkheid – en macht.
  Terwijl alles en iedereen in de wereld ook niets liever wil hebben dan macht!
  Onvermijdelijk ontstaat hier de vraag: Wat is het verschil tussen de macht van God, de HEER – en Satans macht. Kunnen wij, mensen, altijd precies het verschil weten?
  Wat is macht?
  Geloof is niet hetzelfde als macht. Kinderen moeten kunnen opgroeien in ouderlijke macht. Maar, helaas, die is niet altijd voor hen beschikbaar!
  Ook heel veel huwelijken zijn tragedie, wanneer er geen machtsvoorziening aanwezig is in de liefde van Christus. Er is dan wel wereldse macht. En daarom is de machtsstrijd verschrikkelijk! Zonder de eerste dingen kom je er niet uit: Lofprijs (het offeren van lof aan God), gebed! Bijbelstudie! Het geloof wordt zwaar beproefd door God! Waar gaat het om in onze relatie tot Hem?

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 februari 2012 om 13:33

  Beste Dirk,
  Het bijbelboek Openbaring, daar heb ik wel eens vluchtig in gelezen maar mij niet in verdiept. Voor mij was dit onbegrijpelijk toen. Nu wilde ik mij wat meer verdiepen in Openbaring b.v. via Google en lees hier op verschillende sites in deze: Informatie over dit onbegrijpelijke bijbelboek enz……/ Over de eindtijdprofetieën en waarschuwingen hierover, meen ik hier veel over te lezen, maar niet te begrijpen. Zelf zie ik dit boek dan ook alleen maar als een laatste dringende oproep aan ons, voor Zijn Wederkomst. Ik wil proberen het dan ook op mijn eenvoudig en voor iedereen begrijpelijk hoop ik) en samenvattende manier te verwoorden:
  Wij leven in de eindtijd en ondervinden steeds meer de grote verdrukking, ook in onze eigen omgeving en maatschappij. Laten wij daarom ons Christen-zijn, daadwerkelijk, maar vooral STANDVASTIG blijven laten zien en horen op welke plek dan ook in de maatschappij en zeker in de politiek, hoe groter de verdrukking ook zal worden. Laten wij IEDERE DAG zo leven, op deze geestelijke pelgrimstocht met zijn vele “verdrukkings-obstakels”, zodat wij HEM iedere dag kunnen VERWACHTEN en begroeten. Hub.

 3. Tineke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 februari 2012 om 14:24

  Bedankt voor deze heldere en duidelijke uitleg van wat een erg moeilijk te begrijpen boek is.
  Gods zegen gewenst!!

 4. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 februari 2012 om 15:23

  Wat mij altijd verbijsterd heeft, is dat de ZEVEN gemeenten, waarvan de hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring spreken, in de huidige republiek Turkije liggen, terwijl de naam van het aardse Jeruzalem in dat rijtje totaal ontbreekt.
  Waarom? Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de onmiskenbare woorden van de apostel Paulus in Galaten 4:25 en 26 waar de apostel schrijft:
  “Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.”

 5. gerda breeman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 februari 2012 om 15:37

  Lieve Dirk, bedankt (ook al de mensen die steeds reageren). Het geeft elke keer weer die zielsverbondenheid. De strijd is gaande, schaar je onder Zijn vaandel, want het is volbracht! Hem volgen lijkt een eenzame weg, maar dit gedichtje van mij geeft aan van niet.

  Het geheim van het smalle Pad.
  Waar geen weg lijkt om te gaan/doet de Heer dat Pad ontstaan./Hij troost zodat je niet/de breedte voor de lengt’aanziet./ Het horen wordt een stil verstaan/het zien tot inzicht bij het gaan/zodat je daar/’t klinkt misschien vreemd/ met velen naast elkaar kunt gaan.

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 februari 2012 om 19:38

  Beste Dirk,

  Waar de gemeente last van heeft in deze eindtijd is `eigen vuur`. In plaats van ons te vinden
  in waarin wij een zijn, heerst er twist en verdeeldheid binnen de gemeente. Alleen als de
  geestelijke druk wordt opgevoerd, zullen wij ons genoodzaakt weten een front te vormen.
  Dat vond plaats in de gemeente aan Smyrna. De verdrukking duurde tien dagen. Een symbolisch
  getal tot waar God het toelaat dat zijn kinderen omwille van het Evangelie moeten lijden.
  Hebben wij geestelijke ogen voor de ware rijkdom? Of laten wij ons beetnemen door wat wij zien?
  De gemeente te Smyrna wist wat de ware rijkdom was en was omwille daarvan door armoede en
  verdrukking bereid heen te gaan. Wij zullen pas opvallen als wij de echtheid van ons geloof
  manifesteren zonder dat wij een toneelstukje opvoeren. Er staat geschreven dat het Koninkrijk
  Gods bestaat in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest (Rom 14:17).
  Dat zal de mensen opvallen. En dat geeft ons getuigenis naar de wereld toe kracht.

 7. loes van es zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 februari 2012 om 19:42

  Mooi zoals leden hun visie ook weer geven, vooral dat de 7 gemeenten in Turkije liggen.
  Willen jullie morgenochtend ook bidden voor Israels behoud.
  Sjaloom Loes.

 8. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 19 februari 2012 om 8:11

  Ik ontdekte ooit hoe het boek “Openbaring” (Apokalyps= het wegnemen van de sluier!) mij de betekenis van andere teksten uit Gods Woord duidelijker uitlegde. Volgens mij dient dit boek hiervoor. Toen ik
  vragen had bij de moeilijke situaties (ziekte of andere problemen) van mijn broers en zusters in Christus, kreeg ik als antwoord: “Hoor wat de Geest tot de gemeenten zegt: Smyrna!” En daar vond ik: vers 10 “Zie de
  duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking
  hebben van 10 dagen”. (10 dagen= een korte periode) Zo stelde de Heer zijn volk in de woestijn (Exodus) ook op de proef om te zien of ze met al hun problemen wel naar Hem zouden komen. Ik geloof dat de Heer onze moeilijkheden gebruikt om ons even stil te zetten en ons iets te leren, want Hij wil ons gebruiken om getuige te zijn van zijn heil voor die hele kudde zonder herder rondom ons. (Wij krijgen van Hem die kroon… zodat ze aan ons zien dat wij koningskinderen zijn!)
  Of denken jullie hier anders over?

 9. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 19 februari 2012 om 10:39

  Deze onvoorstelbare Toerusting kan alleen maar worden begrepen in het licht van een te verwachten gebeurtenis: De Komst van de Here Jezus Zèlf… in macht en Heerlijkheid.

 10. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 19 februari 2012 om 18:02

  Beste Dirk,

  De gemeente te Smyrna belicht een facet van de wereldwijde gemeente door alle tijden en op
  alle plaatsen. Het is een gemeente die beproefd wordt. Dat kunnen wij letterlijk of persoonlijk
  toepassen. Achter die beproeving kan de satan zitten. Bij de gemeente te Smyrna wordt hij wel
  aldus genoemd. In het geval van de Lijdende Kerk kunnen wij wel gerust stellen dat het de
  duivel is, die de vervolging op touw zet. Want hij is de uiteindelijke tegenstander van God.
  Vandaar dat hij de zwaarste straf zal krijgen, die mogelijk is. De hel is geen plaats voor
  mensen eigenlijk maar voor de duivel en demonen (Mat 25:41). Het zal echter wel het lot zijn
  van diegenen die het aanbod van genade door het werk van Jezus Christus aan het kruis verwerpen.
  Nu heeft de duivel ogenschijnlijk nog voor het zeggen. Maar hij wordt door God gebruikt om ons
  geloof te louteren, opdat wij worden zoals Hij ons bedoeld heeft. Daarom kunnen wij zeggen dat
  God uiteindelijk alle dingen ten goede doet medewerken (Rom 8:28). De grote troost in dit alles
  is wel, dat God bij ons lijden is. Hij weet ervan en Hij zal ieder die Hem wil volgen erdoorheen
  slepen. Dat geloof moeten wij te allen tijde vasthouden, hoe moeilijk de omstandigheden ook mogen
  zijn.

 11. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 19 februari 2012 om 23:05

  Openbaring 20:6,14 verwijst naar Openbaring 2:11b en omgekeerd. ,,Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden”. Nu naar Openbaring 20:6,14. Als Jezus terug komt voor hen die in Hem ontslapen zijn (de Zijnen) vangt het 1000 jarige Vrederijk aan, samen dus met de Vredevorst regeren. Dit is de eerste opstanding:6.
  Wanneer de 1000 jaar voleindigd zijn, en de gebonden satan weer uit z’n gevangenis wordt losgelaten, gaat hij wéér de mensen verleiden; maar wordt dan hierna (dat verleiden) definitief tezamen met de hem volgende opstandelingen in de poel van vuur en zwavel geworpen, verzen 9,10. Dan dus daarna, volgt het witte troongericht waar de boeken geopend worden; en álle doden aan de hand van, wat er in de boeken geschreven stond, naar hun werken geoordeeld. En dan wordt de laatste vijand de dood en het dodenrijk; en állen welken niet geschreven stonden in het boek des levens; daar bij de duivel/satan/oude slang in de poel des vuurs geworpen, verzen 11-15. Hopende dat deze in vogelvlucht weergegeven woorden bij u ingang zullen vinden. En ook hetgeen nú nog niet duidelijk is? God zal u ook dat openbaren. Maar in het spoor waarin u gekomen bent, in dat spoor dan ook verder.

 12. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op maandag 20 februari 2012 om 19:20

  Bedankt Dirk
  Openbaring 2 vers 9 valt me zo op.
  Als we hier ellende en armoe ervaren,
  zijn we rijk in Hem maar dat is juist zo moeilijk soms,
  want we willen het hier ook graag goed hebben.

 13. Leni, zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 februari 2012 om 13:34

  Beste Dirk,
  De wekelijkse berichtgeving is heel goed om door te geven. Dan kun je zo de dingen in het licht van de Bijbel verklaren als we Gods Geest daarover vragen. Het boek Openbaring is zeker ook van toepassing op deze tijd. We mogen samen om Zijn Geest bidden om de dingen te zien zoals Hij ze in zijn woord bedoeld heeft. Onderzoek de schriften want die zijn het die van Mij getuigen, zegt onze Heiland zelf. Wij kijken uit naar de volgende verklaringen.

  Bedankt voor al je arbeid hierin gestoken, maar wat uit liefde wordt gedaan zal blijven bestaan.

  Met vriendelijke groeten, Leni

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden