Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Pergamus: Het verborgen manna en een witte steen (15 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 februari 2012, 11:39 door Dirk A A

Van Pergamus zijn alleen nog maar ruïnes over. In die stad was ooit een groot altaar voor de Griekse goden, onder meer voor Zeus en Asclepius. Vandaar dat vers 13 van Openbaring 2 zegt dat de troon van de satan daar staat. De stad was een centrum van afgoderij.

Belangrijker nog was dat er in Pergamus ook een gemeente van de Here Jezus was. Deze gemeente krijgt een brief van Hem, Die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft (Openbaring 2:12-17). Hij kent de gemeente door en door, net zoals Hij ons kent. Van de gemeente is behoorlijk wat positiefs te melden. Ze is trouw aan de Naam van Christus. Ze verloochent Hem niet, ook niet wanneer Antipas – ‘Mijn getrouwe getuige’ – wordt gedood.

Toch mankeert er ook het een en ander. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam. Bileam werd door God belemmerd om het volk Israël te vervloeken, maar hij gaf Balak wel de raad om Israël te verleiden en in het kwaad te storten (Numeri 25 en 31). En dat gebeurde. Israël koppelde zich aan Baäl-Peor en bedreef ontucht. Het werd hun ondergang.

Ook in Pergamus dreigt zo’n combinatie van waarheid en leugen, wat leidt tot afgoderij en hoererij. Een mix tussen kerk en wereld. Herkenbaar, toch? En wat is het gevolg? Dat het zicht op de Here Jezus verduisterd wordt. Wanneer je onder de invloed van de wereld komt, gaat dat gegarandeerd ten koste van je relatie met de Here Jezus.

Moeten we ons dan afzonderen van de wereld? Zou het kunnen zijn dat we doorgeslagen zijn naar het opgaan in de wereld? Een gelovige, iemand die door het geloof in de Here Jezus de Heilige Geest heeft ontvangen, is door Hem apart gezet, geheiligd. Wij vullen dat snel negatief in. Maar is er iets mooiers te bedenken dan Hem te kennen en bij Hem te horen? Laten we Hem aanprijzen en Hem laten schitteren in ons leven!

Vervolgens wordt weer gesproken over de Nikolaïeten, die we ook in de Brief aan Efeze tegenkwamen. Met de Nicolaïeten worden wellicht dezelfde personen bedoeld als met de volgelingen van Bileam. Men meent dat het voor een gelovige niet uitmaakt wat hij met zijn lichaam doet, omdat het geloof volgens hen een louter geestelijke zaak is, en dus weinig met de rest van het leven te maken heeft. Ook vandaag zijn er Nicolaïeten onder ons, en vermoedelijk hebben ze meer invloed dat we denken.

In vers 16 wordt de gemeente opgeroepen zich te bekeren. Er mag geen tolerante houding zijn tegenover hen die een dwaalleer aanhangen. Als ze zich niet bekeren, zal Christus spoedig tot hen komen. Hij zal dan zelf met het zwaard van Zijn mond de strijd aanbinden tegen de dwaalleraren. Dan zal hen hetzelfde lot treffen als Bileam, die eerst eveneens werd bedreigd door het zwaard (Numeri 22) en later gedood door het zwaard (Numeri 31).

Het zwaard duidt hier op het oordeel over de gemeente die niet luistert. Dit zijn opmerkelijke woorden in deze brief. Tegenwoordig wordt nogal eens de vraag gesteld of Gods oordeel ook in het Nieuwe Testament is terug te vinden. Steeds vaker luidt het antwoord ontkennend. Maar juist de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 laten zien dat Gods oordeel wel degelijk ten uitvoer kan worden gebracht wanneer volhard wordt in het kwaad.

Wanneer de zonde en de zondaars zijn uitgebannen, wacht het verborgen manna en een witte steen (vers 17). Het verborgen manna duidt op het ware en eeuwige leven in het Koninkrijk van God en staat tegenover het eten van afgodenoffers in vers 14. In feite is dit verborgen manna de Here Jezus zelf.

Tijdens de exodus uit Egypte naar het land Kanaän voorzag de Here het volk Israel van manna, hemels brood. Dat manna is er nu niet, is verborgen, maar wie weet, geeft de Here eenmaal weer dat manna, wanneer Zijn Koninkrijk is gekomen.
De witte steen met de nieuwe naam is het toegangsbewijs tot Zijn feestmaal. Openbaring 19:9 zegt: ‘En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.’ Wat een feest zal dat zijn!

Dirk van Genderen

(Dit is het derde commentaar in een serie van zeven over de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3.)

15 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2012 om 13:47

  Beste Dirk,

  Voor mij blijven deze bijbelverhalen toch moeilijk te begrijpen en in deze tijd te verplaatsen, om zodoende de toegevoegde waarde voor het in pratijk brengen van ons Christen-zijn te vinden.
  Voor mij blijft het een laatste dringende oproep van HEM aan ons, voor Zijn Wederkomst.
  Dirk, wel sta ik achter jouw uitspraak: Een gelovige is iemand die door het geloof in de Here Jezus, de Heilige Geest heeft ontvangen. Daar wil ik nog aan toevoegen: En door HEM zal je dan verder geleid worden op onze geestelijke-levensweg. Hij zal dan onze Leidsman zijn op onze verdere levensweg. Maar het blijft steeds weer keuzes maken op deze “pelgrimsweg” tussen goed en kwaad; egoïsme en naastenliefde.
  Dan vertel je over: De Here voorzag het volk Israel van Manna; HEMELS-BROOD.
  Over dit Hemels-brood wil ik wat persoonlijks vertellen, waarom ik dit nu gebruik bij het bidden van het Onze Vader.
  50 jaar lang heb ik het Onze Vader op een monotome manier steeds gebeden (opgerateld). Nu bid ik tot God vanuit mijn hart het Onze Vader met eigen bewoording, maar ingegeven door de Heilige Geest. Nadrukkelijk wil ik zeggen dat ieder Christen op zijn eigen manier tot God zal bidden.

  Onze Vader die in de Hemel zijt.
  Uw Naam worde geheiligd en aanbeden.
  Uw vredesrijk is weldra komende.
  Uw Wil geschiede op aarde, zoals Uw Zoon Jezus het 2000 jaar geleden,
  aan ons heeft komen verkondigen en voorleven tot de kruisdood toe,
  waardoor onze zonden weer vergeven kunnen worden.
  Geef ons heden, Uw HEMELS-BROOD: Genade en zegen!
  Vergeef ons onze zonden, zoals wij anderen hun schuld moeten vergeven.
  Geef ons KRACHT tegen de bekoringen en verleidingen
  en verlos ons van het kwade.
  Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Hub.

 2. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2012 om 23:23

  In Openbaring 2:17 worden de overwinnaars wondervolle dingen aangeboden.
  1. “Het verborgen Manna”,
  2. “Een witte keursteen”,
  3. “Een nieuwe naam”.
  Zoals het karakter is van Hem, Die Zich aan deze Gemeente openbaart, evenzo is ook de belofte, die Hij doet, geheel in overeenstemming met de conditie van deze Gemeente.
  Dit “verborgen Manna” is het Woord van de levende God, dat door de Heilige Geest is levend gemaakt; terwijl dit levende Woord niemand anders is dan Christus Zelf.
  “Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het Brood Dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende Brood, Dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.” (Joh.6:49-51)
  Evenals hier gesproken wordt van VERBORGEN Manna… in tegenstelling met het manna, dat uit de hemel viel als voedsel voor Gods volk, een voedsel dat dagelijks moest worden verzameld gedurende de woestijnreis, zo wil de Here in de heerlijkheid van dat “verborgen Manna” de VERBORGEN CHRISTUS zijn voor de overwinnaars, opdat dezen hun eeuwige en zaligmakende gemeenschap alléén zouden zoeken en vinden in DE VERMAKINGEN IN CHRISTUS, Die Zich omwille van hen zo diep vernederde…
  Het is Gods wil, dat wij door deze wonderheerlijke gemeenschap niet alleen ons de smartvolle weg èn bediening èn overwinning van Christus zouden herinneren, maar óók door deze INNERLIJKE GEMEENSCHAP VAN DE GEEST zouden komen tot DEZELFDE ERVARINGEN!
  De “witte keursteen” is naar onze bescheiden mening het teken en het bewijs van de VRIJSPRAAK uitgesproken door de hemelse Justitie èn van de GOEDKEURING van de Here inzake onze Gerechtigheid Gods, terwijl de “nieuwe naam”, die door niemand anders wordt gekend dan alléén door degenen, die hem ontvangen, de BIJZONDERE BETREKKING TOT CHRISTUS uitdrukt, waarin de overwinnaars zullen staan, en zich verblijden tot in eeuwigheid.

  Kort gedeelte uit de Bijbelstudie: “Die IS en Die WAS en Die komen zal”.

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2012 om 13:49

  Beste Dirk,

  Toen ik dit stukje een paar keer las, viel het mij op dat de strijd door de Here Jezus met het
  zwaard des Geestes werd gevoerd. Het is een geestelijke strijd wat wil zeggen dat de Geest
  sterker is dan het vlees. Watchman Nee heeft gezegd: de Bijbel houdt je van de zonde af of de
  zonde houdt je van de Bijbel af. Als wij in ons persoonlijk leven een geheiligd leven willen
  leiden, moeten wij met de lezing en het bestuderen van het woord van God ernst maken. In plaats van
  te denken, wat moet IK doen, kunnen wij beter stellen, wat zegt het WOORD VAN GOD hoe ik moet
  leven. Om uit de greep van de wereld te blijven, moeten wij leren om Christo-centrisch te denken.
  Niet meer vanuit onze eigen positie, maar vanuit het oogpunt van de Here Jezus. En dat kan alleen
  door Christo-centrisch de Bijbel te BESTUDEREN en niet oppervlakkig te beschouwen. Het moet tot
  onze geest doordringen met behulp van de Heilige Geest en ons geestelijk krachtig maken om alle
  verleidingen in deze wereld te weerstaan en ons een andere gezindheid te geven, namelijk die van
  Christus en de dingen van boven te bedenken. Dit hoeven wij niet alleen te doen. De Geest helpt ons
  en geeft ons de inspiratie en kracht daarvoor. Het komt neer op BIDDEND de BIJBEL BESTUDEREN!

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2012 om 19:22

  Het gaat in deze brief vooral om dat TWEESNIJDENDE zwaard! In Ef. 6 heeft Paulus het over het “zwaard van de Geest” en stelt dat gelijk aan “het Woord van God”!! Hoe weinig christenen zijn er die “het zwaard” überhaupt ooit hanteren?? Het tweesnijdende zwaard ligt op een plank in de boekenkast, meestal ONGEBRUIKT!!!! En als ik in deze brief lees over Bileam, dan is dat de anti-Israël houding van heel veel christenen, een verschijnsel dat ik alleen maar zie toenemen! Vooral evangelische gemeenten geloven in de “vervangingsleer”, alsof God een leugenaar zou zijn!!! Zoals Bileam, zullen zij allen door hetzelfde zwaard vergaan!! Ze propageren “Gods liefde” en ze vergeten, dat God “HEILIG” is. Kort geleden vertelde iemand mij, dat hij het “Oude Testament” niet meer leest, want dat strookt in zijn visie niet met het “God is Liefde……..”. Ik vraag mij af of deze man het Oude Testament überhaupt ooit gelezen heeft!!
  Wat doet het “tweesnijdende zwaard” met ons?
  “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.”
  Wie het Woord niet kent zal Israël altijd blijven veroordelen!! Daarbij gaat het namelijk niet alleen om het veroordelen van Israël, maar het begint al bij het “veroordelen” in het algemeen!! Christenen zijn uitblinkers in het veroordelen van “anderen” en zeker van “anders denkenden”!! Waarom?? Ze kennen dat “zwaard” alleen maar van de buitenkant, want anders kenden ze de volgende woorden van Jezus wel:
  Luc. 6: 37:
  “En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.” ZELFS Jezus zegt, dat Hij niet kwam om te oordelen!! Het oordeel van Jezus moet nog komen en dat duurt niet lang meer!!!!

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2012 om 20:20

  Beste Dirk,

  Het doel van het biddend lezen van de Bijbel is om de Here Jezus en God de Vader beter te leren
  kennen (Mat 11:25-27; Filip 3:10,11). De Bijbel is hoofdzakelijk geschreven om ons in een relatie
  tot de Vader en in relatie tot de Zoon te brengen. Omdat God niet verandert (Hebr 13:8), zijn het
  OT en NT zinvol om kennis van te nemen. De diepte van de kennis van God wordt op die manier
  sterker gemaakt. Het ontzag om te beseffen dat God door alle tijden heen een plan met de mensheid
  heeft gehad voor de schepping, wordt door het lezen van de HELE BIJBEL ons geopenbaard en ons
  geloof wordt daardoor versterkt. En dat plan gaat door tot in alle eeuwigheden. Omdat het verstand
  van God onbeperkt is (Jes 40:28) is de eeuwigheid ook bij Hem bekend. Wij mogen nu leven in de
  genadebedeling. Daarom heeft God nog geduld met ons. Laten wij dat niet gering achten en onze wegen
  wenden naar de Herder en Hoeder van onze zielen. Het woord geeft aan de grens waarbinnen wij moeten
  blijven om geestelijk, psychisch en lichamelijk beschermd te zijn. Gaan wij bewust buiten die grens
  leven (in zonde) dan volgt daarop ook de straf op de zonde en dat is een geestelijke, psychische
  en lichamelijke verval van gezond functioneren.De mens is gemaakt om binnen Gods kaders te
  functioneren. Daarom is kennis van de Bijbel onschatbaar van waarde en niet in geld uit te drukken
  zegt het boek Spreuken op verschillende plaatsen (zie ook Psalm 119). Het is goed om ons dat ter
  harte te nemen. God zegene u daarbij!

 6. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2012 om 20:33

  In vers 16 van Openbaring 2 staat: “Breek toch met het leven dat u nu leidt”. Dat zegt Jezus tegen sommigen die aan verkeerde dingen vasthouden. Als je het eeuwige leven wilt beërven zul je nu ook moeten breken met zonden. Dat is niet altijd makkelijk. De ene heeft hier moeite mee en de andere daar moeite mee. Vergeet niet trouw naar de kerk te gaan, mee te leven met een christelijke gemeente en te bidden. Wat in de christelijk kerk nog weleens vergeten wordt, is elkaar vermanen en de tucht.

 7. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2012 om 1:39

  Het zichtbare manna werd gegeten door alle kinderen Israëls, maar het verborgen manna (dat in een kruik in de Ark des Verbonds werd bewaard) moest bewaard worden voor Kanaän. Alle gelovigen hebben deel aan het eeuwige leven in Christus, maar alleen de overwinnaars hebben deel aan dat verborgen deel van Christus dat niet door allen gekend wordt.

 8. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2012 om 8:56

  Beste Emst van Olffen,

  Al diverse keren heb ik in reacties verteld, dat ik nog nooit in het Oude testament gelezen heb. In mijn R.K. (1950-er) jeugdjaren, mocht dit zelfs niet van de kerkleiding. Nu verdiep ik mij er wel eens in.
  U schrijft hierover, samengevat: Wie het woord Gods (het Oude Testament?) niet kent zal Israël altijd blijven veroordelen.
  Mijn visie in deze: Wij worden later niet BEOORDEELD of wij de THEORIE van het Oude- en Nieuwe Testament beheersen en van buiten kennen, maar hoe wij deze in PRAKTIJK gebracht hebben.
  Op de ambachtsschool heb ik een vak geleerd en als je voor alle 8-Theorievakken een voldoende had, maar voor het PRAKTIJK-vak een onvoldoende, dan kreeg je geen diploma.
  Dan schrijft U: Christenen zijn uitblinkers in het veroordelen van “anderen” en zeker “anders denkende” .
  Beste Emst, Ik zou zeggen, leest U nog eens Uw eigen woorden in Uw laatste zin, als reactie hierop: Luc.6:37 Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden……enz.
  Het Joodse volk zijn onze geestverwante broeders, want wij aanbidden dezelfde God en (moeten) dezelfde 10 geboden onderhouden. Wij zijn en blijven dus broeders en zusters van dezelfde HEER. Hub.

 9. Toon en Adri zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2012 om 18:57

  Meneer van Olffen, ik vind het niet eerlijk van U om te stellen dat evangelische gemeenten de vervangingsleer aan hangen. Dat is niet waar en daarmee veroordeelt U een hele groep christenen.
  Bij bovenstaande kunt U lezen wat daar over gezegd wordt, maar ook gedaan.
  De Schrift zegt: “Snel om te horen en langzaam om te spreken”. Een waar woord.

 10. dag zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2012 om 11:36

  Zo, schilderijtje opgehangen, het Heilige Avondmaal van Jezus en de Discipelen. Heeft mijn moeder nog geborduurd… duizenden kruissteekjes, echt ontroerend.
  “En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond”.

 11. Annelies zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2012 om 14:17

  Beste San Tjoa, ik wou toch graag eens een keer vermelden dat ik zo goed als altijd heel blij word van uw bijdragen. Het zijn vaak “wijze woorden” waaruit duidelijk naar voren komt dat u dicht bij en met de Heer leeft.
  Ook zou ik – in algemene zin – nog willen opmerken dat het me regelmatig opvalt dat sommige christenen wel erg gauw “geprikkeld” reageren als ze iets lezen (dit betreft ook reacties op andere christelijke sites) of horen wat hen niet aanstaat. Vaak is zo’n “geprikkelde” reactie echter een teken dat ons vlees (lees: ons eigen-ik) nog springlevend is, terwijl we daaraan juist moeten afsterven.
  We worden opgeroepen te jagen naar “niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij”. En in Christus geloven is nog heel wat anders dan dat Hij, dat is Zijn Woord en Geest, het voor het zeggen mag/kan hebben in ons leven. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar misschien kunnen we dit zien als een goedbedoelde tip voor ons allen.
  Waarbij nog opgemerkt dat een “geprikkelde” reactie natuurlijk heel wat anders is dan een ander inzicht hebben en dit ook doorgeven/delen als men dat inzicht ook goed kan (of denkt te kunnen) onderbouwen. Al kan dat soms moeilijk zijn als je gebonden bent aan maximaal 350 woorden (iets waar ik overigens alle begrip voor kan opbrengen).

 12. Sjaak zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2012 om 20:45

  Beste San Tjoa, Ik sluit me graag aan bij de woorden die Annelies over u schrijft. Gods rijke Zegen toegewenst! Groet, Sjaak

 13. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 februari 2012 om 14:42

  3e en laatste reactie op dit commentaar.
  Beste Annelies,
  Net als Sjaak, sluit ik mij ook graag aan bij de mooie woorden van jou over San Tjoa. Heel leervol.
  Wel zou ik graag willen weten, wat jij bedoelt met de zin: Dat je “in algemene zin ” wilt opmerken, dat Christenen wel erg “geprikkeld? ” reageren als ze iets lezen of horen wat hun niet aanstaat? Hoezo niet aanstaat?
  Niet dat ik mij aangesproken voel, of misschien toch wel, want je spreekt “In algemene Zin”.
  Als je het niet eens bent met de mening van “sommige” Christenen op deze site, kun je toch jouw (onderbouwde) mening op deze site plaatsen, zonder een (ongevraagde) mening (oordeel?) te hebben over de mede-reactieschrijvers, want wij zijn en blijven allen mede-broeders en- zusters in dezelfde Here. Hub.

 14. Annelies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 februari 2012 om 17:07

  Beste Hub Eussen, ik kan het mis hebben, maar “in algemene zin” is volgens mij: In zijn algemeenheid gesproken (dus zonder de intentie om mensen persoonlijk – met naam en toenaam – te vermelden of te beoordelen).

  Mede vanwege het feit dat veel reacties niet tot stichting waren en/of reacties waarbij men elkaar regelmatig “met woorden om de oren sloeg”, zijn de reactie-mogelijkheden op de websites van bijvoorbeeld het CIP en XanderNieuws onlangs gesloten.
  Het systeem van Dirk’s website, om vóór plaatsing reacties te beoordelen, zie ik dus ook als een groot pluspunt en zeker ook als goede tip voor andere (christelijke) sites.
  Het is m.i. belangrijk dat onze reacties vooral tot stichting of bemoediging zijn, vooral ook als getuigenis voor ongelovigen die eventueel op onze christelijke sites komen. Vermaningen moeten ook zeker geschreven kunnen worden, maar die kunnen beter “in algemene zin” geschreven worden en dus het liefst niet “op de persoon gericht”. Dat was de bedoeling van mijn reactie.
  Ik hoop oprecht dat dit antwoord afdoende is en ik mijn eerdere bedoeling heb verduidelijkt…?
  En “last but not least”, ook Dirk zelf is al een paar maal op dit fenomeen van negatieve of “geprikkelde” reacties ingegaan. Zie o.a.:
  http://www.dirkvangenderen.nl/2011/04/08/we-moesten-ons-schamen/
  http://www.dirkvangenderen.nl/2011/09/28/opname-leidt-tot-verdeeldheid/
  http://www.dirkvangenderen.nl/2011/10/14/met-ontferming-bewogen-2/
  En dit geldt voor ons allen, ook voor mij!

  Hartelijke groet,
  Annelies

 15. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 maart 2012 om 18:43

  Sjalom beste mensen,

  Laten we G’ds Woord zelf laten spreken over waar het op aankomt. Overtuigd zijn wat de G’d van Israel in Yeshua heeft gedaan voor ons en het gehoorzamen van Zijn geboden, de Torah.

  1. Op 12:17
  En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

  2. Op 14:12
  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

  3. Op 22:14
  Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden