Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Tyatira: Geheel voor Hem! (15 reacties)

Geplaatst op donderdag 1 maart 2012, 21:19 door Dirk A A

Sommigen zien de zeven brieven in Openbaring 2 en 3 als perioden in de kerkgeschiedenis. Tyatira zou de lange periode van het jaar 600 tot het jaar 1500 beslaan, tot ongeveer de tijd van de Kerkhervorming toe. Nu gaat het echter om de boodschap in deze brief voor ons.

Het is opmerkelijk dat in het eerste vers van deze brief de Here Jezus Zich – alleen hier in het hele boek Openbaring – bekendmaakt als de Zoon van God. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Hij kent al onze werken en ziet ons hart aan. Zijn voeten, die als van blinkend koper zijn, symboliseren de kracht van het oordeel.
Er wordt veel goeds gemeld over Tyatira. Vers 19 van Openbaring 2 somt op: de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.

Maar wanneer God werkt, weet je zeker dat de duivel niet stil zit. We lezen over een valse profeet als Izebel, die in de gemeente de ruimte krijgt voor haar afgodendienst. Izebel kennen we als de vrouw van koning Achab, die ooit de Baäldienst naar Israël bracht, inclusief 850 profeten.
Wat toen in de dagen van Izebel gebeurde, gebeurt weer in Tyatira. Men ziet de vrouw Izebel als een profetes. In werkelijkheid brengt zij echter een dwaalleer. Ze verleidt de gemeente tot hoererij en afgodendienst.

Waar een afgod wordt binnengehaald, verdwijnt God. Zeg niet te snel dat dit bij ons niet gebeurt. Zijn wij in staat een dwaalleer te onderscheiden van de waarheid? Dat zullen we alleen maar kunnen wanneer we God kennen en ons laten leiden door Zijn Woord en Geest.
Ten tijde van Izebel betaalden de Israëlieten voor de Baäldienst. In de Middeleeuwen kochten veel mensen door aflaten hun zaligheid. Misschien proberen ook wij wel onze eigen zaligheid te bewerken door veel te bidden, bijbel te lezen, veel te geven en heilig te leven. Toch zit daar ten diepste de geest van Izebel achter. Dan plaatsen we een eigen altaar naast het altaar van de Here Jezus. Dan is het kruis alleen onvoldoende en vervallen we in afgoderij.

De valse profetes Izebel wordt opgeroepen tot bekering (vers 21). Het oordeel wordt nog (even) uitgesteld. Dat is nog genade van God. Zij wil zich echter niet bekeren. In het volgende vers volgt dan de aankondiging van de strafmaatregel. Zij zal op het ziekbed worden geworpen, met allen die met haar overspel bedrijven. Het is een laatste oproep om te breken met de zonden. Wanneer er geen bekering volgt, zullen de oordelen komen. Gaan wij vrijuit als het over deze zaken gaat? Zijn er in ons leven zonden waarvan we weten dat we ermee moeten breken?

Misschien kent u het prachtige dagboek ‘Geheel voor Hem’ van Oswald Chambers. Om de woorden van die titel, daar gaat het ten diepste om, dat we er ‘geheel voor Hem’ zijn. Of willen we én God dienen – we zijn immers nog steeds lid van de gemeente en doen ons voor als christen – én tegelijk ook de profetes Izebel? Een gedeeld hart kan voor de Here niet bestaan.

Vervolgens gaat het in vers 24 over degenen die niet tot zonde verleid zijn, die de diepten van de satan niet hebben leren kennen. Sommigen denken dat ze alles moeten onderzoeken, overal kennis van moeten nemen, ook van het occulte en het duistere. Dat is helemaal niet nodig. Wie zich erin verdiept, loopt het risico te verongelukken, zeker geestelijk. Dat zagen we ook in de voorgaande verzen.

Degenen die de Here trouw gebleven zijn, worden opgeroepen vast te houden wat ze hebben, tot de komst van de Here Jezus. Zij zijn de overwinnaars. Zij ontvangen de morgenster en mogen delen in de heerschappij van de Zoon van God over de heidenvolken. De gelovigen worden mede-uitvoerders van het oordeel dat de Zoon van God voltrekt aan de volken.
Openbaring 20:4 zegt:
‘En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.’

De morgenster is de planeet Venus, het symbool van macht en overwinning. In Openbaring 22:16 wordt Christus genoemd als de Morgenster. In deze brief ontvangen de overwinnaars de morgenster. Het is de hemelse heerlijkheid die Christus aan de Zijnen schenkt.
Ik bid dat Here ook onze oren open doet zijn voor wat de Geest tegen de gemeenten zegt (vers 29).

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. dag zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 maart 2012 om 22:42

  Vers 27 – ‘een ijzeren staf’. Ha! Wie kent het gewicht van een breekijzer? Met zo’n ding liep ik (tot politie Zandvoort het in beslag nam) door velden en langs openbare wegen, het zweet in de handen en met blaren in de schoenen, in gebed. Biddend om van alles en nog wat, vooral evenwicht in mijn leven. Uiteindelijk nam morgenster de strijd van mij over. En daarmee kwam dat belangrijke evenwicht, voor mij(!) – en mensen van wie ik heel veel houd in deze nog steeds vreselijke, kapotte wereld.

 2. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 maart 2012 om 17:11

  Beste Dirk,

  Je schrijft: “Sommigen zien de 7 brieven in Openbaring 2 en 3 als perioden in de kerkgeschiedenis. Tyatira zou de lange periode van het jaar 600 tot het jaar 1500 beslaan, tot ongeveer de tijd van de Kerkhervorming toe. Nu gaat het echter om de boodschap in deze brief voor ons.”
  Inderdaad, het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Vaak is er sprake van voorvervulling en/of voorafschaduwing in de Bijbel.

  Hieronder 2 gedeelten uit onze studie “Tot welke Gemeente behoren wij?”:
  De 7 Gemeenten uit het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 2 en 3, typeren niet alleen de Gemeente of Kerk uit een zevental opeenvolgende tijdvakken uit de kerkgeschiedenis, maar in de eerste plaats de (deel)gemeenten die tezamen – waarschijnlijk in een zekere tijdsopvolging – de Gemeente of Kerk van de eindtijd zullen vormen. De twee laatste Gemeenten,
  1. Filadelfia en
  2. Laodicea,
  staan voor de twee delen waarin de eindtijdgemeente uiteindelijk uiteen zal vallen, respectievelijk:
  1. “de Gemeente van de wijze maagden”, dit is de uiteindelijke Bruidsgemeente, en
  2. “de Gemeente van de dwaze maagden”.
  Van de overige 5 Gemeenten kunnen wij zeggen dat zij zich opsplitsen in “Filadelfia-delen” en “Laodicea-delen” (zo verrijzen dan Filadelfia en Laodicea), met dien verstande dat Smyrna als GEHEEL naar Filadelfia overgaat. Tenslotte zal ook van Laodicea nog een deel (namelijk “de overwinnaars” – zie Openb. 3:21) overgaan naar Filadelfia.

  THYATIRA
  In de brief aan Tyatira wordt gesproken over moeilijke omstandigheden, waaronder de Gemeente nochtans zal volharden en standhouden (vers 19). Deze zware tijd houdt verband met een aanval van de krachten van verleiding, die zijn weerga niet zal hebben gekend (vers 20). In dit verband wordt gesproken over “de diepten van satan” (vers 24), het tegenovergestelde van “de diepten van het Woord”! Maar de Gemeente als geheel zal in die strijd toch triomferen (vers 22-23), door Goddelijk ingrijpen wel te verstaan. De volgelingen van Izébel zullen echter stellig in de Grote Verdrukking terechtkomen! (aldus eerdergenoemde studie)

 3. L. Dekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2012 om 13:53

  Openbaring 3:10 Weten dat je kleine kracht hebt, Zijn Woord bewaren, Zijn Naam niet verloochenen, en het bevel bewaren om Hem te blijven verwachten. Daarom zal de Here Jezus ons bewaren/beschermen voor de verzoeking (verdrukking) die over de hele aarde komen zal!

  Oswald Chambers heeft het boek ‘Geheel voor Hem’ mogen schrijven om ons te helpen op de smalle weg, die ten leven leidt.

  Louise

 4. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2012 om 14:59

  Er komt steeds meer op ons af, vooral wat betreft valse leraren die soms goed begonnen zijn maar afgedwaald zijn.
  Persoonlijk wil ik me niet met deze dingen inlaten, maar wil steeds meer tijd nemen om zelf Gods woord te onderzoeken en me laten opbouwen door bijbelgetrouwe predikanten. Alles waar je aan twijfelt, laat je er niet mee in.
  iemand zei eens: loop je op het randje, dan geef je de duivel een handje, ik neem dit ter harte.
  Wat vind ik het dan bemoedigend dat jij Dirk erg bijbelgetrouw bent, ik dank je voor je eerlijke commentaren.
  En ik wil geheel voor Hem leven!

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2012 om 18:43

  Beste Dirk,

  Dit gedeelte is heel rijk maar voor mijzelf heb ik een persoonlijke boodschap van de Here
  ontvangen en dat is uit Openb 2:24/25: “Ik leg u geen andere last op; wat u echter hebt,
  houdt dat vast totdat Ik kom.” Wat voor last is dat? Het betreft een geestelijke last.
  Namelijk om in het geloof te volharden en niet op te geven. En het is een last die licht is.
  Zie Mat 11:28-30. Want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Wij mogen als kinderen Gods
  zeker weten dat wij behouden zijn. Die zekerheid kunnen wij reeds nu hebben door de be-
  vestiging van Gods Geest die met onze geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn (Rom 8:16)
  en in mijn theologie kunnen wij dan niet meer verloren gaan omdat wij wedergeboren zijn.
  Door de wedergeboorte zijn wij dan ook meteen verzegeld met de Geest. En dat wij kinderen
  Gods zijn blijkt ook uit de werken die wij voortbrengen. God heeft behagen in een berouwvol
  hart (als van de tollenaar in de gelijkenis van de tollenaar en de Farizeeer (Luc 18:9-14).
  En als ons hart zo is, wil God ons verhogen. David had ook zo’n hart in Psalm 51. Dat is het
  voorbeeld van een hart dat Gode welgevallig is. De hoogmoedigen zal Hij uitroeien (Mat 15:13).
  Als het een lichte geestelijke last betreft, betekent het dat wij de kracht van God ontvangen
  om het werk dat wij te doen hebben te voltooien. Het kan veel inspanning kosten maar de kracht
  is des Godes. En er is niets heerlijkers dan in zijn wegen te wandelen en te genieten van alle
  kostbare beloften die ja en amen zijn in Christus (2 Kor 1:20). Wij kunnen in deze wetenschap
  ons hoofd opheffen en ons verblijden over de zegeningen nu reeds op aarde en over wat nog gaat
  komen als wij de Here ontmoeten en Hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Wat een blijd-
  schap zal dat zijn en wat een heerlijk vooruitzicht mogen wij koesteren.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2012 om 20:26

  Het gaat in het stuk vooral om VOL TE HOUDEN en het geloof te bewaren, totdat Hij komt!! De verleidingen van de wereld en alles wat de wereld zegt en doet, meestal doorweven van leugens, zullen het “volhouden” voor hen die nog geloven, steeds moeijker maken!! Ik ontmoet ze regelmatig. Ik zie nu al in de kerk de “scheiding van geesten”!! Er zijn er nu al binnen de kerk, die God en hen die de “waarheid” verkondigen in het openbaar belachelijk maken, want iedereen is toch vrij zijn mening te uiten? 1 Cor. 1:18 “Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.”
  En dan in 1 Petrus 2:
  “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.”

 7. Ron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2012 om 21:30

  Wat ben ik blij met zulke bemoedigingen van mensen die dicht bij het woord en God leven. Zij zijn de parels in God hand, nog een korte tijd voordat Hij komt, de Heer der Heren.

 8. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 maart 2012 om 9:55

  De grote verdrukking ervaren wij Christenen steeds meer in de maatschappij en deze zijn nog heftiger over de hele wereld zichtbaar. Nu wordt ons Christen-zijn op de proef gesteld, of wij kunnen volharden, op onze “pelgrimstocht” door dit leven, wat steeds moeilijker wordt op het einde van deze tocht. Maar laten wij net zo blijven volharden en rotsvast blijven vertrouwen in de Heer, zoals MOZES het 40 jaar volhield in de woestijntocht, tot aan de RAND van de zee toe.
  Nienke de Boer zou dit verder nog aanvullen : En blijf niet op het RANDJE lopen, want den geef je de duivel een handje. Nienke, dank je wel voor dit symbolisch, maar daardoor begrijpelijk spreekwoord.
  Dirk, dank voor de vele aanmoedigingen die wij iedere week krijgen. Hub.

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 4 maart 2012 om 21:02

  Beste Dirk,

  Je hebt gelijk dat we moeten uitkijken voor dwaalleringen binnen de gemeente. Het lijkt net
  of de gemeente te Tyatira de Bijbel niet kent, anders zouden ze moeten weten dat het nooit de
  wil van God kan zijn om te hoereren en afgodenoffers te eten. Het ontbreekt dan aan een tucht
  van de gezonde leer. Hoeveel kerken menen de echte en enige “waarheid” te bezitten? Ik vrees
  dat veel gemeentes een verkeerde leer aanhangen, die het niet zo nauw neemt met de geboden Gods.
  Gods oordeel begint bij de gemeente (1 Petr 4:17) en daarom kan het zijn dat velen zwak en ziekelijk
  zijn en ontslapen (1 Kor 11:30). In een heilige gemeente tolereert God niet dat het ontheiligd wordt.
  De liefde (voor God) zal verkillen (Mat 24:12), en de wetteloosheid zal toenemen.In de eindtijd zullen
  ze te makkelijk denken over de genade Gods en velen zijn al bezweken voor de dwaalleer van Alverzoening.
  Er wordt ook gesproken van “hoereren”. Misschien zou het kunnen slaan op het dienen van afgoden door
  afgodenoffers te eten.
  Zich verbinden met een andere geest is geestelijke hoererij (1 Kor 10:19,20) en dat komt als
  wij afgoden gaan dienen. Een afgod is iets dat de plaats van God inneemt en dat kan van alles
  zijn. In dit opzicht denk ik ook aan de voorspoedpredikers die een vals evangelie voorspiegelen
  zonder kruisdragen en lijden om Jezus’ Naam. Het is niet de Here Jezus die ze dienen maar wat
  het evangelie hen kan opleveren. Moge God ons daarvoor behoeden want dezulken zijn zeer misleid.

 10. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 4 maart 2012 om 22:06

  “Het is niet de Here Jezus die ze dienen maar wat 
het evangelie hen kan opleveren. Moge God ons daarvoor behoeden want dezulken zijn zeer misleid.” San Tjoa

  Een interessante conclusie, zeer geliefde broeder San Tjoa.
  U zegt: Ik dien de HEER – en ben bereid om Zijn kruis te dragen. En zelfs te lijden om Zijn Naams wil. Goed, zo is het! Niet anders.
  Zelf heb ik het wel helemaal anders gedaan. Ik heb gezegd, Heer, ik ken Uw verhalen, heb geluisterd naar Uw prediking en ook naar Uw waarschuwingen voor wat betreft valse christussen (!). Help mij, help mij hier doorheen … en als U het NIET doet … dan is het afgelopen tussen U en mij, dan heeft dit allemaal geen zin meer, dan bent U waarschijnlijk ook zo’n valse …
  Keihard. Karakter.
  Het werd geaccepteerd, die toon. Een strijdkracht vecht ook enorme conflicten uit met Christus. Geeft niets, Hij ziet het hart aan. Het ga u goed, verder.

 11. maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 maart 2012 om 22:15

  Het is belangrijk om van al deze brieven goed kennis te nemen. Het zijn degenen die overwinnen die de beloften van Jezus Christus zullen ontvangen. Voor ons, in deze kwade dagen, de noodzaak om de boodschap van de Bijbel erg serieus te nemen en een leven van waarheid, trouw en gerechtigheid uit te leven in deze wereld. Misschien in de ogen van de wereld niet erg effectief maar kostbaar in de ogen van God.

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 maart 2012 om 21:59

  Openb 2:26 – En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart….

  Beste Dirk,

  Wat overwint de wereld? Ons geloof (1 Joh 5:4). En welke werken worden er dan bedoeld?
  De werken die God bedoeld heeft (Efeze 2:10). Dat betekent ons geloof en de goede werken vasthouden
  totdat Hij komt op de wolken en wij Hem tegemoet zullen gaan. Dat zijn de overwinnaars.
  Nu hebben wij nog een strijd omdat de duivel de overste dezer wereld is (Efeze 2:2 en 1 Joh 5:19)
  en wij op vijandelijk gebied zijn alhoewel de duivel een overwonnen vijand is (Mat 28:18).

 13. dag zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 maart 2012 om 22:13

  @ Dirk van Genderen,

  “Let wel op: u kunt alleen reageren op het commentaar en niet op de reacties van anderen. Maximaal 350 woorden per reactie, en twee reacties per commentaar.”

  Helemaal niet aan gedacht! S-s-sorry :-))))

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 maart 2012 om 11:37

  Beste Dirk

  Naar mijn mening zijn wij het enkel waardig met die witte klederen bekleed te worden door de dood van onze Here Jezus Christus. Wij waren immers dood maar zijn met Hem weer levend geworden.

  “Waar een afgod wordt binnengehaald, verdwijnt God” zou ik wat breder willen trekken. Naar mijn mening is de afgodsdienst aan allah ook debet er aan dat er in die steden waar deze dienst plaatsvindt geen plek meer is voor God. Hoogstens het Leger des Heils kan daar nog overleven, maar voor een kerk is het al veel moeilijker. Ik zie om me heen dat waar de moskeeën de boventoon voeren, er nog maar weinig ruimte is voor de Here God. De islam is prominent aanwezig en voelt zich heer en meester in alle facetten van het leven. Uiteraard zie ik ook dat de moderne afgoden zich steeds meer laten gelden, waardoor mensen van God vervreemden.

 15. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 maart 2012 om 1:00

  Kort geformuleerd zou ik dus willen stellen: Waar allah verschijnt, God verdwijnt

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden